Adéle a Rúfus na cestách

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Adéle a Rúfus na cestách"

Prepis

1 CÍM c h c e m

2 ^ Veronika K U m o v á Adéle a Rúfus na cestách í * ^ po Slovensku \ " ľ n i l HOMOKEL

3

4 2cro woste krwžka ffc mot^h oj vcík^h / / u 5y - f e a * *. : f i -^! Oank* S o f. o S M k v v é v f C U 2 «M n «i O O X m ^ k h h r M o m p a 0 ť «~

5

6 Iito Acitj u Stifuii Cidiiuiivl lá sk e 'sa tre ia u íiť Citti sljiv iv id H emócií, vzfiiiov i m u ilit y

7 Ján Buzássy Bazová duša Miroslav Válek Domáca úloha umou MmAdaprtwv* tmntréoami Cvpnint mumlm r a =

8 M L

9 HOLLY BOURNE (M jutorfcv heuv^lwwn fitie * «< f i ^ - 4 a G : I. E

10 f SOĽ s :vmtmirska t (VHiImÍ SMu kjmäkmt

11 Arqneles Vela Slečna Atakďalej P r e k t o d L u c i a D i k t o f

12 rumie Pa^e-Rriuiod V i«t k o p o k o jn e spf o k rom lá sk y PnIrtiJll^íaarrM Dsbn^iu Ugrrilŕ B a b a 3 aga zn io sla vajco l*n*m Mmi IbMM

13

14 I u L I E.

15 jon Krakauer *«w ii Ik *ietei

16 AUlCMKAWWVOM IMCSUimuUU VOGACm MOWt

17 D o e l D i c k e r mm strhujúci trller autora románu PravdM o afére Harryho Guebocts

18 MitHAEL c o n e l l y BETáNOVÁ BLOhjiQ'NA S V l h.-r-r ĽL** f r k(ži:fl M CHAEL CONNE<l,Y EMNÝ a A M E Ň / / J/

19 Nika Hôrna

20 5:-..>- ItS-L '.- í :-- -. CS t. J

21

22 s a t a i t v u M T R i! UH<H I V itla IK E SU RREALIZM U S ANV O f M r S C Y Nití AHY D C H P S E V

23 R O O I Č E nit SEIOT A Š P O R T DÉ T t í- K IHTimC {TI > «UK2( n PNTO IIUITflK tiiitiini

24 ipicu civiimni owirí: m m \6á\ PREČO ĽUDIA VEflIA NEZMYSLOM EDWARD GLAESEfl TfilUMF MESTA NÄS NAJViCSi IM M( H M M m > )!«M

25 umtvu N)*diHinMn owa I ww ketäborruveet o RniKové A oimoxbká ucupifnr v K O M V N I T N O M O Š B T R O V A T B ť t T V B h h ' h ' ^ ^ ^ voworai KrtwRiwfueon vim l t N ^ % VI \N«klt l \ O M \ KOMt.X'fWttCM l i l M J P H i C i: H \ M M II l ^ r

26 U v o d d o m e t o d o ló g * v ý s k u m u pr«p o m ilu jú c o profoolo 1 ««T«I Rozvc^ k ritic k é h o m y slo n ia v o v y u č o v a n í p s y c h o ló g W W t T o w lfc

27 U n tv a n iu Konltantina FHozefs v NRre Faluti Moiinytfi vwl zmvolnkivt % % n ú r é m v ^ f t ^ r e n i a v élwws*! ^<^«*vi«ilwv FRANTIŠEK KUTLÍK Medzigeneračná mediácia a riešenie konfliktov pri práci so senk>rmi Elena 0«tikové 2019

28 M ARTIN BfiESTO VAN SKŤ Hodnoty,vztlahy a škola E r i c h P e t U k ^ Motivácia v edukačnom ] procese aji UMMniltt OwtttmKhnwr

29 B o te n s C h e v w w M - P M «f A rtn da i M ANAŽMENT PORTFÓLIA V KOLEKTÍVNOM INVESTOVANÍ (B RELIGIOZITA M U D E Ž E V PROCESE PREMIEN Ondrej itr(«a4k t V. í IWMttnCkftw

30 B R A N IS ia V SIT A R: v e s m í r, h m o t a a m y liileligcntiiy /i\ol je \o vesmíre Naša /eiii iiiin bola oh<ian>\aiiá, ťhráiinie si ho. TťodorMúnr O D C H Á D Z A M E? Esej o ď o r v b i pf{co(te K A L U O R A M

31 c c Z D O > o < M * ií jl! ' i*

32 M E N I E RÝCHLETpOKrAibÉ CTRATENÉ UMENIE MYSLIEŤ DANIEL KAHNEMAN PRVä CäST AKO MYSLENIE MENÍ CHEMICKÉ REAKCIE V MOZGU

33 imemunfcjwinffw m O M. HÉMCIIOMMM Iwuwcnw M x MuMviimHlBU

34 UWtfDCCnA lonswttfm mjuom v NORE imwm Moounoi ws * MMcmcm

35 M BERTCH O V M CU IU X POKROK eczpovolenia M O n ^ K l A M E K O N O H K A. C R O W O T U K IM G \ AKRmnKNYOKlUSVtT

36 OO o 2 or. III 0 6 O CD O C 9Í O G O n O O 5 C O O 0 0 o<^

37 Exodus Druhá Mojžišova kniha

38 VLAOIMIA PAĽKO L e vry P R I C H Á R ^ O FANTÚm i M i m! * 8 I auk^iaiiiriiniírnit IIIII

39 vyhraj iívoi v B E Z V P R E D N4 ctltf zé xdfavim «ul<)r^venlm dio* mtw r is^ TiM $ mtxx MAX LUCADO N F O T K A S IT E ľn A b o ž í c h p r i s ľ ú b e n i a c h

40 Evaí Majer^iko^á I.ouis Broger Nia xaŕíatku bol >íew tcn Autor ako p!i> choanal>iík

41 PODROBNÝ OBRAZOVÝ PRUVODCE v / u m e n ím KALIGRAFIE SKUTOČNÝ MtitCH UITAOLA IL-tt OK-NAB NA UNKE Z PRAHY O O lltatisuw KATASTROFA LETU 001 NA ZLATÝCH PIESKOCH wemuitľme* o Äwonwoi MCUVtt rvevckklm OiXit DaviJ Púchenký íadoom

42 A n d re a P ilze ro v á : : ä ir n H a n k S o d w. k m Z M a d o w a. O n d N S U m ( *. ) Paliativní péče v onkologii O becné dejiny Koncentračnic! ^ b o n j

43 Voíiéch K u b o š'. ZVIERATKÁ NA SAFARI

44 B 5 = ^ 150 HASIČI {tia n 4 1 (kutoóiým Kaíiíoni! HA

45 ; 1 Marta Zahqranpvá ^ ^ a ilustrovala Noa Lé\^'Kocera. t * íípke OP L S.'M Á iž J ť í T

46 malý M A N tó V Š T E \^ ttsr HomailKDMWAWK

47 Palculienka im s Christian Andersen

48 í; v f;- i<í! ',1 Je le ň a tý a K ravaty Z A Z B A Č m D Z V O N Č B X Starodavna rosprafki Flaelfi Z Á Z R A Č N Ý Z V O N Č E K SUrotojrlé rosprivky i rintlc MiptuU Iv * U riuani MilurdUt (tliridl IWdeAwi

49 M ilan Kenda G úľala s a VMSSSafe/á

50

51 A]EHODOIIiODIU/NA(E!ilA H N lj lu «Í«0 ri

52 Bobky, lajná a iné o Tot^, o ÍO M SK 2 VVČMWE WEKOVORÍ N X C O I K D A V IE S ll(/sr«l0 V K L W E A L l ^ y T O M

53 .7 MAČIATKO MNAU a hra na skrývačku

54 M O A 1>OM M ASTgO M S: 39 foscmodi

55 DaNitmíiSQOJt nichri físom

56

57 K. 1 0 n a t e b a č a k _ á v m o r i?

58

59 N

60

61 T 7 I Á. s v š r > '* iv

62

63 V prírode