Obecné zastupiteľstvo v Kameníne, okres Nové Zámky. č.: 5/2011 v Kameníne, U z n e s e n i e č. 45/2011

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Obecné zastupiteľstvo v Kameníne, okres Nové Zámky. č.: 5/2011 v Kameníne, U z n e s e n i e č. 45/2011"

Prepis

1 , okres Nové Zámky č.: 5/2011 v Kameníne, Uznesenia z 5. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa v Kameníne U z n e s e n i e č. 44/2011 A/ schvaľuje : program 5. zasadnutia podľa pozvánky zo dňa Otvorenie zasadnutia 2. Správa o plnení uznesení a ostatných opatrení z predchádzajúceho zasadania 3. Plnenie rozpočtu obce Kamenín k Rozpočet obce na rok Inventarizácia r VZN obce o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stav. odpady 7. Aktuálne verejné a organizačné úlohy, podané žiadosti, oznámenia a návrhy občanov obce 8. Diskusia 9. Záver U z n e s e n i e č. 45/2011 Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva A/ berie na vedomie: kontrolu plnenia uznesení zo 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa

2 B/ berie na vedomie: Správu hlavného kontrolóra obce U z n e s e n i e č. 46/2011 Plnenie a úprava rozpočtu obce Kamenín k A/ schvaľuje : úpravu rozpočtu obce k , B/ berie na vedomie: plnenie rozpočtu obce. U z n e s e n i e č. 47/2011 Návrh rozpočtu Obce Kamenín na roky 2012, 2013, 2014 A/ schvaľuje : 1. rozpočet obce na rok 2012 B/ berie na vedomie: 1. výhľad rozpočtu obce na roky 2013, 2014.

3 U z n e s e n i e č. 48/2011 Príkaz na prevedenie inventarizácie majetku obce a členov inventarizačnej komisie A/ schvaľuje : členov inventarizačnej komisie v nasledovnom zložení : Komisia č. 1 stredisko OcÚ Jarábek Zoltán predseda komisie Molnár Marcel člen komisie Szűcs Imrich člen komisie Komisia č. 2 stredisko MŠ Bertók Ladislav - predseda komisie Neznánsky Ladislav člen komisie Mocsi Ján člen komisie Komisia č. 3 stredisko ZŠ s VJM / členov komisie určí riaditeľ / U z n e s e n i e č. 49/2011 Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

4 A/ schvaľuje : VZN obce o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady s účinnosťou od 1. januára U z n e s e n i e č. 50/2011 s c h v a ľ u j e : výšku výdavkov na daňové účely pri prenajímaní miestnosti v kultúrnom dome : - odpis vo výške 108 m2 - elektrická energia 0,05 % - mzdové náklady - upratovačka 0,05% - mzdové náklady - pokladníčka 0,05%. U z n e s e n i e č. 51/2011 A/ s c h v a ľ u j e cenu pozemkov pre daňové účely - extravilán (orná pôda, trvalé tráv. porasty ) 0,2907 za m2 - intravilán : a) záhrady 1,80 za m2 b) ostatné pozemky 1,80 za m2 c) stavebné pozemky 18,58 za m2

5 B/ s c h v a ľ u j e predaj pozemkov za: - orná pôda, trvalé tráv.porasty 0, záhrady 1,80 - ostatné pozemky 1,80 - stavebné pozemky 1,87. U z n e s e n i e č. 52/2011 s c h v a ľ u j e za hlavnú činnosť obce: - samospráva - nájom hrobových miest - nájom domu smútku - nájom verejných priestranstiev - výhlas v miestnom rozhlase - predaj publikácií o obci U z n e s e n i e č. 53/2011 odvolávajúc sa na zákon č.595/03 platný od , ktorý označuje za nevýhodné pre obec uzatvárať zmluvy v ktorých vystupuje ako medzičlánok, s c h v a ľ u j e :

6 A/ ukončenie nájomnej zmluvy na prenajímanie nebytových priestorov - Lekárne uzatvorenú medzi Obcou Kamenín ako nájomcom a Norou Michňovou ako prenajímateľkou na základe dohody. B/ ukončenie nájomnej zmluvy na prenajímanie nebytových priestorov - Lekárne uzatvorenú medzi. Lekáreň Korfa ako nájomcom a Obcou Kamenín ako prenajímateľom na základe dohody. C/ ukončenie zmluvy s SPP na odoberanie plynu a jeho následné vyúčtovanie pre Lekáreň Korfa dňom ukončenia nájmu. U z n e s e n i e č. 54/2011 S c h v a ľ u j e: A/ odmenu pre zástupcu starostu obce Kamenín za obdobie od do vo výške 2670, ktorá bola vypočítaná nasledovne: základný plat starostu : 4 x 1523 = 6092 z toho 50% prac.úväzok = 3046 mínus plat zástupcu starostu: 4 x 94 = 376 odmena 2670 U z n e s e n i e č. 55/2011 A/ : ruší uznesenie č. 35/2011 zo z dôvodu odstúpenia p. Tamása Garamiho od kúpnej zmluvy.

7 U z n e s e n i e č. 56/2011 A/ schvaľuje : preplatenie alikvotnej časti dovolenky pre starostu obce Ladislava Benefiho, nakoľko je od práceneschopný. U z n e s e n i e č. 57/2011 žiadosť Zsolta Tímára bytom Sikenica, časť Trhyňa 212 o odpredaj plochy, ktorá patrí do areálu bývalého Poľnohospodárskeho družstva Hronské údolie Kamenín presné rozmery a údaje budú známe až po vykonaní geodetických prác. U z n e s e n i e č. 58/ prerušenie dodávky pitnej vody z verejného vodovodu pre neplatičov vodného podľa platných predpisov. Poplatok za opätovné zapojenie hradí odberateľ.

8 U z n e s e n i e č. 59/2011 Likvidácia nevymožiteľných pohľadávok návrh na odpustenie poplatkov za komunálny odpad pre zosnulých v rokoch 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 a 2010 podľa zoznamu, ktorý tvorí súčasť zápisnice v sume 709,24 sedemstodeväť eur, dvadsaťštyri euro centov. U z n e s e n i e č. 60/2011 A/ neschvaľuje: žiadosť Alžbety Tóthovej, bytom Kamenín 330, o odpredaj pozemku p.č. 524/76 a 524/2, nakoľko v žiadosti neboli udané presné rozmery ani geometrický plán. U z n e s e n i e č. 61/2011 predaj pohľadávok Perfect Design Attila Bartusz, Kamenín 13. v sume 977,97, slovom deväťstodeväťdesiatsedem eur a deväťdesiatsedem euro centov, za neuhradené faktúry v roku : 2009 v sume 338, v sume 483, v sume 155,37

9 U z n e s e n i e č. 62/2011 Žiadosť Tipsport SK, a.s., J. Kalinčiaka 14, Žilina o vydanie súhlasu k umiestneniu stávkovej kancelárie v obci Kamenín,podľa ustanovenia 3 ods.2 písm. c/ zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v prevádzke na adrese : Hipokrates, spol. s.r.o., Kamenín č. 653, IČO: , DIČ: do , U z n e s e n i e č. 63/2011 odpočet vodomerov v obci a vyberanie vodného v mesiaci december B/ poveruje : dvoch zamestnancov OcÚ na vyberanie poplatkov za pitnú vodu.

10 U z n e s e n i e č. 64/2011 Kladenie zámkovej dlažby na chodník smerom od železničnej stanice až po Základnú školu, zhotoviteľ podľa predbežného plánu dokončil do 30. novembra Cena za vykonanie diela zhotoviteľom bola určená na základe vzájomnej dohody zmluvných strán t.j. cena prác a cena materiálu v sume 8 820, slovom osemtisíc osemstodvadsať eur. Poslanci úhradu za kladenie zámkovej dlažby na chodník schválili. Hlasovanie : za 7 poslancov, proti 0, zdržal sa. U z n e s e n i e č. 65/2011 dokončenie chodníka aj pred bránami rodinných domov ako aj Zmluvu o dielo v sume 850,00, slovom osemstopäťdesiat eur. Hlasovanie : za 7 poslancov, proti 0, zdržal sa. U z n e s e n i e č. 66/2011 A/ berie na vedomie : stav pokladne k dnešnému dňu ešte zostáva v zálohe u starostu obce Ladislava Benefiho 2 725,00 Priska Rečková, bytom Kamenín 39 obdržala zálohu na opravu rozbitého bočného skla na motorovom vozidle v sume 500,00 Pani Eva Matičová dostala zálohu na vodomer v sume 200,00.

11 U z n e s e n i e č. 67/2011 prenájom sály v kultúrnom dome zdarma pre charitatívny koncert Základnej umeleckej školy Ferenca Liszta, dirigent Alica Danišová. U z n e s e n i e č. 68/2011 A/ berie na vedomie : projekt cezhraničnej pútnickej cesty, ktorá vedie striedavo po turistických a asfaltových cestách Maďarska a Slovenska. Tibor Dávid zástupca starostu obce