OO RÁMcovÁ DOHODA

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "OO RÁMcovÁ DOHODA"

Prepis

1 uzatvorená podl'a 11 a 64 zákona č Z.z. v znení neskorších predpisov, 536 a nasl. Zákona č Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov Kupujúci: Tel. č.: Obec Chorvátsky Grob Obecný úrad Chorvátsky Grob, Námestie Josipa Andriča 17,90025 Mgr. Miroslava Jonášová, zastupujúci starosta obce OO Prima banka Slovensko, a.s Tel. č.: Základná škola s Materskou školou Chorvátsky Školská 4, Chorvátsky Grob RNDr. Daniela Leštinská, riaditeľ školy Prima banka Slovensko, a.s Grob (ďalej len "kupujúci") Predávajúci : IČDPH: Zapísaný v Obchodnom Kontaktná osoba: Tel. Č. mail: registri: Lyreco CE, SE Na Pántoch 18, Bratislava Juraj Nemjo, Managing director CEO SK ING Slovakia OS Bratislava l, oddiel Po, vložka číslo 1311IB Alena Krupanová (ďalej len "predávajúci") (Jr

2 Strana 2 z 5 Preambula Táto rámcová dohoda sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle II a 64 zákona NR SR Č Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní"). Kupujúci na obstaranie predmetu tejto dohody použil postup prieskumu trhu. Článok l. Predmet rámcovej dohody l. Predmetom tejto rámcovej dohody je záväzok predávajúceho dodať kupujúcim tovar "Nákup kancelárskych potrieb", minimálne v kvalite špecifikovanej v prílohe Č. 1, ktorá je neoddeliteľnou prílohou tejto rámcovej dohody (ďalej len "tovar") a záväzok kupujúcich za dodanie tovaru podľa tejto dohody predávajúcemu riadne zaplatiť. 2. Predávajúci sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto rámcovej dohode zabezpečí dodávku tovarov vrátane služieb spojených s dodávkou a dopravou do miesta plnenia - Obecný úrad Chorvátsky Grob, Námestie Josipa Andriča 17, Chorvátsky Grob a Základná škola s Materskou školou Chorvátsky Grob, Školská 4, Chorvátsky Grob. 3. Kupujúci sa zaväzujú predávajúcemu zaplatiť kúpnu cenu podľa článku II. tejto rámcovej dohody. Článok II. Cena za predmet dohody a platobné podmienky 1. Cena tovaru je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona Č Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR Č Z.z., ktorou sa vykonáva zákon Č Z.z. o cenách v znení vyhlášky MF SR Č Z.z. Jednotkové ceny tovaru sú uvedené v prílohe Č. 1 k tejto rámcovej dohode, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť. K cenám tovaru bude pripočítaná DPH podľa zákona Č Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Jednotkové ceny tovaru sú dohodnuté vrátane obalov, balenia, dopravy na miesto plnenia, poistenia a ďalších nákladov spojených s dodávkou. Dohodnuté ceny z prílohy Č. l sú maximálne. V súlade s 1Ob zákona Č Z.z., budú ceny vždy po uplynutí 6 mesiacov počas celej platnosti zmluvy porovnané a určené s ohľadom na vývoj cien porovnateľných tovarov na relevantnom trhu, pričom ak budú ceny na trhu nižšie, než cena určená touto rámcovou dohodou, sú zmluvné strany povinné určiť cenu najviac v sume priemeru medzi troma najnižšími cenami zistenými na trhu. Zmena sadzby DPH a s tým súvisiaca zmena ceny s DPH sa nebude považovať za zmenu ceny. Ceny za ďalšie kancelarske produkty, presne nešpecifikované v súťažných podkladoch k predmetnej zákazke podľa 9 ods. 9 zákona Č Z.z., musia byť vopred odsúhlasené kupujúcim pri zohľadnení cien v regióne. Článok III. Miesto a termín plnenia 1. Tovar bude dodávaný na základe mailových objednávok zo strany kupujúcich jednotlivo. 2. Miesto plnenia - Obecný úrad Chorvátsky Grob, Námestie Josipa Andriča 17,90025 Chorvátsky Grob a Základná škola s Materskou školou Chorvátsky Grob, Školská 4, Chorvátsky Grob 3. Predávajúci zabezpečí dodanie tovaru podľa objednávok kupujúceho v požadovanom množstve, akosti a druhu tovaru vrátane balenia a doručenia na miesto určenia uvedené v objednávke kupujúceho. 4. Termín plnenia (lehota dodania): do jedného pracovného dňa odo dňa prijatia objednávky. 11'1

3 Strana 3 z 5 5. Predávajúci musí bez meškania oznámiť kupujúcemu vznik akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje dodávku tovaru a má za následok, predlženie dohodnutej lehoty dodania. Súčasťou dodávky je dodací list, alebo výdajka so základnými údajmi o dodávke. 6. Dodávka tovaru na základe objednávky je splnená dňom písomného potvrdeného prevzatia tovaru kupujúcim. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho okamihom písomne potvrdeného prevzatia tovaru. 7. Kupujúci zabezpečí písomné potvrdenie prevzatia dodávky na mieste plnenia. 8. Kupujúci je povinný skontrolovať dodaný tovar podľa dodacieho listu, výdajky. Ak údaje nesúhlasia alebo je porušený, či inak poškodený prepravný obal, môže odmietnuť tovar prevziať. Článok IV. Platobné podmienky l. Po riadnom dodaní tovaru podľa tejto dohody predávajúci vystaví v súlade s platnými predpismi faktúru ako daňový doklad. 2. Faktúra musí obsahovať tieto náležitosti: 2.1. Číslo objednávky kupujúceho, 2.2. Číslo dodacieho listu, na základe ktorého bol daňový doklad vystavený, 2.3. Obchodné meno a sídlo predávajúceho a kupujúceho, 2.4. Identifikačné údaje predávajúceho a kupujúceho (IČO, DIČ, IČ DPH) 2.5. Dátum dodania tovaru, 2.6. Dátum splatnosti faktúry, 2.7. Dátum vyhotovenia faktúry, 2.8. Predmet dodania - skladové číslo a názov jednotlivých druhov tovaru, jednotková cena, suma za jednotlivé druhy tovaru a celkom bez DPH, sadzba DPH a celková suma DPH, celková fakturovaná suma vrátane DPH,- 3. Zálohové platby ani platba vopred sa neumožňuje. 4. Platby budú realizované formou bezhotovostného platobného styku prostredníctvom finančného ústavu kupujúcich, po dodaní tovaru a písomnom potvrdení prevzatia tovaru kupujúcimi, a to na faktúru Dohodnutá splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa doručenia kupujúcemu. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti, kupujúci ju vráti predávajúcemu na zmenu, doplnenie alebo opravu. Do doby doručenia opravenej, zmenenej alebo doplnenej faktúry kupujúcemu, lehota splatnosti faktúry neplynie. Nová lehota splatnosti začína plynúť od doručenia opravenej, zmenenej alebo doplnenej faktúry do sídla kupujúceho. Článok V. Platnosť a účinnosť dohody 1. Táto rámcová dohoda je platná dňom podpisu zmluvnými stranami. 2. Táto rámcová dohoda je účinná dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy na profile verejného obstarávateľa. 3. Platnosť zmluvy je po dobu 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti, alebo do vyčerpania predpokladanej hodnoty zákazky t. j. 6000,00 EUR s DPH. Článok VI. Zodpovednosť za vady a reklamácia l. Predávajúci zodpovedá za to, že tovar vyhovuje príslušným kvalitatívnym parametrom podľa platných noriem, že bude dodaný v dohodnutom množstve a poskytuje v tomto smere záruku v zmysle platných právnych predpisov, minimálne 24 mesiacov. V prípade, že tovar má vady, má kupujúci právo vady reklamovať. 2. Podmienky reklamačného konania: 2.1. Pri zistení zjavných vád pri odbere tovaru je kupujúci povinný uplatniť písomnou formou reklamáciu do 5 dní od prevzatia tovaru, inak právo zodpovednosti za vady tovaru zaniká,

4 Strana 4 z Predávajúci je povinný všetky vady tovaru odstrániť na vlastné náklady Reklamácia sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené nesprávnou manipuláciou, skladovaním alebo iným zanedbaním zo strany kupujúceho. V prípade, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, budú postupovať primerane podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. Článok VII. Sankcie l. V prípade omeškania kupujúceho s povinnosťou zaplatiť kúpnu cenu, je predávajúci oprávnený vyfakturovať úrok z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej sumy za každý, aj začatý, deň omeškania. 2. V prípade nedodania predmetu plnenia zhotoviteľom v dohodnutej lehote v zmysle tejto zmluvy, je kupujúci oprávnený mu účtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05% za každý, aj začatý, deň omeškania z ceny predmetu plnenia. Článok VIII. Záverečné ustanovenia l. Pokiaľ v tejto dohode nie je ustanovené inak, riadia sa právne vzťahy z nej vyplývajúce príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 2. Rámcová dohoda je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z toho sú dva pre predávajúceho a štyri pre kupujúcich. 3. Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti. Rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda v zmysle 47 a ods. 1 zákona Č Zb. (Občiansky zákonník) dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. 4. Rámcová dohoda zaniká: 4.1. uplynutím doby, na ktorú bola uzavretá, alebo do vyčerpania predpokladanej hodnoty zákazky t.j, 6000,00 EUR s DPH, 4.2. pred uplynutím doby, na ktorú bola uzavretá: písomnou dohodou zmluvných strán, výpoveďou alebo odstúpením podľa ustanovení Obchodného zákonníka, písomnou výpoveďou zo strany predávajúceho alebo kupujúcich, aj bez uvedenia dôvodu s trojmesačnou výpovednou lehotou, ktorá začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. 5. Dohoduje možné meniť či doplňať len písomnými dodatkami, podpísanými zmluvnými stranami. 6. Neoddeliteľnú prílohu tejto dohody tvorí príloha Č. 1 Technická a cenová špecifi ' iapredmetu zákazky. n~ 3'mn.~ Dňau. v Chorvátskom GI" ro~f ' ~irj íl. :)t c ' \. s~ ' ~~. ~ \~ Predávajúci: U(J KUPUj~C =,.: Juraj Nemjo VU lyreco CF: srfif. Miroslava Jonáš vá Managing director CEO IČ"O' 831Ngl~~~~i's~~v;f-, stupujúci starosta obce DIČ o~4. IČ DPH: SK Kupujúci: RNDr. Daniela Lešti..,.Q,...r-;r riaditeľ ško~y-"-f' iadô1ľ'ško'iä--1 s -aterslw':' školou \?:j'< Školska 4 \~ o, cr,orvátsky Grob l.,

5 1' Strana 5 z 5 Príloha Č. 1 Technická a cenová špecifikácia predmetu zákazky Množstvo Balenie I Jednotková cena Cena celkom (v EUR) bez DPH (v EUR)bez DPH Kancelársky papier, biely, A4, BOg 80 kartónov 5 x 500 listov v kartóne Kancelársky papier, biely, A3, 5 x 500 listov v 2 kartóny 80 g kartóne Obálky e6 (162x1l4), samolepiace, biele Obálky DL (110x220), samolepiace, biele Obálky DL s okienkom (110x220), samolepiace, biele Obálky s doručenkou B6 Obálky do vlastných rúk B6 Obálky do vlastných rúk opakované doručenie ks Bal1000ks Spisové dosky so šnúrkou, A4, rôznofarebné 10,50 Eurkart. 840 Eur 26,75 Eurkart. 53,50 Eur 1000 ks Bal!1000ks 0,00625 Eurks 625 Eur 1000 ks Bal1000ks 0,00855 Eurks 855 Eur 2000 ks Bal1000ks 0,00988 Eurks 19,76 Eur 4000 ks Bal1000ks 0,0295 Eurks 118 Eur <, :;~ 2000 ks Bal1000ks 0,0295 Eurks 59 Eur 0,0295 Eurks 88,50 Eur 400 ks Bal25ks 0,55 Eurks 13,75 Eur Euroobaly, A ks BallOOks 1,45 Eurbal 14,50 Eur Perá, náplň modrá farba 150 ks Ks 0,25 Eurks 37,50 Eur Lepiace pásky prlesvitné 15 mm dfžka 33 m Kancelárske nožnice, univerzálne Lepidlo tyčinka, 20 g (alebo 21g) šírka 24 ks Ks 0,25 Eurks 6 Eur 20 ks Ks 0,55 Eurks 11 Eur 200 ks Ks O,~? Eurks 70 Eur Celková suma za predmet zákazky bez DPH 1.346,31 Eur DPH 20% 269,26 Eur Celková suma za predmet zákazky s DPH (v EUR) (súťažné kritérium) 1.615,57 Eur