VEREJNÁ VYHLASKA ROZHODNUTIE O PRERUŠENÍ ÚZEMNÉHO KONANIA

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "VEREJNÁ VYHLASKA ROZHODNUTIE O PRERUŠENÍ ÚZEMNÉHO KONANIA"

Prepis

1 Mesto Trnava Ulica Hlavná 1, Trnava Doporučene Váš list číslo/zo dňa návrh nové prejednanie Naše číslo OSaŽP/ /2020/G D Vybavuje/linka Trnava Ing. Gabriela Danišovičová / VEREJNÁ VYHLASKA ROZHODNUTIE O PRERUŠENÍ ÚZEMNÉHO KONANIA Mesto Trnava, na základe 27 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad, podľa 117 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), v zmysle 140 stavebného zákona a 29 ods.1 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len správny poriadok), v novom projednaní (na základe zrušenia územného rozhodnutia zo dňa č.osažp/ /2019/gd) prerušuje územné konanie ktoré bolo začaté na základe návrhu doručeného dňa , na dobu 120 dní odo doručenia tohto rozhodnutia vo veci umiestnenia stavby, zmeny dokončenej stavby súp.č.131 Súpisné číslo: Miesto stavby. Pozemok: Obec: Navrhovateľ: 131 na pozemku registra C p.č. 66 (národná kultúrna pamiatka - ÚZPF meštiansky dom) a stavba na pozemku registra C p.č. 95/114 a časť stavby na p.č. 95/36 Ulica Štefánikova 41 (prístavbou, stavebnými úpravami, pričom pre umiestnenie časti stavby polyfunkčného bytového domu budú odstránené časti súčasnej stavby na p.č. 95/114 časť dvorového krídla a prístrešok) kat. územie: Trnava, č , register C p.č. 66, o výmere 522 m^, druh zastavaná plocha a nádvorie p.č. 95/36, o výmere 366 m^, druh zastavaná plocha a nádvorie p.č. 95/114, o výmere 264 m^, druh zastavané plochy a nádvorie spolu o výmere 1152 m^vo vlastníctve navrhovateľa (LV č.5004) p.č. 8814/3 - verejný priestor - miestna komunikácia Ulica Štefánikova vo vlastníctve mesta Trnava (LV č.5000) Trnava ISMONT, s.r.o., IČO , Ulica Strojárenská 1C, Trnava Názov stavby bude určený v novom projednaní, po predložení novej dokumentácie pre územne rozhodnutie v zmysle výzvy pre navrhovateľa. Zároveň navrhovateľa, v zastúpení Ing. Markovou vyzývame, aby v stanovenej lehote prerušenia konania predložil, v zmysle už doručenej výzvy zo dňa (doručená dňa ): Telefón 033/ Fax IČO Internet wvw.trnava.sk

2 OSaŽP/ /2020/GD Strana vyhotovenia dokumentácie pre územné rozhodnutie, ktorá bude spracovaná v súlade s Územným plánom Centrálnej mestskej zóny Trnava, ktorého záväzná časť je vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením č. 57 (účinnosť od ) v znení noviel VZN č. 258, VZN č. 334, VZN č. 385, VZN č. 403, VZN č. 405, VZN č. 472, VZN č. 473, VZN č. 479 (účinnosť od ), aplikujúc prechodné ustanovenia teraz účinného a platného znenia VZN č.57 v znení VZN po VZN č. 534, ktoré nadobudlo účinnosť , že podľa ČI. 14 sa konania, ktoré boli začaté pred dňom účinnosti tohto VZN dokončia podľa predpisov platných v čase začatia konania. Takto to vyplýva aj z odôvodnenia rozhodnutia Okresného úradu Trnava zo dňa (str. 16). Zároveň stavebný úrad upozorňuje, že v rámci umiestnenia stavby musia byť zohľadnené všetky majetkovoprávne zmeny a územnotechnické zmeny v území, ktoré nastali počas posudzovania umiestnenia stavby od doručenia návrhu Aktuálne stanoviská, na základe zmeny dokumentácie pre územné rozhodnutia v celom rozsahu dotknutých orgánov, nakoľko vyplývajúc to z odôvodnenia rozhodnutia Okresného úradu zo dňa musí byť stavba ako taká nanovo začlenená podľa 43a až 43c stavebného zákona a ostatných súvisiacich právnych predpisov a noriem. Z toho vyplýva aj nové posúdenie všetkými dotknutými orgánmi, ktoré sa v doterajšom priebehu konania vyjadrovali k stavbe Polyfunkčný bytový dom, na základe navrhovaného funkčného využitia stavby a jej častí, ktorá sa bude na stavebnom pozemku umiestňovať. Z dokumentácie pre územne rozhodnutie musí byť zrejmé, či ide o apartmánové byty podľa vyhlášky č. 277/2008 Z.Z., ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried a na základe celého funkčného využitia stavby musí byť stavba začlenená a dokumentácia obsahovať výpočet potrebného počtu parkovacích státí, s aktuálnym dátumom, podpisom a pečiatkou oprávneného projektanta. Počet parkovacích státí musí byť v súlade s funkciou navrhovanej stavby. Stanoviska musia byť vydané dotknutým orgánom v súlade s 140a stavebného zákona záväzným stanoviskom podľa 140b stavebného zákona. Ak požadované podklady v uvedenej lehote nebudú požadovaným spôsobom doplnené územné konanie sa podľa 35 ods.3 stavebného zákona zastavi. Počas prerušenia konania, lehoty podľa 29 ods. 5 zákona správneho poriadku neplynú. Až po úplnosti doručenia prepracovaného návrhu bude stavebným úradom pokračovať posudzovanie, z ktorého môžu ďalej vyplynúť požiadavky na prípadné ďalšie doplnenie podania alebo stanovísk dotknutých orgánov. Po doplnení budú účastníci konania a dotknuté orgány oboznámení o pokračovaní konania. Toto rozhodnutie o prerušení konania má povahu verejnej vyhlášky. Musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Trnava a na webovom sídle mesta Trnava, wvvw.trnava.sk. Za deň doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia. Odôvodnenie Na základe písomného návrhu zo dňa ktorý podala Ing. Michaela Marková, Tupolevova 10, Bratislava zastupujúca navrhovateľa ISMONT, s.r.o., IČO , Ulica Strojárenská 1C, Trnava na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Polyfunkčný bytový dom Štefánikova prestavba a prístavba bolo Mestom Trnava vydané verejnou vyhláškou územné rozhodnutie č. OSaŽP/ /2019/GD dňa Okresný úrad Trnava - odbor výstavby a bytovej politiky rozhodnutie stavebného úradu mesta Trnava č. OSaŽP/ /2019/GD zo dňa zrušil pre porušenie

3 OSaŽP/ /2020/GD Strana 3 ust. 39 ods. 1, ust. 140b ods. 5 stavebného zákona, ust. 3, ods. 1, 2, 5, ust. 32 ods. 1, ust. 46, ust. 47 ods. 2, 3 správneho poriadku, ust. 4 Vyhlášky 453/2000 Z.z. a vec podľa ust. 59 ods.3 správneho poriadku vrátil prvostupňovému orgánu na nové prejednanie a rozhodnutie v súlade so zákonom. Dňa bolo doručené rozhodnutie Okresného úradu Trnava zo dňa OU-TT-OVBP2-2020/006395/Ga (spolu so spisovým materiálom 67/2019), ktoré nadobudlo právoplatnosť Rozhodnutie bolo zaradené do spisu 56/2020, v ktorom sa bude pokračovať po prečíslovaní spisu 67/2019. Listom zo dňa č. OSaŽP/ /2020/GD bola daná navrhovateľovi výzva stavebného úradu na základe zrušenia územného rozhodnutia, ktoré vydalo Mesto Trnava dňa č.osažp/ /2019/gd (Polyfunkčný bytový dom Štefánikova prestavba a prístavba na pozemkoch p.č. 66, 95/36, 95/114 v k.ú. Trnava). Vzhľadom na prípravu dokumentácie, tak aby boli odstránené všetky jej nedostatky vyplývajúce z odôvodnenia rozhodnutia Okresného úradu Trnava zo dňa a zabezpečenie stanovísk stavebný úrad vyhodnotil požiadavku na lehotu prerušenia, ktorú si určil navrhovateľ listom doručeným dňa , na základe výzvy doručenej Stavebný úrad akceptoval požiadavku navrhovateľa a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia a konanie prerušil. Poučenie Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podľa 29 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov podať odvolanie. Toto rozhodnutie nie je podľa 7 písm. e) Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov) preskúmateľné správnym súdom, ak nemôže mať za následok ujmu na subjektívnych právach účastníka konania. Ing. Víeia Miterková vedúca odboru stavebného a životného prostredia na základe písomného poverenia Doručí sa verejnou vyhláškou: 1. účastníci územného konania podľa 34 ods.1 stavebného zákona - navrhovateľ 2. účastníci územného konania podľa 34 ods.2 stavebného zákona - fyzické a právnické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj susedným pozemkom a stavbám v riešenom území môžu byť územným rozhodnutím priamo dotknuté):

4 OSaŽP/ /2020/GD Strana 4 orientačná lokalizácia umiestnenia stavby na podklade OFM 03/2019 Vlastník pozemkov (IVIesto Trnava) Vlastníci stavby súp.č.132 Ulica Štefánikova 42 a pozemku Vlastnici stavby súp.č.130 Ulica Štefánikova 40 a pozemkov k.ú. Trnava p.č. 8814/3 LV č k.ú. Trnava p.č. 65 LV č k.ú. Trnava p.č. 67/1, p.č. 67/5 p.č. 67/2 p.č. 67/3, p.č. 67/4 p.č. 67/6 LV č. 469 LV č LV č LV č Vlastníci pozemku k.ú. Trnava p.č. 68 LV č Vlastníci pozemku k.ú. Trnava p.č. 95/57 LV č Vlastníci pozemku k.ú. Trnava p.č. 95/72 LV č Vlastníci stavby súp.č Ulica Františkánska 28 a pozemku Vlastníci stavby súp.č Ulica Františkánska 29 a pozemkov Vlastníci stavby súp.č Ulica Františkánska 30 a pozemkov Vlastníci stavby súp.č Ulica Františkánska 31 a pozemkov k.ú. Trnava p.č. 95/32 LV Č.7845 LV Č.7495 k.ú. Trnava p.č. 95/33, p.č. 95/74 LV Č.8533 k.ú. Trnava p.č. 95/13, p.č. 95/83 LV Č.5398 LV Č.9265 k.ú. Trnava p.č. 95/35, p.č. 95/110, p.č. 95/108, p.č. 95/109, p.č. 95/111 LV Č LV Č Potvrdenie o vyvesení a zvesení verejnej vyhlášky: MESTO TRNAVA MESTSKÝ ÚRAD V TRNAVE 55 Fíuteío Trnava, Mestský úraci v Trnave Odbor organizačný a vnútornej správy Dokument vyvesený Dňa.J..'J.-MAR,i. hod... Podpis:...fŕŕŕľľľ^fe... Dokument zvoáhný Dňa... hod. P "t f1 f c M f!

5 OSaZP/ /2020/GD Strana 5 Doručí sa dotknutým orgánom 3. Mesto Trnava, Ulica Hlavná 1, Trnava (cestný správny orgán - prostredníctvom odboru dopravy a komunálnych služieb MsÚ Trnava) 4. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave, Vajanského 22, Trnava 5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave, Limbová 6, P.O.BOX 1, Trnava 6. Okresný úrad Trnava - odbor starostlivosti o životné prostredie. Ulica Kollárova 8, Trnava 7. Okresný úrad Trnava - odbor krízového riadenia. Ulica Kollárova 8, Trnava 8. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Ulica Cukrová 1, Trnava 9. SPP - distribúcia, a.s.. Mlynské Nivy 44b, Bratislava 10. Západoslovenská distribučná, a.s., P.O.BOX 292, Bratislava Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.. Priemyselná 10, Piešťany 12. Trnavská teplárenská, a.s.. Ulica Coburgova 84, Trnava 13. TT-IT, s.r.o.. Trhová 2, Trnava 14. Siemens Mobility, s.r.o., Lamačská cesta 3/A, Bratislava 15. MICHLOVSKÝ, spol. s.r.o., Letná 9, Piešťany 16. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, Bratislava SWAN a.s., Landererova 12,82104 Bratislava NASES, Trnavská cesta 100/11, Bratislava 19. ELTODO SK a.s., Mokráň záhon 4,82104 Bratislava STEFE Trnava, s.r.o.. Ulica Františkánska 16, Trnava 21. eustream, a.s. Votrubova 11/A, Bratislava 22. Slovak Telekom, a.s.. Bajkalská 28, Bratislava Na vedomie: 23. Ing. Michaela Marková, Tupolevova 10, Bratislava 24. ISMONT, s.r.o.. Ulica Strojárenská 1C, Trnava 25. projektant; Ing.arch. Matej Dudon, Pribinova 4, Hlohovec 26. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave, ODl, Starohájska ulica 3, Trnava 27. Mestský úrad Trnava - odbor územného rozvoja a koncepcií 28. Mestský úrad Trnava - odbor majetkový 29. Mestský úrad Trnava - odbor investičnej výstavby Zodpovedný: Mestský úrad v Trnave - odbor stavebný a životného prostredia, Ing. Iveta Miterková, Ulica Trhová 3, Trnava

6