PLNENIE ROZPOČTU A PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE TURŇA NAD BODVOU ZA ROK 2013

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "PLNENIE ROZPOČTU A PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE TURŇA NAD BODVOU ZA ROK 2013"

Prepis

1 Obec Turňa nad Bodvou Obecný úrad, Moldavská cesta č. 419/49, Turňa nad Bodvou K č.j. 148/2014 Návrh rozpočtu obce Turňa nad Bodvou na rok 2013 vyvesený na úradnej tabuli dňa Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom obce Turňa nad Bodvou na 13. zasadnutí dňa uznesením úprava rozpočtu vykonaná dňa v zmysle preambuly rozpočtu na rok úprava rozpočtu vykonaná dňa v zmysle preambuly rozpočtu na rok úprava rozpočtu vykonaná dňa v zmysle preambuly rozpočtu na rok úprava bola schválená obecným zastupiteľstvom na 16. zasadnutí dňa uznesením č úprava rozpočtu vykonaná dňa v zmysle preambuly rozpočtu na rok "Plnenie rozpočtu a Programového rozpočtu obce Turňa nad Bodvou za rok 2013" bolo zverejnené na úradnej tabuli obce a web sídle obce dňa PLNENIE ROZPOČTU A PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE TURŇA NAD BODVOU ZA ROK 2013 V Turni nad Bodvou, 07. máj Pavol M o l n á r starosta obce

2 I. PREAMBULA Rozpočet Turňa nad Bodvou na rok 2013 je zostavený v súlade s platnou právnou úpravou, najmä: - so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, - so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, - so zákonom č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, - so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, - s nariadením vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve, - so zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, - so zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, ako aj 5 ods. 2 zák 438/2012 Z. z. o štátnom rozpočte, ktorým sa upravujú platové tarify pedagogických a odborných zamestnancov odmeňovaných podľa prílohy č. 7 zák. č. 553/2003 Z.z. o 5 % a na rozhodnutie vlády SR tykajúce sa rastu platov nepedagogických zamestnancov regionálneho školstva zodpovedajúcej úrovni 5 % tarifných platov - s opatrením MF SR č. MF/010175/ zo dňa v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, - v súlade so Štatútom obce Turňa nad Bodvou, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými prepismi obce. Rozpočet obce Turňa nad Bodvou na rok 2013 v primeranom rozsahu zohladňuje opatrenia vyplývajúce z Memoranda o spolupráci pri uplatňovaní rozpočtovej politiky orientovanej na zabezpečenie finančnej stability verejného sektora na rok 2013, uzavretej medzi Vládou SR a ZMOS z Rozpočet obce Turňa nad Bodvou na rok 2013 je zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet je zostavený s prebytkom Kapitálový rozpočet je zostavený so schodkom , pričom schodok kapitálového rozpočtu je vykrytý z prebytku bežného rozpočtu. Finančné operácie sú rozpočtované so schodkom a schodok finančných operácií je vykrytý z prebytku bežného rozpočtu. Rozpočet je zostavený ako programový, t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Pre roky je rozpočtovaných 14 programov, ktoré predstavujú 75 aktivít slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov. Programový rozpočet obce Turňa nad Bodvou na roky je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. Rozpočet na roky nie je záväzný v zmysle 9 ods. 3 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pokiaľ v priebehu rozpočtového roka dôjde oproti schválenému obecnému rozpočtu k úprave výšky finančných prostriedkov poskytovaných obci od štátu podľa zákona o štátnom rozpočte, stáva sa rozpočtovým prostriedkom v rozpočte obce na základe dokladov od poskytovateľa. Tieto finančné prostriedky sa stávajú záväzné aj pre obcou zriadené organizácie. Obecný úrad o takejto zmene informuje predsedu finančnej komisie a hlavného kontrolóra do 15 dní po uplynutí mesiaca v ktorom k zmene došlo. Ak vznikne v priebehu roka potreba úhrady, ktorá nie je v rozpočte obce, do výšky je v právomoci starostu obce rozhodnúť o realizácii rozpočtového opatrenia, použití mimorozpočtových zdrojov, alebo o použití rezerv obce, resp. použiť iné rozpočtové opatrenia. Obecný úrad pripravuje štvrťročne výkaz o plnení rozpočtu obce

3 3 II. ROZPOČET OBCE BEŽNÉ PRÍJMY [v EUR] PRÍJMY DAŇOVÉ PRÍJMY, v tom , Daň z príjmov fyzických osôb (podielové , dane) Daň z nehnuteľností , Miestne dane, v tom: ,21 66 poplatok za TDO ,76 64 daň za psa ,24 99 užívanie verej. oriestr ,61 44 daň za ubytovanie , NEDAŇOVÉ PRÍJMY, v tom , Príjmy z vlastníctva, v tom: ,07 89 nebytové priestoy na účely podnikania ,56 80 prenájom za umiestnenie vysielateľského zariadenia (Orange) , prenájom ústredne TKR (Slovanet) , prenájom bytov č , č. 690 a ,17 66 prenájom bytov súp.č , súp.č. 690 a , vymoženie nedoplatkov z predchádzajúceho 100 obdobia ( ) prenájom pozemkov (garáže, PD, cintorín) , Administratívne poplatky , v tom: - správ. popl. výher. hraci. automat , správny poplatok OcÚ ,80 116

4 Pokuty a penále , Poplatky a platby z predaja služieb, v tom , za vodné a stočné (ul. Slepá 8 b.j., dom č. 78/53, SOŠ Moldava) , za elektrické energiu a kúrenie (od nájomcov Rigová + SOŠ Moldava) , za kopírovacie práce ,68 55 za rozhlas ,41 73 za opatrovaterľskú službu za internet ,32 za likvidáciu odpadu (od ZŠ, NORMA, HPT...) , za materskú školu ,00 87 cintorínsky poplatok ,53 96 za režijné náklady telovcične , predaj prebyt. hnuteľ. majetku Ďalšie administratívne a iné poplatky (poplatok ,82 99 za znečistenie ovzdušia) 240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek, vkladov , Ostatné príjmy, v tom príjmy ,99 85 z výťažkov z lotérií , z dobropisov ,01 66 vratky ,55 zo spolufinancouvania SPOU ,00 59 zo spolufinanc. SPOU-predch. obd ,00 84 z poistného plnenia (zatek. strechy) ,80 100

5 5 300 GRANTY A TRANSFERY , Transféry pre školy a školské zariadenia , Normatívne , Nenormatívne , v tom: Vzdelávacie poukazy , Doprava žiakov , Asistenti učiteľa , Odchodné Transfery pe školské zariadenia - MŠ , Transféry z ÚPSVaR ,90 94 v tom: Rodinné prídavky ,10 98 Školské potreby , Stravovanie detí z rodín v hmot. núdzi ,00 92 Aktivačná činnosť Dotácia na základe uznesenia vlády na ,00 zabezpečenie zvýšenia platov zamest-nancov regionálneho školstva finan-covaného z rozpočtu územnej samo-správyv nadväznosti na ustanovenie 5 ods. 2 zák 438/2012 Z. z. o štátnom rozpočte, ktorým sa upravujú platové tarify pedagogických a odborných zamestnancov odmeňovaných podľa prílohy č zák. č. 553/2003 Z.z. o 5 % a na rozhodnutie vlády SR tykajúce sa rastu platov nepedagogických zamestnancov regiopnálneho školstva zodpovedajúcej úrovni 5 % tarifných platov

6 6 Transfery na na matričnú činnosť , Transfery na stavebníctvo , Transfery na cestnú dopravu a , poz.komunikácie Transfery pre životné prostredie , Transfer na evidenciu obyvateľstva , Transfer na sčítanie obyvateľstva Transfer na VOĽBY (VÚC) , Transfer z Recyklačného fondu Transfer na CO Transfer na opravu miesnej komunikácie , Transfery od inej obce 86 86, Tranfer na podporu sociálnej inklúzie v obci Turňa n/b , Tuzemnské bežné granty a transfery ,39 36 v tom: ) Regenerácia centra obce 2)Separácia a zhodnocovanie odpadov obce Turňa n/b , ) Pestovanie energetických porastov , Transf.pre ZŠsVJM - proj. MRK ,02 99 Transfer na rekonštrukciu oplotenia , futbalového ihriska Transfer na kultúrnospoločenskú akciu , BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU ,81 97

7 7 BEŽNÉ PRÍJMY ŠKOLSTVO [v EUR] 200 ZŠ TURŇA n/bodvou (z dobropisov, od , sponzorov, poplatok ŠKD) ZŠ s VJM TURŇA n/bodvou (z dobropisov, od sponzorov, poplatok ŠKD) BEŽNÉ PRÍJMY ŠKOLY SPOLU , , KAPITÁLOVÉ PRÍJMY [v EUR] kat. ka v % 200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY, v tom , Kapitálové príjmy ,50 58 v tom: - z predaja pozemkov , z predaja budôv (súp č. 103 ) , z predaja bytov , GRANTY A TRANSFERY , Tuzemnský kapitálový grant od SLSP a FO na detské ihrisko 322 Tuzemnské kapitálové granty a transfery ,00 8 v tom: 1) Regenerácia centra obce ) Separácia a zhodnocovanie odpadov obce Turňa n/b ,00 1 3) Pestovanie energetických porastov ,00 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU ,50 11

8 8 FINANČNÉ OPERÁCIE [v EUR] FINANČ. OPERÁCIE, v tom , Príjmy z transakcií s finančými aktívami a ,15 finančnými pasívami 453 Zostatok prostriedkov z predch. roka (ZŠ) ,15 Prevod finančných prostriedkov z fondov z 454 rezervného fondu, z toho: Prevod fin. prostr. z fondov z rezervného fondu (exekučný titul) 500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 513 Prijaté bankové úvery

9 9 SUMÁR PRÍJMOV [v EUR] Hlavná kateg BEŽNÉ PRÍJMY Skutočnosť Skutočnosť Rozpočet Plnenie Plnenie Poznámky v % , KAPITÁLOVÉ PRÍJMY , FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMY ŠKOLSTVO , , PRÍJMY SPOLU ,40 86

10 10 VÝDAVKY 2013 BEŽNÉ VÝDAVKY [ v EUR] Hl. Skutočnosť Skutočnosť Rozpočet Plnenie Plnenie Poznámky Pol. 600 BEŽNÉ VÝDAVKY, v tom , Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné ,48 88 osobné vyrovnania 620 Poistné a príspevok do poisťovní, v tom okrem pracovných zmlúv od r aj dohody o vykonaní práce, odmeny poslancom , Tovary a služby , Bežné transfery , Splácanie úrokov a ostatné platby ,75 98 súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY [v EUR] Hl. Skutočnosť Skutočnosť Rozpočet Plnenie Plnenie Poznámky Pol. 700 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY, v tom: , Obstarávanie kapitálových aktivít ,19 13 FINANČNÉ OPERÁCIE [v EUR] Hl. Skutočnosť Skutočnosť Rozpočet Plnenie Plnenie Poznámky Pol. 800 VÝDAVKY z transakcií s finanč , aktívami a fin. pasívami, v tom: 820 Splácanie istín (28 b.j+investície) ,

11 11 ŠKOLSTVO ZÁKLADNÉ ŠKOLY [v EUR] Hlav. kateg. 600 BEŽNÉ VÝDAVKY (poskytnutie normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov a grantov) Skutočnosť Skutočnosť Rozpočet Plnenie Plnenie Poznámky v % , ZŠ TURŇA nad BODVOU , ,16 Normatívny príspevok (v tom aj asistenti) Nenormatívny príspevok spolu , V tom: - vzdelávacie poukazy , doprava , asistenti učiteľa , odchodné Školský klub detí (ŠKD) , Bežné transfery ,00 95 Bežné transfery v rámci verejnej správy ,00 95 Rozpočtovej organizácii spolu: ,00 95 v tom: - materiál pre ŠKD, ,00 95 ZŠ s VJM - Alapiskola TURŇA n/b , Normatívny príspevok , Nenormatívny príspevok spolu , V tom: - vzdelávacie poukazy , doprava , asistenti učiteľa , odchodné Školský klub detí (ŠKD) , Bežné transfery , Bežné transfery v rámci verejnej správy , Rozpočtovej organizácii spolu: , v tom: - materiál pre ŠKD, , Transfer na projekt MRK ,02 99

12 12 SUMÁR VÝDAVKOV [v EUR] Hlav. kateg Skutočnosť Skutočnosť Rozpočet Plnenie Plnenie Poznámky v % BEŽNÉ VÝDAVKY OBEC ,75 87 BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKOLSTVO ZŠ , KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY OBEC ,19 13 FINANČNÉ OPERÁCIE OBEC , VÝDAVKY SPOLU ,19 81

13 13 REKAPITULÁCIA PLNENIA ROZPOČTU OBCE TURŇA NAD BODVOU ZA JANUÁR AŽ DECEMBER 2013 Skutočnosť Skutočnosť Rozpočet Plnenie Plnenie Poznámky v % SUMÁR PRÍJMOV, v tom ,40 85,74 BEŽNÉ PRÍJMY (+ ŠKOLSTVO) ,75 96,95 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY ,50 10,95 FINANČNÉ OPERÁCIE ,15 99,90 SUMÁR VÝDAVKOV, v tom ,19 81,35 BEŽNÉ VÝDAVKY ,22 93,71 (+ŠKOLSTVO) KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY ,19 12,69 FINANČNÉ OPERÁCIE ,78 100,90 ROZDIEL ,21