V dnešnom čísle nájdete: príhovor starostky obce zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zaujímavosti s obce ocenení občania 2018 čo je u nás nové

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "V dnešnom čísle nájdete: príhovor starostky obce zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zaujímavosti s obce ocenení občania 2018 čo je u nás nové"

Prepis

1 IX. ročník, číslo 4, december 2018, nepredajné d V dnešnom čísle nájdete: - príhovor starostky obce zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zaujímavosti s obce ocenení občania 2018 čo je u nás nové - Vianočné trhy vo Svrčinovci Benefičný koncert pre Eriku príspevky z materskej a základnej školy oznamy Svrčinovského hájnika matrika

2 Slovo má starostka Milí Svrčinovčania, kanadský humanista Jean Vanier povedal, že najlepším predstaveným je ten, kto prijíma svoju funkciu ako poslanie od Boha a opiera sa o Božiu moc a o dary Ducha Svätého. Svoju funkciu a znovuzvolenie prijímam s rešpektom, pokorou a sľubujem, že všetky rozhodnutia opäť budú naše spoločné rozhodnutia. Zo srdca ďakujem voličom, ktorí mi v tohtoročných komunálnych voľbách dali svoj hlas. Úžasnou spätnou väzbou pre mňa od občanov je nielen moje znovuzvolenie, ale aj zvolenie siedmych bývalých poslancov. Verím, že je to z vašej strany vyjadrenie spokojnosti. Spomínam si a stále mám v živej pamäti 10. december 2014, kedy som zložením sľubu prevzala z rúk môjho predchodcu insígnie a ujala sa môjho prvého zasadnutia Obecného zastupiteľstva. Aj vtedy som funkciu prijímala s pokorou ako veľkú výzvu. V podstate som nevedela čo ma čaká. V ten deň som sa cítila veľmi neisto, ale dôverovala som Bohu, poslancom a kolegom, že s ich pomocou to zvládnem. Dnes viem, že sme to spoločne dali so cťou. Štyri roky ubehli... boli náročné, hektické, ale dôvera v môj tím ma nesklamala, a tým našu obec posunula. Isteže so všetkým spokojní byť nemôžeme, ale to je myslím prirodzené. Kto má veľké ciele a očakávania, musí byť vytrvalý. Volebný program z pred 4 rokov je až na pár výnimiek splnený, dokonca môžem povedať prekročený. Verím a viem, že noví poslanci zapadnú do nášho tímu a svojím prístupom, námetmi a prácou budú prínosom nielen pre náš staronový tím, ale aj pre našu obec. Prioritou do ďalšieho volebného obdobia ostáva zhodnotenie majetku, zveľaďovanie dediny, správne hospodárenie, rozvoj a obnova športu, rekonštrukcia budov, miestnych komunikácií, vybudovanie chodníkov. Nechcem písať o nereálnych cieľoch, chcem zapojiť do života v obci predovšetkým mládež, lebo oni sú naša budúcnosť, ale aj seniorov, od ktorých sa máme stále čo učiť. Chcem vylepšovať a pokračovať v aktivitách, ktoré sú správne naštartované a spojiť obec v prospech pre dobré veci. MOJÍM TÍMOM NAĎALEJ OSTÁVA KAŽDÝ OBČAN V NAŠEJ DEDINE A KAŽDÝ KONŠTRUKTÍVNE A VECNE ZMÝŠĽAJÚCI POSLANEC OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA. Všetkým Svrčinovčanom zo srdca želám šťastné sviatky vianočné, krásne čaro polnočné, na Silvestra pevný krok a s ním šťastný Nový rok. Mgr. Renáta Majchráková starosta obce

3 Z obecného zastupiteľstva Dňa 26. októbra 2018 sa konalo posledné zasadnutie bývalého obecného zastupiteľstva, z ktorého vyberáme: Poslanci Obecného zastupiteľstva vo Svrčinovci: - vzali na vedomie správu HKO o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ - vzali na vedomie správu HKO o vykonaných kontrolách od poslednej podanej správy - schválili plán kontrol HKO na I. polrok 2019 a zároveň ju poverili vykonaním týchto kontrol - vzali na vedomie odborné stanovisko HKO k viacročnému návrhu rozpočtu obce na roky a k návrhu rozpočtu obce na rok schválili rozpočet obce na rok schválili rozpočet ZŠ na rok schválili príspevok ŠKD pri ZŠ na rok 2019 vo výške rozpočet - schválili príspevok ŠJ pri ZŠ na rok 2019 vo výške ,-- + rozpočet - schválili príspevok MŠ na rok 2019 vo výške ,-- + rozpočet. Zároveň doporučili schváliť rozpočet na správu objektov MŠ v sume ,-- pri úprave rozpočtu v roku schválili príspevok OPS na rok 2019 vo výške ,-- + rozpočet. Zároveň schválili návrh podnikateľského rozpočtu OPS na rok schválili predložené úpravy rozpočtov obce, ZŠ, ŠKD a ŠJ v roku schválili čerpanie finančných prostriedkov v ZŠ z originálnych kompetencií ŠJ na zakúpenie a inštaláciu konvektomatu do výšky 4 700,-- s DPH - schválili správu o výchovno-vyučovacom procese v MŠ za školský rok 2017/ konštatovali že: a) návrh Zmeny a Doplnku č. 1 Územného plánu obce Svrčinovec bol po dobu 30 dní zverejnený spôsobom v mieste obvyklým a prerokovaný s dotknutými orgánmi štátnej správy, samosprávy, právnickými a fyzickými osobami v súlade s ustanoveniami 22 Stavebného zákona b) akceptované pripomienky dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy a právnických osôb sú zapracované vo výslednom návrhu Zmeny a Doplnku č. 1 Územného plánu obce Svrčinovec, resp. bude sa k nim prihliadať v rámci spracovania následnej projektovej dokumentácie a pred realizáciou stavieb c) fyzické osoby neuplatnili žiadne pripomienky k Návrhu Zmeny a Doplnku č. 1 Územného plánu obce Svrčinovec d) Okresný úrad v Žiline, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného plánovania preskúmal návrh Zmeny a Doplnku č. 1 Územného plánu obce Svrčinovec a vydal k nemu súhlasné stanovisko pod č. OÚ-ZA-OVBP1-2018/014882/TOM zo dňa súhlasili s vyhodnotením pripomienok dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy a právnických osôb k návrhu Zmeny a Doplnku č. 1 Územného plánu obce Svrčinovec - schválili: a) Zmenu a Doplnok č. 1 Územného plánu obce Svrčinovec v súlade s ustanovením 26 ods. 3/ Stavebného zákona. b) VZN Obce Svrčinovec o záväznej časti Zmeny a Doplnku č. 1 Územného plánu Obce Svrčinovec v súlade s ustanovením 27 ods. 3/ Stavebného zákona. - schválili predložený koncept zápisu do obecnej kroniky za rok schválili predĺženie nájomných zmlúv k nájmu časti pozemkov, ktoré slúžia ako spevnené plochy na parkovanie pre nájomníkov BD č. 1122: Richard Sirota, Ing. Ľubomír Behúň, Zuzana Birtusová a Daniel Jašurek. - schválili prenájom časti pozemku na parkovanie nájomníkovi BD č Jánovi Tomkovi - schválili harmonogram zasadnutí obecnej rady a obecného zastupiteľstva v roku vzali na vedomie správy jednotlivých komisií o činnosti za rok 2018 a zároveň odvolali na návrh predsedu komisie pre kultúru, šport, mládež a školstvo a v zmysle Štatútu komisií OZ členov komisie, a to Bc. Martu Cyprichovú a Michala Najdeka k schválili návoz asfaltového výfrezu a zhutnenie miestnej komunikácie v k.ú. Svrčinovec k rodinným domom Petra Kubicu, Svrčinovec 1112 a Zuzany Bednárikovej, Svrčinovec 852, a to v jarných mesiacoch roku schválili prenájom nebytových priestorov v budove AB 200 /bývalý TIPOS/ Tatiane Jančarikovej, Svrčinovec 713 za účelom zriadenia prevádzky kaderníctva od súhlasili s otvorením stávkovej kancelárie spoločnosti TIPSPORT SK, a.s. Žilina a TIPOS, a.s. Bratislava v budove AB 200 v bare AKSAJ Svrčinovec - nesúhlasili s odkúpením časti pozemku parc. CKN č v k.ú. obce žiadateľovi Jánovi Šuškovi, Svrčinovec nesúhlasili s odkúpením časti pozemku parc. CKN č. 1573/1 v k.ú. obce žiadateľovi Mariánovi Kullovi, Svrčinovec schválili zámer prenajať nehnuteľnosť vedenú na LV 1020, a to časť parc. C-KN č. 1140/73 cca 540 m² z dôvodu osobitného zreteľa /pestovanie zemiakov/ v zmysle žiadosti Anny Kubalíkovej, Svrčinovec súhlasili s odvodnením miestnej komunikácie parc. č. KN-C 5043/1 v k.ú. obce na základe žiadosti Jany Strýčkovej, Svrčinovec súhlasili, na základe žiadosti Jednoty dôchodcov, s bezplatným využívaním športoviska umelá tráva členom Jednoty dôchodcov na Slovensku, ZO Svrčinovec za účelom športových aktivít a relaxu od /počas sezóny/, a to štyri hodiny týždenne po dohode so správcom športoviska, pričom vždy má prednosť platiaci záujemca - schválili zámer prenajať nebytové priestory v budove AB 200 /priestory detskej ambulancie/ z dôvodu osobitného zreteľa /podnikateľská činnosť/ Dňa 05. decembra 2018 sa konalo ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva, z ktorého vyberáme: Poslanci Obecného zastupiteľstva vo Svrčinovci: vzali na vedomie správu o výsledku volieb do orgánov samosprávy obcí v obci Svrčinovec na funkciu starostu obce a funkciu poslancov OZ, prednesenú predsedom miestnej volebnej komisie Mgr. Evou Baroniakovou. Taktiež vzali na vedomie vystúpenie novozvolenej starostky obce Mgr. Renáty - Majchrákovej. konštatovali, že novozvolená starostka, ako aj novozvolení poslanci OZ zložili zákonom predpísaný sľub a zároveň podpísali čestné vyhlásenie o nezlučiteľnosti funkcí. Poslanci: Mgr. Monika Strýčková, Mgr. Milada Špiláková, Mgr. Vladimír Najdek, Janka Dejová, Tomáš Dej, Anton Švancár, Bc. Katarína Dejová, Peter Poláček, Anna Cyprichová, Ing. Jozef - Čanecký, Mikuláš Kulla zriadili v zmysle 14 Zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov obecnú radu a zvolili jej členov: Mgr. Monika Strýčková, Janka Dejová a Mikuláš Kulla 3

4 Z obecného zastupiteľstva - vzali na vedomie v zmysle 13b/ Zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov poverenie Mgr. Moniky Strýčkovej za zástupcu starostu obce na základe návrhu starostky obce - poverili za podmienok v zmysle 12 ods. 2, 3, 5 a 6 Zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov poslankyňu Mgr. Moniku Strýčkovú zvolať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstvania v obci /nie je vypracované v zmysle zákona, je zastaralé/ - zriadili v zmysle 15 Zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov komisie OZ a zvolili jej predsedov a členov z radu poslancov, a to: Komisia pre výstavbu, ŽP a dopravu Predseda Mikuláš Kulla Členovia Anton Švancár, Peter Poláček Komisia pre kultúru, šport, mládež a školstvo Predseda Peter Poláček Členovia Janka Dejová, Anna Cyprichová Komisia pre sociálne a bytové otázky a opatrovateľskú službu Predseda Mgr. Milada Špiláková Členovia Mgr. Monika Strýčková, Bc. Katarína Dejová Komisia pre podnikanie a obchod Predseda Mgr. Vladimír Najdek Členovia Tomáš Dej, Ing. Jozef Čanecký Finančná komisia Predseda Ing. Jozef Čanecký Členovia Mgr. Monika Strýčková, Mikuláš Kulla -uložili predsedom jednotlivých komisií predložiť do budúceho zasadnutia OZ plány prác na rok 2019 a ďalších 3 členov z radu občanov v zmysle Štatútu komisií obecného zastupiteľstva -poverili výkonom funkcie sobášiaceho poslankyňu Janku Dejovú -schválili na základe 4 ods. 1 Zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení zmien a doplnkov mesačný plat starostky obce a jeho navýšenie o 30% v zmysle 4 ods. 2 Zákona č. 253/1994 Z.z. -poverili starostku obce konečnou úpravou rozpočtu obce a jej príspevkových a rozpočtových organizácií v roku schválili Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikli na území Obce Svrčinovec. Bola zrušená 20% zľava na separovaný zber pre všetkých občanov separujúcich. -schválili vyplatenie náhrady platu starostke obce za nevyčerpanú dovolenku v súvislosti s ukončením volebného obdobia a v zmysle 2 ods. 2 Zákona č. 253/1994 Z.z., a to: za rok 2017 v rozsahu 7 dní a za rok 2018 v rozsahu 27,5 dňa -schválili v zmysle Dodatku č. 1 k VZN č. 4/2015 prenájom telocvične žiadateľovi Pavlovi Kullovi, Svrčinovec 1118 na športové účely /futbal novovznikajúceho družstva mužov/ Zápisnice zo zasadnutí, ako aj prijaté uznesenia a VZN nájdete na webovej stránke obce: Zo zápisníc OZ vybrala: Dana Hajnošová Výsledky komunálnych volieb v obci Svrčinovec Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 881 Počet voličov, ktorí odovzdali obálku: 880 Počet zvolených poslancov: Ing. Jozef Čanecký /Kresťanskodemokratické hnutie/ 238 hlasov 11. Mikuláš Kulla /Kresťanskodemokratické hnutie/ hlasov Za starostu obce bola zvolená: Náhradníci - kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva: 1. Anton Tomaščin /Slovenská národná strana/ hlasov 2. František Kotyra /Strana zelených Slovenska/ hlasov 3. Ján Cyprich /Slovenská národná strana/ hlasov 4. Róbert Strýček /SMER - sociálna demokracia/ hlasov 5. Martina Petríková /Slovenská národná strana/ hlasov 6. Alena Sventeková /SMER - sociálna demokracia/ hlasov 7. Peter Čepec /SMER - sociálna demokracia/ hlasov 8. Mgr. Andrea Gschillová /SMER - sociálna demokracia/ 131 hlasov 9. Jarmila Čilová /SMER - sociálna demokracia/ hlasov 10. Rudolf Kožák /Slovenská národná strana/ hlasov 11. Michaela Kubalíková /Slovenská národná strana/ - 96 hlasov 12. Veronika Slichová /SMER - sociálna demokracia/ - 73 hlasová Mgr. Renáta Majchráková /nezávislá kandidátka/ hlasov Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva: 1. Mgr. Monika Strýčková /nezávislá kandidátka/ hlasov 2. Mgr. Milada Špiláková /Sme rodina - Boris Kollár/ hlasov 3. Mgr. Vladimír Najdek /nezávislý kandidát/ hlasov 4. Janka Dejová /Slovenská národná strana/ hlasov 5. Tomáš Dej /nezávislý kandidát/ hlasov 6. Anton Švancár /nezávislý kandidát/ hlasov 7. Bc. Katarína Dejová /Slovenská národná strana/ hlasov 8. Peter Poláček /nezávislý kandidát/ hlasov 9. Anna Cyprichová /SMER - sociálna demokracia/ hlasov Za správnosť: Dana Hajnošová /zapisovateľka MVK/ 4

5 Zaujímavosti z obce Ocenení občania 2018 PhDr. Ján Jurišta ocenený v oblasti publicistika a verejný život, šírenie dobrého mena obce - Čestné občianstvo rok strávil v kláštore benediktínov pri Bazilike v Mariazelli. Veľa dôležitých zmien sa vykonalo pre svrčinovských farníkov počas jeho pôsobenia vo farnosti Čierne ( ako kaplán, ako administrátor) bol zasklený vstupný priestor kostola, vykonaná generálna oprava organa, rozvíjala sa myšlienka využívania bývalej jednotriednej školy v Závrší na bohoslužobné účely a mnoho iných. Čo je však najdôležitejšie, začalo sa s prácami na príprave projektovej dokumentácie fary k vybudovaniu farskej budovy v našej obci. A tak sa 1. júla 2001 stal Svrčinovec samostatnou farnosťou. Zostavil publikáciu 200 rokov farnosti Čierne pri Čadci s filiálkou Svrčinovec. V rokoch pôsobil ako administrátor farnosti v Čadci, v roku 2000 mu bol udelený titul honorárny dekan. Od roku 2001 až dodnes pôsobí ako kňaz v Považskom Podhradí. Ján Jurišta sa narodil 23. augusta 1944 vo Svrčinovci. Študoval španielsky a slovenský jazyk na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Počas štúdií bol na jazykovom kurze na Kube. Po vojenskej službe sa dostal cez konkurz do latinskoamerickej redakcie zahraničného vysielania Rádio Praha. Novinárske skúsenosti získaval aj v Ekvádore. Po výmene žurnalistickej kariéry za diplomatickú pôsobil v troch etapách šestnásť rokov v Latinskej Amerike. Najprv na poste tlačového a kultúrneho pridelenca v Havane, potom ako veľvyslanec ČSSR v Buenos Aires a napokon opäť vo funkcii titulára v Argentíne, už ako reprezentant Slovenskej republiky s pôsobnosťou aj pre Uruguaj a Paraguaj. Za súčinnosť pri realizácií objednávok ČSSR v Argentíne, kde sa postavili tri elektrárne a za výsledky v politickej oblasti, dostal štátne vyznamenanie za vynikajúcu prácu. V súčasnej dobe je pracujúci dôchodca. Už niekoľko rokov externe pôsobí na Fakulte manažmentu Univerzity Komenského v Bratislave, kde vyučuje španielčinu a predmet Globálne procesy svetovej ekonomiky. PaedDr. Milan Pecka ocenený v oblasti školstva, rozvoj obce - Čestné občianstvo Ing. Mgr. Ivan Konečný, honorárny dekan ocenený v oblasti cirkvi, rozvoja a zveľaďovania obce - Čestné občianstvo Ivan Konečný sa narodil 19. apríla 1944 v Radošovciach, okres Snina. Teológiu začal študovať po ukončení inžinierskeho štúdia, avšak, nariadením Ministerstva kultúry bol za protisocialistickú činnosť v rokoch potrestaný vylúčením zo školy. Za kňaza bol tajne vysvätený 25. mája 1975 a povolanie kňaza vykonával takisto tajne popri civilnom zamestnaní. V roku 1989 emigroval do Rakúska, kde pôsobil ako zastupujúci farár. Takmer Milan Pecka sa narodil 23. novembra 1945 v Mestečku, okres Púchov. Po skončení základnej školy a maturite na SVŠ v Púchove, sa rozhodol pre štúdium na Pedagogickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove. Po vykonaní základnej vojenskej služby nastúpil do Základnej školy v Hornej Štubni. V roku 1972 sa oženil a presťahoval za manželkou Jiřinou do Tyry pri Třinci a rok vyučoval v ZŠ v Třinci. Podal si žiadosť o učiteľské miesto na odbor školstva v Čadci, kde mu ponúkli učiteľské miesto v ZŠ Svrčinovec. Tu Milan Pecka pôsobil osemnásť rokov. Aktívne sa zúčastňoval národného výskumu v projekte nových vyučovacích metód. Výsledky posielal na Ostravskú univerzitu, ktorá mu neskoršie ponúkla urobiť štátnu rigoróznu skúšku, a tak získal doktorát z pedagogiky. Po nežnej revolúcii Milan Pecka vo Svrčinovci dokonca deväť mesiacov zastupoval starostu. Revolúcia však priniesla i to, že sa začali stavať hraničné priechody, rušili sa vlakové spoje, a tak musel Svrčinovec opustiť. Nastúpil do ZŠ Pod Zvonek v Českom Těšíne, kde sa po roku stal riaditeľom. Po trinástich rokoch dostal ponuku kandidovať v komunálnych voľbách, a tak sa stal zástupcom starostu v Českom Těšíne. Po skončení funkčného obdobia odišiel do dôchodku. Veľmi rád sa zúčastňuje stretnutí so žiakmi, ktorých učil vo Svrčinovci a kde je pravidelne pozývaný. Mgr. Radovan Čulák ocenený v oblasti cirkvi a verejného života Radovan Čulák sa narodil 11. júla 1974 v Čadci. Svoje detstvo prežil v Kysuckom Novom Meste a v Nesluši. Po 5

6 Zaujímavosti z obce bol poverený vedením našej farnosti. Je to človek, ktorý si dokáže nájsť cestu ku každému z nás. Vie sa znížiť k malému dieťaťu, viesť dospievajúceho, ktorý sa hľadá, má si čo povedať s dospelými a s veľkou úctou pristupuje k našim starším občanom. V prvom rade musíme vyzdvihnúť jeho duchovné vedenie, prípravu na prvé sväté prijímanie, vedenie birmovancov, večerné adorácie spojené s krásnymi piesňami, štvrtkové vešpery, rorátne sväté omše či omše pre deti. Založil veľmi peknú tradíciu krojovanej svätej omše a živého betlehema. Bol naklonený myšlienke vybudovania krížovej cesty, ktorá prepojila obec s časťou Závršie. Mnohé deti a mladých ľudí motivuje k správnemu využívaniu voľného času zapájaním do športových aktivít, ako je florbal, hokejbal, hokej, korčuľovanie a bicyklovanie. Zúčastňuje sa na aktivitách organizovaných obcou, mimo iného Deň matiek, Mikuláš, fašiangy či stretnutie s našimi jubilantmi. Je v mnohých oblastiach prínosom pre našich občanov a celú obec. Mgr. Slavomíra Filová ocenená v oblasti umenia a kultúry Slavomíra Filová sa narodila 3. marca 1987 v Čadci. Vyštudovala na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici učiteľstvo predmetov hudobné umenie a etická výchova. V rokoch vyučovala ako externý pedagogický zamestnanec hru na klavír v Základnej umeleckej škole v Čadci a od roku 2008 pracuje v ZUŠ ako interný pedagogický zamestnanec - vyučuje hru na klavíri a hudobnú náuku. Medzi dôležité obdobie patrí rok , kedy Slavomíra Filová pôsobila v Štátnom divadle v Košiciach ako člen orchestra. Hosťuje v rôznych orchestroch na Slovensku ako člen orchestra hrá na harfe v Štátnom komornom orchestri v Žiline. Medzi svoje úspechy radí september 2012, kedy spoluúčinkovala ako harfistka so Štátnym komorným orchestrom na koncertnom turné s IL DIVO. V októbri 2017 spoluúčinkovala ako harfistka so Štátnym komorným orchestrom na koncertnom turné hudba k premietanému muzikálu La La Land v Štátnej opere v Banskej Bystrici, Štátnej filharmónii v Košiciach a v Štátnom divadle v Košiciach. Okrem harfy ovláda hru na klavíri, zobcovej flaute a tiež spieva. Mária Kotyrová ocenená v oblasti sociálna starostlivosť 6 Mária Kotyrová ocenená v oblasti sociálna starostlivosť Mária Kotyrová sa narodila 13. mája 1936 v Krásne nad Kysucou. Ako sirota bývala u svojho brata Jána Čimboru vo Svrčinovci, kde absolvovala základnú školu. Po úspešnom ukončení nastúpila do Pedagogickej školy v Žiline. Stala sa tak jednou z prvých kvalifikovaných učiteliek pre materské školy v Čadci. Jej prvým pôsobiskom bola MŠ Fraňa Kráľa a tu pracovala sedem rokov. Neskôr nastúpila ako riaditeľka do MŠ Svrčinovec, vo funkcii pôsobila do roku 1991, kde svojím prístupom bola vzorom pre nás všetkých. So svojou húževnatosťou a ochotou sa stala v roku 1965 členkou a neskôr predsedkyňou miestneho spolku Slovenského červeného kríža. Začínala ako dobrovoľníčka, neskôr ako predsedkyňa MS SČK vo Svrčinovci, ale 30 rokov pracovala vo výbore ÚS SČK v Čadci. Za prácu, ktorú vykonávala získala mnohé ocenenia, ako aj MS SČK Ďakovný list z Ústredného výboru SČK v Bratislave, III. stupeň, II. stupeň I. stupeň Za obetavú a záslužnú prácu, a iné. Sme radi, že Mária Kotyrová rozširuje rady členov a dobrovoľníkov Slovenského červeného kríža v našej obci, a tak spoločne napĺňajú ideály zakladateľa Červeného kríža Henryho Dunata, nositeľa prvej Nobelovej ceny za mier, ktorý povedal: Červený kríž je akýmsi svetlom v tme. Nedovoľme, aby toto svetlo zhaslo, ale aby svietilo všade tam, kde sa bude javiť potreba. Agnesa Kullová ocenená v oblasti umenia a kultúry Agnesa Kullová sa narodila 13. mája 1948 vo Svrčinovci. Od roku 1965 do roku 2002 pracovala v AVC Čadca. Má veľa koníčkov, ale najviac jej učarovala turistika a drôtikovanie. Na turistiku chodila dlhé roky, ale drôtikovaniu sa venuje už 17 rokov. Svoje umenie si nenecháva len pre seba, prichádza aj medzi deti do základnej školy, kde ukazuje žiakom základy drôtikovania na vajíčkach či kameňoch. Z drôtu vytvárala aj rôzne iné predmety, ako napr. srdiečka, vianočné ozdoby, prstene, náušnice a retiazky. Výrobky poskytuje aj do Kysuckého múzea a Osvety v Čadci, ktorá ich ďalej posúva do Starej Bystrice, do Kaštieľa v Radoli, Dolného Kubína a inde. Dokonca drôtikovala vajíčka až do Ameriky. V roku 2008 v Kysuckom múzeu v Čadci získala 2. miesto za cenu diváka a v roku 2015 v Dolnom Kubíne diplom za kolekciu drôtovaných kraslíc. Ako sama hovorí: Niektorú vázu mám aj dva roky a nemôžem si

7 Zaujímavosti z obce spomenúť, ako som ten vzor robila... Potom sa na ňu zadívam, zoberiem ju do ruky a začnem drôtikovať. Na nič iné nemyslím, len na vzorku. A keď je hotová, pobozkám ju, poďakujem Pánu Bohu a želám si, aby urobila radosť tomu, kto sa na ňu pozrie. Každý výrobok takto ukončím. S niektorými výrobkami sa dodnes nemôžem rozlúčiť, pretože mi prirástli k srdcu. Marián Kužma ocenený v oblasti športu finančne nenáročný, halový, a preto sa dá hrať celoročne. Ako všade, i tu boli začiatky kostrbaté. Učili sa pravidlá hry, pracovať s hokejkou, či pohybovať sa na ihrisku. Vznikom Kysuckej florbalovej ligy a ďalších súťaží sa otvorili dvere a nové možnosti rozvoja. Medzi najväčšie úspechy radí každoročný boj o poháre v Kysuckej florbalovej lige, 2. miesto v Slovenskom pohári vo florbale v Púchove, či 2. miesto v celoslovenskom finále Florbal SK ligy v Bratislave. Dnes o svrčinovskom florbale vedia nielen na Slovensku, ale i na Morave, kde sú tiež pravidelne pozývaní na turnaje. Osobne však za najväčší úspech považuje záujem detí o florbal, ich nadšenie pre túto hru a neutíchajúcu chuť po víťazstvách. Terézia Mešťanová ocenená v oblasti publicistiky, umenia a kultúry Marián Kužma sa narodil 3. decembra 1987 v Čadci. CrossFitu sa začal venovať v roku Je to športové odvetvie, program na rozvoj kondície, kombinujúci rôzne tréningové metódy a náradie. Ide o spojenie gymnastiky, rýchlosti a silového tréningu. V CrossFite možno vidieť drepy, výskoky, beh, hádzanie, lezenie, dvíhanie a podobne. Marián Kužma sa najskôr začal cvičeniu venovať kvôli redukcii váhy. Nakoniec sa pre neho z tohto športu stal životný štýl a v roku 2015 prišlo rozhodnutie v tomto športe súťažiť: 1. miesto Tímové závody v Havířove /Česká republika/ 2. miesto Fitmonster v Brne /Česká republika/ 2. miesto Hungarian games v Budapešti /Maďarská republika/ 4. miesto Súťaž v Třinci /Česká republika/ 5. miesto Crossliga v Bratislave /Slovenská republika/ Taktiež si vybojoval postup na prestížnu súťaž do talianskeho Monopoli, postup do finále poľskej crossfitovej ligy Hellgames. Má aj nesúťažné úspechy, ktoré si podľa vlastných slov cení najviac nočný beh z Makova do Čadce (cca 50 km), prebehnutie Tatranskej magistrály, výbeh na Tatranský kriváň a vrchy Malej Fatry. Mgr. Ján Ligač ocenený v oblasti športu Terézia Mešťanová sa narodila 25. novembra 1956 vo Svrčinovci. Žije v rodnej dedine a jej najväčším koníčkom je veršovanie rozprávok. V minulosti pracovala ako kaderníčka, avšak kvôli zdravotným problémom ho musela po vyše dvadsiatich rokoch zanechať. Práve vtedy sa začala naplno venovať písaniu básní a rozprávok. Niektoré rozprávky si pamätá ešte z obdobia, keď ich čítavala svojím deťom, niektoré si musí prečítať znova, aby si osviežila pamäť, ale zveršovať ich nie je žiadny problém. Aj keď si nemyslela, že by jej niekedy mohla vyjsť kniha, opak sa stal skutočnosťou. V roku 2008 sa objavila jej kniha Veršované rozprávky a v roku 2013 publikácia Básničky z babičkinej truhličky Najznámejšie rozprávky vo veršoch. O tom, že Terézii Mešťanovej talent nechýba, svedčia aj výrobky, ktorými sa v poslednom čase prezentuje. Majstrovsky zvláda techniku richelieu (technika pre vyšívanie vzorov), a takýmito spôsobom zhotovuje kraslice. Pod jej rukami sa rodia krojované bábiky a inšpiráciu nachádza v kysuckej ľudovej rozmanitosti. So svojimi umeleckými výrobkami uspela už v nejednej súťaži. MUDr. Stanislav Moják ocenený v oblasti sociálnej starostlivosti Ján Ligač sa narodil 24. apríla 1979 v Čadci. Po skončení základnej školy, študoval na turzovskom gymnáziu a taktiež navštevoval jazykovú školu v Žiline. Patril ešte k tým, ktorí si museli odkrútiť základnú vojenskú službu, v tomto prípade vo Zvolene. V apríli v roku 2000 začal pracovať ako učiteľ v Základnej škole vo Svrčinovci, kde učí dodnes. S florbalom začal vo Svrčinovci pred 13 rokmi. Bol to šport Stanislav Moják sa narodil 31. mája 1954 v Čiernom. Po ukončení základnej školy v Čiernom, absolvoval Strednú vyššiu školu v Čadci a v rokoch Lekársku fakultu v Olomouci. Po skončení nastúpil ako zubný lekár do Okresného ústavu národného zdravia v Čadci. Jeho prax ešte v tom roku narušil nástup na základnú vojenskú službu. V Obvodnom zdravotnom stredisku vo Svrčinovci pôsobil dlhých 38 rokov. Niekedy bol veľmi prísny, ale to najmä kvôli tomu, že mu skutočne záležalo na našom zdravom chrupe. Vo voľnom čase sa venuje turistike. To, že Stanislav Moják je veľmi skromný a nenápadný človek s dobrý srdcom, svedčí aj jeho 7

8 Zaujímavosti z obce priznanie, ku ktorému sa doznal počas odovzdávania ocenenia za svoje zásluhy. Vraj, aj napriek tomu, že už v našej obci neordinuje, dodnes prosí v rannej modlitbe Pána Boha o ochranu pre svojich svrčinovských pacientov. Takto to robieval počas 38 rokov pôsobenia vo Svrčinovci, takto to robieva dodnes. Po promócii v roku 1977 začala pracovať na detskom oddelení v Čadci. Počas cirkulácie na chirurgickom a infekčnom oddelení pracovala v krátkodobých zástupoch na ambulanciách v Čadci. Do ambulancie vo Svrčinovci nastúpila po atestácii 1. októbra 1981 a tu pracuje dodnes, nepretržite už 37 rokov. Stará sa o zdravie tých najmenších, ale aj dospievajúcich. Treba zdôrazniť, že je vždy milá, chápavá a usmiata. Jednoducho, s deťmi, ako aj s ich rodičmi, to vie. Od roku 2014 doktorka Jarmila Pribylincová pracuje aj v ambulancii v Oščadnici. Má dvoch dospelých synov a manžela na dôchodku, ktorý ju spolu so sestričkou preváža autom kvôli nepriaznivej dopravnej situácii medzi Svrčinovcom a Oščadnicou. Ako sama hovorí, jej milované knihy a záhrada idú zatiaľ bokom, pretože niet na ne veľa času. Mgr. Vladimír Najdek ocenený v oblasti športu Vladimír Najdek sa narodil 7. februára 1990 v Čadci. Vyštudoval Vysokú školu ekonómie, manažmentu a verejnej správy v Bratislave. Jeho športovú túžbu reprezentovať pomohol na základnej škole rozvíjať Ján Ligač, pod ktorého vedením začal hrávať hokejbalové turnaje. Z okresu postúpili na celoslovenský turnaj Mammut Cup a práve po tomto turnaji v roku 2003, vznikol klub mladých nadšencov hokejbalu Svrčinovskí predátori, ktorí sa oficiálne zapísali do Juniorskej Kysuckej hokejbalovej ligy /JKHL/. Klub sa rozvíjal, bol naklonený mladým, navštevovalo ho množstvo študentov. Na scénu v roku 2011 nastúpil nový, modro-žltý Dream Team, ktorého iniciátormi vzniku bol Vladimír Najdek, Miroslav Krišica a svrčinovský farár Radovan Čulák. Dream Team, na čele s kapitánom Vladimírom Najdekom, si postupne začal získavať rešpekt skúsenejších hráčov a zbierať turnajové úspechy, spomedzi ktorých vyberáme: 1. miesto Turnaj mládeže v Turzovke /2011/ 1. miesto Panthers cup /2012/ 2013/2014 Prvý titul Majster KHL, osobný úspech v tejto sezóne najlepší obranca 1. miesto Zimná liga KHL /2013/ 2014/2015 Víťaz základnej časti KHL 2015/2016 Majster KHL 2017/2018 Vicemajstri KHL, a mnoho ďalších. MVDr. Andrej Renčko, Phd. ocenený v oblasti publicistika a verejný život Andrej Renčko sa narodil 6. júla 1984 v Čadci. Maturoval v odbore agropodnikateľ. Študoval na štyroch významných európskych veterinárnych univerzitách, vrátane Lisabonu a Záhrebu. V roku 2010 bol promovaný za lekára veterinárnej medicíny na Univerzite Veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach. Po promócii nastúpil ako ašpirant na doktorandské štúdium na Ústav rádiobiológie. Tam sa prioritne zaoberal štúdiami gama žiarenia a ich dopadom na modelové organizmy. Je autorom článkov v karentovaných časopisoch. Titul doktor filozofie získal po úspešných obhajobách na Katedre rádiobiológie v odbore životného prostredia v roku Počas a medzi štúdiami pracoval na Aljaške, v Bulharsku, v Taliansku. Na Slovensku pracoval ako sprievodca pre turistov v jaskyni i v botanickej záhrade. Jeho najdlhšie poznávacie cesty viedli na Krym, do Švajčiarska či Slovinska. V roku 2014 mu vyšla knižná publikácia Blízke diaľky a kniha Cesta hrdinov Slovenského národného povstania z roku 2016, sa dostala do ankety o Knihu Kysúc, kde skončila na štvrtom mieste. Andrej Renčko od roku 2015 vlastní a spravuje veterinárnu kliniku Animal - Vet v Čadci. O rok neskôr bol za celoživotné dielo zaradený do Ottovej encyklopédie osobností. MUDr. Jarmila Pribylincová ocenená v oblasti sociálnej starostlivosti Jarmila Pribylincová sa narodila 17. septembra 1952 v Ostrave Zábřeh. Ako trojročná sa s rodičmi presťahovala na Kysuce do Olešnej Sklený vrch. Po ukončení strednej školy v roku 1971, začala študovať medicínu na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 8

9 Zaujímavosti z obce Rudolf Slovák ocenený v oblasti rozvoja a zveľaďovania obce Rudolf Slovák sa narodil 19. júla 1953 vo Svrčinovci. Po skončení základnej školy študoval na Strednej odbornej škole technickej v Čadci. Po jej absolvovaní sa zamestnal v závode Tatra Čadca, kde pracoval viac ako 40 rokov. Už od mladosti inklinoval k stolárčine a tesárčine a mnohým pomohol zhotoviť krovy, či záhradné domčeky. Je všestranne zameraný, verný tradíciám a starým zvykom, preto je ho často vídať oblečeného v kroji. Všetci ho poznajú ako pracovitého a obetavého človeka, dobrého kamaráta so svojským humorom, ktorý nadovšetko miluje svoju rodinu. Aktívne sa podieľa i na zveľaďovaní našej obce pomáhal pri zakladaní školskej záhradky a ako člen Slovenského zväzu záhradkárov sa stretáva s deťmi našej školy, aby im priblížil starostlivosť o ovocné stromy. Rád prijíma pozvania do tvorivých dielní, kde návštevníkom ukazuje, ako sa pletú korbáče či košíky. Pomáha pri organizovaní výstav záhradkárov a chovateľov. Svoju pomocnú stopu zanechal aj pri budovaní Svrčinovského betlehema a krížovej cesty. Rudolf Slovák je okrem toho aj dobrovoľným darcom krvi a držiteľom Janského plakety. Anna Gajdošová Škulavíková ocenená v oblasti publicistiky a verejného života Anna Gajdošová Škulavíková sa narodila 23. januára 1967 v Čadci. Vyrastala v časti Svrčinovec Závršie a do prvého ročníka nastúpila v škole U Deja. Keďže sa v tejto škole vyučoval len prvý stupeň, druhý absolvovala v Čadci Podzávoze. Hoci sa veľmi túžila stať zdravotnou sestrou, na zdravotnú školu sa nedostala. Vyštudovala čadčianske gymnázium. V škole vychádzal časopis LÚČ, do ktorého začala písať svoje prvé malé diela prózy a poézie. Nasledovali svadobné telegramy, či veršíky pre prvé lásky. Prvé veľké dielo bol životopis mamičky vo veršoch a rozprávka pre dcéru Blaničku. V roku 2009 bola na krste knižky Marte Ujházi a zrejme aj na ňom dostali udalosti rýchly spád. Do roka vydala Anna Gajdošová Škulavíková prvú zbierku MAMA. V nej zachytila pocity a vzťah k životu. V roku 2012 vznikla druhá zbierka s názvom ŽIVOT. Touto zbierkou poďakovala manželovi za spoločný život. Ako poďakovanie za obohatenie života dieťaťom a za lásku dcéry a matky, prišla na svet tretia knižočka s názvom RODINA. Táto publikácia bola pokrstená v Kaplnke Sedembolestnej Panny Márie vo Svrčinovci Závrší 25. júna Zoznam ocenených občanov v minulosti Rok 1996 CENA STAROSTU OBCE udelil Ing. Anton Strýček: Viera Ondrišíková; Pavol Ondrišík; Doc. Ing. Štefan Liščák, CSc; RNDr. František Beleš; Pavol Švancár; Tomáš Samko; DHZ Svrčinovec ČESTNÉ OBČIANSTVO OBCE udelil Ing. Anton Strýček: JUDr. Jozef Liščák; Augustín Durčanský Rok 1997 CENA STAROSTU OBCE udelil Ing. Anton Strýček: Ing. Ladislav Staškovan; Štefan Zákopčan; Ján Zákopčan; Alojz Kulla; Eva Babuliaková; Jozef Jurišta; Jozef Kupka; Ladislav Sventek; Pavol Kreána; Rudolf Habčák Rok 1998 CENA STAROSTU OBCE udelil Ing. Anton Strýček: Jozef Krišica; Pavol Kubalík; Ľuboš Pajonk; Pavol Ondrišík; Jozef Jarábek; Ján Dej; Vendelín Šuška; Ján Kultán; Emil Strýček; František Cyprich Rok 1999 CENA STAROSTU OBCE udelil Ing. Anton Strýček: Emil Krkoška; Rudolf Strýček; Jozef Gerát; Bohuslav Kuffa; Pavol Padyšák ČESTNÉ OBČIANSTVO OBCE udelil Ing. Anton Strýček: Rudolf Baránek Rok 2001 CENA STAROSTU OBCE udelil Ing. Anton Strýček: Milan Kulla; Veronika Krellová; Jozef Kopečný; Štefan Cyprich; Emil Strýček; Ladislav Cyprich; Jozef Kulla; Veronika Ondrišíková Rok 2002 CENA STAROSTU OBCE udelil Ing. Anton Strýček: Pavol Grochal Rok 2003 CENA STAROSTU OBCE udelila Marta Cyprichová: Adolf Cyprich; Anton Cyprich /Svrčinovec 334/; Róbert Cyprich; Milota Ondrišíková; Ivana Řeháčková; Terézia Cyprichová; Viera Stráňavová; Ján Gajdoš; František Cyprich; Jozef Kulla; Jozef Pastorek Rok 2004 CENA STAROSTU OBCE udelila Marta Cyprichová: Mária Ščuryová; JUDr. Štefan Strýček; Štefan Kordek; Lukáš Kraina CENA OBCE udelila Marta Cyprichová: MUDr. Ľubica Helešová; Mgr. Zlatica Padyšáková; Veronika Urbánková Rok 2005 CENA STAROSTU OBCE udelila Marta Cyprichová: Jozef Koběľuš; František Cyprich Rok 2000 CENA STAROSTU OBCE udelil Ing. Anton Strýček: Anton Cyprich /Svrčinovec 658/ 9

10 Rok 2006 CENA STAROSTU OBCE udelila Marta Cyprichová: Milan Horváth; Pavol Kreána; Jozef Jurišta; Jarmila Kupková; Jana Chovaniaková Rok 2007 CENA STAROSTU OBCE udelil Juraj Strýček: Mária Kotyrová; Mikuláš Kulla; Stanislav Mrázik Pavol Kupka; Marián Smolka; Ján Krella; Pavol Samko; Pavol Balala; Anna Balalová Rok 2011 CENA STAROSTU OBCE udelil Juraj Strýček: Pavol Kubalík; Štefan Stráňava; František Jarábek; Miroslav Dorotka Rok 2012 CENA STAROSTU OBCE udelil Juraj Strýček: Irena Fričová; Anna Kullová; Ľudmila Kullová; Agnesa Maťašková; Natália Ševčíková Rok 2008 CENA STAROSTU OBCE udelil Juraj Strýček: Z obecného podniku Termíny separovaného odpadu v roku 2019 TERMÍNY VÝVOZOV TKO 2019 TKO sa bude vyvážať vo štvrtok /obec/ a v piatok /Závršie, Potok/. TKO obec /štvrtok/ TKO Závršie a Potok /piatok/ TKO obec /štvrtok/ TKO Závršie a Potok /piatok/ 01.týždeň /PIATOK/ týždeň týždeň týždeň týždeň týždeň týždeň týždeň týždeň týždeň týždeň týždeň týždeň týždeň týždeň týždeň týždeň týždeň týždeň týždeň týždeň týždeň týždeň týždeň týždeň týždeň Okrsok 1 a 2: Závršie a Potok: Ut St Okrsok 1 a 2: Závršie a Potok: Ut St Okrsok 1 a 2: Závršie a Potok: Ut St Okrsok 1 a 2: Závršie a Potok: Ut St Okrsok 1 a 2: Závršie a Potok: Ut St Okrsok 1 a 2: Závršie a Potok: Ut St Nasledovné zbery separovaného odpadu /súčasne sklo, plasty, VKM a kovové obaly každá komodita sa separuje už osobitne/ sa v priebehu roku 2019 uskutočnia v uvedených termínoch. Zároveň žiadame občanov, aby si vyseparované vrecia vyložili do hod. čo najbližšie k zberovej trase. Vážení občania, v týchto dňoch obec po prvýkrát vydáva stolový kalendár, v ktorom budú okrem iného vpísané aj dôležité dátumy kultúrnych, spoločenských, športových, kresťanských akcií v našej obci, ako i dátumy zberu a vývozu odpadu. Je dôležité podotknúť, že jeden kalendár bude pripadať na jedno popisné číslo domu, nie na počet domácností v ňom. Kalendár si môžete vyzdvihnúť v obecnej knižnici. FS Svrčinka Radostné Vianoce, šťastný Nový rok, Božie požehnanie na každý krok, do duše milosti, do srdca radosti, do práce zdravíčka a na stôl chlebíčka. Požehnané vianočné sviatky želá FSk Svrčinka. Zároveň Vás srdečne pozývame na Vianočný koncert. Informácie o koncerte na poslednej strane Svrčinovských novín. 10

11 Aktuálne z obce Benefičný koncert pre Eriku výkony podali aj Silvia Martikánová spolu s Alexandrou Hluškovou s klavírnym doprovodom Viery Sojčákovej. Báseň od Teodora Križku so zanietením predniesla Lenka Bytčanková. O bohatosť hudobných žánrov sa postaralo popredné kysucké umelecké teleso Kysucký komorný orchester, na čele ktorého stojí vynikajúci dirigent a známa osobnosť slovenskej hudby Karol Kevický. Neskôr sa k nim hrou na cimbál pridala úspešná Radka Weisháb. Keďže Erika Liščáková je zanietenou folklóristkou a folklór je jej veľkou vášňou, chýbať nemohol ani ten. S pastierskymi piesňami vystúpili ľudoví hudobníci Andrej Gernát a Miroslav Králik a predstavila sa aj domáca FSk Svrčinka. Ľudové pásmo uzavrel FS Kysučan so Zbojníckym tancom a Tancom z Terchovej. Ďalším spestrením programu bola módna prehliadka. Modelky predstavili umeleckú kolekciu talentovanej Ľubomíry Csambalovej. Kúpou šiat mohli ľudia takisto prispieť na benefíciu. V závere benefičného koncertu odovzdala starostka Erike Liščákovej šek s krásnou vyzbieranou sumou 5371,- eur, 1000 českých korún, 20 libier a 10 zlotych. Možno povedať, že nádherná myšlienka a chuť pomôcť druhým dokážu spojiť ľudí aj z iných krajín. Silu okamihu podčiarkla známa pieseň Cesta v podaní Adama a Juraja Urbanových zo skupiny Everlong. Advent je krásne obdobie, ktoré nás akosi samovoľne núti premýšľať nad vlastným životom, našimi rozhodnutiami, ako i nad osudmi ľudí okolo nás. Stávame sa srdečnejšími, nápomocnejšími a citlivo si uvedomujeme starosti a smútky iných. A snažíme sa im pomôcť. Práve tejto myšlienky sa ujali Svrčinovčania, aby už po tretíkrát usporiadali benefičný koncert, tentoraz pre ich spoluobčianku Eriku Liščákovú, ktorá už dlhší čas bojuje s onkologickým ochorením. Benefičný koncert pre Eriku sa uskutočnil 1. decembra 2018 o hodine v Kultúrnom dome vo Svrčinovci. Po úvodnom príhovore starostky obce Renáty Majchrákovej, v ktorom vyzdvihla najmä Erikinu vôľu, nádej a silu bojovať, sa predstavili deti z Detského folklórneho a speváckeho súboru pri ZŠ Svrčinovec pod vedením Juliány Weglorzovej a riaditeľky školy Miroslavy Pištekovej. Ďalej sa predstavila známa a vynikajúca heligonkárka zo Zborova nad Bystricou Simonka Mária Halvoníková. Nádherné spevácke Obrovské ďakujem patrí všetkým dobrým ľuďom, známym i neznámym, ktorí dobrovoľným vstupným, kúpou koláčikov a šiat aspoň takýmto spôsobom o niečo uľahčili život Erikinej rodine. Ďalej Julke Weglorzovej a Erikiným priateľom za skvelú organizáciu. Takisto za pomoc zamestnancom obecnému úradu, Obecnému podniku Svrčinovec a všetkým, ktorí sa akokoľvek pričinili o hladký priebeh nádhernej akcie. Nech je život akokoľvek zlý, vždy jestvuje niečo, čo môžete robiť a dosiahnuť v tom úspech. Kým je život, ostáva nádej. Stephen Hawking Janka Jurgová, foto: autorka Príspevok bol uverejnený v týždenníku Kysuce 11

12 Aktuálne z obce Katarínsky ples V sobotu 17. novembra 2018 sa v našom kultúrnom dome o hodine začal tradičný Katarínsky ples. Slávnostnú udalosť spoločenskými tancami otvorili mladí tanečníci Eliška Suszková z Mostov u Jablunkova a Toník Szmek z Bystřice. Správnu náladu rozprúdili aj muži z Muzičky spod Grúňa z Vysokej nad Kysucou. Tanečnej zábave už okrem očakávanej tomboly nič nestálo v ceste. Týmto sa zároveň chceme poďakovať sponzorom, ako i všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o hladký priebeh celého plesu. Svrčinovec; DREAM CAFE, Svrčinovec; Kaderníctvo Gomolová, Svrčinovec; LPG ČS Hollá; Peter Klieštik, Svrčinovec; Zubná ambulancia; Bar Tiffany Svrčinovec; Bezpa, s.r.o., Svrčinovec; Dlabáč, Liščák, Svrčinovec; Potraviny Štrbová u Mišov. Ďakujeme sponzorom: CA-CARGO, s.r.o., Čadca; RICoS, a.s., Vrútky; DaPS, a.s., Čadca; PAJMI, s.r.o., Čierne; Accom Servis, s.r.o., Skalité; Ca Pharmacy Lekáreň, Čadca; TES elektro, Žilina; COOP Jednota, Čadca; HD DRILL, s.r.o., Turzovka; Starosta obce Vysoká nad Kysucou; Starostka obce Svrčinovec; Obecný podnik Svrčinovec; Lesné spoločenstvo Svrčinovec; Be Art kozmetika, Svrčinovec; Bar Aksaj, Svrčinovec; Najdek, s.r.o.; Lekáreň Svrčinovec; Radolský REKLAMA, Svrčinovec; Magnubia, s.r.o., Žilina; Textil Backová, Svrčinovec; František Pecko - TERLANO; ZŠ Svrčinovec; Kvety Renáta Strýčková, Svrčinovec; STODOLA, Svrčinovec; Roman Cyprich, Svrčinovec; Papiernictvo CECH, Čadca; Metalcom, Svrčinovec; Potraviny Hrancová, Svrčinovec; ČS SLOVNAFT, Svrčinovec; PnS Vavreková, Svrčinovské vianočné trhy Už tradične sa pred Obecným úradom vo Svrčinovci zišli milovníci vianočnej atmosféry, akú vedia vykúzliť práve vianočné trhy. V piatok 7. decembra 2018 sa mohli návštevníci trhov už od 13. hodiny pokochať pohľadom na vianočné výrobky rôznych druhov a materiálov. Zakúpiť si mohli medovníčky, vianočné ozdoby, sviečky či chutné koláče. Chýbať nemohli ani zabíjačkové dobroty, chlieb s masťou a cibuľou alebo oškvarkovou nátierkou. Pravú vianočnú náladu umocňovala všadeprítomná vôňa punču a živá ľudová hudba. O 17. hodine na pódiu privítala starostka obce Renáta Majchráková svätého Mikuláša, ktorý sa predtým zúčastnil na svätej omši, a spoločne rozsvietili vianočný stromček. V krátkom kultúrnom programe vystúpili detičky z MŠ Svrčinovec, ako i deti, ktoré sa nebáli Mikuláša a ani čertov. Za odvahu ich však čakala sladká odmena. Obdarované boli rovnako aj všetky poslušné deti. Janka Jurgová 12

13 Aktuálne z obce Vianočná návšteva v domovoch dôchodcov V stredu 12. decembra 2018 navštívila starostka obce Renáta Majchráková a matrikárka Marcela Fonšová našich spoluobčanov prebývajúcich v sociálnych zariadeniach. Návštev sa spoločne s nimi zúčastnili aj talentované detičky, ktoré pod vedením Miroslavy Pištekovej a Juliány Weglorzovej zahrali a zaspievali starkým vianočné piesne. Milým darčekom sa potešili Svrčinovčania v Centre sociálnych služieb PARK, Centre sociálnych služieb Žarec, Centre sociálnych služieb Horelica, Zariadení pre seniorov Harmónia v Zborove nad Bystricou a v Domove dôchodcov v Čiernom. Ďakujem lekárni CA Pharmacy za prípravu balíčkov a za malý darček, ktorý im venovali. Janka Jurgová 13

14 Zaujímavosti z obce Svrčinovské vianočné zvyky Vianočné chvíle vnímali ľudia predovšetkým ako obdobie pokoja, oddychu a radosti, ktoré spájali s rôznymi tradíciami a obyčajmi. Inak tomu nebolo ani v našej dedine. Predvianočné obdobie (stridžie dni) Svätá Katarína (25. november) Pastieri trúbením a plieskaním biča vyháňali strigy z dediny na krížne cesty, kde sa v záujme vlastnej bezpečnosti nemali zdržiavať žiadni okoloidúci. Takto ochraňovali obyvateľov pred nečistými silami. V predvianočnom období sa začínalo s pečením vianočných oblátok, o ktoré sa v našej obci staral počas svojho pôsobenia farár Štefan Gahér osobne. Svätý Ondrej (30. november) Keďže svätý Ondrej bol pokladaný za patróna ženatých mužov, utiekalo sa k nemu o pomoc každé dievča, ktoré sa túžilo vydať. Rovnako v predvečer Ondreja chodievali dievky triasť drevenými plotmi. Z ktorej strany počuli zaštekať psa, tým smerom sa mali vydať. Celý úkon, ktorý niekedy opakovali 3x, sprevádzali zaklínaním: Ploče, ploče tr_nšem če, svat_ Ondrej prošim če, daj mi tejto noc_ znač, s kim jo bedem pred oltarem stač. Ak chceli dievčatá zistiť, či sa do roka vydajú, vložili do vody čerešňovú halúzku. Ak do Štedrého dňa vykvitla, čakala ich svadba. Svätý Mikuláš (6. december) Až od medzivojnového obdobia navštevoval domy Mikuláš v sprievode čerta, zriedkavejšie anjela. V odeve, ktorý si zhotovili sami, chodili za Mikuláša prezlečení najmä muži, ojedinele ženy. Jeho príchod do domu oznamovalo zvonenie zvončeka liatovčeka. Neposlušné deti dostali prút, palicu alebo uhlie. Nechýbal však ani ozajstný darček, väčšinou orechy, jablká, neskôr skaramelizovaný cukor alebo cukríky. Svätá Lucia (13. december) Tento sviatok sa spája s obchôdzkami maskovaných žien, ktoré boli zaodeté do bielych šiat, zakrútené do plachty, s tvárou zakrytou bielou šatkou hlboko do čela, neskôr zamúčenou. Husacím krídlom vymetali všetky kúty v dome, čím robili magickú očistu príbytkov pred vianočnými sviatkami. Svätý Tomáš (21. december) Na svätého Tomáša sa obvykle konali zabíjačky, z ktorých sa výslužka poslala rodine a susedom. Mútilo sa aj maslo, pretože sa verilo, že práve vtedy prinesie zdravie. V tento deň nemohol ísť nikto do lesa, pretože by buď zablúdil, alebo by na neho spadol strom. omastená krupicová kaša (Ježiškova kašička), neskôr aj ryžová Darčeky sa kedysi nedávali, až neskôr dievčatá dostávali stužky do vlasov a chlapci drevených koníkov. Pred odchodom na polnočnú omšu si gazdovia so sebou zobrali trošku z každého obilia a semena. Po sviatkoch ich zmiešali s ostatnými siatinami, aby mali dobrú úrodu. Narodenie Pána (25. december) ento sviatok sa slávil v prísne uzavretom rodinnom kruhu. Magické úkony, zákazy a príkazy, ktoré sa k nemu vzťahovali, mali privodiť prosperitu rodiny i hospodárstva. Po príchode z kostola sa dom vykropil svätenou vodou. Zakázané boli návštevy, nemohlo sa nič robiť, dokonca dobytku sa musel dať dostatok krmiva deň predtým. V niektorých rodinách sa nesmelo ani nahlas rozprávať, či kúriť tvrdým drevom, aby v peci nepraskalo. Bolo to z úcty k narodenému Ježiškovi. Svätý Štefan (26. december) Konali sa prvé zábavy od Kataríny a v kostole sa zvykol svätiť ovos. Niektorí ešte chodili po spievaní z domu do domu. Silvester (31. december) Na Silvestra chodievala rodina do kostola na svätú omšu na poďakovanie. Niekde bývala večer zábava pri heligónke, buď v stodole alebo v krčme. Nový rok (1. január) Na Nový rok sa začínalo s chodením po koľade, čo trvalo až do Troch kráľov. Po koľade chodil kňaz, kostolník a organista. Pred postavením kostola vo Svrčinovci ich furman musel priviezť z Čierneho na saniach ťahaných koňmi. Po príchode kňaz vysvätil príbytok, každého pomazal a spolu sa pomodlili. Potom trojkráľovou kriedou napísal nad vchodové dvere C+M+B (Kristus nech žehná tento dom) a príslušný rok. Neskôr sa tieto písmená zmenili na G+M+B ( Traja králi Gašpar, Melichar, Baltazár). S kňazom chodievali aj dvaja muži, ktorí zbierali a nakladali vykoledované obilie na sane a nakoniec ho zaviezli do Čierneho. Napríklad s farárom Štefanom Gahérom chodieval organista Rudolf Jančár a vozieval ich furman Matej Kulla. Sviatok Troch kráľov Zjavenie Pána (6. január) Týmto sviatkom sa končí vianočné obdobie. V kostoloch sa svätila voda a krieda, ktoré sa v ľudovom prostredí používali ako ochrana pred démonmi. Rozšírené boli aj obchôdzky betlehemcov, ktorí predstavovali troch kráľov. Oveľa viac zaujímavostí nielen z vianočných zvykov v našej dedine si môžete prečítať v knihe Monografia obce Svrčinovec, ktorú je možné si stále zakúpiť v obecnom úrade. Vianočné obdobie Štedrý deň (24. december) Na Viľiju sa vykonával celý rad magických úkonov. Gazda priniesol do domu stromček vrcholček jedle - strom_k, polazničku,. Pôvodne sa stromček vešal nad stolom v rohu miestnosti špičkou dole, neskôr visel hore vrcholcom, upevnený na háku a nezdobený. V medzivojnovom období už stál na lavici a zdobil sa jablkami, orechmi a slamenými ozdobami. K Štedrému dňu, ako k poslednému dňu v Advente, sa viazal prísny pôst. Hlavne dievky nejedli až do večere a modlili sa, aby dostali dobrého muža. Zakázané boli návštevy i požičiavanie akýchkoľvek vecí, aby rodina neprišla o hospodársky úžitok. Štedrá večera sa začínala po vyjdení prvej hviezdy spoločnou modlitbou. Nasledovala konzumácia oblátok, hustá hrachová polievka (kaša), nasledovala maslom omastená cesnaková kapusta s varenými zemiakmi a nasladko uvarené sušené slivky (slivková polievka). Nakoniec sa jedla osladená a maslom 14

15 Zaujímavosti z obce Medovníčky od Slávky JJ: V ktorom období mávaš najviac práce? SK: Tak najhektickejšie sú, samozrejme, Vianoce a Veľká noc. Priatelia a rodina sa vždy potešia, keď si cez tieto sviatky môžu urobiť medovníkovú výzdobu. A mňa zase teší, že ich môžem týmto spôsobom obdarovať. A najnovšie som skúsila pečenie medovníčkov na torty, či už svadobné, krstinové, narodeninové. Čiže aj takto sa dá skombinovať viac štýlov pečenia a zdobenia a výsledok je naozaj úžasný. JJ: Ktoré vzory, farby, tvary medovníkov sú vo vianočnom období najobľúbenejšie? SK: Skôr tie tradičné, hviezdy, podkovy, zvončeky, kométky. A sú ľudia, ktorí obľubujú teda tú tradičnú čisto bielu kombináciu a ľudia, ktorí volia dvojfarebné kombinácie, prípadne viacfarebné pre deti. Presne pod týmto názvom prezentuje svoje skvostné výrobky naša Slávka Krkošková (29). Vyštudovala Strednú spojenú odbornú školu, odbor cukrárka v Čadci a nejaký čas žila a pracovala v zahraničí. A keďže doma je predsa len doma, opäť zakotvila v rodnej dedine a začala sa naplno venovať tomu, k čomu má najbližšie pečeniu. Že sú medovníky Slávkinou skutočnou záľubou svedčí aj fakt, že má doma neuveriteľných 750 formičiek a viac ako 100 odtieňov potravinárskych farieb. JJ: Ako si sa k pečeniu medovníkov dostala? SK: Tým, že som vyučená cukrárka, sme práve cez vianočné obdobie venovali medovníkom jednu vyučovaciu hodinu. Odvtedy som vždy cez sviatky skúšala rôzne typy zdobenia, ale tak aktívnejšie sa vo voľnom čase medovníčkom venujem asi posledný rok, dva. Je to moja veľká záľuba a zároveň odreagovanie sa počas materskej dovolenky. JJ: Čo je pri pečení pre teba najdôležitejšie? Aké podmienky musíš mať vytvorené? SK: V prvom rade je dôležité si nájsť pokoj a čas, čo je dosť náročné, keďže mám dvojročného syna Patrika Ďalšia vec je dôkladne vypracovať cesto, nájsť si správny plech na pečenie, vhodné formičky a farby, ktoré si objednávam najmä zo Srbska, Anglicka alebo Ameriky. JJ: Na ktoré svoje dielka si najpyšnejšia? SK: Asi teraz na túto moju najnovšiu vianočnú kolekciu. Ale radosť mi robia aj veľké srdcia, na ktoré dostávam veľa pozitívnych ohlasov. JJ: Odkiaľ berieš námety? Z čoho vychádzaš? SK: Inšpirácia je všade okolo nás. Treba si len nájsť dobrý nápad a vhodnú techniku, akou ju prenesieme na medovník. Či už sú to momentálne populárne folklórne motívy a vzory z krojov, alebo známe cibuliaky z jedálenského servisu. JJ: Putovali tvoje výrobky aj do zahraničia? SK: Tak robila som medovníky do Čiech, Rakúska, Talianska, Anglicka, tuším tam bol Cyprus a Sardínia. Poväčšine ich brávali moji priatelia svojim priateľom. JJ: Ako dokážeš vôbec zladiť čas na tvorenie popri dvojročnom drobcovi? SK: Veľmi mi pomáha mamina, všetka vďaka patrí jej. Pracujem, keď Patrik spí poobede alebo večer, veľakrát končím po polnoci. Mamina mi tiež pomáha aj so samostatnými prípravami, či už preosievaním cukru, prípravou polevy, ale aj pri pečení. Recept na medovníčky od Slávky POLEVA: bielko, práškový cukor (poriadne a viackrát preosiaty) a citrónová šťava nedá sa povedať presný pomer, pretože každé vajíčko je veľkosťou iné CESTO: 600 gramov hladkej múky, 300 gramov práškového cukru, 150 gramov medu, 200 gramov margarínu, 3 vajcia, lyžička sódy bikarbóny, 2 lyžičky kakaa a perníkové korenie všetko spolu zmiešať, spracovať na mäkké cesto a necháme ho odpočívať aspoň 24 hodín. Cesto rozvaľkáme na tenký plát a vykrajujeme rôzne vzory, ktoré ukladáme na plech. Čas pečenia závisí od veľkosti a hrúbky cesta, rúru otvárať až po zapečení, aby nafúknuté medovníky neklesli. Po vytiahnutí z rúry a miernom vychladnutí medovníky potrieme žĺtkom zmiešaným s mliekom. Pokiaľ chceme mať podklad tmavší, zmiešame žĺtok s kakaom, ak červený, tak do žĺtka primiešame červenú potravinársku farbu. A ľubovoľne zdobíme. Janka Jurgová 15

16 V materskej škole sa nenudíme Koncom septembra sme na obecnom úrade krátkym kultúrnym programom pozdravili a privítali do života našich najmladších spoluobčanov. Návštevou a svojimi výtvarnými prácami spestrili deti výstavu Ovocia a zeleniny, ktorá sa každoročne koná v KD vo Svrčinovci. 20. novembra našu materskú školu navštívila Simsala, ktorá priblížila deťom v pesničkovom programe rôzne pracovné profesie. Do zábavy zapojila i samotné deti, ktoré s radosťou reagovali na všetky jej pokyny. Roztancovala a rozospievala celú školu. Mesiac október je mesiacom Úcty k starším. Nezabudli sme na to ani my v materskej škole. Naše deti sa s uvitou kytičkou básní a piesní prihovorili starkým našej obce v kultúrnom dome. Pre svojich starkých, ktorých pozvali medzi seba do MŠ, si pripravili pekný program a darčeky, ktoré vyhotovili spoločne s pani učiteľkami. Starí rodičia strávili so svojimi vnúčatami celé dopoludnie a v rámci tvorivých dielní spoločne vyhotovili sovičky, ježkov, panáčikov a mnoho ďalších predmetov z jesenných plodov. Martin na bielom koni síce neprišiel, snehu nám nenadelil, čo v MŠ nikomu nevadilo. Všetci sme poctivo trénovali básničky, pesničky a pripravovali sa na príchod sv. Mikuláša. Nakoniec sme sa dočkali a vo štvrtok 6.decembra prišiel aj so svojím pomocníkom čertom. Deti so strachom v hlase a niektoré i so slzičkami v očiach dôstojne privítali sv. Mikuláša ktorý do každej triedy nadelil plný kôš balíčkov so sladkosťami a hračiek pod stromček. Keď nám pani jeseň nadelila silnejší vetrík, nad hlavami našich detí sa začali vznášať pekné, farebné šarkany, ktoré si pripravili s pani učiteľkami. Šarkaniádu ukončili súťažou o najšikovnejšieho šarkana. Pretože je naša škola zapojená do projektu Bupi, tak ste sa mohli 17. októbra 2018 v našej škole stretnúť s princeznami, rytiermi, baletkami, žabkami a požiarnikmi, aby sme splnili podmienky na výhru o hrad do našej záhrady. Výsledky zlosovania zatiaľ nepoznáme. Nech tichá hudba veselosti, Vám počas celých Vianoc znie, nech ten rok nastávajúci Vám šťastie a lásku prinesie! Praje kolektív MŠ 16

17 Základná škola Stretnutie žiakov 9. ročníka pri príležitosti 100. výročia vzniku Československej republiky Pri príležitosti 100. výročia vzniku Československej republiky som oslovila bývalého učiteľa našej školy Milana Pecku, aby nám pomohol získať kontakt na jednu zo škôl v Českom Tešíne. Slovo dalo slovo a dohodli sme sa na spoločnom stretnutí žiakov 9. ročníka. Stretnutie sa uskutočnilo 28. novembra 2018 v Kultúrnom dome vo Svrčinovci. Zavítalo k nám 30 žiakov a dve pani učiteľky. Žiaci oboch krajín si pripravili prezentácie o svojej vlasti. Po prezentácii si žiaci zasúťažili vo vedomostnom kvíze, zahrali futbal a vybíjanú. Cieľom nášho stretnutia bolo spoznať sa navzájom, uvedomiť si, že s českým národom tvoríme spoločnú minulosť, spája nás príbuznosť jazyka i kultúra. Akcia bola úspešná a ňou sme históriu neuzavreli, ale naopak, otvorili. Dostali sme pozvanie navštíviť našich partnerov na jar budúceho roka. Chcem sa poďakovať tým, ktorí pomohli priebehu akcie. Vďaka patrí mojim kolegom, kuchárkam, šikovným žiakom 9. ročníka, OÚ, rodičom, ktorí prispeli chutnými koláčmi. Tiež ďakujem starostke za účasť na akcii a zabezpečenie obeda pre hostí. Monika Strýčková Pasovanie prvákov Podvečer 28. novembra 2018 sa v telocvični ZŠ konala milá slávnosť. Naši deviataci v kostýmoch rozprávkových bytostí sa rozhodli pripraviť slávnostné Pasovanie prvákov do cechu školákov. Pozvaní boli, samozrejme, rodičia i starí rodičia. Celý priebeh bol motivovaný rozprávkou Soľ nad zlato. Prváci museli preukázať v rôznych úlohách, súťažiach i hádankách svoju pozornosť, šikovnosť, zručnosť a um. S Maruškou vykonali prvácky sľub, spoločne zaspievali Hymnu prváka. Kráľom a kráľovnou boli potom dôstojne pasovaní do nášho Kráľovstva vedomostí. Prváčikom blahoželáme a prajeme, aby v školskom živote napredovali svedomito, čestne, s úsmevom a láskou v srdci. Jarmila Kupková 17

18 V materskej škole sa nenudíme Svätomartinský lampiónový sprievod vo Svrčinovci V pondelok 12. novembra 2018 po zotmení školský dvor rozžiarili farebné lampióny i dobrá nálada prítomných. Po krátkom príhovore začal Svätomartinský lampiónový sprievod. Rodičia spolu s deťmi prešli osady U Jurištov, U Skorky, po moste U Cyprichov, okolo MŠ a vrátili sa späť pred školu. Vďaka veľkému počtu detí, rodičov i starých rodičov sme spolu strávili príjemný večer, ktorý sme ukončili teplým čajom i sladkou odmenou. Silvia Balajková EUROWEEK V dňoch 25. a 26. októbra sa v našej škole uskutočnil ďalší ročník aktivity EUROWEEK, ktorá sa koná v spolupráci s dobrovoľníkmi z organizácie Keric v Čadci. Počas týchto dní naša škola hostila anglicky hovoriacich ľudí zo Španielska, Vietnamu, Hondurasu či Kambodže. Naši žiaci mali možnosť dozvedieť sa viac o živote v týchto krajinách, o zvyklostiach, dejinách či prírodných krásach. U žiakov sa táto aktivita teší veľkej obľube. Deti mali možnosť komunikovať v anglickom jazyku a v neposlednej rade počuť angličtinu i od iných ľudí, ako sú ich učitelia angličtiny. Projekt Hovorme o jedle Naša základná škola sa zapojila v čase od do do VI. ročníka celoslovenskej súťaže Hovorme o jedle. Organizátormi súťaže sú Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora a Centrum rozvoja znalostí o potravinách. Cieľom súťaže je vyvolávať a podporovať spoluprácu a aktívnu účasť školy pri vzdelávaní detí a mládeže o potravinách a dobrých stravovacích návykoch ako súčasti zdravého životného štýlu, o úlohe potravín pri ochrane zdravia a ich význame pre tvorbu a ochranu životného prostredia, regionálny rozvoj a zamestnanosť. Počas tohto týždňa vzniklo veľa zaujímavých aktivít, ktoré súviseli s vyhlásenými dennými témami a boli realizované na vyučovacích hodinách, vychádzkach, exkurziách a v ŠKD. K vyhlásenej dennej téme sme vypracovali súťažné príspevky v podobe prezentácií a metodických listov. Okrem toho sme sa zapojili svojimi výtvarnými prácami do súťaže Chutné maľovanie, literárnej súťaže Kúzlo dobrého jedla a fotografickej súťaže Očami gurmána. V celkovom hodnotení škôl sme sa umiestnili v striebornom pásme. Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým, ktorí nám pomohli pri realizácii aktivít: pánovi Hollému, Peckovi, Buchtovi, členkám Klub dôchodcov a rodičom detí. Vyučujúcim ďakujeme za ich tvorivé, zaujímavé nápady a spoluprácu pri realizácii tejto aktivity. Martina Kullová 18

19 Základná škola Starký, starká, maminka, tatinko prečítaj mi rozprávku. Tak ako každý rok, tak aj tento školský rok 2018/2019 sa naša škola venuje rozvoju čitateľskej gramotnosti. Snahou každého učiteľa je motivovať žiakov, aby viac čítali, pritiahnuť ich ku krásnym detským knihám, ktoré im ponúkajú krásne zážitky a príbehy zo života ľudí, zvierat, prírody a pod. Žiaci si tieto knihy môžu požičiavať v našej školskej knižnici, ktorá im ponúka veľa rôznych titulov. Nachádzajú sa tu pekné a úplne nové knihy, ale žiaci tam nájdu aj staršie tituly, ktoré možno čítali aj ich rodičia, čo je pre nich veľmi zaujímavé. Naša školská knižnica pod vedením pani učiteľky Emílie Behúňovej vyhlásila školskú akciu, do ktorej sa mohli zapojiť všetky ročníky s názvom Starký, starká, maminka, tatinko prečítaj mi rozprávku. Je to veľmi pekná školská akcia, do ktorej sa môžu zapojiť rodičia alebo starí rodičia. Žiaci, rodičia z 2.A triedy sa do školskej akcie veľmi pekne zapojili. Žiakom prišli čítať mamičky, a to pani Ďuráková, pani Pohančeníková a pani Stenchláková, začo im veľmi pekne ďakujem, pretože to boli veľmi pekné strávené chvíle a prínosné pre žiakov, pretože čítali známe rozprávky od našich svrčinovských autorov, čím naši druháčikovia spoznali aj naše významné osobnosti Svrčinovca. Spoznali rozprávky od A. Pajonka a od T. Mešťanovej. Každá mamička prečítala žiakom rozprávku, a potom naši druháci čítali mamičkám. Na konci sme spolu všetci mali diskusiu o prečítanom a rôzne čitateľské aktivity. Diskusiu sme si spestrili malým občerstvením, koláčikom, ktorý pripravila jedna zo spomínaných mamičiek. Ešte raz veľmi pekne ďakujem rodičom, ktorí sa školskej akcie zúčastnili a teším sa na ďalšiu spoluprácu s ostatnými rodičmi, s ktorými je tiež veľmi dobrá spolupráca. Jana Šromovská Príbeh hudby V piatok 26. októbra sa naša škola zúčastnila prostredníctvom online vysielania výnimočného koncertu pre deti a mládež pod názvom Príbeh hudby. Tento výnimočný projekt pripravil Bratislavský chlapčenský zbor v spolupráci s RTVS. Dirigentom, moderátorom a autorom celého podujatia bol zbormajster Bratislavského chlapčenského zboru, Gabriel Rovňák ml.. Ďalšími účinkujúcimi boli: symfonický orchester Slovenského rozhlasu, sólisti Slávka Zámečníková (soprán), Jakub Gubka (barytón) a Marek Štrbák (organ). Koncert bol prierezom dejinami hudby od čias praveku až po súčasnosť. Anna Čimborová Časy sv. omší počas Vianočných sviatkov SVRČINOVEC Pondelok (24.12.) ZÁVRŠIE 7:30 24:00 Utorok (25.12.) Narodenie Pána 7:30 11:00 9:30 Streda (26.12.) sv. Štefana 7:30 11:00 9:30 Nedeľa (30.12.) Svätej Rodiny 7:30 11:00 9:30 17:30 16:00 Štedrý večer Pondelok (31.12.) Silvester Utorok (01.01.) Nový rok, Bohorodička 7:30 11:00 9:30 Nedeľa Zjavenie Pána (06.01.) 7:30 11:00 9:30 Radostné a pokojom naplnené srdcia počas vianočných sviatkov a v nastávajúcom novom roku, láskou a porozumením naplnené vzťahy, vám všetkým mojim farníkom vyprosujem v modlitbách. Radovan Čulák, správca farnosti 19

20 Zo života MS SČK vo Svrčinovci Dobrovoľníci Slovenského Červeného kríža, Územného spolku Čadca počas celého dňa oslovovali kupujúcich Pomáhame potravinami Aj my, členky MS SČK, sme sa zapojili do ďalšieho ročníka charitatívnej zbierky potravín organizovanej spoločne s Kauflandom a Slovenským Červeným krížom. Mohol sa zapojiť každý, kto prišiel na nákup 18. októbra 2018 do predajne Kauflandu v Čadci. Stačilo malé gesto prispieť trvanlivou potravinou. Pre nás sú to veci, ktoré máme doma bežne a aj do zásoby. Z vyzbieraných potravín sa podarilo urobiť naozaj bohaté balíčky. Pre niekoho je to však mimoriadny balík plný potravín, z ktorých si môže pripraviť plnohodnotné jedlá. Balíčky boli po našom veľmi úspešnom dni rozdistribuované sociálne slabším občanom a mnohopočetným rodinám. Ďakujeme všetkým, ktorí si nás v rýchlosti vypočuli a prihodili do košíka to, čo uznali za vhodné. Pomohli tak mnohým, ktorí to skutočne potrebujú. Ešte raz veľké ĎAKUJEME. záchrancovia životov. Sú to na prvý pohľad neviditeľní hrdinovia, ich krv však pomohla konkrétnym ľuďom. Ďakujeme za tento skutok lásky a pomoci. Výtvarné dielka očami malých, možno budúcich záchranárov za spolupráce s učiteľkou Annou Kullovou. Rok 2018 bol pre nás veľmi aktívny, najmä rôznými akciami a aktivitami, čím sme sa zapojili aj do diania v našej obci. Niektoré aktivity sme už spomínali v predošlých číslach Svrčinovského Spravodaja. V januári 2019 si pripomenieme významnú udalosť výročie založenia MS SČK v našej obci. Už teraz sa tešíme na stretnutie s vami. Želáme vám všetkým, aby ste sa v tomto čarovnom vianočnom čase mohli na svet pozrieť opäť detskými očami a objaviť úžasnú lásku, úprimnú radosť a všetko krásne, čo nám tento čas prináša. Chceme vám popriať krásne Vianoce, aby mal človek človeka rád, aby jeden druhému viac šťastia prial, aby nový rok 2019 za to stál. Potravinové balíčky Alena Varmusová Dňa 7. novembra 2018 ÚS SČK v Čadci v spolupráci s MS SČK opäť rozdával potravinové balíčky so sprievodnými opatreniami v obci Svrčinovec v rámci operačného programu FEAD. Poďakovanie patrí aj OÚ Svrčinovec a starostke. Milí naši darcovia krvi, ďakujeme vám za neoceniteľný dar - vašu krv, ktorú mnohí viackrát v roku darujete. Dnes už každý vie, že darovať krv znamená zachrániť život. Mnohí ani netušíte, že vedľa nás žijú 20

21 Zo života ZO ZŤP ZPCCH a Jednoty dôchodcov vo Svrčinovci Rok 2018 sme začali 21. januára 2018 výročnou členskou schôdzou, na ktorej sa zúčastnilo 53 členov. Medzi sebou sme privítali aj predsedníčku Okresného výboru ZPCCH a Jednoty dôchodcov Margitu Ďurišovú a predsedu Okresného výboru ZŤP Jozefa Křivánka. Zhodnotili sme prácu základných organizácií za rok 2017 a navrhli plány na rok mája 2018 OV Jednoty Čadca organizoval športové hry, na ktorých sa zúčastnili aj traja členovia našej organizácie. O tom, že sa im darilo, svedčia aj tri diplomy za tretie miesto v behu, hode "vaľkom" a streľbe zo vzduchovky. V prvom polroku 12 členov absolvovalo týždenné rekondičné pobyty v kúpeľoch Nimnica a Turčianske Teplice, kde využívali procedúry a pobyt na upevnenie svojho zdravia. 23. októbra 2018 sme zorganizovali slávnostnú členskú schôdzu pri príležitosti mesiaca október - mesiaca úcty k starším. Schôdza prebiehala v príjemnej atmosfére a poskytla priestor na plodnú diskusiu. 9. decembra 2018 usporiadal OV ZŤP a ZPCCH v Čadci pre postihnuté deti a deti našich členov Mikulášske posedenie. Každé dieťa bolo obdarované balíčkom a zúčastnili sa aj hodnotného kultúrneho programu, na ktorom si aj zatancovali. Z našej organizácie sa Mikulášskeho posedenia zúčastnilo 14 detí. Na záver chceme popriať našim členom šťastné prežitie Vianočných sviatkov a do nového roku veľa zdravia a úspechov. Anna Jurištová Emília Šušková Aktivity v Klube dôchodcov vo Svrčinovci aspoň na chvíľu vypnúť, nabrať síl a zabudnúť na starosti! A to sa v klube ohromne darí. Členky klubu už mohli nahliadnuť do pripravovaného Gastronomického pamätníčka (knihy receptov starých mám). Okrem receptov zaujala i úvodná časť pripravovaného dielka, ktorú vypracovala Irena Fričová. Približuje život v minulosti počas jednotlivých ročných období. A pretože ženy si to zaslúžia, v predstihu prišiel i sám Mikuláš, ktorý ich obdaroval malými balíčkami. Zaujímavou časťou stretnutia bola ukážka viazania adventných vencov, ktorú predviedla Janka Kullová. Je neuveriteľné, aká krása sa dá vyčariť z použitého papiera. Janka vyzvala ženy, aby sa i na nasledujúcich stretnutiach pokračovalo v tvorivých dielňach. Hoci sa blížia najväčšie sviatky roka a gazdinky už chytá predvianočná nervozita a strach, či všetko stihnú vyligotať a pripraviť, predsa sa stretli v pomerne veľkom počte na stretnutí klubu dňa 3. decembra Veď ako dobre padne v tomto čase Na októbrovom stretnutí nás pri príležitosti Mesiaca úcty k starším navštívili deti zo školského klubu. Predstavili sa nám krátkym programom s pesničkami a tančekom, potešili nás aj staršie dievčatá hrou na husliach a pesničkou. Deti nezabudli ani na darček, každá babička dostala pekné srdiečko. Deťom bol odmenou nielen potlesk, ale aj pochúťka, ktorú spolu s deťmi pripravila Irena Fričová. Z Gastronomického pamätníčka vybrala recept na "drobné švoľky". Je to jedlo, ktoré je už dnes málo známe, v minulosti však bolo každodenné. "Švoľky" si deti museli samy pripraviť a potom ochutnať. A že im chutilo, vidno aj na fotografii. V.K. Aktuálne z obce 90 ročná jubilantka Helena Kubicová V sobotu 3. novembra 2018 sa dožila krásneho životného jubilea naša spoluobčianka Helena Kubicová z osady Pod Grapami. K tomuto jubileu jej prišla popriať veľa zdravíčka a božieho požehnania starostka obce Renáta Majchráková spolu s matrikárkou obce. 90-ročná jubilantka Monika Stašová Krásne životné jubileum oslávila 25. októbra 2018 Monika Stašová. Zablahoželali jej spoločne starostka i matrikárka obce Svrčinovec. Okrem kytice a milého darčeka popriali Monike Stašovej najmä pevné zdravie a božie požehnanie. Marcela Fonšová 21

22 Svrčinovský hájnik Informácie Lesného pozemkového spoločenstva Svrčinovec Rok 2018 bol ťažkou skúškou, aký bude ten budúci? Končiaci rok 2018 sa z hľadiska lesov nedá nazvať inak ako ťažký. A to tak pre samotný les, od skorej jari do neskorej jesene v nevídanom rozsahu atakovaný podkôrnym hmyzom a vetrom, aj pre všetkých ľudí zapojených do jeho záchrany. Áno, takto treba nazvať naháňačku s kalamitou, okrem ktorej sa neťažilo nič iné. Dobrou správou je, že naše lesy kalamite nepodľahli. Aj keď na veľa miestach doráňané, z väčšej časti stále stoja a nechávajú čas zaceliť rany novým mladinám. To, že sa situáciu podarilo zvládnuť ja zásluha mnohých ľudí z výboru, dozornej rady, zárubkárov, lesnej stráže, a najmä tých ktorí les osobne čistili, vysádzali, a ochraňovali. A to pod precíznou taktovkou Ignáca Fonša, ktorý ako výkonný podpredseda LPS práce v lese riadil a Ivana Feika, ktorý práce odborne zastrešoval. Ďakujeme. A čo prinesie rok budúci? Boli by sme naivní, keby sme si mysleli, že kalamita nebude pokračovať, a musíme byť na ňu od začiatku pripravení. Do platnosti vstúpi novela zákona o pozemkových spoločenstvách, ktorá prináša viacero zmien takisto pre naše spoločenstvo. Nabiehame na nový lesný hospodársky plán na roky A konečne by malo padnúť rozhodnutie v súdnom spore medzi LPS a skupinou nespokojných vlastníkov, ktorého predlžovanie nikoho neteší. Takže bude to zaujímavé, a verme, že to dopadne dobre, hlavne pre les. Ladislav Kulla Novela zákona o pozemkových spoločenstvách prinesie niektoré novinky Dňa 1. júla 2018 nadobudla účinnosť novela zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách. Novela priniesla niekoľko dôležitých zmien, ktoré si vyžiadajú aktívny prístup pozemkového spoločenstva a zásah do zmluvy o pozemkovom spoločenstve, ktoré sme povinní vykonať do 30. júna Na každoročnom zhromaždení vlastníkov sa budú musieť prijať tie zmeny zmluvy, o ktorých hovorí vyššie uvádzaná novela. Medzi najzaujímavejšie zmeny patrí povinnosť spoločenstva viesť dva zoznamy, a to zoznam členov a zoznam majetkovej podstaty zaradenej do spoločenstva. Na základe tejto skutočnosti chystá výbor LPS elektronizáciu týchto zoznamov, ktorá by mala urýchliť 22 spracovanie potrebných dát a výstupov pri činnosti LPS. Zmeny v zozname členov a v zozname nehnuteľností nebudú podliehať schvaľovaniu valným zhromaždením, ale príslušný orgán spoločenstva, ktorý ich vedie, v nich bude vykonávať zmeny do piatich dní odo dňa nahlásenia zmeny údaju, resp. bezodkladne po ich zistení. Ďalšou novinkou je voľba náhradníkov za členov volených orgánov spoločenstva, t. j. výboru a dozornej rady, prípadne v inom volenom orgáne, alebo možnosť pozemkového spoločenstva nadobúdať podiely na spoločne obhospodarovaných nehnuteľnostiach. Novela odstránila nepresnosti právomoci medzi SPF ako fondom, a podnikom LESY SR, š.p. ako správcom, ktoré sú obe vylúčené pri voľbe volených orgánov, alebo pri hlasovaní o rozdelení zisku pozemkového spoločenstva, čo umožní vlastníkom výlučné rozhodovanie o týchto dôležitých veciach. Zmeny zmluvy o pozemkovom spoločenstve, ktoré vyžaduje novelizovaný zákon musí schváliť už najbližšie zhromaždenie LPS v marci Budú pred zhromaždením včas zverejnené na informačnej tabuli a na stránke LPS Svrčinovec. den druhému viac šťastia prial, aby nový rok 2019 za to stál. Katarína Belešová Úradné hodiny LPS Svrčinovec: Streda: 10:00 15:00 (kompletná agenda vrátane finančných operácií) Piatok: 17:00 19:00 (kompletná agenda, konzultácie s výborom a OLH) Pracovné telefonické kontakty: Ignác Fonš (vedúci kancelárie LPS) Ing. Ivan Feik (odborný lesný hospodár)

23 Matrika Svrčinovca Narodili sa v roku 2018 Október: Alex Kučiak Filip Kovaľ Sabína Cyprichová Nina Tomková Michaela Juráková Bianka Masárová Olívia Čanecká November: Adam Staňo Michal Moravec Mateo Ostružiar Valentína Cyprichová December: Leonard Gomola Opustili nás v roku 2018 len občania, ktorí majú trvalý pobyt v obci Október: František Zubričan František Veselovský Mária Rokyčáková Ignác Kupka November: František Byrtus Mária Kupková Mária Vorková December: Anton Bzdilík Jozef Kulla Povedali si svoje ÁNO len občania, ktorí majú trvalý pobyt v obci Október: Jiří Vodný a Ing. Katarína Straková Martin Kubišta a Patrícia Cyprichová November: Martin Padych a Katarína Majchráková Marcela Fonšová, matrikárka obce Svrčinovský spravodaj - obecné informačné noviny, Štvrťročník, ISSN , Reg. číslo: EV 3568/09. Vydavateľ: Obec Svrčinovec 858, , IČO: Redakčný kolektív: Mgr. Renáta Majchráková, Mgr. Monika Strýčková, Dana Hajnošová, Tlač a spracovanie: Michal Radolský Redakcia si vyhradzuje právo príspevky krátiť, editovať, prípadne neuverejniť. Príspevky nie sú honorované. 23

24