R O Z P O Č E T 2020 S VÝHĽADOM R: 2021, 2022,

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "R O Z P O Č E T 2020 S VÝHĽADOM R: 2021, 2022,"

Prepis

1 R O Z P O Č E T 2020 S VÝHĽADOM R: 2021, 2022, Položka Bežný rozpočet - Príjmová časť Názov účtu Skut Skut Sch.roz.2019 Oč.SK R Výnos dane z príjmov poukázaný , , , , , , , R Daň z pozemkov , , , , , , , R Daň zo stavieb 2 002, , , , , , R Daň za psa , ,00 275, R Za nevýherné hracie prístroje 56,02 28,52 50,00 19, ,00 20, R Za kom. odp. a drob.st.odp , , , , , , R Dividendy 0, ,60 0,00 0,00 0 0,00 0, R Z pren. budov, priest., objektov pop , ,00 300, ,00 500, R OSTATNÉ POPLATKY-DSS komuná 6 215,37 931,78 500,00 0, , , , R Prenájom garáže , ,00 0, R Overovanie podpisov a listín 125, ,00 149, ,00 150, R Rel.v rozh.- za pren. trhoviska , ,00 50, R Poplatok za opatrovateľskú službu 675,22 738,98 950,00 854, ,00 460, R Recyklačný fond , ,00 0, R Za odber vody-obyv.+dss 7 014, , , , , R Stočné- obyvateľstvo + DSS Jabloň 2983, , , , , , R Z účtov finačného hospodárenia 0 1,95 0, ,00 0, h R Rodinné prídavky 0 118,4 0,00 23,68 0 0,00 0, R Z vratiek ,52 0,00 0,00 0 0,00 0, AC1 R Z refundácie ÚPSVaR , ,69 0,00 69, , c R Granty -nadácia SPP 0, ,00 0, , , , R Dotácie 0,00 38,31 0,00 0,00 0 0,00 0, R HASIČI Dotácia na hasičov 0, , , , , , R MV SR MV SR- Rekonštr. Has.zbrojnice 0, ,00 0,00 0 0,00 0, R Dotácie- geologický prieskum, atď 0,00 0 0, ,00 0, R VOĽBY VOĽBY 210,81 512,27 0, , , R ADRESY Zo štátneho rozpočtu okrem transf. 974,88 19,6 20, ,00 20, CO Dotácia CO ,22 0, ,00 0, R REGOB REGOB 133,65 140,00 131, ,00 140,00 BEŽNÝ ROZPOČET SPO , , , , , , Kapitálový rozpočet- Príjmová časť R Z predaja pozemkov , ,00 0

2 R OSVETL Verejné osvetlenie ,00 0 0, R ZBROJ. Rekonš.a moder. Has. Zbroj. 0 0,00 0 0,00 0 II.časť. Fin operácie R Zrezervného fonu obce a reze 0 0 0, , R Z ostat.fondov obce a z os /Has.zb./ 0 0 0, ,00 0 KAP. ROZPOČET SPOLU , ,00 0 PRÍJMY SPOLU , , , , , ,78 Bežný rozpočet - Výdavková časť REGOB 111 R Tarif.os,zákl.funkč., hodnos , R Mzdy , , , , , , R Všeobecná poisťovňa 1 797, , , , , , R Ostatné poisťovne 1 315, , , , , , R Nemocenské poistenie 424,71 450,23 700,00 601, ,00 500, R Starobné poistenie 4 012, , , , , , R Úrazové poistenie ,00 345, ,00 300, R Invalidné poistenie 670,86 489,73 800,00 743, ,00 600, R Poistenie v nezamestnanosti 198,74 133,53 250,00 247, ,00 200, R Rezervný fond 1 706, , , , , , , R Cestovné 817, , , , , , R Energie 6 428, , , , , , , R Poštovné a telekomunikačné 1100, , , R Interierové vybavenie 1688, , , , , R Výpočtová technika 58, R Nafta Pohonné hmoty- kosenie+ auto 1 143, , , , , R Všeobecný materiál 1 674, , , , , R Knihy, časopisy,učebnice , R Softwér 356,98 253, R Reprezentačné (aj KOLEKCIE) 900, , , , , R Prevádzkové stroje prístroje , ,00 0, R Budovy, objekty 27, R Školenia, kurzy, semináre 33, R Propagácia, reklama a inzer , R Všeobecné služby 2 623, , , , , PRÁCE 41 R Zemné práce 0,00 0,00 0, , , R Špeciálne služby (+audit) 3 091, , , , , , R Štúdie, expertízy, posudky 0,00 587,16 700, ,00 500, R Poplatky R Stravovanie 0 809,5 1233,

3 R Poistné (za obecný úrad) 699,28 645, , R Odmeny a príspevky , , , , R Dohody o vykonaní práce 531, , ,00 0, R Pokuty a penále , , R Členské príspevky 769, , , Bežný rozpočet - výdavky-spolu: , , , , , ,00 Fin. a rozp. zálež R Poplatky a odvody banke 699,29 343, , Všeobecné verej.služby inde neklas R Mzdy 54, R Odvody 17,47 20, , R cestovné náhrady 19,96 32, , R Energie R Poštovné R telefón R Vybavenie R Materiál voľby , R Stravovanie 184,5 77, , R Odmeny a príspevky voľby 536,25 291, , Všeobecné verej.služby inde neklas.- SPOLU 887,58 512, , Transakcie verejného dlhu R Úroky z úveru 632,64 399, , Civilná obrana R Odmeny a príspevky CO , CIVILNÁ OBRANA SPOLU: , Ochrana pred požiarmi ŠPORT 41 R Športový hasičský deň, VŠEOB. mat

4 DOTÁCIA 111 R Dotácia pre hasičov z ministerstva , R Športový hasičský deń R Prúdnice materiál 284, , R Požiarny technik R Služby ,00 0, Ochrana pred požiarmi SPOLU 1 104, , , , , ,00 CESTNÁ DOPRAVA R Všeobecný materiál 0,00 133,35 200,00 132, ,00 200, R Servis, údržba, opravz a výd. 0,00 0 0,00 574,24 0 0,00 0, CESTY 41 R cest, chodníky 0, , ,00 165,00 0,00 0,00 0, PEP. 41 R Preprava 0, ,00 0,00 0 0,00 0,00 CESTNÁ DOPR. SPOLU: 0, , ,00 871,60 200,00 200,00 200,00 Nakladanie s odpadmi R Kuka nádoby 658,84 150, , R Vývoz komunálneho odpadu , , , , , , R Všeobecné služby ,00 0 0,00 0,00 0 Nakladanie s odpadmi SPOLU: , , , , , , Nakladanie s odpad.vodami R Kanalizácia materiál 655,93 282,98 400, ,00 500, R Chlór 210,46 69, , R Správa verej.kanalizácie v obci 1204, , , , , ,00 Nakladanie s odpad.vodami SPOLU: 2 070, , , , , ,00 Rozvoj obcí AC1 R Mzda 54-Šanca na zamestnanie , ,51 0, ,00 0, AC1 R Poist. Do všebe. Poist ,30 534, AC1 R Ostatné poisťovne 0 182, AC1 R Nemocenské poistenie 151,76 88, AC1 R Starobné poistenie 2 043,61 882,14 0, ,00 0, AC1 R Úrazové poistenie AC1 R Invalidné poistenie 325,21 200, AC1 R Poistenie v nezamestnanosti 108,39 63, AC1 R Rezervný fond 514,82 299,

5 R Výpočt.technika , R Pracovné náradie 994,15 706, , R Pracov.odevy,obuv 0, R Prevádzkovanie strojov, prístrojov 1 214,71 547,35 600,00 483, ,00 500, R Všeobecné služby- rozvoj obce 1 389, , ,00 70,00 0 0,00 0, R Všeob služ.-fa st. Harvila 0, , ,00 0, OHREB Pohrebisko OHREB Ostatné- vence Rozvoj obcí SPOLU: , , , , , , Verejné osvetlenie R Verejné osvetlenie materiál 792,64 958, , Rekr. a šport. služby R Výkopové práce ihrisko R Prísp. na šport a rekreáciu-činkáreň 598, , , Kultúrne služby R Verejná schôdza, materiál 1055,65 70, R Interierové vybavenie- zariadenie 220,59 474, , R Deň obce, obecné akcie , , Kultúrne služby SPOLU: 1 276, , , , , , , Nábožen.a iné spol.sl R Všeobecný materiál cirkev 0,00 545,90 0,00 960,59 0,00 0,00 0,00 Staroba R Mzda opatrovateľka 3044, , , , , , R Ostatné poisťovne 75,74 467, , R Nemocenské poistenie 0 65, , R Starobné poistenie 0 653, , R Úrazové poistenie 0 37, , R Invalidné poistenie 0 140, , R Poistenie v nezamestnanosti 0 46, , R Všeobecný materiál 45,01 29, , R Rezervný fond 0 221, ,

6 R Posudky (zo spoloč.úrad.) R Ener.-/Stacionár/-Centrum ml , , , , , , , R Všeobecné služby 467,93 0,00 0, ,00 0, R Všeobecný materiál 0,00 0,00 40, ,00 0,00 SPOLU STAROBA: 8 996, , , ,66 Sociál.pomoc.obč.v hm.núdzi h R Osobitý príjemca cez ÚPSVaR 0,00 142,08 0,00 23,68 0 0,00 0, R Jednoráz.prísp.v hm. Núdz 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Staroba -SPOLU: 0,00 142,08 0,00 223, , ,00 BEŽNÝ ROZPOČET SPO , , , , , , Kapitálový rozpočet- výdavkový 320 Ochr. pred požiarmi Hasiči 111 R Rekonštrukcia a moderniz. Has.zbr , , Hasiči 41 R Dotácia od obce hasiči , , Nakl. s odpad. vodami R Realizácia nových stavieb KANAL(kú , , R Zberné miesto 0 688, , Rozvoj obcí R Pozemky ,36 0,00 0,00 0 0,00 0, R Detské ihrisko(nový altánok + kozub) 605,24 599, , , Lipová 41 R Nové stavby- Premost. vod. toku Lipo 17543, , , ,00 0,00 0, Materiál 41 R realiz. Stavieb 321,3 0,00 0,00 0,00 0, c R Fontána SPP 0 0,00 0, ,34 0,00 0, Kanál 41 R kanalizácia 655,93 0,00 400,00 0 0,00 0, R Vodovod III. etapa , ,00 0,00 0,00 0,00 Rozvoj obcí -SPOLU , , , , , , ,00 VEREJNÉ OSVET SVETLO 111 R Rekonštrukcia verej. Osvetlenia 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SVETLO 41 R Rekonštr. a modr. 0, ,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ROZHLAS 72cR Modernizácia rozhlasu 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00

7 VEREJNÉ OSVET. SPOLU: 0, , , ,00 0,00 0,00 0, Rekreač.a šport.služ R Viacúčelové ihrisko 0,00 392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Náboženské a iné spoločenské služby R Oplotenie cintorín FINANČNE OPERÁCIE Trans. Verej. dlhu R Splátka úveru , , ,27 0,00 0,00 0, R Preklenovací úver 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, R Pôžička Harvila 1473,96 0,00 0 0,00 0,00 0 Finačné operácie SPOLU: 5913, , ,27 CELKOM VÝDAVKY , , , , , SCHVÁLENÉ DŇA: , UZNESENÍM č. 5/2019 ÚČINNOSŤ: OD VYVESENÉ DŇA: ZVESENÉ DŇA:

8

9

10

11