OBEC CHYNORANY, CINTORÍNSKA 45/1, CHYNORANY Z Á P I S N I C A Z 12. ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA, konaného dňa 14.

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "OBEC CHYNORANY, CINTORÍNSKA 45/1, CHYNORANY Z Á P I S N I C A Z 12. ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA, konaného dňa 14."

Prepis

1 OBEC CHYNORANY, CINTORÍNSKA 45/1, CHYNORANY Z Á P I S N I C A Z 12. ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA, konaného dňa 14. mája 2020 Miesto konania: Obecný úrad Chynorany - online konferenčný hovor Pracovnú časť riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chynoranoch otvorila starostka Obce Chynorany Bc. Mária Lachkovičová, ktorá zároveň privítala všetkých poslancov. K bodu č. 1: Otvorenie Starostka otvorila rokovanie 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chynoranoch, na ktorom všetkých privítala. Z dôvodu mimoriadnej situácie sa zasadnutie uskutoční právne platným on-line spôsobom, i keď netradičným spôsobom z dôvodu ochrany nás všetkých. Zároveň konštatovala, že je prítomných 9 poslancov, to znamená, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva spolu s podkladmi bol poslancom doručený mailom dňa K bodu č. 2.: Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky Starostka predložila návrh na vytvorenie návrhovej komisie, ktorá bude dozerať na hlasovanie o uzneseniach počas celého rokovania, overovateľov zápisnice a zapisovateľky. Odporučila ju zriadiť z poslancov obecného zastupiteľstva v tomto zložení: predseda návrhovej komisie : Ing. Peter Bezák členovia návrhovej komisie: Ing. Rastislav Bezák a MUDr. Alexandra Szabová Starostka ďalej predložila návrh na overovateľov a zapisovateľa zápisnice z rokovania OcZ navrhla poslancov: Zuzana Špániková a Branislav Oravec a za zapisovateľku zápisnice: Ing. Lívia Kopálová. Starostka otvorila rozpravu k tomuto bodu programu. Neboli vznesené žiadne pripomienky, tak dala hlasovať. Hlasovanie: za 8 - Mgr. Stanislav Beniak, Ing. Peter Bezák, Roman Beniak, Branislav Oravec, JUDr. Jozef Liday, Zuzana Špániková, Ing. Rastislav Bezák, MUDr. Alexandra Szabová Starostka konštatovala, že uznesenie č. 179/2020 bolo prijaté. K bodu č. 3: Program rokovania Starostka predstavila prítomným program zasadnutia OcZ na deň , ktorý vidia na svojich obrazovkách. 1. Otvorenie 2. Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky 3. Program rokovania 4. Kontrola plnenia uznesení 5. Návrh VZN č. 1/2020 o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, spôsobe a výške úhrad za poskytovanie služby v zariadení pre seniorov 6. Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva Chynorany

2 7. Návrh zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/ Zvýšenie bezpečnosti chodcov pred polyfunkčným objektom na Námestí hrdinov Chynorany osadenie sklopných závor a súhlasné stanovisko Okresného riaditeľstva PZ Partizánske 9. Správa hlavného kontrolóra k vykonanej finančnej kontrole poskytovanie dotácií z rozpočtu Obce Chynorany a ich následné zúčtovanie 10. Informácia o pozastavení realizácie predmetu zmluvy o poskytnutí podpory vo forme realizácie Vegetačných prvkov z dôvodu uplatnenia vyššej moci 11. Návrh na zmenu člena likvidačnej a vyraďovacej komisie 12. Zámenná zmluva o zámene poľnohospodárskej pôdy medzi obcou Chynorany a p. Annou Nedasovou, Cintorínska 41/7, Chynorany príprava pozemkov na individuálnu bytovú výstavbu 13. Žiadosť spoločnosti Tipsport SK a.s., J. Kalinčiaka 14, Žilina o vydanie súhlasu obce Chynorany s prevádzkovaním kurzových stávok v herni, v prevádzkach a v internetovej herni 14. Žiadosť NIKÉ, spol. s.r.o., Ilkovičova 34, Bratislava o vydanie súhlasu s prevádzkovaním kurzových stávok v prevádzke Chynorany 15. Informácia o zbúraní čiernej stavby pri vstupe do areálu Športového centra Chynorany z dôvodu havarijného stavu 16. Informácia o uskutočnených opatreniach Obce Chynorany v súvislosti so zabránením sírenia CORONA vírusu a pomoc občanom Starostka otvorila rozpravu k tomuto bodu a vyzvala poslancov na pripomienky alebo pozmeňujúce návrhy k programu. Poslanec Mgr. art. Dominik Gajdoš nemal doplňujúci návrh do programu, ale mal otázky k tomuto rokovaniu. Spýtal sa, že dostal pozvánku, kde sa zvoláva OcZ per rollam. Žiadal vysvetliť, čo je to per rollam. Starostka odpovedala, že to znamená písomne, cez maily, ale vzhľadom k tomu, že sa podarilo spojazdniť techniku, tak sa rozhodlo, že sa bude toto OcZ robiť on-line spôsobom. Ďalej sa poslanec Mgr. art. Gajdoš vyjadril, že sú v pozvánke nezrovnalosti, aby nehlasovali protizákonným spôsobom. Starostka mu odpovedala, že tento on-line spôsob je rovnako vhodný ako keby išli per rollam, čiže mailami. Poslanec Mgr. art. Gajdoš sa vyjadril, že starostka mohla zasadnutie OcZ zvolať aj normálne, za prísnych bezpečnostných a epidemiologických podmienok, kde by mohla prísť aj verejnosť aj pani riaditeľka DD Chynorany, Ing. Chytilová a riaditeľ ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany, PaedDr. Petrík, ktorých sa tento program tiež týka. To bol jeho názor a nesúhlasil s takýmto rokovaním, preto sa aj bude na hlasovaní zdržiavať alebo hlasovať proti. Hlasovanie: za 7 - Mgr. Stanislav Beniak, Ing. Peter Bezák, Roman Beniak, Branislav Oravec, JUDr. Jozef Liday, Zuzana Špániková, Ing. Rastislav Bezák proti 1 Mgr. art. Gajdoš zdržal sa 1 - MUDr. Szabová Starostka konštatovala, že uznesenie č. 180/2020 bolo schválené. K bodu č. 4.: Starostka informovala poslancov o kontrole plnenia uznesení z 11. riadneho zasadnutia OcZ, ktoré vidia na svojich obrazovkách. Kontrola plnenia uznesení je súčasťou zápisnice, prílohy č.2. Starostka otvorila rozpravu k tomuto bodu programu, či má niekto záujem o doplnenie alebo vysvetlenie. Žiadny z poslancov nemal pripomienky alebo pozmeňujúci návrh, tak pristúpili k hlasovaniu. Hlasovanie:

3 za 8 - Mgr. Stanislav Beniak, Ing. Peter Bezák, Roman Beniak, Branislav Oravec, JUDr. Jozef Liday, MUDr. Alexandra Szabová, Zuzana Špániková, Ing. Rastislav Bezák Starostka konštatovala, že uznesenie č. 181/2020 bolo prijaté. K bodu č. 5.: Poslanci na svojich obrazovkách vidia Návrh VZN č. 1/2020 o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, spôsobe a výške úhrad za poskytované služby v zariadení pre seniorov. Návrh VZN bol zverejnený na stránke obce i vo výveske dňa K predloženému návrhu nikto nepredložil žiadnu pripomienku ani iný návrh. Návrh VZN bol prerokovaný komisiou sociálnych vecí a rodiny. Starostka požiadala predsedníčku komisie p. MUDr. Szabovú o predloženie stanoviska komisie. MUDr. Szabová sa vyjadrila, že v spolupráci s riaditeľkou DD Chynorany boli do tohto VZN zapracované aj zmeny, ktoré žiadala riaditeľka. Na komisii sa zhodli, že nemajú nejaké výhrady k zvyšovaniu poplatkov v Domove dôchodcov, ale bolo by potrebné doplniť ešte nejaké veci vo VZN. Na komisii sa ešte zaoberali kozmetickou zmenou, aby sa zvýšili náklady na stravu s tým, že cena surovín sa každý rok dvíha. K tomuto bodu sa vyjadril aj predseda ekonomicko-finančnej komisie Ing. Peter Bezák, či je vhodné pristupovať k novému VZN. Ekonomicko-finančná komisia navrhuje len formou dodatku navýšiť sadzby, tak ako boli navrhnuté v prílohe návrhu VZN č. 1/2020. Požiadala ho aj riaditeľka Domova dôchodcov Ing. Chytilová, aby sa suma stravnej jednotky zvýšila o 0,35, navrhuje túto sumu ponížiť z obslužných činností. Starostka sa vyjadrila, že ak sa nenavýšia poplatky, ktoré stopercentne obec dostane, tak finančné prostriedky sa nedostanú do rozpočtu. Ak sa neschváli uvedené VZN tak ako je, tak bude mať obec problém. Riaditeľka DD Chynorany zastáva názor, že keď bude cena stravného vyššia, tak tí ľudia nebudú brať ďalšiu časť dennej stravy. Poslanec Ing. Peter Bezák navrhol hlasovať o VZN buď tak ako je alebo hlasovať len o prílohe. Starostka sa vyjadrila, že aj na základe stanoviska Sociálnej komisie predkladajú návrh VZN komplet, tak ako je, keďže neprišli k nemu ani žiadne pripomienky. Starostka predložila návrh uznesenia č. 182/2020. Uznesenie č. 182/2020 návrh VZN č. 1/2020 o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, spôsobe a výške úhrad za poskytovanie služby v zariadení pre seniorov, s c h v a ľ u j e VZN č. 1/2020 o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, spôsobe a výške úhrad za poskytovanie služby v zariadení pre seniorov. Hlasovanie: za 3 - Branislav Oravec, Zuzana Špániková, Ing. Rastislav Bezák proti 1 Mgr. Beniak Stanislav zdržal sa 5 MUDr. Szabová, Beniak Roman, Ing. Bezák Peter, Mgr. art. Gajdoš, JUDr. Liday Starostka konštatovala, že uznesenie č. 182/2020 nebolo prijaté. K bodu č. 6.: Poslanci na svojich obrazovkách vidia návrh Rokovacieho poriadku OcZ. K predloženému návrhu nikto nepredložil žiadnu pripomienku, ani iný návrh. Starostka otvorila rozpravu k tomuto bodu programu. Poslanec JUDr. Liday sa vyjadril, či by nechceli do Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva zapracovať aj rokovací poriadok

4 jednotlivých komisií. Starostka mu odpovedala, že pripravia nový návrh, ktorý bude pojednávať o rokovaní komisií a ten bude predložený na najbližšom zasadnutí OcZ. Poslanec JUDr. Liday mal ešte pripomienky k niektorým paragrafom v Rokovacom poriadku, 7 ods. 4, 8, ods. 3 a ods. 19, 14 ods. 2, na čo mu odpovedal prednosta OcÚ JUDr. Michal Luprich. Poslanci JUDr. Liday a Ing. Rastislav Bezák, mali ešte pripomienky k diskusii, do ktorej sa môže poslanec prihlásiť len dvakrát. Dohodlo sa na odstránení tohto bodu z Rokovacieho poriadku. Poslanec Mgr. art. Gajdoš ešte požiadal prednostu, aby mu v krátkosti zhrnul rozdiel medzi starým a novým Rokovacím poriadkom. Prednosta sa vyjadril, že starý Rokovací poriadok mal už určité chyby a práve preto sa rozhodli ho novelizovať tak, aby zodpovedal terajšej legislatíve, aby boli práva a povinnosti zrejmé. Starostka predložila návrh uznesenia č. 183/2020. Uznesenie č. 183/2020 návrh Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva v Chynoranoch, s c h v a ľ u j e Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Chynoranoch. Hlasovanie za prijaté uznesenie: za 4 - Branislav Oravec, JUDr. Jozef Liday, Ing. Rastislav Bezák, Zuzana Špániková proti 1 MUDr. Alexandra Szabová zdržal sa 3 Mgr. art. Dominik Gajdoš, Ing. Peter Bezák, Roman Beniak neprítomný 1- Mgr. Stanislav Beniak Starostka konštatovala, že uznesenie č. 183/2020 nebolo prijaté. K bodu č. 7.: K návrhu na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2020 došlo hlavne z dôvodu informácie zo strany ZMOS-u, že pokiaľ bude mimoriadna situácia v súvislosti s CORONA vírusom trvať 3 mesiace, konkrétne obec Chynorany bude mať znížené podielové dane o sumu ,- na rok V médiách dosť často počuť informácie od jednotlivých obcí a miest, aké to spôsobí problémy celkovo v samospráve. Obec Chynorany musela zareagovať a pripraviť návrh na zmenu rozpočtu č. 2/2020. Starostka požiadala o stanovisko k zmene rozpočtu, predsedu ekonomicko-finančnej komisie Ing. Petra Bezáka. Ten sa vyjadril, že komisia navrhuje schváliť zmenu rozpočtu, ale pri zohľadnení výhrad, ktoré k tomu mali. Prvá záležitosť, ktorú si všimli, že sa škrtali všetky odmeny pracovníkom OcÚ, ale na druhej strane tam vyskočila odmena hlavnému kontrolórovi obce vo výške 600,-. Starostka hneď odpovedala, že kontrolór má odmenu mesačnú, to znamená, že doteraz tá odmena mesačná bola vyplácaná. Poslanec Ing. Peter Bezák mal ďalšie výhrady k zvyšovaniu nájomného pre nájomníkov v obci. Starostka mu odpovedala, že to je v nájomnej zmluve takto zakomponované, tak to bolo schválené v roku 2011, nájomné sa zvyšuje na základe miery inflácie za predchádzajúci kalendárny rok. Ing. Peter Bezák mal ďalšiu výhradu, že došlo k poníženiu finančných prostriedkov na kultúrne akcie v obci bez toho, aby bol o tom oboznámený predseda Kultúrnej komisie Mgr. art. Dominik Gajdoš, kde mu bola sľúbená podpora zo strany obce. Starostka k tomuto odpovedala, že doteraz predseda Kultúrnej komisie neprišiel a nevypisovala sa ani žiadna objednávka na akciu, ozvučenie a podľa všetkého asi takáto veľká akcia ani nemôže byť, tak obec hľadala finančné prostriedky a nechali ešte v rozpočte 800,-, ktoré budú zatiaľ na Mikuláša. Vyjadril sa aj predseda Kultúrnej komisie Mgr. art. Gajdoš, že začal riešiť veci, má aj mailové komunikácie aj s ozvučením aj s umelcami, ale keďže nastala táto situácia, tak ho ani nenapadlo ísť na OcÚ a žiadať od obecného úradu, aby vytvoril objednávku s nejakými umelcami. Ďalej sa spýtal, či

5 bolo potrebné teraz riešiť počas krízy, zbúranie čiernej stavby pri ihrisku a koľko to stálo. Starostka na to odpovedala, že tam chodili a preskakovali deti, boli tam injekčné striekačky, bongá a podobné záležitosti, práve preto to bolo zbúrané. Ďalej pokračoval Ing. Peter Bezák, ktorý sa vyjadril, že Základnej škole bolo zoškrtaných ,-. Má informáciu, že pokiaľ túto sumu zoberú škole, tak v septembri riaditeľ neotvorí nielen školský klub detí, ale neotvorí ani materskú školu. Kto sa pôjde potom postaviť pred rodičov v septembri a bude im vysvetľovať, že nebudú môcť ísť do roboty kvôli tomu, že sa neotvorí materská škola. Starostka odpovedala, že materskú školu do konca školského roka neotvoria, v mesiaci júl a august bude zatvorená, pretože v tomto prípade je veľmi malý počet rodičov, ktorí chcú dať deti do materskej školy od 1. júna, povedala, že od 1.9. sa materská škola otvorí, pretože sa bude robiť zápis detí do materskej školy. Poslanec Ing. Peter Bezák sa vyjadril, že preňho sú dôležité v tejto situácii tri veci, aby sa zabezpečil chod obce, chod základnej a materskej školy a aby sa zabezpečil chod Domova dôchodcov. Starostka predložila návrh uznesenia č. 184/2020. Uznesenie č. 184/2020 zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.2/2020 v zmysle ustanovenia 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. s c h v a ľ u j e zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.2/2020 v zmysle ustanovenia 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. za 1 - JUDr. Jozef Liday proti 2 MUDr. Szabová, Mgr. Stanislav Beniak zdržal sa 6 - Mgr. art. Dominik Gajdoš, Ing. Peter Bezák, Roman Beniak, Branislav Oravec, Zuzana Špániková, Ing. Rastislav Bezák Starostka konštatovala, že uznesenie č. 184/2020 nebolo prijaté. K bodu č. 8.: K návrhu na zvýšenie bezpečnosti chodcov pred polyfunkčným objektom na Námestí hrdinov Chynorany nikto nepredložil žiadnu pripomienku. Spýtala sa, či má niekto z poslancov záujem vyjadriť sa k predloženému projektu a súhlasnému stanovisku Okresného riaditeľstva Policajného zboru, odbor poriadkovej a dopravnej polície. Starostka otvorila rozpravu k tomuto bodu programu. Poslanec Ing. Peter Bezák sa spýtal, či boli upovedomení majitelia prevádzok, ktorí sú tam. Starostka odpovedala, že všetky predajne, ktoré tam sú, majú priestor na to, aby boli zásobované zozadu a aj zásobované zozadu sú a nikto nemal mať ani dôvod na to, aby bol zásobovaný spredu. Poslanec Mgr. art. Gajdoš sa spýtal aký tam je problém, že prečo by sa nemohli dať kľúče nájomcom resp. majiteľom prevádzok. Starostka sa vyjadrila, že kľúče nedostanú, majú ich chynorianski hasiči, hasiči z Partizánskeho, polícia, záchranné zložky, akonáhle by ich dostali, boli by závory stále otvorené. Chodník je vo vlastníctve obce Chynorany. Poslankyňa Špániková sa vyjadrila, že aspoň jedna z prevádzok by mohla kľúče mať k dispozícii, pretože sa tam môže niečo stať, niečo veľké dovezú. Poslanec Ing. Peter Bezák navrhol, aby prevádzka, ktorá má najdlhšie otváracie hodiny mala jeden kľúč, samozrejme by to bolo podmienené nejakou zmluvou, že by boli za to zodpovední a takýmto spôsobom by sa nastavila nejaká spolupráca. Starostka poslancov odpovedala, že ešte sa poradí s dopravným policajtom o tejto situácii a podľa toho sa potom zariadia.

6 Starostka predložila návrh uznesenia č. 185/2020. Uznesenie č. 185/2020 b e r i e n a v e d o m i e osadenie sklopných závor a súhlasné stanovisko Okresného riaditeľstva PZ Partizánske pre zvýšenie bezpečnosti chodcov pred polyfunkčným objektom na Námestí hrdinov v Chynoranoch. za 3 - Branislav Oravec, JUDr. Jozef Liday, Ing. Rastislav Bezák proti 3 MUDr. Szabová, Mgr. Stanislav Beniak, Zuzana Špániková zdržal sa 3 Mgr. art. Dominik Gajdoš, Ing. Peter Bezák, Roman Beniak Starostka konštatovala, že uznesenie č. 185/2020 bolo vzaté na vedomie. K bodu č. 9.: Správu hlavného kontrolóra z vykonanej finančnej kontroly z poskytnutých dotácií z rozpočtu obce Chynorany a ich následné zúčtovanie obdržali poslanci spolu s pozvánkou om. K predloženému materiálu neboli predložené žiadne pripomienky. Starostka otvorila rozpravu k tomuto bodu programu. Nikto z poslancov nemal pripomienky, tak pristúpili k hlasovaniu. Uznesenie č. 186/2020 b e r i e n a v e d o m i e Správu hlavného kontrolóra k vykonanej finančnej kontrole poskytovanie dotácií z rozpočtu obce Chynorany a ich následne zúčtovanie. za 8 - Mgr. Stanislav Beniak, Ing. Peter Bezák, Roman Beniak, JUDr. Jozef Liday, MUDr. Alexandra Szabová, Zuzana Špániková, Branislav Oravec, Ing. Rastislav Bezák Starostka konštatovala, že uznesenie č. 186/2020 bolo vzaté na vedomie. K bodu č. 10.: Obec Chynorany bola úspešná v projekte Zelené obce Slovenska. Koncom februára 2020 boli na ul. Bošianska cesta vypílené staré topoli a predpokladalo sa, že v apríli sa začne s výsadbou stromov. Mimoriadna situácia to neumožnila a preto sa očakáva, že na jeseň 2020 bude možné stromy vysadiť. Starostka otvorila rozpravu k tomuto bodu programu. Poslanec Mgr. Beniak sa vyjadril, že je tam stále veľký bordel a kedy to bude odstránené. Starostka odpovedala, že požiada firmu p. Káčeríka, aby to upratal. Veľké kmene, ktoré tam sú, tie neboli ani predmetom súťaže o vypílenie stromov, bude hľadať možnosti ako s tými kmeňmi bude ďalej robiť. Poslanec Ing. Peter Bezák poprosil o vyjadrenie Ing. Rastislava Bezáka, ktorý je v tomto odborník, ale podľa neho, keď sa píli strom, zostáva cm nad úrovňou terénu, nebude hodnotiť firmu, ktorá toto robila, ale myslí si, že buď by mali vrátiť časť finančných prostriedkov alebo tam čo najrýchlejšie nabehnúť a dať to do poriadneho stavu. Ing. Rastislav Bezák sa vyjadril, že on nečítal zmluvu, nevie ako bola postavená. Určite tam budú ešte na to nejaké náklady, ale že nie je problém zarovnať kmene na úroveň zeme. Starostka mu odpovedala, že osloví firmu, ktorá to robila s tým, aby to znížili a nech si to dajú na vlastné náklady do poriadku. Žiadny z poslancov nemal pripomienky ani pozmeňujúci návrh, tak pristúpili k hlasovaniu.

7 Uznesenie č. 187/2020 b e r i e n a v e d o m i e Informáciu o pozastavení realizácie predmetu zmluvy o poskytnutí podpory vo vorme realizácie Vegetačných prvkov z dôvodu uplatnenia vyššej moci. za 7 - Mgr. Stanislav Beniak, Ing. Peter Bezák, Roman Beniak, JUDr. Jozef Liday, Zuzana Špániková, Branislav Oravec, Ing. Rastislav Bezák proti 1 MUDr. Szabová Starostka konštatovala, že uznesenie č. 187/2020 bolo vzaté na vedomie. K bodu č. 11.: Starostka predložila návrh na zmenu člena likvidačnej a vyraďovacej komisie. Žiadne pripomienky k predloženému návrhu neboli doručené. Starostka otvorila rozpravu k tomuto bodu programu. Žiadny z poslancov obecného Uznesenie č. 188/2020 návrh na zmenu člena likvidačnej komisie a vyraďovacej komisie v o l í JUDr. Michala Lupricha prednostu OcÚ Chynorany za člena likvidačnej a vyraďovacej komisie obce Chynorany za 5 - Mgr. Stanislav Beniak, Roman Beniak, JUDr. Jozef Liday, Branislav Oravec, Ing. Rastislav Bezák zdržal sa 4 Mgr. art. Gajdoš, MUDr. Szabová, Zuzana Špániková, Ing. Peter Bezák Starostka konštatovala, že uznesenie č. 188/2020 bolo schválené. K bodu č. 12.: Zámena pozemkov na individuálnu bytovú výstavbu medzi Annou Nedasovou a obcou Chynorany bola prerokovaná na poslednom zasadnutí OcZ dňa K predloženému návrhu zámeny pozemkov neprišiel žiaden iný návrh. Starostka otvorila rozpravu k tomuto bodu programu. Žiadny z poslancov obecného Uznesenie č. 189/2020 zámenu pozemkov registra E evidovaných na mape určeného operátu v k. ú. Chynorany, a to pozemkov: - pozemok - parcelné číslo 1377/100 o výmere 75 m 2, druh pozemku orná pôda, zapísaný na liste vlastníctva č pre katastrálne územie Chynorany, Obec Chynorany, okres Partizánske v spoluvlastníckom podiele 1/3 k celku Anny Nedasovej, r. Bezákovej, trvale bytom Cintorínska 41, Chynorany, - pozemok - parcelné číslo 1377/200 o výmere 8215 m 2, druh pozemku orná pôda, zapísaný na liste vlastníctva č pre katastrálne územie Chynorany, Obec

8 Chynorany, okres Partizánske v spoluvlastníckom podiele 1/3 k celku Anny Nedasovej, r. Bezákovej, trvale bytom Cintorínska 41, Chynorany, - za - pozemok - parcelné číslo 1766/200 o výmere m 2, druh pozemku orná pôda, zapísaný na liste vlastníctva č pre katastrálne územie Chynorany, Obec Chynorany, okres Partizánske v spoluvlastníckom podiele 1/3 k celku Obce Chynorany, so sídlom Cintorínska 45/1, Chynorany bez doplatku. s c h v a ľ u j e zámenu pozemkov registra E evidovaných na mape určeného operátu v k. ú. Chynorany, a to pozemkov: - pozemok - parcelné číslo 1377/100 o výmere 75 m 2, druh pozemku orná pôda, zapísaný na liste vlastníctva č pre katastrálne územie Chynorany, Obec Chynorany, okres Partizánske v spoluvlastníckom podiele 1/3 k celku Anny Nedasovej, r. Bezákovej, trvale bytom Cintorínska 41, Chynorany, - pozemok - parcelné číslo 1377/200 o výmere 8215 m 2, druh pozemku orná pôda, zapísaný na liste vlastníctva č pre katastrálne územie Chynorany, Obec Chynorany, okres Partizánske v spoluvlastníckom podiele 1/3 k celku Anny Nedasovej, r. Bezákovej, trvale bytom Cintorínska 41, Chynorany, za - pozemok - parcelné číslo 1766/200 o výmere m 2, druh pozemku orná pôda, zapísaný na liste vlastníctva č pre katastrálne územie Chynorany, Obec Chynorany, okres Partizánske v spoluvlastníckom podiele 1/3 k celku Obce Chynorany, so sídlom Cintorínska 45/1, Chynorany bez doplatku. za 7 Mgr. Stanislav Beniak, Ing. Peter Bezák, Roman Beniak, Branislav Oravec, MUDr. Alexandra Szabová, Zuzana Špániková, Ing. Rastislav Bezák neprítomný 1 JUDr. Liday Starostka konštatovala, že uznesenie č. 189/2020 bolo schválené. K bodu č. 13.: Starostka informovala poslancov o žiadosti spoločnosti TIPSPORT SK a.s., J. Kalinčiaka 14, Žilina o vydanie súhlasu obce Chynorany s prevádzkovaním kurzových stávok v prevádzke. V reštaurácii na ul. Továrenská v minulom roku občania obec upozornili na nového nájomníka, ktorý dal do prevádzky 2 výherné automaty. Pri kontrole priamo v prevádzke presviedčali kontrolu, že to nie sú výherné prístroje, ale vedomostné, ale pre spustenie bolo potrebné vhodiť mince. Pretože obec nebola s odpoveďou stotožnená, pozvala na kontrolu p. Dudáša a výherné automaty a celá prevádzka boli uzatvorené. Na základe platného VZN č. 2/2014, ktoré hovorí o zákaze prevádzkovať niektoré hazardné hry na území obce Chynorany sa navrhuje nepovoliť prevádzkovanie kurzových stávok v herni, v prevádzkach a v internetovej herni. Starostka otvorila rozpravu k tomuto bodu programu. Žiadny z poslancov obecného Uznesenie č. 190/2020 žiadosť o vydanie súhlasu Obce Chynorany s prevádzkovaním kurzových stávok v prevádzke, pre účely podania žiadosti o udelenie individuálnej licencie pre spoločnosť TIPSPORT SK a. s. so sídlom J. Kalinčiaka 14, Žilina, IČO: ,

9 n e s c h v a ľ u j e vydanie súhlasu Obce Chynorany s prevádzkovaním kurzových stávok v prevádzke, pre účely podania žiadosti o udelenie individuálnej licencie pre spoločnosť TIPSPORT SK a. s. so sídlom J. Kalinčiaka 14, Žilina, IČO: za 8 Mgr. Stanislav Beniak, Ing. Peter Bezák, Roman Beniak, Branislav Oravec, JUDr. Jozef Liday, MUDr. Alexandra Szabová, Zuzana Špániková, Ing. Rastislav Bezák Starostka konštatovala, že uznesenie č. 190/2020 bolo schválené. K bodu č. 14.: Starostka informovala poslancov o žiadosti spoločnosti NIKÉ spol.s.r.o., Ilkovičova 34, Bratislava o vydanie súhlasu obce Chynorany s prevádzkovaním kurzových stávok v prevádzke, v herni a v internetovej herni. Na základe platného VZN č. 2/2014, ktoré hovorí o zákaze prevádzkovať niektoré hazardné hry na území obce Chynorany sa navrhuje nepovoliť prevádzkovanie kurzových stávok v herni, v prevádzkach a v internetovej herni. Starostka otvorila rozpravu k tomuto bodu programu. Nikto z poslancov obecného Uznesenie č. 191/2020 žiadosť o vydanie súhlasu Obce Chynorany s prevádzkovaním kurzových stávok v prevádzke, pre účely podania žiadosti o udelenie novej individuálnej licencie pre spoločnosť NIKÉ spol. s.r.o. so sídlom Ilkovičova 34, Bratislava, IČO: , n e s c h v a ľ u j e vydanie súhlasu Obce Chynorany s prevádzkovaním kurzových stávok v prevádzke, pre účely podania žiadosti o udelenie novej individuálnej licencie pre spoločnosť NIKÉ spol. s.r.o. so sídlom Ilkovičova 34, Bratislava, IČO: za 8 Mgr. Stanislav Beniak, Mgr. art. Dominik Gajdoš, Ing. Peter Bezák, Roman Beniak, Branislav Oravec, JUDr. Jozef Liday, MUDr. Alexandra Szabová, Zuzana Špániková, Ing. Rastislav Bezák Starostka konštatovala, že uznesenie č. 191/2020 bolo schválené. K bodu č. 15.: Informáciu o zbúraní čiernej stavby pri vstupe do areálu Športového centra Chynorany z dôvodu havarijného stavu obdržali poslanci spolu s pozvánkou. Starostka otvorila rozpravu k tomuto bodu programu. Nikto z poslancov obecného Uznesenie č. 192/2020 b e r i e n a v e d o m i e informáciu o zbúraní čiernej stavby pri vstupe do areálu Športového centra Chynorany z dôvodu havarijného stavu. Hlasovanie za prijaté uznesenie: za 6 Ing. Peter Bezák, Roman Beniak, Branislav Oravec, JUDr. Jozef Liday, Zuzana Špániková, Ing. Rastislav Bezák

10 proti 2 MUDr. Szabová, Mgr. Stanislav Beniak Starostka konštatovala, že uznesenie č. 192/2020 bolo vzaté na vedomie. K bodu č. 16.: Informáciu o uskutočnených opatreniach obce Chynorany v súvislosti so zabránením šírenia CORONA vírusu a pomoc občanom obdržali poslanci spolu s pozvánkou om. Starostka otvorila rozpravu k tomuto bodu programu. Nikto z poslancov obecného Uznesenie č. 193/2020 b e r i e n a v e d o m i e informáciu o uskutočnených opatreniach Obce Chynorany v súvislosti so zabránením šírenia CORONA vírusu a pomoc občanom za 8 Mgr. Stanislav Beniak, Ing. Peter Bezák, Roman Beniak, Branislav Oravec, JUDr. Jozef Liday, MUDr. Alexandra Szabová, Zuzana Špániková, Ing. Rastislav Bezák Starostka konštatovala, že uznesenie č. 193/2020 bolo vzaté na vedomie. Na záver programu 12. zasadnutia OcZ, starostka všetkým prítomným poďakovala za účasť a rokovanie ukončila. Bc. Mária Lachkovičová starostka obce Zapísala: Ing. Lívia Kopálová... Overovatelia: Zuzana Špániková... Branislav Oravec... V Chynoranoch, dňa: Poznámka: Zverejnené v súlade s 30 f, ods. 2 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.