VÝZVA na predloženie cenovej ponuky

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "VÝZVA na predloženie cenovej ponuky"

Prepis

1 VÝZVA na predloženie cenovej ponuky podľa 5 ods. 4 a 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky zadávanej postupom civilná zákazka s nízkou hodnotou Sociálna poisťovňa, ústredie DaRZ Staré Hory stavebné úpravy II. etapa (Práce) 1. Identifikácia verejného obstarávateľa Názov: Sociálna poisťovňa Sídlo: Ul. 29. augusta 8 a 10, Bratislava Krajina: Slovenská republika IČO: DIČ: Bankové spojenie: Štátna pokladnica IBAN: SK BIC/SWIFT: SPSRSKBA Kontaktná osoba: Július Sasko, Mgr. Beáta Binčíková Telefón: , Miesto dodania predmetu zákazky Miestom dodania predmetu zákazky je Sociálna poisťovňa, ústredie, Doškoľovacie a rekreačné zariadenie, Staré Hory č. 24, Staré Hory. Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky, aby si sami overili potrebný rozsah prác a získali potrebné informácie nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky tak, aby ponuka bola kvalifikovaná a zohľadňovala celý objem potrebných prác. Výdavky spojené s obhliadkou idú na ťarchu záujemcu. Obhliadka priestorov realizácie predmetu zákazky pre potreby vypracovania ponuky bude možná dňa od 10,00 hod; kontaktná osoba: p. Marta Mičudová, t.č.: , Predmet zákazky a jeho špecifikácia a) Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: b) Predmetom zákazky je dodávka a zhotovenie stavebných prác a montáž technológií (ďalej aj stavba, stavebné práce, alebo práce ) v existujúcej budove verejného obstarávateľa Doškoľovacieho a rekreačného zariadenia Staré Hory (ďalej len DaRZ ) na základe projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou VPÚ DECO Bratislava, a.s., Za kasárňou 1, Bratislava (príloha č. 3 k tejto výzve vrátane výkazu výmer príloha č. 2 k tejto výzve) a stavebného povolenia vydaného stavebným úradom obce Staré Hory (príloha č. 4 k tejto výzve) a za podmienok uvedených v tejto výzve a v zmluve o dielo, ktorá tvorí prílohu č. 6 k tejto výzve. Stavebné práce zahŕňajú najmä: dokončenie základov a zvislých nosných a nenosných konštrukcií, vybúranie pôvodných a montáž nových omietok, obkladov, dokončenie podhľadov a doplnenie zariaďovacích predmetov, zrušenie starých sociálnych zariadení medzi objektom Pomocných prevádzok a Dvorným objektom, vybudovanie nových sociálnych zariadení (WC muži + WC ženy) s dodávkou a montážou zariaďovacích predmetov a vzduchotechniky, vybudovanie novej spojovacej chodby a umiestnenie dátového stojana slaboprúdu, 1/7

2 dokončenie úpravy elektroinštalácie a vykurovania s dodávkou nových vykurovacích telies, realizáciu tesárskych, klampiarskych a stolárskych konštrukcií, izoláciu proti vode a vlhkosti a úpravu komunikácií. Súčasťou predmetu zmluvy je okrem prác uvedených v bode 2.2 tohto článku zmluvy aj doprava, odvoz stavebného odpadu na skládku a poplatok za uloženie stavebného odpadu (stavebnej sute), vybudovanie, prevádzka a vypratanie zariadenia staveniska. Súčasťou predmetu zákazky je aj plnenie Zásad dodržiavania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi pri zhotovení stavebných prác, ktoré platia v podmienkach objednávateľa a ktoré tvoria prílohu č. 5 k výzve. c) CPV: Práce na zmene (úprave) budov Stavebno-inštalačné práce Elektroinštalačné práce d) Požiadavky na predmet zákazky: d.1 Predmet zákazky musí byť vyhotovený na vysokej kvalitatívnej úrovni podľa platnej projektovej dokumentácii vypracovanej spoločnosťou VPÚ DECO Bratislava, a.s. Bratislava, technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na realizáciu stavebných prác, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov. d.2 Uchádzač bude povinný rešpektovať požiadavku verejného obstarávateľa realizovať práce tak, aby čo najmenej obmedzil prevádzku DaRZ. Uchádzač je povinný akceptovať tiež požiadavku verejného obstarávateľa na dôsledné denné upratanie pracoviska po ukončení prác v interiéri budov DaRZ. V prípade nesplnenia týchto požiadaviek môže verejný obstarávateľ na náklady uchádzača poriadok zabezpečiť a vzniknuté náklady odúčtovať z konečnej fakturácie. d.3 Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie musia byť platne certifikované, resp. musia byť v súlade so zákonom č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. d.4 V súvislosti s označením niektorých materiálov a výrobkov v projektovej dokumentácií a výkaze výmer (príloha č. 2 a 3 k výzve) obchodným názvom verejný obstarávateľ umožňuje predloženie ponuky s použitím ekvivalentných materiálov a výrobkov v zmysle 42 zákona o verejnom obstarávaní s tým, že takéto použitie bude označené v ponuke slovom ekvivalentný. d.5 Pri použití ekvivalentného riešenia, ktoré bude vyžadovať prepracovanie, vypracovanie, dopracovanie, resp. inú zmenu projektovej dokumentácie, bude celý rozsah zmeny projektovej dokumentácie so súhlasom verejného obstarávateľa zabezpečovať uchádzač so zhotoviteľom projektovej dokumentácie a odsúhlasovať v prípade potreby na stavebnom úrade, resp. dotknutými orgánmi a organizáciami. V prípade potreby realizácie dielenskej projektovej dokumentácie zabezpečí túto uchádzač na vlastné náklady, ktoré musia byť uchádzačom zohľadnené v ponukovej cene. Použitie schváleného ekvivalentného riešenia nemôže byť dôvodom predĺženia lehoty realizácie alebo zmeny ceny predmetu zákazky. d.6 Ak uchádzač nevyužije možnosť použitia ekvivalentu a neuvedie vo svojej ponuke obchodný názov materiálu alebo výrobku, ktorý bol v projektovej dokumentácii a výkaze výmer (prílohy č. 2 a 3 k výzve) označený obchodným názvom, bude mať verejný obstarávateľ za to, že uchádzač uvažoval s tým materiálom, technológiou, prípadne výrobkom, ktorého obchodný názov uviedol verejný obstarávateľ. d.7 Pri použití ekvivalentného riešenia niektorých druhov materiálov, výrobkov a technologických zariadení musia tieto mať vlastnosti (parametre) rovnocenné vlastnostiam (parametrom) výrobkov (materiálov, technológií, atď.), ktoré uviedol 2/7

3 verejný obstarávateľ vo výkaze výmer (príloha č. 2 k výzve). Dôkazy o ekvivalentnosti návrhu (návrhov) je uchádzač povinný predložiť v ponuke a to takým spôsobom, že rozhodujúce parametre ekvivalentu musia byť odsúhlasené zhotoviteľom projektovej dokumentácie ako skutočné ekvivalenty. Odsúhlasenie ekvivalentnosti zhotoviteľom projektovej dokumentácie musí realizovať uchádzač vo vlastnej réžii pred predložením ponuky. Konečné posúdenie ekvivalentnosti je výlučne v kompetencii verejného obstarávateľa. d.8 Uchádzač bude povinný zabezpečiť prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska. Náklady na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska musia byť uchádzačom zohľadnené v ponukovej cene. d.9 Uchádzač bude povinný zabezpečiť na vlastné náklady v prípade potreby stráženie staveniska a bude zodpovedať za ochranu životného prostredia i okolitých priestorov, za dodržiavanie nočného a nedeľného pokoja. d.10 Nakladanie s odpadmi vrátane dokladovania o naložení s odpadom je uchádzač povinný realizovať v zmysle príslušných právnych predpisov upravujúcich nakladanie s odpadmi a podľa podmienok uvedených v stavebnom povolení, t. j. vrátane dokladovania o naložení s odpadom. Náklady na odvoz a likvidáciu stavebného odpadu a poplatok za uloženie odpadu musia byť uchádzačom zohľadnené v ponukovej cene. Prípadné škody postihy, ktoré by vznikli verejnému obstarávateľovi zanedbaním povinností uchádzača v tejto súvislosti, bude hradiť uchádzač. V prípade, že zo strany správneho orgánu dôjde k udeleniu pokuty alebo inej sankcie voči verejnému obstarávateľovi z dôvodu pochybenia na strane uchádzača v tejto veci, túto znáša a uhradí v určenej lehote uchádzač. d.11 Ak bude v súvislosti s realizáciou predmetu zákazky potrebné umiestnenie alebo premiestnenie dopravného značenia, presmerovanie dopravy a s tým súvisiace vypracovanie projektu a vykonanie inžinierskej činnosti, obstará ho uchádzač. Počas realizácie predmetu zákazky sa uchádzač zaviaže zabezpečiť, aby nákladnou dopravou súvisiacou s plnením predmetu zákazky, neboli znečisťované miestne komunikácie a zabezpečí ich čistenie. Náklady na tieto činnosti musia byť uchádzačom zohľadnené v ponukovej cene. Prípadné škody - postihy, ktoré by vznikli verejnému obstarávateľovi zanedbaním povinností uchádzača v tejto súvislosti, bude hradiť uchádzač. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov komunikácií alebo iných oprávnených osôb dôjde k udeleniu pokuty alebo inej sankcie, resp. iného oprávnenému nároku voči verejnému obstarávateľovi z dôvodu pochybenia na strane uchádzača, túto znáša a uhradí v určenej lehote uchádzač. d.12 Ak bude v súvislosti s realizáciou predmetu zákazky potrebné zabezpečiť výkon (funkciu) koordinátora dokumentácie a koordinátora bezpečnosti v zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a súvisiacich predpisov v znení neskorších predpisov, zabezpečí túto povinnosť uchádzač prostredníctvom vlastného zamestnanca (alebo zmluvne dohodnutou osobou) a vo vlastnej réžii. Meno koordinátora oznámi pri odovzdaní staveniska a zapíše do stavebného denníka a zároveň odovzdá doklad oprávňujúci uvedenú osobu na vykonávanie tejto činnosti. Náklady na túto činnosť musia byť uchádzačom zohľadnené v ponukovej cene. Prípadné škody - postihy, ktoré by vznikli verejnému obstarávateľovi zanedbaním povinností uchádzača v tejto súvislosti, bude hradiť uchádzač. d.13 Uchádzač zabezpečí povolenie pre prípad potreby užívania alebo rozkopávky verejných plôch. Náklady na túto činnosť musia byť uchádzačom zohľadnené v ponukovej cene Prípadné škody - postihy, ktoré by vznikli verejnému obstarávateľovi zanedbaním povinností uchádzača v tejto súvislosti, bude hradiť uchádzač. V prípade, že zo strany vlastníka, resp. správcu uvedených plôch (pozemku) dôjde k udeleniu pokuty alebo inej sankcie, resp. iného oprávnenému nároku voči verejnému 3/7

4 obstarávateľovi z dôvodu pochybenia na strane uchádzača, túto znáša a uhradí v určenej lehote uchádzač. d.14 Uchádzač musí byť počas doby dodania predmetu zákazky poistený pre prípad vzniku škody spôsobenej pri plnení pracovných úloh na výšku škody EUR. Túto skutočnosť preukáže v deň odovzdania a prevzatia staveniska príslušným dokladov (platnou poistnou zmluvou) a potvrdením o zaplatení poistenia minimálne na obdobie dodania predmetu zákazky. Zároveň musí zabezpečiť poistenie svojich pracovníkov pre prípad úrazu v priestoroch staveniska. e) Predmet zákazky bude považovaný za splnený po jeho zhotovení, t. j. potvrdením preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu zákazky a dodaní nasledujúcej dokumentácie: e.1 projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia 2x, e.2 pasporty, záručné listy a návody na obsluhu v slovenskom jazyku, e.3 zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov, e.4 zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu prác zakrytých, e.5 stavebný denník, e.6 certifikáty (vyhlásenia o parametroch) a atesty použitých materiálov e.7 správy o vykonaných odborných skúškach a odborných prehliadkach, e.8 doklad o uložení odpadu na skládku (likvidácia stavebného odpadu), e.9 ostatné doklady súvisiace s predmetom zákazky. 4. Možnosť čiastkového plnenia Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. 5. Variantné riešenie a) Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie. b) Ak súčasťou ponuky bude variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené. 6. Lehota a miesto na predkladanie cenových ponúk a) Lehota na predloženie ponuky uplynie dňa o hod., pričom rozhodujúci je termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi, nie termín podania ponuky na poštovú prepravu. b) Ponuky uchádzačov v zalepenej obálke s označením Cenová ponuka - DaRZ Staré Hory stavebné úpravy II. etapa NEOTVÁRAŤ musia byť doručené poštou alebo osobne na adresu: Sociálna poisťovňa Oddelenie verejného obstarávania Ul. 29. augusta 8 a Bratislava 7. Stanovenie ceny a) Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v EUR podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a podľa tejto výzvy. b) Uchádzač predloží ponukovú cenu podľa prílohy č. 1 návrh uchádzača na plnenie kritéria. Ponuková cena musí byť spracovaná formou ocenenia výkazu výmer podľa prílohy č. 2 k výzve a musia byť v nej zahrnuté všetky náklady uchádzača potrebné k realizácii prác 4/7

5 kompletné vykonanie prác, náklady na dopravu, odvoz stavebného odpadu na skládku a poplatok za jeho uloženie. V prípade, ak uchádzač neocení niektorú z položiek zadania s výkazom výmer, má sa zato, že neocenené položky sú už zahrnuté v ostatných položkách. c) Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom a zároveň uvedie, že nie je platiteľom DPH. d) Platnosť cenovej ponuky: do Kritériá na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena celkom za predmet zákazky v EUR s DPH. 9. Obsah cenovej ponuky a) Identifikačné údaje uchádzača s uvedením kontaktnej osoby uchádzača ( ová adresa, číslo telefónu), na ktorú sa môže verejný obstarávateľ obrátiť v prípade potreby získať vysvetlenie k obsahu predloženej ponuky. b) Kópia dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu (kópia výpisu z obchodného registra, resp. výpisu zo živnostenského registra), ktorý zodpovedá predmetu zákazky. c) Návrh uchádzača na plnenie kritéria podľa prílohy č. 1 k tejto výzve v jednom vyhotovení, ktorý bude podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, t. j. podľa toho, kto za uchádzača koná navonok. d) Návrh zmluvy o dielo (podľa prílohy č. 6 k tejto výzve) s prílohami č. 2 (ocenený výkaz výmer podľa prílohy č. 2 k tejto výzve), a 3 k tejto výzve v jednom vyhotovení, ktorá bude podpísaná uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, t. j. podľa toho, kto za uchádzača koná navonok. e) Vyplnenú prílohu č. 7 k tejto výzve Využitie subdodávateľov, ktorá bude podpísaná uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, t. j. podľa toho, kto za uchádzača koná navonok. f) Doklad o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. Slovenskej národnej rady o autorizovaných architektoch a stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, a to predložením osvedčenia vydaného Slovenskou komorou stavebných inžinierov (SKSI) pre výkon stavbyvedúceho s odborným zameraním Pozemné stavby, resp. rovnocenným dokladom o odbornej spôsobilosti osôb podľa predpisov členského štátu ich pôvodu. Uvedené osvedčenie, resp. rovnocenný doklad o odbornej spôsobilosti osôb podľa predpisov členského štátu ich pôvodu verejný obstarávateľ žiada predložiť v kópii opatrenej originálnou pečiatkou a podpisom osoby, na ktorú je osvedčenie, resp. rovnocenný doklad o odbornej spôsobilosti osôb podľa predpisov členského štátu ich pôvodu vydané a ktorá bude činnosť stavbyvedúceho na predmete zákazky vykonávať, resp. ako úradne osvedčenú kópiu. Doklad musí byť v slovenskom jazyku, akceptuje sa aj český jazyk. V prípade prekladu dokladu do slovenského jazyka, uchádzač predloží overený preklad. V prípade, ak úspešný uchádzač v ponuke predložil ekvivalentný doklad, predloží na základe výzvy verejného obstarávateľa najneskôr do 5 pracovných dní originál resp. osvedčenú kópiu dokladu o odbornej kvalifikácii osoby pôsobiacej v Slovenskej republike ako stavbyvedúci s odborným zameraním Pozemné stavby, vydaným Slovenskou komorou stavebných inžinierov (SKSI); v prípade ak úspešný uchádzač bude činnosti stavbyvedúceho vykonávať usadenou osobou v Slovenskej republike predloží doklad o tom, že je zapísaný v evidencii odborne spôsobilých osôb pre výkon činnosti stavbyvedúceho ako usadená osoba v Slovenskej republike; v prípade ak úspešný uchádzač bude činnosti 5/7

6 stavbyvedúceho vykonávať hosťujúcou osobou v Slovenskej republike predloží Registračné osvedčenie pre hosťujúce osoby pôsobiace ako stavbyvedúci. V prípade, ak ide o uchádzača, ktorý v ponuke predložil ekvivalentný doklad, je hosťujúcou odborne spôsobilou osobou na výkon činnosti stavbyvedúceho, predloží originál resp. osvedčenú kópiu Registračného osvedčenia pre hosťujúce osoby vydaného Slovenskou komorou stavebných inžinierov (SKSI) pre výkon stavbyvedúceho. g) Čestné vyhlásenie uchádzača, že má voči verejnému obstarávateľovi vysporiadané všetky záväzky podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Cenová ponuka nesmie obsahovať žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými v tejto výzve. 10. Obchodné a platobné podmienky a) Výsledkom verejného obstarávania bude zmluva o dielo na zhotovenie stavebných prác Sociálna poisťovňa, ústredie Doškoľovacie a rekreačné zriadenie Staré Hory stavebné úpravy II. etapa, ktorá tvorí prílohu č. 6 k tejto výzve. Táto časť výzvy obsahuje požiadavky verejného obstarávateľa, ktoré nie je prípustné meniť a v plnom rozsahu musia byť premietnuté v tejto zmluve o dielo. b) Lehota na dodanie predmetu zákazky je maximálne 2 mesiacov od odovzdania a prevzatia staveniska. c) Objednávateľ neposkytne dodávateľovi žiaden preddavok. Predmet zákazky bude financovaný formou bezhotovostného platobného styku bez zálohovej platby. Úhrada ceny predmetu zákazky sa uskutoční po odovzdaní a prevzatí celého predmetu zákazky na základe faktúry vystavenej dodávateľom. d) Splatnosť faktúry je do 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Súčasťou faktúry bude preberací protokol podpísaný zodpovednými e) Záručná doba je minimálne 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa zápisničného odovzdania a prevzatia stavby objednávateľom. Presný termín ukončenia záručnej doby bude uvedený v zápise z odovzdania a prevzatia stavby. Pri výrobkoch, predpísaných projektom, platí záručná doba ustanovená výrobcom. f) Zmluva a faktúra podliehajú povinnému zverejneniu podľa 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Dodávateľ berie na vedomie povinnosť Sociálnej poisťovne zverejniť zmluvu ako aj faktúru vyplývajúcu z objednávky vrátane príloh v plnom rozsahu. g) Nevyhnutnou podmienkou na uzavretie zmluvy je predloženie dokladu o odbornej kvalifikácii osoby pôsobiacej v Slovenskej republike ako stavbyvedúci s odborným zameraním Pozemné stavby, v zmysle zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, vydaným Slovenskou komorou stavebných inžinierov (SKSI); v prípade ak činnosti stavbyvedúceho bude zhotoviteľ vykonávať usadenou osobou v Slovenskej republike, predloží doklad o zápise tejto osoby do Zoznamu autorizovaných stavebných inžinierov; v prípade ak činnosti stavbyvedúceho bude zhotoviteľ vykonávať hosťujúcou osobou v Slovenskej republike, predloží Registračné osvedčenie pre hosťujúce osoby pôsobiace ako stavbyvedúci. 11. Ďalšie informácie a) Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. 6/7

7 b) Ponuky uchádzačov doručené na adresu verejného obstarávateľa a predložené v lehote na predkladanie ponúk sa uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie tohto verejného obstarávania. c) Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať doklady a dokumenty uvedené v bode 9 tejto výzvy a musí byť vyhotovená v písomnej forme, a to písacím strojom alebo tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. d) Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku buď samostatne sám za seba, alebo ako splnomocnený člen skupiny za členov skupiny. Bratislava, dňa Ing. Dušan Muňko generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Príloha č. 1: Príloha č. 2: Príloha č. 3: Príloha č. 4: Príloha č. 5: Príloha č. 6: Príloha č. 7: Príloha č. 8 Návrh uchádzača na plnenie kritéria Výkaz výmer Projektová dokumentácia Stavebné povolenie vydané stavebným úradom obce Staré Hory Zásady dodržiavania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi pri zhotovení stavebných prác Návrh zmluvy o dielo na zhotovenie stavebných prác: Sociálna poisťovňa, ústredie Doškoľovacie a rekreačné zariadenie Staré Hory stavebné úpravy II. etapa Využitie subdodávateľov Projektová dokumentácia pôvodná z roku 2015 (zahŕňa I. a II. etapu) 7/7

8 Príloha č. 1 k výzve NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA 1. Obchodné meno uchádzača: 2. Adresa alebo sídlo uchádzača: 3. Názov zákazky: Sociálna poisťovňa, ústredie DaRZ Staré Hory stavebné úpravy II. etapa Cena je stanovená v EUR bez DPH a v EUR s DPH podľa bodu 7 výzvy na predloženie cenovej ponuky nasledovne: Kritérium Vyplní uchádzač v EUR celková cena bez DPH výška DPH celková cena s DPH Cena za predmet zákazky celkom Vyhlasujem, že ponuková cena spĺňa požiadavky verejného obstarávateľa uvedené vo výzve na predloženie cenovej ponuky a obsahuje všetky náklady súvisiace s dodávkou predmetu zákazky. Dátum:... pečiatka, meno a podpis uchádzača* ) * ) Podpis uchádzača, jeho štatutárneho orgánu alebo iného zástupcu uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, t. j. podľa toho, kto za uchádzača koná navonok. 1/1

9 Príloha č. 7 k výzve Využitie subdodávateľov Názov alebo obchodné meno uchádzača: adresa sídla alebo miesta podnikania: I.* Zabezpečenie predmetu zákazky Sociálna poisťovňa, ústredie DaRZ Staré Hory stavebné úpravy II. etapa realizovanej postupom zadávania podlimitnej civilnej zákazky hodnotou podľa 5 ods. 4 a 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov budem(e) plniť prostredníctvom týchto subdodávateľov: 1. Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov: Identifikačné číslo alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo: Adresa pobytu alebo sídlo: Podiel plnenia zo zákazky a predmet subdodávky: 2. Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov: Adresa pobytu alebo sídlo: Identifikačné číslo alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo: Podiel plnenia zo zákazky a predmet subdodávky: II.* Zabezpečenie uvedeného predmetu zákazky nebudem(e) plniť prostredníctvom subdodávateľov. V..., dňa podpis štatutárneho orgánu uchádzača alebo člena štatutárneho orgánu alebo iného zástupcu uchádzača, oprávneného konať v mene uchádzača *Uchádzač zakrúžkuje bod I. alebo bod II. a doplní podľa potreby 1/1