DENNÁ PONUKA JEDÁL, KTORÁ SA MENÍ PODLA PONUKY NA TRHU, JE UVEDENÁ NA TABULI.

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "DENNÁ PONUKA JEDÁL, KTORÁ SA MENÍ PODLA PONUKY NA TRHU, JE UVEDENÁ NA TABULI."

Prepis

1 DENNÁ PONUKA JEDÁL, KTORÁ SA MENÍ PODLA PONUKY NA TRHU, JE UVEDENÁ NA TABULI. CHUŤOVKY Z KOMORY, KTORÉKOĽVEK TRI ROBERTO MIGLIORATI PARMSKÁ ŠUNKA / COPPA STAGIONATA (ZRELÁ ŠUNKA Z PLIECKA) / PANCETTA / REMESELNÁ SALÁMA / BURRATA / GORGONZOLA DOLCE D.O.P / PARMIGIANO REGGIANO / ČERSTVÝ KOZÍ SYR / MARINOVANÉ OLÍVY / MARINOVANÉ ARTIČOKY / NA SLNKU SUŠENÉ PARADAJKY / FILETY Z CANTABRIJSKÉJ SARDELY NAŠE CHUŤOVKY PODÁVAME S DOMÁCOU NAKLADANOU KVASENOU ZELENINOU A V PECI PEĆENÝMI TYČINKAMI GRISSINI. MALÉ PORCIE KOŠÍK KVÁSKOVÉHO CHLEBA & MASLO / FOCACCIA & OLIO DI OLIVA / TERINA Z HUSACEJ PEČENE BRIOCHE EGREŠ / BAO NA PARE PREPELICA MAJONÉZA S ÚDENOU PAPRIKOU / DRŽKY PRASACIE UŠKO BOCHNÍK S KRVAVOU JATERNICOU / TATARÁK Z BYVOLA VODNÉHO CHIPSY REMOULADE / POLIEVKY JAHŇACIA POLIEVKA ROZMARÍNOVÁ KYSLÁ SMOTANA / / HOVÄDZÍ VÝVAR DOMÁCE CESTOVINY / / ZELENINY & SYRY PARADAJKY BURRATA PRAŽENÉ MANDLE / ČERSTVÉ LEČO ½ TUCTA PREPELIČÍCH VAJEC KOZÍ SYR / FREGOLA ŠALÁT PEČENÁ ZELENINA MÄTA / OCHUTNÁVKA 4 SYROV S DOMÁCIMI LEKVÁRMI OD BARBI & VIKITA /

2 VELKE PORCIE CORDON BLEU Z KURACÍCH PŔS / ZRELÁ ŠUNKA DOMÁCI SYR ZEMIAKOVÉ PYRÉ DOMÁCE TORTELLINI / ZAJAČIE RAGÚ SPECK ŠUNKA PARMEZÁN KRÉM KOHÚT NA ČERVENOM VÍNE / KOHÚT JARABÍ Z BREHOV RIEKY KURCA PANCETTA - HUBY ZEMPLÍNSKY BARAN / LETNÁ PLNENÁ KAPUSTA MERGUEZ KLOBÁSA RAS EL HANOUT TEĽACIA PEČEŇ & TEKVICOVÝ PRÍVAROK / CUKETA VERJUS KAPOR VYPRÁŽANÉ TEĽA 6.0 /500GR/ / KARÉ S KOSŤOU - MANDLE MASLO GHEE DOMÁCE PEČENÉ ZEMIAKY + 10GR ROYAL BLACK KAVIÁR SIBÍRSKEHO JESETERA / KAČACIA ZÁBAVA / KAČACIE TRIÓ KÁPUSTOVÉ TASTICKY - JABLKO SMOKER & GRILL LEPKAVÉ REBIERKA / KAČACIE PRSIA & KOMPÓT / DENNÝ STEAK & CHIMICHURRI / PRÍLOHY MIEŠANÝ ŠALÁT PEĆENÉ PARADAJKY - FETA / ZEMIAKOVÉ PYRÉ / DOMÁCE PEČENÉ ZEMIAKY / ZELENINA NA MASLE / RANDE NASLEPO SO ŠÉFKUCHÁROM* / / ČLOVEK 5 CHODOV Z NAJČERSTVEJŠÍCH SUROVÍN, KTORÉ MÁME K DISPOZÍCII AND WITH THE SOMMELIER / / ČLOVEK 5 CHODOV + 5 PÁROVANÝCH VÍN + VODA + KÁVA/ČAJ *MOŽNÉ LEN V PRÍPADE. AK SI TO VYBERIE CELÉ OSADENSTVO STOLA.

3 PIZZE MARGHERITA / PROSCIUTTO COTTO / PRAŽSKÁ ŠUNKA NAPOLETANA / SARDELY KAPARY OLIVY CESNAK BEZ SYRA HOLY PEPPERONI / NEAPOLSKA SALÁMA NDUJA CALABRESE PARMEZÁN TONNO / PARMEZÁNOVO - CESNAKOVÝ KRÉMOVÝ ZÁKLAD TUNIAK KONFITOVANÉ PARADAJKY MARTEDI / GORGONZOLA D.O.P - SPECK ŠUNKA VEGETARIANA / ZELENINA Z TRHU ŚPENÁT S CESNAKOM - PECORINO ITALIA / SYR PHILADELPHIA ĆERSTVÉ PARADAJKY PÁRMSKÁ SUNKA CRUDO & GRANA / PÁRMSKÁ SUNKA GRANA PADANO UNGHERESE / CIBUĹA PAPRIKA SALÁMA BACON PEPPERONI SALSICCIA / BIELY ZÁKLAD TALIANSKA KLOBASA DIVÁ BROKOLICA MANDLE FOCACCIA PAOLO PETRILLI BIO PARADAJKY & ROBERTO MIGLIORATI ŠUNKA - BURRATA - MASIA EL ALTET OLIVOVY OLEJ - MANDLE / DEZERTY CHEESECAKE MARACUJA RUŽOVÉ KORENIE / BEZGLUTÉNOVÝ BEZLAKTÓZOVÝ BEZCUKROVÝ DEZERT / ĆOKOLÁDOVÝ PIE - KARAMELOVÝ GANACHE BIELA ČOKOLÁDA / PANNA COTTA ČERVENÉ OVOCIE / TIRAMISU & RISTRETTO / SVETOVÝ MIER / PLAĆÚCI CHLAPEC / KUCHYŇA SZABOLCS DUDÁS BALÁZS MIDA, PÉTER POLGÁRI, GERGELY KOVÁCS NAŠE CENY SÚ UVEDENÉ VO FORINTOCH S PRÍSLUŠNOU SADZBOU DPH. NAŠE CENY NEOBSAHUJÚ SERVISNÉ POPLATKY. SPREPITNĚ DOSTANÚ ČLENOVIA NÁŠHO ŠTÁBU.

4 NÁPOJOVÝ LÍSTOK APERITÍV GOLCE DABBANA / 0,1L APEROL SPRITZ / PINK TONIK / LANGLEY S GIN FENTIMANS PINK GRAPEFRUIT, TASMANIAN PEPPER, GRAPEFRUIT KÁVA ČERSTVO MLETÁ VERONSKÁ Z PRAŽIARNE GIANNIHO FRASIHO ESPRESSO ARABICA NATURALE GUATEMALA / TIMOR / CAPPUCCINO / CREMA DI LATTE / NEALKO DOMÁCA LIMONÁDA / / 0,5L DOMÁCE SIRUPY / MALINA, BAZA / / 0,5L GRENO PRESSED FRUIT JUICE / / 0,25L VIS VITALIS BENEDIKTÍNSKE MINERÁLNE VODY / / / 0,4L / 0,8L PERLIVÉ NÁPOJE / / 0,25L PERLIVÉ NÁPOJE / / 1L FENTIMANS NÁPOJE / / 0,275L PIVO REMESELNÉ PIVÁ PODĽA AKTUÁLNEJ PONUKY ANYUKÁM MONDTA ČAPOVANÉ / / 0,4L FĽAŠKOVÉ / / 0,33L PÁLENKY 4CL ANYUKÁM MONDTA GÖNCZ MARUĽOVICA / ANYUKÁM MONDTA VILMOS HRUŠKOVICA / BESTILLO SLIVOVICA / BESTILLO DULOVICA / BESTILLO MALINOVICA / DESTILÁTY Z MANUFAKTÚRY Z ÚDOLIA HORNÁDU / ČAJE COMPAGNIE DU SAMOVAR / ZHAO ZHOU DIVÉ ČAJE / / INÉ NÁPOJE 4CL BELUGA VODKA / UNICUM RISERVA / DIPLOMATICO RESERVA RUM VENEZUELA / ZACAPA 23 RUM GUATEMALA / DICTADOR 20 RUM COLUMBIA / ZACAPA CENTENARIO XO RUM / NIKKA ZO SUDA JAPONSKÁ WHISKY / JACK DANIEL S SINGLE BARREL / ARRAN 2006 TOKAJ CASK FINISH / JACK DANIEL S SINGLE BARREL / LAGAVULIN 16 ISLAY SINGLE / MALT SCOTCH / HENESSY V.S.O.P. COGNAC / HENESSY XO COGNAC / CASTAREDE ARMAGNAC XO / CHRISTIAN DROUIN CALVADOS VSOP / ARRAN GOLD WHISKY KRÉMOVÝ LIKÉR / PLANTATION XO RUM / HINE XO COGNA /

5 TABUĽKA ALERGÉNOV RO B ERTO M IG LIO R ATI PA R M S K Á ŠU N K A / CO PPA STAG IO N ATA (ZR EL Á ŠU N K A Z PLI EC K A) / PA N C E T TA / R EM ES ELN Á SA L Á M A / BU R R ATA ČERST V Ý KOZÍ SY R / G O RG O NZO L A D O LCE D.O.P / PA R M IG I A N O R EGG I A N O / / M A RI N OVA N É O LÍ V Y / M A RI N OVA N É A RTI Č O K Y / N A S LN K U SUŠ EN É PA R A DA J K Y / FI LE T Y Z CA NTA B RIJ S K É J SA R D ELY / D O M ÁCO U N A K L A DA N O U K VAS EN O U ZELENI N O U KOŠÍ K K VÁS KOV ÉH O CH LEBA & M AS LO FO CACCI A & O LIO DI O LI VA TERI N A Z H USACEJ PEČEN E B RIO CH E EG R EŠ BAO N A PA R E PR EPELI CA M A J O N É Z A S Ú D EN O U PA PRI KO U D R Ž K Y PR ASACI E UŠ KO BO C H N Í K S K RVAVO U JAT ER N I C O U TATA R Á K Z BY VO L A VO D N ÉH O CHIPSY R EM O U L A D E JA H Ň ACI A PO LIE V K A ROZM A RÍ N OVÁ K YS L Á S M OTA N A H OVÄ DZÍ V Ý VA R DO M ÁCE CESTOVI N Y PA R A DA J K Y BU R R ATA PR A ŽEN É M A N D LE ČERST V É LEČO ½ TUCTA PR EPELIČÍCH VA J EC KOZÍ SY R FR EG O L A ŠA L ÁT PEČEN Á ZELENI N A M ÄTA O CH UT N ÁV K A 4 SY ROV S D O M ÁCI M I LEK VÁ R M I O D BA R BI & VI K ITA CO R DO N B LEU Z K U R ACÍCH PŔS DO M ÁCE TO RTELLI NI CO C K I N R ED WI N E ZEM PLÍ NS K Y BA R A N TEĽ ACI A PEČEŇ & TEK VICOV Ý PRÍ VA RO K V Y PR Á Ž A N É TEĽ A G R ROYA L B L AC K K AVI Á R SI BÍ RS K EH O J ES E TER A K AČACI A Z Á BAVA D EN N Ý STE A K & CHI MICH U R RI DUC K B R E AST & CO M POTE STE A K O F TH E DAY & CHI MICH U R RI MIEŠA N Ý ŠA L ÁT PEĆEN É PA R A DA J K Y - FE TA ZEMI A KOV É PY R É DO M ÁCE PEČEN É ZEMI A K Y ZELENI N A N A M AS LE ALERGÉNY LEPO K L A K TÓZ A V L AŠS K Ý O R ECH VA JÍČ KO CELERY ZELLER BU RS K Ý O RIEŠO K SE Z A M SÓ JA H O RČICA RY BY SÍ R A LU PI N A KÔ ROVCE A M Ä K K ÝŠ K CH EES ECA K E M A R ACUJA RUŽOV É KO R ENIE BE ZG LUTÉN OV Ý BE ZL A K TÓZOV Ý BE ZCU K ROV Ý D E ZERT ĆO KO L Á DOV Ý PIE - K A R A M ELOV Ý G A N ACH E BIEL A ČO KO L Á DA PA N N A COT TA ČERV EN É OVO CIE TIR A MISU & RISTR E T TO SV E TOV Ý MIER PL AĆÚCI CH L A PEC M A RG H ERITA PROSCIUT TO COT TO / PR A ŽS K Á ŠU N K A N A PO LE TA N A / SA R D ELY K A PA RY O LI V Y CES N A K BE Z SY R A H O LY PEPPERO NI / N E A PO LS K A SA L Á M A N DUJA CA L A B R ES E PA R M E Z Á N TO N N O / PA R M E Z Á N OVO - C ES N A KOV Ý K R ÉM OV Ý Z Á K L A D T U NI A K KO N FITOVA N É PA R A DA J K Y M A RTEDI / G O RGO NZO L A D.O.P - S PEC K ŠU N K A V EG E TA RI A N A / ZELENI N A Z TR H U Ś PEN ÁT S CES N A KO M - PECO RI N O ITA LI A / SY R PHI L A D ELPHI A ĆERST V É PA R A DA J K Y PÁ R M S K Á SU N K A CRU DO & G R A N A / PÁ R M S K Á SU N K A G R A N A PA DA N O U NG H ER ES E / CI BU Ĺ A PA PRI K A SA L Á M A BACO N PEPPERO NI SA LSICCI A / BIELY Z Á K L A D TA LI A NS K A K LO BASA DI VÁ B RO KO LICA M A N D LE PAO LO PE TRI LLI BIO PA R A DA J K Y & RO BERTO MIG LIO R ATI ŠU N K A - BU R R ATA M ASI A EL A LTE T O LI VOV Y O LEJ - M A N D LE