VÚB AM DYNAMICKÉ PORTFÓLIO, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "VÚB AM DYNAMICKÉ PORTFÓLIO, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s."

Prepis

1 VÚB AM DYNAMICKÉ PORTFÓLIO, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. Správa o hospodárení k

2 Správa o hospodárení k VÚB AM DYNAMICKÉ PORTFÓLIO, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. 1. Stav majetku (v tis. Sk) a) cenné papiere (CP) aa) akcie ab) dlhopisy ac) iné CP b) nástroje peňažného trhu - c) účty v bankách ca) bežný účet 651 cb) vkladové účty d) iný majetok e) celková hodnota majetku f) záväzky g) čistá hodnota majetku Počet podielov v obehu (v tis. ks) Čistá hodnota podielu (v Sk) 1, Stav CP a nástrojov peňažného trhu (v tis. Sk) a) prevoditeľné CP obchodované na kótovanom trhu burzy b) prevoditeľné CP obchodované na inom regulovanom trhu - c) prevoditeľné CP z nových emisií - d) nástroje peňažného trhu - e) ostatné prevoditeľné CP a nástroje peňažného trhu - f) deriváty prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu - g) deriváty neprijaté na obchodovanie na regulovanom trhu h) podielové listy iných podielových fondov i) iný majetok - Členenie PF a) podľa investičnej stratégie účty v bankách 21,47% dlhopisy a nástroje peňažného trhu 33,50% podielové listy 35,33% akcie 8,82% deriváty 0,88% b) podľa podielu na celkovom majetku Emitent ISIN Druh majetku Podiel VÚB AM Peňažný korunový fond - podielový list 15,30% SKK HZL VUB XVII. FRN % SK dlhopis 11,92% VÚB AM Dlhopisový konvergentný fond - podielový list 9,95% SKK Slovensko-Štát. dlhopis 201 FRN % SK dlhopis 7,66% SKK Dlhopisy SLSP, a.s FRN % SK dlhopis 5,75% VÚB AM Dlhopisový korunový fond - podielový list 4,01% SKK Merrill Lynch FRN % XS dlhopis 3,42% CAF Eurostocks LU podielový list 3,41% SKK HZL OTP VII FRN % SK dlhopis 2,86% CAF US Opportunities LU podielový list 1,36% SKK HZL VUB XXVI. 4.6% SK dlhopis 1,14% ishares MSCI UNITED KINGDOM US podielový list 0,77% SKK HZL TB XVII. FRN % SK dlhopis 0,75% VÚBAM Vyvážený Rastový fond - podielový list 0,54% BASF DE akcia 0,43%

3 News Corp B US65248E2037 akcia 0,37% HEWLETT-PACKARD US akcia 0,36% COMCAST CORP A US20030N1019 akcia 0,35% MITSUB FIN GROUP JP akcia 0,33% BANK OF AMERICA US akcia 0,31% Keihin Elec Express Rail JP akcia 0,30% AT&T US00206R1023 akcia 0,30% EXXON CORP US30231G1022 akcia 0,29% Honda Motor JP akcia 0,29% BNP PARIBAS FR akcia 0,28% PEPSICO INC US akcia 0,28% Goldman Sachs US38141G1040 akcia 0,27% CHEVRONTEXACO US akcia 0,27% HUTCHISON WHAMPO HK akcia 0,26% NIPPON STEEL JP akcia 0,26% Mitsui Fudosan JP akcia 0,26% BK SAN CENT HISP ES J37 akcia 0,24% Whirlpool Corp. US akcia 0,23% Motorola Inc US akcia 0,22% Merrill Lynch US akcia 0,21% Archer Daniels US akcia 0,20% Vulcan Materials Co US akcia 0,20% Deutsche Bank DE akcia 0,20% TEXAS INSTRUMENT US akcia 0,19% WAL-MART STORES US akcia 0,18% Toyota Tsusho Corp. JP akcia 0,17% Everest Re Group BMG3223R1088 akcia 0,16% Talisman Energy CA87425E1034 akcia 0,16% WACHOVIA CORP US akcia 0,15% BHP Billiton ADR US akcia 0,15% Wellpoint US94973V1070 akcia 0,14% JOHNSON and JOHNSON US akcia 0,14% E.ON DE akcia 0,12% ALTRIA GROUP B US02209S1033 akcia 0,12% Caremark RX Inc. US akcia 0,11% Matshushita Electronics JP akcia 0,10% ALLIANZ AG DE akcia 0,10% Central Japan Railway JP akcia 0,08% 77 Bank Ltd. JP akcia 0,07% 5. Údaje o zmenách v stave portfólia (v tis. Sk) Začiatočný stav k Prírastky Úbytky Zostatok k Údaje o vývoji majetku (v tis. Sk) a) výnosy z akcií 501 b) výnosy z dlhopisov c) výnosy z iných CP - d) výnosy z nástrojov peňažného trhu - e) výnosy z vkladových a bežných účtov f) kapitálové výnosy g) iné výnosy 5 h) výdavky na správu i) výdavky na depozitára 312 j) iné výdavky a poplatky 442 k) čistý výnos - l) výplaty podielov na zisku v netto - m) znovuinvestované výnosy v netto n) zvýšenie alebo zníženie majetku v PF * o) zvýšenie alebo zníženie hodnoty investícií

4 p) iné zmeny - * Zoznam cenných papierov spoločností, ktoré zapríčinili zníženie majetku v podielovom fonde z titulov zmien kurzov cenných papierov alebo likvidácie spoločnosti (podľa kurzov cenných papierov v majetku k a ): - 7. Skrátená súvaha a výkaz ziskov a strát (v tis. Sk) 2006 ŠPP a iné CP prijímané NBS na refinancovanie - Pohľadávky voči bankám Dlhové CP Akcie, podielové listy a ostatné podiely Ostatné aktíva Náklady a príjmy budúcich období - Aktíva spolu Ostatné pasíva Výdavky a výnosy budúcich období - Základné imanie - Ostatné kapitálové fondy Oceňovacie rozdiely 177 Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z minulých rokov Ziska lebo strata z bežného účtovného obdobia Pasíva spolu Výnosy z úrokov a obdobné výnosy Náklady na úroky a obdobné náklady - Výnosy z akcií a podielov v obchodných spoločnostiach 501 Výnosy z poplatkov a provízií - Náklady na poplatky a provízie Výnos (strata) z obchodnej činnosti Prevádzkové náklady - Zisk alebo strata za účtovné obdobie z bežnej činnosti Dane - Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení Osobitné údaje: 2006 Celková čistá hodnota majetku (v tis. Sk) Počet podielov v obehu (v tis. ks) Čistá hodnota podielu (v Sk) 1,0290 Počet vydaných podielov (v tis. ks) Suma, za ktorú boli vydané (v tis. Sk) Počet vyplatených podielov (v tis. ks) Suma, za ktorú boli vyplatené (v tis. Sk) Údaje o využívaných finančných derivátoch Využívané techniky a nástroje podľa 49 ods. 3 Menový forward Menový swap Hodnota záväzkov, ktoré vznikli v súvislosti s ich používaním (v tis. Sk) - 9. Správa o výkone hlasovacích práv spojených s CP v majetku v PF V priebehu roku 2006 neboli realizované žiadne hlasovacie práva spojené s CP v majetku v PF. 10. Rôzne Účtovná závierka, ktorá je súčasťou tejto ročnej správy o hospodárení bola overená audítorom.

5

6

7

8

9

10

11

12