Začal sa Rok Božieho slova

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Začal sa Rok Božieho slova"

Prepis

1

2

3 ÚVODNÍK Začal sa Rok Božieho slova Tento rok slávime ako Rok Boţieho slova a tretiu cezročnú nedeľu ako Nedeľu Boţieho Slova. Boţie Slovo je účinné a má moc meniť ľudské srdce. Autor listu Hebrejom píše: Živé je Božie slovo, účinné a ostrejšie ako každý dvojsečný meč, preniká až po oddelenie duše od ducha a kĺbov od špiku a rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca. (Heb 4:12) Boţie slovo má byť denným pokrmom duše a hoci si prečítame len jednu vetu, táto veta, keď ju prijmeme do nášho srdca, má spásonosný účinok. Boţie slovo nie je čítanie, ale je modlitba v najvlastnejšom zmysle, pretoţe opakujeme Slovo Boha a tak sa v Duchu Svätom s ním spájame. Cirkev nám na tento rok pripravila aj logo, ktoré má vyjadriť podstatu tohto Roku Boţieho Slova. Farebné logo predstavuje cestu učeníkov do dediny Emmaus, keď sa k nim v určitej chvíli priblíţil vzkriesený Jeţiš. Ikona pochádza od sestry Marie-Paul Farran, egyptskej rehoľníčky, členky Kongregácie Notre- Dame du Calvaire, ktorá ţila a pracovala vo svojom kláštore na Olivovej hore v Jeruzaleme a zomrela pred rokom v máji. Logo znázorňuje vzkrieseného Krista, ktorý drţí v ľavej ruke zvitok, čo je symbol Svätého Písma, ktoré našlo v jeho osobe svoje naplnenie. Po jeho boku sú dvaja učeníci: Kleopas, ktorého meno výslovne spomína Lukáš a podľa niektorých exegétov manţelka Mária. Tváre oboch sú obrátené ku Kristovi. Kleopas drţí v ruke palicu, znamenie púte. Mária, ukazuje jednou rukou nahor, zatiaľ čo druhou akoby sa dotýkala Pána potvrdzujúc, ţe splnil starodávne sľuby a je ţivým Slovom, ktoré musí byť hlásané svetu. I Kleopas voľnou rukou ukazuje cestu, na ktorú sa musia všet-ci učeníci vydať, aby priniesli dobrú zvesť všetkým. Hviezda, symbol evanjelizácie a obraz večného Svetla, vedie ich cestu a ukazuje im jej smer. Stojí za to povšimnúť si, ţe chodidlá všetkých troch sú zobrazené ako v pohybe, čo značí, ţe ohlasovanie zmŕtvychvstalého Krista nemoţno dosiahnuť unavenými alebo lenivými učeníkmi, ale iba tými, ktorí sú dynamickí a pripravení nachádzať vţdy nové spôsoby ako hovoriť, aby sa Sväté Písmo mohlo stať ţivým sprievodcom ţivota Cirkvi a ľudu. Tým chce vyjadrenie loga poukázať na samotný zmysel Nedele Boţieho Slova. Milí priatelia, dajme si predsavzatie, ţe si denne prečítame aspoň jeden úryvok, vetu, či myšlienku zo Svätého Písma, ktorá bude naším denným pokrmom. Uvidíme, ako sa naplní v našom ţivote úryvok z Heb 4:12. Prajem nám vytrvalosť a otvorené srdce, ako mali učeníci. duchovný otec Ivan (Prevzaté z Katolícke biblické dielo) - 3 -

4 Koledovanie pre seniorov Tento rok 2020 koledníci z Dobrej noviny potešili svojím koledovaním aj seniorov. Navštívili sme Zariadenie pre seniorov SE- NIOR a Domov sociálnych sluţieb BE- NETRIX. Atmosféra bola úţasná, mnohí zo seniorov si zaspievali a moţno aj zaspomínali, ako prebiehalo koledovanie kedysi. Potešilo nás, keď nám zatlieskali a videli sme, ţe majú radosť, ţe sme im takto spríjemnili všedný deň. Pevne veríme, ţe aj o rok sa nám naskytne príleţitosť im spríjemniť vianočné sviatky, veď predsa nie je nič krajšie ako potešiť a obdarovať niekoho šťastím a láskou. (N. Varšová) Modlitby chvál s adoráciou V nedeľu 5. januára sme mali v našej farnosti modlitby chvál pred Oltárnou Sviatosťou. My, mladí, sme si pripravili niekoľko piesní, ktorými sme večer po svätej omši spolu s ostatnými mohli chváliť Boha za to, kým je a takýmto spôsobom vstúpiť do nového roka a zároveň tak ukončiť naše vianočné prázdniny. Ďakujeme všetkým, ktorí prišli a zároveň vás všetkých pozývame na ďalšie modlitby chvál, o ktorých bude dopredu oznámené v oznamoch. (V. Brnčalová) ČO SA STALO, PRIHODILO... Zo života vrútockej farnosti Novoročný koncert Chrámového spevokolu sv. Jána Krstiteľa V nedeľu 12. januára sa uskutočnil Novoročný koncert Chrámového spevokolu sv. Jána Krstiteľa. Koncert si v priestoroch kostola sv. Jána Krstiteľa vypočulo takmer 200 divákov, ktorí potleskom ocenili výkony nielen spevokolu pod vedením Viliam Majdu, ale aj komorného orchestra, ktorý vedie Maroš Kramár a umelecké slovo prednesené Jozefom Šimonovičom. Prítomní si mohli vypočuť Vianočnú omšu od Ladislava Berku a časť vianočnej omše Hej, majster od Jakuba Jána Rybu. Na koncerte, ktorý bol liturgickou a umeleckou bodkou za práve skončeným vianočným obdobím, sa zúčastnili aj zástupcovia vedenia mesta Vrútky. Spevokol praje všetkým svojim spolufarníkom veľa Boţieho poţehnania v celom roku 2020 a hlavne Lásku, ktorá robí všetko dokonalým. Spomienka Keď vstúpite do nášho vrútockého chrámu, osloví vás predovšetkým prítomnosť Pána Jeţiša vo svätostánku podopretá krásou a veľkoleposťou interiéru nášho kostola. Krásu oltára vţdy zdobili a zdobia kvety. Po celé desaťročia kvetinová výzdoba bola v rukách všetkým nám dobre známej, drahej sestry, priateľky Vierky Bulejovej, s ktorou sme sa rozlúčili 22. januára 2020 v Kostole sv. Jána Krstiteľa vo Vrútkach. Zádušnú sv. omšu celebroval bývalý vrútocký farár, dekan Mons. Jozef Petráš spolu s oltárnymi bratmi: p. kaplánom Ivanom Moďorošim, sučianskym p. farárom Pavlom Pečkom, dp. Michalom Pásztorom, nemocničným kaplánom Jurajom Jedrejovským, dp. Mariánom Majdom, dp. Mariánom Mrázom, SJ, bývalým vrútockým farárom Vítom Tuţinským a bývalým vrútockým kaplánom Romanom Furekom. Niektorí ďalší pozvaní kňazi svoju neúčasť ospravedlnili neodkladnými povinnosťami. Prítomnosť duchovných otcov bolo prianím nebohej Vierky. Veď niektorým z nich zdobila oltár pri primičnej sv. omši (20. júna 2004 vo Vrútkach dp. Pavlovi Pečkovi, 20. júna 2008 v Stankovanoch dp. Michalovi Pásztorovi). Album z jej umeleckej kvetinovej výzdoby oltára vrútockej svätyne kedysi zdokumentoval bývalý vrútocký farár Vít Tuţinský. No azda najkrajší oltár, aký som aj ja v ţivote videla, vyzdobila Vierka na Sicílii v Chiaramonte v kláštore karmelitánok, kde sme boli prítomné na večných sľuboch našej farníčky Zuzky Cipciarovej, ktorá prijala rehoľné meno Maria Teresa Benedetta Della Croce.

5 ČO SA STALO, PRIHODILO... Všetci farníci sme obdivovali umenie, precíznosť, nápaditosť a lásku, s ktorou dokázala Vierka aranţovať kvety Bola duchovnou sestrou našich kňazov a bola vţdy ochotná a pripravená pomôcť. Bola to veselá a obetavá ţena. Bola členkou duchovnej rodiny Kongregácie sestier Boţského Vykupiteľa skupiny Vrícko. V homílii p. dekan Petráš priblíţil ţivot a poslanie našej nebohej sestry Vierky, jej pokoru, ochotu, pohostinnosť, vieru a jej ďalšie vlastnosti, ktoré zdobili jej osobnosť. Naplnený kostol do posledného miesta potvrdzoval obľúbenosť Vierky. Hoci nemala vlastnú rodinu, vyprevádzala ju početná farská rodina, priatelia a spolupracovníci, ktorí boli jej rodinou. O túto čistú dušu sa počas jej ťaţkej choroby veľmi starostlivo starala najbliţšia rodina. Obetavo k jej lôţku prichádzal s Jeţišom v Eucharistii nemocničný p. kaplán Juraj Jendrejovský. Po sv. omši sme Vierkino telo vyprevadili do Sučian, odkiaľ Vierka pochádzala. Pohrebné obrady na cintoríne vyslúţil sučiansky p. farár a bývalý vrútocký farník Pavol Pečko. Vierkino srdce plné lásky ku Kristovi a jeho Cirkvi isto nezostane bez povšimnutia nielen v nebi, ale bude aj pre našu farnosť ţiariť ako príklad pre nás, ktorí ešte kráčame cestou do večnosti. Ďakujeme za všetko, drahá Vieročka. (Božena Blahušiaková) Utrpenie a kríž v živote Martinovcov Kríţ je protirečením ţivota a smrti a zároveň poukazuje na to, ţe smrť je podmienkou vyššieho ţivota. Dnes sa od kríţa uteká, mnohí sa pokúšajú presadiť kresťanstvo bez kríţa, prispôsobujú sa svetu. Kázanie o kríţi sa pre nich zdá hlúposťou, nerozumejú slovu umŕtvenie, pre nich je pokánie čosi, čo patrí k obmedzenému a poverčivému zmýšľaniu minulosti. Manţelia Martinovci tých kríţov a ťaţkostí mali dosť. V prvom rade to bola smrť ich štyroch detí. V tom období bola úmrtnosť detí veľmi vysoká a ani starostlivosť v nemocniciach nebola skoro ţiadna. Ja by som sa chcel zamerať na jednu epizódu z ich ţivota ako rodičov, keď museli vychovávať svoju, v poradí tretiu dcéru Leóniu. Zélia mala sestru, ktorá vstúpila do kláštora. Bola jej dôverníčkou. Keďţe zomrela, nemala sa Zélia s kým podeliť so svojimi starosťami, a tak si za svoju dôverníčku vybrala dcéru Paulínu, ktorá sa stala druhom mamou Terezky. Ľudovít mal rád prvorodenú Máriu. Kaţdá z dcér mala svoju prezývku: Mária moja prvorodená, Paulína môj diamant, Celina moja odváţna, Terézia moja kráľovná a Leónia iba moja Leónia. Aj toto o čomsi svedčí. Kto bola Leónia? Momentálne prebieha proces k jej blahorečeniu. Bola tretím dieťaťom Martinovcov a uţ v prvom roku ţivota len-len ţe nezomrela. Jej rodičia prosili Pána: Ak by sa istého dňa mala stať svätou, tak ju uzdrav. V siedmich rokoch preţila smrť svojej päťročnej sestry Helenky. Dostala sa do určitej izolácie. Leónia bola dosť osamelá medzi dvomi staršími sestrami: Máriou a Paulínou a mladšími: Celinou a Teréziou. Bola uzavretá a ťaţkopádna. Keď išlo o inteligenciu, rozvíjala sa pomaly a jej správanie trochu narúšalo rodinnú atmosféru. Bola poţadovačná, zvedavá a vzdorovitá, celkovo veľmi nevyrovnaná. Jej mama v jednom liste píše: Keď na ňu pozerám, cítim veľkú bolesť. Vţdy robí presne to, čo nechcem. Čím je staršia, tým viac ma to bolí. Je tajomstvom, ţe v rodine, kde sa zdalo, ţe všetko privádza jej členov k Bohu, jedno z detí tak odporovalo výchove a príkladu iných. Veľakrát ju museli zo školy sestier vizitiek odoslať domov. Martinovci mali slúţku Lujzu. Slúţka Lujza nad dievčatkom nezdravo dominovala a po niekoľ

6 kých rokoch dokázala izolovať Leóniu od rodiny, najmä od matky. Keď ostatní členovia rodiny chceli, aby sa k nim Leónia počas večerných stretnutí pripojila, to problémové dieťa odmietalo pod zámienkou, ţe radšej zostane s Lujzou v kuchyni. Zélia kvôli nezdravému odstupu dcéry veľmi trpela. Keď mala Leónia 14 rokov, váţne hovorila o túţbe byť rehoľníčkou a zomierajúcej tete písala: Milá moja teta, keď budeš v nebi, popros Boha, aby mi, ak mu to je milé, dal milosť obrátenia a tak isto ma povolal, aby som bola skutočnou rehoľníčkou, lebo na to celý čas myslím. Prosím ťa, nezabúdaj na moju malú prosbu, lebo som si istá, ţe ťa dobrý Boh vypočuje. Pokúsila sa vstúpiť 4 krát do kláštora, no nakoniec sa jej to po smrti Terézie podarilo. Jej najväčšou túţbou bolo ţiť v pokore, prostote, odovzdanosti a láske. V noci zo 16. na 17. júna 1941 Leónia ticho a veľmi pokojne zomrela; mala 78 rokov. Dnes sa k jej hrobu chodia modliť rodičia, ktorí majú problémové a hyperaktívne deti. Martinovci ako rodičia tieţ nedotiahli veľa vecí do šťastného konca. Musela zasiahnuť moc zhora, aby sa veci vyriešili, lebo oni na to nestačili. Aj v tomto sa môţu rodičia a manţelia od nich učiť. Neboli ţiadni supersvätci. Tieţ zlyhávali vo výchove detí. Zélia ako matka poznala aj bolesť zo straty milovaných detí; aj túto bolesť prijíma s pokorou. Veľkú útechu našla u Panny Márie. Ako sa neskôr priznala svojim deťom, pri soche Usmievavej Panny Márie dostala veľkú milosť pokoja a vyrovnanosti, ktorú po smrti milovanej 6-ročnej dcérky Helenky nebola sama schopná znova nájsť. V tom čase bola navyše tehotná, a tak zotavenie a získanie stratenej radosti a ţivotnej ZO ŽIVOTA MANŽELOV MARTINOVCOV sily bolo pre Zéliu takmer nemoţné. Strata dcéry Helenky oboch manţelov veľmi zasiahla aj preto, ţe to bolo zdravé a veľmi milé dieťa. Vôbec netušili, ţe by horúčka a prechladnutie, na ktoré onedlho zomrela, mohlo tak katastrofálne skončiť. Švagrinej Celine Guérinovej píše ( ) o svojej opakovanej bolestnej skúsenosti: Keď som zatlačila oči svojim milovaným dietkam a pochovala som ich, zažila som mnoho bolesti, ale som stále odovzdaná. Nesťažujem sa na žiaľ, ani na trápenie, ktoré som kvôli tomu zakúsila. Mnohí mi hovorili: Bolo by lepšie, keby si nikdy žiadne deti nemala. S tým nemôžem súhlasiť. Neverím, že by sa bolesti a utrpenie mohli porovnávať s večnou blaženosťou mojich detí. A potom, nestratila som ich navždy; život je krátky a plný biedy, stretnem sa s nimi tam v nebi! Zélia v dôsledku veľkého vyčerpania čoskoro ochorela na rakovinu. Svoju chorobu prijíma s odvahou a aţ do konca ţivota sa napriek veľkému niekoľkoročnému utrpeniu venuje manţelovi, deťom a práci. Hovorí, ţe treba jednoducho žiť v prítomnej chvíli, ktorá je miestom Božej prítomnosti. Utrápená rodina sa rozhodla ísť spoločne na púť do Lúrd, aby jej vyprosili zdravie. Zélia v máji 1877 napísala dcére: Musíme byť pripravené prijať bezo zvyšku vôľu dobrého Boha, nech už bude akákoľvek, pretože jeho vôľa je pre nás vždy to najlepšie. Zélia zomrela na rakovinu na úsvite 28. augusta 1877 vo veku 46 rokov, po 19 rokoch spoločného ţivota s milovaným manţelom. Ľudovít Martin musel v ţivote prekonať niekoľko veľmi ťaţkých období. Veľkou skúškou jeho viery bola ťaţká choroba jeho manţelky. Nádej, ktorú všetci vkladali do

7 ZO ŽIVOTA MANŽELOV MARTINOVCOV návštevy Lúrd, sa rýchlo rozplynula v bolestných a prebdených nociach strávených pri lôţku umierajúcej milovanej manţelky. Ľudovít zostal sám s piatimi dcérami a presťahoval sa do Lisieux. Ďalšou neľahkou skutočnosťou, s ktorou sa musel vyrovnať, bolo duchovné povolanie jeho dcér. Iste bolo pre neho veľmi ťaţké odlúčiť sa postupne od nich a všetky ich odovzdať Bohu. Urobil to z lásky k Bohu a dal im svoje poţehnanie a slobodu. Posledná, záverečná skúška bola preňho najťaţšia, no zároveň ho najviac zdokonalila a urobila z neho obetu milú Bohu. V nedeľu 1. mája 1887 dostal Ľudovít Martin prvý záchvat mozgovej príhody s čiastočným ochrnutím nôh. Nasledovalo dlhšie latentné obdobie, v ktorom sa však nijako nešetril a to zrejme prispelo k rýchlemu a závaţnému zhoršeniu jeho zdravia. Je obdivuhodné, ţe napriek uţ existujúcim zdravotným problémom bol Ľudovít ochotný podstúpiť takú dlhú a aj fyzicky namáhavú cestu do Ríma v októbri toho istého roku (1877), len aby pomohol najmladšej dcére Terézii uskutočniť jej túţbu vstúpiť do Karmelu. Odcestovali 4. novembra 1887 a vracali sa aţ 2. decembra. Pre váţne chorého otca to musela byť veľmi namáhavá cesta. Neskôr však z neznámych príčin utiekol z domu. Celina a jej strýko Izidor Guérin ho našli aţ 27. júna v Le Havri. Jeho zdravotný stav sa rapídne zhoršoval a 11. februára 1889 musel byť umiestnený v nemocnici U Dobrého Spasiteľa v Caen, kde musel zostať tri roky. Jeho halucinačné stavy začali nadobúdať na intenzite. Terézia znáša otcovo utrpenie veľmi ťaţko. Píše dojímavé listy o utrpení svojim sestrám Leónii a Celine, ktoré sa ubytovali v penzióne v Caen, blízko Nemocnice Dobrého Spasiteľa, aby boli oteckovi nablízku a mohli mu pomáhať. Obdobia, kedy bol pri plnom vedomí, sa striedali s obdobiami halucinácií. Ošetrujúci personál v ústave hovoril o pánu Martinovi ako o vzornom, spolupracujúcom a trpezlivom pacientovi. Všetkých udivoval svojou poslušnosťou a prívetivosťou. Ošetrujúcemu lekárovi sa 9. marca 1889 zveril: Viem, prečo na mňa dobrý Boh zoslal túto skúšku. Nikdy som nepoznal poníženie, a tak sa mi jedného dostalo. 12. mája sa uskutočnila otcova posledná návšteva v Karmeli. Svojej milovanej dcére Terézii tu povedal jediné a zároveň posledné slová: V nebi. Posledné obdobie ţivota strávil so svojimi dcérami Leóniou a Celinou. Nasleduje ďalšie zhoršenie jeho zdravotného stavu a celkové ochrnutie; séria srdcových príhod, ktoré ho v máji a júni postihli, signalizovali jeho blízky koniec. Dňa 27.mája 1894 prijal sviatosť pomazania chorých. Strýko s tetou výdatne pomáhajú Celine pri starostlivosti o nehybného otecka. Dňa 4. júla všetci odchádzajú letovať, ako kaţdý rok, do La Musse, kde 29. júla 1894 o 8.15 Ľudovít Martin zomiera. Manţelia Martinovci nemali ţiadne mystické záţitky. Počas ich ţivota sa neuskutočnil ani jeden zázrak. Ţili svätú všednosť, naplnenú utrpením, skúškami, láskou, výchovou detí, starostlivosťou o dom, o prácu. Pre dnešných manţelov a rodiny sú príkladom vo všetkom. Pasovali sa s problémami, akými boli vzťahy v rodine, hľadali svoje povolanie a miesto, mali strach a obavu o to, či budú schopní zabezpečiť rodinu, podnikali, boli vystavení skúškam vtedajšej doby, ktorá tieţ bola poznačená materializmom, bojovali s chorobami, podľahli chorobám dneška: Zélia rakovine a Ľudovít na sklerózu multiplex. A predsa ich vzývame ako svätých. V čom spočívalo tajomstvo ich svätého ţivota? Ţili naplno, bez kompromisov svoje povolanie: ako muţ a ţena, ako manţelia a ako veriaci kresťania a ako rodičia. Preto ich sv. Otec František na misijnú nedeľu 18. októbra 2015 vyhlásil za svätých. páter Rudolf Bartal, OCD - 7 -

8 NÁBOŽENSTVÁ A SEKTY Satanizmus (2. časť) Diabol, Lucifer, Satan. Poznáme ho pod mnohými menami a prichádza v rozličných podobách. Čo však o tejto desivej postave vieme? Aké symboly ju sprevádzajú a ako máme porozumieť týmto znakom temnoty a zla, aký význam v sebe ukrývajú? Výraz satan pochádza z hebrejského jazyka a prekladá sa ako nepriateľ, ţalobca, respektíve odporca. Do gréčtiny je preloţený ako diabolos, teda diabol. Biblia sa o satanovi (diablovi) zmieňuje ako o pokušiteľovi či protivníkovi. 1 V kresťanskom učení sa označuje za padlého anjela, vládcu pekla, za najvyššieho z diablov. 2 V Knihe Múdrosti (2, 24) je satan (diabol) predstavený ako pôvodca smrti, ktorá vstúpila do ľudských dejín spolu s hriechom. 3 Učenie Cirkvi formulované na IV. lateránskom koncile (r. 1215) hovorí, ţe diabla (alebo satana) a ostatných démonov stvoril Boh podľa prirodzenosti dobrých, ale oni sami sa stali zlými (KKC 391). V dôsledku hriechu prvých rodičov získal satan nad človekom istú vládu. Toto učenie je vyjadrené v krstnej liturgii, ktorá katechumena pozýva zrieknuť sa satana a jeho skutkov. Samozrejme, ţe satanovo pôsobenie nevylučuje slobodnú vôľu a zodpovednosť človeka a neničí Kristovo spásonosné pôsobenie. Ide tu skôr o konflikt medzi temnými silami zla a silou vykúpenia. 3 Satanská symbolika Nasledujúca časť našej štúdie o satanizme sa pokúsi poodhaliť satanskú symboliku a poukázať na jej vznik, význam a pouţívanie, ale i na nebezpečenstvo, ktoré predstavuje. Satanský kríž (obrátený kríţ). V otočení hlavného symbolu kresťanstva vidia satanisti symbol negácie kresťanstva. Túto podobu obráteného kríţa pokladajú za symbol rôznych významov čísla 4 (4 ţivly, 4 svetové strany), symbol duchovnej kriţovatky a zároveň za symbol odmietnutia kresťanských hodnôt či zosmiešnenia a odmietnutia symboliky Krista a jeho utrpenia na kríţi. Obrátený kríţ satanisti často nosia na krku alebo na oblečení a dostal sa tieţ do znakov mnohých hudobných skupín. Podľa niektorých výkladov znázorňuje zo zeme zrodený meč mieriaci k nebu ako symbol smerujúci proti Bohu. 4 Pentagram je známy aj ako Šalamúnova pečať, ktorý ju dal vraj vytesať do základného kameňa Jeruzalemského chrámu. Označuje sa tieţ ako kľúč do nebeského kráľovstva a znamená inšpiráciu a dokonalosť. Kaţdý cíp znamená jednu cnosť: veľkodušnosť, dobrotu, zdrţanlivosť, láskavosť a pietu. Kresťanská ikonografia vyuţíva pentagram ako symbol pre päť rán ukriţovaného Krista. 4 Najznámejším symbolom čiernej mágie a satanizmu je tzv. satanský pentagram (obrátený pentagram) tri hroty obrátené nadol a dva nahor, často umiestnený v uzavretom kruhu. Podľa interpretácie satanistov zostupujúce hroty symbolizujú pád a poníţenie Najsvätejšej Trojice, prípadne reprezentujú Kernosa, rohatého nočného lovca. Do tohto pentagramu býva často dokresľovaná hlava capa nazývaného Mendézsky, Čierny či Judášsky kozol. Všeobecne sa spolu s pentagramom nazýva Bafomet. Reprezentuje existenciu satana a zároveň protiklad k Boţiemu Baránkovi. Dáva sa do súvisu so staroizraelským capom, ktorý býval symbolicky vyháňaný do púšte k zlému duchovi Azazelovi. Symboliku Bafometa pouţívali uţ templári ako znázornenie satana. K popularite obráteného pentagramu prispieva heavy metalová hudba, ktorej texty sa často týkajú práve okultizmu, čiernej mágie a satanizmu. V súčasnosti sa obrátený pentagram povaţuje za magický symbol, ktorý niektorí chápu ako aktívny prvok pri rituáloch, alebo sa ním len určití jedinci chcú zaradiť a hlásia sa k sympatizantom satanizmu. Obrátený satanský pentagram je symbol postavený na hlavu a má mať aj taký účinok priťahovať zlo. Byť akýmsi kondenzátorom zlej energie, vďaka ktorej sa bude ľahšie manipulovať s ľuďmi a spôsobovať im zlo. 4 Číslo 666 sa spomína v knihe Zjavenie Jána v priamej súvislosti so znamením šelmy. Je tam tieţ výzva: V tomto je múdrosť: Kto má rozum, nech spočíta číslo šelmy; je to číslo človeka a jeho číslo je šesťstošesťdesiatšesť (Zj 13, 18). Pre pochopenie tohto odkazu Písma mu-

9 síme vedieť, ţe v hebrejčine, v gréčtine, ale i v latinčine majú písmená svoje číselné hodnoty, čo umoţňuje vyjadriť mená aj vo forme čísla. Na ilustráciu hebrejské litery: A (alef) = 1, B (bét) = 2, G (gímel) = 3, D (dét) = 4, atď. Súčet číselných hodnôt jednotlivých písmen dáva číslo menu, a meno šelmy musí byť, prirodzene, vopred známe. V prípade Antikrista sú však teoreticky moţné mnohé kombinácie písmen, ktoré by mohli číselne vyjadrovať hodnotu 666. Preto je vylúčené, aby sme jeho meno vopred dešifrovali z čísla 666. Keď sa však Antikrist jedného dňa objaví, tak bude známe i jeho meno a podľa Jánovho zjavenia budú tieţ ľudia, ktorí vypátrajú číslo 666 z číselných hodnôt jednotlivých písmen Antikristovho mena. Prirodzene vzniká otázka, aký zmysel má vlastne takýto výpočet. Prečo Boţie slovo tak dôrazne vyzýva na to, aby sme meno nastupujúceho vládcu nad svetom skúmali na základe nejakého čísla? Odpoveď na túto otázku nájdeme, keď zameriame svoju pozornosť na jednu dôleţitú funkciu, ktorú číslo 666 bude v kráľovstve Antikrista spĺňať. Bude nevyhnutné, aby sme Antikrista spoľahlivo rozpoznali, lebo podľa Písma budú klamstvo a zvod v kráľovstve Antikrista dosahovať také rozmery, ţe dokonca ani vyvolení Boţí by nemali tú najmenšiu šancu, keby tu Boh nezasiahol (Mt 24, 24). Obzvlášť to platí v súvislosti s rozoznaním Antikrista. Keď tento zvodca reálne vstúpi na svetovú scénu, zďaleka sa hneď neprejaví ako dravá šelma, ktorou však v skutočnosti je. 4 K ďalším satanským symbolom môţeme priradiť symbol blesku, trojuholníka a symbol rohatej ruky. Symbol blesku predstavuje satana. Jeţiš Kristus o ňom hovorí v evanjeliu: Videl som satana padať z neba ako blesk (Lk 10, 18). Šéf gestapa Heinrich Himmler pouţil tento symbol pre svoju neslávne známu organizáciu SS (Schutzstaffel). Mnoho rockových skupín, ako napríklad skupina KISS (Knights in Satans Service Rytieri v satanových sluţbách), Black Sabath, AC/DC (AntiChrist/DeathtoChrist), Raven, Metalica, Krokus, Judas Priest, Keel, Marilyn Manson, Lady Gaga atď. pouţívajú symbol blesku, čím naznačujú, komu patria ich sympatie. NÁBOŽENSTVÁ A SEKTY Rovnostranný trojuholník je dôleţitý pre viaceré kultúry. Trojuholník so špičkou hore bol v starovekom Egypte symbolom boha Seta, ktorý bol pre Egypťanov diablom. V hinduizme je trojuholník symbolom boha ničiteľa Šiva. Trojuholník so špičkou dole reprezentuje dokonalého, boţského človeka. Myšlienka, ţe človek je ako Boh, je populárna v okultizme, new age, ezoterike a satanizme. Prapôvod tejto myšlienky sa objavuje v biblickom rozprávaní o raji (Gn 3, 5), keď diabol presviedčal Evu, ţe keď budú jesť zo zakázaného ovocia, budú ako Boh. Symbol rohatej ruky (tzv. paroháč) pouţívajú satanisti ako svoj rozpoznávací znak. Vyjadruje sa zásadne ľavou rukou. Takto poukazujú na jej protikladnosť k pravej ruke, ktorá symbolizuje spravodlivosť. Podľa biblického obrazu, pri poslednom súde si spravodliví zasadnú po kráľovej pravici (Mt 25, 34). Zároveň preto ľavá ruka, aby pravá ruka bola pripravená na útok. Aj na Satanskej biblii La Veyova ruka ukazuje tento symbol. Taktieţ mnohí účastníci haevy metalových koncertov dvíhajú takto ľavé ruky, ako symbol prináleţania k negativizmu šírenému touto hudbou. 4 Apoštol Pavol vo svojom Prvom liste Solúnčanom odporúča: Ale všetko skúmajte a čo je dobré, toho sa drţte! Chráňte sa zla v akejkoľvek podobe! (1 Sol 5, 21-22). Jeho slová sú stále aktuálne a aj dnes sú dobrým vodidlom pre zaujatie správneho postoja k satanským symbolom. Ako vidieť z predchádzajúcich riadkov, satanské symboly nie sú len obyčajnými výrazovými prostriedkami, ale sa tvoria ako revolta voči kresťanstvu a jeho symbolom a aj navonok sa chcú prezentovať ako prevrátené, vysmievajúce, zosmiešňujúce a potupujúce Boha, Jeţiša Krista, Cirkev, ich symboly a znaky. Katechizmus Katolíckej cirkvi preto upozorňuje na nosenie amuletov a na obracanie sa k satanovi a zlým duchom ako na nesprávne, duchovne škodlivé a váţne odporujúce čnosti náboţnosti. 4 Pokračovanie nabudúce. Použité pramene: 1 časopis Rozmer č. 4/2017; časopis Milujte sa! č. 1/2018; 4 časopis Rozmer č. 3/2014. Marián Sovík

10 DETSKÝ KÚTIK Detský kútik Ahojte, deti! Fašiangové obdobie na konci mesiaca február ukončí Popolcová streda, ktorou sa začne veľký pôst, ktorý bude trvať 40 dní a ukončí ho aţ Veľká noc. Pôst je pre nás kresťanov veľmi dôleţitý, pretoţe sa zriekame mäsa, ale aj iných vecí, ktoré máme radi, napríklad sladkostí, mobilu, počítača, sledovania televízie a podobne. Touto obetou sa pripravujeme na najväčšie sviatky roka, ktoré sa začínajú Zeleným štvrtkom, pokračujú Veľkým piatkom, Bielou sobotou a vyvrcholia Veľkonočnou nedeľou. Preto sme sa rozhodli, ţe vašou úlohou tentokrát bude si do kalendára niţšie napísať na kaţdý deň úlohu, čo by ste v rámci pôstu splnili, môţete viac dní to isté alebo kaţdý deň sa zrieknuť niečoho iného. Potom ako prejde toto pôstne obdobie, môţete prísť s týmto vypísaným papierom za pani kostolníčkou, ktorá vám dá sladkú odmenu. Vaši animátori

11 NA AKTUÁLNU TÉMU 28. Svetový deň chorých februára 2020, v deň liturgickej spomienky Panny Márie Lurdskej, budeme uţ po 28. krát sláviť Svetový deň chorých. Svätý Otec František sa kaţdý rok v tento deň prihovára chorým, zdravotníckym pracovníkom, dobrovoľníkom i celej Cirkvi. Názov tohtoročného posolstva tvoria Jeţišove slová: Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťaţení, a ja vás posilním (Mt 11,28). V Posolstve pápeţ František upriamuje pozornosť na Jeţiša ako zdroj posily pre chorého človeka a vzor pre zdravotníckych pracovníkov, dobrovoľníkov i celú Cirkev. Svoje posolstvo začína pápeţ František oslovením všetkých: Drahí bratia a sestry, Ježišove slová: Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním (Mt 11,28) poukazujú na tajomnú cestu milosti, ktorá sa zjavuje ľuďom jednoduchým a poskytuje odpočinok preťaženým a unaveným. Tieto slová sú výrazom solidarity Syna človeka, Ježiša Krista, s trpiacim a sužovaným ľudstvom. Koľko ľudí trpí na tele i na duchu! On volá všetkých, aby prišli k nemu: Poďte ku mne! a sľubuje im úľavu a posilu. Ježiš hľadí na zranené ľudstvo. Má oči, ktoré vidia, ktoré si všímajú, pretože hľadia do hĺbky... nikoho nevylučujú... Každého pozýva vstúpiť do jeho života a zakúsiť nežnosť. Prečo v sebe Ježiš Kristus prechováva tieto city? kladie si otázku pápeţ František: Pretože sa sám stal slabým, zakúšal ľudské utrpenie a dostal aj posilu od Otca. Skutočne, len ten, kto sám prežíva túto skúsenosť, dokáže potešiť druhého. Závažné formy utrpenia sú rozličné: nevyliečiteľné a chronické choroby, duševné ochorenia, ochorenia vyžadujúce rehabilitáciu alebo paliatívnu starostlivosť, rôzne postihnutia, choroby detské i starecké... V takýchto okolnostiach sa neraz eviduje nedostatok ľudskosti, a preto sa žiada, aby prístup k pacientovi bol osobný, aby sa k liečbe pripojila aj starostlivosť pre celostné uzdravenie človeka. V chorobe človek pociťuje ohrozenie nielen svojej fyzickej integrity, ale aj rozmeru vzťahového, intelektuálneho, emocionálneho a duchovného; preto okrem terapie očakáva podporu, starostlivosť, záujem... jedným slovom lásku. Navyše, popri chorom človeku je aj jeho rodina, ktorá trpí a tiež potrebuje potechu a blízkosť. Svätý Otec sa vo svojom posolstve ďalej obracia na jednotlivé skupiny zainteresovaných. Oslovuje na prvom mieste samotných chorých: Drahí chorí bratia a sestry, vaša choroba vás osobitným spôsobom stavia uprostred tých unavených a preťažených, ktorí priťahujú Ježišov pohľad a jeho srdce. Odtiaľ prichádza svetlo do vašich chvíľ temnoty a nádej do vašich neútech. (...) V takejto situácii celkom iste potrebujete miesto, kde sa dá načerpať nových síl. Cirkev chce byť vždy väčšmi a vždy lepšie hostincom toho Dobrého Samaritána, ktorým je Kristus (porov. Lk 10,34), to znamená domom, kde možno nájsť jeho milosť, prejavujúcu sa v rodinnom vzťahu, pohostinnom prijatí a úľave. Svoju pozornosť venuje zdravotníckym pracovníkom: Drahí zdravotnícki pracovníci, každý diagnostický, preventívny, terapeutický, výskumný, liečebný či rehabilitačný zásah je zameraný na chorú osobu, kde substantívum osoba má vždy prednosť pred adjektívom chorá. Nech je preto vaše konanie neustále nasmerované k dôstojnosti a životu človeka, bez akéhokoľvek ústupku voči činom s povahou eutanázie, asistovanej samovraždy alebo vyhasenia života, ani vtedy, keď je stav choroby nezvratný. Pri hraničnej situácii a aj možnom zlyhaní lekárskej vedy vzhľadom na stále problematickejšie klinické prípady a nepriaznivé diagnózy sa od vás žiada byť otvorenými pre transcendentný rozmer, ktorý vám môže ukázať plný zmysel vašej profesie. Pamätajme, že život je posvätný a patrí Bohu, preto je nenarušiteľný a nedotknuteľný (porov. Inštrukcia Donum vitae, 5; Encyklika Evangelium vitae,

12 INFORMUJÚ NÁS 29-53). Život treba prijímať, chrániť, vážiť si ho a slúžiť mu od jeho začiatku až po smrť: dožaduje sa toho rovnako rozum, ako aj viera v Boha, pôvodcu života. V niektorých prípadoch je pre vás výhrada vo svedomí nevyhnutnou voľbou, aby ste zostali verní svojmu áno životu a ľudskej osobe. V každom prípade vaša profesionalita, oduševňovaná kresťanskou láskou, bude najlepšou formou služby tomu opravdivému právu človeka, akým je právo na život. I vtedy, keď nebudete schopní vyliečiť, budete vždy môcť poskytnúť starostlivosť činmi a procedúrami, ktoré chorému prinesú posilu a úľavu. Napokon sa Svätý Otec obracia vo svojom posolstve na dobrovoľníkov: Zo srdca ďakujem dobrovoľníkom, ktorí sa venujú službe chorým, v nejednom prípade zachraňujúc nedostatky vo fungovaní systému a odzrkadľujúc skutkami láskavosti a blízkosti podobu Krista Dobrého Samaritána. Panne Márii, Uzdraveniu chorých, zverujem všetkých, ktorí nesú bremeno choroby, spolu s ich rodinami, ako aj všetkých zdravotníckych pracovníkov. Všetkých vrúcne uisťujem o svojej blízkosti v modlitbe a zo srdca udeľujem apoštolské požehnanie. Posolstvo s podpisom pápeţa Františka nesie dátum 3. januára 2020, na Spomienku Najsvätejšieho mena Jeţiš. Zdroj: Redakčne krátené, upravené podľa Život na Katolíckej ZŠ s MŠ A. Bernoláka Lyžiarsky výcvik žiakov siedmeho ročníka Ţiaci siedmeho ročníka boli v týţdni od do na lyţiarskom výcviku vo Valčianskej doline. Rozdelili sa do troch skupín podľa úrovne zvládnutia lyţovania a poslednú skupinu tvorili tí, čo nevedeli doposiaľ lyţovať. Všetci sa zdokonalili vo svojom lyţovaní a nelyţiari sa naučili lyţovať. Posledný deň lyţiarskeho výcviku si svoje sily zmerali v pretekoch. Keďţe sa v piatok rozdávali v škole výpisy polročných vysvedčení, siedmaci svoje vysvedčenia dostali aţ v popoludňajších hodinách po návrate z lyţiarskeho výcviku. Rozdávanie výpisov polročných vysvedčení V piatok 31. januára ţiaci dostali výpisy polročných vysvedčení na poslednej vyučovacej hodine. Učitelia ocenili ich polročnú snahu, odovzdali im ocenenia za súťaţe, do ktorých sa zapojili, či uţ Všetkovedko alebo Matematická Pytagoriáda a pochválili mnohých z tried za ich výborný prospech a vzorné správanie, aktivitu na vyučovaní a svedomitú prípravu na vyučovanie. Pochválili ich tieţ za zapojenie sa do rôznych aktivít ako príprava svätých omší, vianočných programov a besiedok a vystúpení na verejnosti. Aktuálny rebríček škôl podľa INEKO Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) zverejnil aktuálny rebríček škôl za rok 2018/2019, ktorý zohľadňuje hlavne výsledky ţiakov. Odborníci sa zamerali na základné školy, stredné odborné školy a gymnáziá. Naša škola v rámci svojich kategórií patrí medzi školy s najlepšími výsledkami žiakov: V rámci okresu Martin sme obsadili 2. miesto. V rámci cirkevných škôl Žilinskej diecézy 1. miesto. V rámci Žilinského kraja sme dosiahli 3. miesto. V rámci SR sme dosiahli 16. miesto. Podobne vynikajúce výsledky sme dosiahli aj v predchádzajúcich dvoch rokoch. Viac si pozrite na: skoly.ineko.sk Ďakujeme všetkým rodičom za dôveru, ktorú ste nám prejavili tým, ţe ste dali deti na

13 OZNAMY našu katolícku školu. Ďakujeme tieţ ţiakom za ich výborné výsledky a reprezentáciu našej školy. V neposlednom rade ďakujeme učiteľom, vychovávateľom a všetkým pedagogickým zamestnancom za ich obetu a úsilie naučiť ţiakov všetko, čo budú potrebovať v ţivote. Oznamy Pozvánka na karneval Ahojte, deti, aj tento rok budeme mať v našej farnosti karneval. Bude sa konať v nedeľu 16. februára o 14:30 h. Tohtoročnou témou je Čarovný vesmír. Tešíme sa na hviezdy, planéty, kozmonautov a iné vesmírne kostýmy a masky. Bliţšie informácie budú v oznamoch a na plagáte. Vaši animátori 2% dane z príjmu pre Rodinné centrum Rozprávkový domček Drahí priatelia! V tomto roku sa opäť naša organizácia uchádza o Vašu priazeň a ponúka Vám moţnosť podporiť našu činnosť poukázaním 2% zaplatenej dane v prospech rozvoja rodinného centra Rozprávkový domček. Podporiť nás môţu všetci prispievatelia, ktorí sú zamestnancami, ale aj samostatne zárobkové osoby a firmy. Naša organizácia je zapísaná v Notárskom registri ako prijímateľ 2% zaplatenej dane z príjmov. Údaje potrebné na vpísanie do tlačiva daňového priznania sú nasledovné: Názov organizácie: Rodinné centrum Rozprávkový domček Sídlo: Mlynská 2, Vrútky Právna forma: Občianske zdruţenie IČO: Ďakujeme všetkým, ktorí sa aj v minulých rokoch rozhodli touto formou prispieť k rozvoju aktivít pre matky s deťmi, rodinné spoločenstvá, spoločenstvá otcov a mnohých ďalších činností na podporu rodiny. SKKD prosí o poukázanie 2% dane z príjmu za rok 2019 Predstavenstvo SKKD prosí aj v tomto roku farníkov o poukázanie 2% dane z príjmu na podporu činnosti Spolku a na udrţanie a zveľadenie KKD, v ktorom akcie prebiehajú. K tomu je potrebné: 1. Zamestnanci: Do treba poţiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň a vydanie Potvrdenia o zaplatení dane. Toto potvrdenie spolu s podpísaným Vyhlásením o poukázaní 2% dane odovzdať do na daňový úrad alebo do do sakristie alebo KKD. 2. Tí, čo podávajú sami daňové priznanie, vyplnia údaje v príslušnej kolónke daňového priznania. 3. Právnické osoby, ak nedarujú 0,5% dane, môţu poukázať iba 1.0 % dane, tieţ v príslušnej kolónke daňového priznania. Potrebné tlačivá sú k dispozícii vzadu v kostole. Údaje k 2 % poukazovaným priamo v daňovom priznaní: Názov organizácie: Spolok katolíckeho kultúrneho domu vo Vrútkach Sídlo: Námestie S. Zachara 2134/3, Vrútky Právna forma: Občianske zdruţenie IČO:

14 2. februára Obetovanie Pána (Hromnice), sviatok OZNAMY Liturgické slávnosti, sviatky a spomienky svätých 3. februára sv. Blaţej, biskup a mučeník 5. februára sv. Agáta, panna a mučenica 6. februára sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov, spomienka 11. februára Lurdská Panna Mária - Svetový deň chorých - pomazanie chorých 14. februára sv. Cyrila a Metoda, hlavných patrónov ţilinskej diecézy Farská matrika Krsty Dňom krstu sa pre kaţdého začalo veľké ţivotné dobrodruţstvo ako proces postupného premieňania sa ukriţovaného a vzkrieseného Krista. Ján Pavol II. Sobáše Ţivot nás učí ţe láska, manţelská láska je základným kameňom kaţdého ţivota. Ján Pavol II. Pohreby Odkedy si Jeţiš vybral kríţ a zomrel na Golgote, všetci, čo trpia, zvlášť tí, čo trpia nevinne, môţu sa stretnúť s tvárou Trpiaceho sluţobníka a nájsť v jeho utrpení plnú pravdu o bolesti, o jej plnom zmysle a o jej dôleţitosti. Ján Pavol II. 22. februára Katedra sv. Petra, apoštola, sviatok 23. februára sv. Polykarpa, biskupa a mučeníka 26. februára Popolcová streda Alex Krkoška Hannah Petrovski Sára Zelinová Tomáš Michael Chabada Ondrej Brisuda Lukáš Tabaček Jakub Majda Lýdia Čiţniarová Dušan Marko Františka Dzubinová Viera Bulejová

15 RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ VRÚTKY Tel. č.: (043) , mobil: farár , kaplán , V úradných záležitostiach sa môžete na nás obrátiť v týchto úradných hodinách: Nahlasovanie krstov, sobášov, vydávanie krstných listov, potvrdení atď. Dopoludnia Popoludní Pondelok Utorok Streda Štvrtok Rekolekčný deň neúradujeme Piatok Okrem prvého piatku Sobota Nedeľa Deň pracovného pokoja neúradujeme Osobné stretnutie mimo úradných hodín si môţete dohodnúť aj telefonicky. Sväté omše V nedeľu o 7.30 h, 9.30 h, h a večer o h. V pracovné dni ráno o 6.30 h (okrem pondelka a štvrtka) a večer o h. Svätá spoveď Kaţdý deň pol hodinu pred sv. omšou. V nedeľu len pred rannou sv. omšou o 7.00 h. Na prvý piatok spovedáme v kostole uţ od h. Nahlasovanie Nahlásenie: rodičia vo farskom úrade. a udeľovanie sviatosti Termíny udeľovania sviatosti krstu sú na webe a na nástenke pre kostolom. krstu Krstným rodičom môţe byť len praktizujúci kresťan katolík, ktorý dovŕšil 16. rok ţivota a prijal sviatosť birmovania. Predkrstná katechéza: v sobotu ráno o 9.00 h. Zúčastňujú sa jej obaja rodičia a krstní rodičia. Nahlásenie sobáša Nahlásenie: obaja snúbenci aspoň 3 mesiace pred sobášom. Pri nahlásení sobáša budú oboznámení s plánom predmanţelskej prípravy. Návšteva chorých Návštevu chorého a pomazanie chorých môţete nahlásiť kedykoľvek osobne alebo telefonicky. Spovedanie v prvopiatkovom týţdni spovedáme všetkých nahlásených chorých. Nahlásenie pohrebu Termín pohrebu, po konzultácii s pohrebnou sluţbou, si môţete dohodnúť aj telefonicky. Do farského úradu treba osobe priniesť List o prehliadke mŕtveho". Adorácia Vo štvrtok od h hodinová adorácia pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou. Prvý piatok v mesiaci je adorácia po rannej svätej omši do 8.00 h a popoludní od h do večernej sv. omše. Mariánske večeradlo a päť prvých sobôt Úmysly svätých omší Mariánske večeradlo kaţdú stredu o h. Prvé soboty k ucteniu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie v mesiaci máj aţ október v kostole ráno o 8.00 h. Zapisujeme po kaţdej svätej omši v sakristii. Svetlo pravdy vydáva Rímskokatolícka cirkev farnosť Vrútky Zaloţené 1942 Obnovené 1990 Adresa: S. Zachara 2, PSČ IBAN číslo účtu: SK telefón a fax: 043/ registračné číslo: SKO MT5/ Šéfredaktorka: Dagmar Hanzelová, redakčná rada: Miroslav Hloţný, Ivan Moďoroši, Marián Sovík, Martin Roško, Radka Laurinčíková, Stanislav Laurinčík, Róbert Labant Foto: M. Roško, S. Laurinčík, koledníci Dobrej noviny, archív, internet Tlač: FORK, s.r.o,

16