Zoznam publikačnej činnosti. Dr. iur. Angelika Mašurová, MLE

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Zoznam publikačnej činnosti. Dr. iur. Angelika Mašurová, MLE"

Prepis

1 Zoznam publikačnej činnosti Dr. iur. Angelika Mašurová, MLE AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Mašurová, Angelika [UKOPAHP] (70%) - Patakyová, Mária [UKOPAHP] (30%): Obchodný register : právno-teoretické a aplikačné problémy vyd. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, s. [print] Úplný text Lit.: 68 zázn. ISBN ISBN ABA Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch vydané v zahraničných vydavateľstvách ABA01 Mašurová, Angelika [UKOPAHP] (100%) : Schutz der Minderheitsaktionäre in der Slowakei Lit. 44 zázn. In: Schutz der Minderheitsaktionäre in Mittel- und Osteuropa. - Wien : Facultas, S ISBN Ohlasy (3): [o3] 2010 Winner, Martin: Schutz der Minderheitsaktionäre in Mittel- und Osteuropa. Wien : Facultas, 2010, S. 19, 20, 21 [o4] 2019 Csach, Kristián: Opus laudat artificem : pocta prof. JUDr. Helene Barancovej, DrSc. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2019, S. 107 [o4] 2019 Lukáčka, Peter: Kategória zodpovednosti a zodpovedné podnikanie v právnom prostredí Slovenskej republiky : v kontexte výkonu funkcie štatutárneho orgánu spoločnosti s ručením obmedzeným. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2019, S. 65 ABA02 Mašurová, Angelika [UKOPAHP] (50%) - Pokorná, Alena (50%): Haftungsrisiken für die Muttergesellschaft im Konzern im tschechischen Recht Lit. 86 zázn. In: Haftungsrisiken für die Konzernmutter in Mittel- und Osteuropa. - Wien : Facultas, S ISBN ABA03 Mašurová, Angelika [UKOPAHP] (100%) : Haftungsrisiken für die Muttergesellschaft im Konzern im slowakischen Recht Lit. 33 zázn. In: Haftungsrisiken für die Konzernmutter in Mittel- und Osteuropa. - Wien : Facultas, S ISBN [o3] 2017 Duračinská, Jana: 2017: Vybrané výzvy v slovenskom práve obchodných korporácií [elektronický zdroj]. Olomouc : Iuridicum Olomoucense, 2017, S. 42 [online] ABA04 Mašurová, Angelika [UKOPAHP] (100%) : Kreditsicherheiten in der Insolvenz in der Slowakei. Rechtsstellung der gesicherten Gläubiger Lit. 59 zázn. In: Dingliche Kreditsicherheiten in der Insolvenz in Mittel- und Osteuropa. - Wien : Nomos, S ISBN Ohlasy (4): [o3] 2017 Cierpial-Magnor, Romana - Winner, Martin: Arbeitsrecht, Insolvenzrecht, Kreditsicherheiten : internationale Beiträge zu aktuellen Fragen. Wien : Facultas, 2017, S. 53, 67 [o3] 2016 Cierpial-Magnor, Romana - Winner, Martin: Dingliche Kreditsicherheiten in der Insolvenz in Mittelund Osteuropa. Wien : Nomos, 2016, S. 18, 24 1

2 [o3] 2018 Duračinská, Jana: Sanierung, Reorganisation, Insolvenz : internationale Beiträge zu aktuellen Fragen. Baden-Baden : Nomos Verlag, 2018, S. 89 [o4] 2019 Duračinská, Jana: Hospodárske právo, 2. diel. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2019, S. 195 ABB Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch vydané v domácich vydavateľstvách ABB01 Patakyová, Mária [UKOPAHP] (50%) - Mašurová, Angelika [UKOPAHP] (50%): Zrušenie spoločnosti : 8. oddiel : a Lit. 59 zázn. In: Obchodný zákonník : komentár. - Bratislava : C. H. Beck, S [7,28 AH]. - ISBN Edícia: Beckova edícia komentované zákony Ohlasy (2): [o4] 2015 Šmelková, Jana - Smalik, Matej: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2015 [elektronický zdroj]. Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2015, S. 635, 637 [CD-ROM] [o3] 2017 Čorba, Jozef: Obchodní korporace a ochrana slabší strany. Praha : Wolters Kluwer, 2017, S. 64, 66 ABB02 Patakyová, Mária [UKOPAHP] (32%) - Ďurica, Milan (13%) - Bartová, Zuzana (10%) - Blaha, Marián (27%) - Grambličková, Barbora [UKOPAHP] (2%) - Kisely, Ivan [UKOPAHP] (3%) - Mašurová, Angelika [UKOPAHP] (6%) - Pálka, Radoslav (7%): Obchodnéspoločnosti : zl Lit. 69 zázn. In: Obchodný zákonník : komentár. - Bratislava : C. H. Beck, S ISBN Edícia: Komentované zákony Ohlasy (24): [o4] 2017 Šuleková, Žofia: Vymožiteľnosť práva v kontexte vývoja spoločnosti - právne, historické a politologické východiská a problémy aplikačnej praxe. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2017, S. 473 [o4] 2017 Csach, Kristián: Súkromné právo, roč. 3, č. 1, 2017, s. 4 [o3] 2017 Csach, Kristián: 25. Karlovarské právnické dny. Praha : Leges, 2017, S. 405 [o4] 2017 Šuleková, Žofia: Justičná revue, roč. 69, č. 8-9, 2017, s [o4] 2017 Husár, Ján: Právo, obchod, ekonomika 7. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2017, S. 84 [o4] 2017 Cukerová, Dominika: Súkromné právo, roč. 3, č. 4, 2017, s. 158 [o3] 2017 Csach, Kristián - Havel, Bohumil: Akcionářské dohody. Praha : Wolters Kluwer, 2017, S. 10 [o4] 2018 Tekeliová, Martina: Košické dni súkromného práva 2. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Právnická fakulta, 2018, S. 308 [o3] 2018 Kubinec, Martin: Právní rozpravy 2018 [elektronický zdroj]. Hradec Králové : Magnanimitas, 2018, S. 147, 148 [CD-ROM] [o3] 2018 Mrázová, Žofia: International handbook on shareholders' agreements : regulation, practice and comparative analysis. Berlin : de Gruyter, 2018, S. 547 [o4] 2018 Vieriková, Michaela - Hrušovský, Michal: Bulletin slovenskej advokácie, roč. 24, č. 7-8, 2018, s. 6 [o4] 2018 Strémy, Jana: Bratislavské právnické fórum 2018 [elektronický dokument] : vplyv judikatúry ústavného súdu na interpretáciu noriem súkromného práva. Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2018, S. 160 [online] [o4] 2018 Romža, Sergej: Právna ochrana veriteľov. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018, S. 73 [o3] 2018 Slezáková, Andrea - Slezák, Peter - Nádaský, Adam: Konanie vo veciach dohľadu : vybrané právne aspekty regulácie konania vedeného Národnou bankou Slovenska. Praha : Wolters Kluwer, 2018, S. 173 [o4] 2018 Lukáčka, Peter: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 37, č. 2, 2018, s. 168 [o4] 2019 Csach, Kristián - Havel, Bohumil - Moravčíková, Andrea - Ovečková, Oľga - Pala, Radovan - Pospíšil, Branislav - Žitňanská, Lucia: Súkromné právo, roč. 5, č. 1, 2019, s. 12 [o4] 2019 Cukerová, Dominika: Právo, obchod, ekonomika 9. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2019, S. 103 [o4] 2019 Jablonka, Branislav: Právo, obchod, ekonomika 9. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2019, S. 147 [o1] 2018 Hyránek, Eduard - Kohárová, Petronela: Proceedings of 10th annual international scientific conference Competition [elektronický zdroj]. Jihlava : College of Polytechnics Jihlava, 2018, S. 123 [online] - CPCI-S 2

3 [o4] 2019 Csach, Kristián: Povinnosti členov orgánov obchodnej spoločnosti a súkromnoprávne následky ich porušenia (1. časť). In: Súkromné právo, roč. 5, č. 5, 2019, s. 184 [o4] 2019 Lukáčka, Peter: Kategória zodpovednosti a zodpovedné podnikanie v právnom prostredí Slovenskej republiky : v kontexte výkonu funkcie štatutárneho orgánu spoločnosti s ručením obmedzeným. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2019, S. 53 [o4] 2019 Domin, Marek - Bujňák, Vincent: Zákon o politických stranách a politických hnutiach : komentár. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2019, S. 158 [o4] 2019 Lacko, Pavel: Bratislavské právnické fórum 2019 [elektronický dokument] : nezávislosť a etický rozmer výkonu súdnej moci v obchodnom práve. Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2019, S. 28 [online] [o4] 2019 Strémy, Jana: Bratislavské právnické fórum 2019 [elektronický dokument] : nezávislosť a etický rozmer výkonu súdnej moci v obchodnom práve. Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2019, S. 64 [online] ACD Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách ACD01 Lukáčka, Peter [UKOPAHP] (31.25%) - Mašurová, Angelika [UKOPAHP] (68.75%): Definition and characteristic of cooperatives [elektronický dokument] Lit.: 7 zázn. In: Company law and law on cooperatives - general introduction to the topic and definition of basic terms [elektronický dokument] : (innovative university textbook regarding governing and control of atomistic and polycorporate structures). - Bratislava :Právnická fakulta UK, S [online]. - ISBN ACD02 Mašurová, Angelika [UKOPAHP] (100%) : Reštrukturalizácia Lit.: 18 zázn. In: Hospodárske právo : 2. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, S ISBN ACD03 Patakyová, Mária [UKOPAHP] (30%) - Mašurová, Angelika [UKOPAHP] (60%) - Grambličková, Barbora [UKOPAHP] (10%): Obchodný register Lit.: 29 zázn. In: Hospodárske právo : 1. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, S ISBN ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch ADE01 Doralt, Peter (50%) - Mašurová, Angelika [UKOPAHP] (50%): Verschmelzungsvertrag und Verschmelzungsbeschluss im slowakischen Aktienrecht Lit. 4 zázn. In: Eastlex. - Roč. 5, č. 4 (2007), s ISSN ADE02 Mašurová, Angelika [UKOPAHP] (100%) : Aktionärsschutz bei der Verschmelzung im slowakischen Recht Lit. 8 zázn. In: Wirtschaft und Recht in Osteuropa. - Roč. 21, č. 9 (2012), s ISSN ADE03 Mašurová, Angelika [UKOPAHP] (50%) - Patakyová, Mária [UKOPAHP] (50%): Slowakei: Besondere vermögensrechtliche Ansprüche der Minderheitsaktionäre bei grenzüberschreitender Verschmelzung Lit. 8 zázn. In: Zeitschrift für Europarecht, internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung. - Roč. 56, č. 2 (2015), s ISSN ADE04 Patakyová, Mária [UKOPAHP] (50%) - Mašurová, Angelika [UKOPAHP] (50%): Štátna kontrola v procesoch cezhraničného zlúčenia a splynutia podľa slovenského práva Lit. 7 zázn. In: Časopis pro právní vědu a praxi. - Roč. 23, č. 1 (2015), s ISSN

4 [o3] 2019 Dolný, Jaroslav: Rekodifikace obchodního práva - pět let poté, svazek 1 : pocta prof. JUDr. Stanislavě Černé, CSc. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2019, S. 147 ADE05 Mašurová, Angelika [UKOPAHP] (100%) : Das vertragliche Pfandrecht am Unternehmen nach slowakischem Recht Lit.: 15 zázn. In: Wirtschaft und Recht in Osteuropa. - Roč. 28, č. 3 (2019), s ISSN (print) ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch ADF01 Mašurová, Angelika [UKOPAHP] (50%) - Patakyová, Mária [UKOPAHP] (50%): Osobitné majetkovoprávne nároky minoritných akcionárov pri cezhraničných zlúčeniach a splynutiach podľa slovenského práva = Specific proprietary claims of minority shareholdersin cross-border mergers according to Slovak law Lit. 9 zázn. In: Právny obzor. - Roč. 98, č. 4 (2015), s ISSN (print) ADF02 Mašurová, Angelika [UKOPAHP] (100%) : Rakúska úprava zodpovednosti za vady pri kúpnej zmluve možná inšpirácia pre slovenského zákonodarcu de lege ferenda? = Die österreichische Regelung der Gewährleistung beim Kaufvertrag eine möglicheinspiration für den slowakischen Gesetzgeber de lege ferenda? = The Austrian regulation on the liability for defects with regard to the sales contract a possible inspiration for the Slovak legislator de lege ferenda? Lit. 11 zázn. In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae. - Roč. 36, č. 2 (2017), s ISSN AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách AEC01 Mašurová, Angelika [UKOPAHP] (100%) : Vorstandshaftung im slowakischen Recht Lit. 24 zázn. In: Vorstandshaftung in 15 europäischen Ländern. - Wien : Linde, S ISBN Edícia: Schriftenreihe zum Gesellschaftsrecht Ohlasy (3): [o3] 2007 Grechenig, Kristoffel - Sekyra, Michael: No derivate shareholder suits in Europe - a model of percentage limits, collusion and residual owners. In: Columbia law and economics working paper, č. 312, 2007, s. 27 [o4] 2018 Slezáková, Andrea: Zákon o dohľade nad finančným trhom : komentár. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018, S. 150 [o3] 2018 Slezáková, Andrea - Slezák, Peter - Nádaský, Adam: Konanie vo veciach dohľadu : vybrané právne aspekty regulácie konania vedeného Národnou bankou Slovenska. Praha : Wolters Kluwer, 2018, S. 107 AEC02 Mašurová, Angelika [UKOPAHP] (50%) - Patakyová, Mária [UKOPAHP] (50%): Ausgewählte Fragen des Minderheitenschutzes bei grenzüberschreitenden Verschmelzungen nach slowakischen Recht Lit. 8 zázn. In: Grenzüberschreitende Unternehmensmobilität : viertes Jahrbuch des Krakauer Forums der Rechtswissenschaften. - Wien : Facultas, S ISBN AEC03 Mašurová, Angelika [UKOPAHP] (100%) : Die neuen Kapitalerhaltungsvorchriften und sonstige neue Gläubigerschutzvorschriften im slowakischen Handels- und Insolvenzrecht Lit. 5 zázn. In: Arbeitsrecht, Insolvenzrecht, Kreditsicherheiten : internationale Beiträge zu aktuellen Fragen. - Wien : Facultas, S ISBN [o3] 2018 Duračinská, Jana: Sanierung, Reorganisation, Insolvenz : internationale Beiträge zu aktuellen Fragen. Baden-Baden : Nomos Verlag, 2018, S. 88 4

5 AEC04 Mašurová, Angelika [UKOPAHP] (100%) : Vedľajšie dojednania k akcionárskej zmluve pri jednoduchej spoločnosti na akcie Lit. 11 zázn. In: 2017: Vybrané výzvy v slovenskom práve obchodných korporácií [elektronický zdroj]. - Olomouc : Iuridicum Olomoucense, S [online]. - ISBN URL: Ohlasy (3): [o3] 2018 Grambličková, Barbora - Barkoci, Stanislav: Vybrané výzvy v právu soutěžním, v českém a slovenském právu obchodních korporací, v právu insolvenčním a v právu průmyslového vlastnictví [elektronický dokument]. Olomouc : IuridicumOlomoucense, 2018, S. 132 [online] [o4] 2019 Jablonka, Branislav: Právo, obchod, ekonomika 9. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2019, S. 148 [o4] 2019 Mamojka, Mojmír: Právo obchodných spoločností a družstva - všeobecný úvod do problematiky a vymedzenie základných pojmov [elektronický dokument] : (inovatívna vysokoškolská učebnica v oblasti systémov riadenia a kontroly vatomistických a polykorporátnych štruktúrach). Bratislava : Právnická fakulta UK, 2019, S. 22 [online] AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách AFC01 Mašurová, Angelika [UKOPAHP] (100%) : Voraussetzungen für die Genehmigung und Wirksamkeit des Restrukturierungsplans im slowakischen Recht Lit.: 4 zázn. In: Sanierung, Reorganisation, Insolvenz : internationale Beiträge zu aktuellen Fragen. - Wien : facultas Universitätsverlag, S ISBN [Unternehmenskrise, Restrukturierungs- und Entschuldungsverfahren : Krakauer Forum der Rechtswissenschaften. Wien, ] Ohlasy (4): [o3] 2018 Duračinská, Jana: Sanierung, Reorganisation, Insolvenz : internationale Beiträge zu aktuellen Fragen. Baden-Baden : Nomos Verlag, 2018, S. 84 [o4] 2018 Patakyová, Mária - Duračinská, Jana: Právny obzor, roč. 101, č. 5, 2018, s. 467 [o4] 2019 Patakyová, Mária - Duračinská, Jana: Bulletin slovenskej advokácie, roč. 25, č. 7-8, 2019, s. 22, 23 [o4] 2019 Duračinská, Jana: Hospodárske právo, 2. diel. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2019, S. 180 AFC02 Mašurová, Angelika [UKOPAHP] (100%) : Einschränkung der Kontrolle des Schuldners in der Restrukturierung durch den Verwalter und durch das Gericht im slowakischen Recht Lit.: 10 zázn. In: Sanierung, Reorganisation, Insolvenz : internationale Beiträge zu aktuellen Fragen. - Wien : facultas Universitätsverlag, S ISBN [Unternehmenskrise, Restrukturierungs- und Entschuldungsverfahren : Krakauer Forum der Rechtswissenschaften. Wien, ] Ohlasy (2): [o4] 2018 Patakyová, Mária - Duračinská, Jana: Právny obzor, roč. 101, č. 5, 2018, s. 464 [o4] 2019 Patakyová, Mária - Duračinská, Jana: Bulletin slovenskej advokácie, roč. 25, č. 7-8, 2019, s. 23 AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách AFD01 Mašurová, Angelika [UKOPAHP] (100%) : Nárok minoritných akcionárov na primerané peňažné protiplnenie pri zlúčeniach a splynutiach akciových spoločností podľa slovenského práva Lit. 4 zázn. In: Bratislavské právnické fórum 2016: Riadenie a kontrola v obchodných spoločnostiach v kontexte s vývojom v práve EÚ [elektronický zdroj]. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, S [CD-ROM]. - ISBN Edícia: Sympóziá, kolokviá, konferencie [Bratislavské právnické fórum 2016 : Riadenie a kontrola v obchodných spoločnostiach v kontexte s vývojom v práve EÚ : medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, ] 5

6 AFD02 Mašurová, Angelika [UKOPAHP] (100%) : Obchodný register v kontexte nového Civilného mimosporového poriadku Lit. 4 zázn. In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2017 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, S [CD-ROM]. - ISBN Edícia: Sympóziá, kolokviá, konferencie [Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2017 : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Častá-Papiernička, ] AFD03 Mašurová, Angelika [UKOPAHP] (100%) : Aktívna legitimácia akcionára pri podaní návrhu na určenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia vo svetle aktuálnej judikatúry Ústavného súdu Slovenskej republiky a Najvyššieho súdu Slovenskej republiky[elektronický dokument] Lit.: 3 zázn. In: Bratislavské právnické fórum 2018 [elektronický dokument] : vplyv judikatúry ústavného súdu na interpretáciu noriem súkromného práva. - Bratislava : Právnická fakulta UK, S [online]. - ISBN Edícia: (Sympóziá, kolokviá, konferencie ; ) [Bratislavské právnické fórum Bratislava, ] URL: ekcia_5.pdf [o4] 2019 Mamojka, Mojmír: Právo obchodných spoločností a družstva - všeobecný úvod do problematiky a vymedzenie základných pojmov [elektronický dokument] : (inovatívna vysokoškolská učebnica v oblasti systémov riadenia a kontroly vatomistických a polykorporátnych štruktúrach). Bratislava : Právnická fakulta UK, 2019, S. 22 [online] AFD04 Mašurová, Angelika [UKOPAHP] (100%) : Osobitné ustanovenia o akciách jednoduchej spoločnosti na akcie = Special provisions on shares of the simple joint stock company Lit.: 3 zázn. In: Porušenie zmluvných povinností v súkromnom práve a jeho následky. - Trnava : Právnická fakulta, S ISBN [Porušenie zmluvných povinností a nesplnenie dlhu v súkromnom práve a ich následky. Trnava, ] [o3] 2018 Grambličková, Barbora - Barkoci, Stanislav: Vybrané výzvy v právu soutěžním, v českém a slovenském právu obchodních korporací, v právu insolvenčním a v právu průmyslového vlastnictví [elektronický dokument]. Olomouc : IuridicumOlomoucense, 2018, S. 132 [online] AFD05 Mašurová, Angelika [UKOPAHP] (100%) : Zodpovednosť štatutárov, faktických štatutárov a tieňových štatutárov kapitálových spoločností voči veriteľom spoločností podľa novej úpravy Obchodného zákonníka a zákona o konkurze a reštrukturalizácii[elektronický dokument] Lit.: 19 zázn. In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2018 [elektronický dokument]. - Bratislava : Právnická fakulta UK, S [online]. - ISBN Edícia: (Sympóziá, kolokviá, konferencie ; ) [Míľniky práva v stredoeurópskom priestore , Častá-Papiernička, ] URL: ik_milniky_2018.pdf Ohlasy (10): [o4] 2018 Patakyová, Mária - Grambličková, Barbora - Mazúr, Ján - Dutková, Patrícia: Specificities of corporate governance and financial regulation of companies under the challenges of sustainability. Bratislava : Univerzita Komenského,Právnická fakulta, 2018, S. 50 [o3] 2019 Patakyová, Mária - Grambličková, Barbora: The private international law of companies in Europe. München : C. H. Beck, 2019, S

7 [o3] 2019 Kalesná, Katarína - Patakyová, Mária T.: Economic and social development [elektronický dokument]. Varazdin : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 2019, S. 218 [online] [o4] 2019 Lukáčka, Peter: Kategória zodpovednosti a zodpovedné podnikanie v právnom prostredí Slovenskej republiky : v kontexte výkonu funkcie štatutárneho orgánu spoločnosti s ručením obmedzeným. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2019, S. 90 [o4] 2019 Duračinská, Jana: Bratislavské právnické fórum 2019 [elektronický dokument] : nezávislosť a etický rozmer výkonu súdnej moci v obchodnom práve. Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2019, S. 26 [online] [o4] 2019 Lacko, Pavel: Bratislavské právnické fórum 2019 [elektronický dokument] : nezávislosť a etický rozmer výkonu súdnej moci v obchodnom práve. Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2019, S. 32 [online] [o4] 2019 Lukáčka, Peter - Zigo, Daniel: Bratislavské právnické fórum 2019 [elektronický dokument] : nezávislosť a etický rozmer výkonu súdnej moci v obchodnom práve. Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2019, S. 39 [online] [o4] 2019 Mamojka, Mojmír: Právo obchodných spoločností a družstva - všeobecný úvod do problematiky a vymedzenie základných pojmov [elektronický dokument] : (inovatívna vysokoškolská učebnica v oblasti systémov riadenia a kontroly vatomistických a polykorporátnych štruktúrach). Bratislava : Právnická fakulta UK, 2019, S. 22 [online] [o4] 2019 Patakyová, Mária - Grambličková, Barbora - Lacko, Pavel: Právo obchodných spoločností a družstva - všeobecný úvod do problematiky a vymedzenie základných pojmov [elektronický dokument] : (inovatívna vysokoškolská učebnica v oblastisystémov riadenia a kontroly v atomistických a polykorporátnych štruktúrach). Bratislava : Právnická fakulta UK, 2019, S. 77 [online] [o4] 2019 Patakyová, Mária - Grambličková, Barbora: Právo obchodných spoločností a družstva - všeobecný úvod do problematiky a vymedzenie základných pojmov [elektronický dokument] : (inovatívna vysokoškolská učebnica v oblasti systémovriadenia a kontroly v atomistických a polykorporátnych štruktúrach). Bratislava : Právnická fakulta UK, 2019, S. 108 [online] AFD06 Mašurová, Angelika [UKOPAHP] (100%) : Obchodný register a právne postavenie štatutárov de lege ferenda [elektronický dokument] Lit.: 2 zázn. In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2019 [elektronický dokument]. - Bratislava : Právnická fakulta UK, S [online]. - ISBN Edícia: (Sympóziá, kolokviá, konferencie ; ) [Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2019 : medzinárodná vedecká konferencia. Častá-Papiernička, ] URL: ky_zbornik_2019.pdf AFD07 Mašurová, Angelika [UKOPAHP] (100%) : Hranice negatívnej materiálnej publicity obchodného registra v judikatúre Najvyššieho súdu Českej republiky a možnosť ich aplikácie v slovenskom právnom prostredí - zodpovednosť štatutárov za nesprávne údaje vobchodnom registri [elektronický dokument] Lit.: 14 zázn. In: Bratislavské právnické fórum 2019 [elektronický dokument] : nezávislosť a etický rozmer výkonu súdnej moci v obchodnom práve. - Bratislava : Právnická fakulta UK, S [online]. - ISBN [Bratislavské právnické fórum Bratislava, ] URL: O bchodne_pravo_.pdf BAA Odborné knižné publikácie vydané v zahraničných vydavateľstvách BAA01 Doralt, Peter (34%) - Mašurová, Angelika [UKOPAHP] (33%) - Patakyová, Mária [UKOPAHP] (33%): Einführung in das slowakische Aktienrecht Teil 2. - Wien : FOWI, s. - (Reihe: Arbeitspapiere ; Bd. 7

8 113) [o6] 2008 Marek, Karel: Justičná revue, roč. 60, č. 4, 2008, s BAA02 Doralt, Peter (34%) - Mašurová, Angelika [UKOPAHP] (33%) - Žitňanská, Lucia (33%): Einführung in das slowakische Aktienrecht Teil 1. - Wien : FOWI, s. - (Reihe: Arbeitspapiere ; Nr. 112) BCK Kapitoly v učebniciach a učebných textoch BCK01 Mamojka, Mojmír, ml. [UKOPAHP] (35%) - Lukáčka, Peter [UKOPAHP] (17.5%) - Duračinská, Jana [UKOPAHP] (6%) - Jablonka, Branislav [UKOPAHP] (14%) - Mašurová, Angelika [UKOPAHP] (7%) - Strémy, Jana [UKOPAHP] (17%) - Hajnišová, Edita [UKOPAHP] (3.5%):Obchodné záväzkové vzťahy In: Prípadové štúdie z obchodného práva. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, S ISBN BCK02 Mamojka, Mojmír, ml. [UKOPAHP] (10.67%) - Lukáčka, Peter [UKOPAHP] (10.666%) - Duračinská, Jana [UKOPAHP] (10.666%) - Jablonka, Branislav [UKOPAHP] (10.666%) - Mašurová, Angelika [UKOPAHP] (21%) - Strémy, Jana [UKOPAHP] (10.666%) - Grambličková,Barbora [UKOPAHP] (9%) - Hajnišová, Edita [UKOPAHP] (10.666%) - Lacko, Pavel [UKOPAHP] (6%): Obchodné spoločnosti a družstvo In: Prípadové štúdie z obchodného práva. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, S ISBN BCK03 Mamojka, Mojmír, ml. [UKOPAHP] (13%) - Patakyová, Mária [UKOPAHP] (45%) - Lukáčka, Peter [UKOPAHP] (8%) - Mašurová, Angelika [UKOPAHP] (9%) - Strémy, Jana [UKOPAHP] (16%) - Hajnišová, Edita [UKOPAHP] (9%): Základné princípy a pojmy Obchodnéhozákonníka In: Prípadové štúdie z obchodného práva. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, S ISBN BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) BEF01 Slezáková, Andrea (50%) - Mašurová, Angelika [UKOPAHP] (50%): Východiskové podmienky a perspektívy výučby výberových predmetov v nemeckom jazyku Lit. 4 zázn. In: Inovácie pre moderné právnické vzdelávanie - cudzojazyčný študijný program a právne kliniky. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, S ISBN Edícia: Sympóziá, kolokviá, konferencie [Inovácie pre moderné právnické vzdelávanie - cudzojazyčný študijný program a právne kliniky : medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, ] Štatistika kategórií (Záznamov spolu: 36): AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (1) ABA Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch vydané v zahraničných vydavateľstvách (4) ABB Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch vydané v domácich vydavateľstvách (2) ACD Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách (3) ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch (5) ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch (2) AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (4) AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (2) AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (7) BAA Odborné knižné publikácie vydané v zahraničných vydavateľstvách (2) BCK Kapitoly v učebniciach a učebných textoch (3) BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (1) 8

9 Štatistika ohlasov (61): [o1] Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch (1) [o3] Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch (20) [o4] Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch (39) [o6] Recenzie v domácich publikáciách (1)