Programový rozpočet obce Ostrov na rok 2013, 2014, výdavky

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Programový rozpočet obce Ostrov na rok 2013, 2014, výdavky"

Prepis

1 Podprogram Prvok Funkčná klasifikácia Ekonomická klasifikácia Programový rozpočet obce Ostrov na rok 2013, 2014, výdavky Ukazovateľ Skutočné plnenie za rok 2010 Skutočné plnenie za rok 2011 Rozpočet na rok 2012 Očakávaná skutočnosť za rok 2012 Rozpočet na rok 2013 Rozpočet na rok 2014 Rozpočet na rok 2015 Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola Plánovanie Plán rozvoja bývania Plán rozvoja bývania Územný plán obce Ostrov Zmeny a doplnky Manažment Výkon funkcie starostu obce Mzda Poistné - VZP Poistné - NP Poistné - SP Poistné - UP Poistné - IP Poistné - PvN Poistné - RF Stravovanie Výkon funkcie obecného zastupiteľstva Odmena poslancom Odvody Reprezentačné Členstvo v organizáciách a združeniach Bežné transfery na členské príspevky Kontrolná činnosť Výkon funkcie hlavného kontrolóra Mzda Poistné - VZP Poistné - NP Poistné - SP Poistné - UP

2 Poistné - RF Cestovné Prídel do SF Audit Služby auditora Program 2: Propagácia a marketing Kronika obce Odmena - dohoda o vykonaní práce Obecný informačný systém Web stranka obce Web stránka obce Obecný rozhlas Poplatky Údržba Obecné noviny Odmena za príspevky tlač obecných novín Program 3: Interné služby Vzdelávanie zamestnancov obce Školenie zamestnancov obce školenia cestovné Školenie starostu obce školenia cestovné Školenie hlavného kontrolóra školenia cestovné Archív a registratúra služby za archiváciu Správa a údržba nehnuteľného majetku Údržba budovy obecného úradu údržba Kanalizačná prípojka k OcU Výstavba kanalizačnej prípojky Projektová dokumentácia Rekonštrukcia OcU Zateplenie budovy OcU z dotácie Zateplenie budovy OcU - spolufinancovanie Rekonštrukcia budovy OcU Rekonštrukcia elektrickej prípojky

3 Program 4: Správa obce a služby občanom Výkon obecného úradu Výkon obecného úradu Mzda Poistné - VZP Poistné - NP Poistné - SP Poistné - UP Poistné - IP Poistné - PvN Poistné - RF Energie Vodné,stočné Služby - telefon Služby - poštovné Služby - internet Interiérové vybavenie Výpočtová technika Prevádzkové stroje, náradie Všeobecný materiál Knihy, časopisy, noviny Potraviny /rodinné prídavky/ Softver Reprezentačné Palivo, mazivá, oleje - osobné auto Servis, údržba - osobné auto Poistenie - osobné auto Karty, známky Údržba výpočtovej techniky Údržba prevádzkových strojov Údržba softveru Konkurzy a súťaže Propagácia, reklama Všeobecné služby Všeobecné služby - z prostr. ŠR Špeciálne služby Štúdie, expertízy, posudky Stravovanie - zamestnanci OcU Poistné - budovy Prídel do SF

4 Kolkové známky Dohody o vykonaní práce /upratovačka, iné/ Odmeny mimopracovného pomeru /sčítanie obyv./ Pokuty a penále Daň z predaja majetku Bežné transfery na nemocenské dávky Cena obce Ostrov /Janoviak, Mitošinka/ - schv.r Cena obce Ostrov /Janoviak, Mitošinka/ Nákup osobného automobilu Poplatky banke Činnosť matričného úradu Mzda Poistné - VZP Poistné - NP Poistné - SP Poistné - UP Poistné - IP Poistné - PvN Poistné - RF Energie Poštovné, telefón Všeobecný materiál Naturálne mzdy - ošatné matrika Bežné transfery - matrika Register obyvateľov Prevádzkové stroje, Všeobecný materiál Mzda + odvody Spoločný stavebný úrad Príspevok SUS so sídlom Trebatice Cintorínske služby Energie Vodné, stočné Prevádzkové stroje Všeobecný materiál Údržba Špeciálne služby - passport hrobových miest Voľby Voľby do NR SR Výdavky na voľby Referendum

5 Výdavky na referendum Voľby do samosprávy obcí Výdavky na voľby Program 5: Bezpečnosť, právo, poriadok Civilná obrana Odmena skladník CO Požiarna ochrana Energie - budova PZ Revízia hasiacich prístrojov Bežné transfery na členské príspevky Verejné osvetlenie Verejné osvetlenie - prevádzka Energie Oprava a údržba VO Výstavba,rekonštrukcia VO Výstavba, rekonštrukcia VO Výstavba, rekonštrukcia VO Program 6: Odpadové hospodárstvo Odvoz a zneškodňovanie odpadu Vývoz odpadu Uloženie odpadu Smetné nádoby Separovaný zber Vývoz separovaného odpadu Separovaný zber /z recyklačného fondu/ Program 7: Komunikácie,doprava,ver.priestr Správa a údržba MK a chodníkov Údržba MK a chodníkov Údržba MK a chodníkov Údržba MK a chodnikov z prostr. ŠR Všeobecný materiál Označenie ulíc Všeobecný materiál Služby Pasport MK Služby /vypracovanie pasportu/ Výstavba chodníkov Realizácia nových stavieb

6 716 Projektová dokumentácia Dotácia SAD Dotácia SAD Správa a údržba verejných priestranstiev Prevádzkoví pracovníci Mzda prevádzkového pracovníka Poistné - VZP, Dôvera Poistné - NP Poistné - SP Poistné - UP Poistné - IP Poistné - PvN Poistné - RF Prídel do SF Prevádzkové stroje Všeobecný materiál Pracovné odevy, obuv Údržba strojov Stravovanie Údržba verejných priestrianstiev Bežné transfery na nemocenské dávky Obecné autobusové zastávky Údržba obecných autobusových zastávok Výstavba autobusových zastávok Oprava zvonice v časti Malé Orvište Oprava zvonice v Malom Orvišti Program 8: Vzdelávanie Predškolská výchová Materská škola Mzda Poistné - VZP Poistné - NP Poistné - SP Poistné - UP Poistné - IP Poistné - PvN Poistné - RF Energie Vodné,stočné Služby - telefon Služby - poštovné

7 Cestovné Interiérové vybavenie Všeobecný materiál Knihy, časopisy, noviny,učebné pomôcky Pracovné odevy, obuv Údržba budovy Údržba strojov Všeobecné služby /vývoz žumpy/ Stravovanie /Plantex/ Poistné Prídel do SF Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru Bežné transfery na nemocenské dávky Predškoláci Energie Knihy,časopisy,noviny, učebné pomôcky Interiérové vybavenie Rekonštrukcia MŠ na KSC Rekonštrukcia MŠ /dokumentácia ku kolaudácii/ Všeobecný materiál Špeciálne služby Splácanie úrokov /úver rekonštrukcia MŠ/ Manipulačné poplatky Provízie Rekonštrukcia MŠ /zo ŠR+EU/ Projektová dokumentácia Rekonštrukcia a modernizácie /z vlast.zdrojov/ Rekonštrukcia a modern. /z krátkod.úveru/ Školské stravovanie Školská jedáleň pri MŠ Mzda Poistné - VZP Poistné - Dôvera Poistné - NP Poistné - SP Poistné - UP Poistné - IP Poistné - PvN Poistné - RF Energie Vodné,stočné

8 Cestovné Interiérové vybavenie Výpočtová technika Prevádzkové prístroje, zariadenia Služby - telefon Všeobecný materiál Pracovné odevy, obuv Údržba VT Údržba prevádzkových strojov Údržba budovy Údržba softveru Všeobecné služba Poplatky banke Prídel do SF Bežné transfery na nemocenské dávky Základné vzdelanie Základná škola Mzda Poistné - VZP Poistné - NP Poistné - SP Poistné - UP Poistné - IP Poistné - PvN Poistné - RF Energie Energie - vyúčtovanie - vlastné zdroje Služby - telefon Služby - poštovné Cestovné Interiérové vybavenie Interiérové vybavenie /z dotácie z r. 2011/ Výpočtová technika Prevádzkové stroje, zariadenia /z vlastn.zdrojov/ Všeobecný materiál Knihy, časopisy, noviny, učebné pomôcky Pracovné odevy, obuv Údržba výpočtovej techniky Údržba prevádzkových stojov Údržba budovy Údržba budovy /z vlastných zdrojov/

9 Všeobecné služba Všeobecné služby /z vlastných zdrojov/ Špeciálne služby /z vlastných zdrojov/ Stravovanie /Plantex/ Poistné /z vlastných zdrojov/ Prídel do SF /z vlastných zdrojov/ Prídel do SF Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru Bežné transfery - odstupné Bežné transfery - nemocenské dávky Bežné transfery /deti v HN/ Výstavba kanalizačnej prípojky Projektová dokumentácia Vzdelávacie poukazy Mzda Poistné - VZP Poistné - NP Poistné - SP Poistné - UP Poistné - IP Poistné - PvN Poistné - RF Všeobecný materiál Učebné pomôcky Prídel do SF /z vlastných zdrojov/ Školský klub detí Mzda Poistné - VZP Poistné - NP Poistné - SP Poistné - UP Poistné - IP Poistné - PvN Poistné - RF Prídel do SF Všeobecný materiál Knihy, časopisy, učebné pomôcky Rekonštrukcia ZŠ Rekonštrukcia ZŠ Projektová dokumentácia Výmena okien v ZŠ - z dotácie

10 Výmena okien v ZŠ - z vlastných zdrojov Program 9: Kultúra, šport Kultúrne a spoločenské podujatia Deň matiek Konkurzy a súťaže Všeobecný materiál Reprezentačné Všeobecné služby Dohoda o vykonaní práce Deň detí Konkurzy a súťaže Deň učiteľov Reprezentačné Všeobecný materiál Ostrovské hody Inzercia Konkurzy a súťaže Divadelné predstavenia Konkurzy a súťaže výročie obce Ostrov Konkurzy a súťaže /vystúpenia hud.skupín/ Monografia obce Všeobecný materiál Reprezentačné Grantový program Správa a údržba kultúrneho domu Správa a údržba kultúrneho domu Energie Energie /preúčtované z dotácie-dph rek.mš/ Vodné,stočné Všeobecný materiál Interiérové vybavenie Prevádzkové stroje, náradie Údržba budovy Všeobecné služby Poistné Projektová dokumentácia /kanalizačná prípojka/ Kanalizačná prípojka

11 9.4. Obecná knižnica Správa a údržba obecnej knižnice Energie Všeobecný materiál Knihy, časopisy, noviny Údržba budovy Odmena knihovníčka Poistné Rekonštrukcia obecnej knižnice Rekonštrukcia MK - PD Športový areál Správa a údržba športového areálu Všeobecný materiál Údržba budovy Údržba budovy - z dotácie údržba sociálne zariadenie /dotácia VUC/ Všeobecné služby Projektová dokumentácia /kanalizačná prípojka/ Závlahy /grant EON/ Prístavba Prístavba Kultúrnospoločenské centrum Energie Energie /preúčtované z dotácie-dph rek.mš/ Vodné, stočné Telefón Všeobecný materiál Údržba okolia Všeobecné služby Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru Program 10: Prostredie pre život Verejná zeleň údržba verejnej zelene + výsadba údržba verejnej zelene /z dotácie DPH rek.mš/ Prevádzkové stroje Všeobecný materiál - na nové výsadby údržba verejnej zelene - benzín kosačky Údržba prevádzkových strojov /z dotácie/

12 Údržba prevádzkových strojov Verejný vodovod Rozšírenie verejného vodovodu /úver/ Projektová dokumentácia /doprac./ Rozšírenie verejného vodovodu /vl.zdroje/ rozšírenie verejého vodovodu z dotácie Špeciálne služby Nájomné byty Výstavba nájomných bytov Nájomné byty - vrát. Združ.prostr Nájomné byty - špeciálne služby Splácanie úrokov /úver ŠFRB/ Manipulačné poplatky /bankvoá záruka Splácanie úveru /ŠFRB/ Nájomné byty - vrát. Združ.prostr Energie - nájomné byty Všeobecný materiál Projektová dokumentácia /nájomné byty/ Výstavba nájomných bytov /z úveru zo ŠFRB/ Výstavba nájomných bytov /z rezervného fondu/ Výstavba nájomných bytov /dotácia MVRR/ Nájomné byty - z vl.zdrojov - dofinancovanie Nájomné byty - z vlastných zdrojov - techn.vybaven Nájomné byty - technická vybavenosť - úver Program 11: Sociálne služby Dôchodci Príspevok - stravovanie

13 Peňažný príspevok Posedenie dôchodci Všeobecný materiál Hudobné vystúpenie Dohoda o vykonaní práce Opatrovateľská služba , Mzda Poistné - VZP Poistné - NP Poistné - SP Poistné - UP Poistné - IP Poistné - PvN Poistné - RF Stravovanie Príspevok do SF Jednorázová sociálna pomoc v HN Pomoc v HN Sociálne štátne dávky a pomoc Príspevok - strava, školské potreby Príspevok na aktivačnú činnosť Náradie Pracovné odevy, obuv Všeobecné služby Stravovanie Poistné Program 12: Dlhová služba Splátka úveru a úrokov zo ŠFRB Nájomné byty - Splátka úveru zo ŠFRB Banková záruka Nájomné byty - splátky úrokov Splátka úveru a úrokov /rekonštr. MŠ/ Splátka úveru z Dexia banky /rekonštr.mš/ Splátka úveru /rekonštr.mš z RF/ Splátka úveru /rekonštr.mš - z dotácie/ Splátka úrokov z úveru /rekonštr. MŠ/ Manipulačné poplatky, provízie /úver/ Splátka úveru a úrokov /techn.vybav./ Splátka úveru /technická vybavenosť/ Banková provízia Splátka úrokov z úveru /technická vybavenosť/

14 12.4. Splátka úveru a úrokov /osobné auto/ Splátka úveru /Volkswagen finančné služby/ Splátka úrokov z úveru Bežné výdavky Kapitálové výdavky Finančné operácie Rozpočtové výdavky spolu Vysvetlivky Bežné výdavky - čiernou farbou Kapitálové výdavky - červenou farbou Finančné operácie - fialovou farbou