Rozvoj čitateľskej gramotnosti na hodinách anglického jazyka

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Rozvoj čitateľskej gramotnosti na hodinách anglického jazyka"

Prepis

1 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Mgr. Marianna Terpitková Rozvoj čitateľskej gramotnosti na hodinách anglického jazyka Osvedčená pedagogická skúsenosť edukačnej praxe Prešov 2013

2 Vydavateľ: Metodicko-pedagogické centrum, Ševčenkova 11, Bratislava Autor OPS/OSO: Mgr. Marianna Terpitková Kontakt na autora: Názov OPS/OSO: Rok vytvorenia OPS/OSO: Odborné stanovisko vypracoval: CZŠ sv. Egídia Jiráskova 5, Bardejov Rozvoj čitateľskej gramotnosti na hodinách anglického jazyka 2013 PaedDr. Alena Kuchárová Za obsah a pôvodnosť rukopisu zodpovedá autor. Text neprešiel jazykovou úpravou. Táto osvedčená pedagogická skúsenosť edukačnej praxe/osvedčená skúsenosť odbornej praxe bola vytvorená z prostriedkov národného projektu Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov. Projekt je financovaný zo zdrojov Európskej únie.

3 Kľúčové slová čítanie, porozumenie, gramotnosť, text, žiak, dieťa, úloha, anglický jazyk, vyučovací proces Anotácia Cieľom tejto osvedčenej pedagogickej skúsenosti je ponúknuť praktické didaktické postupy vhodné pri práci s textom, so zameraním na rozvoj čitateľskej gramotnosti na hodinách anglického jazyka. Cieľovou skupinou sú žiaci na primárnom stupni vzdelávania. Práca sa zameriava na čitateľské zručnosti, postupy a približuje konkrétne úlohy, ktoré je možné zaradiť do jednotlivých fáz práce s textom vo vyučovacom procese. Obsahuje metodický materiál vychádzajúci z vlastnej pedagogickej praxe. Poukazuje na dôležitosť správneho výberu textu, rozoberá typy úloh so zameraním na rozvoj receptívnej zručnosti čítania s porozumením.

4 OBSAH Úvod TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ OPS Opis OPS Špecifikácie OPS Hlavný cieľ a čiastkové ciele OPS Čitateľka gramotnosť Čítanie s porozumením Základné čitateľské zručnosti Cieľ čítania TEXT Typy textov Typológia cvičení pri práci s textom Testovanie čitateľských zručností Typy testovacích úloh 3 VYUČOVACIE HODINY ZAMERANÉ NA ROZVOJ ČITATEĽSKEJ 15 GRAMOTNOSTI 3.1 Colours Little Red Riding Hood Sandy s breakfast... 2 Záver Zoznam príloh... 31

5 ÚVOD Čítanie je jedným zo základných systémov ľudskej komunikácie. (Vavreková, 1997, s. 17) Gramotnosť je považovaná za jeden z najväčších úspechov spoločnosti. Má výrazný vplyv na vzájomné pochopenie medzi ľuďmi, umožňuje nezávislosť v učení a predstavuje schopnosť komunikácie. Tento pojem nepredstavuje len schopnosť čítať a písať, ale vyjadruje aj istú kompetenciu (vedomosť, zručnosť) v určitej oblasti (napr. počítačová gramotnosť). Čitateľská gramotnosť je pre žiakov nevyhnutná pre zvládnutie vyučovacích predmetov v rámci vzdelávania, preto by mal byť rozvoj čitateľských zručností považovaný za kľúčový nielen na hodinách slovenského jazyka a literatúry, ale aj v ostatných vzdelávacích predmetoch. Čítanie je jednou zo základných jazykových zručností, dôležitým cieľom a prostriedkom vo vyučovaní cudzieho jazyka. Čítať, znamená nielen zachytiť očami napísané, alebo vytlačené grafické znaky, ale aj porozumieť ich významu a dokázať ich použiť v ústnom prejave. Text je neoddeliteľnou súčasťou výučby cudzieho jazyka. V pedagogickej praxi sa môžeme stretnúť s tým, že základným prvkom práce s textom v cudzom jazyku je jeho doslovný preklad Dôvodom výberu témy tejto OPS bol môj dlhodobý záujem o čítanie na hodinách anglického jazyka. Snahou každého učiteľa cudzieho jazyka by malo byť v čo najväčšej miere vyhýbať sa mechanickému čítaniu textov a zavádzať do vyučovacieho procesu také aktivity, ktoré prispejú k rozvoju čitateľských zručností a zároveň k zefektívneniu procesu čítania s porozumením, a tak podporia čitateľskú gramotnosť. Cieľom tejto práce je poukázať na skutočnosť, že čítanie s porozumením má nezastupiteľné miesto v cudzojazyčnom vyučovaní. Vedieť pracovať s textom, nielen ho prečítať, ale predovšetkým porozumieť hlavným informáciám, alebo obsahu textu v cudzom jazyku je dôležitým predpokladom zvládnutia cudzej reči. V práci som sa zamerala na priblíženie takých postupov a metód práce s textom, ktoré pomôžu čitateľovi v čo najväčšej miere porozumieť obsahu textu, bez jeho mechanického prekladania. Zároveň som si stanovila za cieľ vyselektovať typy úloh, ktoré je vhodné použiť pri tvorbe didaktických testov zameraných na čítanie s porozumením. Prácu som rozdelila do troch kapitol. Prvá kapitola objasňuje ciele OPS, kontext a rámec, opisuje hlavné a čiastkové ciele OPS, špecifikuje cieľovú skupinu. Táto kapitola približuje problematiku čitateľskej gramotnosti a zároveň bližšie špecifikuje základné čitateľské zručnosti so zameraním na porozumenie na prvom stupni základných škôl. Rozoberá rozdiel medzi hlasným a tichým čítaním, poukazuje na ich dôležitosť. Teoretické východiská čitateľskej gramotnosti považujem za dôležité pre učiteľa, pretože tvoria východisko pre prax. Preto sa druhá kapitola zameriava aj na text, druhy textov a typy cvičení, ktoré môže učiteľ použiť pri práci s textom v jednotlivých fázach čítania a na typy úloh, ktoré je vhodné použiť pri tvorbe testov. Tretia kapitola predstavuje praktické návody a didaktické postupy hodín so zameraním na rozvoj čitateľskej gramotnosti a čítania s porozumením. 5

6 Prácu je možné využiť ako doplnkový učebný materiál na hodinách anglického jazyka na primárnom stupni vzdelávania základných škôl. Učiteľom môže slúžiť ako pomôcka pre zachovanie postupnosti krokov pri práci s textom, zároveň opisuje možnosti využitia úloh v jednotlivých fázach hodiny. 6

7 1 TEORETICKÉ VÝCHODISKA OPS Čítanie je jednou zo základných jazykových schopností a je nevyhnutnou súčasťou elementárnej gramotnosti človeka. Všeobecne je definované ako receptívny jazykový proces a ako komplex schopností a vedomostí, ktoré umožňujú prácu s písaným textom. Podľa Christophera Brumfita je čítanie komplex aktivít obsahujúci kombináciu vnemových, jazykových a poznávacích schopností. (Brumfit, 1982, s. 3) 1.1 OPIS OPS Práca s deťmi na prvom stupni základnej školy si vyžaduje používanie takých metód, prostredníctvom ktorých sa stane vyučovací proces pútavý, zábavný a blízky danej vekovej kategórii. Za nemenej dôležité považujem dodržiavanie didaktických postupov, ktoré majú vplyv na rozvoj čitateľskej gramotnosti na hodinách anglického jazyka. Hlavným cieľom OPS je opísať možnosti využitia rôznych úloh a hier v jednotlivých fázach práce s textom so zámerom rozvoja čitateľských kompetencií. Práca je zameraná na rozvoj jednej z komunikačných zručností čítania s porozumením. Vhodne vybraté texty, ktoré sú primerané danej vekovej kategórii, dodržiavanie didaktických zásad pri práci s nimi, podporujú v žiakoch kladný vzťah k čítaniu, eliminuje sa stres a vyučovanie anglického jazyka sa stáva pre žiakov pútavým. Mojím cieľom je pomôcť žiakom na primárnom stupni vzdelávania naučiť sa čítať a porozumieť danému textu, teda čítať s porozumením. V mojej pedagogickej praxi sa snažím o to, aby čítanie bolo pre deti pozitívnym zážitkom a aby dokázali porozumieť hlavnej myšlienke a taktiež boli schopné vyhľadať konkrétne informácie. Ťažisko mojej práce spočíva v opise vyučovacích hodín, ktoré sú zamerané na čítanie textu a na jeho porozumenie. Vyučovacie hodiny sú navrhnuté tak, aby boli pre žiakov pútavé, rozvíjali v nich tvorivosť, predstavivosť a fantáziu. 1.2 Špecifikácie OPS OPS je určená pre: Škola: základná škola Kategória pedagogických zamestnancov: učiteľ Podkategória: učiteľ pre primárne vzdelávanie Vzdelávacia oblasť: jazyk a komunikácia, cudzie jazyky Predmet: anglický jazyk Ročník: 3. ročník ZŠ 1.3 Hlavný cieľ a čiastkové ciele OPS Hlavným cieľom je: pomôcť učiteľom pri príprave žiaka na porozumenie textu a prácu s textom rozvoj čitateľských zručností u žiaka 7

8 budovať kladný vzťah k výučbe cudzieho jazyka správna voľba textu Čiastkové ciele: samostatne riešiť úlohy s textom vyhľadávanie špecifických informácií v texte pochopenie hlavnej myšlienky textu OPS rozvíja u žiakov tieto kompetencie: - schopnosť čítania a porozumenia - používať vhodné argumenty a vyjadriť svoj názor - rozvoj techniky čítania - vyhľadať konkrétne informácie v texte - pochopiť hlavnú myšlienku textu - na základe textu dedukovať význam neznámych slov - sústredenie pozornosti na hlasné a tiché čítanie 1.4. Čitateľská gramotnosť Podľa štúdie PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) je čitateľská gramotnosť definovaná ako schopnosť porozumieť a používať také písomné jazykové formy, ktoré vyžaduje spoločnosť, alebo ktoré majú hodnotu pre jednotlivca. Mladí čitatelia môžu konštruovať význam z rozmanitých textov. Čítajú za účelom vzdelávania sa, účasti v komunitách čitateľov v škole a každodennom živote a pre potešenie. (Campbell, 2001, s.3) Aspekty čitateľskej gramotnosti: 1. proces porozumenia 2. cieľ čítania 3. čitateľské zvyklosti a postoje Čítanie s porozumením Podstatou čítania je vizuálne vnímanie grafického obrazu jazykového prejavu, identifikácia grafém (písmen), hláskových spojení (slov), slovných spojení (viet), semantizácia (pochopenie významu) jednotlivých častíc a globálne porozumenie textu. Čítanie: - rozvíja myslenie, vyjadrovanie, kreativitu a fantáziu - prispieva k vybudovaniu osobnej a kultúrnej identity, posilňuje sebavedomie a vývin osobnosti - obohacuje reč, rozširuje slovnú zásobu a napomáha správnej gramatike a štylistike - rozširuje poznatky a vedomosti z rôznych oblastí Podľa Jána Průchu (Průcha, 1997, s. 40) človek nielen číta, ale aj spracúva informácie obsiahnuté v texte. V procese čítania identifikuje znaky a snaží sa porozumieť textu, t.j. reprodukuje jeho obsah. V školskej praxi to nazývame čítanie s porozumením. 8

9 Čítanie s porozumením, alebo uvedomené čítanie je zložitý proces, ktorý je spojený s vedomým zameraním sa na text. Zahŕňa v sebe vnímanie grafických obrazov slov, na základe zmyslu spojenie týchto obrazov s adekvátnymi predstavami, zapamätanie si obsahu slov, domýšľanie sémantických skutočností, vystihnutie tematickej štruktúry, porozumenie hlavnej myšlienke a vytvorenie hodnotiacich záverov o texte. Stupeň porozumenia sa zisťuje úlohami za textom, alebo otázkami. Podľa Zuzany Strakovej nestačí text iba prečítať. Oveľa ťažšie je porozumieť mu a vyhľadať potrebné informácie. Ak chceme dosiahnuť, aby čitateľ (študent) dokázal prečítať text s porozumením v cudzom jazyku, musí byť najprv oboznámený s technikami čítania a ich používaním v jeho rodnom jazyku. (Straková, 2009, s. 27) Základné čitateľské zručnosti Čitateľská zručnosť je schopnosť prezrieť si text a predpovedať o čom text bude. Vychádzajúc z učebných osnov pre anglický jazyk žiaci majú byť vedení k rozvíjaniu základných čitateľských zručností, medzi ktoré patria: 1. skimming 2. scanning 3. intenzívne čítanie 4. extenzívne čítanie 1. Skimming cieľom je zistenie hlavnej myšlienky, alebo podstaty textu. Najprv je potrebné daný materiál rýchlo prejsť očami. Dôležité je všímať si obrázky, nadpisy, podnadpisy, zvýraznené slová. Je to rýchle čítanie bez zameriavania sa na detaily, by malo slúžiť na rozhodnutie, či sa mu budeme venovať hlbšie alebo nie. Túto stratégiu môžeme pri nákupe kníh v kníhkupectve. 2. Scanning hlavným cieľom je zistenie konkrétnej informácie, alebo hľadanie konkrétneho údaja. Čitateľ číta pomerne rýchlo. Skenovanie textu je zručnosť, ktorú môžeme využiť pri hľadaní konkrétneho údaja - telefónne číslo, odchod vlaku. 3. Intenzívne čítanie podrobné čítanie. Rýchlosť čítania je pomalšia, čítajú sa kratšie texty. Slúži na rozvoj receptívnych zručností. Je to spôsob, ktorým sa získava dobré všeobecné porozumenie, ale aj zistenie špecifickej informácie. 4. Extenzívne čítanie - texty sú dlhšie (príbehy, články). Využíva sa v čítaní pre zábavu, kedy si žiak sám vyberá, čo bude čítať. Hlavným cieľom je všeobecné porozumenie textu. 5. Search reading (výskumné čítanie) je technika, pomocou ktorej vyhľadávame kľúčové slová a frázy, ktoré pomáhajú čitateľovi vyhľadať špecifické informácie. Táto čitateľská stratégia sa spája s podrobnejším štúdiom výrazu, alebo frázy Celý text nie je podstatný. Čitateľ si môže robiť aj poznámky. (Straková, 2009, s ). Ak čítame noviny využívame skimming, scanning, aj intenzívne čítanie. Knihu na povinné čítanie čítame extenzívnym spôsobom. Ak riešime úlohy, využívame intenzívne čítanie, čítanie v rámci prípravy na určitú vyučovaciu hodinu predstavuje tiež intenzívny spôsob čítania. Hlasné čítanie Ide o zvukovú realizáciu grafickej podoby jazyka, ktorého hlavným cieľom je rozvoj zručností ústneho prejavu (prízvuk, pauzy medzi slovami, tempo, rytmus a hlasová modulácia, intonácia). Hlasné čítanie je vhodné na sprostredkovanie informácií, alebo 9

10 zlepšenie výslovnosti. (Straková, 2009, s. 21) Autorka ďalej uvádza opodstatnenosť hlasného čítania pre rýchle rozlišovanie slov zo slovnej zásoby a zautomatizovanie tejto zručnosti. Upozorňuje však aj na problém, ktorý je úzko spätý s hlasným čítaním. Pre čitateľa, ktorý číta nahlas môže byť ťažké sústrediť sa na zmysel textu a zároveň môže mať ťažkosti s jeho porozumením. Hlasné čítanie by nemalo slúžiť na rozvoj schopnosti čítať, ale ako sme už vyššie uviedli malo by pri výučbe cudzieho jazyka slúžiť na nácvik výslovnosti a intonácie. Stáva sa tak dôležitým didaktickým prostriedkom, nie je však didaktickým cieľom. Tiché čítanie Hodiny čítania by mali byť založené na tichom čítaní. (Straková, 2009, s. 22) Dôvodom tohto tvrdenia je fakt, že pri tomto druhu čítania môžu žiaci čítať vlastným tempom a zároveň sa stáva efektívnejšou schopnosť pochopiť text. Pri tichom čítaní sa môžu žiaci koncentrovať na porozumenie zložitejších častí textu. (Straková, 2009, s. 22) Autorka ďalej uvádza, že pri tomto druhu čítania majú žiaci väčšiu možnosť hlbšie sa zamyslieť nad zmyslom čítaného textu. Zvýšiť efektivitu tichého čítania môžeme podľa H. Douglasa Browna týmito pravidlami: - nie je potrebné vyslovovať každé slovo sám pre seba - čitateľ by sa mal pokúsiť vnímať v tom istom čase viac ako jedno slovo, najlepšie celú frázu - pokiaľ slovo nie je kľúčovým pre pochopenie textu je možné ho preskočiť a pokúsiť sa vydedukovať jeho význam z kontextu (Brown, 1994, s. 292) 1.5 Cieľ čítania Čítanie je vždy spojené s nejakým cieľom, ktorý je jeho dôležitým aspektom. Podľa Zuzany Strakovej (2009, s. 20) všeobecne rozlišujeme dva dôvody čítania: 1. čítanie pre získavanie informácií 2. čítanie pre zábavu 1. Čítanie pre získavanie informácii - t. j. čítanie, ktoré slúži na prežitie a učenie. Slúži aj na okamžité potreby a zvyčajne vyžaduje okamžitú odpoveď. Príkladom sú rôzne značky (Chemické nebezpečenstvo, Nemocnica...). Tento druh čítania je veľmi dôležitý pre hľadanie nových informácií a má veľký význam v procese učenia. Hlavným cieľom čítania je učenie, ktoré však nie je vždy spojené so školou. 2. Čítanie pre zábavu pomáha čitateľovi, aby čítal plynulo a rýchlo. Jeho cieľom je zábava a oddych Ciele čítania je možné špecifikovať ešte bližšie. Čítame napríklad: - aby sme našli odpovede na otázky - aby sme zistili, ako niečo funguje - aby sme vedeli, ako niečo urobiť - aby sme získali prehľad - alebo aby sme si krátili čas čítaním 10

11 2 TEXT Text (z latinského texere tkať, textum utkané) je ustálený jazykový prejav, výsledok rečovej činnosti t. j. jazykový útvar, ktorý vznikol konkrétnou realizáciou jazykového systému. Je to jazykovo tematická štruktúra so zámerným usporiadaním výpovedí, ktorou sa vyjadruje relatívne uzavretý myšlienkový komplex. Je to semiotická entita, jazykový znak, ktorý má: a/ sigmatický aspekt - textom sa označujú predmety, deje, udalosti, vlastnosti b/ syntaktický aspekt text sa vzťahuje aj na iné prejavy z oblasti verbálnej, alebo mimoverbálnej c/ semantický aspekt text má vždy istý obsah, istý odraz vo vedomí človeka d/ pragmatický aspekt text je závislý od adresáta, od situácie a rozličných sociálnych momentov. Z hľadiska textológie sa text chápe buď ako konečný jazykový tvar činnosti autora na literárnom diele za daných okolností a podmienok, alebo ako grafický zápis výsledku tejto činnosti umožňujúci ho ďalej odovzdávať, alebo reprodukovať. Zdroj: Text [online]. [ ]. Dostupné na: < 2.1 Typy textov - krátke a jednoduché osobné listy rozsah - texty z časopisov a novín - ukážky z literatúry pre mládež - sprievodcovia, reklamy, jedálne lístky, cestovné poriadky -jednoduché návody, s ktorými sa môžu stretnúť v každodennom živote napr. recepty, pravidlá hier, použitie verejného telefónneho automatu - reklamy, jedálne lístky, cestovné poriadky - vývesné štíty a značky na verejných miestach, napr. na ulici, v reštaurácii, v škole, Autentický materiál je podľa Evy Homolovej (2006, s. 7) materiál určený pre každodenné potreby, s ktorými prichádzajú do styku rodení hovoriaci a má určitú funkciu v danej spoločnosti najčastejšie informačnú. Príkladom sú časopisecké a novinové texty, literárne texty, reklamy, rôzne letáky, tlačivá, jedálne lístky, cestovné poriadky, informačné brožúry, oznamy a návody. Autorka ďalej uvádza, že význam autentického materiálu si v plnej miere uvedomujú aj autori učebníc anglického jazyka, ktorý sa snažia zaradiť do jednotlivých lekcií rôzne ukážky autentických materiálov, najčastejšie vo forme textov určených na rozvoj receptívnych zručností (počúvanie a čítanie s porozumením) (Homolová, 2006, s. 8). Medzi takéto materiály patria : horoskopy, texty piesní, reklamy, inzeráty, formuláre, novinové texty, správy, informácie a pod.. Neautentický materiál hoci má podobnú formu ako autentický, má za cieľ v prvom rade prezentáciu a precvičovanie jazykových prostriedkov a zručností, je určený na použitie v triede, a preto rešpektuje didaktické zásady a ciele vyučovacieho procesu (E. Homolová, 2006, s. 8). Autentický materiál je pre učebnice veľkým prínosom a oživením, zároveň podporuje u študentov rozvoj čítania s porozumením. Napriek týmto kladom, žiaci ho vnímajú skôr ako súčasť učebnice, nie ako kúsok reálneho sveta (Homolová, 2006, s. 8). 11

12 2.2 Typológia cvičení pri práci s textom Ak chce učiteľ na hodine anglického jazyka efektívne pracovať s textom, mal by do vyučovacieho procesu zaradiť rôzne aktivity a cvičenia na rozvoj receptívnych zručností t.j. na rozvoj čítania s porozumením. Fázy práce s textom (Z. Straková, 2009, s. 28): - fáza pred čítaním - fáza počas čítania - fáza po čítaní Úlohy môžu v jednotlivých fázach spolu súvisieť a navzájom sa prelínať. Podľa E. Homolovej (2006, s. 18), úlohy po prečítaní textu vyžadujú prácu žiaka počas celého čítania, t. j. vo všetkých jeho fázach a preto môže byť toto rozdelenie chápané ako formálne. Úlohy pri práci s textom (Homolová, 2006, s ): - zahrievacie a predtextové úlohy -úlohy počas čítania - úlohy po čítaní Zahrievacie a predtextové úlohy: Ich hlavnou úlohou je motivácia žiakov, aktivovanie ich vedomia, uvedenie témy textu vo všeobecnej rovine. Do tejto skupiny patria tieto úlohy: a/ práca s obrázkami a inými mimotextovými zložkami b/ brainstorming na danú tému Učiteľ napíše na tabuľu vety, ktoré zakrúžkuje do bublín. Žiaci na základe asociácie s obrázkom dopĺňajú k bublinám prídavné mená. c/ formulovanie očakávaní o obsahu textu d/ vytváranie pojmových máp e/ tvorenie slov z písmen nadpisu, alebo kľúčových slov f/ formulovanie očakávaní na základe obrázku, názvu hlavnej tézy g/ hádanie kľúčových slov h/ zoraďovanie, alebo priraďovanie viet z textu, alebo obrázkov ch/ odpovedanie na otázky Úlohy počas čítania: Podľa Z. Strakovej (2009, s. 29) tento typ cvičení pomáha žiakom udržať záujem o text a pozornosť pri čítaní dlhších textov. Typy úloh: a/ dopĺňanie do tabuliek, alebo do textu 1 b/ usporiadať informácie podľa dôležitosti c/ označiť dôležité slová a miesta v texte d/ zoraďovanie obrázkov, alebo častí textu e/ vykonávanie inštrukcií podľa pokynov f/ vyhľadávanie neznámych jazykových prostriedkov g/ oprava, alebo úprava textu h/ odpovede na otázky 12

13 Úlohy po čítaní: a/ dokončenie textu b/ hľadanie riešenia problému vyplývajúceho z textu c/ príprava projektu d/ dramatizácia textu e/ grafické zobrazenie informácií z textu Príklad: Učiteľ rozdá žiakom obrázky potravín, ktoré babka pridala do polievky. Každá dvojica dostane jeden obrázok. Podľa poradia v akom ich babka pridávala do polievky ich žiaci pripínajú na tabuľu. Počas pripínania hovoria vetu : I have got the salt (potatoes, carrots, bean...) f/ zoraďovanie obrázkov, alebo častí textu g/ vyjadrenie vlastného postoja, skúsenosti h/ dopĺňanie vybraných jazykových prostriedkov do viet, alebo častí textu ch/ odpovedanie na otázky 2.3 Testovanie čitateľských zručností Didaktický test je užitočný nástroj, ktorý by mal plniť funkciu objektívnosti a spravodlivosti. Poskytuje učiteľovi informácie o vedomostiach žiakov, o tom, v akej miere pochopili a zvládli učivo. Pre žiaka je dôležitým motivačným prostriedkom k učeniu a opakovaniu. Na základe testu žiak vie, čo z učiva ovláda a v čom je potrebné, aby sa zlepšil. (Straková, 2006, s. 117) Typy textov vhodné pre test Test je jedným z prostriedkov, pomocou ktorého môžeme na základe správne zvolených typov úloh zistiť ako žiak porozumel prečítanému textu. Straková (2006, s ). Na prípravu testu čítania s porozumením môže podľa Marciovej (2011, s. 22 ) učiteľ využiť rôzne typy textov (autentické, neautentické, napríklad texty z učebníc, románov, časopisov, novín, letákov, telegramy, pohľadnice, listy, dopravné značky, návody na použitie z príbalových letákov atď.). Autorka ďalej uvádza, že môžu byť použité aj monológy, listy, dialógy, inštrukcie, opis, básne, časové rozvrhy činností). Pri výbere textu vhodného na testovanie by sa mal podľa Marciovej (2011, s. 23) tvorca testu riadiť niektorými zásadami: a ) Vybraný text má byť vhodnej dĺžky, texty na vyhľadávacie čítanie môžu byť dlhšie, ak testujeme detailné čítanie môže byť použitý aj veľmi krátky text. b) Texty by mali byť vybraté tak, aby boli pre žiakov zaujímavé, môžu byť na rôzne témy. c) Pri tvorbe testu je potrebné vyhnúť sa textom, ktoré obsahujú všeobecné znalosti žiakov. d) Texty, by nemali byť príliš kultúrne ladené. e) Učiteľ by sa mal vyhnúť textom, ktoré už žiaci čítali, alebo im podobným textom. 13

14 2.3.1 Typy testových úloh Každá úloha v teste predstavuje jednu testovaciu položku. Každá položka má v hodnotiacom kľúči pridelenú bodovú hodnotu. Úlohy musia byť zamerané na tú funkciu, ktorú chceme testovať. Musíme určiť také úlohy, v ktorých respondenti dokážu, že čítali s porozumením úspešne. (Marciová 2011, s. 23 ) Typy úloh použité v teste by mali byť podľa Cyrila Weira (1998, s. 3) zamerané na: a) rýchle a selektívne čítanie pre celkové porozumenie - rýchle čítanie (skimming): čítanie pre porozumenie podstaty, hlavnej myšlienky alebo myšlienok v texte. - čítanie s vyhľadávaním: vyhľadanie informácie o vopred určenej téme, ktorá sa vzťahuje k vopred určeným potrebám. b) vyhľadávacie čítanie (scanning) - čítanie na vyhľadanie špecifických informácií c) pozorné čítanie pre celkové porozumenie - rozlíšenie explicitne daných hlavných myšlienok od podporných detailov - vyvodenie implicitných myšlienok a informácií - rozlíšenie faktu od názoru. d) pozorné čítanie pre porozumenie konkrétnej časti textu - určenie významu neznámych slov z kontextu. - porozumenie vzťahom v rámci vety - porozumenie vzťahom medzi vetami alebo v rámci odseku, medzi odsekmi Testovacie úlohy môžeme podľa Márie Marciovej (2011, s. 23) rozdeliť na otvorené a uzavreté. Na základe týchto úloh sme vypracovali test, pomocou ktorého sme chceli testovať čitateľské zručnosti a zároveň zistiť nakoľko žiaci pochopili čítanému textu. V teste sme sa snažili zachovávať princípy a zásady, potrebné pre vytvorenie didaktického testu. Ku každej úlohe sme uviedli akú čitateľskú zručnosť budeme testovať a zároveň sme uviedli typ úlohy. Úlohy otvorené: a) short answer - úlohy vyžadujúce stručnú odpoveď b) open-ended - úlohy vyžadujúce od respondenta doplnenie odpovede c) gap filling úlohy na dopĺňanie textu d) cloze test - obsahuje typy úloh na dopĺňanie textu, v ktorom sú vynechané celé slová, napr. každé n-té slovo (piate, ôsme atď.), ktoré má respondent doplniť na základe pochopenia kontextu e) summary cloze - ten, kto pripravuje test, napíše krátke zhrnutie obsahu textu v ktorom vynechá určité časti a žiak ich má doplniť na základe porozumenia textu f) prenos informácií Na základe prečítaného textu žiak vyplní tabuľku, označí trasu na mape alebo označí časti obrázka Úlohy uzavreté: a) true/false - úlohy s alternatívnou odpoveďou b) multiple choice - úlohy s voliteľným výberom odpovede c) matching - úlohy na priraďovanie d) ordering. - úlohy na usporiadanie 14

15 3 VYUČOVACIE HODINY ZAMERANÝCH NA ROZVOJ ČITATEĽSKEJ GRAMOTNOSTI Táto kapitola OPS obsahuje opis vyučovacích hodín zameraných na rozvoj čitateľskej gramotnosti a čítania s porozumením v 3. a 4. ročníku ZŠ. Každá vyučovacia hodina sa začína motiváciou a v každej sú zahrnuté tri fázy práce s textom fáza pred čítaním, počas čítania a po čítaní textu. Potom nasleduje analýza hodiny, v ktorej sú zahrnuté moje osobné postrehy z danej vyučovacej hodiny. Ročník: 3. ročník ZŠ Vyučovacia hodina: 45 minút Téma: Colours -Farby Výroba didaktickej pomôcky Vyučovaciu hodinu, ktorej cieľom je výroba didaktickej pomôcky, realizujeme pred vyučovacou hodinou zameranou na čítanie s porozumením. Žiakom rozdáme čistý kancelársky papier formátu A4, ktorého skladaním vyrobia didaktickú pomôcku knihu na čítanie farieb. (Príloha 1) Na každú stranu vyrobenej knihy namaľujú konkrétnu farbu a prilepia písanú verziu farby. Po výrobe takejto čitateľskej pomôcky prečíta farby najprv učiteľ, potom žiaci spoločne a tak individuálne. Téma: Colours -Farby Ročník: 3.ročník ZŠ Vyučovacia hodina: 45 minút Text : Flowers Obrázok 1 Čitateľská pomôcka Prameň: Súkromný archív Motivácia Učiteľ ukáže deťom obrázok lúky s kvetmi a navrhne deťom, aby sa spolu vybrali na lúku pozrieť si kvety, aké tam rastú. Fáza pred čítaním / Predtextové úlohy 1. predtextová úloha Children, look at these flowers. They re very nice, because they re colorfull. Tell me, what colour can you see? 15

16 Žiaci na základe obrázka hovoria, aké farby kvetov vidia. Následne učiteľ pripne na tabuľu slovo flowers (kvety). Slovo prečíta a potom ho prečítajú žiaci. Ďalej pripne učiteľ na tabuľu názvy farieb. Číta ich spolu s deťmi nahlas, potom čítajú žiaci samostatne. Úlohou detí je pripnúť názov farby k farebnému kvetu a danú farbu správne prečítať. (Možnosť využitia interaktívnej tabule.) Obrázok 2 Kvety a farby Prameň: vlastný návrh 2. predtextová úloha - brainstorming Učiteľ napíše na tabuľu slovo family (rodina). Úlohou žiakov je hovoriť slová, ktoré sa spájajú s rodinou. Učiteľ ich píše na tabuľu. Predpokladá sa, že žiaci budú hovoriť členov rodiny. Na konci aktivity učiteľ napíše pred slovo rodina zámeno my (moja) my family. Slovné spojenie prečíta nahlas, žiaci ho zopakujú. Zámeno my žiaci pripnú pred každého člena rodiny my mum, my sister, my brother, my grandmother, my grandfather, my daddy... Tieto slovné spojenia číta celá trieda spoločne, potom jednotlivo. 3. predtextová úloha Chant Look at these... Na tabuli je napísané slovné spojenie Daddy, look at these (Ocko, pozri na tieto). Učiteľ slovné spojenie prečíta. Ďalej využíva ukazovanie na skupinu predmetov, ktoré si dopredu pripravil a ktorých význam je žiakom známy. Úlohou žiakov je pozrieť sa daným smerom, a tak si uvedomiť význam slovného spojenia napísaného na tabuli. Daddy, look at these flowers. Daddy, look at these pictures. Daddy, look at these books. Daddy, look at these bags. Look, look, look, look at. Prameň: vlastný návrh Ukazovanie na predmety sa spojí so slovnou rýmovačkou, ktorú žiaci recitujú a popritom ukazujú na danú skupinu predmetov. 16

17 Fáza počas čítania / Úlohy počas čítania Každý žiak má pred sebou text. (Príloha 2) Najprv číta text učiteľ. Žiaci sledujú text. V tejto časti si žiaci text najprv vypočujú, až potom nastáva samotné čítanie. 1. úloha Pod obrázkom s farebnými kvetmi je napísaná veta: They are beautifull. Učiteľ vetu prečíta, potom ju čítajú žiaci. Ich úlohou je označiť obrázok tváre, ktorý k danej vete patrí. They are beautifull. Obrázok 3 Tváre Zdroj: počítačové obrázky Hlasné čítanie- frontálne 2. úloha - Hra I can see. Môžem vidieť. Jeden zo žiakov prečíta z tabule slovné spojenie, ktoré dokončí podľa vlastného výberu. Vidím červený kvet. I can see a red flower. Druhý žiak príde k tabuli a ukáže na kvet danej farby. Hlasné čítanie žiaci čítajú individuálne Fáza po čítaní / úlohy počítaní Tiché čítanie Úloha 1 Doplň tabuľku Read and colour the flowers for my sister for my Grandma for my brother for me for my Daddy for my Mum Obrázok 4 Pracovná úloha Prameň: vlastný návrh Analýza hodiny: Reakcie žiakov na aktivity súvisiace s čítaným textom boli veľmi pozitívne. Žiaci sa zapájali do úloh. Mali veľkú snahu prísť k tabuli a priradzovať názov farieb k obrázkom. Taktiež bola pre nich zaujímavá rýmovačka chant. 17

18 Boli však aj žiaci, ktorí mali napriek opakovaniu problém s výslovnosťou počas čítania. Prejavilo sa to aj v hre I can see. Prvú časť vety mali prečítať a druhú časť dotvoriť na základe obrazového materiálu. Musela som im pomôcť vytvoriť vetu napr. I can see a red flower. Z mojej osobnej skúsenosti môžem povedať, že žiaci tretieho ročníka sa ešte len učia čítať texty v cudzom jazyku a učiteľ musí byť trpezlivý, pomôcť žiakovi, ale nehodnotiť ho negatívne, aby si nevypestoval istú averziu k cudziemu jazyku. Téma Little Red Riding Hood - rozprávka Ročník: 3. ročník ZŠ Časová dotácia: 3 vyučovacie hodiny Text: 1. časť textu 1. vyučovacia hodina - 1. časť textu Motivácia Obrázok 5 Little Red Riding Hood Prameň: Children, could you tell me : Who is it? She s got a red cap. Žiaci sa snažia uhádnuť, kto je na obrázku. It s Little Red Riding Hood. Today we re going to read the story about this girl. Dnes budeme čítať rozprávku o Červenej čiapočke. Fáza pred čítaním / Predtextové úlohy Úloha1 quesing - hádanie Na tabuli je napísaná veta: Little Red Ridinghood is going to visit her Grandma. Učiteľ vetu prečíta, potom vetu čítajú žiaci. Obrázok 6 Grandma Prameň : pages Where is Little Red Riding Hood going? (To visit her Grandma.) 18

19 What s this? Obrázok 7 Basket Prameň: A basket., What s in the basket? Žiaci hovoria svoje návrhy, čo všetko môže byť v košíku. Môžu hovoriť jedlá, nápoje, alebo podať aj iné svoje návrhy. Úloha 2 Food Na tabuli sú rozmiestnené kartičky so slovami potravín a nápojov. Úlohou žiakov je kartičku prečítať a slová roztriediť do stĺpcov food and drinks. Food Drinks bread milk juice tea pizza cheese water apple butter Úloha 3 Can I have? K slovám s potravinami a nápojmi žiaci pripnú správne obrázky. Jeden žiak sa pýta (prečíta) druhého otázku: Can I have an apple, please? Druhý žiak mu podá obrázok jablka, pričom prečíta vetu Yes, you can. Here you are. (Vety sú napísané na tabuli.) Potom obrázok vloží do košíka. Obmenou môže byť práca v dvojiciach. Žiaci majú na lavici obrázky potravín a nápojov. Správny obrázok vložia do papierového košíka. Fáza počas čítania / Úlohy počas čítania Tiché čítanie Úloha 1 Úlohou žiakov je zistiť, ktoré potraviny a nápoje niesla Červená Čiapočka naozaj v košíku. Po samotnom tichom čítaní žiaci vytriedia z tabule potraviny a nápoje, ktoré v košíku neboli. Učiteľ číta, žiaci sledujú text Úloha 2 Na tabuli je napísaná veta : Look out for the wolf! Učiteľ prečíta vetu, následne ju čítajú žiaci. Každý žiak dostane úlohu vytlačenú na papieri. Má sa pokúsiť zakrúžkovať jednu z odpovedí a, b, c, podľa toho, o ktorej si myslí, že je správna. Look out for the wolf. 19

20 Circle the right letter. a) b) c) Obrázok 8 Pracovná úloha Prameň: pages Vlastný návrh Svoje odpovede žiaci slovne okomentujú. Správny obrázok si vyfarbia. Hlasné čítanie frontálne Úloha 3 minisituation Na tabuli je napísaná veta : See you later. Najprv ju prečíta učiteľ, potom žiaci. Žiaci sa v dvojiciach rozdelia do rolí. Jeden z nich je mama a druhý Červená Čiapočka. Úlohou mamy je vysloviť a gestikuláciou predviesť vetu: Look out for the wolf. Úlohou druhého žiaka je zahrať, ako odchádza Červená Čiapočka, zakývať a vysloviť vetu: See you later. Obidve vety sú napísané na tabuli a žiaci ich si pomáhajú ich čítaním. Fáza po čítaní / úlohy počítaní Úloha 1 Hlasné čítanie individuálne Žiaci prečítajú text rozdelení do rolí mamka, Červená Čiapočka. Dvojice sa pri čítaní striedajú. Úloha 2 Výroba papierových bábok Žiaci dostanú makety mamky, Červenej Čiapočky, vlka, babky a poľovníka. Vymaľujú ich a prilepia na špajlu. Analýza hodiny: Žiaci obľubujú prácu s obrázkami. Potvrdilo sa to aj na tejto vyučovacej hodine. Obrázky priťahujú pozornosť žiakov, sú pre ne motiváciou, rozvíjajú fantáziu a predstavivosť. Žiaci majú radi hádanky spojené s obrázkami. S veľkým záujmom rozmýšľali nad významom vety Look out of the wolf. Zistenie správnej dvojice obrázkov bolo skôr hádaním, ale boli žiaci, ktorí si boli svojím odhadom istí. Veľmi pozitívne reagovali na výrobu postavičiek z rozprávky a na čítanie v rolách. Podobne však ako pri predchádzajúcej hodine boli chyby súvisiace s výslovnosťou. 2. vyučovacia hodina druhá časť textu Motivácia Červená Čiapočka ide navštíviť svoju starú mamu. Čo všetko môže vidieť v lese. What can she see in the forest? Žiaci hovoria svoje návrhy. Potom sa pýta učiteľ, pričom využíva obrázky, ktoré žiakom ukazuje. Žiaci odpovedajú yes / no. Can she see a crocodile? 20

21 Can she see a frog?... Fáza pred čítaním / Predtextové úlohy Úloha 1 obrázkový slovník Každý žiak dostane tabuľku na ktorej sú v stĺpci napísané slová. Jeho úlohou je najprv uložiť a po spoločnej kontrole prilepiť k slovám obrázky. Obrázky si môžu vymaľovať na konci hodiny. wolf door forest house grandma flowers Obrázok 9 Obrázkový slovník Prameň: vlastný návrh Obrázok 10 Sada obrázkov na doplnenie do obrázkového slovníka Prameň: pages Vlastný návrh Úloha 2 Žiaci sa snažia priradiť vety k postavám. Ich úlohou je pokúsiť sa zistiť, ktorá z postáv hovorí danú vetu. Wolf Who is it? Grandma I m hungry! I want to eat you! Little Red Riding Hood I m going to visit my grandma. Prameň: vlastný návrh 21

22 Fáza počas čítania / Úlohy počas čítania Tiché čítanie Úloha 1 Úlohou žiakov je kontrola 2. predtextovej úlohy. Deti si overujú svoj predpoklad a kontrolujú, či správne priradili mená postáv z príbehu o Červenej Čiapočke k vetám. V prípade, že urobili chybu, opravia si ju. Hlasné čítanie frontálne Úloha 2 Na tabuli sú pripnuté obrázky z príbehu. Úlohou žiakov je vyhľadať a prečítať nahlas vetu, ktorá patrí podľa žiakov k danému obrázku. Tiché čítanie, hlasné čítanie individuálne Obrázok 11 Obrázky z deja Prameň: Fáza po čítaní / úlohy počítaní Hlasné čítanie - individuálne Úloha 1 Žiaci použijú postavy z rozprávky, ktoré vyrábali na predchádzajúcej hodine. Príbeh čítajú v rolách s využitím bábok. Postupne sa striedajú skupiny, aby mal každý možnosť aktívneho sa zapojenia do čítania príbehu. Analýza hodiny: S prvou predtextovou úlohou mala asi polovica žiakov problém. Predpokladala som, že slová nepriradia správne, pretože s niektorými sa stretli prvýkrát. Úloha si vyžadovala individuálny prístup. Žiaci, ktorí mali obrázky priradené správne, mohli ich nalepiť. Veľmi sa im páčilo vymaľovávanie obrázkov. Pri druhej predtextovej aktivite veľa žiakov hádalo, kto asi môže vysloviť danú vetu. Neopravovala som ich. Počas samotného čítania textu si mohli samy opraviť chybne priradené vety. Na konci vyučovacej hodiny chceli 22

23 všetci čítať v rolách. Boli žiaci, ktorí mali problém sústrediť sa, keď čítala iná skupina. Preto som im dovolila domaľovať obrázky z prvej predtextovej úlohy. 3. vyučovacia hodina tretia časť textu Motivácia: Today we are going to read the last part of the story. What do you mean, what will happen when Little Red Riding Hood will visit her Grandma? Čo si myslíte, čo sa stane, keď Červená Čiapočka navštívi svoju starú mamu? Žiakom dovolím vyjadriť svoje očakávanie v rodnej reči. Rozprávajú o tom, čo bude nasledovať v poslednej časti príbehu. Úloha 1 Read and colour the pictures Úlohou žiakov je vymaľovať obrázok na základe inštrukcií, ktoré čítajú žiaci nahlas a individuálne. Obrázok 12 Little Red Riding Hood with a wolf Prameň: pages The wolf has got big green eyes. white teeth. brown ears. He is brown. The Little Red Riding Hood has got blu eyes. yellow hair. She is wearing a red coat and shoes. Fáza počas čítania / Úlohy počas čítania Tiché čítanie Úloha 1 Zistite, aká nová postava vystupuje v rozprávke. Žiaci majú počas čítania zistiť, že novou postavou je a hunter. Ich úlohou je vybrať správny obrázok z obrázkov na tabuli, ktorý podľa nich patrí k slovu a hunter. Z tabule majú vybrať postavu poľovníka. Hlasné čítanie frontálne Úloha 2 Úlohou detí je doplniť pravú stranu tabuľky na základe prečítaného textu. Učiteľ slová píše aj na tabuľu. 23

24 Little Red Riding Hood Grandma, what big... Wolf All the better to...you. see eyes ears teeth hear eat Obrázok 13 Obrázkový slovník Prameň: pages Vlastný návrh Úloha 3 Žiaci v dvojiciach precvičujú dialóg medzi vlkom a Červenou Čiapočkou. Pomáhajú si čítaním fráz z tabuľky. Fáza po čítaní / úlohy počítaní Úloha 1 Role play Učiteľ rozdelí deti do rolí a spoločne si prečítajú celý príbeh o Červenej Čiapočke. Úloha 2 Ordering Úlohou žiakov je zoradiť obrázky z rozprávky v správnom poradí. Obrázok 14 Sada obrázkov na označenie poradia Prameň: pages Vlastný návrh 24

25 Úloha 3 Túto úlohu môžu žiaci urobiť doma, ak to nestihnú v škole. Rozstrihajú si obrázky a v správnom poradí ich nalepia na papier formátu A4. Obrázky si vymaľujú, Môžu domaľovať chýbajúce postavy, alebo časti z deja, prípadne dolepiť nové obrázky. Taktiež môžu napísať slová, ktoré si z rozprávky zapamätali. Hotové práce učiteľ zozbiera a urobí z nich výstavu s názvom Little Red Riding Hood. Analýza hodiny: Na úvod hodiny mali žiaci hovoriť, čo bude na hodine nasledovať. Nevymýšľali nič nové, ale hovorili pokračovanie na základe asociácie so slovenskou verziou rozprávky o Červenej Čiapočke. Túto skutočnosť však nepovažujem za niečo negatívne, naopak, myslím si, že poznanie textu v rodnom jazyku im pomáha k lepšiemu porozumeniu. Úlohu, v ktorej mali vymaľovať obrázok na základe inštrukcií sme vypracovali spoločne, pretože nie všetci žiaci boli schopní samostatnej práce. V úlohe 2 počas čítania textu, mali problém s výslovnosťou. Veľmi sa im páčili úlohy po čítaní. Tak ako pri predchádzajúcej hodine, žiaci, ktorí mali problém sústrediť sa na čítanie ostatných spolužiakov, si mohli vymaľovávať obrázky. Téma : Sandy s breakfast Ročník: 4. ročník ZŠ Časová dotácia: 2 vyučovacie hodiny Text: Sandy s breakfast Motivácia: Sandy is very hungry. He is sad. Obrázok 15 Smutný Sandy Prameň: : pages Ukážem deťom obrázok. Sandy je veľmi hladný. Je smutný. Who want s to feed him? Kto ho chce nakŕmiť? Učiteľ napíše na tabuľu vetu: Can you feed Sandy, please? Vetu prečíta, potom ju prečítajú deti. Následne chodí po triede a pýta sa otázku s oslovením žiaka. Odpoveďou je yes/no. Peter, can you feed Sandy? Oliver, can you feed Sandy? Fáza pred čítaním / Predtextové úlohy Úloha 1 Brainstorming What s in the cupboard? Čo je v skrinke? Úlohou žiakov je hovoriť návrhy, čo všetko môže byť v kuchynskej skrinke. Učiteľ píše postrehy na tabuľu. Potom spoločne so žiakmi podčiarknu food jedlo. 25

26 Obrázok 16 Potravinová skrinka Prameň: : pages Úloha 2 What time is it? Na makete hodín je naznačený čas osem hodín. Učiteľ prečíta vetu z tabule: What s the time? Potom číta odpoveď, pričom číslovka je vynechaná: It s... o clock. Žiaci odpoveď doplnia podľa obrázka hodín. It s eight o clock. Učiteteľ sa opýta Is it breakfast? Sú raňajky? Yes. Postupne sa na makete hodín bude meniť čas. Pri úlohe si žiaci pomáhajú čítaním z tabule. Učiteľ: What time is it? Žiak: It s...o clock. Učiteľ: Is it breakfast? Žiak: Yes/ No Fáza počas čítania / Úlohy počas čítania Tiché čítanie Úloha 1 Draw, what s in the cupboard. Žiaci na základe prvého čítania textu kreslia do pripravenej makety skrinky, čo všetko v nej je cereálie, pomarančový džús, Sandine jedlo. Učiteľ usmerní žiakov, aby Sendine jedlo nakresli správne. Na tabuľu napíše a prečíta behind. Sandy s food is behind the cereal. Sandine jedlo je za cereáliami. Žiaci ho musia do makety takto zakresliť. Hlasné čítanie Úloha 2 Žiaci majú po prečítaní doplniť vetu. Sandy loves.... (sausages) Na tabuli sú pripnuté obrázky postáv z príbehu Sandy, otec, dcéra. Vedľa nich je napísaná veta. The sausages are for me. Žiaci majú priradiť vetu k obrázku človeka, ktorý danú vetu v príbehu vyslovil. The sausages are for me. Obrázok 17 Postavy Prameň: pages Úloha 3 Úlohou žiakov je vyhľadať v texte vetu a zistiť jej význam. I m late. Hlasné čítanie 26

27 Fáza po čítaní / úlohy počítaní Úloha 1 Žiaci čítajú text v rolách. Potom príbeh zahrajú v rolách. Dbajú na správnu výslovnosť. Úloha 2 Draw: Where is bad Sandy and where are sausages. Úlohou žiakov je nakresliť situáciu z príbehu, v ktorej sa žiaci dočítali o tom, kde je Sandy a kde sú špekáčky. Ak žiaci túto úlohu nestihnú, vypracujú ju doma v rámci domácej hodiny. Analýza hodiny: Žiaci reagovali spontánne, so záujmom. Mali problém s výslovnosťou novej slovnej zásoby. Najviac sa im páčilo rolové čítanie a role - play. Pre krátkosť času sa nemohli vystriedať všetci žiaci. Ale keďže text je naplánovaný na dve vyučovacie hodiny, žiaci, ktorí sa nestihli zapojiť, si to skúsia na ďalšej hodine. Veľmi sa im páčilo grafické spracovanie príbehu v učebnici a jeho humornosť. Obrázky z učebnice pomáhajú žiakom pochopiť význam textu. 2. vyučovacia hodina Zhodnotenie domácej úlohy Na úvod zhodnotí učiteľ domácu úlohu. Žiaci prichádzajú v skupinách po štyroch pred tabuľu a ukážu ostatným, čo nakreslili na papieri A4. Hlasné čítanie textu Text číta spoločne celá trieda. Žiaci dbajú na správnu výslovnosť. Nahrávka posluch Žiaci si vypočujú nahrávku. Pomocou nej si môžu lepšie fixovať intonáciu a výslovnosť. Role - play Skupiny žiakov, ktoré neprezentovali text na predchádzajúcej hodine, ho prečítajú na tejto hodine Test (Príloha 5) Na tejto vyučovacej hodine žiaci píšu krátky test, ktorý testuje ich porozumenie textu Sandy s breakfast. Test píšu žiaci individuálne. Zadania úloh čítajú všetci žiaci spolu. V prípade, že niekto zadaniu nerozumie, učiteľ sa mu snaží objasniť význam úlohy. Analýza testu Test som sa snažila zostaviť tak, aby korešpondoval s teoretickými východiskami pre prípravu testu a aby obsahoval niektoré z typov úloh, ktoré boli opísané v druhej kapitole. Každú testovaciu úlohu sme si spoločne prečítali. Ak jej žiaci nerozumeli, vysvetlila som im ju. Úlohu však museli vypracovať samostatne. Žiaci napísali najlepšie druhú úlohu 81% žiakov ju vypracovalo správne. Naopak najhoršie napísali štvrtú úlohu 48% žiakov ju vypracovalo správne. V tejto úlohe sa vyskytli aj slová, ktoré sa v texte nenachádzali, ale s ktorými sa žiaci stretávajú počas vyučovacích hodín 27

28 anglického jazyka. Napr. slovo good. Nepýtala som sa, či bol Sandy zlý (čo sa vyskytlo v texte), ale pýtala som sa, či bol Sandy dobrý. Takáto obrátená úloha je v súlade s didaktickými východiskami pre test. Prvú úlohu napísalo správne 70% žiakov a tretiu úlohu 62 % žiakov. Známkou som ohodnotila len žiakov, ktorí test napísali výborne. Spoločne sme si celý test slovne vyhodnotili. Zastavili sme sa pri každej úlohe. Žiaci mali možnosť opraviť si úlohy samy. Aj to považujem za spôsob, alebo cestu k lepšiemu porozumeniu. 28

29 ZÁVER Predloženej OPS približuje problematiku čítania s porozumením, ktoré pokladám za dôležitú a neoddeliteľnú súčasť vyučovacieho procesu cudzieho jazyka. Mojím cieľom bolo opísať postupy a metódy práce s textom tak, aby boli žiaci vedení k tomu, aby text nečítali iba mechanicky. Sústredila som sa na receptívne jazykové zručnosti a na vytváranie rôznych typov úloh pri práci s textom. Dovolím si konštatovať, že väčšia integrácia problémových úloh, či úloh pred čítaním, počas čítania a po čítaní vo vyučovaní jednotlivých tém učebných plánov sa stáva osožnou pre žiaka aj pre učiteľa. Ak sa chce vyučujúci vyhnúť tomu, aby práca s textom bola len mechanickým čítaním, je dôležité, aby vyučovacia hodina zameraná na čítanie s porozumením bola vopred pripravená. Učiteľ si má určiť jasný cieľ a stanoviť, aké typy úloh pred čítaním, počas čítania a po čítaní včlení do vyučovacieho procesu. Čítanie s jasným cieľom, jednoznačne uľahčí porozumenie textu. Systém vo vyučovaní dosiahneme tým, ak sa budeme pridržiavať určitej progresie, to znamená, ak zaradíme do vyučovacieho procesu také typy aktivít, ktoré budú pre žiakov motivujúce. Rozvíjať čitateľské zručnosti a návyky u žiakov môžeme prostredníctvom rôznych úloh a cvičení. Za veľmi dôležitú súčasť vyučovania považujem problémové úlohy, brainstorming, dramatizáciu. Didaktický test považujem za dôležitý prostriedok spätnej väzby pre učiteľa, ale aj pre žiaka. V mojej pedagogickej praxi sme často postavení pred úlohu vytvoriť pre žiakov didaktický test. Testovanie čítania s porozumením pokladám za veľmi náročný proces, ktorý si vyžaduje správne zvolenie úloh, prostredníctvom ktorých učiteľ dokáže zistiť, či žiak porozumel prečítanému textu. Verím, že predložená OPS bude prínosom a obohatením aj pre ostatných kolegov a pomôže im dospieť k novým poznatkom v oblasti komunikatívnej didaktiky a nadobudnúť nové informácie pri práci s textom. 29

30 ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ZDROJOV 1. Brown, H. Douglas Teaching by Principles: Interactive Language Teaching Metology. Prentice Hall Regents. New York ISBN BRUMFIT, Ch Problems and Principles in English Teaching. Pergamon Press. Oxford ISBN Davies P. A. Graham C. Zabadoo 1 ClassnBook. Oxford University Press. New York ISBN -13: Davies P. A. Graham C. Zabadoo 2 ClassnBook. Oxford University Press. New York ISBN 13: Homolová, E Introduction to Teaching English as a Foreign Language. Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove. Prešov ISBN Marciová, M Tvorba didaktických testov v anglickom jazyku. Metodicko pedagogické centrum. Bratislava ISBN Prucha, J Moderní pedagogika. Portál. Praha ISBN Prucha, J. - Walterova,E. - Mareš, J Pedagogický slovník. Portál. Praha ISBN Straková, Z Teaching and Learning English Language. Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove. Prešov ISBN Straková, Z Introduction to Teaching English as Foreign Language. Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity. Prešov ISBN Tandlichová, E Práca s textom vo vyučovaní anglického jazyka. Slovenské pedagogické nakladateľstvo. Bratislava:1991. ISBN Weir, C Understanding and Developing Language Tests. Prentice Hall Europe ISBN X Internetové zdroje 1. Cambell, J. R. et al Framework and Specifications for PIRLS Assessment. Boston College, 2001.[online], [cit ]. Dostupné na internete: 2. Hrdina, Ľ. Moderná škola. [online]. [ ] Dostupné na: < 3. Text [online]. [ ]. Dostupné na: < 30

31 ZOZNAM PRÍLOH Príloha 1 Výroba čitateľskej pomôcky Príloha 2 Flowers Príloha 3 Little Red Ridinghood Príloha 4 Sandy s breakfast Príloha 5 Sandy s breakfast 31

32 Príloha 1 Výroba čitateľskej pomôcky Prameň: vlastný návrh 32

33 Príloha 2 Flowers FLOWERS Daddy, look at these flowers. They are beautifull. I can see blu, red, white, green, yellow and pink flowers. I want to take some. A blue flower for my Mum. A red flower for my Grandma. A white flower for my sister. A green flower for my brother. A yellow flower for you Daddy And a pink flower for me. Beautifull flowers for my family. Prameň: vlastný návrh Obrázok Flowers Prameň: 33

34 Príloha 3 Little Red Riding Hood Little Red Riding Hood 1. časť Little Red Ridinghood is going to visit her Grandma. Red Ridinghood: It s Grandma s birthday. Mum, can I have a basket with some food for Grandma? Mother: Yes, you can. Here you are. Red Ridinghood: Thank you Mum. Mmm. Chocolates, bread, butter, milk, apples for Grandma! Mum: Goodbye! And look out for the wolf! Red Ridinghood: Yes, Mum. See you later! 2. časť In the forest Wolf: Where are you going Little Red Ridinghood? Red Ridinghood: I m going to visit my Grandma. Wolf: Look over there. How beautifull flowers. Let s pick up some. Red Ridinghood: Flowers for Grandma! In the Grandma s house Knock, knock at the door. Grandma: Who is it? Wolf: Little Red Ridinghood! Grandma: Come in! Wolf: I m a hungry wolf! I want to eat you! 3. časť Later knock, knock at the door Wolf: Who is it? Red Ridinghood: Little Red Ridinghood. Wolf: Come in. Red Ridinghood: Grandma, what big eyes! Wolf: All the better to see you. Red Ridinghood: Grandma, what big ears! Wolf: All the better to hear you. Red Ridinghood: Grandma, what big teeth! Wolf: All the better to eat you. Red Ridinghood: Help! Hunter: I m here. Wolf, run away! Red Riding hood: Thank you and happy birthday Grandma! Prameň: Spracované podľa učebnice Zabadoo 1 (vlastná úprava) 34

35 Príloha 4 Sandy s breakfast Prameň: učebnica Zabadoo 2 35

36 Príloha 5 Test TEST 1. Circle the right answer Who is Sandy? a) It s a dog. b) It s a cat. c) He s a boy. 2. Match the time with the word breakfast. Breakfast 3. Circle True (T)/ False (F) Sandy loves cereal. T / F The sausages are for the father. T / F Sandy s food is behind the cereal. T / F Sandy s food is in the fridge. T / F The father is late. T / F 4. Write yes / no Is Sandy hungry?... Is Sandy good?... Is Sandy at home?... Is the father late?... Prameň: Vlastný návrh 36