MINISTERSTVO DOPRAVY A VÝSTAVBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY SEKCIA VÝSTAVBY ROZHODNUTIE

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "MINISTERSTVO DOPRAVY A VÝSTAVBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY SEKCIA VÝSTAVBY ROZHODNUTIE"

Prepis

1 MINISTERSTVO DOPRAVY A VÝSTAVBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY SEKCIA VÝSTAVBY BRATISLAVA 15, Námestie slobody 6, P. O. Box 100 Bratislava číslo: 06587/2020/SV/25056 Stupeň dôvernosti: VJ ROZHODNUTIE Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia výstavby (ďalej len ministerstvo ), ako správny orgán príslušný podľa 24 ods. 6 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre (ďalej len zákon o prokuratúre ) v znení neskorších predpisov v spojení s 2 písm. b) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov a v spojení s 8 ods. 1 písm. j) zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, v konaní o proteste prokurátora Krajskej prokuratúry Banská Bystrica č. Kd 215/19/ zo dňa proti rozhodnutiu Okresného úradu Banská Bystrica, odboru výstavby a bytovej politiky č. OU-BB-OVBP2-2019/ zo dňa rozhodlo takto: Ministerstvo podľa 24 ods. 8 zákona o prokuratúre v konaní o proteste prokurátora n e v y h o v u j e protestu prokurátora Krajskej prokuratúry Banská Bystrica č. Kd 215/19/ zo dňa podanému proti rozhodnutiu Okresného úradu Banská Bystrica, odboru výstavby a bytovej politiky č. OU-BB-OVBP2-2019/ zo dňa Odôvodnenie: Okresný úrad Banská Bystrica, odbor výstavby a bytovej politiky (ďalej len okresný úrad ) rozhodnutím č. OU-BB-OVBP2-2019/ zo dňa v odvolacom konaní podľa 59 ods. 2 správneho poriadku zamietol odvolania účastníkov konania PhDr. Mgr. Šárka Tomková, Magurská 13, Banská Bystrica; Mgr. Zuzana Frčová Ph.D. Za nožiarňou 17, Slovenská Ľupča; PhDr. Daniel Gurín Ph.D., Mýtna 293; PhDr. Elena Janiczeková, PhD, Sokolská 62, Zvolen; Katarína Pilarčíková, Družby 25, Banská Bystrica; Mgr. Katarína Navrátilová, Šalgotariánska 2/D, Banská Bystrica; Slávka Valková, Smreková 7A, Banská Bystrica; Ing. Ivan Širka, Limbová 6466/1, Banská Bystrica; Tatiana Nemcová, Sklabiná 47; JUDr. František Lauko a PhDr. Jana Lauková PhD., Cikkera 3, Sliač kúpele; Prof. MUDr. Milan Izák PhD. FEBO,

2 Na Graniari 611/55, Banská Bystrica; Matúš Líška, Malinovského B1.C, Lučenec; Štefan Miklas, Haškova 6289/41, Banská Bystrica; Rudolf Palenčár, Študentská 7, Lučenec; Ing. Emil Pápai, Alexandra Wágnera 2601/19, Lučenec; Ľubomír Puffler, Erenburgova 723/22, Lučenec; Ing. Peter Rastocký, Kalinčiakova 12, Banská Bystrica (ďalej len účastníci konania ) a odvolaním napadnuté rozhodnutie stavebného úradu obce Divín (ďalej len stavebný úrad ) č. 71/2019 zo dňa potvrdil. Stavebný úrad cit. rozhodnutím v územnom konaní o umiestnení stavby podľa 39 a 39a stavebného zákona a 4 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len vyhláška 453/2000 Z. z. ), povolil umiestnenie stavby Kotvenie pre plávajúce zariadenia VS Ružiná na pozemkoch C-KN parc. č. 1638/1, 1641, 1626/19, 1626/1, 1670/1 a parcele registra E-KN parc. č. 335/1 v k. ú. Divín (ďalej len stavba ) pre navrhovateľa spoločnosť S & P Holding, s. r. o., J. C. Hronského 1, Zvolen (ďalej len navrhovateľ ). Proti cit. rozhodnutiu okresného úradu podala protest prokurátorka Krajskej prokuratúry Banská Bystrica (ďalej len krajská prokurátorka ) č. Kd 215/19/ zo dňa , v ktorom konštatovala porušenie zákona v ust. 3 ods. 1, 4 a 5, 32 ods. 1, 46, 47 ods. 3, 59 ods. 1 a 2 a 60a správneho poriadku vo väzbe na 32 ods. 1 písm. a), 35 ods. 3, 37 ods. 1, 2 a 4, 43 ods. 1 písm. d) a 139a ods.1 stavebného zákona. Porušenie zákona vidí krajská prokurátorka najmä v tom, že stavebný úrad nepreskúmal dôsledne úplnosť a správnosť údajov v návrhu vo vzťahu k právnej úprave definujúcej stavby a požiadavky na ich umiestnenie v území, ani vo vzťahu k rozsahu zámeru navrhovateľa riešeného v predloženej projektovej dokumentácii. Krajská prokurátorka namieta najmä, že stavebný úrad postupoval v rozpore so zákonom, keď neposudzoval a nerozhodoval komplexne o celom stavebnom zámere, t. j. o areáli 4 hausbótov s príslušenstvom a v rozpore s územným plánom umiestnil iba stavby tvoriace ich príslušenstvo. Prokurátorka konštatuje, že ani odvolací orgán v odvolacom konaní vo veci umiestnenia predmetnej stavby spoľahlivo nezistil skutočný stav veci, keď sa uspokojil s neúplnými podkladmi pre rozhodnutie. Rovnako ako prvostupňový, tak aj odvolací orgán, komplexne neposúdil prípustnosť umiestnenia predmetných 4 hausbótov s príslušenstvom v danom území, nezistil, čí sú alebo nie sú splnené hmotnoprávne a procesnoprávne podmienky požadované právnou úpravou potrebnou na vydanie rozhodnutia. Odvolací orgán preto nemôže nechať bez povšimnutia porušenie zákonnosti prvostupňovým stavebným úradom, keď naň poukazujú účastníci konania. Podľa názoru krajskej prokurátorky Dopravný úrad neposudzuje prípustnosť umiestnenia hausbótov a jeho príslušenstva v území z hľadiska požiadaviek stanovených v stavebnom zákone pre umiestňovanie stavieb, a preto dopravný úrad nenahrádza pôsobnosť stavebného úradu v územnom konaní. Preto prokurátorka zastáva názor, že bez ohľadu na to, či hausbót vyžaduje alebo nevyžaduje stavebné povolenie, prípadne povolenie iného príslušného orgánu, musí byť posudzovaný z hľadiska prípustnosti umiestnenia v území. Z uvedeného dôvodu stavebný úrad v rozpore so zákonom nesprávne právne posúdil, že na umiestnenie predmetných 4 hausbótov sa nevyžaduje územné rozhodnutie, nakoľko dospel k právnemu záveru, že nejde o stavby, ale o plavidlo považované za plávajúce zariadenie, o povolení státia ktorého na vodnej ploche rozhoduje Dopravný úrad v zmysle príslušných ustanovení zákona o vnútrozemskej plavbe. V tejto súvislosti krajská prokurátorka poukazuje na procesný postup stavebného úradu v územnom konaní, ktorý dôsledne nepreskúmal úplnosť a správnosť údajov v návrhu vo vzťahu k právnej úprave definovanej stavbu a požiadavky na jej umiestnenie v území ani vo vzťahu k rozsahu zámeru navrhovateľa riešeného v predloženej projektovej dokumentácii. Stavebný úrad navrhovateľa neupozornil, že jeho návrh nie je úplný (neobsahuje hausbóty ani riešenie Stupeň dôvernosti: VJ Strana 2/8

3 dopravného prístupu) a neposkytol mu pomoc a poučenie, ako treba návrh doplniť. Z uvedeného má prokurátorka za to, že na základe týchto pochybení sa stavebný úrad nemohol náležite vypriadať ani s námietkami vznesenými v predmetnom konaní. Ďalšie námietky krajskej prokurátorky sa týkajú nedôsledného postupu stavebného úradu pri žurnalizácii spisu stavebného úradu a doručovaní verejnou vyhláškou v predmetnej veci. S poukazom na vyššie uvedené krajská prokurátorka navrhuje protestu vyhovieť a protestom napadnuté rozhodnutie okresného úradu č. OU-BB-OVBP2-2019/ zo dňa zrušiť. Okresný úrad v súlade s 24 ods. 4 zákona o prokuratúre listom č. OU-BB-OVBP2-2020/ zo dňa zaslal účastníkom konania protest krajskej prokurátorky a vyzval ich, aby sa v určenej lehote odo dňa doručenia upovedomenia vyjadrili k jeho obsahu s poučením, že inak sa na ich vyjadrenie nebude prihliadať. K obsahu vyššie uvedeného protestu krajskej prokurátorky sa v určenej lehote vyjadril navrhovateľ, v ktorom žiada protestu nevyhovieť, nakoľko má za to, že krajská prokurátorka došla k nesprávnemu právnemu posúdeniu veci a tým aj k nesprávnym právnym záverom, keď tvrdí, že hausbót je stavbou, ktorá si vyžaduje stavebné povolenie. S takýmito tvrdeniami sa nestotožňuje, nakoľko ich výklad nie je podporený právnym poriadkom SR, judikatúrou ani ustálenou praxou. Podľa názoru navrhovateľa hausbót je plávajúce zariadenie, ktoré je jednoznačne plavidlom, ktoré povoľuje Dopravný úrad podľa zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a žiaden hausbót v SR nedisponuje územným ani stavebným a ani kolaudačným rozhodnutím. K obsahu protestu krajskej prokurátorky sa taktiež v určenej lehote spoločne vyjadrili Matúš Líška, Malinovského B1.C, Lučenec; Štefan Miklas, Haškova 6289/41, Banská Bystrica; Rudolf Palenčár, Študenská 7, Lučenec; Ing. Emil Pápai, Alexandra Vágnera 2601/19, Lučenec; Ľubomír Puffler, Erenburgova 723/22, Lučenec; Ing. Peter Rastocký, Kalinčiakova 12, Banská Bystrica, ako účastníci konania, ktorí sa s podaným protestom krajskej prokurátorky, jeho šetrením a záverom stotožňujú a naďalej trvajú na tom, aby územné rozhodnutie stavebného úradu obce Divín č. 71/2019 zo dňa o umiestnení stavby Kotvenie pre plávajúce zariadenia VS Ružiná navrhovateľovi S & P Holding, s. r. o., J. C. Hronského 1, Zvolen bolo v plnom rozsahu zrušené. Okresný úrad nevyhovel sám protestu krajskej prokurátorky, a preto ho podľa 24 ods. 6 zákona o prokuratúre listom č. OU-BB-OVBP2-2020/ zo dňa (doručené dňa ) predložil spolu s napadnutým rozhodnutím a spisovým materiálom týkajúcim sa veci na rozhodnutie príslušnému nadriadenému správnemu orgánu ministerstvu. Ministerstvo v konaní o proteste krajskej prokurátorky podľa 24 zákona o prokuratúre preskúmalo protestom napadnuté rozhodnutie okresného úradu spolu s kompletným spisovým materiálom týkajúcim sa veci z toho dôvodu, či existovali dôvody na zrušenie protestom napadnutého právoplatného rozhodnutia okresného úradu, porovnalo jeho výrokovú aj dôvodovú časť so všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä s príslušnými ustanoveniami stavebného zákona, jeho vykonávacích vyhlášok, zákona o prokuratúre a správneho poriadku a dospelo k záveru, že nie je odôvodnené vyhovieť protestu krajskej prokurátorky. Z predloženého spisového materiálu vyplýva, že dňa bol navrhovateľom podaný návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Kotvenie pre plávajúce Stupeň dôvernosti: VJ Strana 3/8

4 zariadenia VS Ružiná podľa 35 stavebného zákona a 3 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. Stavebný úrad oznámil začatie územného konania účastníkom konania verejnou vyhláškou a dotknutým orgánom jednotlivo s tým, že určil lehotu na podanie námietok a pripomienok. Následne navrhovateľ doplnil návrh na vydanie územného rozhodnutia tak, že upravil parcelné čísla pozemkov dotknutých predmetnou stavbou. Následne stavebný úrad opätovne oznámil začatie konania účastníkom konania verejnou vyhláškou a dotknutým orgánom jednotlivo, že návrh bol doplnený a určil im lehotu na podanie námietok a pripomienok. V konaní boli vznesené námietky účastníkov konania, ktoré uplatnili aj v odvolaní a ktorými sa odvolací orgán v odvolacom konaní podrobne zaoberal a dôvody ich zamietnutia uviedol v odôvodnení svojho rozhodnutia. Všetky námietky účastníkov konania smerovali voči samotnému umiestneniu plávajúcich zariadení, ktoré neboli predmetom územného konania, nesúladu s územným plánom obce, obmedzeniu prístupu k vode a voči nebezpečenstvu pre vodné športy a ohrozeniu životného prostredia. Obávajú sa, že realizáciou predmetnej stavby budú ohrozené a neprimerane obmedzené ich práva ako vlastníkov susediacich pozemkov a stavieb, ako aj práva iných návštevníkov lokality. Stavebný úrad na základe predloženej projektovej dokumentácie, dokladov a kladných vyjadrení dotknutých orgánov posúdil v územnom konaní návrh navrhovateľa na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení predmetnej stavby a konštatoval, že umiestnenie predmetnej stavby je v súlade so stavebným zákonom, vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu, stavba je umiestená v miere primeranej pomerom v danom území a neprimerane neohrozuje a neobmedzuje práva vlastníkov susedných pozemkov a stavieb a nebráni im v ich užívaniu. Na základe takto zistených skutočností stavebný úrad vydal rozhodnutie č. 71/2019 zo dňa o umiestnení predmetnej stavby. Okresný úrad v odvolacom konaní podľa 59 ods. 2 správneho poriadku rozhodnutím č. OU-BB-OVBP2-2019/ zo dňa rozhodnutie stavebného úradu č. 71/2019 zo dňa potvrdil. Ministerstvo po preštudovaní predloženého protestu krajskej prokurátorky, ním napadnutého rozhodnutia okresného úradu a s vecou súvisiaceho spisového materiálu uvádza nasledovné: Ministerstvo nesúhlasí s názorom krajskej prokurátorky, že stavebný úrad ako aj odvolací orgán komplexne neposúdili prípustnosť umiestnenia predmetných 4 hausbótov s príslušenstvom v danom území, nezistili, či sú alebo nie sú splnené hmotnoprávne a procesnoprávne podmienky požadované právnou úpravou potrebnou na vydanie rozhodnutia. Podľa 2 ods. j) zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa plávajúcim zariadením rozumie plavidlo, používané na vodných cestách a v prístavoch, ktoré nie je určené na opakované premiestňovanie, ako napríklad plávajúca plaváreň, plávajúci dok, pristávací pontón, plávajúca garáž, botel, hausbót. Nakoľko plávajúce zariadenia podľa stavebného zákona a vyhlášky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie nie sú stavbami, neboli ani predmetom územného konania a územného rozhodnutia. Ministerstvo konštatuje, že tzv. hausbóry sú plavidlá - plávajúce zariadenia, ktoré nie sú postavené stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, budú síce pripojené na siete technického vybavenia, avšak budú slúžiť na rekreačné účely a bude možné ich kedykoľvek odpojiť; teda nie sú kumulatívne splnené definičné znaky stavby v zmysle 43 ods. 1 stavebného zákona. Predmetom územného rozhodnutia bola revitalizácia existujúcej plochy, umiestnenie kotevných blokov, vodovodnej a elektrickej prípojky a umiestnenie betónových žúmp. Okresný Stupeň dôvernosti: VJ Strana 4/8

5 úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa 68 písm. w) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov udelil súhlas na státie plávajúceho zariadenia (hausbótu) na inej vodnej ploche na hladine Vodnej stavby (VS) Ružiná v k. ú. Divín na parcelách v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., Radničné námestie 8, Banská Štiavnica, IČO: (ďalej len SVP ) v nájme žiadateľa/navrhovateľa a súčasne ustanovil podmienky, za dodržanie ktorých je možné vykonávať činnosť tak, aby boli zároveň rešpektované vyššie záujmy ochrany prírody a krajiny chránené ustanovením zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Ministerstvo zhodne s právnym názorom odvolacieho orgánu vysloveným v odôvodnení rozhodnutia konštatuje, že aj existujúca spevnená plocha (revitalizácia) a kotevné bloky, ktoré tvoria súčasť vodnej stavby Ružiná, umiestňuje vecne a miestne príslušný všeobecný stavebný úrad. Z predloženého spisového materiálu ďalej vyplýva, že obec Divín má spracovanú územnoplánovaciu dokumentáciu (ÚPD) schválenú uznesením obecného zastupiteľstva č. 36/2017 zo dňa Jej záväzná časť bola vyhlásená všeobecne záväzným nariadením č. 3/2017 s účinnosťou odo dňa Územie, v ktorom je umiestnená predmetná stavba, sa nachádza v regulačnom bloku označenom ako K4: Údolná krajina s vodnou plochou, pričom ide o komplex zahŕňajúci vodnú nádrž Ružiná s bezprostredným okolím. Pre uvedené územie platia regulatívy prípustného funkčného využívania, prípustného funkčného využívania s obmedzením a neprípustného funkčného využívania, v ktorom ale nie sú určené regulatívy pre stavby takého charakteru, ktoré boli predmetom územného rozhodnutia (inžinierske siete, revitalizácia spevnenej plochy a kotevné bloky). Nakoľko rozsah predmetnej stavby je nad podrobnosť ÚPD obce Divín, nemožno konštatovať rozpor s územnoplánovacou dokumentáciou. Ministerstvo zhodne s právnym názorom okresného úradu vysloveným v odôvodnení protestom napadnutého rozhodnutia konštatuje, že funkčné využitie daného územia na rekreáciu a šport nebude nijakým spôsobom narušené doplnkovým vybavením územia - technickým vybavením územia v nevyhnutnom rozsahu, v danom prípade predmetnou umiestňovanou stavbou. Zároveň ministerstvo dodáva, že zo všeobecne dostupných informácií je známe, že vodná stavba Ružiná bola vybudovaná v období rokov , do trvalej prevádzky bola uvedená v roku Účelom vodnej stavby s rozlohou 170 ha a celkovým objemom viac ako 15 miliónov m³ je sploštenie povodňovej vlny, vyrovnávanie nerovnomerných prietokov v Budinskom a Krivánskom potoku, akumulácia vody pre zabezpečenie povrchovej vody pre priemysel a poľnohospodárstvo, využitie hydroenergetického potenciálu v malej vodnej elektrárni, rekreácia a rybárstvo. Využitie vodnej nádrže je dané a nedochádza k inému (novému) využitiu územia, zachovaná ostáva aj samotná funkcia vodnej stavby a funkcia rekreácie. K námietke krajskej prokurátorky, že bez ohľadu na to, či hausbót vyžaduje alebo nevyžaduje stavebné povolenie prípadne povolenie iného príslušného orgánu, musí byť posudzovaný z hľadiska prípustnosti umiestnenia v území ministerstvo uvádza, že súčasťou spisového materiálu je záväzné stanovisko obce Divín zo dňa , vydané podľa 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb, o obecnom zriadení v zmysle neskorších predpisov, v ktorom na žiadosť navrhovateľa o vyjadrenie k umiestneniu plávajúcich rekreačných objektov na vodnej ploche VS Ružiná z územného hľadiska súhlasí. Z uvedeného možno dospieť k záveru, že obec Divín zámer navrhovateľa prezentovaný predloženou štúdiou umiestnenia plávajúcich rekreačných objektov posúdila v danom území komplexne vrátane umiestňovanej stavby. K námietke krajskej prokurátorky ohľadom dopravného napojenia na umiestňovanú stavbu ministerstvo uvádza, že zo spisového materiálu vyplýva, že navrhovateľ nepredpokladá napojenie predmetnej stavby na existujúcu účelovú komunikáciu (v územnom pláne vedenú len ako cyklotrasa), práve z dôvodu, aby sa táto nestala parkoviskom pre návštevníkom lokality. Stupeň dôvernosti: VJ Strana 5/8

6 Revitalizácia spevnenej plochy bola požiadavkou správcu VS Ružiná SVP, ktorý v nájomnej zmluve udelil súhlas s prechodom a prejazdom cez pozemky v jeho správe. Navrhovateľ disponuje dostatočnou kapacitou parkovania na vlastných pozemkoch vzdialených cca. 200 m. Ministerstvo konštatuje, že odvolací orgán v odvolacom konaní správne zistil, že stavebný úrad postupoval v súlade s ustanovením 39 stavebného zákona, keď v územnom rozhodnutí vymedzil územie na navrhovaný účel, určil podmienky, ktorými zabezpečil podmienky v území, vecnú a časovú koordináciu stavieb a iných opatrení v území a predovšetkým starostlivosť o životné prostredie a rozhodol o námietkach účastníkov konania. Návrh na vydanie územného rozhodnutia obsahoval všetky náležitosti a potrebné podklady v súlade s ustanovením 3 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. Dokumentáciu pre územné rozhodnutie vypracoval projektant s odbornou spôsobilosťou tak, ako to ustanovuje znenie 45 ods. 4 stavebného zákona. K navrhovanej stavbe sa kladne vyjadrili všetky dotknuté orgány štátnej stavebnej správy z hľadiska nimi sledovaných záujmov podľa osobitných právnych predpisov. Procesné pochybenia stavebného úradu pri žurnalizácii spisového materiálu v predmetnej veci, na ktoré poukazuje krajská prokurátorka, nemôže ovplyvniť rozhodnutie stavebného úradu v merite veci. Ministerstvo preskúmaním protestom napadnutého rozhodnutia a súvisiaceho spisového materiálu dospelo k záveru, že rozhodnutím okresného úradu nedošlo k porušeniu zákona. Vzhľadom na vyššie uvedené dôvody, nebolo možné vyhovieť protestu krajskej prokurátorky a bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Poučenie: Podľa 24 ods.11 zákona o prokuratúre sa môžu účastníci konania proti tomuto rozhodnutiu odvolať alebo podať rozklad v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia tohto rozhodnutia. Odvolanie alebo rozklad je potrebné podať na Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Nám. slobody 6, Bratislava. Odvolacím orgánom je minister dopravy a výstavby SR. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa Správneho súdneho poriadku až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. Ing. Tibor N é m e t h generálny riaditeľ sekcie výstavby Stupeň dôvernosti: VJ Strana 6/8

7 Rozhodnutie bude doručené verejnou vyhláškou vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli Ministerstva dopravy a výstavby SR, Námestie slobody 6, Bratislava a zároveň bude zverejnené na webovom sídle ministerstva v časti Verejné vyhlášky ako aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na stránke portálu v časti Úradná tabuľa účastníkom konania: 1. S & P - Holding, s. r. o., J. C. Hronského 1, Zvolen 2. Účastníkom konania a vlastníkom parciel na pozemkoch C-KN parc. č. 1638/1, 1641, 1626/19, 1626/1, 1670/1 a parcele registra E-KN parc. č. 335/1 v k. ú. Divín tak, ako je to zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. Prokurátorovi: Krajská prokuratúra Banská Bystrica, Partizánska cesta 1, Banská Bystrica, k č. Kd 215/19/ Na vedomie : 1. Stredoslovenská distribučná, a. s. Pri Rajčianke 2927/8, Bratislava 2. Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Radnične námestie 8, Banská Štiavnica 3. Lesy SR, s. p., OZ Kriváň 4. Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie Republiky 26, Lučenec 5. Okresný úrad Lučenec, pozemkový a lesný odbor, Námestie Republiky 26, Lučenec 6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Petöfiho 1, Lučenec 7. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. OZ Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, Banská Bystrica 8. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica 9. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Novomeského 3, Lučenec 10. Slovenský plynárenský priemysel - distribúcia a. s., Mlynské Nivy 44/b, Bratislava 11. Slovak Telekom a. s. Horná 77, Banská Bystrica 12. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor výstavby a bytovej politiky, Nám. Ľ. Štúra 1, Banská Bystrica so žiadosťou o zverejnenie tohto rozhodnutia na úradnej tabuli Vášho úradu 13. Obec Divín, starosta obce, Námestie mieru 654/3, Divín so žiadosťou o zverejnenie tohto rozhodnutia na úradnej tabuli Vášho úradu 14. S & P - Holding, s. r. o., J. C. Hronského 1, Zvolen (nemá právny účinok doručenia) Stupeň dôvernosti: VJ Strana 7/8

8 Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia rozhodnutia MDV SR č /2020/SV/25056 zo dňa : Dátum vyvesenia: Podpis a odtlačok úradnej pečiatky Dátum zvesenia: Podpis a odtlačok úradnej pečiatky Stupeň dôvernosti: VJ Strana 8/8