1. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov Zákonný zástupca:

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "1. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov Zákonný zástupca:"

Prepis

1 1. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov Zákonný zástupca: a) Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Bez tohto vyhlásenia nie je možné žiaka do školy vpustiť. Vyhlásenie tvorí prílohu tohto dokumentu. b) Rešpektuje, že nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov základnej školy. c) Berie na vedomie, že ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, je nutné umiestniť ho do samostatnej miestnosti a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. O podozrení na nákazu COVID 19 základná škola informuje príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva tak, ako je to v prípade iných infekčných ochorení. d) Zabezpečí každý deň pre svoje dieťa 2 rúška a papierové jednorazové vreckovky v množstve, ktoré mu vystačí na celý deň. e) Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk). f) Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky školy zahrnuté v tomto dokumente, rešpektuje zmenenú organizáciu vyučovania ako aj upravený obsah a formu vzdelávania. g) Zabezpečí, aby žiak prichádzal a odchádzal zo školy len s osobami, ktoré so žiakom žijú v spoločnej domácnosti. h) Rešpektuje zákaz zhromažďovania sa osôb pred školou a v areáli školy. i) V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

2 2. Pokyny, upravujúce podmienky prevádzky a vnútorného režimu Základnej školy, Školská 56/9, Oslany a Školského klubu detí na obdobie do konca školského roku 2019/ Organizačné pokyny. Príchod a odchod žiakov zo školy a) Prevádzka školy bude maximálne deväť hodín denne v čase od 7,00-16,00 hod., b) Nástup žiakov do rannej družiny bude od 7,00-7,30 hod. vo vedľajšej budove c) Nástup žiakov do školy bude od 7,30-8,15 hod. Vyučovanie bude začínať o 8, ročník príchod o 7,30-7,40 šatňový vchod ZŠ 2. ročník príchod od 7,30-8,15 vedľajšia budova- budú sa učiť v školskej knižnici 3. ročník príchod o 7,40 7,50 šatňový vchod ZŠ 4. ročník príchod o 7,50 8,00 šatňový vchod ZŠ 5. ročník- príchod o 8,00-8,15 šatňový vchod ZŠ Žiak môže prísť aj mimo určeného času, no musí rešpektovať, že skupina podľa rozpisu má prednosť a musí čakať vonku na uvoľnenie šatne. d) Žiaci budú prichádzať a odchádzať len s osobami, ktoré so žiakom žijú v spoločnej domácnosti, pričom sprevádzajúca osoba nevstupuje do budovy školy. Žiak môže prísť do školy samozrejme i sám a sám aj odísť, no je nutné, aby priniesol lístok od zákonného zástupcu, v akom čase môže žiak sám po ukončení vyučovania odísť. e) Ak žiak prichádza bez doprovodu zákonného zástupcu, tak pri prvom nástupe, alebo po každom prerušení dochádzky, v trvaní viac ako tri dni, donesie písomné vyhlásenie o tom, že neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Toto vyhlásenie musí byť podpísané zákonným zástupcom. Bez tohto vyhlásenia nie je možné žiaka do školy vpustiť. (Tvorí prílohu tohto dokumentu.) f) Žiadame rodičov (sprevádzajúce osoby) o minimalizovanie zhromažďovania pred základnou školou, dodržiavanie odstupov a o obmedzenie kontaktu s inými osobami. g) Pri rannom vstupe do školy bude každému žiakovi odmeraná teplota bezdotykovým teplomerom a vo vestibule školy si každý vydezinfikuje ruky, k čomu slúžia stojany s bezdotykovým dávkovačom dezinfekcie. h) Po príchode do školy sa žiak prezuje a odloží si veci do skrinky, následne ide žiak priamo do triedy, do ktorej bol zaradený. Okrem školských pomôcok, rezervného rúška, papierových vreckoviek, nápoja a desiaty si žiak nič iné do školy nenosí. i) Žiak si v triede umýva ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko epidemiologickými nariadeniami použije mydlo v dávkovači a papierovú utierku, ktorú po použití odhodí do koša. j) Na toaletách použije rovnako mydlo v bezkontaktnom dávkovači a jednorazové papierové utierky. k) Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, okrem svojej skupiny, kde prebieha výchovno- vzdelávací proces.

3 l) Pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch školy. Pri výkone výchovno-vzdelávacieho procesu pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec základnej školy majú odporučené nosiť rúško. m) V miestnosti, v ktorej sa zdržuje skupina, bude zabezpečené časté a intenzívne vetranie. n) Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha 2x denne. Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť veľký počet ľudí, sa vykonáva minimálne dvakrát denne a podľa potreby (napr. kľučky dverí). Minimálne raz denne sa vykoná dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci a ďalší zamestnanci školy nachádzajú Vyučovanie a) Žiaci budú rozdelení do skupín s maximálnym počtom 20 žiakov na 1 skupinu. V niektorých skupinách budú spolu žiaci z rôznych tried z jedného ročníka. Tieto skupiny sa počas jedného týždňa nebudú meniť. Pokiaľ sa počet žiakov v rámci týždňa zmení, v nasledujúcom týždni zmeníme zloženie skupín podľa aktuálneho stavu. 1.skupina-AU-2 žiaci-. PaedDr. Miroslav Čiaky (vo svojej triede) 2. skupina- 1.A 13 žiakov- Mgr. Šandriková Soňa (vo svojej triede) 3. skupina- 1. B- 10 žiakov- Mgr. Fábryová Renata (vo svojej triede) 4.skupina- II. A, B- 17- žiakov- Mgr. Košianová ( v školskej knižnici) 5. skupina III.- 12 žiakov- Liptajová Magdaléna (v VI. A) 6. skupina IV. 18 žiakov- Mgr. Priekalová Lívia (vo svojej triede) 7. skupina V. A- 10 žiakov- Mgr. Simona Zajačková (vo svojej triede) 8. skupina V. B-11 žiakov- Bc. Struňáková Katarína ( v VIII. B) b) Metódy a obsah vzdelávacích a záujmových činností bude prispôsobený zloženiu konkrétnej skupiny vzhľadom na vek žiakov a úroveň ich vedomostí a zručností. c) Všetky triedy (skupiny) majú pevný rozvrh vyučovania, ktoré bude prebiehať v čase 8,30-12,00 hod. na I. stupni (vrátane obeda) a od 8,30-12,30 pre žiakov 5. ročníka (vrátane obeda). Následne budú mať žiaci možnosť tráviť čas v školskom klube detí. S rozvrhom budú žiaci oboznámení najneskôr v piatok d) Prestávky na jedenie a oddych budú určené tak, aby neboli vo všetkých skupinách v rovnakom čase. e) Vyučovanie bude vo forme blokového vyučovania dva bloky každý deň podľa rozvrhu jednotlivých tried. Vyučovanie bude zamerané na hlavné vzdelávacie oblasti jazyk a komunikácia, matematika a práca s informáciami, človek a spoločnosť, človek a príroda). Komplementárne oblasti (výchovy) budú implementované do hlavných vzdelávacích oblastí. f) Vzhľadom na charakter výchovno vzdelávacieho procesu, sa písomné a ústne skúšanie nebude realizovať do konca školského roku 2019/2020. g) V prípade priaznivého počasia budú žiaci tráviť čas aj vonku, v areáli školy, alebo mimo neho (prechádzka), pričom budú jednotlivé skupiny žiakov na presne vymedzenom priestranstve, aby nedochádzalo k miešaniu skupín. Za týchto okolností nie je nutné, aby mali žiaci a pedagógovia v úzkom kruhu svojej skupiny na danom vymedzenom priestranstve rúško.

4 h) Žiaci ročníka, ktorí zostávajú doma budú mať aj naďalej dištančné vzdelávanie. i) V ročníku budú žiaci aj naďalej pokračovať iba v dištančnom vzdelávaní (ako doteraz aj online hodiny). j) Žiaci 5. a 3. ročníka, ktorí sa budú učiť v škole sa budú pripájať na on-line hodiny vyučujúcich, ktorí učia z domu. Týmto zabezpečíme odbornosť vyučovania pre všetkých žiakov. k) Základná škola do konca školského roku neorganizuje žiadne spoločné akcie besiedky, rozlúčky so školským rokom a iné hromadné podujatia, kde dochádza k združovaniu väčšieho množstva osôb. l) Základná škola neorganizuje školy v prírode a viacdňové školské výlety Stravovanie v školskej jedálni a) Výdaj stravy bude prebiehať v čase 10:30-12:30 po skupinách podľa stanoveného harmonogramu. b) Všetci žiaci, ktorí sú prihlásení na stravu, pôjdu na obed so svojou skupinou a svojim vyučujúcim. Pre žiakov, ktorí sa nestravujú bude zabezpečený dozor. c) Pred vstupom do priestorov ŠJ si každý umyje ruky (použije mydlo v dávkovači a papierové utierky) alebo si vydezinfikuje ruky použitím stojana s bezdotykovým dávkovačom dezinfekcie. d) V jedálni budú jednotlivé skupiny obedovať tak, aby sa navzájom nemiešali. e) Každý žiak bude sedieť pri stole sám. f) Stravu vydá žiakovi personál spolu s čistým príborom zabaleným do servítky. Žiaci si sami jedlo a pitie nedokladajú. Vždy požiadajú personál kuchyne. g) Po každom žiakovi bude stôl vydezinfikovaný. h) Po naobedovaní majú žiaci krátku prestávku na relax a pokračujú vo vyučovaní okrem tej skupiny, ktorá ide na obed ako posledná Pobyt v školskom klube detí (ŠKD) Ráno a) V čase od 7,00-7,30 hod. bude v budove nad školskou jedálňou v prevádzke jedno oddelenie ŠKD. b) Žiaci budú prichádzať len s osobami, ktoré so žiakom žijú v spoločnej domácnosti, pričom sprevádzajúca osoba nevstupuje do budovy školy. Sprevádzajúca osoba odovzdá dieťa poverenému zamestnancovi školy. c) Žiadame rodičov (sprevádzajúce osoby) o minimalizovanie zhromažďovania pred budovou, dodržiavanie odstupov a o obmedzenie kontaktu s inými osobami. d) Pri rannom vstupe bude každému žiakovi odmeraná teplota bezdotykovým teplomerom a každý si vydezinfikuje ruky, k čomu slúžia stojany s bezdotykovým dávkovačom dezinfekcie. e) O rannú družinu malo záujem 5 žiakov. Žiaci budú rozdelení do troch miestností a vychovávateľka dohliadne na to, aby sa kontakt medzi nimi minimalizoval. Poobede f) V čase od 12,00 do 16:00 sú žiaci s pridelenou vychovávateľkou. Z dôvodu nízkeho počtu prihlásených žiakov do ŠKD z jednotlivých skupín nie je možne zabezpečiť dodržanie

5 skupín podľa dopoludňajšieho vyučovania. (Príklad: zo skupiny sa prihlásil do ŠKD iba 1 žiak). g) V prevádzke budú 3 oddelenia ŠKD. 1. oddelenie: žiaci 1. ročníka (17 žiakov)- vychovávateľka-sedláková Lívia 2. oddelenie: žiaci 2. ročníka (7 žiakov)- asistentka Michaela Valenteje 3. oddelenie: AU. (1 žiak), III. ročník, IV. ročník a V. ročník (1) (spolu13 žiakov)- Zlatica Fruňová h) Všetky 3 oddelenia budú v hlavnej budove. i) Pri vyzdvihnutí dieťaťa z ŠKD príde sprevádzajúca osoba k hlavnému vchodu do školy (pri riaditeľni) a elektronickým zvončekom požiada poverenú osobu o vyzdvihnutie dieťaťa. Počká pred vchodom. j) Žiadame rodičov (sprevádzajúce osoby) o minimalizovanie zhromažďovania pred školou, dodržiavanie odstupov a o obmedzenie kontaktu s inými osobami. k) V prípade priaznivého počasia trávia žiaci čas vonku v areáli školy, pričom sú jednotlivé skupiny žiakov na presne vymedzenom priestranstve, aby nedochádzalo k miešaniu skupín. Vychovávateľka bude dbať na to, aby sa žiaci z dopoludňajších skupín nepremiešavali. V prípade nepriaznivého počasia budú žiaci vo vnútorných priestoroch školy a každý žiak je po celú dobu pobytu v ŠKD povinný mať rúško. l) Zákonný zástupca (sprevádzajúca osoba) je povinný rešpektovať čas otvorenia a zatvorenia školy a prispôsobiť tak príchod a odchod dieťaťa v danom čase.

6 Vyhlásenie Vyhlasujem, že dieťa..., bytom v..., neprejavuje príznaky akútneho ochorenia, že regionálny úrad verejného zdravotníctva ani lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast menovanému dieťaťu nenariadil karanténne opatrenie (karanténu, zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad). Nie je mi známe, že by dieťa alebo osoby, ktoré s ním žijú spoločne v domácnosti, prišli v priebehu ostatného mesiaca do styku s osobami, ktoré ochoreli na COVID-19. Som si vedomý(á) právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia, najmä som si vedomý(á), že by som sa dopustil(a) priestupku podľa 56 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V... dňa... Meno a priezvisko zák. zástupcu: Adresa zákonného zástupcu: Telefón zákonného zástupcu: Podpis zákonného zástupcu: