Základná škola s materskou školou Mateja Bela Funtíka Ulica ČSA 109/91 Očová. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov základnej školy

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Základná škola s materskou školou Mateja Bela Funtíka Ulica ČSA 109/91 Očová. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov základnej školy"

Prepis

1 Základná škola s materskou školou Mateja Bela Funtíka Ulica ČA 109/91 Očová Vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov základnej školy

2 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov na primárnom stupni vzdelávania Hodnotenie žiaka je nevyhnutnou súčasťou výchovno vzdelávacieho procesu. Má motivačnú, informatívnu a korekčnú funkciu. Hodnotenie a klasifikácia žiakov je v súlade: a) so Zákonom č. 245/2008 Z. z znení neskorších predpisov, b) so Zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, c) s Vyhláškou č. 320/2008 Z. z. o základnej škole d) s Metodickým pokynom MŠVVaŠ R č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy. Pedagóg v plánovanom procese zisťuje, analyzuje a hodnotí úroveň rozvoja žiaka ako objektu a subjektu výchovného a vzdelávacieho pôsobenia. Výsledok určitej etapy hodnotenia vzdelávania je určený predovšetkým žiakovi a učiteľovi, pričom sa v pravidelných intervaloch oznamuje zákonnému zástupcovi. Predmetom hodnotenia žiaka je úroveň dosiahnutých vedomostí, schopností a zručností podľa platných obsahových a výkonových štandardov. lasifikácia preukázaného výkonu nie je odrazom správania sa žiaka! Žiak v procese výchovy a vzdelávania je hodnotený priebežne a má právo dozvedieť sa spôsob hodnotenia, ako aj dosiahnutý výsledok. Na úvodných vyučovacích hodinách pedagóg informuje žiakov o platných kritériách hodnotenia žiaka používaných počas školského roka. FORMY HODNOTENIA ŽIAOV VO VYUČOVACÍCH PREDMETOCH V ROČNÍU Š. ROA 2019/2020 Ročník POLRO lovenský jazyk a literatúra 1. CJ Prírodoveda Prvouka Vlastiveda Matematika Informatika Pracovné vyučovanie ETV/NBV Výtvarná výchova Hudobná výchova Telesná a športová výchova 1. I. II. A A 2. I. II. A A 3. I. II. A A 4. I. II. A A = klasifikácia A = absolvoval = slovné hodnotenie veľmi dobré výsledky VDV dobré výsledky DV uspokojivé výsledky UV neuspokojivé výsledky NV 2

3 LOVENÝ JAZY A LITERATÚRA 1.ročník Hodnotenie má pôsobiť konštruktívne a povzbudzujúco, má byť zamerané na pozitívnu motiváciu a orientuje sa na pozitívne stránky schopností žiakov. Priebežne sa hodnotí : veku primerané ovládanie poznatkov podľa učebných osnov schopnosť pracovať samostatne po objasnení vyučujúcim aplikácia osvojených zručností a návykov tvorivosť správnosť a úplnosť ústneho prejavu správnosť a estetická úprava písomného prejavu Hodnotia sa rozcvičky a bleskovky, doplňovacie cvičenia, odpisy, prepisy textov podľa stupnice diktátov. V jazykovej zložke : aktivita na vyučovaní, usilovnosť samostatnosť a iniciatíva pravidelnosť a zodpovednosť pri plnení úloh zručnosť komunikovať, spolupracovať v skupine písomné práce polročná (január) a koncoročná (jún) V literárnej zložke: čítanie s porozumením, orientácia v texte reprodukcia čítanie s prednesom žiaci sú ústne skúšaní z čítania, ktoré je zamerané na techniku čítania a porozumenie textu, v každom polroku bude každý žiak ústne vyskúšaný minimálne 4krát zvládnuté čítanie sa hodnotí známkou prednes básne minimálne dvakrát za hodnotiace obdobie V zložke písanie: správne tvary písmen, sklon a úhľadnosť písma hodnotiť uvedením počtu chýb a slovným komentárom odpis písaného textu a prepis tlačeného textu podľa potreby, hodnotenie písania má motivačný charakter, úhľadné písmo sa hodnotí známkou, slovne sa hodnotí individuálna snaha žiaka o zlepšenie písomného prejavu koncoročný test hodnotiť stupnicou hodnotenia od polroka priebežne zaraďovať pracovné listy zamerané na čítanie s porozumením,pl hodnotiť slovne s prihliadnutím k individualitám žiaka, cvičné diktáty zaraďovať podľa potreby 2.ročník Priebežne sa hodnotia: ústne odpovede pravopisné cvičenia 3

4 tematické testy čítanie slohové cvičenia diktáty... V jazykovej zložke : pravidelne sa píšu rozcvičky, pravopisné a doplňovacie cvičenia. môžu byť hodnotené známkou alebo počtom chýb, bodov. pravopisné cvičenia zamerané na upevňovanie prebraného učiva vyhodnotené sú počtom chýb alebo známkou. Hodnotia sa podľa stupnice písania diktátov. odpisy a prepisy textov, hodnotiť stupnicou pre písanie diktátov, vypracovať minimálne dva PL zamerané na gramatické učivo, hodnotiť stupnicou pre písanie kontrolných prác pravidelné písomné odpovede nepresahujúce 20 minút zamerané na prebrané učivo (po tematickom celku), kontrolné diktáty 10x počas školského roka, max. počet plnovýznamových slov vstupná písomná práca september, 1.(štvrťročná) písomná práca november, 2. (polročná) písomná práca január, 3. (trištvrteročná) písomná práca apríl, 4. (výstupná) písomná práca jún, Písanie a slohová výchova: sú súčasťou jazykového vyučovania. Písanie sa samostatne neklasifikuje, hodnotí sa individuálna snaha žiaka o vlastné zlepšenie. Dôraz sa kladie na vyjadrovacie schopnosti, obsahovú správnosť, myšlienkovú nadväznosť, nápaditosť a tvorivosť. Literárna zložka: hodnotí sa: Technika čítania plynulosť, správne tempo, prirodzená intonácia, správny slovný a vetný prízvuk, vhodná sila a výška, správne dýchanie, artikulácia a spisovná výslovnosť. 1 /výborný/: žiak číta plynule, správne a s porozumením /max.2chyby/ 2 /chválitebný/: žiak číta text plynule, s menšími nedostatkami a s porozumením /3 4 chyby/ 3 /dobrý/: žiak text slabikuje, opakuje slová, predložky nečíta spolu so slovom, občas sa objaví dvojité čítanie, čiastočne s porozumením /5 7 chýb/ 4 /dostatočný/: žiak nečíta plynule, často robí chyby, vymýšľa si slová, dvojité čítanie, bez porozumenia 5 /nedostatočný/: žiak má veľké nedostatky pri čítaní, nerozumie textu, nedostatočná alebo žiadna domáca príprava. Čítanie s porozumením /porozumenie obsahu pojmov, myšlienok, umeleckých textov a básní, umeleckonáučných a náučných textov v priebehu hlasného čítania a tichého čítania, reprodukcia obsahu na otázky, podľa osnovy, samostatná reprodukcia kratších textov, rozlišovanie hlavných a vedľajších postáv v deji, reálnych a fantastických udalostí, dejov a situácií/. Pracovné listy zamerané na čítanie s porozumením hodnotiť známkou s prihliadnutím k individualitám žiaka. 4

5 Báseň 1 /výborný/: žiak reprodukuje text samostatne 2 /chválitebný/: žiak reprodukuje text samostatne s 1 2 pomocnými otázkami 3 /dobrý/: žiak reprodukuje text s pomocou otázok 4 /dostatočný/: žiak reprodukuje text s pomocou otázok, na niektoré nevie odpovedať 5 /nedostatočný/: žiak nedokáže text reprodukovať 1 /výborný/: žiak ovláda text spamäti, recituje 2 /chválitebný/: žiak ovláda text spamäti s menšími výpadkami textu /12ch./,recituje 3 /dobrý/: žiak text ovláda, nerecituje 4 /dostatočný/: žiak nedostatočne ovláda text, časté pomáhanie učiteľa, nerecituje 5 /nedostatočný/: žiak sa báseň nenaučil. 3. a 4. ročník Priebežne sa hodnotia: ústne odpovede pravopisné cvičenia tematické testy písomné práce čítanie slohové cvičenia diktáty... Jazyková zložka Hodnotenie osvojených jazykových vedomostí a zručností zamerané na zvládnutie osvojeného učiva: ústna odpoveď 2krát za hodnotiace obdobie vstupná písomná práca september 1.(štvrťročná) písomná práca november (polročná) písomná práca január (trištvrteročná) písomná práca apríl (výstupná) písomná práca jún Počet diktátov 10, max. počet plnovýznamových slov v 3.ročníku 30 40, v 4.ročníku Pravopisné cvičenia sa zaradia podľa potreby a hodnotiť sa budú stupnicou pre písanie diktátov. Nácvičné diktáty sa píšu podľa potreby a neklasifikujú sa, uvedie sa len počet chýb. lohová zložka 3. a 4.roč. Hodnotenie písomných prejavov (vlastná tvorba žiakov slohové práce) 2 krát za hodnotiace obdobie. 4.roč. 1x verbálny prejav reprodukcia udalosti zo života detí / dodržanie časovej postupnosti, tvorenie jednoduchých viet/ 1x písomný prejav opis osoby / vystihnutie vonkajších znakov osoby, snaha o vystihnutie charakterových vlastností/ tupne hodnotenia jazykovej a slohovej zložky: 1 Bezchybne ovláda učivo, vie zdôvodniť gramatické pravidlá v praxi, pracuje samostatne a bez chýb, vie pohotovo odpovedať na otázky, hlási sa, je iniciatívny, správne a presne sa vyjadruje, písomný prejav je úhľadný a bez chýb. 5

6 2 Učivo ovláda s malými chybami, ktoré si vie sám opraviť, pozná gramatické pravidlá, často ich vie zdôvodniť v praxi, pracuje s malou pomocou pani učiteľky, hlási sa, vyjadruje sa s menšími chybami, písomný prejav je zväčša úhľadný, len s občasnými chybami. 3 Učivo ovláda s malými, ale častými chybami, zväčša pozná gramatické pravidlá, často ich nevie použiť v praxi, pracuje s väčšou pomocou pani učiteľky, vyjadruje sa s návodnými otázkami pani učiteľky, hlási sa občas, často sa mýli, zväčša si opravuje chyby, písomný prejav je menej úhľadný s opakujúcimi chybami. 4 V učive má veľké nedostatky, gramatické pravidlá zväčša neovláda a teda ich nevie používať, pracuje iba s veľkou pomocou pani učiteľky, má nepresné vyjadrovanie s pomocou otázok, nehlási sa, po vyvolaní občas vie odpovedať, v práci sa veľmi často mýli a robí veľa chýb, ktoré ťažko opravuje, písomný prejav je neúhľadný s častými chybami. 5 Neovláda učivo, ani gramatické pravidlá, nevie ich používať, pracuje iba s pomocou učiteľa, vyjadruje sa nepresne, nedostatočne, veľmi často sa mýli a nevie si opraviť chybu, nehlási sa, po vyvolaní nevie odpovedať, nezaujíma sa o učivo, písomný prejav je neúhľadný, často nečitateľný s veľkým množstvom chýb. Čítanie a literárna výchova ústne odpovede 1krát za hodnotiace obdobie čítanie minimálne 4krát za hodnotiace obdobie prednes básne 2krát za hodnotiace obdobie písomné práce (teória literatúry, čítanie s porozumením) minimálne 2krát za hodnotiace obdobie. ritériá hodnotenia Čítania a) Technika čítania plynulosť, správne tempo prirodzená intonácia, správny slovný a vetný prízvuk vhodná sila a výška správne dýchanie, artikulácia a spisovná výslovnosť. Hodnotenie: 1. Žiak číta text plynule, správne a s porozumením (max. 2chyby). 2. Žiak číta text plynule, s menšími nedostatkami a s porozumením (34 chyby). 3. Žiak text slabikuje, opakuje slová, predložky nečíta spolu so slovom, občas sa objaví dvojité čítanie, čiastočne s porozumením (57 chýb). 4. Žiak nečíta plynule, často robí chyby, vymýšľa si slová, dvojité čítanie, bez porozumenia. 5. Žiak má veľké nedostatky pri čítaní, nerozumie textu, nedostatočná alebo žiadna domáca príprava. b) Čítanie s porozumením, čitateľská gramotnosť porozumenie obsahu pojmov, myšlienok, umeleckých textov a básní, umeleckonáučných a náučných textov v priebehu hlasného čítania a tichého čítania reprodukcia obsahu na otázky (na jednoduché problémy), podľa osnovy samostatná reprodukcia kratších textov 6

7 rozlišovanie hlavných a vedľajších postáv v deji, reálnych a fantastických udalostí, dejov a situácií. Hodnotenie: 1. Žiak reprodukuje text samostatne. 2. Žiak reprodukuje text samostatne s 12 pomocnými otázkami. 3. Žiak reprodukuje text s pomocou otázok. 4. Žiak reprodukuje text s pomocou otázok, na niektoré nevie odpovedať. 5. Žiak nedokáže text reprodukovať. c) Úroveň práce s textom a vedomosti z literárnej výchovy zostavenie jednoduchej osnovy orientácia v texte a v čítanke úroveň prednesu vybraných básní spamäti rozpoznanie jednoduchých literárnych foriem poznanie detských kníh odporúčaných na individuálne čítanie, mimočítankovej literatúry, detských časopisov, mená spisovateľov, ilustrátorov v rozsahu požiadaviek daného ročníka. d) Báseň Hodnotenie: 1. Žiak ovláda text spamäti, recituje. 2. Žiak ovláda text spamäti s menšími výpadkami textu (12 chyby), recituje. 3. Žiak text ovláda, nerecituje. 4. Žiak nedostatočne ovláda text, časté pomáhanie učiteľa, nerecituje. 5. Žiak sa báseň nenaučil. ritériá kontroly a hodnotenia diktátov: Počet a zameranie kontrolných diktátov v 1. ročníku ZŠ počet: 1 Zameranie: opakovanie učiva z 1. ročníka ZŠ Počet a zameranie kontrolných diktátov v 2. ročníku: počet: 10 Zameranie: 1. Opakovanie učiva z 1. ročníka ZŠ 2. Hláska a písmeno (ch, dz, dž) 3. amohláska ä 4. Dvojhlásky 5. Tvrdé spoluhlásky 6. Opakovanie učiva za 1. polrok 7. Mäkké spoluhlásky 8. labiky di, ti, ni, li, de, te, ne, le 9. Vety 10. Opakovanie učiva z 2. ročníka Počet a zameranie kontrolných diktátov v 3. ročníku ZŠ: počet: 10 Zameranie: 1. Opakovanie učiva z 2. ročníka ZŠ 2. lová s l, ĺ, r, ŕ 3. Vybrané slová po b 4. Vybrané slová po m 7

8 5. Vybrané slová po p 6. Opakovanie učiva za 1. polrok 7. Vybrané slová po r, s 8. Vybrané slová po v, z 9. lovné druhy 10. Opakovanie učiva z 3. ročníka ZŠ Počet a zameranie kontrolných diktátov v 4. ročníku ZŠ: počet: 10 Zameranie: 1. Opakovanie učiva z 3. ročníka ZŠ 2. Vybrané slová po b, m 3. Vybrané slová po p, r 4. Vybrané slová po s, v, z 5. podobovanie 6. Opakovanie učiva za 1. polrok 7. Vlastné podstatné mená 8. Ohybné slovné druhy 9. Neohybné slovné druhy 10. Opakovanie učiva zo 4. ročníka ZŠ tupnica hodnotenia kontrolných diktátov: 0 1 chyba = chyby = chýb = chýb = 4 11 a viac chýb = 5 Rozsah kontrolných diktátov v jednotlivých ročníkoch: 1. ročník plnovýznamových slov 2. ročník plnovýznamových slov 3. ročník plnovýznamových slov 4. ročník plnovýznamových slov Poznámka: navrhovaný rozsah slov platí aj pri prepise a odpise textu o rovnaké chyby v tom istom diktáte sa pokladajú za jednu chybu, o nácvičné diktáty sa píšu podľa potreby a neklasifikujú sa, o kontrolné diktáty sa píšu po prebraní daného učiva a zopakovaní sledovaného gramatického javu. Môže ísť o súvislý text alebo o samostatné vety. Na napísanie a analýzu kontrolného diktátu sa odporúčajú 2 vyučovacie hodiny. o všetky chyby majú tú istú hodnotu. Za chybu sa pokladajú aj nečitateľné tvary písma, nečitateľné slovo ontrolné práce zo slovenského jazyka a literatúry sú hodnotené klasifikačným stupňom podľa platnej klasifikačnej stupnice pre JL s percentuálnym hodnotením: % % % % % 5 8

9 ontrolné práce sú štatisticky vyhodnocované. Pri kontrolných prácach sa vyhodnocuje: priemerná známka, priemerný počet bodov a percentuálna úspešnosť. aždá učiteľka má vo svojej kompetencii zadávať ďalšie čiastkové testy, úlohy, cvičenia a päťminútovky a podľa vlastnej potreby hodnotiť zvládnutie preberaných gramatických javov v časovom limite 1020 minút. Výsledky hodnotenia písomných prác učiteľka oznámi žiakovi a predloží k nahliadnutiu do 10 dní. Ak žiak z dôvodu absencie nepíše niektorú z písomných prác, učiteľka môže dať žiakovi na napísanie tejto práce náhradný termín. INFORMATIA Na I. stupni je hodnotenie informatiky slovné (VDV veľmi dobré výsledky, DV dobré výsledky, UV uspokojivé výsledky, NV neuspokojivé výsledky). Priebežná forma hodnotenia prebieha na jednotlivých vyučovacích hodinách percentuálnym hodnotením plnenia úloh z interaktívnej učebnice. Pri činnostiach v učebnici i mimo nej sa hodnotí: a. schopnosť žiaka posudzovať správnosť použitých postupov pri riešení rôznych úloh, schopnosť argumentovať a diskutovať o kvalite a efektívnosti rôznych postupov b. schopnosť správne navrhnúť postup riešenia danej úlohy poskladaním z menších úloh, zovšeobecňovaním iných postupov, analógiou, modifikáciou, kontrolou správnosti riešenia, nachádzaním a opravou chýb c. schopnosť riešiť konkrétne situácie pomocou známych postupov a metód, demonštrovať použitie, prezentovať informácie a poznatky d. porozumenie požadovaným pojmom, princípom, schopnosť ich vysvetliť, ilustrovať, zdôvodniť, uviesť príklad, interpretovať, prezentovať e. schopnosť riešiť úlohy a prezentovať informácie samostatne ale aj v skupine žiakov, vytváranie projektov Výsledné polročné a koncoročné hodnotenie zahŕňa: vynaloženú snahu o zlepšenie vlastných schopností, aktivitu, tvorivosť a pozitívny vzťah k príslušnému predmetu plnenie zadaných úloh pri práci s interaktívnou učebnicou Aaskola priebežné percentuálne hodnotenie záujem o daný predmet osvojenie základných činností pri grafických editoroch (kicár, TuxPaint, Drawing for children) osvojenie základných činností pri textovom editore Word práca v programe Power Point programovanie v programe Baltík internet zodpovedné a bezpečné správanie, vyhľadávanie informácií, komunikácia (mail) správnosť vypracovania a zrealizovania zadaní a úloh (tvorba projektu). súhrnné hodnotenie, sa odvíja od základného učiva definovaného v obsahovom a výkonovom štandarde 9

10 ETICÁ VÝCHOVA V tomto predmete hodnotíme vedomosti a zručnosti žiakov stanovené výkonovým štandardom pre ICED 1. Učiteľ je na hodine moderátor aktivít. Jasne vysvetľuje inštrukciu. vojou autoritou napomáha zdarnému priebehu aktivity. Po každej aktivite učiteľ vedie žiakov k reflexii uvažovaniu a komunikovaniu poznanej skutočnosti s odkazom na prepojenie so životom, zdôrazňuje im prosociálne hodnoty, ako sú spolupráca a pomoc. Predpokladom účinnosti etickej výchovy je splnenie určitých podmienok, najmä: bezpodmienečné prijatie každého žiaka vytváranie priateľských vzťahov v skupine pozitívne očakávania, disciplína zdôrazňovanie prosociálnych hodnôt, ako sú spolupráca a pomoc Žiak je hodnotený za: vnímanie vlastnej identity a prosociálnosti, pozitívny vzťah k životu a ľuďom spojený so zdravou kritickosťou správanie určované etickými normami, vyplývajúcimi z univerzálnej solidarity a spravodlivosti zrelý morálny úsudok opierajúci sa o zovšeobecnené zásady správne reagovať aj v neočakávaných a zložitých situáciách spojenie správneho myslenia a správneho konania nekoná len z povinnosti a bez nadšenia s pocitom sebaľútosti prijíma iných v ich rozdielnosti, akceptuje ich názory a je ochotný prijať kompromis je ochotný a schopný spolupracovať a iniciovať spoluprácu. Na hodine etickej výchovy žiakov nehodnotíme známkou. Učiteľ prácu jednotlivcov alebo skupiny žiakov ocení slovne počas hodiny, priebežne a na konci hodiny. Žiaci majú tiež priestor na vyjadrenie, ako sa cítili, ako sa im hodina páčila, v čom by privítali zmenu. Dôležité je, aby sa žiaci naučili objektívne hodnotiť seba aj iných. Metódy hodnotenia: pochvala, uznanie sebahodnotenie hodnotenie spolužiakmi odmena pochvala do žiackej knižky 10

11 Typy hodnotenia: formatívne sumatívne normatívne kriteriálne diagnostické interné externé formálne neformálne priebežné záverečné hodnotenie priebehu, hodnotenie výsledku autentické hodnotenie žiacke portfólio. Hodnotenie: absolvoval ak sa žiak aktívne zúčastňoval na vyučovacom procese daného predmetu alebo ak bol žiak prítomný na vyučovacej hodine, aj keď zo závažných objektívnych dôvodov nepracoval, neabsolvoval ak žiak zo závažných dôvodov nemohol vykonávať požadované intelektuálne a motorické činnosti, a preto sa na vyučovacom predmete ospravedlnene nezúčastňoval. neabsolvoval ak žiak na vyučovacej hodine nepracoval, nevie uplatniť svoje vedomosti ani na podnet učiteľa, nie je ochotný, nevie vyjadriť svoj názor. PRVOUA písomná forma hodnotenia tematické písomné práce/testy, spracovanie projektu prezentácia individuálnych/skupinových projektov, aktivita a práca na vyučovacej hodine, tvorivosť, nápaditosť, záujem, dôslednosť pri vypracovávaní úloh a domácich zadaní, ústna forma hodnotenia 1 až 2 ústne odpovede za stanovené klasifikačné obdobie. TELENÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA Hodnotenie má predovšetkým pozitívne motivovať žiaka a má brať ohľad na jeho schopnosti a možnosti. ritériá hodnotenia: snaha osobný výkonnostný rast vo výkonnostných testoch športové správanie aktivita kladný prístup k pohybovým aktivitám prístup k plneniu povinností (nosenie cvičebných úborov) 11

12 Osobné výkony žiakov vo výkonnostných testoch zaznamenať a zaradiť do osobného portfólia žiaka. Žiak je z predmetu hodnotený slovne. PRACOVNÉ VYUČOVANIE Učiteľ uprednostňuje osobný, diferencovaný prístup. Hodnotenie má v prvom rade funkciu pozitívne motivovať žiaka. Pri hodnotení žiaka má prednosť pozorovanie jeho výkonu v porovnaní s predchádzajúcim výkonom, nie porovnávanie s výkonmi spolužiakov. Pracovné vyučovanie má na prvom stupni ZŠ medzi ostatnými predmetmi významné postavenie. Je to špecifický predmet, v ktorom sa hodnotí duševná a manuálna činnosť. U žiakov hodnotíme, ako sa im podarilo zhotoviť rôzne jednoduché výrobky a úžitkové predmety. V samostatnom pracovnom procese sa formujú a hodnotia začiatočné i už nadobudnuté technické vedomosti, zručnosti a návyky. Žiak je z predmetu klasifikovaný slovne. VÝTVARNÁ VÝCHOVA hodnotí sa vynaložená snaha o zlepšenie vlastných schopností, aktivita, tvorivosť a pozitívny vzťah k príslušnému výchovnému predmetu, priebežné hodnotenie, záujem o daný predmet, osvojenie výtvarných postupov a zručností, plnenie zadaných úloh, správnosť vypracovania a zrealizovania zadaní a úloh. PRÍRODOVEDA Pri hodnotení uplatňujeme primeranú náročnosť, pedagogický takt, rešpektujeme práva dieťaťa a humanistický prístup k žiakovi. Predmetom hodnotenia sú najmä učebné výsledky žiaka, ktoré dosiahol v predmete (v súlade s požiadavkami vymedzenými učebnými osnovami), osvojené kľúčové kompetencie, usilovnosť, osobnostný rast, rešpektovanie práv iných osôb, ochota spolupracovať. Hodnotenie slúži ako prostriedok pozitívnej podpory rozvoja osobnosti žiaka. Žiakov postupne vedieme, aby sa vedeli korektne a objektívne ohodnotiť sami a tiež ohodnotiť výkon spolužiaka. Prírodoveda učí žiakov vnímať prírodu, jej krásy, zmeny v priebehu roka. Počas vyučovania žiaci sledujú prírodu, pozorujú javy v prírode, snažia sa vysvetľovať a hľadať odpovede na otázky týkajúce sa ročných období, rastlín a stromov v okolí školy, pozorovania oblohy, ochrany životného prostredia. účasťou prírodovedy je aj človek, starostlivosť o zdravie, bezpečnosť a zdravý spôsob života. Hlavným cieľom je viesť deti k bádaniu, tvorivosti a samostatnosti pri riešení zadaných úloh. Žiaci majú možnosť tvoriť vlastné projekty, pracujú s encyklopédiami aj s internetom. Na vyučovaní žiaci tvoria vlastné projekty, kde majú možnosť využiť svoju tvorivosť, kreativitu, originalitu... Množstvo materiálu si žiaci 12

13 vyhľadávajú a zhromažďujú z rôznych zdrojov, čo veľmi podporuje ich samostatnosť. nažíme sa deti čo najviac kladne motivovať a povzbudzovať. Hodnotia sa ústnou a písomnou formou vedomosti v jednotlivých tematických celkoch: projekty a aktivity zamerané na rozšírenie vedomostí a zručností, aktivita a tvorivosť na vyučovacích hodinách úprava zošita a ostatných písomností žiaka, osvojené kľúčové kompetencie Podklady na hodnotenie získavame najmä týmito metódami, formami a prostriedkami: sústavným diagnostický pozorovaním žiaka, sústavným sledovaním výkonu žiaka a jeho pripravenosti na vyučovanie, vytváraním denníkov, projektov, sebahodnotiacich listov, dotazníkov, portfólií (súbor prác žiaka, ktoré vypovedajú o jeho výkone), analýzou výsledkov rôznych činností žiaka, rozhovormi so žiakom. Hodnotíme ústne odpovede, písomný prejav, projekty, prezentácie a iné formy samostatnej práce žiakov. 1. Tematické previerky sú klasifikované podľa percentuálnej stupnice. 2. Ústne odpovede sú klasifikované známkou. 3. Výborné výkony žiaka (praktické zručnosti pri pokusoch, teoretické vedomosti, aktivitu..) na hodine učiteľ hodnotí slovne, motivačnou pochvalou. Projekty a prezentácie 1. Učiteľ žiaka dopredu oboznámi s požiadavkami na vypracovanie projektu a kritériami hodnotenia projektov. 2. Učiteľ hodnotí obsah, výstižnosť, grafickú časť, textovú časť, či spĺňa stanovené kritériá, teoretickú prípravu žiaka, sprievodné slovo k projektu, rôznorodosť využitých zdrojov informácií, prezentačné zručnosti. 3. Projekty sú hodnotené známkou alebo slovne. Obe hodnotenia majú mať motivačný charakter a povzbudzovať žiakov do ďalšej práce. 13

14 Pri hodnotení žiackych projektov vychádzame z nasledovných kritérií: 1. dodržanie témy 2. hĺbka, obrázkový materiál, použitie zdrojov, samostatnosť, tvorivosť, nápaditosť, originalita 3. estetická úroveň Vo vyučovacom procese hodnotíme písomný aj ústny prejav. Na hodnotenie písomných prác (tematických previerok, kontrolných previerok, vstupných previerok, písomných testov) využívame túto stupnicu: % = % = % = % = 4ˇ 24 0 % = 5 1. Tematické previerky, päťminútovky sú klasifikované podľa tejto percentuálnej stupnice 2. Ústne odpovede sú klasifikované známkou. 3. Výborné výkony žiaka (praktické zručnosti pri pokusoch, teoretické vedomosti, aktivitu) na hodine učiteľ hodnotí slovne, motivačnou pochvalou. Bodovací systém päťminútoviek, (desaťminútoviek): (10 slov) 10 správnych odpovedí 10 bodov 9 správnych odpovedí 9 bodov 8 správnych odpovedí 8 bodov 7 správnych odpovedí 7 bodov 6 správnych odpovedí 6 bodov 5 správnych odpovedí 5 bodov 4 správne odpovede 4 body 3 správne odpovede 3 body 14

15 2 správne odpovede 2 body 1 správna odpoveď 1 bod Transformácia bodov na známky : 10 9 bodov = bodov = bodov = body = 4 1 bod = 5 MATEMATIA Predmetom hodnotenia vo výchovnovzdelávacom procese sú najmä merateľné učebné výsledky žiakov v predmete matematika (MAT) v súlade s požiadavkami vymedzenými v učebných osnovách, schopnosť osvojené vedomosti používať, zručnosti a návyky, usilovnosť. pôsob hodnotenia známkou Podklady na hodnotenie a klasifikáciu výchovnovzdelávacích výsledkov žiaka získava učiteľ sústavným diagnostickým pozorovaním žiaka, sledovaním jeho výkonu, najmä týmito metódami, formami a prostriedkami: čiastkové výsledky a prejavy žiaka na vyučovacej hodine, ústne odpovede, ústne pamäťové počítanie, kontrolné práce na záver prebratého tematického celku alebo kontrolné štvrťročné, polročné a výstupné práce, ktoré sú hodnotené známkou podľa stupnice, ktorá vychádza z percentuálneho vyhodnotenia prác alebo jemu zodpovedajúceho bodového hodnotenia. menšie kontrolné práce ako sú 5minútovky a10minútovky s časovou dotáciou do 10 minút. Tieto slúžia na overenie zvládnutia konkrétnej časti učiva a sú ohodnotené známkou. aktivita, záujem žiaka o daný predmet, samostatnosť, originálnosť riešenia úloh, stupeň chápania matematických súvislostí, schopnosť aplikovať učivo (vzorce, poučky) pre výpočet v praxi, aktívna účasť na matematických súťažiach, pravidelná domáca príprava na vyučovanie (vypracovávanie domácich zadaní, učebné pomôcky) presnosť a estetika rysovania. lasifikácia kontrolných prác Percentuálne rozpätie stupne 100% 90% 1 /výborný/ 89% 75% 2 /chválitebný/ 74% 50% 3 /dobrý/ 49% 25% 4 /dostatočný/ 15

16 24% 0% 5 /nedostatočný/ Vyučujúci môže používať pri klasifikácii kontrolných prác aj bodový systém zodpovedajúci percentuálnemu hodnoteniu. Orientačný opis naplnenia kritérií vo vzťahu ku škále hodnotenia v predmete matematika: 1 (výborný) Žiak ovláda poznatky, pojmy, matematické zákonitosti. Má logické myslenie. Uplatňuje svoje vedomosti a tvorivosť pri jednotlivých úlohách aj v praxi. Jeho ústny a písomný prejav je správny. Grafický prejav je estetický. Celá jeho práca je na vysokej úrovni. 2 (chválitebný) Jeho ústny a písomný prejav má malé nedostatky v správnosti, presnosti. Pri riešení úloh pracuje samostatne, alebo len s malými podnetmi učiteľa. Grafická úprava je bez väčších nepresností. Celá jeho práce je kvalitná. 3 (dobrý) Pri využívaní svojich poznatkov má žiak nepodstatné medzery, menšie nedostatky, potrebuje pomoc učiteľa pri riešení jednotlivých úloh. Podstatné nepresnosti a chyby vie s učiteľovou pomocou opraviť. V písomnom a ústnom prejave má nedostatky v správnosti, presnosti. Grafický prejav je málo estetický. 4 (dostatočný) V daných úlohách a ich využívaní má vážne medzery, robí základné chyby. Pri riešení jednoduchých úloh nedokáže pracovať samostatne. Logické myslenie má na nízkej úrovni. Príklady odpisuje a rieši veľmi často s chybami. V grafickom prejave sa objavujú časté chyby veľmi málo estetiky. Aj pri oprave robí často chyby. 5 (nedostatočný) Žiak je úplne nesamostatný, nedokáže si osvojiť základné vedomosti a zákonitosti požadované učebnými osnovami. Nevie odpovedať na otázky učiteľa, či ústne alebo písomne. Vo všetkých smeroch má veľké nedostatky. Grafický prejav je na nízkej úrovni. Chyby nedokáže opraviť ani za pomoci učiteľa. VLATIVEDA 3. a 4. ročník Predmetom hodnotenia vo výchovnovzdelávacom procese sú najmä učebné výsledky žiaka, ktoré dosiahol vo vyučovacom predmete v súlade s požiadavkami vymedzenými v učebných osnovách, osvojené kľúčové kompetencie, ako aj usilovnosť, osobnostný rast, ochota spolupracovať. Hodnotenie slúži ako prostriedok pozitívnej podpory zdravého rozvoja osobnosti žiaka. Pri hodnotení výsledkov práce žiaka sa postupuje v súlade s: výchovnovzdelávacími požiadavkami vzdelávacích programov, požiadavkami na rozvoj všeobecných kompetencií, Na hodine Vlastivedy hodnotíme žiakov známkou. Formy hodnotenia: 1. Priebežné hodnotenie záujmu žiaka o daný predmet a aktivity na vyučovacích hodinách, pravidelná príprava na vyučovanie, nosenie pomôcok. 2. Hodnotenie osvojených poznatkov ústnou odpoveďou najmenej 1krát za polročné obdobie. 3. Hodnotenie osvojených poznatkov písomnou formou najmenej 1krát za polrok na konci tematického celku alebo štvrťročné práce. ontrolné práce sa hodnotia podľa stupnice, ktorá vychádza z percentuálneho vyhodnotenia prác alebo jemu zodpovedajúceho bodového hodnotenia. 16

17 4. Menšie kontrolné práce ako sú 5minútovky a10minútovky s časovou dotáciou do 10 minút. Tieto slúžia na overenie zvládnutia konkrétnej časti učiva. ú ohodnotené známkou. 5. Tvorba referátov, projektov a ďalších prác žiaka, ktoré vypovedajú o jeho poznatkoch a záujme o predmet. ritériá hodnotenia projektov alebo referátov: obsah, grafické spracovanie, nápaditosť, prezentácia. HUDOBNÁ VÝCHOVA lasifikácia písomných prác Percentuálne rozpätie stupne 100% 90% 1 /výborný/ 89% 75% 2 /chválitebný/ 74% 50% 3 /dobrý/ 49% 25% 4 /dostatočný/ 24% 0% 5 /nedostatočný/ Hodnotenie hudobnej výchovy je špecifické, pretože musí zohľadniť špecifický prínos hudobnej výchovy k vzdelanostnému rastu a formovaniu osobnosti žiaka. Dôležitá je motivačná funkcia hodnotenia, a to najmä pri menej nadaných žiakoch. Preto učiteľ musí brať ohľad na predpoklady, ambície, vkus a predchádzajúce výkony žiaka, teda brať do úvahy aj komparačnú funkciu hodnotenia, správne odhadnúť pomer danosti, snahy a záujmu o hudbu a hudobnú výchovu, až potom úroveň hudobných činností a vedomostí. pôsob hodnotenia slovné hodnotenie. Učiteľ u žiaka hodnotí primerane veku: a) priebeh vytvárania postojov záujem o hudobné činnosti a o hudobné umenie v rámci edukačných úloh, schopnosť spolupracovať pri kolektívnych hudobných prejavoch a edukačných úlohách, schopnosť posúdiť svoj výkon (hudobné prejavy a vedomosti) a výkon spolužiakov, b) priebeh získavania zručností a spôsobilostí žiak spieva na základe svojich dispozícií intonačne čisto, rytmicky presne so zodpovedajúcim výrazom, pritom využíva získané spevácke, intonačné a sluchové zručnosti a návyky, orientácia v grafickom zázname v rozsahu stupnice Cdur(4.ročník), hra a tvorba jednoduchých rytmických sprievodov k piesňam na detských hudobných nástrojoch a hrou na telo, pochopenie veku primeraných hudobných diel a schopnosť zážitky verbalizovať a zdôvodniť, integrácia a transfer hore uvedených zručností a spôsobilostí pri realizácií hudobnodramatických činností, aktivita a prístup k hudobným činnostiam a k poznávaniu umenia, c) priebeh získavania hudobných vedomostí vedomosti z oblasti hudobnej kultúry a prvkov hudobnej náuky súvisiacich s preberanými edukačnými úlohami, poznanie najvýraznejších slovenských folklórnych regiónov, ich typické piesne a tance, slovenské zvykoslovie(4.ročník), poznanie vlastného regiónu zvykov, tradícií, osobností, poznanie mien niektorých najvýznamnejších slovenských hudobných skladateľov. ANGLICÝ JAZY Anglický jazyk je v 1. a 2. ročníku hodnotený slovne: 17

18 VDV veľmi dobré výsledky DV dobré výsledky UV uspokojivé výsledky NV neuspokojivé výsledky V prvom a druhom ročníku má hodnotenie predovšetkým motivačnú funkciu, pretože jazykové zručnosti sa začínajú len rozvíjať. Zameriavame sa na kreativitu, sociálne správanie, rečové zručnosti, vyjadrovacie schopnosti, aktívnu spoluprácu na činnostiach v triede, flexibilitu, záujem o cudzí jazyk. Cieľom je vyvolať u žiakov záujem o učenie sa cudzích jazykov, zvedavosť v oboznamovaní sa s cudzou kultúrou, vytvárať základy pre ďalšie vzdelávanie v oblasti cudzích jazykov Metódy, formy a prostriedky hodnotenia: 1. ročník Aktivita na hodinách anglického jazyka, aktívne zapájanie sa do vyučovacieho procesu, osvojovanie si jednoduchej slovnej zásoby špecifickými formami učenia sa, formou piesní, riekaniek, názorných učebných pomôcok a činnostnými cvičeniami Domáca príprava žiaka vypracovanie zadaných cvičení v učebnici a v pracovnom zošite, vypracovanie zadaných projektov Autentické hodnotenie: Berie do úvahy nielen to, čo si žiak pamätá, ale aj to, čo dokáže s jazykom urobiť, ako dokáže demonštrovať riešenie rôznych úloh v jazyku, aplikovať to, čo sa v škole učí. Jazykové portfólio: Ide o zbierku materiálov, pracovných listov, ktoré žiak počas školského roka vypracuje, toto portfólio demonštruje jeho priebežnú prácu na hodinách a uplatňovanie osvojených vedomostí žiaka 2. ročník Aktivita na hodinách anglického jazyka, aktívne zapájanie sa do vyučovacieho procesu, osvojovanie si základnej slovnej zásoby špecifickými formami učenia sa, formou piesní, riekaniek, názorných učebných pomôcok a činnostnými cvičeniami právne napísanie slov, ktoré majú rovnakú zvukovú aj písomnú podobu Preverovanie osvojenia si prebratých slovíčok na každej hodine Priebežné opakované upevňovanie, preverovanie základnej slovnej zásoby: čísla, farby, základné komunikačné situácie rátke školské úlohy zamerané na precvičovanie a preverovanie osvojenia si jednotlivých slovíčok, krátkych spojení, učiva tematického celku formou cvičení v učebnici, pracovnom zošite a v pracovných listoch Projekty samostatná práca zameraná na zopakovanie slovnej zásoby v lekcii Ústne odpovede prebiehajúce formou jednoduchého dialógu s učiteľom prípadne spolužiakom, hranie rolí požitím jednoduchých slovných spojení v základných komunikačných situáciách Jazykové portfólio: Ide o zbierku materiálov, pracovných listov, ktoré žiak počas školského roka vypracuje, toto portfólio demonštruje jeho priebežnú prácu na hodinách a uplatňovanie osvojených vedomostí žiaka V 3. až 4. ročníku sú žiaci hodnotení klasifikáciou. 18

19 Výsledky klasifikácie sa vyjadria piatimi stupňami: 1 výborný 2 chválitebný 3 dobrý 4 dostatočný 5 nedostatočný Vo výchovnovzdelávacom procese sa bude uskutočňovať priebežné a celkové hodnotenie: priebežné hodnotenie v predmete sa bude uskutočňovať pri hodnotení čiastkových výsledkov a prejavov žiaka na vyučovacích hodinách a bude mať hlavne motivačný charakter; učiteľ bude zohľadňovať vekové a individuálne osobitosti žiaka a prihliadať na jeho momentálnu psychickú i fyzickú disponovanosť celkové hodnotenie žiaka v predmete sa bude uskutočňovať na konci prvého polroka a druhého polroka v školskom roku a má čo najobjektívnejšie zhodnotiť úroveň jeho vedomostí, zručností a návykov vo vyučovacom predmete V procese hodnotenia bude učiteľ uplatňovať primeranú náročnosť, pedagogický takt voči žiakovi, rešpektovať práva dieťaťa a humánne sa správať voči žiakovi. Predmetom hodnotenia budú najmä učebné výsledky žiaka, ktoré dosiahol v predmete v súlade s požiadavkami vymedzenými v učebných osnovách, osvojené kľúčové kompetencie, ako aj usilovnosť, osobnostný rast, rešpektovanie práv iných osôb, ochota spolupracovať a správanie žiaka podľa školského poriadku. Podklady na hodnotenie výchovnovzdelávacích výsledkov žiaka získa učiteľ najmä týmito metódami, formami a prostriedkami: ústavné diagnostické pozorovanie žiaka ústavné sledovanie výkonu žiaka, jeho zapájania sa do vyučovacieho procesu a jeho pripravenosti na vyučovanie Rôzne druhy skúšok (priebežné písomné previerky týkajúce sa slovnej zásoby, ústne odpovede týkajúce sa slovnej zásoby a preberaných textov, piesní, riekaniek), didaktické testy po ukončení jednotlivých lekcií Analýza výsledkov rôznych činností žiaka, analýza pravidelnej prípravy na vyučovanie, vypracovanie zadaných úloh Jazykové portfólio: Ide o zbierku materiálov, pracovných listov, ktoré žiak počas školského roka vypracuje, toto portfólio demonštruje jeho priebežnú prácu na hodinách a uplatňovanie osvojených vedomostí žiaka Vypracovanie zadaných projektov pôsoby hodnotenia: hodnotenie učiteľom (ústnou alebo písomnou formou): cieľom je ohodnotiť vedomosti žiaka a jeho spôsobilosti, monitoruje pokrok žiaka v učení hodnotenie žiakmi: má mať motivačnú funkciu, vedie žiakov k väčšej vzájomnej tolerancii a učí ich všímať si pozitíva práce spolužiakov sebahodnotenie: rozvíja kognitívne spôsobilosti žiaka, prebieha v materinskom jazyku. Najviac využívané budú rozhovory s učiteľom, vlastné hodnotenie žiaka na konci každej lekcie v pracovnom zošite prostredníctvom vymaľovania hviezdičiek v škále 15 (Good Excellent) 19

20 Hodnotiaca tabuľka platná pre klasifikáciu písomných kontrolných prác: Percentuálna úspešnosť známka 100% 90% 1 89% 75% 2 74% 50% 3 49% 25% 4 24% 0% 5 Celkové hodnotenie predmetu: 1 výborný Žiak je tvorivý, ovláda slovíčka, piesne, modelové frázy viet. Pri riešení úloh pracuje pohotovo a samostatne. Ústny prejav je správny, grafický prejav estetický a správny. Na hodiny sa pripravuje pravidelne. 2 chválitebný Žiak sa snaží byť tvorivý, osvojenú slovnú zásobu používa samostatne alebo s menšími podnetmi učiteľa. Jeho ústny prejav je menej presný a výstižný. Grafický prejav má estetický a správny. Na hodiny sa pripravuje zväčša pravidelne. 3 dobrý Žiak je nesamostatný, jeho ústny prejav má nedostatky, potrebuje usmernenie. pomocou odpovedá na otázky, grafický prejav je menej estetický, s menšími chybami. Domáca príprava nie je pravidelná. 4 dostatočný Žiak prejavuje slabé vyjadrovacie schopnosti, je nesamostatný, jeho ústny prejav má podstatné nedostatky, grafický prejav je na slabej úrovni. Domáca príprava je slabá. 5 nedostatočný Žiak neovláda preberanú slovnú zásobu. Nedokáže odpovedať na otázky ani s pomocou učiteľa. Grafický prejav je nečitateľný na nízkej úrovni. Chýba priebežná domáca príprava. HODNOTENIE PRÁVANIA právanie žiakov sa klasifikuje týmito stupňami : 1 veľmi dobré 2 uspokojivé 3 menej uspokojivé 4 neuspokojivé Známka zo správania sa uzatvára za príslušné klasifikačné obdobie. Za vzorné správanie, za vzorné plnenie povinností alebo za statočný čin možno žiakovi udeliť pochvalu alebo iné ocenenie. Ak sa žiak previní proti školskému poriadku, možno mu uložiť napomenutie alebo pokarhanie triednym učiteľom alebo pokarhanie riaditeľom školy. 20

21 Pri udeľovaní výchovného opatrenia sa postupuje podľa školského poriadku O udelených pochvalách a výchovných opatreniach je preukázateľným spôsobom informovaný zákonný zástupca žiaka. Ak žiak svojim správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov, ostatných účastníkov výchovy a vzdelávania alebo narúša výchovu a vzdelávanie do takej miery, že znemožňuje ostatným účastníkom vzdelávanie môže riaditeľ školy použiť ochranné opatrenie, ktorým je okamžité vylúčenie žiaka z výchovy a vzdelávania a umiestnením takéhoto žiaka do samostatnej miestnosti za prítomnosti iného pedagogického zamestnanca, ktorý dozrie na jeho bezpečnosť a ochranu zdravia. Riaditeľ školy bezodkladne privolá : zákonného zástupcu žiaka zdravotnú pomoc políciu Ochranné opatrenie slúži na upokojenie žiaka. O dôvodoch a priebehu ochranného opatrenia je potrebné vyhotoviť písomný záznam. Celkové hodnotenie žiaka prvého ročníka základnej školy sa na konci prvého a druhého polroka na vysvedčení vyjadruje: prospel neprospel Celkové hodnotenie žiaka ročníka základnej školy sa na konci prvého a druhého polroka na vysvedčení vyjadruje : prospel s vyznamenaním prospel veľmi dobre prospel neprospel Celkové hodnotenie žiaka na konci prvého a druhého polroku vyjadruje výsledky jeho klasifikácie: z povinných vyučovacích predmetov, správania. Žiak prospel s vyznamenaním, ak ani v jednom povinnom vyučovacom predmete nemá stupeň prospechu horší ako chválitebný a priemerný stupeň prospechu z povinných vyučovacích predmetov nemá horší ako 1,5 a jeho správanie je hodnotené ako veľmi dobré. Žiak prospel veľmi dobre, ak ani v jednom povinnom vyučovacom predmete nemá stupeň prospechu horší ako dobrý a priemerný stupeň prospechu z povinných vyučovacích predmetov nemá horší ako 2,0 a jeho správanie je hodnotené ako veľmi dobré. Žiak prospel, ak nemá stupeň prospechu nedostatočný ani v jednom povinnom vyučovacom predmete. Žiak neprospel, ak má z niektorého povinného vyučovacieho predmetu stupeň prospechu nedostatočný. Žiak, ktorý bol na konci druhého polroka hodnotený stupňom prospechu nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky, opakuje ročník. Ročník opakuje aj žiak, ktorého nebolo možné klasifikovať ani v náhradnom termíne zo závažných objektívnych dôvodov, najmä zdravotných, dlhodobého pobytu v zahraničí. Ak nemožno žiaka vyskúšať a klasifikovať v riadnom termíne v prvom polroku, žiak sa za prvý polrok neklasifikuje. Riaditeľka školy určí na jeho vyskúšanie a klasifikovanie náhradný termín 21

22 a to spravidla tak, aby sa klasifikácia mohla uskutočniť v súlade s. čl.5 Metodického pokynu č.22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy. Ak nemožno žiaka vyskúšať a klasifikovať v riadnom termíne v druhom polroku, žiak je skúšaný a klasifikovaný v poslednom týždni augusta v dňoch určených riaditeľkou školy v súlade s čl.5 Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy. NIŽŠIE TREDNÉ VZDELÁVANIE FORMY HODNOTENIA ŽIAOV VO VYUČOVACÍCH PREDMETOCH V ROČNÍU ŠOLÉHO ROA 2019/2020 Ročník POLRO lov. jazyk a literatúra 1. CJ 2. CJ Fyzika Chémia Biológia Geografia Dejepis Obč. náuka ETV/NBV Matematika Informatika Technika Výtv..vých. Hud. vých. Tel. a šport. výchova Reg. dejiny 5. I. II. A A A A 6. I. II. A A A A 7. I. II. A A A A 8. I. II. A A A A 9. I. II. A A A A = klasifikácia A = absolvoval Pri klasifikácii žiaka ročníka základnej školy je potrebné dodržiavať tieto vnútorné pravidlá : žiak musí mať z každého predmetu s nízkou hodinovou dotáciou minimálne dve známky za každý polrok, z toho najmenej jednu známku z ústnej odpovede, známky vyučujúci získavajú priebežne počas celého klasifikačného obdobia, nie je prípustné ústne skúšať žiaka koncom klasifikačného obdobia z učiva celého tohto obdobia výnimku tvoria vedomosti potrebné k zvládnutiu skúšaného učiva, žiak je skúšaný na vyučovacej hodine, neprípustné je individuálne skúšanie v čase mimo vyučovania, pri dlhodobom pobyte žiaka v zdravotníckom zariadení, ústave a pod. vyučujúci rešpektuje známky žiaka z príslušného zariadenia. 22

23 Prospech žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa klasifikuje týmito stupňami: 1 výborný 2 chválitebný 3 dobrý 4 dostatočný 5 nedostatočný Hodnotenie písomných prác všeobecné odporúčanie 100% 90% stupeň 1 výborný, 89% 75% stupeň 2 chválitebný, 74% 45% stupeň 3 dobrý, 44% 20% stupeň 4 dostatočný, 19% 0% stupeň 5 nedostatočný Získavanie podkladov pre klasifikáciu Podklady pre hodnotenie a klasifikáciu výchovno vzdelávacích výsledkov a správania žiakov získava učiteľ týmito metódami, formami a prostriedkami : sústavným diagnostickým pozorovaním žiaka sústavným sledovaním výkonov žiaka a jeho prípravy na vyučovanie rôznymi druhmi testov a previerok (písomné, ústne, grafické, praktické, pohybové) kontrolnými písomnými prácami analýzou výsledkov činnosti žiaka konzultáciami s ostatnými učiteľmi popr. so zamestnancami poradných orgánov, zdravotnícke zariadenia a pod. rozhovormi so žiakom a jeho zákonnými zástupcami Učiteľ je povinný oznámiť žiakovi výsledok každej klasifikácie s ústnym zdôvodnením a s poukázaním na klady a nedostatky v hodnotenom prejave alebo práci. Pri ústnom skúšaní oznámi učiteľ výsledok okamžite. Výsledky písomných previerok a praktických činností oznámi v čo najkratšom termíne najneskôr do piatich dní od vykonania previerky. Učiteľ je povinný viesť sústavnú evidenciu o klasifikácii žiakov. Všetky známky sa zapisujú do klasifikačného záznamu, do internetovej žiackej knižky, prípadne do žiackej knižky, ktorú všetci žiaci obdržali na začiatku školského roka. Termíny štvrťročných kontrolných písomných prác sa stanovia tak, aby sa v určitom období nekumulovali práce z viacerých predmetov. Žiaci vo všetkých vyučovacích predmetoch uvedených v rámcovom učebnom pláne príslušného ročníka okrem predmetov etická výchova, náboženská výchova a telesná a športová výchova, sú hodnotení: klasifikáciou. Žiaci sú v predmetoch etická výchova, náboženská výchova a telesná a športová výchova hodnotení slovne, preto sa na vysvedčení a v katalógovom liste namiesto klasifikačného stupňa uvádza slovo: absolvoval 23

24 ak sa žiak aktívne zúčastňoval vyučovacieho procesu daného predmetu ak bol žiak prítomný na vyučovacej hodine, aj keď zo závažných objektívnych dôvodov nepracoval neabsolvoval ak žiak zo závažných dôvodov nemohol vykonávať požadované intelektuálne a motorické činnosti a preto sa vyučovacieho predmetu ospravedlnene nezúčastňoval. Jeho celkové hodnotenie je prospel. lasifikačný stupeň určí učiteľ, ktorý vyučuje príslušný predmet. Pri určovaní stupňa prospechu v jednotlivých predmetoch sa na konci klasifikačného obdobia hodnotí kvalita práce a vzdelávacie výsledky, ktoré žiak dosiahol za príslušné klasifikačné obdobie. tupeň prospechu sa neurčuje na základe priemeru známok (môže byť pomocným ukazovateľom). Pri klasifikácii sa zohľadní prístup žiaka k učeniu, stupeň inteligencie, schopnosť samostatnej práce, usilovnosť a snaživosť. Problémy v učení sa a správaní žiakov sa prerokovávajú na zasadnutiach pedagogickej rady v mesiacoch november a apríl. LOVENÝ JAZY A LITERATÚRA V predmete slovenský jazyk a literatúra je žiak hodnotený podľa Metodického pokynu MŠVVaŠ R, ktorý schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu lovenskej republiky dňa pod číslom /5980:210A0 pre druhý stupeň základnej školy s platnosťou od ritéria hodnotenia predmetu: V rámci predmetu slovenský jazyk a literatúra sú hodnotené tri zložky predmetu: jazyk, sloh a literatúra. Predmetom klasifikácie v predmete slovenský jazyk a literatúra sú výsledky, ktoré žiak dosiahol v súlade s požiadavkami stanovenými v učebných osnovách a vzdelávacích štandardoch v rámci jednotlivých zložiek predmetu: jazyková, slohová a literárna zložka. Hodnotenie má informatívnu, korekčnú a motivačnú funkciu. Predmetom hodnotenia, ktoré je motivačným a výchovným prostriedkom, sú výsledky, ktoré žiak dosiahol v súlade s požiadavkami učebných plánov a schopnosťpoužívať osvojené vedomosti, zručnosti, návyky (jazykové, štylistické, komunikatívne, čitateľské a literárne) v konkrétnej situácii. Hodnotia sa všetky komunikačné zručnosti: praktické aktivity, testy, písomné práce, nákresy, samostatné práce, projekty a pod. Pri hodnotení je potrebné dodržiavať primeranú náročnosť a pedagogický takt, častejšie povzbudiť žiakov, naznačiť možnosť zlepšenia. žiakom pristupovať diferencovane. Pri individuálne začlenených žiakoch postupovať podľa platných metodických pokynov pre hodnotenie týchto žiakov a prihliadať na druh a stupeň postihnutia (uprednostniť formu skúšania najvýhodnejšiu pre stupeň postihnutia žiaka), na jeho celkový zdravotný stav, na vekové osobitosti a vynaložené úsilie, snahu, svedomitosť, úroveň jazykového prejavu, čitateľské schopnosti a písomný prejav žiakov. Na kontrolu vedomostí a zručnosti využívať písomné a ústne skúšanie. Žiaci vypracujú a napíšu v každom ročníku určený počet slohových prác a diktátov, vstupnú a výstupnú 24

25 previerku a rôzne druhy testov. V každom ročníku sa naučia naspamäť recitovať 3 4 prozaické alebo básnické texty. Vypracujú, projekty, prezentácie. Okrem klasických ústnych odpovedí hodnotiť účasť, umiestnenie v jazykových a literárnych súťažiach, schopnosť ústne komunikovať (vyučovacie hodiny, besedy...), aktivitu na vyučovacích hodinách, čitateľské zručnosti a tiež stupeň zlepšenia. Využívať slovné hodnotenie, klasifikáciu známkou prípadne iné ocenenie (potlesk, body, percentá,, malá známka za aktivitu), hodnotenie členmi skupiny a sebahodnotenie, prípadne kombináciou jednotlivých alternatív. Podklady na hodnotenie a klasifikáciu výchovnovzdelávacích výsledkov budeme získavať sústavným diagnostickým pozorovaním žiaka, sústavným sledovaním jeho výkonov a pripravenosti, rôznymi druhmi skúšok (ústne, písomné, praktické projekty), analýzou výsledkov rôznych činností, konzultáciami s ostatnými pedagógmi a so špeciálnym pedagógom. Pri hodnotení žiakov budeme dodržiavať tieto zásady: motivačný charakter hodnotenia, spätná väzba, individuálny prístup, systém sebahodnotenia, jasné určenie pravidiel a kritérií klasifikácie, jej otvorenosť, sústavnosť a variabilnosť, špecifiká hodnotenia žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami a žiakov mimoriadne nadaných. Hodnotenie diktátov v ročníku 0 1 ch = ch = ch = ch = 4 11 ch... = 5 Počet slov v kontrolnom diktáte : 5. ročník slov 6. ročník slov 7. ročník slov 8. ročník slov 9. ročník slov a) Písomné slohové práce Hodnotenie : známka podľa bodového hodnotenia ritériá hodnotenia slohových prác Zložky hodnotenia: 1. vonkajšia forma: 4 body 2. vnútorná forma: 20 bodov 3. celkový dojem: 4 body polu: maximálne 28 bodov V prípade špecifických vývinových porúch učenia, tzv. DY porúch je maximálny počet bodov 20 (nehodnotí sa vonkajšia forma 4 b a pravopis v rámci vnútornej formy 4 b). V prípade úplného odklonu od témy alebo úplného nedodržania žánru (slohového útvaru) pri kontrolných prácach sa nezískajú žiadne body. Vonkajšia forma (maximum 4 body) celková úprava 25

26 čitateľnosť (čiže zreteľné rozlíšenie veľkých a malých písmen a dôsledné dodržiavanie diakritických znamienok). písomná práca sa môže písať písaným, tlačeným či technickým písmom, každé jednotlivé písmeno však musí byť jasne identifikovateľné a napísané tak, aby nemohlo prísť k jeho zámene za iné písmeno. zreteľné grafické členenie odsekov na začiatku každého odseku treba začať písať asi 1,5 2 cm od začiatku daného riadka. prepísanie práce z konceptu do čistopisu práca musí byť za daný časový limit kompletne prepísaná z konceptu do čistopisu; v inom prípade sa nemôže prideliť maximálny počet bodov za vonkajšiu formu. pre potreby hodnotenia vnútornej formy a celkového dojmu však učiteľ pokračuje v hodnotení práce v koncepte na tom mieste, kde sa končí neúplný čistopis. čistota textu bez škrtania priestor, v ktorom treba upravovať prácu, a teda je možné aj škrtať a naznačovať zamýšľané úpravy textu, je koncept práce. v čistopise už študent nemá škrtať, v nevyhnutnom prípade má dať v čistopise chybne napísané slovo do okrúhlych zátvoriek a prečiarknuť ho vodorovnou čiarou. dodržiavanie okrajov (vnútorných aj vonkajších). kvôli dodržiavaniu okrajov treba v prípade potreby slová na konci riadkov rozdeľovať, t. j. treba ovládať rozdeľovanie slov na slabiky. 1. Vnútorná forma (maximum 20 bodov) pri každom žánri (slohovom útvare) je špecifická a. obsah (maximum 4 body) b. kompozícia (maximum 4 body) c. jazyk (maximum 4 body) d. pravopis (maximum 4 body) spoločné hodnotenie pri všetkých žánroch (slohových útvaroch). 0 2 chyby 4 body 3 6 chýb 3 body 7 10 chýb 2 body chýb 1 bod 15 a viac chýb 0 bodov Posudzovanie pravopisných chýb: každé nečitateľne napísané slovo je jedna pravopisná chyba. ak je v texte viackrát napísané rovnaké slovo v rovnakom tvare s tou istou pravopisnou chybou, táto chyba sa počíta len raz. (napr. Pekný chlapci prišli... Pekný študenti navštívili... posudzuje sa ako jedna chyba. oproti tomu Pekný chlapci prišli... navštívili sme aj tých pekních študentov sú už dve pravopisné chyby, pretože hoci sú v tom istom slove, nachádzajú sa na rôznych miestach, t. j. v rôznych tvaroch tohto slova.) každá chyba v interpunkcii sa počíta ako osobitná chyba toľkokrát, koľkokrát sa vyskytne v texte. nerozlišujeme malé a veľké pravopisné chyby, všetky chyby majú rovnakú hodnotu, t. j. chyba v písaní i/í a y/ý je rovnako závažná ako napríklad vynechané písmeno alebo zabudnutý dĺžeň. e. štýl (maximum 4 body) 2. Celkový dojem (maximum 4 body) Celkové vyznenie práce : práca by nemala obsahovať: nelogické názory, protispoločenské postoje, antihumánne a neetické názory, 26