Zadanie zákazky Postupom podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Zadanie zákazky Postupom podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov"

Prepis

1 Zadanie zákazky Postupom podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1. Identifikácia verejného obstarávateľa Názov: Ekonomická univerzita v Bratislave Sídlo: Dolnozemská cesta č. 1, Bratislava IČO: Telefón: Kontaktná osoba: Anna Národová 2. Názov predmetu zákazky: Dodávka ovocia a zeleniny. 3. Opis predmetu zákazky: Dodávka ovocia a zeleniny a služby spojenej s ich dopravou na miesta dodania a vyloženia tovaru do skladu na mieste dodania. 4. Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena predmetu zákazky celkom za požadované množstvo tovaru vrátane DPH v eurách. 5. Miesto a lehota na predloženie ponúk: Termín predloženia cenovej ponuky: do do 9.00 h. Na adresu: Ekonomická univerzita v Bratislave Oddelenie pre verejné obstarávanie Dolnozemská cesta č.1, Bratislava informácie na tel.č , kontaktná osoba: Národová Anna Ponuka musí obsahovať: - kúpnu zmluvu s doplnenými údajmi - vyplnenú prílohu č. 1 ku kúpnej zmluve - doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti. 6. Miesta dodania tovaru: Miesta dodania tovaru sú podrobne uvedené v obchodných podmienkach dodania predmetu zákazky. 7. Podmienky účasti uchádzačov: Súčasťou predloženej ponuky bude: - uchádzač musí vo svojej ponuke predložiť kópiu dokladu o oprávnení poskytovať plnenia, ktoré sú predmetom zákazky. V prípade, že takáto informácia je uvedená vo verejne dostupnom a bezplatnom elektronickom registri, postačuje, ak uchádzač vo svojej ponuke uvedie link (odkaz na webovú stránku) na požadovanú informáciu a - čestné vyhlásenie, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci na účely zákona o verejnom obstarávaní sa rozumie: a) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nie je možné podať žalobu, b) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nebola podaná žaloba, c) právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým bola žaloba proti rozhodnutiu alebo postupu správneho orgánu zamietnutá alebo konanie zastavené alebo d) iný právoplatný rozsudok súdu. 8. Stanovenie ceny predmetu zákazky: Cena musí byť uvedená v nasledovnej štruktúre: - navrhovaná zmluvná cena bez DPH za jednotku množstva - navrhovaná zmluvná cena bez DPH za jednotku množstva prenásobená požadovaným množstvom tovaru, - navrhovaná zmluvná cena s DPH za jednotku množstva prenásobená požadovaným množstvom tovaru. Zároveň požadujeme uviesť cenu celkom v členení: - navrhovaná zmluvná cena predmetu zákazky celkom za požadované množstvo bez DPH za tovary uvedené v prílohe/tabuľke

2 - navrhovaná zmluvná cena predmetu zákazky celkom za požadované množstvo s DPH za tovary uvedené v prílohe/tabuľke V prípade poskytnutia množstvovej zľavy, žiadame, aby uchádzačom navrhovaná množstvová zľava bola zapracovaná už do ponúkanej zmluvnej ceny za jednotku množstva. Pokyny k vypracovaniu prílohy č.1: - Uchádzač, ktorý je platcom DPH, musí vyplniť každý jeden riadok, aj stĺpec. - Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH v ponuke na to upozorní verejného obstarávateľa, vyplní každý jeden riadok, aj stĺpec, okrem stĺpcov týkajúcich sa sadzby a výšky DPH. Všetky ceny a výpočty sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta na najbližší eurocent 9. Lehota dodania: je uvedená v zmluve. 10. Ďalšie informácie Verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom kúpnu zmluvu. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku v prípade, ak cena celkom predmetu zákazky úspešného uchádzača, presiahne verejným obstarávateľom stanovenú predpokladanú hodnotu zákazky uvedenú v bode 3. Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky Kúpna zmluva č. kupujúceho... č. predávajúceho:... uzavretá podľa 409 a nasl. Obchodného zákonníka I. Zmluvné strany 1. Kupujúci: Ekonomická univerzita v Bratislave Dolnozemská cesta č Bratislava Zastúpený: prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. rektor Ekonomickej univerzity IČO: IČO pre DPH: SK DIČ: Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava č. účtu: SK SK SK (ďalej len kupujúci) 2. Predávajúci: sídlo: zastúpený: IČO: DIČ: IČO pre DPH: Bankové spojenie a číslo účtu: (ďalej len predávajúci) II. Predmet zmluvy 1. Predmetom zmluvy je dodávka ovocia a zeleniny podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1 k tejto zmluve vrátane súvisiacich služieb, t.j. dopravy tovaru na miesta dodania, naloženia tovaru a vyloženia tovaru do skladu na miestach dodania. III. Miesto, čas a spôsob plnenia 1. Miesta dodania tovaru sú: - Bufet Ekonomickej univerzity v Bratislave, budova Výučba I., Dolnozemská cesta č.1, Bratislava - Bufet Ekonomickej univerzity v Bratislave, budova Výučba II., Dolnozemská cesta č.1, Bratislava, - Stravovacie a ubytovacie zariadenie Ekonomickej univerzity v Bratislave Konventná 1, Bratislava. 2. Predávajúci sa zaväzuje dodávať tovar priebežne, počas platnosti zmluvy, na základe uplatnených objednávok.

3 Objednávka kupujúceho musí obsahovať odvolanie sa na uzavretú zmluvu, názov a množstvo požadovaného tovaru, požadovaný termín a miesto plnenia, dátum, pečiatku a podpisy poverených zástupcov kupujúceho, ktorými sú: - riaditeľka CPČ a US. 3. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar, na miesta dodania do... hodín (požiadavka verejného obstarávateľa najneskôr do 48 hodín ) od doručenia objednávky kupujúceho predávajúcemu a to v akýchkoľvek objemoch a množstvách, ktoré budú zo strany kupujúceho požadované. Ak kupujúci požaduje dodávku tovaru v pracovných dňoch do 8.00 h, je povinný doručiť predávajúcemu objednávku v pracovný deň predtým a to najneskôr do 15 h telefonicky alebo faxom. Objednávky kupujúceho sa budú zasielať a uplatňovať: - na telefónne číslo predávajúceho... - na ovú adresu predávajúceho Súčasťou dodávky je aj dodací list so základnými údajmi o dodávke. Predmet zmluvy prevezme zodpovedný zamestnanec kupujúceho, ktorý svojím podpisom v mieste určenia potvrdí množstvo, sortiment a kvalitu dodaného tovaru. Vratné obaly, resp. prepravky predávajúceho je kupujúci povinný vrátiť po prevzatí tovaru. 5. Dopravu predmetu zmluvy na miesto určené kupujúcim zabezpečuje predávajúci na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred jeho poškodením a znehodnotením. IV. Cena, platobné podmienky 1. Cena tovaru je stanovená v súlade so Zákonom NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, s možnosťou jej úpravy počas trvania zmluvného vzťahu podľa bodu 4. tohto článku. Dohodnutá cena jednotlivých druhov tovaru za mernú jednotku množstva pre jednotlivé mesiace je uvedená v Špecifikácia predmetu zmluvy a stanovenie ceny predmetu zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy. 2. Ceny sú uvedené v štruktúre jednotkovej ceny bez DPH a ceny upravenej o DPH podľa zákona NR SR č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, t.j. vrátane DPH a výška DPH. 3. Kalkulácia jednotkovej ceny zahŕňa, v zmysle 3 ods. 3 citovaného zákona o cenách, všetky náklady spojené s dodávkou predmetu zmluvy, t.j. vrátane balenia, naloženia tovaru, dopravy na miesta dodania a vyloženia tovaru do skladu kupujúceho. 4. Do ceny tovaru v priebehu platnosti zmluvy je prípustné premietnuť len zmenu sadzby DPH. 5. Zmena sadzby DPH a s tým súvisiaca zmena ceny vrátane DPH sa nebude považovať za zvýšenie resp. zníženie ceny tovaru. 6. Zmena dohodnutej ceny predmetu zmluvy smerom dole je prípustná i bez predbežného oznámenia, resp. pri organizovaní rôznych predajných akcií. V prípade akcií na predaj niektorého zo sortimentu tovarov za nižšie ceny, aké sú dohodnuté v tejto dohode, prípadne za ceny zvýhodnené, ktoré organizuje predávajúci počas doby trvania tejto zmluvy, je povinný predávajúci ponúknuť kupujúcemu sortiment tovaru v akcii za akciové, t.j. nižšie alebo zvýhodnené ceny. Zmena ceny smerom dole je prípustná kedykoľvek. 7. Kupujúci neposkytne predávajúcemu preddavok. 8. Cenu dodaného tovaru vrátane DPH bude kupujúci uhrádzať predávajúcemu až po prevzatí tovaru na základe potvrdených dodacích listov a predložených faktúr s 30-dňovou lehotou splatnosti odo dňa ich doručenia kupujúcemu (podmienkou preplatenia faktúry je doloženie dodacieho listu, potvrdeného zodpovedným zamestnancom kupujúceho, ktorý tovar prevzal). 9. V prípade, že faktúra bude obsahovať nesprávne údaje alebo neúplné údaje, kupujúci je oprávnený ju vrátiť a predávajúci je povinný faktúru podľa charakteru nedostatku opraviť alebo vystaviť novú a lehota splatnosti začne plynúť až dňom jej ďalšieho doručenia. 10. Právo na zaplatenie dohodnutej ceny vzniká predávajúcemu riadnym a včasným splnením jeho záväzku. 11. Strany zmluvy potvrdzujú, že predávajúci je (prípadne nie je) platiteľom DPH a kupujúci je platiteľom DPH. V. Nadobudnutie vlastníckeho práva 1. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením ceny predmetu zmluvy. 2. Okamihom prevzatia tovaru prechádza nebezpečenstvo škody z predávajúceho na kupujúceho. VI. Záručné podmienky, vady tovaru, balenie označovanie, preprava na miesto dodania, kvalitatívne požiadavky 1. Balenie, označovanie, prepravu dodávaného tovaru zabezpečí predávajúci podľa zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a príslušných vykonávacích predpisov k tomuto zákonu a hygienických noriem SR. 2. Predávajúci zodpovedá za to, že dodávaný tovar spĺňa najvyššie kvalitatívne parametre určené zákonom

4 č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a príslušných vykonávacích predpisov. 3. Dodávaný tovar musí byť čerstvý t.j. v deň dodávky nesmie odo dátumu výroby uplynúť viac ako 1/3 doby spotreby (dĺžka lehoty medzi dátumom výroby a dátumom najneskoršej spotreby ). Túto skutočnosť je predávajúci povinný kupujúcemu dokladovať pri dodávke tovaru. 4. Kupujúci si vyhradzuje právo prevziať predmet kúpy bez zrejmých vád. Zrejmé vady svojej dodávky odstráni kupujúci na svoje náklady a to najneskôr do štyroch hodín od doby ich zistenia. 5. Kupujúci je povinný oznámiť písomne skryté vady a zrejmé vady nezistené pri preberaní dodávky predmetu zmluvy predávajúcemu bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr do konca dohodnutej záručnej doby alebo doby trvanlivosti alebo použiteľnosti. Predávajúci je povinný písomne sa vyjadriť k reklamácii do...(najneskôr do dvoch pracovných dní) po jej doručení. Ak sa v tejto lehote nevyjadrí, bude to znamenať jeho súhlas s opodstatnenosťou reklamácie. Písomné oznámenie skrytej vady sa bude zasielať e- mailom na ovú adresu predávajúceho 6. Oznámenie o vadách predmetu zmluvy musí obsahovať: - číslo príslušnej objednávky, vystavenej kupujúcim - číslo dodacieho listu, - popis vady, - sortiment a vadné množstvo. 7. Uznané reklamované vady predávajúci odstráni v zmysle Obchodného zákonníka do... (najneskôr do jedného pracovného dňa) po uznaní vady. 8. Uvedené v odseku 5 tohto článku sa nevzťahuje na vady vzniknuté nevhodným skladovaním. 9. V ostatných prípadoch, neupravených touto zmluvou, budú zmluvné strany postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. 10. Kupujúcemu vyplývajú z vád predmetu zmluvy nároky: - odstúpiť od zmluvy, - požadovať bezplatne výmenu vadného predmetu zmluvy, - požadovať náhradu vzniknutej škody, pričom voľbu spôsobu uplatnenia nároku kupujúceho oznámi kupujúci predávajúcemu v písomnej reklamácii. 11. Predmet kúpy bude dodaný spolu s faktúrou a dodacím listom. VII. Zmluvné pokuty 1. V prípade omeškania predávajúceho s dodaním tovaru, zaplatí predávajúci kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej ceny bez DPH nedodaného tovaru za každý aj začatý deň omeškania. 2. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry má predávajúci právo požadovať od kupujúceho úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy bez DPH za každý aj začatý deň omeškania. 3. V prípade neodstránenia vadného plnenia v dohodnutom termíne, má kupujúci právo požadovať od predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny vadného plnenia vrátane DPH za každý aj začatý deň omeškania. VIII. Spoločné a záverečné ustanovenia 1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma stranami.táto zmluva sa uzatvára na dobu od do alebo do vyčerpania finančného limitu..., podľa toho čo nastane skôr. Zmluva nadobúda účinnosť po dni zverejnenia podľa platných právnych predpisov. 2. Nedeliteľnou prílohou tejto zmluvy je : príloha č. 1...(uchádzač uvedie názov predmetu zmluvy). 3. Táto zmluva môže zaniknúť pred uplynutím dohodnutej doby: a) kedykoľvek písomnou dohodou strán uzavierajúcich túto zmluvu k dohodnutému termínu, alebo b) odstúpením od zmluvy zo strany kupujúceho v prípade podstatného porušenia podmienok tejto zmluvy. Za podstatné podmienky sa považujú všetky ustanovenia tejto zmluvy, c) odstúpenie od zmluvy sa stane účinným dňom doručenia oznámenia druhej strane. 4. Zmluvu je možné meniť len písomnými dodatkami potvrdenými obidvoma stranami uzavierajúcimi túto zmluvu. 5. Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých kupujúci obdrží dva rovnopisy a predávajúci dva rovnopisy. 6. Strany sa dohodli, že na zmluvu sa vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka. 7. Predávajúci súhlasí so zverejnením textu tejto zmluvy. 8. Predávajúci dodá najneskôr do jedného pracovného dňa po podpise zmluvy znenie zmluvy vrátane príloh v elektronickej forme vo formáte PDF s možnosťou vyhľadávania alebo ako dokument WORD (nepodpísaná zmluva) pre zverejnenie zmluvy v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR. 9. Strany uzavierajúce túto zmluvu prehlasujú, že túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, že bola uzavretá po vzájomnej dohode, podľa ich slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok. Autentickosť zmluvy potvrdzujú svojimi podpismi.

5 V Bratislave dňa: Kupujúci: V..., dňa: Predávajúci: prof. Ing. Ferdinand Daňo,PhD.... rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave