Nástroje aktívnych opatrení na trhu práce v zmysle zákona č. 5/2004 Z.z. (aktualizované k )

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Nástroje aktívnych opatrení na trhu práce v zmysle zákona č. 5/2004 Z.z. (aktualizované k )"

Prepis

1 Nástroje aktívnych opatrení na trhu práce v zmysle zákona č. 5/2004 Z.z. (aktualizované k ) Typ príspevku Paragraf Názov opatrenia/nástroja/príspevku Účel príspevku Podmienky poskytnutia Územie Výpočet Max. výška Frekvencia Dĺžka poskytovania najviac 2,5-násobok celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy 3 596,30 jednorazovo - občana občanov so ZP občanov so ZP j Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť (SZČ) Príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti Príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska Príspevok na podporu znevýhodneného uchádzača o zamestnanie Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s prevádzkovaním SZČ uvedených v podnikateľskom zámere a musí byť použitý v období odo dňa začatia prevádzkovania SZČ na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s prevádzkovaním SZČ, ne sa na úhradu preddavku na poistné na povinné verejné zdr. poistenie, poistného na soc.poistenie a povinných príspevkov na starobné DS a na úhradu nájomného. na náklady na zriadenie pracovného miesta, ne sa na úhradu celkovej ceny práce zamestnanca, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím na úhradu časti celkovej ceny práce zamestnanca na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti poskytnutím príspevku na mzdu zamestnávateľovi uchádzač o zamestnanie ktorý: bol vedený v evidencii UoZ min. 3 mesiace; bol vedený v evidencii UoZ min. 12 mesiacov ak v období 6 mesiacov pred zaradením do evidencie pozastavil alebo skončil prevádzkovanie SZČ; bude SZČO, ktorá bude prevádzkovať živnosť v zmysle zákona 455/1991; bude vykonávať poľn.výrobu vrátane hospodárenia v lesoch podľa 12a-e zákona 105/1990; bude SZČ prevádzkovať nepretržite najmenej 3 roky. uchádzač o zamestnanie, ktorý je občanom so ZP a ktorý: bol vedený v evidencii UoZ min. 3 mesiace; bol vedený v evidencii UoZ min. 12 mesiacov ak v období 6 mesiacov pred zaradením do evidencie UoZ pozastavil alebo skončil prevádzkovanie SZČ, bude SZČO prevádzkujúcou SZČ na chránenom pracovisku, ktorá bude prevádzkovať živnosť v zmysle zákona č. 455/1991; bude vykonávať poľn.výrobu vrátane hospodárenia v lesoch podľa 12a-e zákona 105/1990; bude SZČ prevádzkovať na chránenom pracovisku nepretržite najmenej 2 roky. zamestnávateľovi, ktorý : na zriadené pracovné miesto v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku prijme do pracovného pomeru UoZ, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím, vedeného v evidencii UoZ najmenej 1 mesiac, ak zamestnávateľ o príspevok písomne požiada. je povinný zachovať zriadené pracovné miesto v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku najmenej 2 roky zamestnávateľovi : ktorý na vytvorené pracovné miesto príjme do pracovného pomeru znevýhodneného UoZ vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 3 mesiace. pracovný pomer musí byť dohodnutý najmenej v rozsahu 1/2 ustanoveného týždenného prac. času, ak je dohodnutý na kratší čas, príspevok sa pomerne kráti. ktorý je povinný zachovať vytvorené pracovné miesto najmenej v rozsahu zodpovedajúcom polovici dohodnutého obdobia poskytovania príspevku. zamestnávateľovi: ktorý na vytvorené pracovné miesto prijme do pracovného pomeru na určitú dobu znevýhodneného UoZ vedeného v evidencii UoZ najmenej tri mesiace, ak má viac ako 50 rokov alebo nižšie ako stredné odborné vzdelanie alebo znevýhodneného UoZ, ktorý bol v evidencii UoZ dlhšie ako 12 mesiacov. pracovný pomer musí byť dohodnutý najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času ktorým je obec alebo samosprávny kraj alebo PO, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec alebo samospr.kraj najviac 3-násobok celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve za Q kal.roka, ktorý predchádza kal. najviac 4-násobok celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy > ako je celosl. priemer v kal. roku, ktorý > ako je celosl. priemer v kal. roku, ktorý najviac 3,2-násobok celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy najviac 4-násobok celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy najviac 4,8-násobok celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy najviac 4-násobok celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy najviac 4,8-násobok celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy najviac 5,2-násobok celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy > ako je celosl. priemer v kal. roku, ktorý v okresoch s priem. mierou evid.nezamestnanosti ako je celosl. priemer v okresoch s priem. mierou evid.nezamestnanosti > ako je celosl. priemer 25 % z celk. ceny práce zamestnanca, najviac 25 % z celkovej ceny 3. Q kal. roka, ktorý 30 % z celk. ceny práce zamestnanca, najviac 30 % z celkovej ceny 3. Q kal. roka, ktorý 40 % z celk. ceny práce zamestnanca, najviac 40 % z celkovej ceny 3. Q kal. roka, ktorý 80 % z celk. ceny práce zamestnanca, najviac 60 % z celk. ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve za Q kal. roka, ktorý predchádza kal ,56 jednorazovo ,26 jednorazovo ,89 jednorazovo ,89 jednorazovo ,30 jednorazovo - 359,63 431,55 575,40 863,11 najdlhšie počas 12 kal.mesiacov, na znevýhodneného UoZ vedeného v evidencii UoZ najmenej 24 mesiacov sa príspevok max. 24 kal.mesiacov. najviac počas 9 kal. mesiacov bez možnosti jeho opakovaného poskytovania na zamestnávanie toho istého zamestnanca počas obdobia 2 rokov nasledujúcich po skončení prac. pomeru. 50 k Príspevok na podporu udržania pracovných miest zamestnávateľovi: ktorý najmenej tri mesiace pred podaním žiadosti o poskytnutie príspevku udržal pracovné miesta aj v prípade pretrvávajúcich vážnych prevádzkových dôvodov vymedzených v písomnej dohode so zástupcami zamestnancov, na základe ktorých po dohode s úradom na prechodné na podporu udržania pracovných miest obdobie obmedzí svoju prevádzkovú činnosť tak, že nebude zamestnávateľovi poskytnutím príspevku na zamestnancom prideľovať prácu v rozsahu najmenej 6 % a najviac 40 % mzdu zamestnávateľovi ustanoveného týždenného pracovného času. Mesačná výška príspevku je 50 % z náhrady mzdy poskytnutej zamestnancovi, najviac 60 % z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok. Príspevok sa za dni, v ktorých bola zamestnancovi poskytnutá náhrada mzdy, v úhrne najviac za 120 dní, ak bola dohoda o poskytnutí príspevku uzatvorená na obdobie 12 mesiacov. Ak bola dohoda o poskytnutí príspevku uzatvorená na kratšie obdobie ako 12 mesiacov, úhrn počtu dní, za ktoré sa poskytne príspevok, sa pomerne kráti. najviac počas 12 mesiacov.

2 občana 51 Príspevok na vykonávanie absolventskej praxe príspevok absolventovi na získanie odborných zručností a praktických skúseností u, ktoré zodpovedajú dosiahnutému stupňu vzdelania absolventa školy. Absolventská prax sa môže vykonávať na základe uzatvorenej dohody o absolventskej praxi medzi úradom práce a medzi uchádzačom o zamestnanie - absolventom školy, ktorý je vedený v evidencii úradu práce, sociálnych vecí a rodiny najmenej jeden mesiac. Za absolventa školy sa považuje občan mladší ako 26 rokov veku, ktorý ukončil príslušným stupňom vzdelania sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme pred menej ako 2 rokmi a od jej ukončenia nemal pravidelne platené zamestnanie. Absolvent je povinný vykonávať absolventskú prax u dohodnutého úradom práce Príspevok vo výške 65 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu na úhradu jeho nevyhnutných osobných výdavkov spojených s vykonávaním absolventskej praxe; Paušálny príspevok na vykonávanie absolventskej praxe absolventovi školy uhrádza príslušný úrad práce do 15 pracovných dní po uplynutí kalendárneho mesiaca, za ktorý sa paušálny príspevok. 136,63 absolventská prax sa vykonáva najmenej 3 mesiace a najviac 6 mesiacov, bez možnosti jej predĺženia a opakovaného vykonávania, v rozsahu 20 hodín týždenne 51a Aktivačná činnosť 52a Príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní Príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby príspevok zamestnávateľovi na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní zamestnávateľovi, ktorý prijme do prac. pomeru UoZ, ktorý je: - občanom mladším ak 25 rokov veku, vedeným v evidencii UoZ najmenej tri mesiace, alebo - občanom mladším ako 29 rokov veku vedeným v evidencii UoZ najmenej šesť mesiacov, a ktorí pred prijatím na vytvorené pracovné miesto nikdy nemali pravidelne platené zamestnanie, ak pracovný pomer je dohodnutý v rozsahu najmenej polovice ustanoveného pracovného času a ako zamestnávateľ o príspevok písomne požiada. Výška príspevku zodpovedá prac.pomeru na ustanovený týždenný prac. čas; ak je prac.pomer dohodnutý na kratší pracovný čas, výška príspevku sa pomerne kráti. Počas vykonávania dobrov.činnosti (DČ) UoZ pomoc - pri starostlivosti o nezamest. osoby, občanov so ZP, imigrantov, osoby po návrate z výkonu trestu odňatia slobody, drogovo a inak závislé príspevky PO/FO na vykonávanie aktivačnej osoby, nezaop. deti a ostatné osoby odkázané na starostlivosť iných činnosti formou dobrovoľníckej služby podľa osôb, rodinu alebo pri poskytovaní VP služieb a ďalších služieb v oblasti 52a zákona č. 5/2004 Z. z., ktorej cieľom je soc. vecí, zdravotníctva, vzdelávania, kultúry, športu, pri tvorbe, získanie praktických skúseností pre potreby ochrane, udržiavaní alebo zlepšovaní živ., pri starostlivosti o ochranu a trhu práce. zachovanie kult. dedičstva, pri uskutočňovaní kult. alebo zbierkových Príspevok pozostáva z príspevku na úhradu charitatívnych akcií pre osoby podľa tohto ust.,pri ochrane spotrebiteľa časti nákladov, ktoré súvisia s vykonávaním a v oblasti styku s verejnosťou, dobrovoľníckej služby a z príspevku na - pri prírodných katastrofách, ekologických katastrofách, humanitárnej úhradu časti celkovej ceny práce pomoci a v civilnej ochrane. zamestnanca, ktorý organizuje Účasť UoZ na vykonávaní dobrovoľníckej služby je dobrovoľná. Počas dobrovoľnícku službu (organizátor). vykonávania dobrovoľníckej služby UoZ nesmie vykonávať aktivačnú činnosť podľa 52 a byť v pracovnoprávnom vzťahu podľa 6 ods. 2 písm. a). najviac 30 % priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Q kal. roka, ktorý predchádza kal. 70 % z celkovej ceny práce zamestnanca, najviac 50 % priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Q kal. roka, ktorý predchádza kal. > ako je celosl. priemer v kal. roku, ktorý 80 % z celkovej ceny práce zamestnanca, najviac 60 % priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Q kal. roka, ktorý predchádza kal. 3 % z celkovej ceny práce podľa 49 ods. 4 zákona o službách zamestnanosti vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve za Q kal.roka, ktorý predchádza kal. roku, v ktorom sa príspevok, na jedného UoZ vykonávajúceho dobrovoľnícku službu na úhradu časti celkovej ceny práce zamestnanca, ktorý organizuje dobrovoľnícku službu. Úrad UoZ paušálny príspevok vo výške sumy životného minima poskytovaného jednej plnoletej fyzickej osobe podľa zákona o životnom minime. Je určený na úhradu nevyhnutných výdavkov na stravovanie, ubytovanie a výdavkov na cestovné z miesta jeho trvalého pobytu alebo prechodného pobytu do miesta vykonávania dobrovoľníckej služby. Paušálny príspevok sa kráti o pomernú časť za každý deň neprítomnosti na mieste vykonávania dobrovoľníckej služby na základe evidencie dochádzky. 319,20 532,00 638,40 počas 6 kalendárnych mesiacov a najviac počas 12 kalendárnych mesiacov. DČ vykonáva UoZ 20 hodín týždenne nepretržite najviac počas šiestich kalendárnych mesiacov u právnickej osoby alebo fyzickej osoby (PO/FO). Opakovane môže dobrovoľnícku službu vykonávať len ak ide o situácie podľa bodu 1 písm. b). 53d Príspevok na vytvorenie nového pracovného miesta Príspevkom na vytvorené nové pracovné miesta sú za podmienok ustanovených osobitným predpisom 59aba ) podporované oprávnené mzdové náklady, ktorých vynaloženie zamestnávateľ preukáže pri podaní ročnej správy o priebehu realizácie investičného zámeru. 59abb ) Zamestnávateľovi, ktorému bol poskytnutý príspevok, nemôže byť poskytnutý ďalší príspevok z prostriedkov určených na aktívne opatrenia na trhu práce po dobu účinnosti zmluvy uzatvorenej s ústredím na ten istý účel, na ktorý bol poskytnutý tento príspevok. 53e Finančná pomoc na podporu udržania zamestnanosti v MSP Ministerstvo financií môže na podporu udržania zamestnanosti zamestnávateľovi, ktorý je malým podnikom alebo stredným podnikom podľa osobitného predpisu, 59ad ) (ďalej len malý zamestnávateľ ) poskytnúť finančnú pomoc. Finančná pomoc sa prostredníctvom vybranej banky alebo pobočky zahraničnej banky 59ae ) (ďalej len banka ) v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok na základe a za podmienok ustanovených týmto zákonom, osobitným predpisom 58 ) a zmluvou medzi ministerstvom financií a bankou; výber banky vykonáva ministerstvo financií a jeho výsledky zverejňuje na svojom webovom sídle. záruky za úver poskytnutý bankou, úhrady časti úroku z úveru poskytnutého bankou - bonifikácia úroku 53f Umiestňovací príspevok integračnému podniku integračnému podniku: 1. ktorý skončí dohodou prac. pomer najneskôr do 2 rokov od vzniku tohto prac. pomeru so zamestnancom, ktorý bol znevýhodnenou osobou a ktorému najneskôr do jedného mesiaca odo dňa skončenia prac. pomeru v integračnom podniku vznikol pracovný u, ktorý nie je integračným podnikom, závislou osobou integračného podniku ani chránenou dielňou, ak prac. pomer u tohto Cieľom je motivácia integračného podniku je dohodnutý najmenej v rozsahu polovice zabezpečiť svojmu zamestnancovi, ktorý bol ustanoveného týždenného prac. času; integračný podnik je povinný znevýhodnenou osobou, zamestnanie resp. preukázať dohodnutý rozsah týždenného prac., pomoc pri hľadaní zamestnania u 2. ak zamestnávateľ nepoberá na pracovné miesto, na ktoré príjme do zamestnávateľov, ktorí nie sú integračnými prac. pomeru zamestnanca podľa písm. a), príspevok podľa zákona o podnikmi. službách zamestnanosti alebo podľa osobitného predpisu[2] poskytovaný na mzdové náklady, a 3. ak integračný podnik o príspevok písomne požiada. Mesačná výška príspevku na jedného zamestnanca je: 1. v mesiaci poskytovania príspevku 5 % z priemernej mzdy zzamestnanca v hospodárstve za Q kal.roka, ktorý predchádza kal., t.j. pre rok 2020 najviac vo výške 53,20, 2. v mesiaci poskytovania príspevku 15 %, t.j. pre rok 2020 najviac vo výške 159,60, 3. v mesiaci poskytovania príspevku 25 %, t.j. pre rok 2020 najviac 1. 53,20 vo výške 266, ,60 4. v mesiaci poskytovania príspevku 35 %, t.j. pre rok ,00 najviac vo výške 372, ,40 Príspevok sa v sume súčtu výšky príspevkov podľa odseku 3 na zamestnancov, ktorých pracovný pomer podľa odseku 1 písm. a) trvá. Ak zamestnancovi vznikne ďalší prac. pomer najneskôr do 1 mesiaca odo dňa skončenia predchádzajúceho prac. pomeru, v poskytovaní príspevku sa pokračuje; na účely 53f ods. 3 sa trvanie viacerých prac. pomerov spočítava. počas trvania pracovného pomeru podľa odseku 1 písm. a), najdlhšie počas 12 kalendárnych mesiacov odo dňa skončenia pracovného pomeru v integračnom podniku.

3 53g Vyrovnávacie príspevky integračnému podniku Vyrovnávacie príspevky sa poskytujú na základe písomnej dohody o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov uzatvorenej medzi úradom a integračným podnikom. Vyrovnávacie príspevky úrad, v ktorého územnom obvode má integračný podnik sídlo alebo trvalý Cieľom je podpora pobyt, ak je fyzickou osobou, do 30 dní od preukázania trvania znevýhodnených osôb, značne zamestnania a výšky oprávnených nákladov, ak tieto skutočnosti znevýhodnených osôb a zraniteľných osôb v integračný podnik preukázal najneskôr do 30 dní od skončenia mesiaca, rámci integračných podnikov formou za ktorý sa príspevok poskytu poskytovania vyrovnávacích príspevkov. Úrad vyrovnávacie príspevky na: a) mzdové náklady spojené so zamestnávaním znevýhodnených osôb alebo zraniteľných osôb, b) dodatočné náklady spojené so zamestnávaním osôb, ktoré sú znevýhodnenými osobami z dôvodu spočívajúcom v ich zdravotnom stave, c) náklady vynaložené na pomoc zamestnaným znevýhodneným osobám okrem osôb, ktoré sú znevýhodnenými osobami z dôvodu spočívajúcom v ich zdravotnom stave. a) mzd.náklady spojené so zamestnávaním znevýhodnených osôb 1. počas 12 kalend. mesiacov, ak ide o znevýh.osobu, a ak ide o značne znevýh. osobu, najviac počas 24 kalend. mesiacov - vo výške 50 % nákladov skutočne vynaložených na zamestnanca, ktorý je znevýh. osobou z dôvodu dlhodobej nezamestnanosti alebo dosiahnutého nižšieho vzdelania, najviac vo výške 50 % z CCP vypočítanej z priem.mzdy zamestnanca v hosp. za 1-3 Q kal. roka, ktorý predchádza kal., t.j. pre rok 2020 najviac vo výške 719,26, - vo výške 40 % nákladov skutočne vynaložených na zamestnanca, ktorý je znevýhod. osobou z iného dôvodu ako podľa prvého bodu alebo podľa písmena b), najviac vo výške 40 % z CCP vypočítanej z priem.mzdy zamestnanca v hosp. za 1-3 Q kal. roka, ktorý predchádza kal.,, t.j. pre rok 2020 najviac vo výške 575,40, alebo 2. počas zamestnanca, ktorý je znevýh.osobou z dôvodu spočívajúcom v jeho zdravotnom stave, vo výške 75 % nákladov skutočne vynaložených na každého takého zamestnanca, najviac vo výške 75 % z CCP vypočítanej z z priem.mzdy zamestnanca v hosp. za 1-3 Q kal. roka, ktorý predchádza kal.roku, v ktorom sa príspevok, pre rok 2020 najviac vo výške 1 078, počas 12 kalend. mesiacov, ak ide o zraniteľnú osobu, vo výške 25 % nákladov skutočne vynaložených na zamestnanca, najviac vo výške 25 % z CCP vypočítanej z priem. mzdy zamestnanca v hosp. za 1-3 Q kal.roka, ktorý predchádza kal. roku, v ktorom sa príspevok, t.j. pre rok 2020 najviac vo výške 359,63. b) dodatočné náklady - 100% vynaložených nákladov, najviac však: - 2,5 - násobok CCP priem.mzdy zamestnanca v hosp za 1-3Q kal. roka, ktorý predchádza kal., t.j. pre rok 2020 vo výške 3 596,30, počas prvých troch rokov trvania zamestnania, -1,2 - násobok CCP priem. mzdy, t.j. pre rok 2020 najviac vo výške 1 726,22, počas každého ďalšieho roku trvania zamestnania. c) náklady na pomoc vo výške 50% skut. nákladov, max. 50% CCP priem. mzdy, t.j. pre rok 2020 najviac vo výške 719,26. občanov so zdravotným postihnutím 56a Príspevok na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní príspevok zamestnávateľovi, ktorý zamestnáva viac ako 25 % občanov so zdravotným postihnutím z priemerného evidenčného počtu svojich zamestnancov a ktorý nemá priznané postavenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska. Príspevok sa na občana so zdravotným postihnutím, ktorý pre vykonáva prácu najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času. Príspevok sa ne, ak bol na to isté obdobie na zamestnávanie toho istého zamestnanca, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím, zamestnávateľovi poskytnutý príspevok podľa 50, 50j, 50k alebo 51a zákona č.5/2004 Z.z o službách zamestnanosti. sa zamestnávateľovi na úhradu preddavku na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie platených zamestnávateľom zo mzdy zamestnanca podľa odseku 1, najviac vo výške preddavku na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie platených zamestnávateľom vypočítaných zo 60 % priem. mzdy zamestnanca v hosp. za 1-3 Q kalend.roka, ktorý predchádza kalend.roku, v ktorom sa príspevok. 224,71 1/4 ročne občanov so zdravotným postihnutím 59 Príspevok na činnosť pracovného asistenta zamestnávateľovi, ktorý zamestnáva občana so ZP, alebo samostatne zárobkovo činnej Súčasťou žiadosti o poskytnutie príspevku je údaj o percentuálnej miere poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť občana so ZP, charakteristika pracovnej činnosti, ktorú zamestnanec alebo SZČO vykonáva na pracovnom mieste, a rozsah pracovného času, zdôvodnenie potreby pracovného asistenta a charakteristika a rozsah pracovnej osobe, ktorá je občanom so ZP, príspevok na činnosti pracovného asistenta. činnosť pracovného asistenta, ak z druhu Pracovný asistent musí mať 18 rokov veku a spôsobilosť na právne zdravotného postihnutia a z vykonávanej úkony. pracovnej činnosti zamestnanca alebo SZČO vyplýva potreba pracovného asistenta. Príspevok sa najmenej vo výške 41 % a najviac vo výške 70 % CCP vypočítanej z priem.mzdy zamestnanca v hosp. za 1-3 Q kalend. roka, ktorý predchádza kalend.roku, v ktorom sa uzatvára dohoda na činnosť jedného pracovného asistenta počas trvania od je - prac.pomeru zamestnanca, ktorý je občanom so ZP alebo výška príspevku zamestnancov, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím, ktorí sú v priamej starostlivosti pracovného asistenta, od 589,79 EUR - prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti do 1 006,96 EUR/mesiac osobou, ktorá je občanom so zdravotným postihnutím. zamestnávateľ občanov so ZP 60 Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov príspevok za kalendárny štvrťrok vo výške preukázanej na základe dokladov o úhrade vynaložených nákladov podľa odsekov 2 až 5 za príslušný kalendárny štvrťrok, najviac vo výške 25 % zo súm ustanovených v odseku 6. Doklady podľa prvej vety sú zamestnávateľ alebo samostatne zárobkovo činná osoba povinní predložiť úradu najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom štvrťroku, za ktorý sa príspevok. Úrad poskytne príspevok do 60 kalendárnych dní odo dňa predloženia dokladov podľa prvej vety. 2,5-násobok CCP vypočítanej z priem.mzdy zamestnanca v hosp. za 1-3 Q predchádzajúceho kalend. roka na jedného občana so ZP vykonávajúceho prácu v rozsahu ustan. týždenného prac. času, 5-násobok CCP vypočítanej z priem.mzdy zamestnanca v hosp. za 1-3 Q predchádzajúceho kalend. roka na jedného občana so ZP, ktorý má pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť vyšší ako 70 %, vykonávajúceho prácu v rozsahu ust.týždenného prac.času max. ročná sadzba: 3596,30 alebo 7192,60 pre občana so ZP > 70% 1/4 ročne Poradenstvo 42 Informačné a poradenské služby (IPS) IPS je pracovisko úradu práce, v ktorom sú klientom ( UoZ, ZoZ, žiaci základných a stredných škôl, vysokoškoláci a všetci občania, ktorí ho navštívia) k dispozícii počítače s prístupom na internet a tlačiarňou. Vyhľadávanie informácií je samoobslužné. V prípade potreby je občanovi nápomocný odborne pripravený zamestnanec. Žiakom a ich zákonným zástupcom sú poskytované informácie spojené s voľbou povolania. V IPS sa realizujú aj skupinové aktivity pre skupiny klientov (napr. aktivity preventívneho poradenstva pre občanov ohrozených stratou zamestnania...) IPS sa poskytujú bezplatne. Úrad zabezpečuje občanom, uchádzačom o zamestnanie, záujemcom o zamestnanie, štátnym príslušníkom tretej krajiny a zamestnávateľom informačné a poradenské služby. Voľbe povolania, výbere zamestnania vrátane zmeny zamestnania, výbere zamestnanca, adaptácii zamestnanca v novom zamestnaní. Požiadavkách na odborné zručnosti a praktické skúsenosti potrebné na vykonávanie pracovných činností na pracovných miestach na trhu práce podľa národnej sústavy povolaní, možnostiach zamestnania na území Slovenskej republiky a v zahraničí, predpokladoch na výkon povolania, možnostiach a podmienkach účasti na programoch aktívnych opatrení na trhu práce a na aktivačnej činnosti, podmienkach nároku na dávku v nezamestnanosti a podmienkach účasti v partnerstvách vytvorených na podporu rozvoja zamestnanosti v územnom obvode úradu. priebežne

4 Poradenstvo 43 Odborné poradenské služby Odborné poradenské služby podľa tohto zákona sú zamerané na ovplyvňovanie rozhodovania a správania sa uchádzača o zamestnanie, vytváranie súladu medzi osobnostnými predpokladmi uchádzača o zamestnanie a požiadavkami na vykonávanie určitého zamestnania, sociálnu a pracovnú adaptáciu uchádzača o zamestnanie. Poskytujú sa individuálnou alebo skupinovou formou. Odbornú poradenskú činnosť vykonáva poradca, ktorý dosiahol vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Základné aktivity: poradenský rozhovor vypracovanie individuálneho akčného plánu bilancia kompetencií UoZ skupinové poradenstvo hodnotiace a rozvojové centrum. Úrad uchádzačovi o zamestnanie náhradu cestovných výdavkov na dopravu z miesta trvalého pobytu43) alebo z miesta prechodného pobytu44) do miesta poskytovania odborných poradenských služieb a späť, výdavkov na ubytovanie a stravné podľa osobitného predpisu.21) Náhradu výdavkov podľa prvej vety môže uchádzačovi o zamestnanie poskytnúť aj dodávateľ odborných poradenských služieb priebežne Vzdelávanie a príprava na TP 46 ods. 7 a 4 Vzdelávanie a príprava pre trh práce UoZ a ZoZ VaP TP UoZ je teoretická príprava alebo praktická príprava UoZ, ktorú si vyžaduje jeho uplatnenie na trhu práce a ktorá umožňuje získať nové odborné vedomosti, zručnosti a schopnosti na účel pracovného uplatnenia vo vhodnom zamestnaní. Vzdelávanie v zmysle zákona 5/2004 nie je zvýšenie stupňa vzdelania. Vzdelávanie môže byť zabezpečené: - 46 ods. 7 z vlastnej iniciatívy UoZ, - 46 ods.4 zabezpečené úradom práce. Na príspevok podľa 46 ods. 7 a ods. 4 zákona o službách zamestnanosti nie je v zmysle 70 ods. 6 zákona o službách zamestnanosti právny nárok. BSK a ostatné územie Občanovi, ktorý si zabezpečil vzdelávanie z vlastnej iniciatívy,úrad uhradí po jeho absolvovaní príspevok na refundáciu nákladov na vzdelávanie, do výšky 100 % oprávnených nákladov, Príspevok úrad poskytne až po nástupe do zamestnania alebo začatia prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti na základe písomnej žiadosti.cena za vybrané vzdelávanie podľa 46 ods.7 by mala zodpovedať obvyklým cenám v danom čase a mieste. Uchádzačovi o zamestnanie je vzdelávanie poskytnuté bezplatne na základe dohody, ktorú uzatvorí s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. Uchádzačovi o zamestnanie po ukončení vzdelávania úrad práce, sociálnych vecí a rodiny tiež poskytne náhradu preukázaných cestovných výdavkov na dopravu a náhradu výdavkov na ubytovanie a stravné v zmysle zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov. 46 ods. 7 najviac v sume 600,00 eur Vzdelávanie a príprava na TP 47 Vzdelávanie a príprava pre trh práce zamestnanca (VaP TP) VaP TP vykonáva zamestnávateľ v záujme ďalšieho pracovného uplatnenia svojich zamestnancov. Úrad práce môže zamestnávateľovi poskytnúť príspevok na VaP TP zamestnanca, ak sa zamestnávateľ zaviaže, že: - po skončení vzdelávania a prípravy pre trh práce zamestnancov bude zamestnávať týchto zamestnancov najmenej počas 12 mesiacov, - vzdelávanie a prípravu pre trh práce zamestnancov uskutoční ako súčasť opatrení, ktoré umožňujú predísť hromadnému prepúšťaniu alebo obmedziť hromadné prepúšťanie. Na základe uzatvorenej písomnej dohody môže úrad poskytnúť zamestnávateľovi príspevok na vzdelávanie a prípravu pre trh práce zamestnanca najviac vo výške ustanovenej osobitným predpisom,46). Základné intenzita pomoci, t. j. výška pomoci pri VaP TP zamestnancov je 50 % oprávnených výdavkov. Intenzita pomoci sa môže zvýšiť až na maximálnu intenzitu pomoci 70 %, a to o: - 10 %, ak sa VaP TP pracovníkom so zdravotným postihnutím alebo znevýhodneným pracovníkom, - 10 %, ak sa pomoc stredným podnikom, - 20 %, ak sa pomoc malým podnikom, (oprávnené výdavky sú preukázané výdavky, ktoré mu vznikli v priamej súvislosti s realizáciou vzdelávania a prípravy pre trh práce zamestnancov). max. 2 mil. na jeden projekt 52 Príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj Podporuje udržiavanie pracovných návykov dlhodobo nezamestnaného občana (najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov), ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi. Príspevok je možné použiť: - na úhradu časti nákladov, ktoré súvisia s vykonávaním menších obecných služieb pre obec alebo menších služieb pre samosprávny kraj, - na úhradu časti celkovej ceny práce zamestnanca, ktorý organizuje menšie obecné služby pre obec alebo menšie služby pre samosprávny kraj. Úrad obci alebo samosprávnemu kraju príspevok, ktorý možno použiť na úhradu časti nákladov na osobné ochranné pracovné prostriedky, úrazové poistenie dlhodobo nezamestnaných občanov, časti nákladov na pracovné náradie a časti ďalších nákladov, ktoré súvisia s vykonávaním menších obecných služieb pre obec alebo menších služieb pre samosprávny kraj, a na úhradu časti celkovej ceny práce zamestnanca, ktorý organizuje aktivačnú činnosť. Príspevok sa na základe uzatvorenej písomnej dohody medzi úradom a obcou alebo samosprávnym krajom na úhradu časti nákladov, ktoré súvisia s vykonávaním menších obecných služieb pre obec alebo menších služieb pre samosprávny kraj, najviac: - vo výške 4 % CCP vypočítanej z priemernej mzdy v hospodárstve za Q predch. kal.roka opakovane počas ďalších dvanástich kalendárnych mesiacov a na úhradu časti celkovej ceny práce zamestnanca, ktorý organizuje menšie obecné služby pre obec alebo menšie služby pre samosprávny kraj, -vo výške 3 % CCP vypočítanej z priemernej mzdy v hospodárstve za Q predch. kal.roka, na jedného dlhodobo nezamestnaného občana vykonávajúceho menšie obecné služby pre obec alebo menšie služby pre samosprávny kraj, na úhradu časti celkovej ceny práce zamestnanca, ktorý organizuje menšie obecné služby pre obec alebo menšie služby pre samosprávny kraj. občana 53 Príspevok na dochádzku za prácou Úrad príspevok na dochádzku za prácou (ďalej len príspevok ) na úhradu časti cestovných výdavkov na dochádzku z miesta trvalého pobytu alebo z miesta prechodného pobytu do miesta výkonu zamestnania uvedeného v pracovnej zmluve a späť zamestnancovi, ktorý bol uchádzačom o zamestnanie vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej tri mesiace a ktorý bol vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie z dôvodu uvedeného v 36 ods. 1 písm. a). Úrad poskytne príspevok ak oň UoZ písomne požiada najneskôr do jedného mesiaca od nástupu do zamestnania. Ak počas poskytovania príspevku zamestnanec nastúpi do ďalšieho zamestnania bezprostredne nadväzujúceho na predchádzajúce zamestnanie, v poskytovaní príspevku sa pokračuje. Príspevok sa môže opätovne poskytnúť po uplynutí jedného roka od ukončenia obdobia jeho poskytovania. Úrad príspevok na dochádzku za prácou (ďalej len príspevok ) na úhradu časti cestovných výdavkov na dochádzku z miesta trvalého pobytu alebo z miesta prechodného pobytu do miesta výkonu zamestnania uvedeného v pracovnej zmluve a späť zamestnancovi, ktorý bol uchádzačom o zamestnanie vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej tri mesiace a ktorý bol vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie z dôvodu uvedeného v 36 ods. 1 písm. a), Príspevok sa najviac v sume 200 eur v závislosti od vzdialenosti miesta výkonu zamestnania od miesta trvalého pobytu alebo od miesta prechodného pobytu zamestnanca a od počtu odpracovaných dní v mesiaci. 200,00 max. 6 mesiacov, znevýhodnenému UoZ max. 12 mesiacov

5 občana 53a Príspevok na podporu mobility za prácou Úrad príspevok na podporu mobility za prácou na úhradu časti výdavkov na bývanie súvisiacich so zmenou pobytu v súvislosti so získaním zamestnania.zmena pobytu je zmena miesta trvalého pobytu alebo nahlásenie prechodného pobytu, ak je miesto nového trvalého pobytu na území vzdialené od miesta pôvodného trvalého pobytu najmenej 50 km alebo ak je miesto prechodného pobytu na území vzdialené od miesta trv. pobytu najmenej 50 km. Výdavky na bývanie súvisiace so zmenou pobytu na účely poskytnutia príspevku sú preukázané mesačné výdavky na: 1 ) úhradu za plnenia poskytované s užívaním bytu alebo 2 ) nájomné. Zmena pobytu na účely poskytnutia príspevku je Mesačná výška príspevku je 80 % zo sumy výdavkov podľa odseku 3, zmena miesta trvalého pobytu alebo nahlásenie najviac : prechodného pobytu, ak je miesto nového trvalého -400 eur, a ak obaja manželia spĺňajú podmienky na poskytnutie pobytu na území Slovenskej republiky vzdialené od príspevku, najviac 600 eur a to max. 6 mesiacov, miesta pôvodného trvalého pobytu najmenej 50 km alebo ak je miesto prechodného pobytu na území Slovenskej republiky vzdialené od miesta trvalého pobytu najmenej 50 km eur, a ak obaja manželia spĺňajú podmienky na poskytnutie príspevku a aspoň jeden z manželov bol pred získaním zamestnania znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie, najviac 300 eur aj počas ďalších 6 mesiacov. max. 6 mesiacov, znevýhodnenému UoZ max. 12 mesiacov 53b Príspevok na dopravu do zamestnania Príspevok nemožno poskytnúť, ak na dopravu do zamestnania bol poskytnutý príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej Príspevok na dopravu do zamestnania môže dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu úrad poskytnúť zamestnávateľovi na základe zamestnancov. uzatvorenej písomnej dohody, ak zamestnávateľ zabezpečuje každodenne dopravu zamestnancov do zamestnania a späť z dôvodu, že hromadnými dopravnými prostriedkami nie je doprava preukázateľne vykonávaná vôbec alebo v rozsahu zodpovedajúcom potrebám. Ak sú splnené všetky podmienky, ktoré upravuje aj písomná dohoda uzavretá medzi úradom a zamestnávateľom, môže byť príspevok poskytnutý až do výšky až 50 % nákladov vynaložených na dopravu zamestnancov do zamestnania a späť. občana 53c Príspevok na presťahovanie za prácou Poskytuje sa zamestnancovi, ktorý: 1. bol UoZ vedeným v evidencii UoZ najmenej 3 mesiace a ktorý bol Príspevok na úhradu výdavkov súvisiacich so vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie z dôvodu podľa 36 zmenou pobytu v súvislosti so získaním ods. 1 písm. a), ak o príspevok písomne požiada najneskôr do 6 mesiacov zamestnania najmenej na 6 mesiacov. odo dňa vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie, alebo Zmena pobytu na účely poskytnutia 2. písomne požiada o príspevok počas poberania príspevku podľa 53 príspevku je zmena miesta trvalého pobytu, alebo do jedného mesiaca od skončenia poberania príspevku podľa 53. ak je miesto nového trvalého pobytu na Úrad opätovne poskytne príspevok najskôr po uplynutí dvoch rokov od území vzdialené od miesta pôvodného ukončenia obdobia jeho poskytovania. trvalého pobytu najmenej 70 km. Jedná sa o preukázané výdavky súvisiace s presťahovaním a preukázané výdavky na úhradu za plnenia poskytované s užívaním bytu alebo nájomné. Príspevok sa na základe písomnej dohody o poskytnutí príspevku uzatvorenej medzi úradom a zamestnancom. Príspevok sa najviac počas dvoch rokov v sume najviac eur v úhrne, a ak obaja manželia spĺňajú podmienky na poskytnutie príspevku, v sume najviac eur v úhrne. Programy a projekty 54 Programy a projekty Aktívne opatrenia na trhu práce sa realizujú Projekty a programy sú financované zo zdrojov Európskeho sociálneho aj formou národných projektov, ktore fondu a spolufinancované zo štátneho rozpočtu alebo sú financované zo schvaľuje ministerstvo a realizuje úrad alebo štátneho rozpočtu, alebo z iných zdrojov. Konkrétne podmienky sú ústredie. Projekty na zlepšenie postavenia uvedené v Oznámeniach o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie UoZ na trhu práce, ktoré schvaľuje finančného príspevku. ministerstvo a realizuje ústredie, projekty na zlepšenie postavenia uchádzačov o zamestnanie na trhu práce, ktoré schvaľuje ústredie a realizuje úrad, projekty ktoré schvaľuje ministerstvo alebo ústredie a realizuje úrad alebo právnická osoba, alebo fyzická osoba,pilotné projekty na overenie nových aktívnych opatrení na trhu práce, ktoré schvaľuje ministerstvo a realizuje ústredie, pilotné projekty alebo pilotné programy na podporu rozvoja regionálnej alebo miestnej zamestnanosti, ktoré schvaľuje ústredie a realizuje úrad. podľa oznámenia