Barčiansky súčasník. Priebeh rokovania k niektorým bodom:

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Barčiansky súčasník. Priebeh rokovania k niektorým bodom:"

Prepis

1 Občasník samosprávy Mestskej časti Košice Barca Ročník XXX. číslo 2 máj 2020 Občasník samosprávy Mestskej časti Košice Barca, Abovská 32, Košice Barca, IČO , EV 3162/09, ISSN X. Erb udelený v roku 1785, prvá písomná zmienka o obci je z roku 1215, a to uvedená vo Varadínskom registri, pôvodne samostatná obec od roku 1990 Mestská časť Košíc. Barčiansky súčasník Z rokovaní Starosta mestskej časti zvolal na deň o 16,00 hod. v poradí 10. zasadnutie miestneho zastupiteľstva v zasadačke na 1. poschodí, Abovská 32, pri rešpektovaní hygienických opatrení v súvislosti s pandémiou COVID 19, s programom, ktorý bol nasledovný: 1. Otvorenie a) Schválenie programu rokovania, b) Voľba návrhovej komisie, c) Určenie overovateľov zápisnice 2. Kontrola uznesení 3. Správa starostu o činnosti od posledného MZ 4. Informácia o činnosti štábu CO po vyhlásení núdzového stavu a prijatých opatreniach 5. Informácia predsedov komisií o činnosti 6. Správa hlavného kontrolóra o činnosti 7. Návrh na úpravu platu starostu 8. Žiadosti o dotácie 9. Návrh I. úpravy programového rozpočtu na rok Žiadosti a návrhy na úpravu nájomného nebytových priestorov 11. Návrh na vecné bremeno - Berzeviczyho NN 12. Návrh VZN o ochrannom pásme cintorína 13. Návrh na doplnok k územnému plánu Svetlá Pusta 14. Názov novej ulice v lokalite pri letisku 15. Dopyty a interpelácie poslancov 16. Rôzne 17. Záver Priebeh rokovania k niektorým bodom: Bod č. 3 Správa starostu o činnosti od posledného MZ Správa bola podaná v písomnej podobe, kde okrem iného bola podaná informácia: na stretnutí s riaditeľom závodu VVaK Košice som prerokoval otázku preverenia kanalizácie na ulici Cirbusovej na mieste sme prehodnotili situáciu, dohodli sa na kamerovej previerke a možnosti vyhodnotenia stavu s tým, že by sa urobila rekonštrukcia úseku na priemer 300 mm, ktoré by prevzala VVaK do správy. V súvislosti so zmenou legislatívy vo veci roznášky stravy sme riešili možnosti s VÚC Košice, VIA LUX, vývarovňou JUH s tým, že po vyhlásení núdzového stavu defi nitívne sme skončili s roznáškou stravy. Podľa platnej legislatívy môže rozvážať stravu len ten, kto zabezpečuje jej prípravu, resp. varenie. V tomto smere som oslovil písomne všetkých doterajších klientov a usmernil ich ku komunikácii s príslušnými dodávateľmi. V súčinnosti s Okresným úradom životného prostredia a ochrany prírody sme riešili problematiku čipovania, zdravotných kontrol, výterov a predaja labutí pre ZOO Spišská Nová Ves. Opakovane som sa stretol s riaditeľom závodu Eurovia a následne pracovníkmi vo veci prehodnotenia a alternatív nákladov na opravy a nové komunikácie Zichyho, Janitorova, Svetlá Pusta asfaltová úprava, oprava prepojenia Gavlovičova Niklova Zinkova, Titánova, Pri železničnej stanici vo veci aktuálnych cien jednotlivých akcií a opráv, a to v alternatívach za účelom ich možnej realizácie Dňa 16. apríla sa uskutočnila rada starostov vo veci schváleného programového rozpočtu mesta Košice na rok 2020 v súvislosti s negatívnymi dopadmi a rizikami COVID 19. Následne boli videokonferencie primátora so starostami mestských častí, kde okrem iného boli oznámené časové úpravy rozpočtu a prídelov fi nančných prostriedkov Ráno bol zvolaný krízový štáb mesta za účasti starostov vo veci podania informácií o opatreniach v súvislosti s rizikom šírenia ochorenia COVID 19 na území mesta, prijatých štátnymi orgánmi, orgánmi samosprávy, technickej a materiálnej pripravenosti jednotlivých zložiek rúška, lôžka, karanténne priestory... Uskutočnilo sa rokovanie a obhliadka ulice Berzeviczyho vo veci projektovej dokumentácie na kanalizáciu a vodu - zástupcovia spol. Mars pro, s.r.o. (ktorí zabezpečujú dokumentáciu pre Rokovanie viedol starosta, ktorý konštatoval 100 % prítomnosť poslancov. Za zapisovateľa menoval pani Luciu Brečkovú a za overovateľov zápisnice určil p. Kuruca Maroša a p. Sedlákovú Moniku. Za skrutátora bol schválený p. Marian Kačmár a do návrhovej komisie boli zvolení p. Dušan Pracko a Mgr. Sidor Igor PhD., MBA.

2 Z rokovaní p. Maka). Ich požiadavka je riešenie a projekt komunikácie. Dňa 5.5. sa uskutočnilo pracovné stretnutie vo veci podkladov a vypracovania projektovej dokumentácie na ulicu Berzeviczyho s následným vypracovaním ponuky. Po doplňujúcich otázkach miestne zastupiteľstvo vzalo informáciu na vedomie jednomyseľne. Bod č. 4 Informácia o činnosti štábu CO Bola podaná písomná informácia o prijatých opatrenia v nadväznosti na usmernenia a nariadenia vlády SR, Úrady verejného zdravotníctva a krízového štábu mesta Košice. prevádzka úradu bola zabezpečovaná v obmedzenom režime (nad povinný rámec) prevažne elektronicky, a to prácou z domu, resp. po dve pracovníčky sú denne na úrade technická časť bežala v obmedzenom režime zabezpečovaním jarných prác, čistením ulíc... všetky činnosti miestneho úradu sú zabezpečované cez telefón, resp. mail - sú priebežne vybavované, všetky vhodné informácie o opatreniach sú na stránke mestskej časti, zrušená bola dodávka stravy pracovníkom mestskej časti z dôvodu prijatých opatrení a uzavretia VIA LUX - v tomto smere obdržali príslušnú písomnú informáciu a o možnosti zabezpečovania donášky stravy boli následne informovaní osobne i miestnym rozhlasom, či web stránkou... tým, že stravu je možné zabezpečiť cez telefónne kontakty s následným preplatením časti stravy v zmysle predpisov Miestny úrad s využitím dobrovoľníkov začal postupne šiť a distribuovať ochranné rúška, najprv občanom nad 65 rokov, potom nad 60 a postupne podľa požiadaviek. podľa oznámenia z ÚVZ v Košiciach, v Košiciach ku dňu je 24 jedincov pozitívne testovaných, z nich 7 sú v štátnych karanténach, pripravených je 667 lôžok v UNLP a na detskom 46 lôžok v Barci evidovaný 1 prípad pozitívny, ktorý je v štátnej karanténe (návrat z Anglicka). Od zabezpečujeme vydávanie platobných daňových výmerov pred miestnym úradom s tým, že zároveň poskytujeme podľa záujmu ďalšie ochranné rúška, pre seniorov bolo vydaný priamo vyše 1800 rúšok, v súčasnosti vyše 2000 rúšok. Úrad mestskej časti beží v obmedzenom režime pri zabezpečení príslušného rozsahu hygieny a ochrany zamestnancov i klientov, vrátane cintorína. Od 6. mája sa rozšírili prevádzkové hodiny v osobitnom režime na miestnom úrade hygienické a vzdialenostné opatrenia, vstup cez bočný vchod... Zamestnanci pracujú v normálnom pracovnom režime, prevádzkové hodiny sú upravené. ďalšie informácie. Miestne zastupiteľstvo vzalo informáciu na vedomie jednomyseľne, všetci poslanci. Bod 7 Návrh na úpravu platu starostu Materiál bol predložený písomne. Starosta, v nadväznosti na výzvu v rade starostov, predložil návrh na úpravu svojho platu - zníženie na základnú zákonnú výšku, a to v súvislosti s napätosťou v rozpočte a vo fi nancovaní mestskej časti. Miestne zastupiteľstvo návrh schválilo v pomere 5 za, 2 sa zdržali (poslanci Pracko a Ing. Antal). Návrh bol prijatý. 9. Návrh prvej úpravy programového rozpočtu na rok Materiál bol spracovaný v písomnej podobe, v tabuľkovej a textovej časti. Hlavné dôvodu úpravy rozpočtu boli skutočnosti Navýšenie účelovej dotácie oproti pôvodnej výške schválenej v decembri, a to o 30 tis., čo vyplynulo z rokovaní rady starostov a mesta Košice Zníženie výdavkov na položku starosta (zníženie na základný plat) a hlavný kontrolór (zníženie úväzku pri voľbách) Finančné prostriedky boli určené na opravu komunikácií a projektovú dokumentáciu na nové komunikácie Po prerokovaní vo fi nančnej komisii, jej stanovisku, ktoré predložil zástupca starostu Marek Rusnák nasledovne: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice Barca 1. s c h v a ľ u j e 1. úpravu programového rozpočtu pre rok 2020: zvýšenie bežných príjmov o ,- zvýšenie kapitálových príjmov o 5.000,- zvýšenie bežných výdavkov o ,- zvýšenie kapitálových výdavkov o 5.000,- t.j. celkový rozpočet včítane fi nančných operácií vyrovnaný v objeme: Príjmy ,- Výdavky ,-. 2. s c h v a ľ u j e použitie účelovej dotácie od mesta Košice v programe 6. Verejné priestranstvá a komunikácie v objeme ,- na bežné výdavky opravy chodníkov a komunikácií v mestskej časti Košice - Barca; 5.000,- na kapitálové výdavky - na prípravu a spracovanie projektovej dokumentácie nových komunikácií. Miestne zastupiteľstvo návrh schválilo v pomere 5 za, 2 sa zdržali (poslanci Pracko a Ing. Antal). 2

3 rálneho návrhu poslanca Mgr. Sidora bolo rokovanie tohto bodu prerušené s tým, že bude pokračovať na najbližšom zasadnutí miestneho zastupiteľstva. prerušené do najbližšieho zasadnutia MZ s tým, že je potrebné predkladateľom doložiť súhlasné stanoviská ku komunikácii, nakoľko sa jedná o napojenie na súkromné pozemky. Bod 10. Žiadosti a návrhy na úpravu nájomného nebytových priestorov V súvislosti s COVID 19 boli podané žiadosti a návrhy na úpravu nájomného nebytových priestorov, ktoré boli prerokované vo fi nančnej komisii a v rozprave MZ. Na základe procedu- Bod 11 Návrh na vecné bremeno Berzeviczyho NN Materiál bol spracovaný v písomnej podobe, po prerokovaní v stavebnej komisii bol návrh na vecné bremeno pre Združenie Nová Barca na prechod elektrotechníckých rozvodov NN cez komunikáciu Berzeviczyho. Po prerokovaní v stavebnej komisii a rozprave MZ bolo vecné bremeno odsúhlasené jednomyseľne. Bod 12 Návrh VZN o ochrannom pásme cintorína V súvislosti so zákonným zrušením ochranného pásma 50 m bol spracovaný návrh VZN na 20m, po prerokovaní v miestnom zastupiteľstve bolo odsúhlasené VZN s 15 m ochranným pásmom, a to jednomyseľne. 13. bod Návrh na doplnok k územnému plánu Svetlá Pusta Materiál bol spracovaný vo forme štúdie v alternatívach v textovej a obrazovej časti. Pri rokovaní o predmetných alternatívach bolo rokovanie Rušenie nočného kľudu V súvislosti s interpeláciami poslancov ohľadom hluku starosta informoval, že už na základe podnetov občanov k tejto problematike požiadal vedenie letiska, spoločnosť Slovak Training Academy a Leteckú fakultu o stanovisko, resp. prijatie opatrení na dodržiavanie stanovených pravidiel a trás letov vrtuľníkov v zmysle zverejnenej hlukovej štúdie, resp. mapy s osobitným zreteľom na dodržiavanie nočného kľudu. Nadväzne sa uskutočnilo stretnutie v priestoroch spoločnosti s tým, že v 90 % sa výcvik zabezpečuje na tzv. južných stojánkach, ktoré sú v blízkosti Černého lesa, len v niektorých prípadoch došlo k posunu a zmenu priestoru vzletu, resp. pristátia, čo však súviselo aj s vplyvom poveternostných podmienok, resp. technických podmienok výcviku, a tým aj zmene hlukových pomerov s dopadom na Barcu, ktorá je vo všeobecnosti 14. Názov novej ulice v lokalite pri letisku. Materiál bol predložený v písomnej podobe na návrh spoločnosti Panattoni Slovakia Development s. r. o., ktorá navrhuje názov ulica Jana Kašpara bol to prvý český letec, aviatik a priekopník letectva. V zmysle legislatívy sú potrebné viaceré návrhy na predloženie do názvoslovnej komisie mesta. Boli doplnené návrhy - Ulica Andreja Kvasa, bratov Eugen a Hugo Čihákovi, Metoděj Vlach alebo známa aviatická trojica Bloudek, Potůček, Čermák, ktorí sa zapísali do histórie československého letectva. Po diskusii v tomto bode bol daný návrh na prerušenie v tomto bode a bola daná požiadavka na doplnenie ďalších návrhov. 16. Rôzne V rámci rôzneho starosta infor mo val o možnosti podávať návrhy na ocenenia na úrovni Košického samosprávneho kraja, košické slávnosti budú presunuté na jeseň, rovnako ako aj dni Ukrajiny. Fk dotknutá hlukom z prevádzkovania letiska. Starosta požiadal spoločnosť, aby zladili svoje výcvikové plány zladili s požiadavkami občanov a stanovenými podmienkami. V tomto smere poukázal na spoluprácu s Letiskom Košice, ktoré v zmysle dohody a technických možností priebežne informuje samosprávu o výcviku pilotov veľkých lietadiel a predíde sa tak zbytočnému rozruchu, prípadne sa to vyhlási. 3 Slovenských zákazníkov operátora Telekom sa opäť snažia všemožne pripraviť o peniaze. Ľuďom totiž neprestajne vyvolávajú cudzie čísla, ktoré sa snažia, aby ste im zavolali späť. Keď tak spravíte, hrozí vám poriadne vysoká faktúra alebo vyčerpaný kredit. Na slovenské čísla už niekoľko dní útočia neznámi útočníci Pozor na telefónne čísla využívajúci čísla s rôznou predvoľbou. Najčastejšie sa však objavujú telefonáty z Cookových ostrovov (+682) a telefonáty zo satelitných telefónov (+882 a +883), alebo iné čísla. Nič netušiacim ľuďom volajú krátko, zväčša pár sekúnd a potom zložia. Na smartfónoch si tak často nájdete len zmeškaný hovor. Veríme, že mnohí z vás takéto telefonáty okamžite ignorujú, poprípade ich nahlásia alebo rovno zablokujú, ak takúto funkciu telefón umožňuje. Dôležité je uvedomiť si, že zahraničné čísla sú pravdepodobne spoplatnené a ak by ste im zavolali späť, prišli by ste o nemalú čiastku peňazí.

4 ĎAKUJEME! Vďaka naším dobrovoľníčkam, ktoré nám nesmierne pomohli so šitím rúšok a pracovníkom MÚ sme rozniesli a rozdali viac ako 2000 rúšok. Do schránky dostal rúško prioritne každý dôchodca, postupne aj všetci občania nad 60 rokov. Následne boli k dispozícií rúška aj pre každého, kto sa s touto požiadavkou obrátil na miestny úrad a taktiež boli rúška na základe dopytu poskytnuté aj pre našich najmenších obyvateľov. V mene starostu našej mestskej časti a taktiež v mene mojom, ako prednostky miestneho úradu, by sme chceli vysloviť VEĽKÉ ĎAKUJEM! : - menovite predovšetkým p. Špakovskej, p. Macurovej, p. Sobekovej, P. Janočkovej, p. Toropilovej, p. Šulcovej, p. Babjakovej, p. Kurucovej za veľkú pomoc so šitím rúšok; - našim zamestnancom, p. Kurucovej a p. Timkovi, ktorí ochotne rozniesli rúška všetkým našim 60 a viac ročným občanom; - p. Vierke Greškovičovej za krásne gesto, ktorá sponzorsky venovala rôzne kozmetické a dezinfekčné prípravky pre naše dobrovoľníčky; - p. Milanovi Bujňákovi taktiež za krásne gesto a poskytnutie sponzorských balíčkov; - p. Petrovi Onofrejovi spoločnosť REMESPLUS s.r.o. za sponzorské darovanie gumičiek potrebných k šitiu rúšok; - našim všetkým zamestnancom miestneho úradu, technickým pracovníkom a pracovníčkam miestneho úradu, ktoré aj nad rámec pracovného času venovali úsilie s pomocou prípravy šitia rúšok, zabezpečovania dezinfekčných prostriedkov a možnosti náhradného stravovania pre našich dôchodcov. Ďakujeme aj všetkým Vám za dodržiavanie vládou stanovených nariadení a opatrení a pevne veríme, že sa spoločnými silami vrátime do starých koľají bez rúšok na tvári. MK Nové prírastky v parku Návštevníci parku si mohli všimnúť, že od marca máme opäť len chovný pár labutí, ktorý zahniezdil a 8. mája sa vyliahlo 6 malých labutí, dúfajme, že odolajú nástrahám, ktoré číhajú všade okolo. Pozorne ich chráni hlavne labutiak, na ktorého si je potrebné dávať pozor. Je vysoko teritoriálny a nemá problém napadnúť hocikoho, pozor, je to bolestivé. Osobitne prosíme dajte pozor na deti. Labute z minulého roku boli začipované a predané do ZOO Spišská Nová Ves. Na jazierku už nemohli byť, lebo v prípade zahniezdenia materského páru by ich samec zranil, prípadne i zabil alebo by odleteli. Žiaľ, príroda je niekedy drsná. Na jazierku pribudlo aj niekoľko rodiniek káčatiek s kačkami, husiam sa teraz veľmi nedarí, skôr ich počet klesá, je tu asi škodná dvojnohá. Možno ste sa už v parku stretli s kŕdlikom perličiek, ktoré boli darované do parkových priestorov, dúfajme že sa dokážu ochrániť pred štvor či dvojnohými predátormi. Šliapacie káry v parku Aj keď sa sezóna šliapacích kár v barčianskom parku zatiaľ neotvorila, veríme, že sa čoskoro celá situácia s OCVID-19 zmení a my Vám opäť zabezpečíme parádne vyžitie na našich šliapacích kárach a elektrokárach. Na svoje prvé jazdy čakajú aj naše krásne novinky! Tešíme sa na Vás! Sledujte našu stránku a FB stránku OZ ZÁBAVISKO deťom, kde pridáme najnovšie informácie v súvislosti so začiatkom našej sezóny a spustenie šliapacích kár v krásnom barčianskom parku. OZ ZÁBAVISKO deťom 4

5 Ako sme volili Parlamentné voľby 2020 sú už za nami a dozvuky z nich už prekonal COVID 19, no možno Vás zaujme, ako boli výsledky v Barci v porovnaní s celým Slovenskom a pohľad na časť volebnej komisie. Okrsok č. 1 Okresok č. 2 Okrsok č. 3 Barca spolu Slovensko Počet zapísaných voličov Účasť na hlasovaní ,27% 65,81% Počet platných hlasov ,51% Obyčajní ľudia a nez.osobnosti č ,55% 25,03 Smer sociálna demokracia č ,72% 18,26 SME RODINA č ,94% 8,24 Kotlebovci - ĽSNS č ,87% 7,97 PS/SPOLU č. č ,78% 6,97 Sloboda a Solidarita č ,29% 6,22 Za ľudí č ,09% 5,77 KDH č ,18% 4,65 MKO-MKS č. č ,27% 3,91 Slovenská národná strana č ,27% 3,16 Dobrá voľba č ,98% 3,06 Vlasť č ,85% 2,93 MOST - HÍD č ,58% 2,05 Účasť vo voľbách 68,39% 75,84% 73,73% 72,27% Miniknižnica v parku 5 Pomaly ale isto začína leto. Stále viac a viac nás to privedie do parku. Pán Berta už v minulosti navrhoval do parku malú knižničku pre ľudí, ktorí čakajú na električku alebo trávia čas na lavičkách v miestnom parku. Slovo dalo slovo, pán Peter Berta urobil malý domček, ktorý dokončil a osadil na miesto pán Ladislav Timko. Do domčeka boli dané darované knihy pre dospelých i deti a časopisy. Žiaľ, väčšina z nich už je preč. Dúfame, že neskončili v antikvariáte. Ide o venované knihy, ktoré si môže každý požičať, trebárs aj domov, no mal by ich vrátiť, aby si ich mohli prečítať aj ďalší, prípadne si spríjemniť chvíle čakania na električku. Takže ak sa situácia stabilizuje, veríme, že túto možnosť radi využijete.

6 Musíme sa hanbiť Aj keď v marci bol veľkokapacitný zber komunálneho odpadu zrušený z hygienických dôvodov, v apríli už nabehol, no v obmedzenom rozsahu. Malá fotoreportáž nám ukáže, akí sme, dokážeme narobiť neporiadok, len nech my máme u seba poriadok. Musíme sa hanbiť, keď príde Kosit pre kontajnery a nie je schopný ich naložiť. Následne musia naši zamestnanci pomáhať, či prekladať do ďalších kontajnerov. Je nelogické, že ak je plný kontajner, bez váhania vyhodím svoj odpad nad reálne možnosti alebo bez problémov vyhodím vedľa. Na druhej strane, do našich kontajnerov prichádzajú aj cudzí, žiaľ, všeobecná informovanosť dáva možnosť aj cudzím, ktorí by si odpad mali riešiť vo svojom bydlisku alebo prostredníctvom zberných dvorov. Možno ste si všimli, že z cintorína sme zobrali veľkokapacitný kontajner, a to z dôvodu, že do neho niektorí občania automaticky nosili odpad. Dúfame, že tieto upozornenia a poukázanie na správanie sa niektorých z nás pohnú svedomím a v budúcnosti sa takéto stavy nebudú opakovať. Dočasná skládka odpadov Mestská časť priebežne zabezpečuje vývoz konárov, drevnej hmoty, lístia... do kompostárne, a to podľa množstva traktorovou vlečkou alebo veľkokapacitným kontajnerom, ktorý je určený výlučne len na drevnú hmotu. V žiadnom prípade tam nemožno dávať napr. plastové vrecia s lístím a pod. Občania, ktorí majú väčší objem drevnej hmoty konárov, môžu požiadať mestskú časť o poskytnutie vlečky na konáre (no nie tak ako minule, že pod konármi bol ukrytý plast, plastové plachty, ktoré sme museli v kompostárni odstrániť a vziať späť). V súčasnosti uvažujeme o možnosti, že občania aj s menším množstvom konárov by ich mohli priebežne sústrediť pri cintoríne na zeleni z ulice Fándlyho. Osadíme tam tabuľu dočasná skládka konárov s tým, že ju budeme priebežne odvážať do kompostárne. Dúfame, že sa tam nedostane aj iný odpad. Dôveruj ale preveruj, takže táto lokalita bude priebežne snímaná fotopascou. Uvidíme, ako sa to osvedčí. Za pokus to stojí. Konáre totiž nepatria do veľkokapacitných kontajnerov na komunálny odpad, lebo zaberajú veľmi veľa miesta. Opravy budú pokračovať V zmysle zámerov programového rozpočtu sme v priebehu mesiaca apríl realizovali opravy komunikácií na ktorých boli nebezpečné výtlky. Opravy boli realizované na ulici Čkalovova, Matičná, Timravy, časť Tešedíkova, išlo o realizáciu 150 m2. Napriek tomu, že táto práca bola vykonaná, zostali nedokončené, resp. neopravené výtlky na ulici Tešedíkova, ktoré by mali byť dokončené v najbližšej dobe. Ďalšie práce budú závisieť od vývoja fi nančnej situácii v SR, resp. na úrovni nášho mesta vo vzťahu k mestským častiam, chceli by sme riešiť zámery z programového rozpočtu a zaťaženosti ulíc prevádzkou. Čo sa týka reklamácií po pokládke optického kábla, tie už boli realizované, a to na Abovskej a Barčianskej ulici. 6

7 NOVÁ! Mobilná aplikácia Informácie Mestskej časti v mobilnom telefóne Buďte vždy informovaní o dianí v regióne: získajte aktuálne oznamy mesta z webstránky priamo do mobilného telefónu nezmeškajte už žiadne oznamy ani akcie mesta telefón vás upozorní na každý nový oznam, alebo akciu a podujatie kontakty samosprávy mesta majte vždy po ruke aj v offl ine režime informácie o mesta a jeho histórii môžete odoslať sms správou ako pozvánku Akcie, divadlá, kiná, športové podujatia Ponuky práce Inzercia, predaj aj kúpa Firmy a služby, ich top ponuky Pohotovostné čísla, pohotovosti lekární Aktuálne spravodajstvo zo sveta i Slovenska Stiahnutie aplikáciu Spôsob inštalácie aplikácie Otvorte si túto stránku v prehliadači vášho mobilného telefónu. Kliknite na tlačidlo Google Play (App Store) Otvorí sa Vám obrazovka mobilnej aplikácie Virtualne v Google Play (App Store) Kliknutím na Inštalovať sa aplikácia nainštaluje do vášho mobilného telefónu Po nainštalovaní si v sprievodcovi nastavení vyberte našu mestskú časť Barca a zobrazia sa vám všetky informácie Postup po stiahnutí mobilnej aplikácie: 1. Pridajte si mesto z celkového výberu miest /ikona +/ 2. Kliknite na Pokračovať 3. V bloku Zo samosprávy si môžete prednastaviť prioritu zobrazovania informácií z mesta /kliknutím na ikonu srdce/. 4. Pri Oznamoch je možné nastaviť notifi káciu - upozornenie na pridaný oznam na web stránke mesta /kliknutím na ikonu zvonček/. 5. Po notifi kácii oznamu si daný oznam prezriete priamo v mobile bez nutnosti ísť na webovú stránku mesta Mobilná aplikácia Virtualne nezhromažďuje žiadne osobné údaje o používateľovi. Pre skvalitnenie dostupných informácií zhromažďujeme iba neadresné štatistické dáta, napríklad ktoré kategórie používatelia preferujú, alebo ktorý operačný systém mobilného zariadenia je najviac používaný. Tieto štatistické dáta spravujeme iba v rámci redakcie Virtualne.sk a nie sú poskytované žiadnym iným subjektom. Mobilnú aplikáciu mestská časť pripravila v spolupráci so spoločnosťou WEBY GROUP, s.r.o. 7

8 100 rokov od narodenia Jána Pavla II. V roku 1978 sa na prekvapenie mnohých stal novým pápežom poľský kardinál Karol Wojtyla a prijal meno Ján Pavol II. Od narodenia Jána Pavla II., ktorého v roku 2014 vyhlásil pápež František za svätého, uplynulo v pondelok 18. mája 100 rokov. Ján Pavol II. bol prvým netalianskym pápežom od čias Hadriána VI. a vôbec prvým slovanským pápežom v dejinách katolíckej cirkvi. Jeho pontifi kát trval 26 rokov. Počas neho absolvoval 104 zahraničných ciest, vďaka čomu si vyslúžil prezývku lietajúci pápež. Karol Wojtyla sa narodil 18. mája 1920 vo Wadowiciach ako druhý syn Karola a Emilie Wojtylovcov. Jeho detstvo poznačilo úmrtie matky, keď mal len deväť rokov. O tri roky na to, v roku 1932, stratil aj staršieho brata, lekára Edmunda. Stredoškolské vzdelanie nadobudol na chlapčenskom gymnáziu v rodnom meste. Počas štúdia sa zaujímal o šport a divadlo - hrával v školských predstaveniach. Po maturite začal v roku 1938 študovať polonistiku na Filozofi ckej fakulte Jagelovskej univerzity v Krakove. Po vypuknutí druhej svetovej vojny a obsadení Poľska nacistickým Nemeckom univerzitu uzavreli. Mladý Wojtyla pracoval v kameňolome a chemickej továrni. V roku 1941, keď mal 21 rokov, mu zomrel aj otec. Na jeseň 1941 spoluzakladal v Krakove divadlo Teatr Rapsodyczny, ale zároveň v ňom rástla túžba po kňazstve. V roku 1942 sa zúčastňoval na tajných prednáškach z teológie v krakovskom kňazskom seminári. O rok neskôr začal študovať teológiu a vstúpil do tajného Metropolitného duchovného seminára v Krakove. Po vojne študoval teológiu na Jagelovskej univerzite a na Katolíckej univerzite v Lubline. Za kňaza ho vysvätili 1. novembra Teologické vzdelanie si od roku 1948 dopĺňal aj na Teologickej fakulte Pápežskej dominikánskej univerzity Angelicum v Ríme. Po návrate do Krakova pôsobil ako kaplán a zároveň po obhájení docentúry prednášal na univerzitách v Krakove a v Lubline. V júli 1958 ho pápež Pius XII. ako 38-ročného vymenoval za pomocného krakovského biskupa. Krakovským arcibiskupom sa stal v roku 1964 a 26. júna 1967 ho pápež Pavol VI. vymenoval za kardinála. O 11 rokov neskôr, 16. októbra 1978, kardináli, ktorí sa na konkláve zvolanom po náhlej smrti pápeža Jána Pavla I. nevedeli dohodnúť ani na jednom talianskom kandidátovi, zvolili prekvapivo vtedy 58-ročného Wojtylu za 264. pápeža. Hlasovalo za neho 103 spomedzi 109 prítomných kardinálov. Do funkcie nastúpil 22. októbra Vybral si meno podľa svojho predchodcu Jána Pavla I., ktorý bol na svätopeterskom stolci len 33 dní. Pontifi kát Jána Pavla II. ( ) bol tretím najdlhším v dejinách. Počas neho absolvoval 104 apoštolských ciest; prvú už v januári 1979, keď prišiel pozdraviť veriacich do Dominikánskej republiky, Mexika a na Bahamy. Ešte v tom istom roku navštívil rodné Poľsko. Táto udalosť sa stala zlomovým okamihom, ktorý povzbudil Poliakov v boji za slobodu. Navštívil aj Izrael či Spojené štáty a bol prvým pápežom, ktorý pricestoval do Británie, kde sa stretol s kráľovnou Alžbetou II., najvyššou predstaviteľkou anglikánskej cirkvi. Po prvý raz navštívil Slovensko 22. apríla 1990 ešte v rámci Československa, keď odslúžil omšu na letisku vo Vajnoroch. V dňoch 30. júna až 3. júla 1995 už prišiel na územie samostatnej Slovenskej republiky. Bol v Bratislave, Nitre, Šaštíne, Košiciach aj na letisku v Košiciach - Barci, Prešove, Levoči a súkromne aj vo Vysokých Tatrách. Počas tretej návštevy, v dňoch septembra 2003, navštívil Bratislavu, Trnavu, Banskú Bystricu, Rožňavu (letisko Košice Barca) Pápež sa stal obeťou atentátu, keď ho 13. mája 1981 na Námestí sv. Petra v Ríme postrelil Turek Mohamed Ali Agca. O štyri dni Ján Pavol II. v nedeľnom príhovore z nemocnice Gemelli svojmu atentátnikovi odpustil. Počas svojho pôsobenia sa zaujímal aj o politické dianie vo svete. Zasadzoval sa za ukončenie vojenských konfl iktov a výraznou mierou sa podieľal aj na páde železnej opony. Ako najvyšší predstaviteľ katolíckej cirkvi potvrdzoval jej tradičnú náuku. Odmietal zrušenie celibátu, antikoncepciu, homosexualitu, umelé ukončenie tehotenstva či vysviacku žien. Na druhej strane, v roku 1993 rehabilitoval Galilea Galileiho, v roku 1994 Mikuláša Kopernika a neskôr aj evolučnú teóriu Charlesa Darwina. Výraznou mierou prispel aj k ekumenickému dialógu. Ako vôbec prvý pápež navštívil 13. apríla 1986 synagógu v Ríme. V roku 2002 sa v Assisi na jeho podnet uskutočnilo stretnutie predstaviteľov 12 veľkých svetových náboženstiev. O odpustenie hriechov cirkvi z minulosti - vrátane neprávostí páchaných na Židoch, kacíroch, domorodých obyvateľoch a ženách - požiadal počas slávnostnej omše v Bazilike sv. Petra v Ríme 12. marca Pápež Ján Pavol II. napísal 14 encyklík a medzi jeho hlavné dokumenty patrí aj 11 apoštolských exhortácií, deväť apoštolských konštitúcií a množstvo apoštolských listov. Americký časopis Time ho v roku 1994 vyhlásil za muža roka a bruselský týždenník European Voice ho nominoval na cenu Európan roka 2002 za kampaň v prospech rozšírenia Európskej únie v Poľsku a presadzovanie kresťanských hodnôt. V poslednom desaťročí pontifi kátu sa zdravotný stav Jána Pavla II. zhoršoval. Trpel artritídou a Parkinsonovou chorobou. Jeden z najobľúbenejších pápežov Ján Pavol II. zomrel vo veku 84 rokov v Apoštolskom paláci vo Vatikáne 2. apríla Blahorečený bol 1. mája 2011 počas pontifi - kátu Benedikta XVI. Ako dôvod na beatifi káciu uznala vatikánska Kongregácia pre kauzy svätých zázrak pripisovaný príhovoru Jána Pavla II. za uzdravenie francúzskej rehoľnej sestry Marie Simonovej-Pierrovej. Za svätého Jána Pavla II. vyhlásil 27. apríla 2014 pápež František. Pri príležitosti 100. výročia od narodenia pápeža Jána Pavla II. (18. mája 1920) priniesla TASR výberovú chronológiu dôležitých dátumov jeho pontifi kátu: Pontifi kát pápeža Jána Pavla II. trval od 16. októbra 1978 do 2. apríla 2005, keď Ján Pavol II. zomrel. Na čele rímskokatolíckej cirkvi stál 26 rokov. 16. októbra Zbor kardinálov, konkláve, zvolil Poliaka Karola Wojtylu za prvého netalianskeho pápeža od roku januára Pápež vykonal prvú zo 102 zahraničných ciest. Zahŕňala Dominikánsku republiku, Mexiko a Bahamy. 4. marca Ján Pavol II. uverejnil prvú zo 14 svojich encyklík - Redemptor hominis (Vykupiteľ človeka). 13. mája Turecký extrémista Ali Agca spáchal na Jána Pavla II. atentát, ťažko ho zranil tromi výstrelmi z pištole na Námestí sv. Petra vo Vatikáne. 8

9 mája Pápež v nedeľnom príhovore z nemocnice Gemelli svojmu atentátnikovi odpustil. 13. apríla Ako vôbec prvý pápež navštívil Ján Pavol II. synagógu v Ríme. december Pápež prijal vtedajšieho generálneho tajomníka Ústredného výboru Komunistickej strany Sovietskeho zväzu (ÚV KSSZ) Michaila Gorbačova. 21. apríla Bývalé Československo zažilo historickú udalosť: na dvojdňovú návštevu Čiech, Moravy a Slovenska pricestoval pápež Ján Pavol II. Záujem o návštevu Československa prejavil pritom už v roku 1985, na výročie úmrtia sv. Metoda. Pod pozvánku kardinála Františka Tomáška sa však vtedy odmietol podpísať československý prezident Gustáv Husák. 30. mája Ján Pavol II. defi nitívne odmietol ženy ako kňažky. 30. júna - 3. júla Samostatnú Slovenskú republiku navštívil pápež Ján Pavol II. Bol v Bratislave, Nitre, Šaštíne, Košiciach, Prešove, Levoči a súkromne aj vo Vysokých Tatrách. Stretol sa s najvyššími predstaviteľmi SR - prezidentom Michalom Kováčom a premiérom Vladimírom Mečiarom - a so státisícmi veriacich. 16. marca V dokumente Úvahy o holokauste (šoa) priznal Vatikán spoluvinu kresťanov - nie však cirkvi - na holokauste. 25. decembra Pápež otvoril symbolicky Svätú bránu v Chráme sv. Petra. Znamenalo to začiatok veľkého jubilejného roka marca Ján Pavol II. vyslovil Mea culpa (Moja vina) za chyby cirkvi, akými boli náboženské vojny, prenasledovanie židov a inkvizícia. marca Uskutočnila sa pútnická cesta pápeža do Izraela, Jordánska a na palestínske územia. Pri Múre nárekov v Jeruzaleme prosil o odpustenie za prenasledovanie židov kresťanmi a celebroval omše v Betleheme a Nazarete. 24. januára V Assisi sa uskutočnilo stretnutie 12 veľkých svetových náboženstiev a modlitby za mier. 11. september Začala sa 102. zahraničná cesta pápeža, ktorá viedla na Slovensko a trvala do 14. septembra. Vyvrcholením ofi ciálnej návštevy pápeža Jána Pavla II. v SR bolo blahorečenie gréckokatolíckeho pomocného biskupa Vasiľa Hopku a rádovej sestry Zdenky Schelingovej. V rámci svojej cesty navštívil najvyšší pontifex Trnavu, Banskú Bystricu, Rožňavu a Bratislavu- Petržalku. Pápež prijal na audiencii prezidenta SR Rudolfa Schustera, predsedu NR SR Pavla Hrušovského a predsedu vlády SR Mikuláša Dzurindu. 28. augusta Vatikán vrátil ruskej pravoslávnej cirkvi ikonu Matky Božej z Kazane. Pápež Ján Pavol II., ktorý sa snažil o zmierenie s pravoslávnou cirkvou, dlhé roky dúfal, že do Moskvy bude môcť pricestovať s ikonou aj on. Ruská pravoslávna cirkev však pápežovu návštevu vytrvalo odmietala. marca 2005 Pápež, ktorý prvýkrát za 26 rokov svojho pontifi kátu v tento deň necelebroval omšu na Kvetnú nedeľu, sa objavil v okne svojho bytu vo Vatikáne a pozdravil veriacich na Námestí sv. Petra. 2. apríla Ján Pavol II. vo veku 84 zomrel. 1. mája Pápež Benedikt XVI. vyhlásil svojho predchodcu na čele katolíckej cirkvi Jána Pavla II. za blahoslaveného. Ako dôvod na beatifi káciu zosnulého pápeža poľského pôvodu uznala vatikánska Kongregácia pre kauzy svätých zázrak pripisovaný príhovoru Jána Pavla II. za uzdravenie francúzskej rehoľnej sestry Marie Simonovej-Pierrovej z Parkinsonovej choroby. Za svätého Jána Pavla II. vyhlásil 27. apríla 2014 pápež František. Spracované z TASR Na priloženom linku (nájdete aj na našej web stránke si môžete pozrieť a pripomenúť odhalenie pamätníka Sochy Jána Pavla II. v našej mestskej časti. Za spracovanie a pridanie videa ďakujeme kedysi nášmu duchovnému otcovi iniciátorovi pamätníka - doc. JCDr. PaedDr. Jozefovi Marčinovi PhD. - dnes duchovný otec vo farnosti Kapušany pri Prešove Milí všetci, dovoľujem si Vás informovať, že poľské veľvyslanectvo práve online spustilo výstavu Ján Pavol II. a Slováci, ktorej som autorkou: ii_15.05 Teším sa, že sa mi do nej v rámci daných možností a mantinelov podarilo včleniť témy, ktoré sú na Slovensku dnes málo známe alebo vedome marginalizované (napríklad slovenský exil), vyjadriť základné črty magistéria Jána Pavla II. vrátane tých, ktoré dnes mnohí aj medzi kato-líkmi ignorujú (napríklad úctu k hodnote národa) a predstaviť vzťahy pápeža k Slovensku a Slovákom v kontexte slovenských dejín. Viaceré úryvky z historických prameňov, ktoré som do výstavy začlenila, sú neznáme, napríklad list mladých Slovákov prezidentovi Gustávovi Husákovi z augusta 1984, v ktorom ho žiadali, aby bol slovenskému národu prinavrátený ná-rodný symbol - dvojkríž. Aj mnohé fotografi e sú na Slovensku neznáme - fotografi e z pápežo-vej návštevy v Slovenskom ústave sv. Cyrila a Metoda v Ríme v roku 1981 či v slovenskej katedrále pri Toronte v roku 1984, z prijatia slovenskej mládeže v Castel Gandolfe po prvom svetovom festivale slovenskej mládeže vo Waldkraiburgu, ktorý organizoval Svetový kongres Slovákov v lete 1980, fotografi e z návštevy (arci)biskupa Júliusa Gábriša vo Vatikáne či z jeho pohrebu, či vyobrazenie medaily sv. Gorazda od majsterky Cvengrošovej, ktorú veľvyslanec Servátka daroval pápežovi pri svojej nástupnej audiencii. Iné zábery sú známe, ale zostávajú vyjadrením hodnôt, ktoré som chcela aj výstavou sprostredkovať - predovšetkým nezabudnu-teľný pápežov bozk slovenskej zeme z 22. apríla 1990 ako prejav úcty k slovenskému národu a jeho právu na štátnu i duchovnú nezávislosť. Výstava mala byť podľa pôvodného plánu ofi ciálne inaugurovaná v Bratislave, potom putovať po celom Slovensku (so začiatkom v Nitre) a nakoniec prísť do Krakova. Za momentálnych obmedzení však bola predbežne zverejnená iba elektronicky s tým, že keď sa situácia uvoľní, bude ju možné aj fyzicky nainštalovať. Srdečne, Emília Hrabovec (sprostredkoval Jozef Marčin) 9

10 Olivy patria k snáď najstarším pochúťkam svetovej histórie, napríklad stredomorská kuchyňa sa bez nich nezaobíde. Chránia srdce a cievy Tuk obsiahnutý v olivách pozostáva takmer výlučne z nenasýtených mastných kyselín. Preto majú pozitívny vplyv na hladinu cholesterolu a krvný tlak. Sú dobré pre tehotné Budúce mamičky by si mali častejšie pochutnávať na olivách, pretože obsahujú značné množstvo kyseliny listovej. Tento vitamín skupiny B je počas tehotenstva obzvlášť dôležitý, pretože chráni nenarodené dieťa pred vrodenými anomáliami. Pomáhajú pri chudnutí Jednoznačne obsahujú menej kalórií ako napríklad zemiakové lupienky. Pomerne rýchlo tiež zasýtia, takže sa nimi len ťažko dá prejesť. Postarajú sa o to, že budeme automaticky menej jesť. Mimochodom, zelené olivy sú nízkokalorické, čierne zas obsahujú viac zdravého tuku. Sú dobré pre črevo Olivy sú obzvlášť ľahko stráviteľné. Okrem Príčin nespavosti je mnoho. Ak je dlhodobá, môže vyústiť do vážnych zdravotných následkov. Unavení a vyčerpaní ľudia skúšajú rôzne triky, len aby boli schopní zaspať. Počítajú napríklad ovečky, kupujú si voňavé vankúšiky alebo počúvajú upokojujúcu hudbu. V poslednom období sa však čoraz častejšie hovorí o metóde založenej na zmene dýchania, ktorá vám pomôže zaspať. Zo strany verejnosti je pozitívne hodnotená. Väčšina ľudí, ktorí ju už vyskúšali, tvrdí, že dokážu vďake nej zaspať do jednej minúty. Ochutnajme zdravé olivy Neviete zaspať? Právne okienko Akú povinnosť má vlastník pozemku, z ktorého konáre stromov prečnievajú nad susedný pozemok? Technika spočíva v tom, že sa počas štyroch sekúnd nadýchnete nosom, potom zadržíte dych na sedem sekúnd a pomaly sa vydýchavate ďalších osem sekúnd. Všetko treba zopakovať, až kým nezaspíte. Metódu odporúčajú aj ľuďom, ktorí potrebujú odľahčiť unavenú myseľ, prekonať úzkosť či ovládať hnev, pretože upokojuje srdcový rytmus. Za účelom získania lepších výsledkov je vhodné používať túto techniku dvakrát denne. Ak s ňou iba začínate, môžete ju vyskúšať štyrikrát, nie však viac. Vlastník sa v zmysle 127 Občianskeho zákonníka musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval vlastníka susedného pozemku. Teda aj v prípade stromov prečnievajúcich nad susedný pozemok musí zabezpečiť, aby tieto stromy neprimerane netienili, prípadne neohrozovali susedný pozemok alebo stavbu umiestnenú na susednom pozemku. Preto je vlastník stromov povinný najmä odstraňovať padajúce lístie, konáre či plody stromov, ktoré skončia na susednom pozemku. Netreba však zabúdať, že na vstup na susedný toho kŕmia prospešné baktérie, ktoré tvoria našu črevnú fl óru. Obsahujú dôležité vitamíny Platí to rovnako pre zelené, ako aj pre čierne olivy: poskytujú dôležité vitamíny. Obsahujú relatívne vysoké množstvo vitamínov skupiny B, vitamín A a E. Znižujú riziko cukrovky Štúdie ukázali, že u tých, ktorí pravidelne konzumujú olivy, je menej pravdepodobné, že sa vyvinie cukrovka. Odborníci tiež uvádzajú dôležité esenciálne mastné kyseliny ako hlavný dôvod tohto pozitívneho účinku. Čo by ste mali vedieť o olivách V stredomorskom regióne je známych viac ako 50 rôznych druhov olív, k dispozícii sú v mnohých farbách od svetlozelenej cez tmavozelenú až po tmavohnedú až čiernu. Pre mnohých sú kalamata olivy obzvlášť veľké, aromatické olivy tmavomodrej farby symbolom tých ideálnych olív. Iní zas preferujú malé, celkom čierne olivy alebo naopak zelené olivy. Mimochodom, farby olív nemajú nič spoločné s odrodou, ale skôr vypovedajú o stupni zrelosti. Zelené sa zbierajú nezrelé alebo polozrelé, úplne dozreté olivy žiaria na strome tmavé až čierne. Hnedé sú niečo medzi tým, už nie sú nezrelé, ale ešte nie sú ani celkom zrelé. Za svoju trvanlivosť a pikantnú chuť vďačia baktériám kyseliny mliečnej, ktoré majú mimoriadne priaznivé účinky na žalúdok a črevá. Pôvod Pôvodný domov olivovníkov je pravdepodobne v starovekom Grécku, ale starí Rimania poznali a oceňovali aj olej tohto ovocia. Dnes olivovníky rastú vo všetkých krajinách okolo Stredozemného mora. Skladovanie Neotvorené poháre alebo konzervy sa môžu uchovávať roky Otvorené však v chladničke vydržia čerstvé len niekoľko mesiacov. Voľne kúpené olivy síce nie tak dlho, ale tie častokrát nakupujeme len v množstve, ktoré rýchlo spotrebujeme. Sprac. FK Pravda Na zamyslenie Optimizmus je viera, ktorá vedie k úspechu. Nič sa nedá robiť bez nádeje a dôvery. Helen Keller ( ) Nemeraj deň podľa tohto, koľko zožneš, ale podľa tohto, koľko zaseješ. Robert Louis Stevenson ( ) Život by nemohol pokračovať, ak by sme minulé veci nenechali v minulosti a tým neoslobodili prítomnosť z jej pút. Paul Tillich ( ) Dokonalosť charakteru sa prejavuje takto - žiť každý deň, akoby bol váš posledný, bez náhlenia, bez apatie, bez pretvárky. Marcus Aurelius ( ) Stratiť radosť znamená stratiť všetko. Robert Louis Stevenson ( ) pozemok je potrebný súhlas vlastníka tohto susedného pozemku. Ak vlastník stromov prečnievajúcich nad susedný pozemok nedostane povolenie na vstup na susedný pozemok, tak nie je povinný odstraňovať padajúce lístie, konáre či plody stromov, ktoré skončili na susednom pozemku. Ak sused odmietol umožniť vstup na susedný pozemok, nemôže byť vlastník stromov zo strany suseda ani žalovaný v súvislosti so splnením povinnosti odstraňovať padajúce lístie, konáre či plody stromov, ktoré skončia na susednom pozemku. 10

11 Kvasený nápoj zo sladu, chmeľu a vody patrí na Slovensku k najobľúbenejším. Dokáže zahnať smäd počas teplých dní, a či už si pri ňom posedíme doma alebo s priateľmi, bývajú to zväčša príjemné chvíľky. Málokto však vie, že pivo obsahuje množstvo rôznych látok, pričom mnohé sú prospešné pre ľudský organizmus. V zlatistom moku nájdeme minerály ako draslík, horčík, fosfor, vápnik, sodík či kremík, ktoré pôsobia preventívne proti srdcovocievnym ochoreniam. Zdraviu prospešné sú aj stopové prvky ako selén, zinok, meď a chróm. Medzi antioxidantmi vynikajú hlavne fl anovonoidy a fytoestrogény, ktoré majú protizápalové a protirakovinové účinky. Ďalej sa v pive nachádza resveratrol, zložka známa z červeného vína, ktorá vychytáva voľné radikály a znižuje riziko rakoviny. Nesmieme zabudnúť ani na vysoký obsah vitamínov skupiny B a oxid uhličitý, ktorý podporuje produkciu kyseliny chlorovodíkovej v žalúdku a zároveň aj vylučovanie látok odvádzaných močom. Pivo ako liečivý zázrak Pomáha pri chudnutí, vysokom tlaku aj nespavosti Hoci je pivo bohaté na mnohé prospešné látky, s jeho konzumáciou by sme to nemali preháňať. Za bezpečnú dávku možno považovať 14 gramov čistého alkoholu denne, čo predstavuje jedno malé pivo. Jedno veľké pollitrové 12-stupňové pivo obsahuje 20 gramov čistého alkoholu a pri dvoch veľkých pivách denne už môžeme hovoriť o nebezpečenstve vzniku alkoholickej závislosti. Boj so slimákmi S opatrnosťou k dlhovekosti Ak budeme opatrní a odporúčané množstvá nebudeme prekračovať, potešia nás viaceré benefi ty. A pocítiť by sme to mali nielen na zdraví, ale aj kráse. Čo všetko teda pivo môže dokázať? Chráni pred mozgovou príhodou a infarktom: Podľa štúdie Pensylvánskej univerzity môže jedno pivo denne znížiť riziko vzniku mozgovej príhody a infarktu až o 60 %. Konzumácia v správnom množstve pomáha potláčať usadzovanie tuku v cievach a chráni tak pred kardiovaskulárnymi ochoreniami. Ničí obličkové kamene: Fínski vedci zistili, že jedna fľaša piva denne znižuje riziko vzniku obličkových kameňov o 40 %. Na jednej strane voda zrieďuje moč, na druhej alkohol zvyšuje vylučovanie vápnika, ktorý tvorí hlavnú zložku obličkových kameňov. Predchádza cukrovke: Obsah alkoholu v pive zvyšuje citlivosť na inzulín, čím môže pomôcť predísť cukrovke. Rozpustné vlákno v pive tiež pomáha regulovať hladinu cukru v krvi. Pomáha pri vysokom tlaku Striedma konzumácia piva znižuje vysoký krvný tlak, a to vďaka obsahu draslíka. Pozor však, nadmerné pitie má presne opačný účinok! Pôsobí proti infekciám: Pivo spomaľuje biochemické procesy v krvi, ktoré vedú k zápalom. Odplavovanie škodlivín z tela je zabezpečené aj vďaka močopudnému účinku piva. Každoročný boj proti slimákom patrí k nepríjemným aktivitám mnohých záhradkárov. Zatočí s nespavosťou a stresom Chmeľ je známy ako mierne prírodné sedatívum. Ochutnávanie navyše zvyšuje množstvo dopamínu v krvi, vďaka čomu sa môžeme cítiť pokojnejší a uvoľnenejší. Pohár piva pred spaním je dobrý nápad, väčšie množstvo však kvalitu spánku zrejme zhorší. Dobré aj na vlasy Skúste si pivom opláchnuť hlavu a nechajte pár minút pôsobiť. Mnohé ženy sa zhodujú, že ich jemné vlasy získali objem a boli pevnejšie. Ak vás trápi lámavosť, pripravte si masku z jedného žĺtka a 150 ml svetlého piva. Zmes naneste na vlasy, zabaľte na 20 minút do uteráka a potom poriadne umyte šampónom. Pivo nielen chutí, ale aj prospieva - bojuje proti infekciám dýchacích ciest 11 Rozdrvený materiál Účinnou metódou je rozsypať okolo hriadok drsný materiál. Znechutia ich rozdrvené vaječné alebo orechové škrupiny, piliny, popol, hradba z hrubšieho piesku, štrk Aromatické rastliny Slimáky veľmi neobľubujú voňavé rastliny. Odpudzuje ich cesnak, tymian, šalvia, kôpor, levanduľa, pivónie, petržlen, materina dúška, ale aj nechtík. Pivné pasce Zakopte do zeme pohár alebo nádobu tak, aby z nej trčal centimetrový okraj, a do výšky asi 2/3 pohára nalejte pivo. V takto pripravenej pasci sa slimáky utopia. Vysoká prekážka Ako prirodzená prekážka okolo záhonov môže slúžiť do zeme zapustený plech s okrajom ohnutým smerom von. Celkovo by mal zo zeme trčať asi 15 cm do výšky Ak sa vám nechce zbierať, stavať prekážky a pasce, k dispozícii je mnoho chemických prípravkov. Treba si však uvedomiť, že táto chémia môže preniknúť až do pôdy. Čínske kačice Problém so slimákmi pomôžu vyriešiť aj kačice, ježkovia, ropuchy alebo užovky. Vyhnite sa však použitiu soli v záhrade. S lahodným nápojom si mnohí spájajú takzvané pivné brucho. Ženy sa ho neraz boja piť z presvedčenia, že priberú. Pivo je však v skutočnosti menej kalorické ako väčšina alkoholických nápojov. Neobsahuje tuky, len malé množstvo sacharidov, a predstavuje tak rýchly zdroj energie. Len pre porovnanie: 100 gramov piva obsahuje 45 kalórií a má trikrát menej cukru ako 100 gramov ovocnej šťavy. 100 gramov torty obsahuje až 450 kalórií, čo je naozaj neporovnateľné. Problém však nebýva v samotnom pive, ale v jedlách, ktoré sa k nemu zvyčajne konzumujú. Tie totiž bývajú neraz poriadne mastné a ťažké.

12 Od polovice marca COVID 19 zásadne zasiahol do nášho každodenného života. Obmedzenie pohybu, uzatvorenie všetkých škôl, pracovísk, bohoslužieb v kostoloch, obmedzenie dopravy, obmedzenie bežnej prevádzky úradov, služieb, nosenie ochranných rúšok, dezinfekcia na každom kroku... V súčasnosti sa jednotlivé opatrenia postupne dostávajú do uvoľňovacej fázy, no návrat do normálnych koľají pravdepodobne ešte potrvá. Táto situácia sa však výrazne odrazí, resp. odráža v našej ekonomike, ktorá má, resp. bude mať určite dopad na fi nancovanie samosprávy, a to či priamo alebo s časovým posunom, aj keď súčasná vláda chce riešiť časť ekonomických dopadov zo situácie u podnikateľských subjektov, no i ZMOS i Únia miest sa obrátili na vládu o riešenie aspoň časti podielových daní, a to na úroveň minulého roku. V súčasnosti je schválený rozpočet mestskej časti v nadväznosti na rozpočet mesta Košice. Pokles podielových daní z úrovne mesta už sa prejavil v apríli i v máji, zatiaľ to vyzerá na pokles časový. Obdobne je časovo viazaná aj účelová dotácia, uvidíme, ako sa to bude vyvíjať v ďalšom období. Táto situácia sa prejavila už od marca aj v našich ďalších príjmoch z prenájmov budov, keď bolo nutné uzatvoriť činnosť klubovú v technickej budove pri pošte i v kultúrnom dome. Zo súčasnej situácie i technických podmienok v technickej budove sme pristúpili k výpovedi klubovej činnosti Stonožky s tým, že klubová činnosť sa bude môcť vrátiť do kultúrneho domu. Technická budova si vyžaduje sanáciu, izoláciu múrov, oprava strechy, okien, kanalizácie... Tieto práce budú realizované v rámci možnosti vlastnými silami, odborné práce dodávateľsky. Priestory by mali byť vrátené ako denné priestory pre technických zamestnancov, pre ktorých tieto priestory boli robené v roku Ich uvoľnenie bolo z dôvodu chýbajúcej telocvične základnej školy a využívali ich žiaci ZŠ. Od začala naša mestská časť s odovzdávaním daňových výmerov. Posledných niekoľko rokov sme sa roznášanie výmerov snažili zabezpečiť prostredníctvom našich pracovníkov miestneho úradu, ak to bolo možné, zabezpečili sme aj pracovníčku magistrátu mesta Košice, ktorá osobne vyberala platby za daň od našich občanov. V súčasnej situácií spojenej so šírením vírusu CO- VID 19 sme hľadali možnosti, ako odovzdať tieto daňové výmery čo najpriechodnejším spôsobom. Daňové výmery boli preto v jednom týždni odovzdávané pred budovou miestneho úradu, nakoľko nám počasie v danom týždni prialo, chceli sme sa vyhnúť nahromadeniu Zásah COVIDu 19 do nášho života Už v minulom roku bola v parlamente prijatá legislatíva, ktorá v našich podmienkach samosprávy blokuje rozvoz stravy pre dôchodcov, keď nám zrušili licenciu. Skrátka, rozvoz stravy môže zabezpečovať len ten, kto má vlastnú prevádzku výroby stravy. To, že sme využívali dodávku stravy z VIA LUXu, uzatvorenie sociálnych zariadení to ešte urýchlilo. Takže dovoz stravy môžu vykonávať len spoločnosti, ktoré varia v svojej prevádzke. Samozrejme na úrovni samosprávy prijímame opatrenia na znižovanie výdavkov súvisiace napr. s vylúčením verejnoprospešných akcií napr. deň detí, deň matiek, májové akcie..., ale i časovým posunom k niektorým investičným zámerom, či plánovaným zámerom. Samozrejme zabezpečujeme prevádzkové potreby obce - osvetlenie, kosenie verejnej zelene v rozsahu vyše 15 ha, a to viackrát, údržbu komunikácií opravu výtlkov, dopravného značenia,... Súvisle opravy komunikácií budú závisieť od vývoja fi nancií v ďalších mesiacoch. Zabezpečujú sa projektové práce k stavebným povoleniam kanál, voda, komunikácia - Berzeviczyho, chceme dokončiť verejné osvetlenie v komunikáciách medzi cintorínom a hospodárskym dvorom, bojovať s likvidáciou odpadov a skládok, poklesom spodných vôd, likvidáciou suchých stromov v parku, ktorých počet hlavne u ihličnanov narastá, odstránenie parazitujúceho imela na stromoch parku, ktoré sa presunulo z pôvodného ložiska mimo parku. Tieto práce budú musieť byť presunuté na jeseň, kedy skončí hniezdenie vtákov a budú technické prostriedky voľné, uzatvorenie prevádzok zablokovalo v marci aj tieto práce, ktoré boli objednané. Priebežne budú zabezpečované sanačné práce a činnosti na majetku mestskej časti, t.j. technických budov a bytového fondu, ktorý stále nesie so sebou dosť rizík. Aktualizujeme z fi nančného hľadiska jednotlivé oblasti väčších opráv, či výstavby komunikácií, pre ich realizáciu v tomto roku či v budúcich rokoch, čo bude prioritou pri zabezpečovaní rozvoja obce. Ide o lokality napríklad Pri železničnej stanici, Gavlovičova Niklova, Titánova, Zichyho, Svetlej Pusty... Rozpočet na rok 2020 je schválený, budeme sa ho snažiť maximálne naplniť a svoju činnosť smerovať k splneniu požiadaviek občanov, aj keď sú veci, ktoré nedokážeme splniť podľa všetkých predstáv, lebo kompetencie sú niekde inde. Samozrejme hľadáme aj zdroje v príjmovej časti rozpočtu náhrady výpadkov, uvidíme, ako sa nám naše snahy o dotácie podaria, či hľadanie ďalších vhodných zdrojov. Mesto Košice išlo aj do úveru, síce kontokorentného, no zatiaľ sa tejto forme chceme vyhnúť a budeme hľadať iné možnosti. Stále sa snažíme podporovať požiadavky občanov k zmenám a doplnkom k územnému plánu s ohľadom na doterajšie podania a ich spracovanie na úrovni mesta Košice do konečnej verzie. Zároveň aj územný plán, ktorý bol schválený už v roku 2012, sa snažíme investorom pomáhať tak, aby ich realizácia infraštruktúry začala čo najskôr. Z fotozáberu Barce je vidieť začiatok prác súvisiacich s archeologickým výskumom a prípravou komunikácií pod hospodárskym dvorom. Okrem vecí, ktoré máme možnosť denne sledovať, miestnu samosprávu čaká v tomto období mnoho úloh, ktoré sú náročné a na stav súčasnej elektronizácie v spoločnosti sú na nás kladené neúnosné nároky, a to napr. u legislatívy v oblasti katastra doplňovanie údajov o domoch, nakoľko sa blíži čas sčítania obyvateľstva, otázky elektronickej bezpečnosti a ochrany údajov, dokumentáciou civilnej ochrany, metodikou sledovania energií, metodikou súpisných čísel, overovanie... Ako vyplýva z uvedených zámerov, čaká nás veľa práce na jednotlivých úsekoch činnosti samosprávy pri súčasnom zložitom stave v spoločnosti, a to nielen v našej ale v rámci sveta, lebo má to už celosvetový dopad. Držme si palce, aby sme to čo najlepšie zvládli k čo najlepšej spokojnosti väčšiny našich občanov. František Krištof - starosta ODOVZDÁVANIE DAŇOVÝCH VÝMEROV osôb vo vnútorných priestoroch. Odovzdávanie výmerov bolo zabezpečené za prísnych hygienických opatrení. K dispozícii bol pripravený dezinfekčný prostriedok, vyzývali sme občanov, aby prichádzali s vlastnými písacími potrebami a zahalenými dýchacími cestami rúškom, alebo inou prijateľnou formou pre okolie. Občania boli vyzvaní, aby dodržiavali v rade 2 metrové odstupy. Podarilo sa nám takýmto spôsobom rozdať veľkú časť výmerov. V rámci toho boli poskytované aj rúška pre každého, kto potreboval pre seba, alebo svojho rodinného príslušníka. Stretli sme sa s množstvom pozitívnych ohlasov, a preto aj každému z Vás ďakujeme za pochopenie nášho riešenia odovzdávania výmerov počas súčasnej pandémie. Ďakujeme za Vašu trpezlivosť aj disciplínu pri dodržiavaní opatrení. V prípade, že výmer nemáte vyzdvihnutý, môžete si ho kedykoľvek vyzdvihnúť počas stránkových hodín miestneho úradu. Ak ste dôchodca a máte problém s prevzatím výmeru, kontaktujte nás na miestnom úrade a výmer Vám doručíme priamo k Vám domov. Chceme upozorniť občanov, že v obálke daňových výmerov sa nachádza daň z nehnuteľnosti, daň za psa a poplatok za odpad. Daň v súčasnosti nie je možné uhradiť na miestnom úrade. Miestny úrad je len sprostredkovateľom odovzdávania daňových výmerov, nie poberateľom dane. MK pokračovanie na str