Právne dejiny Slovenska propedeutika. Rodinné právo, obchodné právo Trestné právo

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Právne dejiny Slovenska propedeutika. Rodinné právo, obchodné právo Trestné právo"

Prepis

1 Právne dejiny Slovenska propedeutika Rodinné právo, obchodné právo Trestné právo

2 Rodinné právo základné pojmy: rodina, manželstvo vzťahy: osobné, majetkové kresťanské vplyvy na manželstvo: monogamia manželstvo ako sviatosť (vysluhujú si ju snúbenci) manželstvo má byť nielen uzavreté, ale aj konzumované nerozlučiteľnosť manželstva nemožnosť rozluky, ale možnosť zrušenia (definitívne od 16. storočia) manželské prekážky: napr. existujúce manželstvo, rehoľný sľub, kňazské svätenie, impotencia, príbuzenstvo... obmedzenia pri uzatváraní manželstiev medzi katolíkmi a protestantmi

3 Zák. čl. XXXI/1894 o manželskom práve obligatórna civilná forma možnosť rozluky (museli byť dôvody) v stredoveku, novoveku i v modernom práve existovali majetkové vzťahy medzi manželmi vo forme: koakvizícia spoločne nadobudnutý majetok veno majetok manželky, ktorý užíval manžel prínos majetok, ktorý žena dostala pri uzavretí manželstva (veci osobnej potreby) obvenenie náhradu za stratu panenstva a manželskú vernosť

4 Zákon č. 320/1919 Sb. z. a n. manželská novela zavedenie fakultatívnej formy uzatvárania manželstva: v kostole na úrade možnosť rozluky taxatívne uvedené dôvody žaloby na rozlúčenie manželstva žiadať mohla len nevinná strana

5 Predpisy po r Zákon č. 265/1949 Zb. o rodinnom práve Zákon č. 94/1963 Zb. o rodine obligatórny civilný sobáš zánik manželstva smrť jedného z manželov rozvod (už nie rozluka) úplná rovnosť medzi manželmi majetkové vzťahy: majetkové spoločenstvo manželov (1949) vznik inštitútu bezpodielového spoluvlastníctva manželov (1963) => presunutie do OZ 234/1992 fakultatívna forma uzatvárania manželstva

6 Obchodné právo pôvodne len ako súčasť mestského, cechového, či banského alebo vinohradníckeho práva 1840: prvá komplexná regulácia obchodného práva v Uhorsku: obchodníci (XVI/1840) obchodné spoločnosti (XVIII/1840)... bez úpravy záväzkov XXXVII/1875 obchodný zákonník verejná spoločnosť komanditná spoločnosť účastinná spoločnosť družstvo v druhej časti ObZ záväzky

7 Obchodné právo 271/1920 zavedenie spol. s r. o. na Slovensko a Podkarpatskú Rus 259/1924 rozšírenie českého živnostenského zákona (na S a P. R.) od r nové subjekty obchodného práva: národné podniky vznikli znárodnením 1950 OZ zrušilo platnosť obchodnoprávnych noriem vzťahy medzi bývalými subjektmi obchodného práva sa riadia najprv administratívnoprávnymi normami neskôr sa z toho transformuje hospodárske právo 1963 Hospodársky zákonník 1963 Zákonník medzinárodného obchodu pre potreby zahraničného obchodu klasické obchodné právo z ekonomického hľadiska: namiesto trhovej ekonomiky príkazová ekonomika nie obchodné zmluvy, ale hospodárske zmluvy ( dodávateľsko-odberateľské vzťahy )

8 Obchodné právo po r začiatok privatizácie 1990 rozsiahla novelizácia Hospodárskeho zákonníka (trhové prvky) 513/1991 nový Obchodný zákonník

9 Trestné právo vývojové etapy: archaické trestné právo feudálne trestné právo moderné trestné právo (od 19. storočia) po r. 1945: retribúcie : komunistické trestné právo

10 Archaické trestné právo sporné, či možno hovoriť o trestnom práve neexistoval pojem páchateľ, neexistovala sankcia nikoho nezaujímal páchateľ, iba skutok a následok keď niekto spôsobil inému škodu (zabitie, majetková ujma) => došlo k porušeniu práva úlohou práva bolo napravenie

11 Archaické trestné právo Lex Saxonum: Ak niekto zotne strom a náhodou je niekto iný zabitý, potom má ten, kto strom zoťal, ako pokutu za usmrtenie zaplatiť plný Wergeld. neexistencia milosti výsledkom napravovania je pokánie (Büße), jeho význam je rovnaký ako uzdravovať, dávať do poriadku formy pokánia: obetovanie peniazmi, ľuďmi, zvieratami, poprava zodpovednosť za porušenie práva = nositeľom nielen narušiteľ, ale aj jeho rodina (rod)

12 Feudálne trestné právo vytvorenie partikulárnych práv, osobitné normy pre: šľachticov obyvateľov miest poddaných... vplyv kresťanstva: do popredia sa dostáva páchateľ (hriešnik) milosrdenstvo azyl

13 Feudálne trestné právo iracionálne formy dokazovania: prísahy boží súd súboj verejné vykonávanie trestov dôraz na odstrašujúce účinky

14 Moderné trestné právo osvietenstvo: odmietanie krutých trestov má existovať trest smrti? cieľom trestu je aj prevýchova páchateľa (vznik trestu odňatia slobody) kodifikačné pokusy v Uhorsku dlho neúspešné ( storočie) 1852 dočasne zavedený rakúsky trestný zákon (StGB) 1861 Dočasné súdne pravidlá: zrušili StGB zaviedli šľachtické trestné právo pre všetky vrstvy obyvateľstva

15 Moderné trestné právo V/1878 Uhorský trestný zákon o zločinoch a prečinoch bipartícia TČ koncentrácia na páchateľa a jeho skutočné zavinenie 1918 recepcia trestného práva v Československu (=> dualizmus) neúspech kodifikácie úprava protištátnych trestných činov: 50/1923 Zákon na ochranu republiky 320/1940 Zákon o trestných činoch proti štátu 231/1948 Zákon na ochranu ľudovodemokratickej republiky

16 Retribúcie potrestanie zločinov spáchaných počas vojny trestné: rozbitie Československa, zmena režimu, spojenectvo s fašistami odlišné predpisy pre české krajiny (dekrét 16/1945) a Slovensko (nariadenie SNR 33/1945) najznámejšie procesy: Tiso, Ďurčanský, Mach Tuka

17 Kodifikácia trestného práva po r /1950 Trestný zákon 140/1961 Trestný zákon podľa komunistickej teórie štátu a práva: trestné právo má triedno-potlačovateľskú funkciu záujem spoločnosti má prednosť pred záujmami jednotlivcov najznámejšie procesy: Slánský a spol. buržoázni nacionalisti Husák a spol.