U Z N E S E N I A zo zasadnutia mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa o 16:00 hod. v zasadacej miestnosti na MsÚ

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "U Z N E S E N I A zo zasadnutia mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa o 16:00 hod. v zasadacej miestnosti na MsÚ"

Prepis

1 U Z N E S E N I A zo zasadnutia mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa o 16:00 hod. v zasadacej miestnosti na MsÚ Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí: Uznesenie č. 9/2020 Návrhovú komisiu v zložení p.p. Mgr. Milota Antonická a RNDr. Róbert Lauko. Uznesenie č. 10/2020 Program zasadnutia MsZ. Berie na vedomie: Uznesenie č. 11/2020 Správu hlavného kontrolóra mesta k prijatiu preklenovacieho úveru. Ruší: Uznesenie č. 12/2020 Uznesenie číslo 70/2019 zo dňa

2 Uznesenie č. 13/2020 S poskytnutím preklenovacieho úveru na EÚ fondy na zabezpečenie predfinancovania projektu Trvalo udržateľný a virtuálny turistický rozvoj v cezhraničnom regióne Nógrad-Hont Všeobecnou úverovou bankou, Mestu Dudince vo výške ,00 EUR (ďalej len Úver ) na základe Záväznej ponuky financovania zo dňa a zároveň ustanovuje primátora PaedDr. Dušana Strieborného, aby ako zástupca Mesta Dudince uzatvoril so Všeobecnou úverovou bankou, Zmluvu o preklenovacom úvere a zabezpečovacie zmluvy a vykonával aj všetky ďalšie úkony súvisiace s Úverom a zabezpečením. Berie na vedomie: Unesenie č. 14/2020 Správu hlavného kontrolóra mesta k prijatiu kontokorentného úveru. Uznesenie č. 15/2020 S poskytnutím Kontokorentného úveru Slovenskou sporiteľňou, a. s. Mestu Dudince vo výške ,00, (ďalej len Úver ) a zároveň ustanovuje primátora PaedDr. Dušana Strieborného, aby ako zástupca Mesta Dudince uzatvoril so Slovenskou sporiteľňou, a.s. Zmluvu o úvere a zabezpečovacie zmluvy a vykonával aj všetky ďalšie úkony súvisiace s Úverom a zabezpečením.

3 Uznesenie č. 16/2020 Zníženie dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa MŠ, dieťa školského zariadenia na území mesta Dudince a to o 20% s účinnosťou od Uznesenie č. 17/2020 Odklad splátok úveru so Štátnym fondom rozvoja bývania číslo 605/2509/2001, 605/2072/2002, 605/324/2013, 600/326/2016 na 6 mesiacov s účinnosťou od mája Uznesenie č. 18/2020 Predaj pozemku novovytvorenej parcely registra C KN č. 7/137, k.ú. Dudince, zastavaná plocha o výmere 65m 2 podľa geometrického plánu č /2020 zhotoviteľa: Geodetická kancelária Milan Koháry - GEOMK,

4 Mládežnícka 780/46, Vinica, IČO: pre žiadateľku Jaroslavu Hurnú, trvale bytom Merovská č. 229/23, Dudince z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Predaj sa uskutoční v cene 3,00 /m 2. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že predávaný pozemok je priamo susediaci s pozemkom parcely registra C KN č. 1328/1, ktorý je vo vlastníctve žiadateľky. Predajom pozemku parcely registra C KN č. 7/137, bude žiadateľke umožnený lepší prístup a údržba pozemku parcely registra C KN č. 1328/1. Jedná sa časť pozemku, ktorá je inak nevyužiteľná a pre iného vlastníka takmer nepredajná. Uznesenie č. 19/2020 Mesto Dudince podľa príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa 63 ods. 1 zákona č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon o hazardných hrách ) vydáva na základe žiadosti spoločnosti TIPSPORT SK, a.s., J. Kalinčiaka 14, Žilina, IČO (ďalej len žiadateľ ) súhlas s prevádzkovaním kurzových stávok v prevádzke na adrese Okružná č. 131, Dudince.

5 Uznesenie č. 20/2020 Zníženie odmien poslancov Mestského zastupiteľstva v Dudinciach a zástupcu primátora Mesta Dudince o 30% s účinnosťou od až do odvolania na základe ich predloženého návrhu. PaedDr. Dušan Strieborný primátor mesta Overovatelia zápisnice: Marcel Vankovic Stanislav Bačík Zapisovateľka: Monika Sliacka