INSCRIPTION ADMINISTRATIVE POUR L ECOLE PRIMAIRE

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "INSCRIPTION ADMINISTRATIVE POUR L ECOLE PRIMAIRE"

Prepis

1 Súkromná základná škola s materskou školou francúzskoslovenská, M. C. Sklodowskej 1, Bratislava, s medzinárodným programom / Ecole française internationale de Bratislava - AEFE M.C. Sklodowskej 1, BRATISLAVA, SLOVAQUIE tel.: INSCRIPTION ADMINISTRATIVE POUR L ECOLE PRIMAIRE Prihláška do materskej školy a l. stupeň ZŠ Année scolaire - školský rok 2016/2017 MATERNELLE TPS / 2-roční ELEMENTAIRE CP 1. roč. ZŠ CM1 4. roč. ZŠ PS / 3- roční Materská škola MS 4-roční Prvý stupeň ZŠ CE1 2. roč. ZŠ CM2 5. roč. ZŠ GS - predškoláci CE2 3. roč. ZŠ 1. DONNÉES CONCERNANT L ENFANT / Údaje o dieťati NOM priezvisko Prénom meno Date et lieu de naissance dátum a miesto narodenia rodné číslo Citoyenneté et nationalité Štátna občianstvo a národnosť Adresse de résidence permanente Adresa trvalého bydliska Langue maternelle Materinský(é) jazyk(y) : Langue(s) parlée(s) à la maison Jazyky, ktorými sa hovorí doma : L enfant vit avec ses parents son père sa mère autre (précisez) Dieťa žije s rodičmi otcom matkou iné (upresnite) 2. DONNÉES CONCERNANT LE PÈRE * / Údaje o otcovi * NOM priezvisko Prénom meno Adresse bydlisko Tél. domicile telefón domov Portable mobilný telefón Nom et adresse de l employeur Obchodné meno a adresa zamestnávateľa Tél. employeur telefón do zamestnania 3. DONNÉES CONCERNANT LA MÈRE * / Údaje o matke * NOM priezvisko Prénom meno Adresse bydlisko Tél. domicile telefón domov Portable mobilný telefón Nom et adresse de l employeur Obchodné meno a adresa zamestnávateľa Tél. employeur telefón do zamestnania * Tuteur légal / Zákonný zástupca

2 4. SCOLARITE DE L ENFANT / Školská dochádzka dieťaťa Nom et adresse du dernier établissement fréquenté : Meno a adresa predchádzajúceho školského zariadenia, ktoré dieťa navštevovalo: Classe Trieda 5. LANGUES ETUDIEES / Cudzie jazyky Langues étudiées à l école jusqu à ce jour / Cudzie jazyky, ktoré sa dieťa doposiaľ učilo: Classe Trieda Page 2/6

3 6. PAIEMENT DES FRAIS DE SCOLARITE / Úhrada školného IDENTITE DU PAYEUR Totožnosť platcu Famille Rodina Si la famille prend en charge les frais de scolarité, merci de remplir les renseignements ci-dessous. V prípade, že školné uhrádza rodina, vyplňte prosím nasledujúce informácie. Nom du payeur : Contact (tél., ) : Meno : Kontakt (telefón, mail) : Adresse de facturation : Adresa : Employeur Zamestnávateľ Si votre employeur prend directement en charge les frais de scolarité, merci de remplir les renseignements ci-dessous V prípade, že školné uhrádza Váš zamestnávateľ, prosíme vyplniť nasledujúce informácie Nom de l entreprise ou raison sociale : Obchodné meno : Contact / comptabilité (nom, tél., ) : Kontakt / učtáreň (meno, telefón, mail) : Adresse de facturation : Fakturačná adresa : Adresse postale (si différente de l adresse de facturation): Poštová adresa (ak je iná ako fakturačná adresa): ATTESTATION DE PRISE EN CHARGE POTVRDENIE O PLATENÍ La société... s engage à prendre en charge les frais de scolarité décrits cidessous. Spoločnosť (Obchodné meno)... potvrdzuje, že bude hradiť nižšie spomínané školné. Date et Signature : Tampon de l employeur : Dátum a podpis : Pečiatka zamestnávateľa : Page 3/6

4 7. CONDITIONS DE PAIEMENT / Platobné podmienky a) DROIT D INSCRIPTION Poplatok za zápis Un droit d inscription forfaitaire de 400 par enfant est à verser pour toute nouvelle inscription dans une des structures gérées par l Association pour une école française à Bratislava (AEFB) ayant son siège à M.C.Sklodowskej 1, Bratislava, numéro d identification : (ci-après «l Association»). Paušálny poplatok za zápis vo výške 400 na dieťa je požadovaný pri prvom zápise do jedného zo školských zariadení spravovaných Združením pre francúzsku školu v Bratislave (AEFB), so sídlom M.C.Sklodowskej 1, Bratislava, identifikačné číslo : (ďalej len "Združenie"). b) FRAIS DE SCOLARITÉ Školné Pour l année , les frais annuels de scolarité par élève s élèvent à : Školné na školský rok na dieťa v materskej škole a na prvom stupni základnej školy na školský rok : pour l école maternelle, / materská škola, pour l école élémentaire, / I. stupeň ZŠ c) MODALITÉS DE RÈGLEMENT Spôsob platby Le paiement des frais de scolarité se fait en Euros sur le compte de l Association. Nous établissons 1 facture par an avec un échéancier mensuel de paiement (1/10 de la somme annuelle dû chaque mois). Vos réglements peuvent se faire : - à réception de la facture en une seule fois; en cas de paiement avant le 14/09 de la totalité des frais de scolarité annuels un rabais de 5% sera accordé - mensuellement avant la date d échéance En plus des frais de scolarité et du droit d inscription, la facture contiendra un échéancier mensuel de paiements pour la fourniture de repas à la cantine scolaire (demi-pension). Platba školného a poplatku za zápis sa uskutočňuje v Eurách na účet Združenia. Vystavujeme 1 faktúru ročne s mesačnými platbami (každý mesiac sa platí 1/10 ročného poplatku). Platby môžete uhradiť: - po obdržaní faktúry jednorázovo do 14. septembra daného roka, v tomto prípade Vám bude poskytnutá 5% zľava z ročného školného - mesačne do dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Okrem školného a poplatku za zápis bude faktúra obsahovať aj prehľad platieb za stravovanie v školskej jedálni (stravné). L inscription d un élève n est validée qu après le paiement du droit d inscription. Cette somme n est pas remboursable en cas de désistement. Zápis žiaka je potvrdený až po zaplatení poplatku za zápis. V prípade zrušenia zápisu táto suma nebude vrátená. Tout mois commencé est dû en totalité. Za každý začatý mesiac sa platí celková suma mesačného školného. Le non paiement des frais de scolarité est susceptible d entraîner l exclusion ou la non réinscription de l élève. V prípade nezaplatenia školného môže nasledovať vylúčenie dieťaťa zo školy alebo zamietnutie ďalšieho zápisu. Les modalités de règlement des frais de scolarité ainsi que des autres paiements relatifs à la fréquentation de l école sont établies en détail par les Conditions financières de l Association. L'Association informera les parents sur les Conditions financières pour l'année concernée au début de chaque année scolaire de manière appropriée. Les parents expriment leur consentement avec les Conditions financières actuelles par la signature du présent formulaire d inscription. Podmienky týkajúce sa platenia školného, ako aj iných platieb týkajúcich sa navštevovania školy sú bližšie upravené v Platobných podmienkach Združenia. Združenie bude na začiatku každého školského roka primeraným spôsobom informovať rodičov o Platobných podmienkach na príslušný školský rok. Rodičia podpisom tejto prihlášky vyjadrujú súhlas s aktuálnymi Platobnými podmienkami. Page 4/6

5 Au cas où le parent règlera les frais de scolarité également dans les années à suivre, l inscription réalisée sur la base de ce formulaire sera renouvelée pour l année scolaire concernée. Dans ce cas, les Conditions financières en vigueur au moment du règlement des frais de scolarité seront applicables. V prípade, ak rodič uhradí školné aj v nasledujúcich rokoch, zápis uskutočnený na základe tejto prihlášky sa obnovuje na príslušný školský rok, pričom sa uplatnia Platobné podmienky platné v čase úhrady školného. L inscription de l enfant confère aux parents le statut de membre actif de l Association. Par la signature du présent formulaire, les parents expriment leur consentement avec l adhésion à l Association. Les droits et les obligations des membres de l Association sont déterminés par les Statuts. Zápis dieťaťa prideľuje rodičom štatút aktívneho člena Združenia. Rodičia podpisom tejto prihlášky vyjadrujú súhlas s členstvom v Združení. Práva a povinnosti členov Združenia sú upravené v Stanovách. d) AIDE FINANCIÈRE Finančná pomoc Abattement : L Association a mis en place un tarif dégressif en fonction du nombre d enfants d une même famille scolarisés à l Ecole française. Cette mesure est destinée aux parents qui assument eux-mêmes le paiement des frais de scolarité et ne bénéficient d aucune aide financière. Cette mesure n est applicable que si l employeur d aucun des parents ne prend en charge les frais de scolarité. L abattement est de : - 10 % pour le 2 e enfant, 20% à partir du 3 e. Zľava: Združenie pre francúzsku školu v Bratislave zaviedlo znížený poplatok za školné podľa počtu detí, ktoré pochádzajú z tej istej rodiny a navštevujú Francúzsko-slovenskú školu v Bratislave. Toto opatrenie bolo zavedené pre rodiny, ktoré samy platia školský príspevok a nebola im poskytnutá žiadna finančná pomoc. Zľava môže byť poskytnutá iba v prípade, že zamestnávateľ žiadneho z rodičov neprispieva na úhradu školného. Zľava predstavuje: -10 % na druhé dieťa, 20 % na druhé a ostatné deti. Bourses de l AEFE : Des bourses peuvent être accordées aux enfants de nationalité française scolarisés à l'étranger. Elles sont attribuées en fonction des ressources de la famille et selon un barème fixé par la Commission nationale des bourses. Les dossiers de demandes de bourses sont disponibles au Consulat de l'ambassade de France et à l école. Štipendium poskytované Agentúrou pre francúzske vzdelávanie v zahraničí (AEFE): toto štipendium môžu získať deti s francúzskou štátnou príslušnosťou, ktoré navštevujú francúzske školy v zahraničí. Tieto štipendiá sú udeľované v závislosti od príjmov rodiny a podľa stupnice určenej Národnou štipendijnou komisiou. Dokumenty k žiadosti o štipendium sú k dispozícii na konzulárnom oddelení Francúzskeho veľvyslanectva ako i v škole. Page 5/6

6 8. CONSENTEMENT AU TRAITEMENT DES DONNEES PERSONNELLES/ Súhlas so spracúvaním osobných údajov Les parents donnent par la présente leur consentement avec la communication des données personnelles indiquées dans le présent formulaire d inscription à l'agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) à des fins statistiques et aux fins de la tenue de la liste des étudiants scolarisés au sein du réseau des écoles françaises à l'étranger et leurs parents. Rodičia týmto udeľujú súhlas so sprístupnením osobných údajov uvedených v tejto prihláške Agentúre pre francúzsku výučbu v zahraničí ( AEFE) na účely vedenia štatistiky a za účelom vedenia zoznamu žiakov škôl patriacich do siete francúzskych škôl v zahraničí a ich rodičov. Les parents déclarent avoir pris connaissance de la politique concernant les frais de scolarité de l Association et en acceptent les termes. Les parents confirment par leur signature que les informations contenues dans le présent formulaire d inscription sont vraies et exactes. Les parents s engagent à informer l Association sans délai indu de tout changement des données indiquées dans le présent formulaire. Rodičia prehlasujú, že boli oboznámení s politikou Združenia týkajúcou sa poplatkov za školu a súhlasia s jej podmienkami. Rodičia svojim podpisom potvrdzujú, že údaje obsiahnuté v tejto prihláške sú pravdivé a správne. Rodičia sú povinní bez zbytočného odkladu informovať Združenie o každej zmene údajov uvedených v tejto prihláške. Les parents déclarent avoir pris connaissance de la politique concernant les frais de scolarité de l AEFB et en acceptent les termes. Rodičia prehlasujú, že boli oboznámení s politikou týkajúcou sa poplatkov za školu, ktoré hradia Združeniu pre francúzsku školu v Bratislave, o.z. a súhlasia s jej podmienkami. Signature du père Précédée de la mention «Lu et approuvé» Podpis otca Prečítané a schválené Date Dátum Signature de la mère Précédée de la mention «Lu et approuvé» Podpis matky Prečítané a schválené Date Dátum Pièces à fournir /Doklady potrebné k zápisu : Certificat de radiation de l établissement précédent (enfant arrivant d un établissement français) / Doklad o vyradení z registru predchádzajúcej školy Livret scolaire de l année précédente / Hodnotenie žiaka z predchádzajúcej školy Un certificat médical pour une 1 ère inscription scolaire / Potvrdenie od lekára o dobrom zdravotnom stave - pri prvom zápise do MŠ Dans le cas où la garde de l enfant est confiée à d autres personnes que les parents : copie du jugement confiant la garde ou la tutelle / V prípade, že opatrovanie dieťaťa bolo zverené iným osobám ako rodičom : kópiu rozhodnutia o zverení opatrovateľstva alebo pestúnstva Le formulaire d admission dûment complété et les pièces à fournir sont à retourner : Dôkladne vyplnený formulár s prílohami treba odovzdať: -Directement à l école / Priamo v škole. -Par courrier / Poštou na : Ecole Française de Bratislava / Súkromná základná škola s materskou školou francúzsko-slovenská, M. C. Sklodowskej 1, Bratislava, s medzinárodným programom Marie Curie Sklodowskej 1, Bratislava Slovaquie Page 6/6