HYDROGEOLOGICKÉ MAPY V SÚBORE MÁP GEOFAKTOROV ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA NÁVRH METODIKY SPRACOVANIA A SPÔSOBU ZOBRAZOVANIA HYDROGEOLOGICKÝCH PRVKOV

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "HYDROGEOLOGICKÉ MAPY V SÚBORE MÁP GEOFAKTOROV ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA NÁVRH METODIKY SPRACOVANIA A SPÔSOBU ZOBRAZOVANIA HYDROGEOLOGICKÝCH PRVKOV"

Prepis

1 HYDROGEOLOGICKÉ MAPY V SÚBORE MÁP GEOFAKTOROV ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA NÁVRH METODIKY SPRACOVANIA A SPÔSOBU ZOBRAZOVANIA HYDROGEOLOGICKÝCH PRVKOV HYDROGEOLOGICAL MAPS IN THE ENVIRONMENTAL GEOLOGICAL FACTORS MAP SET PROPOSAL OF CONSTRUCTION METHODOLOGY AND DISPLAY MODE OF HYDROGEOLOGICAL ELEMENTS Peter MALÍK 1 ; Peter BAJTOŠ 1 ; Jaromír ŠVASTA 1 ; František BOTTLIK 1 ; Juraj MICHALKO 1 ; Stanislav OLEKŠÁK 2 ; Jozef MIŽÁK 1 1 Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, Bratislava, 2 Kollárova 4, Spišská Nová Ves KĽÚČOVÉ SLOVÁ Hydrogeologické mapy, súbor máp, geofaktory životného prostredia, podzemná voda, GIS, hydrogeologické dáta ABSTRAKT Na rozdiel od základných hydrogeologických máp je cieľom účelovej hydrogeologickej mapy geofaktorov životného prostredia v mierke 1 : sprostredkovanie praktických informácií o podzemných vodách, zrozumiteľná charakterizácia podmienok ich tvorby, akumulácie a pohybu v hodnotenom území a súčasne poskytnutie nevyhnutných podkladov pre ochranu podzemných vôd pri územnoplánovacom rozhodovaní a pri ochrane a skvalitňovaní životného prostredia. Obsahom účelovej hydrogeologickej mapy geofaktorov životného prostredia je zobrazenie základných hydrogeologických charakteristík územia hlavne prostredníctvom grafického vyjadrenia typov hydrogeologických jednotiek, kvantitatívnych charakteristík zvodnencov a regionálnych izolátorov, hĺbky hladín a dynamiky pohybu podzemných vôd, a hraníc ochraňovaných území z hľadiska podzemných vôd. Do týchto máp sa vkladá len lokalizácia a kvantifikácia tých najvýznamnejších prírodných výverov podzemných vôd a významných umelých objektov dôležitých z hľadiska charakterizovania hydrogeologických pomerov na úrovni mierky 1 : ÚVOD Súbory máp geofaktorov životného prostredia v mierke 1 : sú na Slovensku zostavované už viac ako dve desaťročia. Do súboru máp geofaktorov životného prostredia už od samého začiatku ich zostavovania vždy patrila hydrogeologická mapa. Metodika jej zostavovania a spôsob znázorňovania dôležitých hydrogeologických prvkov v takejto mape však nikdy neboli explicitne definované. Ich jednotliví autori zväčša siahali po metodike zostavovania základných hydrogeologických máp v mierke 1 : (Malík, Jetel, 1994, Malík et al., 2003; Smernica MŽP SR na zostavovanie základných hydrogeologických máp v mierke 1 : č. 8/2004 7), čo však vzhľadom na časové, kapacitné i finančné možnosti riešiteľov nebolo vždy šťastným riešením a tieto mapy následne zaostávali stupňom svojej dokumentovanosti, než aký by sa mal očakávať od základných hydrogeologických máp. Z tohto dôvodu sa autorský kolektív snaží v predmetnej práci formulovať základné princípy zostavovania hydrogeologických máp geofaktorov životného prostredia v mierke 1 : a spôsobu zobrazovania hydrogeologických prvkov v týchto mapách tak, aby sa naplnila účelnosť a čitateľnosť takto vypracovanej hydrogeologickej mapy. Zároveň sa týmto aj zvýrazní rozdiel medzi touto účelovou mapou a základnou hydrogeologickou mapu, ktoré sa týmto môžu navzájom doplňovať a prinášať tak nové podnety pre ochranu a využívanie podzemných vôd. OBSAHOVÁ NÁPLŇ HYDROGEOLOGICKEJ MAPY GEOFAKTOROV ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA Účelová hydrogeologická mapa geofaktorov životného prostredia mierky 1 : zobrazuje hydrogeologické jednotky, vyčleňované s ohľadom na spôsob obehu podzemných vôd, typ 54

2 priepustnosti a jej veľkosť, definovanú veľkosťou koeficienta filtrácie k horninového prostredia. V kvantitatívnej charakteristike hydrogeologických jednotiek sa zároveň zohľadňuje aj hydrogeologická produktivita definovaná veľkosťou koeficienta transmisivity T. Kvantitatívna charakteristika a typ priepustnosti hydrogeologických jednotiek sa v účelovej hydrogeologickej mape geofaktorov životného prostredia vyjadrujú farbou plochy a typom šrafy. V účelovej hydrogeologickej mape geofaktorov životného prostredia sú tiež znázornené ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov a prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd, ochranné pásma vodárenských zdrojov pitných podzemných vôd, hranice podrúbaných území, významné technické drenážne diela (štôlne, tunely), kanály, prirodzené a umelé vodné toky, hydroizobaty izočiary hĺbok hladiny podzemnej vody pod terénom, zistené a predpokladané smery prúdenia podzemnej vody v prvej zvodni, významné tektonické línie a tektonické línie s významnou cirkuláciou podzemnej vody. Tieto prvky sa vyjadrujú rozličnými typmi čiar v mape. Do tejto mapy patria tiež vybrané významné vývery podzemnej vody dokumentujúce vlastnosti hydrogeologických jednotiek, významné hydrogeologické vrty a vrty dokumentujúce vlastnosti hydrogeologických jednotiek, významné hydrogeologické objekty, meliorácie, banské diela, meteorologické stanice, zrážkomerné a vodomerné stanice, ponory, vyvieračky, hydrogeologicky významné jaskyne a závrty. Tieto sa vyjadrujú pomocou bodových značiek rozličných farieb, logicky štrukturovaných podľa kľúča: modrá prirodzené výstupy podzemných vôd; červená umelé zásahy do systému a pozorovania podzemných vôd a súvisiacich veličín; oranžová kvalitatívne dôležité objekty. Súčasťami účelovej hydrogeologickej mapy geofaktorov životného prostredia sú (a) legenda, ktorá sa umiestňuje na spoločnom liste s mapovým dielom, (b) textové vysvetlivky, (c) dokumentácia, pozostávajúca zo (I.) zoznamu vybraných výverov podzemných vôd a (II.) zoznamu vybraných hydrogeologických vrtov a umelých vertikálnych odberových objektov, a dátová vrstvu prvkov zobrazených v hydrogeologickej mape v elektronickej forme geografického informačného systému. Na zostavenie účelovej hydrogeologickej mapy geofaktorov životného prostredia sa využívajú poznatky o litológii a litostratigrafii hornín, ich priestorovom rozložení a vzájomnej pozícii, informácie o hydrogeologických vlastnostiach horninového prostredia, type priepustnosti a štruktúrnej typológii hydrogeologických jednotiek, veľkosti stredných hodnôt koeficientov filtrácie a prietočnosti horninového prostredia, hraniciach zvodnencov a regionálnych izolátorov, podmienkach tvorby, akumulácie a pohybu podzemných vôd, dynamiky podzemných vôd, zdrojoch podzemných vôd, prirodzených a umelých výveroch podzemných vôd a umelých hydrogeologických objektoch predovšetkým hydrogeologických vrtoch a monitorovacích sondách. Účelová hydrogeologická mapa geofaktorov životného prostredia zobrazuje základné charakteristiky zvodnencov a regionálnych izolátorov nasledovným spôsobom: (a) typ priepustnosti a štruktúrna typológia hydrogeologických jednotiek druhom šrafy v ploche, (b) veľkosť priepustnosti horninového prostredia (danú strednou hodnotou koeficienta filtrácie zvodnencov a zohľadnením hydrogeologickej produktivity strednej hodnoty koeficienta prietočnosti) farbou plochy. Znázornenie priestorovej superpozície sa použije iba v prípade regionálnych hydrogeologických izolátorov ležiacich nad významnými zvodnencami vertikálnymi prúžkami odpovedajúcimi farbám izolátorov a zvodnencov. Účelnosť znázornenia takejto superpozície vyplýva zo stupňa hydrogeologického poznania, z technickej dostupnosti prekrytých zvodnencov a hydrogeologického vplyvu prekrývajúcich regionálnych izolátorov. Viacnásobná priestorová superpozícia zvodnených kolektorov sa v účelovej hydrogeologickej mape geofaktorov životného prostredia graficky nevyjadruje. Farba líniových a bodových prvkov má stály logický význam podľa vzťahu vody a horninového prostredia, pričom odpovedá princípu dohodnutému v medzinárodnej legende pre hydrogeologické mapy IAH / UNESCO: (a) výstup vody zo systému (prirodzené vývery, drenáže); (b) umelé zásahy do prirodzeného obehu podzemných vôd a pozorovania podzemných vôd a súvisiacich veličín; (c) oranžová kvalitatívne dôležité objekty; (d) sivá: bez výmeny medzi povrchom terénu a zvodneným systémom (nulový prietok); (e) čierna: geologické štruktúrne tektonické prvky; (f) fialová: vyjadrenie dynamiky (smerov prúdenia) a hĺbok podzemných vôd pod terénom. Podrobný spôsob zobrazovania jednotlivých prvkov v účelovej hydrogeologickej mape geofaktorov životného prostredia, zoznam značiek a definícia ich farebnosti sú uvedené v ďalšom texte. 55

3 SPÔSOB ZOBRAZOVANIA JEDNOTLIVÝCH PRVKOV V ÚČELOVEJ HYDROGEOLOGICKEJ MAPE GEOFAKTOROV ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A ZOZNAM ZNAČIEK Plošné prvky Hydrogeologické jednotky, vyčleňované v účelových hydrogeologických mapách geofaktorov životného prostredia sú rozlišované s ohľadom na ich štruktúrnu typológiu a veľkosť priepustnosti horninového prostredia. Na ich znázornenie sú v mape využité farby plochy a šrafovanie v ploche. V štruktúrnej typológii hydrogeologických jednotiek je charakterizovaný typ priepustnosti, okrem toho sa však charakterizuje aj generálny spôsob prirodzeného dopĺňania a obehu podzemných vôd. Zaradenie hydrogeologických kolektorov do jednotlivých kategórií podľa ich štruktúrnej typológie je vyjadrené sivou šrafou v ploche kartografického priemetu ich rozšírenia v mape. Veľkosť priepustnosti horninového prostredia, ako veľkosťou koeficienta filtrácie k číselne vyjadriteľná kvantitatívna charakteristika, je znázornená farbou plochy kartografického priemetu plošného vystupovania tej ktorej hydrogeologickej jednotky v mape. Pre uľahčenie identifikácie hydrogeologických jednotiek vyčlenených v mape sú tieto v ploche mapy číslované zhodne s číslovanou legendou. V legende (podrobnosti sú uvedené v ďalšom texte) je tabelárnou formou slovne stručne charakterizovaný autorský opis litologickej charakteristiky hydrogeologickej jednotky a tiež sa v ňom stručne charakterizujú charakteristické výdatnosti vrtov, prameňov alebo merný odtok podzemných vôd. Znázornenie štruktúrnej typológie hydrogeologických jednotiek Základné členenie štruktúrnej typológie hydrogeologických jednotiek je dané typom priepustnosti, s jej rozlíšením na medzizrnový, puklinový a krasový typ a ich kombinácie. V súlade s poznaním geologickej stavby Slovenska a spôsobov obehu a prirodzeného dopĺňania podzemných vôd v týchto prostrediach potom podľa nich v rámci štruktúrnej typológie detailnejšie rozlišujeme štruktúrne typologické subtypy hydrogeologických jednotiek. Jednotlivý štruktúrne typologický subtyp je teda definovaný jedným zo základných typov priepustnosti alebo ich kombináciou, charakteristickým spôsobom obehu a prirodzeného dopĺňania podzemných vôd a ich typickými okrajovými podmienkami. V mape ho znázorňujeme príslušným druhom šrafy. Vzhľadom na mimoriadne veľké plošné zastúpenie štruktúrne typologických subtypov zvodnencov hydrogeologických masívov s prevažne puklinovým typom priepustnosti tu rozlišujeme ich stratigrafickú príslušnosť a príslušnosť k tektonickým jednotkám. Podobne pre hydrogeologické jednotky kvartérnych medzizrnových zvodnencov pri rozčleňovaní na subtypy zohľadňujeme ich genézu. V legende znázornenej na mape uvádza jej autor, okrem príslušného jednotného a nižšie stanoveného textu, za týmto v zátvorke aj niekoľkoslovný opis litológie zvodnencov podľa zistených miestnych pomerov. Napr.: puklinové zvodnence vnútrokarpatského paleogénu (zlepence a pieskovce) alebo deluviálne zvodnence (piesčito kamenité hliny). Spôsob znázornenia štruktúrnej typológie hydrogeologických jednotiek medzizrnové zvodnence aluviálneho typu (sedimenty v intenzívnom hydraulickom kontakte s povrchovými vodami) č. značky: fluviálne zvodnence 1 glacifluviálne zvodnence 2 proluviálne zvodnence 3 56

4 eolické zvodnence aluviálneho typu 4 chemogénne zvodnence aluviálneho typu 5 medzizrnové zvodnence terasového typu (sedimenty napájané prevažne zrážkami a podradne prítokmi podzemných vôd) zvodnence riečnych terás 6 deluviálne zvodnence 7 glacigénne zvodnence 8 eolické zvodnence terasového typu 9 medzizrnové zvodnence artézskeho typu (sedimenty napájané prevažne prítokmi podzemných vôd) medzizrnové kolektory s významným podielom zvodnencov s voľnou hladinou podzemných vôd, situovaných nad artézskymi zvodnencami 10 medzizrnové kolektory s prevažne napätou hladinou podzemných vôd 11 zvodnence hydrogeologických masívov s prevažne puklinovým typom priepustnosti puklinové zvodnence vnútrokarpatského paleogénu (pieskovce, zlepence, flyš s výraznou prevahou pieskovcov) 12 puklinové zvodnence vnútrokarpatského paleogénu (flyš, ílovce) 13 puklinové zvodnence flyšového a bradlového pásma (pieskovce, zlepence, flyš s výraznou prevahou pieskovcov) 14 puklinové zvodnence flyšového a bradlového pásma (flyš, ílovce) 15 puklinové zvodnence nekrasových mezozoických hornín 16 puklinové zvodnence paleozoických hornín 17 puklinové zvodnence kryštalinika a hlbinných vyvrelín 18 zvodnence s krasovým a krasovo puklinovým typom priepustnosti krasovo puklinové zvodnence 19 57

5 krasové a krasovo puklinové zvodnence s prevahou vápencov 20 puklinovo krasové zvodnence s prevahou dolomitov 21 zvodnence s kombinovaným medzizrnovým a puklinovým typom priepustnosti medzizrnové a puklinové zvodnence stratovulkanického typu medzizrnové a puklinové zvodnence stratovulkanického typu s častým striedaním sa polôh vulkanoklastík, lávových prúdov, vulkanických extrúzií a intrúzií prevažne vulkanoklastické sedimenty (prevaha medzizrnovej priepustnosti vo zvodnencoch stratovulkanického typu) prevažne zvodnence lávových prúdov, vulkanických extrúzií a intrúzií (prevaha puklinovej priepustnosti vo zvodnencoch stratovulkanického typu) regionálne izolátory menšie zvodnence s obmedzenými množstvami podzemných vôd miestneho významu regionálne izolátory s nízkou medzizrnovou priepustnosťou 25 regionálne izolátory s nízkou puklinovou priepustnosťou 26 hydrogeologické poloizolátory ležiace nad významnými zvodnencami 27 Znázornenie kvantitatívnej charakteristiky zvodnencov Kvantitatívna charakteristika hydrogeologických jednotiek zohľadňuje veľkosť priepustnosti horninového prostredia, definovanú koeficientom filtrácie k, resp. jeho strednou hodnotou pre príslušnú hydrogeologickú jednotku. Kvantitatívna charakteristika hydrogeologických jednotiek sa v účelovej hydrogeologickej mape geofaktorov životného prostredia vyjadruje farbou plochy. Priepustnejšie zvodnence ďalej kvantitatívne charakterizujeme aj ich hydrogeologickou produktivitou, definovanou prietočnosťou horninového prostredia veľkosťou koeficienta prietočnosti T. Rozlišuje sa tiež typ priepustnosti (medzizrnový, puklinový, krasový), ktorý podmieňuje priestorovú distribúciu filtračných vlastností zvodnencov. V zmysle smernice UNESCO definujeme iba tri kvantitatívne triedy podľa priemernej hodnoty koeficientu filtrácie k. Rozlišujeme hydrogeologické kolektory (a) s koeficientom filtrácie vyšším ako m s -1, (b) kolektory so strednou hodnotou koeficienta filtrácie z intervalu m s -1 až m s -1 ; resp. (c) regionálne izolátory s koeficientom filtrácie nižším ako m s -1. Kolektory s koeficientom filtrácie vyšším ako m s -1 tiež hodnotíme podľa veľkosti hydrogeologickej produktivity, resp. dekadického logaritmu pomeru koeficientov filtrácie a prietočnosti log ( T / k ). Tieto triedy, rozlíšené podľa hodnôt hydraulických parametrov hornín k a T, sú farebne zvlášť rozlíšené pre jednotlivé typy priepustnosti zvodnencov. Spôsob znázornenia kvantitatívnej charakteristiky zvodnencov zvodnence s prevažne medzizrnovým typom priepustnosti č. značky: vysoko priepustné a vysoko produktívne zvodnence s prevažne medzizrnovým typom priepustnosti k > m s -1 a zároveň log ( T / k ) > 1 RGB:

6 vysoko priepustné zvodnence s obmedzenou hydrogeologickou produktivitou, s prevažne medzizrnovým typom priepustnosti k > m s -1 a zároveň log ( T / k ) < 1 RGB: stredne priepustné zvodnence s prevažne medzizrnovým typom priepustnosti k < m s -1 a zároveň k > m s -1 RGB: regionálne izolátory a zvodnence s nízkou medzizrnovou priepustnosťou, s obmedzenými množstvami podzemných vôd miestneho významu k < m s -1 RGB: zvodnence s prevažne puklinovým alebo kombinovaným medzizrnovým a puklinovým typom priepustnosti vysoko priepustné a vysoko produktívne zvodnence s prevažne puklinovým typom priepustnosti vysoko priepustné zvodnence s obmedzenou hydrogeologickou produktivitou, s prevažne puklinovým typom priepustnosti k > m s -1 a zároveň log ( T / k ) > 1 RGB: k > m s -1 a zároveň log ( T / k ) < 1 RGB: stredne priepustné zvodnence s prevažne puklinovým typom priepustnosti k < m s -1 a zároveň k > m s -1 RGB: regionálne izolátory a zvodnence s nízkou puklinovou priepustnosťou, s obmedzenými množstvami podzemných vôd miestneho významu k < m s -1 RGB: zvodnence s krasovým a krasovo puklinovým typom priepustnosti vysoko priepustné a vysoko produktívne zvodnence s prevažne krasovo puklinovým typom priepustnosti vysoko priepustné zvodnence s obmedzenou hydrogeologickou produktivitou, s prevažne krasovo puklinovým typom priepustnosti k > m s -1 a zároveň log ( T / k ) > 1 RGB: k > m s -1 a zároveň log ( T / k ) < 1 RGB: stredne priepustné zvodnence s prevažne krasovo puklinovým typom priepustnosti k < m s -1 a zároveň k > m s -1 RGB: Znázornenie priestorovej superpozície v mape Znázornenie priestorovej superpozície sa použije iba v prípade regionálnych hydrogeologických izolátorov ležiacich nad významnými zvodnencami, pričom sa toto znázorní vertikálnymi prúžkami odpovedajúcimi farbám hydrogeologických izolátorov a zvodnencov. Účelnosť znázornenia takejto superpozície vyplýva zo stupňa hydrogeologického poznania, z technickej dostupnosti prekrytých zvodnencov a hydrogeologického vplyvu prekrývajúcich regionálnych hydrogeologických izolátorov. Vzhľadom na to, že pri takomto znázorňovaní priestorovej superpozície vizuálne zaniká znázorňovanie iných hydrogeologických prvkov v mape, použije sa iba tam, kde je to nevyhnutné a pokiaľ možno nie na viac ako 5 % plochy hodnoteného územia. Šrafa a farba podložného kolektora ostáva nezmenená. Vertikálne prúžky, použité na znázornenie priestorovej superpozície regionálnych hydrogeologických izolátorov ležiacich nad významnými zvodnencami sú rovnakej hrúbky 2 mm a sú aplikované pre tie plochy kartografického priemetu, kde 59

7 je hydrogeologický význam prekrytých zvodnencov signifikantný. Farba týchto vertikálnych prúžkov odpovedá príslušnej farbe regionálneho izolátora (s prevažne medzizrnovým typom priepustnosti; s prevažne puklinovým alebo kombinovaným medzizrnovým a puklinovým typom priepustnosti). Príklad znázornenia priestorovej superpozície je uvedený nižšie. Príklady znázornenia priestorovej superpozície hydrogeologických jednotiek v mape: č. značky: vysoko priepustné a vysoko produktívne zvodnence s prevažne krasovo puklinovým typom priepustnosti v podloží relatívne tenkej vrstvy nadložia s nízkou medzizrnovou priepustnosťou 39 RGB: / RGB: vysoko priepustné a vysoko produktívne zvodnence s prevažne puklinovým typom priepustnosti v podloží relatívne tenkej vrstvy nadložia s nízkou puklinovou priepustnosťou 40 RGB: / RGB: Poznámka: čísla značiek 37 a 38 sú len príkladmi, možné sú viaceré kombinácie Údaje o plošných prvkoch znázorňovaných v účelových hydrogeologických mapách geofaktorov životného prostredia štruktúrnej typológii a kvantitatívnej hydrogeologickej charakteristike zvodnencov tvoria dátovú vrstvu plošných prvkov, ktorej štruktúra vychádza zo spôsobu zobrazovania hydrogeologických jednotiek a je bližšie opísaná v ďalšom texte. Líniové prvky V účelových hydrogeologických mapách geofaktorov životného prostredia sa líniovými značkami znázorňujú hranice hydrogeologických jednotiek jednotlivých typov zvodnencov a kvantitatívnych kategórií kolektorov a regionálnych izolátorov, hydroizobaty izočiary hĺbok hladiny podzemnej vody pod terénom, zistené a predpokladané smery prúdenia podzemnej vody v prvej zvodni, významné tektonické línie a označenie zón s cirkuláciou podzemnej vody na týchto líniách, ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov a prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd, ochranné pásma vodárenských zdrojov pitných podzemných vôd, hranice poddolovaných území, významné technické drenážne diela (štôlne, tunely), kanály, prirodzené a umelé vodné toky. Líniové značky v účelových hydrogeologických mapách geofaktorov životného prostredia č. značky: hranice hydrogeologických jednotiek typov zvodnencov a kvantitatívnych kategórií kolektorov a regionálnych izolátorov zlom zistený zlom predpokladaný zlom predpokladaný zakrytý príkrovová alebo prešmyková línia zistená tenká tmavosivá: RGB: čierna: RGB: čierna: RGB: čierna: RGB: čierna: RGB:

8 príkrovová alebo prešmyková línia predpokladaná zóna intenzívneho tektonického porušenia s významnou cirkuláciou podzemných vôd významné technické dielo v podzemí (dedičná štôlňa, tunel) drénujúce významné množstvá podzemných vôd, resp. prevádzajúce podzemné vody medzi povodiami hydroizobaty izočiary hĺbok hladiny podzemnej vody pod terénom zistený smer prúdenia v prvej zvodni predpokladaný smer prúdenia podzemnej vody v prvej zvodni hranice dobývacieho priestoru povrchovej ťažby nerastných surovín hranice dobývacieho priestoru hlbinnej ťažby nerastných surovín hranice podrúbaného územia pre opustené hlbinné bane a skutočný rozsah hlbinnej ťažby v existujúcich dobývacích priestoroch ťažby nerastných surovín ochranné pásmo prírodných liečivých zdrojov alebo prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd I. stupňa ochranné pásmo prírodných liečivých zdrojov alebo prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd II. stupňa ochranné pásmo prírodných liečivých zdrojov alebo prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd III. stupňa ochranné pásmo vodárenského zdroja pitných podzemných vôd I. stupňa ochranné pásmo vodárenského zdroja pitných podzemných vôd II. stupňa ochranné pásmo vodárenského zdroja pitných podzemných vôd III. stupňa hranica chránenej oblasti prirodzenej akumulácie vôd (chránenej vodohospodárskej oblasti) povrchový vodný tok (stály) povrchový vodný tok (občasný) kanál umelý vodný tok čierna: RGB: čierna: RGB: RGB: tenká fialová: RGB: fialová: RGB: fialová: RGB: belasá: RGB: RGB: RGB: RGB: Údaje o líniových prvkoch znázorňovaných v účelových hydrogeologických mapách geofaktorov životného prostredia tvoria dátovú vrstvu líniových prvkov, ktorej štruktúra vychádza zo spôsobu ich zobrazovania a je bližšie opísaná v ďalšom texte. 61

9 Bodové prvky V účelových hydrogeologických mapách geofaktorov životného prostredia sa bodovými značkami znázorňujú vybrané významné vývery podzemnej vody dokumentujúce vlastnosti hydrogeologických jednotiek (rozlíšené veľkosťou bodovej značky podľa výdatnosti; zobrazia sa všetky pramene využívané na hromadné zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou, všetky kvantitatívne a kvalitatívne monitorované pramene, všetky vývery minerálnych vôd a prípadne ďalšie pramene podľa autorského uváženia), významné hydrogeologické vrty a vrty dokumentujúce vlastnosti hydrogeologických jednotiek (rozlíšené veľkosťou bodovej značky podľa maximálnej čerpanej výdatnosti; zobrazia sa všetky geotermálne vrty, všetky vrty alebo skupiny vrtov využívané na hromadné zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou, všetky kvantitatívne a kvalitatívne monitorované vrty, všetky vrty ktoré zachytili vývery minerálnych vôd vo výverovej oblasti s jestvujúcimi prirodzenými vývermi minerálnych vôd alebo mimo nej, a prípadne ďalšie hydrogeologické vrty s dokumentačnou hodnotou podľa autorského uváženia). Ďalej sa zobrazia významné hydrogeologické objekty ako meliorácie, banské diela, meteorologické stanice, zrážkomerné a vodomerné stanice, ponory, vyvieračky, jaskyne a významné závrty. Číslovanie bodových objektov, ktoré sú zároveň zhrnuté v dokumentácii k mape spracovanej podľa záväznej metodiky, sa v mape zobrazuje v pozícii vpravo dole od bodovej značky a jeho farby sú nasledovné: červená pre vrty a umelé drenážne prvky (značky č. 65 až 80), modrá pre vývery (značky č. 81 až 95) a fialová pre objekty (značky č. 96 až 102). V dátovej vrstve bodových prvkov sa toto číslovanie uvádza v poli CISLO. Bodové značky v účelových hydrogeologických mapách geofaktorov životného prostredia č. značky: hydrogeologický vrt s maximálnou udržateľne čerpanou výdatnosťou do 0,1 l s -1 hydrogeologický vrt s maximálnou udržateľne čerpanou výdatnosťou od 0,1 do1,0 l s -1 hydrogeologický vrt s maximálnou udržateľne čerpanou výdatnosťou od 1,0 do 10,0 l s -1 hydrogeologický vrt s maximálnou udržateľne čerpanou výdatnosťou nad 10,0 l s -1 priemer 2 mm priemer 3 mm priemer 4 mm priemer 5 mm monitorovanie hladiny podzemných vôd vo vrte 69 monitorovanie kvality podzemných vôd vo vrte monitorovanie hladiny a kvality podzemných vôd vo vrte vrt, ktorý zachytil minerálnu vodu vo výverovej oblasti s jestvujúcimi prirodzenými vývermi minerálnych vôd vrt s minerálnou vodou mimo oblasti s jestvujúcimi prirodzenými vývermi minerálnych vôd vrt s geotermálnou vodou oranžová: RGB: oranžová: RGB: oranžová: RGB: oranžová: RGB: oranžová: RGB:

10 vodárensky využívaný vrt významná kopaná alebo spúšťaná studňa slúžiaca na odber vody šachta s čerpaním vody šachta s prelivom významný výver podzemnej vody do technického diela (banské dielo, tunel, štôlňa) v podzemí štôlňa s výtokom vody prameň s priemernou výdatnosťou do 0,1 l s -1 prameň s priemernou výdatnosťou od 0,1 do 1,0 l s -1 prameň s priemernou výdatnosťou od 1,0 do 3,0 l s -1 prameň s priemernou výdatnosťou od 3,0 do 10,0 l s -1 prameň s priemernou výdatnosťou od 10,0 do 30,0 l s -1 prameň s priemernou výdatnosťou nad 30,0 l s -1 prameň s monitorovaním výdatnosti prameň s monitorovaním kvality vody vodárensky využívaný prameň vodárensky využívaný a monitorovaný prameň prameň minerálnej vody plniarensky využívaný minerálny prameň výtok z podzemnej drenáže (rúrky, horizontálne vrty) 63 priemer 1 mm priemer 2 mm priemer 3 mm priemer 4 mm priemer 5 mm priemer 6 mm oranžová: RGB: oranžová: RGB: oranžová: RGB:

11 ponor, úplná strata prietoku povrchového toku vyvieračka výstup vôd po predchádzajúcom ponorení vodomerná stanica s monitorovaním vodných stavov alebo prietokov na povrchových tokoch monitorovanie kvality vody na povrchových tokoch zrážkomerná stanica meteorologická stanica významná jaskyňa významná krasová priepasť významný krasový závrt RGB: RGB: RGB: RGB: oranžová: RGB: hnedá: RGB: hnedá: RGB: hnedá: RGB: Údaje o bodových prvkoch znázorňovaných v účelových hydrogeologických mapách geofaktorov životného prostredia tvoria dátovú vrstvu bodových prvkov, ktorej štruktúra vychádza zo spôsobu ich zobrazovania v mape a je bližšie opísaná v ďalšej časti. SÚČASTI ÚČELOVÝCH HYDROGEOLOGICKÝCH MÁP GEOFAKTOROV ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA Legenda k účelovej hydrogeologickej mape geofaktorov životného prostredia Legenda účelovej hydrogeologickej mapy geofaktorov životného prostredia sa umiestňuje na spoločnom liste s mapovým dielom. V tejto legende sú zhrnuté všetky útvary (plošné, líniové a bodové) odlíšené na mape. Spolu s vysvetlivkami použitých kvantitatívnych charakteristík horninového prostredia (štruktúrna typológia hydrogeologickej jednotky podľa druhu použitej šrafy a veľkosť priepustnosti horninového prostredia podľa druhu použitej farby) je v legende tabelárnou formou slovne stručne charakterizovaný autorský opis litologickej charakteristiky hydrogeologickej jednotky a tiež sa v ňom stručne zhrnú charakteristické výdatnosti vrtov, prameňov alebo merný odtok podzemných vôd. Okrem autorského opisu sa však v legende znázorní aj štruktúrne typologické zaradenie hydrogeologickej jednotky a jej kvantitatívna klasifikácia. Pre sprehľadnenie vzájomnej väzby medzi legendou hydrogeologickej mapy sa odporúča označovať jednotlivé polia legendy číslicami. Toto označenie sa umiestni vľavo od políčka s príslušnou šrafou, farbou a opisom. Pre bodové značky znázorňujúce vývery podzemných vôd alebo hydrogeologické vrty, odlíšené veľkosťou bodovej značky v závislosti od výdatnosti (maximálnej udržateľnej čerpanej výdatnosti) je v legende prehľadne znázornená veľkostná klasifikácia objektov. V legende sa zobrazia len tie prvky, ktoré boli v danej účelovej hydrogeologickej mape geofaktorov životného prostredia použité. Dátová vrstva prvkov zobrazených v účelovej hydrogeologickej mape geofaktorov životného prostredia Odovzdávanie dátovej vrstvy prvkov zobrazených v účelovej hydrogeologickej mape geofaktorov životného prostredia je vo forme výstupov priestorovej štruktúrovanej databázy geografického informačného systému (GIS-ových výstupov), vypracovaných v zmysle Smernice MŽP SR 64

12 o zásadách spracovania a odovzdávania úloh a projektov v Geografickom informačnom systéme číslo 2/2000 z 13. apríla 2000, ale najmä v zmysle Zákona č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie (NIPI) ktorý transponoval smernicu EÚ INSPIRE do národnej legislatívy a ktorý nadobudol účinnosť 1. februára 2010 a Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 352/2011 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie, a neskôr prijatého Zákon č.362/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie (NIPI), ktorý nadobudol platnosť dňa 1. mája Pre každý súbor je potrebné jednotne spracovať a naplniť príslušné dátové polia podľa priloženej štruktúry. Geografické súradnice objektov musia byť definované v Křovákovom zobrazení (S JTSK), ZOZNAM jednotlivých dát pre každý región je nasledovný: plošné dáta (polygóny): jednotky hydrogeologické jednotky líniové dáta: tektonika tektonické línie opv ochranné pásma vodárenských zdrojov obyčajných podzemných vôd opv_lm ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov a prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd dobyv hranice dobývacích priestorov ťažby nerastných surovín izobaty hydroizobaty (izočiary hĺbok hladiny podzemnej vody pod terénom) prud_smer smery prúdenia podzemnej vody v najvyššej zvodni vod_toky vodné toky bodové dáta: vyvery vývery podzemnej vody vrty_hg hydrogeologické vrty a umelé vertikálne odberové objekty objekty_hg hydrogeologicky významné monitorovacie objekty kras hydrogeologicky významné bodové krasové javy Štruktúra jednotlivých dát pre účelovú hydrogeologickú mapu geofaktorov životného prostredia Plošné dáta (polygóny): Názov: jednotky Obsah: hydrogeologické jednotky Topológia: polygóny CISLO Integer číslo hydrogeologickej jednotky v legende PRIEP Integer číslo označujúce typ priepustnosti: 1 medzizrnový; 2 puklinový; 3 kombinovaný medzizrnový a puklinový; 4 kombinovaný krasovo puklinový; 5 kombinovaný krasový a krasovo puklinový; 6 kombinovaný puklinovo krasový PRIEP_TXT Char(70) text označujúci typ priepustnosti: (napr.: krasovo puklinový ) TYP_INDEX Integer číslo smernicovej značky štruktúrne typologického subtypu hydrogeologickej jednotky (napr.: 18 pre puklinové zvodnence kryštalinika a hlbinných vyvrelín ) TYPOLOGIA Char(254) slovný opis typu štruktúrne typologického subtypu hydrogeologickej jednotky podľa smernice (napr.: regionálny izolátor s nízkou medzizrnovou priepustnosťou ) 65

13 LITOLOGIA Char(100) niekoľkoslovný autorský opis litológie zvodnencov, ktorý sa uvádza v legende mapy v zátvorke bezprostredne za slovným opisom štruktúrne typologického subtypu hydrogeologickej jednotky (napr.: zlepence a pieskovce alebo piesčito kamenité hliny ). Slúži pre potreby publikovania máp v digitálnej forme. K Float stredná veľkosť koeficienta filtrácie zvodnenca k [m s -1 ] T Float stredná veľkosť koeficienta transmisivity zvodnenca T [m 2 s -1 ] KVANT_INDEX Integer číslo smernicovej značky kvantitatívnej charakteristiky zvodnencov podľa koeficienta filtrácie k (napr.: 31 pre regionálne izolátory a zvodnence s nízkou medzizrnovou priepustnosťou, s obmedzenými množstvami podzemných vôd miestneho významu ) KVANT_CHAR Char(254) slovný opis kvantitatívnej charakteristiky zvodnencov podľa smernice (napr.: vysoko priepustné a vysoko produktívne zvodnence s prevažne krasovo puklinovým typom priepustnosti ) PREKRYTIE Char(5) značka vyjadrujúca prekrývajúce sa hydrogeologické jednotky (ich superpozíciu) v mape: je tvaru XX/XX, pričom v čitateli sa použije číslo kvantitatívnej kategórie nadložnej jednotky zo smernice a v menovateli číslo podložnej jednotky. (napríklad 31/36 pre hydrogeologickú jednotku s nízkou medzizrnovou priepustnosťou nad vysoko priepustnými a vysoko produktívnymi zvodnencami s prevažne krasovo puklinovým typom priepustnosti ). Ak daná plocha nevyjadruje prekrytie, obsah poľa PREKRYTIE sa ponechá prázdny. OPIS Char(254) autorský opis stručnej litologickej charakteristiky hydrogeologickej jednotky (napr.: Komplex metamorfovaných sedimentárno vulkanických hornín prevládajú rôzne typy fylitov nad paleoryolitmi a metakvarcitmi, odvodňované prameňmi s výdatnosťou do 0,3 l s -1, výdatnosti vrtov zväčša do 0,1 l s -1, ) alebo priestorovej superpozície prekrývajúcich sa jednotiek (napr.: vysoko priepustné a vysoko produktívne zvodnence s prevažne puklinovým typom priepustnosti v podloží relatívne tenkej vrstvy nadložia s nízkou puklinovou priepustnosťou ). V legende vytlačenej mapy sa spolu so zobrazením príslušnej kolónky zobrazí položka OPIS. V opise sa tiež stručne charakterizujú aj charakteristické výdatnosti vrtov, prameňov alebo merný odtok podzemných vôd. ROZSAH_KM2 Float údaj o plošnej rozlohe hydrogeologickej jednotky [km 2 ] Líniové dáta: Názov: tektonika Obsah: tektonické línie Topológia: línie DRUH_INDEX Integer číslo smernicovej značky druhu tektonickej línie (42 zlom zistený, 43 zlom predpokladaný, 44 zlom predpokladaný zakrytý, 45 príkrovová alebo prešmyková línia zistená, 46 príkrovová línia alebo prešmyková predpokladaná) DRUH_CHAR Char(70) slovný opis druhu tektonickej línie (napr.: zlom zistený ) CIRKUL Logical TRUE intenzívne tektonické porušenie s cirkuláciou podzemných vôd, FALSE bez cirkulácie Názov: opv Obsah: ochranné pásma vodárenského zdroja pitných podzemných vôd Topológia: línie STUPEN Integer stupeň ochrany (1, 2, 3) ochranného pásma vodárenského zdroja, (4) hranica chránenej oblasti prirodzenej akumulácie vôd, tzv. chránenej vodohospodárskej oblasti 66

14 Názov: opv_lm Obsah: ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov alebo prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd Topológia: línie STUPEN Integer stupeň ochrany (1, 2, 3) ochranného pásma prírodných liečivých zdrojov alebo prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd VYHLASKA Char(254) číslo, rok a názov príslušnej Vyhlášky, ktorou bolo dané ochranné pásmo vyhlásené zákonom Názov: dobyv Obsah: hranice dobývacích priestorov ťažby nerastných surovín Topológia: línie IDENTIF Integer identifikácia dobývacích priestorov ťažby nerastných surovín (1 hlbinná ťažba; 2 povrchová ťažba) Názov: izobaty Obsah: hydroizobaty izočiary hĺbok hladiny podzemnej vody pod terénom Topológia: línie HLBKA Float hĺbka hladiny podzemnej vody pod terénom [m] Názov: prud_smer Obsah: smery prúdenia podzemnej vody v najvyššej zvodni Topológia: línie IDENTIF Integer identifikácia smeru prúdenia podzemnej vody (1 zistený; 2 predpokladaný) AZIMUT Float azimut smeru prúdenia podzemnej vody v najvyššej zvodni [ ] Názov: vod_toky Obsah: vodné toky Topológia: línie TYP Integer typ toku (1 stály povrchový vodný tok, 2 občasný povrchový vodný tok, 3 umelý vodný tok) Bodové dáta: Názov: Obsah: Topológia: vyvery vývery podzemnej vody body CISLO Integer číslo výveru na mape (usporiadané vzostupne od západu na východ, s rastúcou zemepisnou dĺžkou) Q Float priemerná výdatnosť výveru [l s -1 ] VODAR Logical výver je vodárensky využívaný (TRUE áno, FALSE nie) MONIT_Q Logical výver s monitorovaním výdatnosti (TRUE áno, FALSE nie) MONIT_KV Logical výver s monitorovaním kvality vody (TRUE áno, FALSE nie) MINER Logical výver minerálnej vody (TRUE áno, FALSE nie) TERMAL Logical termálna voda (TRUE áno, FALSE nie) 67

15 DRENAZ Logical výver ako výtok z umelého drenážneho systému (TRUE áno, FALSE nie) STOLNA Logical výver ako výtok z banskej štôlne alebo tunela (TRUE áno, FALSE nie) PODZEMIE Logical podzemný výver do technického diela (TRUE áno, FALSE nie) PRAC_CISLO Char(12) pracovné číslo výveru SHMU_CISLO Integer evidenčné (katalógové) číslo pozorovaného prameňa SHMÚ HYDROL_CISLO Char(30) hydrologické číslo pozorovaného prameňa LOKALITA Char(70) názov lokality, v ktorej sa výver nachádza NAZOV Char(70) názov výveru (prameňa) GEOLOGIA Char(254) textová charakteristika odvodňovaného geologického prostredia a geologických podmienok genézy výveru GEO_INDEX Char(12) litologický a stratigrafický index geologického prostredia výveru TYP Char(30) typ výveru (napr.: puklinový ; vrstvový ; bariérový ) NADM_VYSKA Float nadmorská výška [m] DATUM_JEDN Date dátum jednorazového merania výveru (výdatnosti, teploty vody, mernej elektrickej vodivosti) Q_JEDN Float jednorazovo meraná výdatnosť výveru [l s -1 ] T_VODY_JEDN Float jednorazovo meraná teplota vody výveru [ C] T_VZD_JEDN Float jednorazovo meraná teplota vzduchu počas meraní výveru [ C ] EC_JEDN Float jednorazovo meraná merná elektrická vodivosť vody [μs cm -1 ] OBDOBIE_POZOR Char(30) časový rozsah pozorovaného obdobia (ak bolo realizované monitorovanie kvantitatívnych alebo kvalitatívnych parametrov vody výveru) Q_MIN Float minimálna výdatnosť výveru, zistená v monit. období [l s -1 ] Q_PRIEM Float priemerná výdatnosť výveru, zistená v monit. období [l s -1 ] Q_MAX Float maximálna výdatnosť výveru, zistená v monit. období [l s -1 ] T_MIN Float minimálna teplota vody výveru, zistená v monit. období [ C] T_PRIEM Float priemerná teplota vody výveru, zistená v monit. období [ C] T_MAX Float maximálna teplota vody výveru, zistená v monit. období [ C] DATUM_VZORKY Date dátum odberu vzorky podzemnej vody na chemickú analýzu, ak bol tento odber realizovaný POZNAMKA Char(254) poznámka obsahujúca ďalšie okolnosti výveru, najmä údaje o jeho pozorovaní, zachytení alebo využití Názov: vrty_hg Obsah: hydrogeologické vrty a umelé vertikálne odberové objekty Topológia: body CISLO Integer číslo hydrogeologického vrtu na mape (usporiadané vzostupne od západu na východ, s rastúcou zemepisnou dĺžkou) Q Float maximálna udržateľne čerpaná výdatnosť vrtu [l s -1 ] VODAR Logical vrt je vodárensky využívaný (TRUE áno, FALSE nie) MONIT_HL Logical monitorovanie hladiny podzemných vôd vo vrte (TRUE áno, FALSE nie) MONIT_KV Logical monitorovanie kvality podzemných vôd vo vrte (TRUE áno, FALSE nie) TERMAL Logical vrt s geotermálnou vodou (TRUE áno, FALSE nie) MINER_V Logical vrt, ktorý zachytil minerálnu vodu vo výverovej oblasti s jestvujúcimi prirodzenými vývermi minerálnych vôd (TRUE áno, FALSE nie) MINER_MIMO Logical vrt s minerálnou vodou mimo oblasti s jestvujúcimi prirodzenými vývermi minerálnych vôd (TRUE áno, FALSE nie) STUDNA Logical významná kopaná alebo spúšťaná studňa slúžiaca na odber vody (TRUE áno, FALSE nie) 68

16 SACHTA_PREL Logical šachta s prelivom (TRUE áno, FALSE nie) SACHTA_CERP Logical šachta s čerpaním vody (TRUE áno, FALSE nie) PRAC_CISLO Char(12) pracovné číslo hydrogeologického vrtu SHMU_CISLO Integer evidenčné (katalógové) číslo pozorovaného vrtu (sondy) SHMÚ HYDROL_CISLO Char(30) hydrologické číslo pozorovaného vrtu (sondy) OZNAC Char(20) označenie hydrogeologického vrtu LOKALITA Char(70) názov lokality, v ktorej sa hydrogeologický vrt nachádza HLBKA Float hĺbka vrtu [m] GEOLOG_PROFIL Char(254) stručný geologický profil vrtu OTVOR_USEKY Char(100) hĺbkový rozsah otvorených skúšaných úsekov OTVOR_DLZKA Float celková dĺžka otvorených skúšaných úsekov GEO_INDEX Char(12) litologický a stratigrafický index skúšaného úseku vrtu TEREN_NM Float nadmorská výška terénu [m] ZARUB_NM Float nadmorská výška zárubnice [m] NARAZ_HL Float hĺbka narazenej hladiny vody pod terénom zistená počas vŕtania [m] STATIC_HL Float hĺbka statickej hladiny vody pod terénom zistená počas vŕtania [m] HLAD_PRED_CS Float hĺbku hladiny podzemnej vody pod terénom pred začatím hydrodynamických skúšok [m] DATUM_CS Date dátum začiatku hydrodynamických skúšok DLZKA_CS Float dĺžka trvania hydrodynamických skúšok [deň] Q_CERP Float hodnoty veľkosti čerpanej výdatnosti [l s -1 ] S_Q_MAX Float príslušné zníženia hladiny vody vo vrte odpovedajúce hodnotám čerpanej výdatnosti [m] Q_MER Float štandardná merná výdatnosť vrtu merná výdatnosť pri znížení hladiny o prvý meter [l s -1 m -1 ] AUTOR Char(50) autor správy o vrte meno zodpovedného riešiteľa ROK Integer rok hĺbenia vrtu, prípadne podania správy o vrte GEOFOND_CISLO Integer číslo správy v archíve Geofondu ŠGÚDŠ DATUM_JEDN Date dátum ďalšieho jednorazového merania vrtu (výdatnosti, teploty vody, mernej elektrickej vodivosti) Q_JEDN Float jednorazovo meraná výdatnosť vrtu [l s -1 ] T_VODY_JEDN Float jednorazovo meraná teplota vody vrtu [ C] T_VZD_JEDN Float jednorazovo meraná teplota vzduchu počas meraní na vrte [ C ] EC_JEDN Float jednorazovo meraná merná elektrická vodivosť vody z vrtu [μs cm -1 ] OBDOBIE_POZOR Char(30) časový rozsah pozorovaného obdobia (ak bolo realizované monitorovanie vody vo vrte) H_MIN Float minimálna úroveň hladiny vody vo vrte, zistená v monitorovanom období [m n.m.] H_PRIEM Float priemerná úroveň hladiny vody vo vrte, zistená v monitorovanom období [m n.m.] H_MAX Float maximálna úroveň hladiny vody vo vrte, zistená v monitorovanom období [m n.m.] T_MIN Float minimálna teplota vody vo vrte, zistená v monitorovanom období [ C] T_PRIEM Float priemerná teplota vody vo vrte, zistená v monitorovanom období [ C] T_MAX Float maximálna teplota vody vo vrte, zistená v monitorovanom období [ C] DATUM_VZORKY Date dátum odberu vzorky podzemnej vody na chemickú analýzu, ak bol tento odber realizovaný POZNAMKA Char(254) poznámka obsahujúca ďalšie okolnosti v oblasti vrtu, najmä údaje o prelive, pozorovaní, zachytení alebo využití 69

17 Názov: objekty_hg Obsah: hydrogeologicky významné monitorovacie objekty Topológia: body CISLO Integer Číslo objektu na mape (usporiadané vzostupne od západu na východ, s rastúcou zemepisnou dĺžkou) ROT Float uhol natočenia symbolu v smere hodinových ručičiek (0 nerotovaný) [ ] DRUH Integer druh objektu (1 vodomerná stanica s monitorovaním vodných stavov alebo prietokov na povrchových tokoch, 2 monitorovanie kvality vody na povrchových tokoch, 3 zrážkomerná stanica, 4 meteorologická stanica) OPIS Char(100) slovný opis druhu objektu NAZOV Char(100) názov objektu SHMU_CISLO Integer evidenčné (katalógové) číslo SHMÚ pre tento objekt NADM_VYSKA Float nadmorská výška [m] (pozn.: v prípade vodomerných staníc nadmorská výška nulového bodu na vodomernej late) Názov: kras Obsah: hydrogeologicky významné bodové krasové javy Topológia: body DRUH Integer druh javu (1 jaskyňa, 2 krasová priepasť, 3 závrt, 4 ponor, úplná strata prietoku povrchového toku, 5 vyvieračka výstup vôd po predchádzajúcom ponorení ROT Float uhol natočenia symbolu v smere hodinových ručičiek (0 nerotovaný) [ ] OPIS Char(100) slovný opis druhu javu / objektu NAZOV Char(100) názov javu / objektu TEXTOVÉ VYSVETLIVKY K ÚČELOVEJ HYDROGEOLOGICKEJ MAPE GEOFAKTOROV ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA Súčasťou každej účelovej hydrogeologickej mapy geofaktorov životného prostredia sú textové vysvetlivky so stručnou charakteristikou hydrogeologickej preskúmanosti, hydrogeologickou charakteristikou územia spojenou s opisom hydraulických vlastností hornín, režimu a obehu podzemných vôd, prehľadom doteraz stanovených prírodných zdrojov a využiteľných množstiev podzemných vôd v území znázornenom na mape a charakterizáciou ich využívania, ako aj s opisom prípadného výskytu banských vôd a zdrojov minerálnych a geotermálnych vôd. Obsah textových vysvetliviek ku účelovej hydrogeologickej mape geofaktorov životného prostredia je nasledovný: 1. ÚVOD 2. PRÍRODNÉ POMERY OVPLYVŇUJÚCE HYDROGEOLOGICKÝ CHARAKTER ÚZEMIA 2.1 Geomorfologické pomery 2.2 Klimatické pomery 2.3 Hydrologické pomery 3. HYDROGEOLOGICKÁ PRESKÚMANOSŤ ÚZEMIA 3.1 Súčasný stav hydrogeologickej preskúmanosti územia 3.2 Hranice hydrogeologických rajónov a útvarov podzemných vôd v území 70

18 4. HYDROGEOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA 4.1 Vyčlenenie a charakteristika hydrogeologických jednotiek 4.2 Hydrogeologické parametre hornín 4.3 Obeh a režim podzemných vôd 5. ÚDAJE O MNOŽSTVÁCH A ODBEROCH PODZEMNÝCH VÔD 6. BANSKÉ VODY 7. MINERÁLNE A GEOTERMÁLNE VODY 8. ZÁVER 9. ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY Názov a obsah kapitol 6. BANSKÉ VODY a 7. MINERÁLNE A GEOTERMÁLNE VODY sa prispôsobí regionálnym pomerom podľa výskytu banských vôd, zdrojov minerálnych vôd a zdrojov geotermálnych vôd v regióne. Kapitola 8. ZÁVER má okrem zhrnutia najdôležitejších hydrogeologických charakteristík regiónu sumarizovať možnosti praktického využitia získaných poznatkov, analyzovať a syntetizovať nové poznatky získané vykonanými hydrogeologickými prácami vo vzťahu k praktickým vodohospodárskym a územnoplánovacím problémom (hydrogeologická relevantnosť ohraničenia hydrogeologických rajónov, útvarov podzemných vôd a ochranných pásiem využívaných zdrojov, dokumentované nové zdroje, perspektívne územia pre zachytenie nových zdrojov) a ochrane životného prostredia (územia so zvýšenou zraniteľnosťou voči potenciálnym vstupom znečistenia, riziká kvantitatívneho ovplyvnenia vodárenských zdrojov, potenciálny vplyv klimatických zmien na stav podzemných vôd). DOKUMENTÁCIA K ÚČELOVEJ HYDROGEOLOGICKEJ MAPE GEOFAKTOROV ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA S účelovou hydrogeologickou mapou geofaktorov životného prostredia a jej textovou časťou je spojená textová tlačená dokumentačná príloha vo forme spracovaných vybraných hydrogeologických dát regiónu. Táto dokumentačná príloha tvorí jednak súčasť dátovej vrstvy k účelovej hydrogeologickej mape geofaktorov životného prostredia v elektronickej forme a jednak je vytlačená ako neoddeliteľná príloha k textovej časti. Dokumentácia pozostáva zo (1) zoznamu vybraných výverov podzemných vôd a (2) zoznamu vybraných hydrogeologických vrtov a umelých vertikálnych odberových objektov. 1) Zoznam vybraných výverov podzemných vôd obsahuje: súradnice výveru (X a Y v súradnicovom systéme S JTSK) označenie výveru v mape (číslami usporiadanými vzostupne s rastúcou zemepisnou dĺžkou, od západu na východ), názov lokality, v ktorej sa výver nachádza, a prípadný názov výveru charakteristiku odvodňovaného geologického prostredia a geologických podmienok genézy výveru, typ výveru, nadmorskú výška výveru v jednotkách [m], výdatnosť výveru (výsledky jednorazového merania alebo dlhodobých pozorovaní) v jednotkách [l s -1 ], teplotu vody výveru (výsledky jednorazového merania alebo dlhodobých pozorovaní) v jednotkách [ C], mernú elektrickú vodivosť vody výveru (ak bola meraná) v jednotkách [μs cm -1 ], dátum jednorazového merania výdatnosti a teploty vody, časový rozsah pozorovaného obdobia (ak bolo realizované monitorovanie), poznámku obsahujúcu údaj o ďalších okolnostiach výveru, najmä o pozorovaní, zachytení alebo využití. 2) Zoznam vybraných hydrogeologických vrtov a umelých vertikálnych odberových objektov obsahuje: súradnice vrtu (X a Y v súradnicovom systéme S JTSK) 71

19 ZÁVER označenie vrtu v mape (číslami usporiadanými vzostupne s rastúcou zemepisnou dĺžkou, od západu na východ), názov lokality, v ktorej sa hydrogeologický vrt nachádza, hĺbku vrtu [m], nadmorskú výšku odmerného bodu (zárubnice) a terénu [m], stručný geologický profil vrtu, hĺbkový rozsah a celkovú dĺžku otvoreného skúšaného úseku [m], hĺbku narazenej a statickej hladiny vody pod terénom zistenú počas vŕtania, ako aj hĺbku hladiny podzemnej vody pred začatím hydrodynamických skúšok [m], dátum a čas trvania hydrodynamických skúšok [dni], maximálnu ustálenú čerpanú výdatnosť v jednotkách [l s -1 ], príslušné zníženie hladiny vody vo vrte v jednotkách [m], štandardnú mernú výdatnosť v jednotkách [l s -1 m -1 ], údaje o jednorazových meraniach na vrte v ďalších obdobiach (výdatnosť [l s -1 ], teplota vody [ C], teplota vzduchu [ C], merná elektrická vodivosť vody [μs cm -1 ], dátum meraní) údaje o výsledkoch pozorovaní hladín, resp. piezometrických úrovní vo vrtoch (obdobie pozorovania, dlhodobé maximum, minimum a priemer v m n.m.), ak boli takéto pozorovania na vrte realizované), prípadnú poznámku o obsahujúcu ďalšie okolnosti a pozorovania z oblasti vrtu, najmä údaje o prelive, pozorovaní, zachytení alebo využití. Vypracovaná metodika spracovávania hydrogeologických máp zostavovaných v rámci súboru máp geofaktorov životného prostredia bola už úspešne odskúšaná a overená v praxi pri zostavovaní takéhoto súboru máp pre región Ľubovnianska vrchovina a Spišská Magura (Pramuka et al., 2011), resp. je v súčasnosti aplikovaná aj na ďalší región Ondavskej vrchoviny s analogickým zložením autorského kolektívu. Dúfame, že jej aplikácia dočká úspešného pokračovania aj v rámci ďalších slovenských regiónov a prípadného prepracovania už stávajúcich hydrogeologických máp zo súboru máp geofaktorov životného prostredia tak, aby nimi mohlo byť jednotne a čitateľne pokryté celé územie Slovenskej republiky. POĎAKOVANIE Prezentované výsledky mohli byť publikované vďaka projektu Výskum dopadu klimatickej zmeny na dostupné množstvá podzemných vôd v SR a vytvorenie expertného GIS s ITMS kódom projektu , ktorý v rokoch 2009 až 2012 riešil Štátny geologický ústav Dionýza Štúra (ŠGÚDŠ) na základe podpory Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU, v súčasnosti Výskumná agentúra). Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. LITERATÚRA Malík, P., Jetel, J. 1994: Metodika zostavovania hydrogeologických máp v mierke 1: Manuskript - archív Geofondu ŠGÚDŠ Bratislava, arch. č Malík, P., Jetel, J., Švasta, J. 2003: Metodika zostavovania základných hydrogeologických máp v mierke 1 : , Geologické práce, Správy 108, ISSN , Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava, s Pramuka, S., Bajtoš, P., Bodiš, D., Gluch, A., Olekšák, S., Petro, Ľ., Šefčík, P., Záhorová, Ľ. 2011: Súbor máp geofaktorov životného prostredia regiónu Ľubovnianska vrchovina a Spišská Magura, orientačný geologický prieskum životného prostredia. Manuskript Archív Geofondu ŠGÚDŠ Bratislava, arch. č , 60 s. Smernica Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na zostavovanie základných hydrogeologických máp v mierke 1 : č. 8/