I ~ I OKRFSNÝ ~) ÚRAD \~7 MALACKY odbor starostlivosti o životné prostredie

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "I ~ I OKRFSNÝ ~) ÚRAD \~7 MALACKY odbor starostlivosti o životné prostredie"

Prepis

1 I ~ I OKRFSNÝ ~) ÚRAD \~7 MALACKY odbor starostlivosti o životné prostredie Záhorácka 2942/60A, Malacky ě.j.:ou-ma-oszp-2020/006117/88 V Malackách dňa Rozhodnutie Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie v zmysle ~ 5, ods. 1, zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podl a ~ 61 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a špeciálny stavebný úrad podl a ~ 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) v súlade s ~ 46 a ~ 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) Po vykonanom konaní vo veci uskutočnenia vodnej stavby vydáva: žiadatel ovi: PD BA 03 s.r.o., Lozorno č.996, Lozorno IČO: povolenie na uskutočnenie vodnej stavby podľa ~ 26 ods. 1 vodného zákona ~ 66 stavebného zákona, Tlaková stanica (ATS) Lozorno, podl a projektovej dokumentácie, ktorú vypracovala spoločnost VHS SERVIS s.r.o., Ing. Martin Beseda, Ivana Dérera SA, Malacky. Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky: a) ATS bude zrealizovaná z dóvodu potreby zvýšenia prevádzkového tlaku vodovodu v koncovej časti obce Lozorno. b) Clenenie stavby: Automatická tlaková stanica (ATS): - podzemná ZB prefabrikovaná šachta o pódorysnom rozmere 2,71x3,2m s celkovou výškou 2,85m, štvorcový uzamykatel ný poklop o rozmeroch 600x600mm, rebrík celkovej výšky 2,8m, čiastočne zapustená do zeme - vstup do ATS stanice je osadený v montážnom otvore l000xl000m pre potreby montáže technológie a armatúr, ATS stanica bude odvetraná cez 2 vetriace hlavice priemeru 100mm, v prípade výskytu vysokých mrazov v danej lokalite bude použité výhrevné teleso 200W cez termostat - typová technológia tlakovej stanice od firmy WILO s tromi čerpadlami, typ SiBoost Smart 3 Helix VE 1009 s max. dopravnou výškou 80m a max. prietokom 7,5 l/s, súčast ou dodávky technológie budú aj 2 ks expanzných (tlakových) nádrží o objeme 2x500 litrov ATS budo vybavená riadiaeou jednotkou s &ekvcnč.ným moničom čcrpadiol - potrubie v ATS je navrhnuté z nerezu, armatúry budú dodávané v liatinovom prevedeni - poistková skrinka R157: z ktorej je napojený nový elektromerový rozvádzač RE.ATS

2 - rozvádzač RE.ATS nový: elektromerová rozvodnica inštalovaná na hranici cesty, elektromer. rozvádzač pre jeden jednotarifný elektromer na priame meranie, trojfázový odber, pilierový s 3 modulmi krytu káblového priestoru, osadenie hlavný istič 25A, nulový mostík PEN, zapojený, bez elektromerov a ovládacích prvkov, v rozvádzači je inštalovaný hlavný istič, elektromer - káblová prípojka nfl:, je realizovaná káblom AYKY-J 4x16 od poistkovej skrine RIS7 Po rozvádzač RE.ATS, dlžka káblovej prípojky je cca 60,Om - rozvádzač RM.ATS: vrátane elektroinštalácie je kompletná dodávka vodárenskej jednotky, rozvádzač je napáj aný z elektromerového rozvádzača RE.ATS a je pripoj ený aj k uzemňovacej sústave c) Stavba sa uskutoční na pozemkoch reg. E par. ě. 9125/3 (reg. C par. č. 9125/1), 9303/101, k.ú. Lozorno. d) Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní, ktorá je súčast ou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny móžu byt urobené len na základe povolenia stavebného úradu. e) Na dokončenie stavby sa určuje lehota 12 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. f~ Stavba bude uskutočnená dodávatel sky. Povinnosti stavebníka: 1. Pri uskutočňovaní stavby dodržiavat predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbat na ochranu zdravia a osób na stavenisku. 2. Pri uskutočňovaní stavby dodržat príslušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnost ou pohybu a príslušné technické normy. 3. Stavebník je povinný podl a ~ 62 ods. 1 písm. d) stavebného zákona ohlásit stavebnému úradu zhotoviteľa stavby do 15 dní odo dňa jeho výberu. Zhotovitel zabezpečí vedenie stavby oprávnenou osobou. 4. Stavebník je povinný podl a ~ 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona oznámit tunajšiemu úradu začatie stavby a podl a ~ 66 ods. 2 písm. g) stavebného zákona použit na povolenú stavbu vhodné stavebné výrobky. 5. Pred zahájením výkopových prác sa musí previest presné vytýčenie všetkých existujúcich podzemných inžinierskych sietí od správcov, aby nedošlo k ich porušeniu. 6. V blízkosti IS sa musia výkopové práce prevádzat ručne. 7. Stavebné práce musia byt zrealizované v súlade s vodným zákonom a počas nich nesmie príst k úniku znečist ujúcich látok alebo znečisteniu povrchových a podzemných vód. 8. Stavebník je povinný dodržiavat ochranné pásma elektroenergetických zariadení spoločnosti Západoslovenská distribučná podl a ~ 43 Zákona o energetike. 9. Pred realizáciou zemných prác je stavebník povinný požiadat spoločnost Západoslovenská distribučná o vytýčenie existuj úcich elektroenergetických zariadení. 10. Stavebník je povinný zrealizovat stavbu podľa odsúhlasenej proj ektovej dokumentácie tak, aby nedošlo k poškodeniu alebo ohrozeniu prevádzky elektroenergetických zariadení spoločnosti Západoslovenská distribučná. 11. Stavbu je možné pripojit k distribučnej sústave spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. Po splnení obchodných a technických podmienok určených v Zmluve o pripojení č. 12 lqui

3 12. Požadovaný odber el. energie s celkovým inštalovaným výkonom 28,0kW (čo predstavuje max. súčasný výkon 11,2 kw) bude zabezpečený z existujúceho káblového rozvodu NN, zo skrinesrč Fakturačné meranie spotrcby ci. energie bude priame. Spoločný elektromerový rozvádzač je nutné inštalovat v zvislej polohe na miestach verejne prístupných pre zamestnancov ZSD, a.s., i v čase neprítomnosti odberatel a. 14. Stredy číselníkov elektromerov musia byt vo výške mm od podlahy/terénu!, v prípade bytových kde sú umiestnené elektromery v spoločnom rozvádzači mm. 15. Pred elektromerovým rozvádzačom musí byt vol ný priestor minimálne 800x800mm. Hlavný istič pred elektromerom max. dimenzie 3x25 A (charakteristika B). 16. Po realizácii stavby je žiadatel povinný predložit príslušnému špecialistovi správy energetických zariadení doklady: plán skutočného vyhotovenia prípojky potvrdený zhotoviteľom so zakreslenou trasou vedenia s jednopólovou schémou pripojenia prípojky v skrini SR , správu z odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrického zariadenia (revízna správa) prípojky. 17. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásom (~ 68 zákona č. 351/2011 Z.z.) a Zároveň je potrebné dodržat ustanovenia ~ 65 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti rušeniu. 18. Vyjadrenie stráca platnost uplynutím doby platnosti uvedenej vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dóvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadost je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. alalebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sjetí (najneskór pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvat spoločnost Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sjetí. 20. V prípade ak na deumnovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sjet, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. alalebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečit nadzemnú siet proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. 21. Nedodržanie podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podl a ~ 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. 22. Ziadateľ móže vyjadrenie použit iba pre účel, pre ktorý mu bob vystavené. Ziadatel nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta d alej rozširovat, prenaj ímat alebo využívat bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom a.s. 23. Budú zachované a dodržané technické podmicnky v zmyslc príslušných STN. 24. Po skolaudovaní ATS bude tento stavebný objekt odovzdaný spolu s projektom, skúškami a skutočným zameraním a ostatnou dokumentáciou do majetku obce Lozorno a následne do správy spobočnosti Lozorno spol. s r.o. prevádzkovateľa obecného vodovodu. 25. Realizácia ATS je možná len pod odborným dohl adom pracovníka spobočnosti Lozorno s.r.o. 26. Spoločnost Lozorno s.r.o. si vyhradzuje právo priebežnej kontroly ATS, vrátane práva povinnej prehliadky pred zasypaním, zahrnutím alebo zakrytím akýchkol vek jej častí alebo súčastí. 27. Pred uvedením vyhradených tlakových zariadení skupiny A (2x expanzná nádoba) do prevádzky je potrebné vykonat úradnú skúšku podl a ~ 12 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. v zuciií iwskoišícli pi~dpi~ov a ~ 1 i od5. 1 pi~1n. b) zákona č. 12 i!2006 Z.z. v zncní 3

4 neskorších predpisov v nadväznosti na ~ 5 ods. 1 nariadenia vlády SR Č. 392/2006 Z.z. oprávnenou právnickou osobou napr. TUV SUD Bratislava s.r.o. 28. Stavebnou čim~ost ou nebudú poškodzované priľahlé lesné pozemky a obmedzovaná lesná prevádzka. 29. Záber lesných pozemkov nesmie presiahnut 28 m2(podl a GP 03/2020). 30. Ak sa na území stavby nachádzajú dreviny, ktoré nie je možné z dóvodu stavby ponechat je na ich výrub podl a ~ 47 ods. 3 zákona potrebný súhlas orgánu ochrany prírody. 31. Póvodca stavebných odpadov je povinný dodržiavat ustanovenia ~ 14 a ~ 77 zákona o odpadoch: - zabezpečit spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva (predchádzanie vzniku odpadu, príprava na opätovné použitie, recyklácia, zhodnocovanie, zneškodňovanie), - odovzdat odpady len osobe oprávnenej nakiadat s odpadmi podľa zákona o odpadoch, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám, - pre nakiadanie s nebezpečnými odpadmi a pre ich zhromažd ovanie musí mat póvodca odpadu a držitel odpadu udelený platný súhlas v zmysle ~ 97 ods. 1 písm. f) a g) zákona o odpadoch. 32. Póvodcovi stavebných a dernolačnýcli odpadov sa povofujc odpad zluomažd ovat v mieste jeho vzniku (t.j. v mieste stavby) iba nevyhnutný čas (napr. do naplnenia vel koobjemového kontajnera), následne sa musí odviest k oprávnenému odberatel ovi. 33. Odpad, kat zemina a kamenivo mé ako uvedené v a kat. č výkopová zemina má ako uvedená v , použitý na terénne úpravy mimo miesta vzniku (t.j. mimo miesta stavby) bez súhlasu Okresného úradu v sídle kraja je v rozpore so zákonom o odpadoch. 34. Póvodca stavebných odpadov je následne v kolaudačnom konaní povinný Okresnému úradu v Malackách, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku štátnej správy odpadového hospodárstva dokladovat spósob nakladania so vzniknutým stavebným odpadom (originál potvrdenia o odovzdaní odpadu z predmetnej stavby do zariadenia na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie stavebného odpadu). 35. Po ukončení výkopových prác, treba terén vrátit do póvodného stavu. 36. Po ukončení výstavby a zabezpečení funkčnosti stavby treba požiadat tunajší úrad o vydanie kolaudačného rozhodnutia podl a ~ 76 stavebného zákona a v súlade s ~ 26, ods. 3 vodného zákona o uvedenie stavby do prevádzky. V rámci konania neboli vznesené námietky účastníkov konania. Stavebné povolenie platí podl a ~ 67 ods. 2 stavebného zákona dva roky odo dňa, ked nadobudlo právoplatnost, nestráca platnost, ak sa so stavbou začne v tejto lehote. Odóvodnenie Žiadatel, PD BA 03 s.r.o., Lozorno č. 996, Lozorno v zastúpení Ing. Marek Majcher, Záhorácka 4/56, Malacky, požiadal dňa Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie o vydanie povolenia na vodnú stavhw Jlaková stanica (ATS) Lozorno, ktorá bude realizovaná na pozemku reg. E par. Č. 9125/3 (reg. C par. č. 9125/I), 9303/101, k.ú. Lozorno, podl a predloženej dokumentácie, ktorú vypracovala spoločnost VHS 4

5 SERVIS s.r.o., Ivana Dérera 5A, Malacky. ATS bude zrealizovaná na verejnom vodovode na pozemku reg. C KN par. č /66, odčleneného od pozemku reg. E KN par. Č. 9125/3 podl a GP Č. 03/2020 zo dňa , ktorý vyhotovil GEODET Bratislava, Malodunaj ská 15, Bratislava, overený Okresným úradom Malacky, katastrálnym odborom pod. č. G1-126/2020 zo dňa V žiadosti boli uvedené údaje podl a ~ 8 vyhlášky MZP SR Č. 453/2000 Z.z. a žiadatel predložil proj ektovú dokumentáciu, vrátane vyj adrení k proj ektovej dokumentácii a vyj adrení dotknutých orgánov. Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie oznámil začatie stavebného konania, ktoré malo povahu verejnej vyhlášky, dotknutým orgánom, obci a známym účastníkom konania listom Č. OU-MA-OSZP-2020/ /88 zo dňa Nakoľko boli tunajšiemu úradu dobre známe pomery staveniska a žiadost poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie stavby upustil v zmysle ~ 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zist ovania a ústneho poj ednávania. Podmienky dotknutých orgánov štátnej správy a správcov inžinierskych sietí boli prenesené do podmienok stavebného povolenia. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predlženej lehote neoznámil svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, predpokladá Sa, že so stavbou z hl adiska ním sledovaných záujmov súhlasí. Vlastníctvo k pozemkom bob preukázané LV Č. 4367, LV Č Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie preskúmal žiadost a všetky predložené podklady pre vydanie stavebného povolenia z hl adísk uvedených v ~ 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona a zistil, že uskutočnením stavby nie sú obrozené verejné záujmy ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania. Dokumentácia splňala požiadavky určené vyhláškou Č. 532/2002 Z.z. na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnost ou pohybu a orientácie a podmienky územného rozhodnutia. Tunajší úrad v priebehu konania nezistil dóvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. Podkladom pre toto rozhodnutie boli: žiadost o povolenie na uskutočnenie stavby s prílohami, rozhodnutie o umiestnení stavby Č.j. SU-1 149/366/2020 Zo dňa (právoplatné ), súhlas miestne príslušného stavebného úradu podľa ~ 120 a ~ 140b stavebného zákona č. SU-1569/532/2020 Zo dňa , ktoré vydal stavebný úrad obce Lozorno. K žiadosti boli doložené stanoviská a vyjadrenia: Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava zo dňa , Slovak Telekom a.s., Bratislava- č zo dňa , LOZORNO, spol. s r.o.-č. 27/2020 zo dňa , TUV SŮD Slovakia s.r.o., Bratislava-č /20/20/BT/OS/DOK zo dňa , OU Malacky, PLO-č. OU-MA PLO/2020/ zo dňa , OU Malacky, OSZP, OH-Č. OU-MA-OSZP 2020/ zo dňa , OU Malacky, OSZP, OPaK-č. OU-MA-OSZP 2020/007041/GAM zo dňa , Nájomná zmluva zo dňa Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodol v súlade s ~ 26 vodného zákona a ~ 66 stavebného zákona, ktoré upravujú vydávanie stavebných povolení. Pri tom sa nadil ~ 46 a ~ 47 zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní, pretože podl a ~ 73 ods. 1 vodného zákona sa na vodoprávne konanie vzt ahujú všeobecné predpisy o správnom konaní. Pridržiaval sa tiež ustanoveniami ~ 8 až ~ 10 vyhlášky MZP SR Č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. Tieto ustanovenia určujú obsah žiadosti o stavebné povolenie, projektovej dokumentácie a stavebného povolenia. Pretože predložené stanoviská a vyj adrenia dotknutých orgánov, organizácií a účastníkov konania k danej stavbe neboli záporné ani protichodné, orgánom štátnej vodnej správy bob ~ ii~k LItOČĹI~[tÍ1[L (aui ll1 l(lciul ~ÍV~t[LÍLú ~Lavl y L~e sú [Li s[)l[i.e[l[ sta[i(,veuýcll podmienok obrozené záujmy spobočnosti, ani neprimerane obmedzené resp. obrozené práva a právom chránené Záujmy účastníkov konania. 5

6 Na základe horeuvedeného, Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany vód rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej Časti tohto rozhodnutia. Žiadatel uhradil správny poplatok e - kolkom v hodnote 200,- eur podl a zákona NR SR Č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Poučenie Proti tomuto rozhodnutiu je možné podl a ~ 53 a 54 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní podat odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresnom úrade Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie, Záhorácka 2942/60 A, Malacky. Toto rozhodnutie nieje preskúmateľné súdom. Toto rozhodnutie na uskutočnenie vodnej stavby má povahu verejnej vyhlášky a musí byt vyvesené Po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Lozorno a na Okresnom úrade Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie. Posledný deň vyvesenia sa považuje za deň doručenia. Po uplynutí doby určenej na vyvesenie žiadame, aby verejná vyhláška bola vrátená s vyznačeným dátumom vyvesenia a zvesenia vyhlášky.. Soň Gazdí vá vedúca o Vyvesene dna Zvesene dna v~ v OBEC LOZORNO Hla má Lozor~, pečiatka, podpis pečiatka, podpis

7 Doručí sa verejnou vyhláškou: ~) Organizácie alebo občania, ktorých vlastnícke práva alebo ině práva k pozemkom alebo stavbám móžu byt navrhovanou stavbou priamo dotknuté obec Lozorno 2. Organizácie alebo občania, ktorých vlastnícke práva alebo mé práva k pozemkom alebo stavbám móžu byt navrhovanou stavbou priamo dotknuté Okresný úrad Malacky, OSzP ~. Vlastníci susedných pozemkov 4. PD BA 03 s.r.o., Lozorno č. 996, Lozorno s. vz. Ing. Marek Majcher, Záhorácka 4/56, Malacky 6. Lozorno, spol. s r.o., Hlavná 1, Lozorno ~. Lesné spoločenstvo v Lozorne pozemkové spoločenstvo, Zelezničná 927, Lozorno 8. projektant: VHS SERVIS s.r.o., Ing. Martin Beseda, Ivana Dérera SA, Malacky Na vcdomie: 9. Obec Lozorno, Hlavná ulica Č. 1, 900 SS Lozorno io. Západoslovenská distribučná, a.s., Culenova 6, Bratislava ii. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava 12. TUV SÜD Slovakia s.r.o., Pobočka Bratislava, Jašíkova 6, Bratislava 13. OU Malacky, OSZP, SSOH 14. OU Malacky, OSZP, OPaK 15. OU Malacky, PLO 16. tu 7