Zadanie a výkaz výmer

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Zadanie a výkaz výmer"

Prepis

1 Odberateľ: Obec Liikavka Spracoval: Projektant: Karol Kolodzieyski JKSO: Dodávateľ: RILINE, s.r.o. Dátum: Stavba : Rekonštrukcia miestnej komunikácie ulica J. Bellu, Likavka PRÁCE A DODÁVKY HSV 1 - ZEMNE PRÁCE Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine 0,247 km 789,18 194,93 "Výkaz výmer - projekt:" "Výkaz výmer - priekopový žľab:" 15,0*0,001 = 0,015 90,0*0,001 = 0,090 "Výkaz výmer - kanalizácia:" (90,0+44,0)*0,001 = 0,134 8,0*0,001 = 0, Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov okrem "Deka,..." nad 20 m2 "Výkaz výmer projekt - búracie práce:" "(vstupy pred garážou kat. č. 1278/15 a rodinným domom kat. č.1278/4):" 55,0 = 55,000 "(vstupy na pozemky):" 80,00 = 80, Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr mm, do 200 m2 "Výkaz výmer - projekt:" "(projektované žlaby, plocha pred rodinným domom kat. č.1278/4):" 56,00 = 56,000 "(projektované žlabovky a žlabovkové žlaby):" 72,00 = 72, Frézovanie živ. krytu hr. do 60 mm, š. do 750 mm alebo do 500 m2 "Výkaz výmer - projekt:" "(projektované žlaby, asf plocha pred rodinným domom kat. č.1278/4):" 433,00 = 433,000 "(projektované žlabovky a žlabovkové žlaby):" 606,00 = 606, ,000 m2 1,50 202,50 128,000 m2 6,00 768, ,000 m2 5, , Vytrhanie obrubníkov záhonových 30,000 m 1,10 33, Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 nad 100 do m3 219,400 m3 2,16 473,90 165,60+53,80 = 219, Príplatok za lepivosť horn. tr. 3 pre cesty 41,400 m3 0,30 12,42 165,60*0,25 = 41, Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3 5,200 m3 6,00 31,20 "Výkaz výmer - zemné práce - ulič.vpusty:" 1,30*4,0 = 5, Príplatok za lepivosť v horn. tr. 3 2,600 m3 0,30 0,78 5,20*0,50"%" = 2, Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3 40,000 m3 12,00 480,00 "Výkaz výmer - zemné práce - vsakovac.šachta:" 40,00 = 40,000 Strana 1

2 Príplatok za lepivosť horn. tr. 3 20,000 m3 0,80 16,00 40,0*0,50"%" = 20, Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3 49,150 m3 8,00 393,20 "odvodňov. žľaby a žľabovky" 0,67*15,0 = 10,050 0,15*90,0 = 13,500 0,25*44,0 = 11,000 "kanalizácia" 1,50*6,0 = 9,000 0,70*8,0 = 5, Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm 24,575 m3 0,30 7,37 49,15*0,50"%" = 24, Zhotovenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m 67,680 m2 2,80 189,50 "Výkaz výmer - zemné práce - vsakovacie šachty:" 2,35*1,80*4*4"ks" = 67, Odstránenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m 67,680 m2 0,80 54, Zhotovenie rozopretia stien príložného paženia hĺbka do 4 m 40,000 m3 1,60 64,00 "Výkaz výmer - zemné prác - vsakovacie šachty:" 40,0 = 40, Odstránenie rozopretia stien príložného paženia hĺbka do 4 m 40,000 m3 0,50 20, Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m 59,800 m3 1,87 111,83 9,00+40,00+5,20+5,60 = 59, Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr ,970 m3 1,12 75,01 "Výkaz výmer - zemné práce - zásypy celkom:" 9,10+7,0*4+9,0-8,28 = 37,820 24,30+1,10*4+5,60-5,15 = 29, Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr ,170 m3 2,80 697,68 187,60+9,0-8,28 = 188,320 60,40+5,60-5,15 = 60, Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr ,800 m3 2,80 419,44 "Výkaz výmer - zemné práce - terénne úpravy" (280,0+243,0)*0,10 = 52,300 "Výkaz výmer - zemné práce - zásypy" 37,10+60,40 = 97, Uloženie sypaniny na skládku, medziskládka 149,800 m3 0,40 59,92 149,80"zásypy:" = 149, Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 "Výkaz výmer - zemné práce :" (9,10+24,30)"krajnice pozdĺž obrubníkov" = 33,400 (28,0+4,40)"vsakovacia šachta + vpusty" = 32,400 (9,0-8,28+5,60-5,15)"kanalizácia" = 1,170. "Výkaz výmer - odvodnenie - zásyp zo štrkodrvy:" 2,55 = 2,550 69,520 m3 2,60 180,75 24 MAT Kamenivo drvené hrubé 16-32C 4,989 t 11,30 56,38 "Výkaz výmer - odvodnenie - zásyp :" 2,55*1,67*1,16"zhutnenie"*1,01"stratné" = 4, Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny 9,160 m3 4,50 41,22 Strana 2

3 0,80*8,0+0,46*6,0 = 9, MAT Piesok pre lôžko a obsyp potrubia ,922 t 11,30 202,52 9,16*1,67*1,16"zhutnenie"*1,01"stratné" = 17, Založenie lúčneho trávnika výsevom v rovine 523,000 m2 0,30 156,90 "Výkaz výmer - zemné práce - terénne úpravy" 280,00+243,0 = 523, MAT Zmes trávna parková rekreačná 15,690 kg 6,00 94,14 523,0*0,03"Dg/m2" = 15, Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením vibračnou platňou 485,00+337,0 = 822, ,000 m2 0,70 575, Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 10 cm 523,000 m2 0,80 418,40 "Výkaz výmer - zemné prác terénne úpravy:" 280,00+243,0 = 523, MAT 581 2A0104 Zemina čierna (ornica) 52,300 m3 18,00 941,40 523,0*0,10 = 52, ZEMNE PRÁCE spolu: , , ZÁKLADY R Výplň odvodňovacej šachty kamenivom hrubým drveným mm, montáž a dodávka "Výkaz výmer - odvodnenie - VSAKOVACIA ŠACHTA DN 1000 mm:" 3,14159*0,50*0,50*0,60"priemerná výška výplne"*4"ks" = 1,885 1,885 m3 25,00 47, ZÁKLADY spolu: 47,13 47, VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope zo štrkodrvy 9,714 m3 25,00 242,85 "Výkaz výmer - odvodnenie - priekopový žľab:" 15,0*0,90*0,15 = 2,025 20,0*0,90*0,15 = 2,700 11,0*0,70*0,15 = 1,155 "Výkaz výmer - odvodnenie - odvodňov.rigol:" 33,0*0,62*0,15 = 3,069 "Výkaz výmer - odvodnenie - vpust Point KS 400/400:" 5,10*0,15 = 0, Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 8,0*1,10*0,15 = 1,320 6,0*1,10*0,15 = 0, Podkladové dosky z betónu prostého tr. C 16/20 v otvorenom výkope pod potrubie "Výkaz výmer - odvodnenie - priekopový žľab:" 41,10 = 41,100 6,80+2,48 = 9,280 "Výkaz výmer - odvodnenie - systémové žľaby BG:" 8,50+0,86 = 9, Podkladové dosky z betónu prostého tr. C 25/30 v otvorenom výkope pod potrubie a drobné objekty "Výkaz výmer - odvodnenie - vsakovacia šachta - podklad.betón:" 2,310 m3 25,00 57,75 59,740 m3 80, ,20 1,617 m3 90,00 145,53 3,14159*1,0*1,0*0,10*4 = 1,257 Strana 3

4 Výkaz výmer - odvodnenie Vpust Faserfix point ks 400/400 mm:" 0,36 = 0, Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr. C 12/15 pod poklopy a mreže, v. do 100 mm "Výkaz výmer - odvodnenie - VSAKOVACIA ŠACHTA DN 1000 mm:" 4,000 kus 12,00 48, VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu: 5 273, , KOMUNIKÁCIE Podklad zo štrkodrte hr. 100 mm 138,000 m2 3,18 438,84 "Výkaz výmer - oprava vjazdov - vyrovnávacia vrstva:" 100,00+38,00 = 138, Podklad zo štrkodrte hr. 250 mm 687,000 m2 5, ,80 "Výkaz výmer - chodník:" 385,00+302,0 = 687, Podklad z kameniva obal. asfaltom tr. 2, š. nad 3 m hr. 120 mm 17,100 m2 24,00 410,40 "Výkaz výmer - živič. kryt - rekonštrukcia obrus.vrstvy:" 17,10"doplnenie po uložení žľabov" = 17, Zhotovenie zemných krajníc bez zhutnenia 44,100 m3 4,00 176,40 4,20+15,60 = 19,800 24,30 = 24, Postrek živičný spojovací z cestnej emulzie 0,5-0,8 kg/m ,000 m2 0, ,80 "Výkaz výmer - živič. kryt - rekonštrukcia obrus.vrstvy:" 1992, ,00 = 4310, Asfaltový betón AC 11 (ABS II) hr. 40 mm, š. nad 3 m 4 310,000 m2 8, ,00 "Výkaz výmer - živič. kryt - rekonštrukcia obrus.vrstvy:" 1992, ,00 = 4310, Asfaltový betón AC 16 (ABH II) vrstva obrusná hr. 40 mm, š. nad 3 m Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm sk. A nad 300 m2, "Výkaz výmer - chodník:" 385,00 = 385, ,00 = 302, Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm sk. B m2, vrátane štrk. lôžka fr.4-8 mm "Výkaz výmer - búracie práce - pôvod. dlažba:" 55,0+80,0 = 135,000 "Výkaz výmer - oprava vjazdov:" 45,00 = 45, ,000 m2 7, ,80 687,000 m2 6, ,90 180,000 m2 8, ,00 47 MAT 592 4E0118 Dlažba zámková Premac Klasiko hr.6cm 20x10 sivá 746,640 m2 8, ,12 "Výkaz výmer - chodník:" (385,0+302,0)*1,02"stratné" = 700,740 "Výkaz výmer - oprava vjazdov:" 45,0*1,02 = 45, KOMUNIKÁCIE spolu: , , RÚROVÉ VEDENIA Strana 4

5 Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 150, tesnenie gum. krúžkami 49 MAT 286 3N8022 Rúra kanalizačná PVC-U hladká s hrdlom 160x4,0x *1,015"stratné" = 3, Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 200, tesnenie gum. krúžkami 8,00 = 8, MAT 286 3N8027 Rúra kanalizačná PVC-U hladká s hrdlom 200x4,9x *1,015"stratné" = 4,060 6,000 m 0,50 3,00 3,045 kus 8,00 24,36 8,000 m 0,80 6,40 4,060 kus 12,00 48,72 52 MAT 286 3N8297 Koleno kanalizačné PVC-U 160/ ,279 kus 3,50 11,48 3*1,093"stratné" = 3, MAT 286 3N8303 Koleno kanalizačné PVC-U 200/ ,372 kus 5,50 24,05 4*1,093"stratné" = 4, Montáž tvaroviek jednoosových na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope DN Montáž tvaroviek jednoosových na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope DN R Montáž a demontáž vodovodných ventilov - šupátok zvýšením do 100 mm "Výkaz výmer:" 2 = 2,000 3,000 kus 2,00 6,00 4,000 kus 2,00 8,00 2,000 kus 9,89 19, Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou 14,000 m 2,00 28,00 8,0+6,0 = 14, Osadenie betónových dielcov stropov šachiet 4,000 kus 9,00 36,00 "Výkaz výmer - odvodnenie - vsakovacie šachty:" 59 MAT Doska zátkrytová 1000/625 rozm.1000x625x220 mm 4,040 kus 129,00 521,16 4*1,01"stratné" = 4, R Zhotovenie šachiet z bet. dielcov, dno šachtová sktruž C 25/30 na potrubí DN do 200 "Výkaz výmer - odvodnenie - VSAKOVACIA ŠACHTA DN 1000 mm:" 4,000 kus 230,00 920,00 61 MAT A112 Skruže šachtové Prefa TBH cm s polplast.stup. 4,040 kus 29,00 117,16 4,0*1,01"stratné" = 4, MAT A114 Skruže šachtové Prefa TBH cm s polplast.stup. 4,040 kus 44,00 177,76 63 MAT A116 Skruže šachtové Prefa TBH cm s polplast.stup. 4,040 kus 78,00 315, Osadenie poklopov liatinových, oceľových s rámom nad 150 kg 1,000 kus 25,00 25,00 1 = 1, MAT Poklop liatinový vstupný kruhový plochý d 600 mm, tr.zaťaž. D400 kn Výšková úprava vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu "Výkaz výmer:" 5 = 5,000 1,000 kus 120,00 120,00 5,000 kus 52,00 260, Obetónovanie potrubia betónom tr. C 12/15 v otvorenom výkope 0,938 m3 90,00 84,42 Strana 5

6 0,070*8,0 = 0,560 0,063*6,0 = 0, RÚROVÉ VEDENIA spolu: 2 756, , OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE Osadenie zvislých cestných dopravných značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty "Trvalé dopravné značenie:" 2 = 2, MAT Značka dopravná A1- A26, A31 - A34 na Al podklade reflex. tr. 2 založ. Al okraj 900 mm 2,000 kus 15,00 30,00 2,000 kus 47,00 94,00 70 MAT Zn stĺpik, d60 mm, t 3,2mm / 1 bm 7,000 m 7,00 49,00 3,50*2 = 7, Montáž stĺpika dopravných značiek dĺžky do 3,5 m s betónovým základom a pätkou "Trvalé dopravné značenie:" 2 = 2, Osadenie cest. obrubníka bet. stojatého, lôžko betón tr. C 12/15 s bočnou oporou "Výkaz výmer - lemovanie okrajov:" 280,0+217,0 = 497, Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou "Výkaz výmer - lemovanie okrajov:" 304,00+216,0 = 520,000 2,000 kus 25,00 50,00 497,000 m 6, ,50 520,000 m 4, ,00 74 MAT 592 1B0125 Obrubník parkový rozm.50x15x5cm, sivá 1 050,400 kus 1, ,56 520,00/0,50*1,01"stratné" = 1050, MAT Obrubník cestný rovný so skosením 15/15 mm rozm.100/20/10 cm, sivá 497,0/1,0*1,01"stratné" = 501, ,970 kus 3, , Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15 17,335 m3 80, ,80 "Výkaz výmer - lemovanie okrajov s obojstrannými bočnými oporami:" (280,0+217,0)*0,03/2"doplnenie lôžka" = 7,455 (304,0+216,0)*0,038/2"doplnenie lôžka" = 9, Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr mm "Výkaz výmer - projekt:" "(projektované žlaby, asf plocha pred rodinným domom kat. č.1278/4):" 46,0 = 46,000 "(projektované žlabovky a žlabovkové žlaby)": 92,0 = 92, Osadenie priekop. žľabu z bet. tvárnic š mm do lôžka z bet. tr. C 12/15 hr. 100 mm "Odvodnenie:" 33,0 = 33, ,000 m 4,00 552,00 33,000 m 7,20 237,60 79 MAT Žľabovka betónová TBM 1-60 rozm.62,0x30,0x15,45 cm 111,100 kus 2,55 283,31 33,0/0,30*1,01"stratné" = 111, Príplatok za každých ďalších 10 mm hrúbky betónového lôžka nad 100 mm "Výkaz výmer - odvodnenie - odvodňov. rigol 600 mm:" 40,0*0,60*5 = 120,000 "Odvodňovací žľab 400 mm:" 50,0*0,60*5 = 150, ,000 m2 0,90 243,00 Strana 6

7 Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu s krycím roštom šírky nad 200 mm 15,00+61,0 = 76, MAT 592 7A10003 Žľab univerzálny BGU-Z, SV G NW 300, č.0, spodný odtok, bez spádu dl./v. 1000/340 mm 83 MAT 592 7A10300 Žľab univerzálny BGU-Z, SV G NW 300, č.0, bez spádu dl./v. 1000/340 mm 11 = 11, MAT 592 7A14614 Žľab betónový plytký žľabovkový BG400 NW 400, č.0, bez spádu rozm.1000x160 mm 85 MAT 592 7A42014 Liatinový rošt NW 300, rozmer 500/347/25, SW 18/150, tr.. D 400 kn 30 = 30, MAT 592 7A42024 Rošt mriežkový BG, NW 400, 1000/397/40, MW 30/20 tr.zať.125 kn 76,000 m 14, ,00 4,000 kus 95,00 380,00 11,000 kus 90,00 990,00 61,000 kus 32, ,00 30,000 kus 66, ,00 61,000 kus 155, ,00 87 MAT 592 7A6337 Držiak k liatinovému roštu 140/192/260, vrátane skrutky 30,000 kus 2,00 60,00 30 = 30, MAT 592 7A64524 Vpusť bodová FASERFIX POINT KS400/400 rozmer 400x400x500 mm s kalovým košom a odtokom DN 150 mm 3,000 kus 260,00 780,00 89 MAT 592 7A6454 Stena čelná, koncová NW 300, pozinkovaná (BGZ-S, SV) 4,000 kus 12,50 50, Búranie základov z betónu prostého alebo otvorov nad 4 m2 1,410 m3 70,00 98,70 "Výkaz výmer - búracie práce:" 0,047*30,0 = 1, Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km 99,848 t 1,27 126,81 99,848 = 99, Príplatok za každý ďalší 1 km sute 813,096 t 0,30 243,93 203,274*4 = 813, Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu do 5 km 231,504 t 6, , Nakladanie sute na dopravný prostriedok 95,828 t 3,00 287,48 97,028-1,20 = 95, Nakladanie vybúraných hmôt na dopravný prostriedok 231,504 t 6, , Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad 200,454 = 200,454 2,820 t 12,00 33,84 200,454 t 8, , Poplatok za uloženie vykopanej zeminy 249,170 m3 9, ,53 249,17 = 249, Recyklácia stavebných odpadov,betón (O) 4,020 t 5,00 20, Recyklácia stavebných odpadov, bitumenové zmesi (iné ako uvedené v ) (O) Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živičný 200,454 t 5, , ,807 t 1, , OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: , ,26 Strana 7

8 PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: , ,12 Za rozpočet celkom , ,12 Strana 8