Výzva na predkladanie ponúk

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Výzva na predkladanie ponúk"

Prepis

1 Mesto POPRAD Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, Poprad Výzva na predkladanie ponúk zákazka s nízkou hodnotu podľa 117 zákona č. 343/2015 Z,z, o verejno obstarávaní a o zene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO ) 1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: Obchodné eno: Mesto Poprad Sídlo: Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, Poprad Štatutárny zástupca: Ing. Anton Danko, priátor esta Zástupca na rokovanie vo veciach technických: Ing. Kristína Horáková IČO: DIČ: Telefón: 052/ e-ail: webové sídlo: 2. Kopletné súťažné dokuenty sú dostupné priao a úplne bez obedzení či poplatkov na internetovej adrese (URL): 3. Názov predetu zákazky: Výena dopadovej plochy na detsko ihrisku za bytový doo Novohrad na sídlisku Západ v este Poprad 4. Druh zákazky Zákazka na realizáciu stavebných prác 3 ods. 3 ZVO 5. Rozdelenie predetu zákazky na časti Zákazka nie je rozdelená na časti 6. Stručný opis a in. technické špecifikácie: Predeto zákazky je výena dopadovej plochy na detsko ihrisku na ul. 29. augusta v Poprade pri bytovo doe Novohrad v celkovej ploche Jeho dopadovú plochu tvoria prefabrikované dlaždice, ktoré v prvých rokoch tvorili kvalitný povrch detského ihriska. Avšak poveternostnýi vplyvi (dážď, razy a pod.) a taktiež pravidelný používaní ihriska dochádza k ich posuvo, vyvýšeniu/zníženiu, odtrhnutiu. Riešení uvedeného nepriaznivého stavu je: - odstránenie existujúcich dopadových dlaždíc - odvoz dlaždíc a poplatok za uloženie na riadenú skládku - úprava existujúceho podkladu (zhutnenie, dosypanie kaeniva o frakcii 0-4 v hrúbke s ohľado na výšku existujúcich obrubníkov, výšková úprava podkladu vzhľado na rôzne hrúbky dopadovej plochy) - dodávka a pokládka guenej SBR podložky pod dopadovú plochu ihriska v celkovej hrúbke 60 + dodávka a pokládka podkladnej vrstvy dopadovej plochy EPDM hrúbky 8 + dodávka a pokládka vrchnej vrstvy dopadovej plochy EPDM hrúbky 8

2 Mesto POPRAD Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, Poprad - dodávka a pokládka guenej SBR podložky pod dopadovú plochu ihriska v celkovej hrúbke 35 + dodávka a pokládka podkladnej vrstvy dopadovej plochy EPDM hrúbky 8 + dodávka a pokládka vrchnej vrstvy dopadovej plochy EPDM hrúbky 8 - doprava do Popradu 7. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: ,00 EUR 8. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: Cena predetu zákazky celko- Najnižšia cena s DPH. Vyplniť prílohu č. 1 výzvy Návrh na plnenie kritérií s potvrdení oprávnenej osoby uchádzača. Úspešný bude ten uchádzač, ktorého predložená konečná cena za celý predet zákazky bude najnižšia z predložených ponúk. 9. Dĺžka trvania zákazky: 8 týždňov od odovzdania staveniska 10. Podienky účasti: Uchádzač usí spĺňať podienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa 32 ods. 1 pís. e) a f) zákona. Ich splnenie uchádzač alebo každý člen skupiny dodávateľov voči verejnéu obstarávateľovi nepreukazuje Verejný obstarávateľ si splnenie podienok účasti osobného postavenia overí na portáli alebo v zoznae hospodárskych subjektov vedený Úrado pre verejné obstarávanie a v Registri osôb so zákazo vedený Úrado pre verejné obstarávanie. 11. Obsah ponuky Ponuka usí obsahovať: Vyplnená príloha č. 1 výzvy Návrh na plnenie kritéria - cena predetu zákazky Vyplnený výkaz výer položkovitá kalkulácia diela príloha č. 2 výzvy Návrh zluvy príloha č. 3 výzvy v súlade s bodo výzvy 12. Požiadavky na predet zákazky: Podrobné vyedzenie predetu zákazky je uvedené v opise bodu 6 výzvy a výkaze výer položkovitej kalkulácii prílohy č. 2 výzvy. Dopadová plocha usí spĺňať požiadavky pre dopadové plochy v zysle platných norie EN 1177 a EN 1176 pre detské ihriská. 13. Miesto dodania predetu zákazky Sídlisko Západ, ulica 29. augusta pri bloku Novohrad- k.ú. Poprad 14. Hlavné podienky financovania Finančné prostriedky budú z rozpočtu Mesta Poprad a z dotačného prograu Úradu vlády Slovenskej republiky Podpora rozvoja športu na rok Konkrétne podprograu 3. údržba ihrísk a štadiónov a inej športovej infraštruktúry. 15. Lehota na predkladanie ponúk: :00

3 Mesto POPRAD Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, Poprad 16. Terín otvárania ponúk: : Miesto a spôsob doručenia cenovej ponuky Osobné doručenie v pracovnej dobe v podateľni na prízeí MsÚ Poprad Poštou : - ako adresa obstarávateľskej organizácie uvedená v bode Prostredníctvo elektronickej pošty: zaslať e-ail: Obálka cenovej ponuky pri osobno alebo poštovo doručení usí obsahovať identifikáciu predkladateľa ponuky ( obch. eno a sídlo) a označenie CENOVÁ PONUKA Výena dopadovej plochy na detsko ihrisku neotvárať. V prípade zaslanie e-ailu - predet označený ako cenová ponuka Výena dopadovej plochy na detsko ihrisku neotvárať 18. Ďalšie inforácie Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač vo svojej ponuke predložil návrh zluvy a to tak, že doplní svoje identifikačné údaje v čl. I a čl. II a vyplní cenu predetu v čl. V. Návrh zluvy usí podpísať štatutárny zástupca uchádzača resp. oprávnený zástupca uchádzača ako súhlas s obsaho tejto zluvy Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač doložil Certifikát preukazujúci vykonanie skúšky podľa EN 1177 pre potrebné výšky pádov po ukončení stavebného diela Verejný obstarávateľ požaduje 60 esačnú záruku na stavebné práce V súlade s 117 ods. 5 zákona verejný obstarávateľ nesie uzavrieť zluvu s uchádzačo, ktorý nespĺňa podienky účasti podľa 32 ods. 1 pís. e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa 40 ods. 6 pís. f). 19. Zodpovedné osoby: Meno a priezvisko zodpovednej osoby za odbornú časť: Ing. Marian Bobák - odborný referent odd. životného prostredia...v.r... Ing. Zuzana Čakyová, vedúca odd. odd. životného prostredia...v.r... Ing. Kristína Horáková vedúca odboru výstavby...v.r..... Meno a priezvisko zodpovednej osoby za verejné obstarávanie: Mgr. Alena Uhrinová.vr... Spracované v Poprade dňa Prílohy Výzvy na predkladanie ponúk: Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritérií Príloha č. 2 - Výkaz výer položkovitá kalkulácia diela Príloha č. 3 - Zluva o dielo Príloha č. 4 - Skutkový stav ihriska foto Príloha č. 5 - Situácia

4 Mesto POPRAD Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, Poprad Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritéria Uchádzač: ( obchodné eno, sídlo) IČO:... Výena dopadovej plochy na detsko ihrisku za bytový doo Novohrad na sídlisku Západ v este Poprad Cena zákazky Názov kritéria Cena Cena celko za predet zákazky So nie so platco DPH Cena bez DPH DPH 20% Cena vrátane DPH ( nehodiace sa preškrtnite) V...dňa:... Meno a priezvisko uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača: Podpis tejto osoby

5 Príloha č. 2 - Výkaz výer položkovitá kalkulácia diela Typ výdavku Jednotka Počet jednotiek Jedn.cena bez DPH DPH% Celko EUR odstránenie existujúcich dopadových dlaždíc odvoz dlaždíc a poplatok za uloženie na riadenú skládku koplet 198 úprava existujúceho podkladu (zhutnenie, dosypanie kaeniva o 2 frakcii 0-4 v hrúbke s ohľado na výšku existujúcich obrubníkov, výšková úprava podkladu vzhľado na rôzne hrúbky dopadovej plochy) 198 doprava 1 kpl dodávka a pokládka guenej SBR podložky pod dopadovú plochu ihriska v celkovej hrúbke 60 + dodávka a pokládka podkladnej vrstvy dopadovej plochy EPDM hrúbky 8 + dodávka a pokládka vrchnej vrstvy dopadovej plochy EPDM hrúbky 8 dodávka a pokládka guenej SBR podložky pod dopadovú plochu ihriska v celkovej hrúbke 35 + dodávka a pokládka podkladnej vrstvy dopadovej plochy EPDM hrúbky 8 + dodávka a pokládka vrchnej vrstvy dopadovej plochy EPDM hrúbky 8 Spolu: Vysvetlivky a koentár: 1. Existujúce guené dopadové dosky je potrebné deontovať 2. Následne odviezť a uskladniť na riadenú skládku v zysle zákona o odpadoch. 3. Existujúce podložie bude potrebné upraviť zhutnení, príp. dosypaní kaeniva o frakcii 0-4 v hrúbke s ohľado na výšku existujúcich obrubníkov, resp. výškovou úpravou podkladu vzhľado na rôzne hrúbky dopadovej plochy so zachovaní existujúcich obrubníkov. Spracovala: Ing. Kristína Horáková Dodávka a pokládka guenej SBR podložky pod dopadovú plochu ihriska v celkovej hrúbke 60 + dodávka a pokládka podkladnej vrstvy dopadovej plochy EPDM hrúbky 8 + dodávka a pokládka vrchnej vrstvy dopadovej plochy EPDM hrúbky 8 (Na ihrisku sa nachádza jeden hrací prvok, ktorého výška dopadu je 2, z uvedeného dôvodu požadujee v okolí tohto hracieho prvku ( plocha o výere 33 2 )dodržať hrúbku dopadovej plochy v zysle platných predpisov). 5. dodávka a pokládka guenej SBR podložky pod dopadovú plochu ihriska v celkovej hrúbke 35 + dodávka a pokládka podkladnej vrstvy dopadovej plochy EPDM hrúbky 8 + dodávka a pokládka vrchnej vrstvy dopadovej plochy EPDM hrúbky 8

6 NÁVRH Zluva o dielo č..../ov/2019 uzatvorená podľa 536 zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov (ďalej len Zluva ) I. ZMLUVNÉ STRANY 1.1 Objednávateľ: Mesto Poprad Sídlo: Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, Poprad Štatutárny zástupca: Ing. Anton Danko, priátor esta Zástupca na rokovanie o veciach technických: Ing. Kristína Horáková, vedúca odboru výstavby IČO: DIČ: IČ DPH: Mesto Poprad nie je platco DPH, SK zdaniteľná osoba registrovaná pre daň podľa 7a Zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. IBAN: SK Telefón: 052/ E-ail: (ďalej len objednávateľ) 1.2 Zhotoviteľ: Sídlo: Štatutárny orgán: Zápis v registri: Osoby oprávnené na rokovanie a konanie, v zluvných veciach: stavbyvedúci: IČO: DIČ IČ DPH: Bankové spojenie: IBAN: Tel/Fax. E-ail: (ďalej len zhotoviteľ ) (ďalej len zluvné strany ) II. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE 2.1 Podklado pre uzavretie tejto zluvy je cenová ponuka zhotoviteľa zo dňa..., predložená v ráci prieskuu trhu podľa zákona č.343/2015 Z.z. o verejno obstarávaní a o zene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zákazku, ktorá je predeto zluvy. 2.2 Názov stavby: Výena dopadovej plochy na detsko ihrisku za bytový doo Novohrad 1

7 III. PREDMET PLNENIA ZMLUVY A KOMPLEXNOSŤ DODÁVKY 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podienok dohodnutých v tejto Zluve zhotoví pre objednávateľa dielo stavbu: Výena dopadovej plochy na detsko ihrisku za bytový doo Novohrad (ďalej len dielo ) 3.2 Zhotoviteľ vykoná dielo podľa: - položkovitej kalkulácie diela, ktorú vyhotovil zhotoviteľ a ktorá tvorí Prílohu č. 1 tejto Zluvy ako jej neoddeliteľná súčasť. 3.3 Stavbou sa rozuie súhrn všetkých ateriálov, stavebných hôt a dielcov, výrobkov, prác a výkonov, strojov a zariadení špecifikovaných v predloženej projektovej dokuentácii. 3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu a za podienok dohodnutých v tejto Zluve na profesionálnej úrovni s odborne spôsobilýi osobai, vo vlastno ene, na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo, pričo bude rešpektovať všetky zákony, právne predpisy a nory platné na úzeí Slovenskej republiky, a tiež rozhodnutia príslušných dotknutých orgánov. 3.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo preveze a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu, ak dielo nebude vykazovať nedostatky, ktoré ôžu ať zásadný vplyv na jeho prevádzkovanie. IV. ČAS PLNENIA 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo do 8 týždňov odo dňa odovzdania staveniska. 4.2 Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutý teríno, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršo ponúknuto teríne, bez nároku zhotoviteľa na finančné zvýhodnenie. 4.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko do troch (3) pracovných dní odo dňa doručenia písonej výzvy na jeho prevzatie od objednávateľa. 4.4 Zhotoviteľ je povinný bez eškania inforovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá by ohla ať vplyv na kvalitu a lehotu zhotovenia diela. 4.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť objednávateľovi pri prevzatí staveniska doklad o uzavretí poistnej zluvy na všetky škody spôsobené na predete zluvy počas realizácie. V. CENA DIELA 5.1 Cena za zhotovenie diela je stanovená dohodou zluvných strán, v súlade so zákono č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, je doložená položkovitou kalkuláciou diela, ktorú vyhotovil zhotoviteľ a tvorí Prílohu č. 1 tejto Zluvy ako jej neoddeliteľná súčasť. Takto dohodnutá cena je pre zhotoviteľa záväzná a predstavuje suu: Celková cena bez DPH DPH 20% Celková cena vrátane DPH (Slovo: eur centov) 5.2 Cena diela podľa bodu 5.1 je stanovená, ocenení jednotlivých položiek výkazu výer podľa súťažných podkladov jednotkovýi cenai, ktoré sú pre zhotoviteľa pri zhotovení tohto diela záväzné. 5.3 Všetky práce na diele, ktorých sa zluva týka, budú uhradené na základe záväzných jednotkových cien a skutočne zrealizovaných dodávok a prác, odsúhlasených a potvrdených technický dozoro objednávateľa. 5.4 Cena pokrýva celý zluvný záväzok a všetky náležitosti a veci nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie predetu zluvy, ktoré uožnia objednávateľovi riadne nakladanie s odovzdaný dielo. 5.5 V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotoviteľa a zabezpečení ostatných záväzkov zhotoviteľa z tejto Zluvy. 2

8 5.6 V prípade, že počas realizácie diela nastane potreba zeny použitých ateriálov, konštrukcií a druhov stavebných prác oproti projektovej dokuentácii, usí byť každá zena vopred odsúhlasená technický dozoro objednávateľa a zrealizovaná až po nadobudnutí účinnosti dodatku k tejto Zluve. 5.7 Použitie ekvivalentu oproti projektovej dokuentácii pri realizácii diela podlieha predchádzajúceu odsúhlaseniu technický dozoro objednávateľa. Bez odsúhlasenia nie je ožné ekvivalent použiť resp. zabudovať. 5.8 Pri zene Zluvy budú po predchádzajúco odsúhlasení dohodnuté práce naviac za cenu určenú nasledovne: ak pôjde o položky prác, ktoré obsahuje ponukový rozpočet, použije sa jednotková cena z ponukového rozpočtu, ak pôjde o položky prác, ktoré neobsahuje ponukový rozpočet, použije sa jednotková cena z cenníka, podľa ktorého bol vypracovaný rozpočet, v cenovej úrovni ponukového rozpočtu, ak pôjde o položky prác, ktoré neobsahuje ponukový rozpočet a ani cenník, podľa ktorého bol vypracovaný rozpočet, použije sa individuálna kalkulácia s použití úrovne réžie a zisku ponukového rozpočtu, ak z okolností daného prípadu nevyplynie niečo iné. VI. PLATOBNÉ PODMIENKY 6.1 Objednávateľ neposkytuje finančné preddavky na predet zluvy. 6.2 Cena za dielo bude zhotoviteľovi uhradená na základe faktúry vystavenej podľa skutočne vykonaných prác. 6.3 Zhotoviteľ usí svoje práce vyúčtovať overiteľný spôsobo. Podklado pre vystavenie faktúry je súpis skutočne vykonaných druhov a nožstiev prác zhotoviteľa, odsúhlasený a podpísaný technický dozoro objednávateľa. Súpis vykonaných prác je súčasťou faktúry, usí byť zostavený prehľadne, pričo sa usí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s položkovitou kalkuláciou diela podľa Zluvy. Prípadné zeny a doplnky Zluvy je potrebné vo faktúre zvýrazniť a na požiadanie uviesť oddelene. 6.4 Zhotoviteľovi bude z faktúry zadržaných 10 % z fakturovanej suy vrátane DPH (zádržné), ktoré uhradí objednávateľ až po odstránení všetkých vád a nedorobkov diela, ktoré boli zistené pri jeho odovzdaní. Zhotoviteľ je povinný vo faktúre vypočítať a uviesť zadržanú suu, ako aj suu k úhrade po odpočítaní zádržného. 6.5 Zhotoviteľ faktúru predloží objednávateľovi do 15 dní po odovzdaní a prevzatí predetu Zluvy. 6.6 Lehota splatnosti faktúry za vykonané práce je 15 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. 6.7 Lehota splatnosti zádržného je 15 dní odo dňa, ktorý bola splnená aj posledná podienka z bodu 6.4 tejto Zluvy. 6.8 Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúry. Faktúry usia obsahovať náležitosti zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH, ako aj náležitosti dohodnuté touto Zluvou. 6.9 V prípade, že faktúra nebude obsahovať požadované náležitosti, zistia sa vecné alebo obsahové chyby či nejasnosti, objednávateľ je oprávnený vrátiť ich zhotoviteľovi na doplnenie resp. prepracovanie. V tako prípade začína plynúť nová lehota splatnosti doručení opravenej faktúry objednávateľovi Platby za vykonané práce neajú vplyv na záruky poskytované zhotoviteľo a neplatia ako doklad o prevzatí prác a dodávok Objednávateľ prehlasuje, že na predet zluvy sú vyčlenené finančné prostriedky z rozpočtu Mesta Poprad a z dotačného prograu Úradu vlády Slovenskej republiky Podpora rozvoja športu na rok 2019, konkrétne podprograu 3. údržba ihrísk a štadiónov a inej športovej infraštruktúry. VII. ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené podľa projektovej dokuentácie a podienok zluvy, a že iniálne počas záručnej doby bude ať vlastnosti dohodnuté v Zluve. 7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady a nedorobky, ktoré dielo bude ať v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušení jeho povinností. 3

9 7.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré budú spôsobené použití podkladov a vecí poskytnutých objednávateľo a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti neohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval. 7.4 Záručná doba je 60 esiacov a začne plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia diela objednávateľo. U zariadení, na ktoré výrobca dáva inú záručnú dobu uvedenú v záručno liste, platí záručná doba udaná výrobco, iniálne však 24 esiacov. Pri odovzdaní diela zhotoviteľ odovzdá zozna všetkých zariadení s kratšou zárukou ako 60 esiacov, s uvedení záručnej doby danej výrobco. 7.5 Počas záručnej doby á objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady. 7.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaní prípadných vád predetu plnenia v zysle tohto článku do troch (3) pracovných dní od uplatnenia oprávnenej reklaácie objednávateľa alebo nástupcu a vady odstrániť v čo najkratšo technicky ožno čase. Terín odstránenia vád dohodnú zluvné strany písone. 7.7 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklaáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písonou forou do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa čl. I. tejto Zluvy. 7.8 Ak zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutej lehote, objednávateľ á právo zabezpečiť ich odstránenie na náklady zhotoviteľa. 7.9 Vadou diela sa rozuie odchýlka v kvalite, rozsahu alebo paraetroch stanovených projektovou dokuentáciou, touto zluvou a všeobecne záväznýi technickýi norai a predpisi Nedorobko sa rozuie nedokončená práca oproti projektu Havarijné stavy t.j. následky vád, ktorých odstránenie neznesie odklad, a za ktoré nesie zodpovednosť zhotoviteľ, je zhotoviteľ povinný odstrániť bezodkladne po ich nahlásení. VIII. PODMIENKY VYKONANIA DIELA 8.1 Zhotoviteľ zhotoví dielo vo vlastno ene, na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo. Nebezpečenstvo škody na diele nesie na základe tejto zluvy zhotoviteľ v rozsahu svojho predetu plnenia. 8.2 Zhotoviteľ nesie stavbu ako celok odovzdať na zhotovenie inéu subjektu. 8.3 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie stavebných prác tak, aby zhotoviteľ ohol na ňo začať práce v súlade s podienkai Zluvy. 8.4 Súčasne s odovzdaní staveniska objednávateľ určí prístupové cesty pre vjazd na stavenisko. 8.5 Ak v súvislosti so začatí prác na stavenisku bude potrebné uiestniť alebo preiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozených kounikáciách v súvislosti s realizáciou stavebných prác, tieto práce obstará a uhradí zhotoviteľ. 8.6 Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky obstaráva zhotoviteľ a znáša aj prípadné poplatky. 8.7 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady obstaranie, dopravu a skladovanie všetkých ateriálov, stavebných hôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko, ako aj stráženie staveniska, vrátane ostatných zariadení staveniska. 8.8 Zhotoviteľ zabezpečí v celo rozsahu plnenie vyplývajúce z ustanovení nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o iniálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v znení neskorších predpisov. 8.9 Zhotoviteľ v plno rozsahu zodpovedá za bezpečnosť práce a technických zariadení pri realizácii stavebných prác v súlade s ustanoveniai Vyhlášky 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nii súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku a prístupových cestách k neu. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledko jeho činnosti Zhotoviteľ si zabezpečí ožnosť napojenia na odber elektrickej energie a úžitkovej vody. Náklady na úhradu spotrebovaných energií hradí zhotoviteľ a sú súčasťou zluvnej ceny podľa čl. V tejto zluvy Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy potrebné pre vykonanie diela, ktoré je zhotoviteľ povinný rešpektovať. 4

10 8.14 Zhotoviteľ je povinný vyzvať technický dozor objednávateľa na preverenie prác, ktoré v ďalšo postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnýi. Výzva u usí byť doručená písone najenej tri (3) pracovné dni vopred. Výzva sa ôže uskutočniť zápiso v stavebno denníku, pokiaľ taký zápis technický dozor objednávateľa potvrdí svoji podpiso Ak sa technický dozor objednávateľa na preverenie prác v určenej lehote nedostaví, hoci bol na to riadne vyzvaný, je objednávateľ povinný uhrádzať náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie požaduje. Ak sa však pri dodatočno odkrytí zistí, že práce boli vykonané chybne, znáša náklady dodatočného odkrytia zhotoviteľ Zhotoviteľ je povinný prizvať technický dozor objednávateľa na kontrolu najä týchto prác: - po zhutnení podkladovej vrstvy 8.17 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v súlade s 46d zákona č. 50/1976 Zb. o úzeno plánovaní a stavebno poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a 28 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona Objednávateľ a technický dozor objednávateľa je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Ak zistia, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojii povinnosťai je objednávateľ oprávnený dožadovať sa zápiso v stavebno denníku toho, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté chybný vykonávaní diela a toto vykonával riadny spôsobo. Ak tak zhotoviteľ neurobí ani v prieranej lehote u na to poskytnutej a postup zhotoviteľa by viedol nepochybne k podstatnéu porušeniu zluvy, je objednávateľ oprávnený od zluvy odstúpiť Technický dozor objednávateľa ôže na základe vlastného uváženia v priebehu plnenia zluvy požiadať zhotoviteľa o predloženie atestu a certifikátu konkrétneho výrobku pred resp. počas jeho zabudovania Zhotoviteľ zabezpečí účasť svojich pracovníkov na preverovaní svojich prác a dodávok, ktoré vykonáva technický dozor objednávateľa alebo iný zodpovedný zástupca objednávateľa a bez eškania vykoná opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a odchýlok od projektu. IX. REALIZÁCIA A ODOVZDANIE DIELA 9.1 Objednávateľ, resp. technický dozor objednávateľa á počas realizácie diela právo priebežnej kontroly, právo upozorniť zhotoviteľa na prípadné vady a odchýlky od projektu a právo požadovať v prieranej lehote odstránenie týchto nedostatkov. 9.2 Zhotoviteľ bezodkladne upozorní objednávateľa, resp. technický dozor objednávateľa na jeho prípadné nevhodné pokyny na zhotovenie diela. Prerušenie prác z tohto dôvodu nie je oeškaní na strane zhotoviteľa. 9.3 Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a ateriáloch potrebných na zhotovenie diela znáša zhotoviteľ až do protokolárneho odovzdania diela objednávateľovi. 9.4 Kontrolné dni na stavbe budú zvolané podľa potreby. Presný terín kontrolného dňa usí byť oznáený iniálne dva (2) dni vopred. 9.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje písone vyzvať objednávateľa na prevzatie diela, a to iniálne tri (3) pracovné dní vopred. 9.6 Zhotoviteľ odovzdá dokončené dielo v zysle projektovej dokuentácie a spíše s objednávateľo preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela. 9.7 Podienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnýi predpisi, záväznýi norai a projektovou dokuentáciou. Doklady o týchto skúškach podieňujú prevzatie diela. 9.8 Dielo bude zhotoviteľo odovzdané a objednávateľo prevzaté aj v prípade, že v preberaco protokole - v zápise o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené vady a nedorobky, ktoré say o sebe ani v spojení s inýi nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky usia byť uvedené v preberaco protokole o odovzdaní a prevzatí diela so stanovení terínu ich odstránenia. 9.9 Prevzatí diela prechádza vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na objednávateľa Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi najneskôr v čase doručenia výzvy zhotoviteľa k odovzdaniu a prevzatiu diela podľa čl. IX. bod 9.5 nasledovné doklady k užívaniu stavby iniálne v dvoch vyhotoveniach: Stručnú technickú správu o odovzdávanej stavbe a anuál jej užívania (spôsob používania, údržbu, pravidelné kontroly a revízie a pod.) 5

11 Certifikáty preukázania zhody stavebných výrobkov (Zákon č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zene a doplnení niektorých zákonov) Osvedčenia o akosti použitých ateriálov a konštrukcii Doklad o zneškodnení prípadne zhodnotení odpadov, ktoré vznikli pri realizácii stavby (doklad o prevzatí odpadu a fotokópie záznaov o prevádzke vozidiel ktorýi bol odpad vyvážaný) Stavebný denník Záručné listy. X. ZMLUVNÉ POKUTY A SANKCIE 10.1 Zluvné strany si pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich z tejto Zluvy dohodli zluvné pokuty a sankcie Ak zhotoviteľ odovzdá dielo po lehote uvedenej v čl. IV bod 4.1, zaplatí zluvnú pokutu vo výške 0,07 % z celkovej ceny diela vrátane DPH podľa čl. V bod 5.1 za každý kalendárny deň oeškania Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutej lehote splatnosti uvedenej v čl. VI. bode 6.6 až 6.8, zaplatí zhotoviteľo vyúčtované úroky z oeškania vo výške rovnajúcej sa sadzbe podľa 369 ods. 2 Obchodného zákonníka Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaní vád v čase podľa čl. VII bod 7.6, zaplatí zluvnú pokutu vo výške 40,- za každý kalendárny deň oeškania Ak zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnuto teríne podľa čl. VII bod 7.6, zaplatí zluvnú pokutu vo výške 20,- za každý kalendárny deň oeškania Zhotoviteľ zaplatí zluvnú pokutu vo výške 60,- za každý kalendárny deň, ak ešká s odstránení vád a nedorobkov uvedených v preberaco protokole o odovzdaní a prevzatí diela Lehota splatnosti faktúr, ktorýi sa uplatňujú zluvné pokuty je do 30 dní odo dňa ich doručenia Dojednaní zluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá vznikla porušení zluvnej povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zluvná pokuta. XI. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU 11.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať s prihliadnutí na okolnosti prípadu všetky opatrenia, potrebné na odvrátenie škody alebo na jej ziernenie Každá zluvná strana, ktorá poruší povinnosť zo záväzkového vzťahu, je zodpovedná za škodu spôsobenú druhej strane Zluvná strana, ktorá spôsobila škodu druhej zluvnej strane spôsobo uvedený v bode 11.2 zbaví sa zodpovednosti ak preukáže, že škoda bola spôsobená okolnosťou vylučujúcou zodpovednosť Ak vznikne škoda na vykonaných prácach a ateriáloch v období, v ktoro je zhotoviteľ povinný sa o ne starať, zhotoviteľ odstráni škodu na vlastné náklady, aby vykonané práce a ateriály boli uvedené do pôvodného stavu Ak vznikne škoda neoprávnený vstupo zhotoviteľa na pozeky tretích osôb alebo ich poškodení v dôsledku odobratia alebo skladovania zeiny alebo iných predetov, príp. svojvoľný uzavretí ciest alebo porušení inžinierskych sietí, zodpovedá za túto škodu zhotoviteľ Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na diele spôsobenú vlastný zavinení počas svojich pracovných postupov, pri odstraňovaní vád v ráci zodpovednosti za vady alebo záruky, ako aj za škodu spôsobenú týi, ktorých použil na realizáciu diela. XII. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 12.1 Zluvné strany sa dohodli, že ak jedna zluvná strana podstatne poruší zluvné povinnosti dohodnuté v tejto zluve, druhá zluvná strana á právo odstúpiť od tejto zluvy. Odstúpenie sa oznauje doporučený listo s účinko ku dňu doručenia listu Za podstatné porušenie tejto zluvy považujú: 6

12 nepredloženie zluvy o poistení pri prevzatí staveniska, odovzdanie stavby ako celku na zhotovenie inéu zhotoviteľovi vadné plnenie zhotoviteľa, ak vady diela zhotoviteľ neodstránil ani v prieranej lehote poskytnutej u na tento účel objednávateľo, oeškanie objednávateľa pri plnení si svojich finančných záväzkov vyplývajúcich u z tejto zluvy voči zhotoviteľovi o viac ako 30 dní. XIII. OSTATNÉ USTANOVENIA 13.1 Zhotoviteľ bude inforovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pracovných poradách, ktoré zvolá zhotoviteľ alebo objednávateľ podľa potreby Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické inforácie, ktoré i boli zverené zluvný partnero nesprístupnia tretí osobá bez jeho písoného súhlasu, alebo tieto inforácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podienok tejto Zluvy, s výnikou poskytnutia inforácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodno prístupe k inforáciá v znení neskorších predpisov Zhotoviteľ najneskôr v deň odovzdania staveniska doloží doklad o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho v odbore inžinierske stavby. XIV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 14.1 Zluva nadobúda platnosť dňo jej podpísania oboa zluvnýi stranai a účinnosť dňo nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovo sídle objednávateľa Meniť alebo dopĺňať obsah Zluvy je ožné, pri dodržaní zákona č. 343/2015 Z.z. o verejno obstarávaní a o zene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, forou písoných očíslovaných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenýi zástupcai oboch zluvných strán a účinné dňo nasledujúci po dni zverejnenia na webovo sídle objednávateľa Ak sa zluvné strany v prípade rozporov ohľadne zeny alebo zrušenia záväzku vyplývajúceho z tejto Zluvy nedohodnú, požiada jedna zo strán o rozhodnutie súd Zluvné strany prehlasujú, že právne vzťahy neupravené touto Zluvou sa riadia Obchodný zákonníko a právny poriadko SR Zluvné strany vyhlasujú, že túto Zluvu uzatvorili na základe slobodnej a vážnej vôle, Zluva nebola podpísaná v tiesni, za nápadne nevýhodných podienok, Zluvu si prečítali, jej obsahu rozuejú a na znak súhlasu ju podpisujú. Podpis Zluvy je prejavení súhlasu s celý jej obsaho Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zluvy je Príloha č. 1 Položkovitá kalkulácia diela Táto zluva je vypracovaná v piatich (5) vyhotoveniach, z ktorých tri (3) si ponechá objednávateľ a dve (2) zhotoviteľ. V Poprade dňa... V... dňa.... Za objednávateľa: Mesto Poprad Za zhotoviteľa: Ing. Anton Danko priátor esta 7

13 l J te íť '<» -s' ř T -f r -<\ W l»na»n l<.-- ir «iw í. /'~ 7= i u»' :<\- *av", 4 ) l?, s,... J íí a J < "-ÍK-X > t i l %v vt '"" ll..*»<, ""' Ti s "5- / /,- -\: "r '. 'i' -r -i. i. ť 1 a t.; - l* *»; '< v '<-! %; ; (. < < i i i? ff «. * ca J. f L-?.1 \~1' W C > Í. Ą s..? l T. l -&' t.- l ť i 'sy o'; ' a <:.'. f : 3» '» s >T :< r -- s W ~K'? W >1 > o 3 Já / v\ / /» / at.. t ft Si i' y. sa. t- < y C? f - ~u r y.1 f /»' '. / -ti «i' y r? i 'u : cd»..*..»»<»' _ ; <»rf-1 '» s l iť'.1' El ft-.» 0!i ř.p. w-.t 'C CL< v *. >, >i r- \"Ł / <.* -. - < íí IF,». h,' 3 ť' y Íř" ; «n a '"*-Má St afcjw l; < "ŁS fl. i ťr 7-: Sť..) nr - t- is L»» s {,Í:i?. ;* / <rf?; l f" *,' < (,'.'v<tł l!.?.;> <» '??; f A -4 f l. '? f- ;;?* ft li <» i!-: :c f»; i If << * *? * * -'J i s -t \. t *i r ť W *f.,.j i») ť?., tí < i. to-.<: \ :» '* tí ť.< fsa. t s< l - /,'*.. i «í- l J *;' f. 's 't; i t - / k. : -t < 'Í W / \. f 7. s / ).< '?. / «.»*> ' l f -«ď % ť k»- y»'?» '..» -y f. -;-. 9.ti < ;ť *»". ajkř -s o- < - s».. d

14 .~ / 'fe. N s' / / ">«. ;-!l 3 iá % \ s-;-:r'. y < BMÍ ti s,. ň i ň \ \ X f r / 'v. \ ř,.". t, 1 -'* v i< / - /-' i;»'!..< c- '»-» ť. Sft.-' i. t l r. k l W s t.» i y. k? 13./ - -i, \.'. ' v» ;% l) á fe % :

15 T/ "?K»t li; %- [S?,? M s ;,- 'Ł W,v.' -:» -c n i- Eď W-. ď ď i'. fe..!. ft. '; ' ' k, t A ES.» t -A í% '.»' / g) ; v:-&-s l< -W.!a y T- ',» ". (.ř f ; '» l '.ft y Of1..'3. <: > '.<,,ť.'«; A. K -\» -tí /. ďí*:' \:'sl: 't l;.-e f ' fi, t» ''i.» tt íi.* SIWÍ. '} t. i' >.' a ;. :. 't ft,r f g< lil s" 's ;': < < <..i:-í-' "t*»- ''* '? < r Kv a-..'i v» 'l.*.-; fr Sví Í-t v "C '".: <*. 1 ď» \n * V3S> fit. ys <. h s -"< s:» [t.- tí. 'f-.1 1!,/ r K 9 -. ;;; ť*-.3 -'B- S-K t 'j < -1; Jt tíw;;..' * >,»-. - v.:' 'C 's. ř? '. ' r> if f-t 'l l, s" <"'-'<* "».!!->if :1».' i fí.*.* - sr a "' \ '..*>.

16 Příloha č. 5 - situácia 131ftt4 PopradiS48l74) x zadajte priezvisko a ěno ví: o. o 2C řn "> /*>. 00 k.u. Poprad (848174). Qbe.; Po )r;id LV 1 ÚPLNÝ LV 1 ČIASTOČNÝ /1 '>y 2 Z4fiAŁ>W/ *WS-Í 169,ř« S 20G9 OGW1 / y. w x o 1 3D ZTCOirt CQ o o l43?3 Si/Ž-141/2 T l. MĚSTO POPRAD, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, Poprad, PSČ , SR Podiel: 1/1 2141/14 v. 2142/2-2142/ / 2141/12»\ \ y 24 /;; 43 2CX37/1 :él ď c/<... /./ /..// Prešovský kraj Poprad Poprad k.ů. Poprad ynatif 2C06S 20 o