Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU"

Prepis

1 Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU

2 (a) Názov študijného odboru: (b) Stupne vysokoškolského štúdia, v ktorých sa odbor študuje a štandardná dĺžka štúdia študijných programov pre tieto stupne vysokoškolského štúdia: Študijný odbor Ekonomika a manažment podniku sa môže podľa Sústavy študijných odborov vydanej rozhodnutím Ministerstva školstva SR č. 2090/2002- sekr., zo dňa 16. decembra 2002 študovať v: prvom stupni vysokoškolského štúdia (Bc.) so štandardnou dĺžkou 3 roky, druhom stupni vysokoškolského štúdia (Ing. alebo Mgr.) so štandardnou dĺžkou 2 roky. Predpokladá sa, že absolvent ukončil prvostupňové štúdium v študijnom odbore Ekonomika a manažment podniku alebo v niektorom príbuznom študijnom odbore. Pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štúdium v niektorom vzdialenejšom odbore, možno navrhnúť študijný program so štandardnou dĺžkou štúdia až 3 roky, treťom stupni vysokoškolského štúdia (PhD.) (c) Obsah študijného odboru: (c1) Všeobecná časť Absolventi študijného odboru Ekonomika a manažment podniku sú spôsobilí vykonávať podľa dosiahnutého stupňa profesiu: Bc. (podnikový ekonóm)- je schopný riešiť menej náročné ekonomické rozhodovacie problémy. Pozná základné ekonomické a manažérske väzby fungovania podniku. Je schopný vykonávať stredné ekonomické manažérske funkcie na nižšom a strednom stupni riadenia podniku. Ing. resp. Mgr. (podnikový manažér) - je schopný riešiť zložité ekonomické a manažérske rozhodovacie problémy podniku. Má znalosti potrebné na vedenie zložitých tímov pracovníkov a samostatné riadenie veľkých projektov. Je schopný vykonávať vrcholové manažérske funkcie v podniku ako manažér univerzalista i špecialista. Je schopný formulovať podnikovú politiku a stratégiu. PhD. (Manager Philosophie doctor) - ovláda vedecké metódy skúmania a riešenia problémov podnikovej ekonomiky a manažmentu. Má znalosti potrebné na tvorivé rozvíjanie metód manažmentu podniku v prospech ekonomiky podniku. Je schopný vykonávať funkcie spojené so strategickým rozhodovaním o smerovaní podniku. 1

3 Uplatní sa na výskumných pracoviskách, ktoré hľadajú nové teoretické poznatky ako základ riešenia problémov hospodárskej praxe. (c2) Opis prvého stupňa Absolventi študijného odboru Ekonomika a manažment podniku (1. stupeň) dokážu analyzovať jednoduché ekonomické javy a procesy v podniku a jeho okolí a prijímať jednoduché manažérske rozhodnutia. Sú spôsobilí riešiť stredne náročné úlohy na rôznych manažérskych funkciách na nižšom a strednom stupni riadenia podniku, a to najmä z oblastí kalkulácií, rozpočtov, manažmentu výroby, plánovania a organizovania podnikového procesu. Majú tiež znalosti z oblasti národohospodárskych a podnikovohospodárskych disciplín, práva, medzinárodného obchodu, marketingu, financií, účtovníctva, matematiky, štatistiky a informatiky. Manažérske uplatnenie nájdu najmä v malých a stredných podnikoch. Uplatnia sa však v rôznych typoch podnikov v súkromnom i verejnom sektore. Vzhľadom na odborné komunikačné zručnosti z cudzích jazykov sa dobre uplatnia aj v internacionálnom ekonomickom prostredí ako sú napr. spoločné podniky so zahraničnou účasťou, priamo v zahraničných firmách a pod. Teoretické vedomosti (1. stupeň) Absolvent študijného odboru Ekonomika a manažment podniku (1. stupeň) získa vedomosti z: - národohospodárskej politiky, makroekonómie a mikroekonómie, - podnikového hospodárstva, financií a manažmentu, - účtovníctva, štatistiky a matematiky, - marketingu, obchodu a práva, - kalkulácií, rozpočtov a finančno-ekonomickej analýzy, - manažmentu výroby, firemného plánovania a riadenia ľudských zdrojov, - manažérskej informatiky, - osobitostí jednotlivých typov podnikov, s dôrazom na malé a stredné podnikanie. 2

4 Praktické schopnosti a zručnosti (1. stupeň) Absolvent študijného odboru Ekonomika a manažment podniku (1. stupeň) získa schopnosť: - analyzovať jednoduché súvislosti ekonomických procesov v podniku, - prijímať jednoduché manažérske rozhodnutia, - vykonávať nižšie a stredné ekonomické manažérske funkcie, - podnikať v medzinárodnom obchode. Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti (1. stupeň) Absolvent študijného odboru Ekonomika a manažment podniku (1. stupeň) dokáže: - pracovať v tíme, - organizovať prácu v riadenom kolektíve, - ďalej sa vzdelávať vo svojom odbore v súlade s požiadavkami praxe, - pracovať s modernou výpočtovou a komunikačnou technikou, - zvládnuť odbornú komunikáciu v dvoch cudzích jazykoch. Vymedzenie jadra znalostí (1. stupeň) Nosné témy jadra znalostí 1. stupňa vysokoškolského štúdia študijného odboru Ekonomika a manažment podniku sú: - Makroekonómia - Podnikové hospodárstvo - Marketing - Právo - Matematika - Informatika Odporúča sa, aby vyššie uvedené znalosti tvorili aspoň 3/5 ECTS kreditov študijného programu 1. roku štúdia. 3

5 - Národohospodárska politika - Manažment - Podnikové financie - Účtovníctvo - Mikroekonómia - Medzinárodný obchod Odporúča sa, aby vyššie uvedené znalosti tvorili aspoň 3/5 BCTS kreditov študijného programu 2. roku štúdia. - Kalkulácie a rozpočty - Manažment výroby - Finančno-ekonomická analýza - Firemné plánovanie - Riadenie ľudských zdrojov - Podnikanie v malých a stredných podnikoch Odporúča sa, aby vyššie uvedené znalosti tvorili aspoň 3/5 ECTS kreditov študijného programu 3. roku štúdia. Ďalšie témy jadra znalostí študijného odboru (1. stupeň): - Štatistika - Manažérska informatika - Cudzí jazyk - Financie a mena Znalosti uvedené v korpuse musia byť súčasťou obsahu každého študijného programu v tomto študijnom odbore. Študijný program teda musí pokrývať celý obsah študijného odboru. Hĺbka rozpracovania však môže byť rôzna, nie však menej ako sa vymedzuje v jadre. Indikátorom priznania spôsobilosti inštitúcie priznávať akademický titul "bakalár" je kumulatívna hodnota kreditov študijného programu na úrovni 3/5 celkového počtu ECTS kreditov, odpovedajúcich 100 % 4

6 ECTS kreditov študijného odboru. Štátna skúška (1. stupeň) a) obhajoba záverečnej práce (abstrakt minimálne v anglickom jazyku, môže byť aj v ďalšom), b) komisionálna skúška absolventa z oblasti poznania (otázky sa ťahajú): - vybraných tém z jadra znalostí, - ďalších tém podľa odbornej profilácie absolventa. (c3) Opis druhého stupňa Absolventi druhého stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom odbore Ekonomika a manažment podniku dokážu analyzovať zložité ekonomické vzťahy v podnikových procesoch, navrhovať a realizovať manažérske rozhodnutia týkajúce sa fungovania týchto procesov. Vyznačujú sa vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti pri manažérskom rozhodovaní. Majú hlboké znalosti nielen z operatívneho riadenia podnikov ale aj z oblasti strategického rozhodovania z aspektu globalizácie ekonomiky. Dokážu pracovať so zložitými informačnými systémami v podnikoch, preukazujú vysoký stupeň zvládnutia organizácie manažérskej práce a manažérskej komunikácie. Môžu vykonávať rôzne manažérske funkcie vrcholového stupňa riadenia podniku ako manažér univerzalista i špecialista. Predpokladá sa, že absolvent ukončil prvostupňové štúdium v niektorom príbuznom študijnom odbore (študijný program so štandardnou dĺžkou štúdia 2 roky). Pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štúdium v niektorom vzdialenejšom študijnom odbore, možno navrhnúť študijný program so štandardnou dĺžkou štúdia 3 roky. Teoretické vedomosti (2. stupeň) Absolvent študijného odboru Ekonomika a manažment podniku (2. stupeň) získa vedomosti z: - strategického manažmentu a marketingu, 5

7 - medzinárodného manažmentu a medzinárodného podnikania, - finančného manažmentu, finančnej analýzy a finančného plánovania, - informačných systémov podniku a komunikačných techník v manažmente, - organizácie manažérskej práce a stimulačných systémov zamestnancov podnikov, - metód riadenia ľudských zdrojov a podnikovej kultúry, - pracovného práva, - podnikovej logistiky a manažmentu výroby, - manažmentu kvality, inovácií a životného prostredia, - riadenia hodnoty podniku, cenového rozhodovania a podnikateľského rizika, - vnútropodnikového controllingu, - daní podnikateľských subjektov. Praktické schopnosti a zručnosti (2. stupeň) Absolvent študijného odboru Ekonomika a manažment podniku (2. stupeň) získa schopnosť: - analyzovať zložité súvislosti ekonomických procesov a manažérskych činností v podniku, - prijímať zložité manažérske rozhodnutia a zabezpečovať ich realizáciu, - vykonávať vyššie stredné a vrcholové ekonomické manažérske funkcie v podniku. Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti (2. stupeň) Absolvent študijného odboru Ekonomika a manažment podniku (2. stupeň) dokáže: - organizovať prácu v tíme, - realizovať ekonomický výskum a tvorivo aplikovať výsledky poznania, - ďalej sa vzdelávať a zovšeobecňovaním praktických poznatkov prispievať k rozvoju ekonomickej teórie, 6

8 - rozvíjať aplikácie využívania modernej výpočtovej a komunikačnej techniky, - zvládnuť manažérsku komunikáciu v cudzom jazyku. Vymedzenie jadra znalostí (2. stupeň) Nosné témy jadra znalostí študijného odboru (2. stupeň): - Strategický manažment - Finančný manažment - Medzinárodný manažment a medzinárodné podnikanie - Odbytová (marketingová) stratégia - Logistika Odporúča sa, aby tieto znalosti tvorili aspoň 1/2 ECTS kreditov študijného programu 1. roku štúdia. - Finančná analýza a finančné plánovanie - Manažment kvality - Organizácia manažérskej práce - Podnikateľské riziko - Dane podnikateľských subjektov Odporúča sa, aby tieto znalosti tvorili aspoň 1/2 ECTS kreditov študijného programu 2. roku štúdia. Ďalšie témy jadra znalostí študijného odboru (2. stupeň): - Controlling - Investičný manažment Znalosti uvedené v jadre znalostí musia byť súčasťou obsahu každého študijného programu v tomto študijnom odbore. Študijný program teda musí pokrývať celý obsah študijného odboru. Aspoň 1/2 obsahu študijného programu musí obsahovať témy (nosné a ďalšie) študijného odboru v 100 % vyjadrení ECTS kreditov odboru. štátna skúška (2. stupeň) 7

9 a) obhajoba diplomovej práce (abstrakt minimálne v anglickom jazyku, môže byť i v ďalšom) b) komisionálna skúška absolventa z oblasti poznania (otázky sa ťahajú): - vybraných tém z jadra znalostí, - ďalších tém podľa odbornej profilácie absolventa. (c4) Obsah tretieho stupňa Absolvent ovláda vedecké metódy základného i aplikovaného výskumu v oblasti ekonomiky a manažmentu podniku. Dokáže definovať problémy, analyzovať ekonomické a manažérske javy a procesy v podniku, zovšeobecňovať získané poznatky a prispievať k rozvoju ekonomickej teórie a manažérskej praxe. Predpokladá sa, že absolvent ukončil druhostupňové štúdium v študijnom odbore Ekonomika a manažment podniku alebo v niektorom príbuznom študijnom odbore. Teoretické vedomosti (3. stupeň) Absolvent študijného odboru Ekonomika a manažment podniku (3. stupeň) získa hlboké teoretické vedomosti z ekonómie a manažmentu, s dôrazom na oblasť, ktorá je daná témou jeho dizertačnej práce. Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti (3. stupeň) Absolvent študijného odboru Ekonomika a manažment podniku (3. stupeň) si osvojí: - zásady a metódy vedeckej práce, - schopnosť aplikovať teoretické poznatky v praxi, - schopnosť prezentovať výsledky svojej práce aj v cudzom jazyku. Vymedzenie jadra znalostí (3. stupeň) Nosné témy jadra znalostí študijného odboru (3. stupeň): 8

10 Študijná časť: a) Povinné témy študijného odboru: - Mikroekonómia - Manažment - Podnikovohospodárska náuka b) Povinne voliteľné témy študijného odboru: - minimálne dve témy podľa oblasti zamerania dizertačnej práce Vedecká časť: - výskum aktuálneho vedeckého problému z odboru (spracovanie doktorandskej dizertačnej práce) Znalosti uvedené v jadre majú rozsah 1/3 v študijnej časti a 2/3 vo vedeckej časti. Dizertačná skúška a obhajoba dizertačnej práce musí spľňať kritérium, aby študent preukázal schopnosť samostatne získavať teoretické a praktické poznatky. (d) Zdôvodnenie potreby vzniku študijného odboru: Podnik je základná ekonomická jednotka trhovej ekonomiky. Ekonomika podniku je základňou ekonomiky spoločnosti. Spoločenský prínos podnikovej ekonomiky môže zabezpečiť len jej kvalitný manažment. Pre rozvoj trhovej ekonomiky a tým aj celej spoločnosti sú nielen dnes ale aj v budúcnosti potrební profesionálni odborníci na podnikovú ekonomiku a manažment. (e) Príklady podobných študijných odborov v zahraničí: Anglicko -London Bisiness School, Austrália - University of Melbourne, Česká republika - Vysoká škola ekonomická Praha (Fakulta podnikohospodářská, Fakulta managementu), Vysoké učení technické v Brne (Fakulta podnikatelská v Brne, Fakulta managementu a ekonomiky ve Zlíne), Masarykova Univerzita v Brne (Ekonomickko-správní fakulta), Technická univerzita Ostrava (Fakulta ekonomická), Chorvátsko - Univerzita Zagreb (Ekonomická fakulta), Univerzita Split, Južná Afrika - University of the Orange Free State, Maďarsko - Ekonomická univerzita v Budapešti, Budapest University of Technology and Economics, Nemecko - Ekonomická univerzita v Berlíne, Wirtschaftswissenschaftliche 9

11 Universität v Saarbruckene, University of Hannover, Poľsko - Warsaw university, Rakúsko - Wirtschaftsuniversität Wien, Slovinsko - University of Maribor, Turecko - Sakarya University, Ukrajina - Taras Shevchenko University of Kyiv, USA - University of Maastricht, City University Bellevue, a mnohé ďalšie (f) Vymedzenie príbuzných študijných odborov a rozdielov medzi nimi: Pre všetky stupne štúdia: - Manažment (3.3.15) - Odvetvové ekonomiky a manažment (3.3.20) Pre tretí stupeň štúdia: - Odvetvové a prierezové ekonomiky (3.3.11) - Ekonomika a riadenie podnikov (3.3.21) - Podnikový manažment (3.3.22) 10