PENNTHIOL. Dátum uvoľnenia Dátum revízie Číslorevízie:1

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "PENNTHIOL. Dátum uvoľnenia Dátum revízie Číslorevízie:1"

Prepis

1 Kartabezpečnostnýchúdajov PENNTHIOL Dátum uvoľnenia Dátum revízie Číslorevízie:1 1.Identifikácialátky/zmesiaspoločnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Kód výrobku Název výrobku FCG02 PENNTHIOL Synonymá - Čistálátka/prípravok Prípravok 1.2 Relevantnéidentifikovanépoužitialátkyalebozmesiapoužitia,ktorésaneodporúčajú Odporúčanépoužitie Hnojivo 1.3 Údajeododávateľovikartybezpečnostnýchúdajov Dodávateľ ová adresa UPL Europe Ltd The Centre Birchwood Park Warrington WA3 6YN Cheshire UK Tel. : +44 (0) Fax : +44 (0) Núdzovételefónnečíslo Núdzovételefónnečíslo (CARECHEM 24): +44 (0) Slovenská republika Toxikologickéinformačnéstredisko:Klinikapracovného lekárstva a toxikológie Ďumbierska Bratislava tel.: STRANA 1 / 11

2 2.Identifikácianebezpečnosti 2.1 Klasifikácia zmesi. Klasifikáciapodľanariadenia(ES)č.1272/2008[CLP] Niejenebezpečné PlnýtextH-údajovuvedenýchvtomtooddieliviďoddiel Prvkyoznačovania Označeniepodľanariadenia(ES)č.1272/2008[CLP] Niejenebezpečné Bezpečnostnéupozornenia-EU( 28,1272/2008) P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí P234 - Uchovávajte iba v pôvodnej nádobe P270-Pripoužívanívýrobkunejedzte,nepiteaninefajčite P273-Zabráňteuvoľneniudoživotnéhoprostredia P501-Zneškodniteobsah/nádobuvzberniachnebezpečnéhoalebošpeciálnehoodpadu. VýstražnéupozorneniašpecificképreEÚ EUH401-Dodržiavajtenávodnapoužívanie,abystezabránilivznikurizíkprezdravieľudíaživotnéprostredie 2.3 Inánebezpečnosť Oblakprachusamôžezapáliťpokontaktesohňom alebostatickým výbojom ZMESI 3.Zloženie/informácieozložkách Chemický názov Č.ES Č.CAS Hmotnostné % Klasifikácia EU - GHS Klasifikácia látky Sulfur Skin Irrit. 2 (H315) Sodium hydroxide Skin Corr. 1A (H314) Eye Dam. 1 (H318) Met. Corr. 1 (H290) PlnýtextH-údajovuvedenýchvtomtooddieliviďoddiel16 č.reach STRANA 2 / 11

3 4. Opatrenia prvej pomoci 4.1 Opis opatrení prvej pomoci Všeobecnéodporúčania Kontaktsočami Kontaktspokožkou Požitie Inhalácia Vprípadenehodyaleboaksanecítitedobre,okamžitevyhľadajtelekárskupomoc(akjeto možné,ukážteoznačenielátkyaleboprípravku) PO ZASIAHNUTÍOČÍ:Niekoľkominútichopatrnevyplachujtevodou.Akpoužívate kontaktnéšošovkyaakjetomožné,odstráňteich.pokračujtevovyplachovaní Pokiaľpodráždenieočípretrváva,vyhľadajteodbornéholekára Okamžitezmytedostatočným množstvom vody Ak príznaky pretrvávajú, zavolajte lekára Vypláchnite ústa vodou PrizdravotnýchproblémochvolajteNÁRODNÉTOXIKOLOGICKÉINFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára Prenestenačerstvývzduch PrizdravotnýchproblémochvolajteNÁRODNÉTOXIKOLOGICKÉINFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára 4.2 Najdôležitejšiepríznakyaúčinky,akútneajoneskorené 4.3 Údajoakejkoľvekpotrebeokamžitejlekárskejstarostlivostiaosobitnéhoošetrenia Liečtesymptomaticky. 5.Protipožiarneopatrenia 5.1 Hasiace prostriedky Vhodné hasiace prostriedky Nevhodné hasiace prostriedky Pena Vodná sprcha Nepoužívajtesúvislýprúdvody-môžesatrieštiťarozšíriťoheň 5.2 Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi Zvláštnenebezpečenstvo Môževytváraťvýbušnézmesisovzduchom Pri zahriatí dochádza k tvorbe derivátov síry (SOx) 5.3 Radyprepožiarnikov Vhodnámaskasfiltrom P3protičasticiam (Europskánorma143) Vprípadepožiaru: Izolačnývzduchovýdýchacíprístrojsuzavretým okruhom (EN145) STRANA 3 / 11

4 6.Opatreniaprináhodnom uvoľnení 6.1 Osobnébezpečnostnéopatrenia,ochrannévybavenieanúdzovépostupy Evakuujtezamestnancovdobezpečnýchpriestorov Použiteprostriedkyosobnejochrany 6.2 Bezpečnostnéopatreniapreživotnéprostredie Nesplachujtedopovrchovýchvôdanidosplaškovejkanalizácie Aktoniejenebezpečné,zabráňteďalším únikom 6.3 Metódyamateriálnazabráneniešíreniuavyčistenie Látkuvyzametaťalebopovysávaťbezjejrozprašovania. Zoberteauložtedoriadneoznačenýchnádob 7. Zaobchádzanie a skladovanie 7.1 Bezpečnostnéopatrenianabezpečnézaobchádzanie Manipulácia Vmiestetvorbyprachuzaistitedostatočnéodsávanie Vykonajtepredbežnéopatreniaprotistatickým výbojom Zabráňtetvorbeprachu Zabezpečteumiestneniezariadenínaumývanieočíabezpečnostnýchspŕchvblízkostipracoviska Hygienické opatrenia Zabráňtekontaktuspokožkouaočami Používajteibanavoľnom priestranstvealebovdobrevetranom priestore Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá 7.2 Podmienkynabezpečnéskladovanievrátaneakejkoľveknekompatibility Nádobu uchovávajte tesne uzavretú na suchom a dobre vetranom mieste Skladujte v pôvodnej nádobe Udržujtepriteplotáchnievyššíchako40 C 7.3 Špecifickékonečnépoužitie(-ia). STRANA 4 / 11

5 8. Kontroly expozície/osobná ochrana 8.1 Kontrolné parametre Limity expozície Použitetechnickéopatrenia,abysasplniliexpozičnélimitynapracovisku Chemický názov Eu Spojené Francúzsko Španielsko Nemecko kráľovstvo Sulfur 10mg/m³ Sodium hydroxide STEL: 2 mg/m 3 TWA: 2 mg/m 3 STEL: 2 mg/m 3 Component Taliansko Portugalsko Holandsko Fínsko Dánsko Sodium hydroxide Ceiling: 2 mg/m 3 STEL: 2 mg/m 3 Ceiling: 2 mg/m ( 1-5 ) Ceiling: 2 mg/m 3 Chemický názov Rakúsko Švajčiarsko Poľsko Nórsko Írsko Sodium hydroxide STEL 4 mg/m 3 TWA: 2 mg/m 3 STEL: 2 mg/m 3 TWA: 2 mg/m 3 STEL: 1 mg/m 3 TWA: 0.5 mg/m 3 Ceiling: 2 mg/m 3 STEL: 2 mg/m 3 Odvodená hladina, pri ktorej nedochádzakžiadnym účinkom (DNEL) Predpokladaná koncentrácia, pri ktorejnedochádzakžiadnemu účinku(pnec) 8.2 Kontroly expozície Technickézabezpečenie Zabezpečtedostatočnévetranie,najmävuzavretýchpriestoroch Osobné ochranné pomôcky Ochranaočí Ochranakože Ochrana rúk Ochrana dýchacích ciest ochrannéokuliaresbočnýmikrytmi. Odev s dlhými rukávmi. Ochranné rukavice. Ak sú pracovníci vystavení koncentráciám presahujúcim medzné hodnoty pre expozíciu, musiapoužívaťvhodnécertifikovanérespirátory Kontroly environmentálnej expozície STRANA 5 / 11

6 9. Fyzikálne a chemické vlastnosti 9.1 Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach Vzhľad Skupenstvo Zápach hnedá tuhý Granule rozspustné vo vode. mierne sírový Vlastnosť HODNOTY Poznámky/ Metóda ph = 10 Teplota topenia/tuhnutia Bod varu/rozsah Teplota vzplanutia kdispozíciniesúžiadneúdaje Horľavosť(tuhálátka,plyn) Niejeľahkohorľavý CE A.10 Minimálna zápalná energia 158 < MIE < 225 mj Sypná hustota kg/m 3 Rozpustnosťvovode mg/l (a.i.) Rozpustnosťvinýchrozpúšťadlách Rozdeľovacíkoeficient: n-oktanol/voda Teplota samovznietenia 241 C CE A.16 Teplota rozkladu Viskozita Oxidačnévlastnosti Nepodporuje horenie Výbušnévlastnosti Nazákladechemickejštruktúrysanepredpokladážiadnavýbušnáreakcia 9.2 INÉ INFORMÁCIE obsah VOC 10. Stabilita a reaktivita 10.1 Reaktivita Chemická stabilita Stabilné za normálnych podmienok Možnosťnebezpečnýchreakcií Podmienky,ktorým satrebavyhnúť Zabráňtetvorbeprachu Urobte preventívne opatrenia proti výbojom statickej elektriny 10.5 Nekompatibilné materiály Silnéoxidačnéčinidlá Silné zásady 10.6 Nebezpečnéproduktyrozkladu Pri zahriatí dochádza k tvorbe derivátov síry (SOx) STRANA 6 / 11

7 11. Toxikologické informácie 11.1 Informácieotoxikologickýchúčinkoch Akútna toxicita Lokálneúčinky Inhalácia Kontaktsočami Kontaktspokožkou Požitie Neuplatňujesa.(WG formulation). Žiadnepodráždenieočí. Žiadnedráždeniepokožky. O tomtovýrobkuniesúdostupnéžiadneúdaje. LD50 orálne > 5000 mg/kg (potkan) LD50 dermálne > 2000 mg/kg (králik) LC50 inhalácia > 1.35 mg/l (potkan) Chronická toxicita Poleptaniekože/podráždeniekože. Senzibilizácia toxicita po opakovanej dávke Karcinogénneúčinky Mutagénneúčinky Reprodukčnéúčinky STOT - jednorazová expozícia STOT - opakovaná expozícia U laboratórnych zvierat nevyvoláva senzibilizáciu. NOAEL : (90d/rat/dermal) : 1000 mg/kg bw/day Žiadneznáme Žiadneznáme Žiadneznáme.. STRANA 7 / 11

8 12. Ekologické informácie 12.1 Toxicita EC50/72h/riasy = mg/l (a.i) LC50/48h/dafnia = mg/l (a.i) CL50/ryba/96 h = mg/l (a.i.) 12.2 Perzistenciaaodbúrateľnosť DT50 soil (Lab) : 90 days (proposed) 12.3 Bioakumulačnýpotenciál Nehromadí sa v biomase 12.4 Mobilita v pôde Kow: 1.95 ml/g (a.i.) Výsledky posúdenia PBT a vpvb Tátozmesneobsahuježiadnulátkupovažovanúzaperzistentnú,bioakumulatívnualebotoxickú(PBT) Tátozmesneobsahuježiadnulátkupovažovanúzaveľmiperzistentnúaleboveľmibioakumulatívnu(vPvB) 12.6 Inénepriaznivéúčinky Metódy spracovania odpadu 13.Opatreniaprizneškodňovaní Odpadzozvyškov/nepoužitých produktov Kontaminované obaly Číslovkatalóguodpadov INÉ INFORMÁCIE Zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Prázdnenádobybysamaliodovzdaťmiestnemustrediskunaspracovanieodpadovna recykláciu,naobnovualebonazneškodnenieakoodpad agrochemickéodpadyobsahujúcenebezpečnélátky. PodľaEurópskehokatalóguodpadovniesúkódyodpadovšpecificképrevýrobok,alepre jehopoužitie. STRANA 8 / 11

9 14. Informácie o doprave ADR/RID 14.1 Č.OSN Nie je regulované 14.2 Správny dopravný názov 14.3 Triedanebezpečenstva 14.4 Obalová skupina 14.5 Nebezpečnosťpreživotné prostredie 14.6 Osobitné ustanovenia IMDG/IMO 14.1 Č.OSN Nie je regulované 14.2 Správny dopravný názov 14.3 Triedanebezpečenstva 14.4 Obalová skupina 14.5 Nebezpečnosťpreživotné prostredie 14.6 Osobitné ustanovenia IATA/ICAO 14.1 Č.OSN Nie je regulované 14.2 Správny dopravný názov 14.3 Triedanebezpečenstva 14.4 Obalová skupina 14.5 Nebezpečnosťpreživotné prostredie 14.6 Osobitné ustanovenia STRANA 9 / 11

10 15.Regulačnéinformácie 15.1 Nariadenia/právnepredpisyšpecificképrelátkualebozmesvoblastibezpečnosti,zdraviaa životnéhoprostredia Vyvarujtesaohrozeniuosôbaživotnéhoprostredia,dodržujtenávodynapoužitie Medzinárodné zoznamy TSCA EINECS/ ELINCS DSL/NDSL PICCS ENCS Čína - AICS KECL Legenda TSCA - zákon USA o kontrole toxických látok, 8(b) - zoznam DSL/NDSL - kanadský zoznam domácich/cudzích látok EINECS/ELINCS-Európskyzoznam existujúcichkomerčnýchchemickýchlátok/európskyzoznam novýchchemickýchlátok PICCS - filipínsky zoznam chemických látok ENCS - japonský zoznam existujúcich a nových chemických látok IECSC -čínskyzoznam existujúcichchemickýchlátok AICS - Austrálsky zoznam chemických látok (Australian Inventory of Chemical Substances) KECL - kórejský zoznam existujúcich a vyhodnotených chemických látok 15.2 Hodnoteniechemickejbezpečnosti Hodnoteniechemickejbezpečnostinebolovykonané. STRANA 10 / 11

11 16. Iné informácie Úplnýtextvýstražnýchupozornení(H-viet)spomínanýchvčastiach2a3 H290-Môžebyťkorozívnaprekovy H314-Spôsobujevážnepoleptaniekožeapoškodenieočí H315-Dráždikožu H318-Spôsobujevážnepoškodenieočí Dátum revízie Poznámka k revízii Nevzťahujesa Tentobezpečnostnýlistspĺňapožiadavkynariadenie(ES)č.1907/2006 Obmedzenie zodpovednosti Informácieuvedenévtomtodokumentezodpovedajúnašim aktuálnym vedomostiam vdeňjehouverejnenia. TýkajúsavýrobkuVYROBENÉHO VSTAVE.Vprípadeformuláciealebozmiešaniajepotrebnésaubezpečiť,čibynemohlo vzniknúťnovériziko. Pozornosťužívateľovsamusísústrediťnariziká,ktorésamôžuvyskytnúťpočaspoužívaniatejtolátkyapriinom jejpoužívaní, nežnaakéjeurčená. Tentolistsamôžepoužívaťareprodukovaťlennaúčelyprevencieabezpečnosti. Držiteľtejtolátkyjezodpovednýzaodovzdanietohtolistusbezpečnostnýmiúdajmivšetkým osobám,ktorébymohliprísťdo kontaktu s touto látkou. Prestanovenépoužitieadávkovaniesipreštudovaťinformácieuvedenénaobale. Konieckartybezpečnostnýchúdajov STRANA 11 / 11