Záverečný účet obce Smižany za rok 2014

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Záverečný účet obce Smižany za rok 2014"

Prepis

1 Záverečný účet obce Smižany za rok Rozpočet obce na rok Rozbor plnenia príjmov za rok Rozbor čerpania výdavkov za rok Hodnotenie plnenia programov obce 5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu 6. Bilancia aktív a pasív k Prehľad o stave a vývoji dlhu k Podnikateľská činnosť obce a hospodárenie príspevkovej organizácie 9. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči: a) zriadeným a založeným právnickým osobám rozpočtovým organizáciám b) zriadeným a založeným právnickým osobám príspevkovým organizáciám c) ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom d) štátnemu rozpočtu 10. Schválenie záverečného účtu za rok /31

2 1. Rozpočet obce na rok 2014 Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok Obec v roku 2014 zostavila rozpočet podľa ustanovenia 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2014 bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva č. 453/ zo dňa : Prebytok v EUR Príjmy Výdavky Schodok Bežný rozpočet , , ,17 Kapitálový rozpočet , , ,51 Finančné operácie 0, , ,00 Spolu , , ,68 Zmeny rozpočtu boli v priebehu roka vykonané rozpočtovými opatreniami: Dátum zmeny Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením Zmena rozpočtu rozpočtu schválená uznesením číslo v príjmoch rozpočtovým - rozpočtové opatrenie podľa 14 ods. 2 v Eur opatrením písm. a) b) c) ods. 2 písm. b) a c) - neschválené 0,00 0,00 Poradové číslo zmeny rozpočtu Zmena rozpočtu vo výdavkoch v Eur /35/ ods. 2 písm. b) a c) , , /35/ ods. 2 písm. d) , , /35/ ods. 2 písm. a) 0,00 0, /35/ ods. 2 písm. c) 0, , /36/ ods. 2 písm. b) a c) , , /36/ ods. 2 písm. b) a d) 0,00 0, /36/ ods. 2 písm. a) 0,00 0, /37/ ods. 2 písm. a) 0,00 0, /37/ ods. 2 písm. b) a c) , , /37/ ods. 2 písm. b) a c) 2 363, , /38/ ods. 2 písm. a) 0,00 0, /39/ ods. 2 písm. b) a c) , , /39/ ods. 2 písm. a) 0, , /40/ ods. 2 písm. a) 0,00 0, /41/ ods. 2 písm. b) 0,00 0, /41/ ods. 2 písm. b) a c) , , /41/ ods. 2 písm. a) 0,00 0, /41/ ods. 2 písm. a) 0,00 0, Oznámenie z Okresného úradu Košice, projekt PRINED , ,07 2 /31

3 Rekapitulácia rozpočtu 2014 po úpravách: Prebytok v EUR Príjmy Výdavky Schodok Bežný rozpočet , , ,13 Kapitálový rozpočet , , ,00 Finančné operácie , , ,13 Spolu , ,04 0,00 Súčasťou rozpočtu obce je rozpočet rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Základnej školy na Komenského ulici, Základnej umeleckej školy v Smižanoch a príspevkovej organizácie Obecné kultúrne centrum. 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014 Kód Kód zdroja Názov Schválený rozpočet 2014 Upravený rozpočet 2014 Skutočnosť k % Výnos dane z príjmov pre samospr , , ,26 100, Dane z príjmov , , ,26 100, Daň z pozemkov , , ,22 94, Daň zo stavieb , , ,93 99, Daň z bytov 3 200, , ,29 102, Daň z nehnuteľnosti , , ,44 97, Daň za psa 5 800, , ,45 89, Daň z ubytovania , , ,20 111, Daň za verejné priest , , ,44 68, Za komunálne odpady , , ,24 94, Zo zrušených miestnych poplatkov 0,00 0,00 748,80 0, Dane za špecifické služby , , ,13 95,96 1 Daňové príjmy spolu , , ,83 100, Iné príjmy z podnikania 0,00 83,92 83,92 100, Z prenajatých pozemkov - hroby 2 000, , ,52 76, Z prenajatých pozemkov 9 500, , ,76 50, Z prenajatých budov 9 900, , ,47 104, Z prenájmu bytov , , ,88 100, Príjmy z vlastníctva majetku , , ,55 94, Poplatok za overenie 5 200, , ,00 92, Stavebný úrad , , ,32 100, Ostatné poplatky 400,00 735,00 976,68 132, Licencie , , ,00 46, Pripojovací poplatok 0,00 0,00 883,00 0, Z predaja služieb, energii 1 500, , ,29 100, Za odpadové nádoby, sklad. zásoby 1 500, ,00 743,28 49, Príjmy z cest. ruchu - vstupné , , ,70 80, Inzercia 1 200, , ,13 96, Príjem z predaja kníh 50,00 50,00 49,80 99, Za opatrovateľskú službu , , ,19 124, Donáška obedov 600,00 600,00 836,22 139,37 3 /31

4 Vstupné - klzisko 1 000, ,00 214,90 21, Knižnica 600,00 600,00 567,84 94, Služby požiarnej ochrany 100,00 100,00 0,00 0, Príjem ZUŠ 0, , ,83 131, Príjem ZŠ na ul. Komenského 0, , ,43 189, Príjem MŠ Ružová 3 500, , ,00 98, Príjem MŠ Komenského 2 230, , ,00 97, Príjem MŠ Zelená 700,00 700,00 672,00 96, Za stravné v ŠJ Ruž.,Zel.- vo výške réžie 5 100, , ,59 110, Za znečisťovanie ovzdušia 250,00 250,00 253,53 101, Administratívne a iné poplatky , , ,73 115, Z vkladov 140,00 140,00 218,60 156, Z účtov finančného hospodarenia 30,00 30,00 0,00 0, Úroky z domácich vkladov 170,00 170,00 218,60 128, Vrátené neoprávnené soc. dávky 0,00 0,00 137,34 0, Z náhrad poistného plnenia 0,00 0,00 123,68 0, Z výťažkov stávkových spoločnosti 6 800, , ,12 99, Z dobropisov 0,00 0, ,80 0, Iné príjmy - zisk z pod. činnosti 0, , ,36 101, Iné nedaňové príjmy 6 800, , ,30 106,30 2 Nedaňové príjmy spolu , , ,18 106, Granty 0,00 600,00 769,28 128, Granty - ŠU 412,39 412,39 412,39 100, T1,2 Transfer na aktivačnú činnosť 7 000, , ,56 121, Transfer - voľba prezidenta 0, , ,12 100, Transfer - voľby do EP 0, , ,01 100, Transfer - komunálne voľby 0,00 0, ,35 0, Transfer zo ŠR na rozvoj kult. dedičstva 0,00 600,00 600,00 100, T1,2 Dotácia na chránené prac. - knižnica 2 643, , ,34 80, T1,2 Dotácia na chránené prac. - ob.polícia 3 227, , ,00 117, T1,2 Dotácia na asistenta učiteľa 7 299, , ,13 96, T1,2 Dotácia na podporu zamestnanosti 6 327, , ,37 67, Na prenesený výkon štat.správy stavebný úrad 8 068, , ,55 100, register obyvateľstva 2 863, , ,55 100, cestná doprava 446,15 377,35 377,35 100, životné prostredie 791,00 711,00 711,00 100, agenda osobit.príjemcu 400,00 400,00 510,45 127, Starostlivosť o vojnové hroby 0,00 111,32 111,32 100, Na sociálne veci rodinné prídavky 6 000, , ,56 119, školské stravovanie , , ,03 75, učebné pomôcky , , ,73 73, sociálne dávky 0, , ,30 37, terénna sociálna práca , , ,53 100, terénna sociálna práca - nový projekt , ,38 0,00 0, dotácia NP POS 0, , ,00 100, Transfery z KŠÚ na školstvo , , ,00 98, Transfer výchova a vzdel. MŠ , , ,00 113, Spoločný školský úrad , , ,00 100, Dotácia - projekt PRINED 0,00 0, ,07 0, Z rozpočtu obce na školský úrad 2 422, , ,23 100,00 4 /31

5 Z rozpočtov obcí na školský úrad 2 505, , ,57 78, S1,2 Dotácia kaštieľ - bežné výdavky 0, , ,95 100, Tuzemské bežné transfery , , ,74 96,32 Bežné príjmy , , ,75 99, Príjem z predaja pozemkov 0,00 0, ,48 0, Príjem z predaja poz. - Panský kruh , , ,28 45, Kapitálové príjmy z majetku , , ,76 47, Prísp. na infraštruktúru - Panský kruh , , ,00 67, Dotácia na IBV RO z Ekofondu , ,00 0,00 0, Revitalizácia centra obce , ,51 0,00 0, S1,2 Dotácia kaštieľ - kapitálové výdavky , , ,62 100, Tuzemské kapitálové granty , , ,62 17,57 Kapitálové príjmy , , ,38 19, D Zost.prost. z pred. roka - ZŠ Kom. 0, , ,08 100, D Zost.prost. z pred. roka - úroky,učeb. 0,00 198,12 198,12 100, D Zost.prost. z pred. roka 0, , ,55 62, Zost. predch.roka-školský úrad 0,00 416,90 416,90 100, Zost. predch.roka - ZUŠ 0, , ,00 100, Z rezervného fondu 0, , ,78 100, Návratné finančné výpomoci 0, , ,13 70,68 Finančné príjmové operácie 0, , ,56 75,69 Príjmová časť rozpočtu , , ,69 66,62 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014 Kód Názov Schválený rozpočet 2014 Upravený rozpočet 2014 Skutočnosť k % Výdavky verejnej správy 610 Mzdy, platy - spolu , , ,02 99, Mzdy, platy , , ,06 99, Mzdy, platy , , ,41 99, Mzdy, platy , , ,81 99, Mzdy, platy , , ,04 99, Mzdy, platy , , ,70 99, Živ. jubileá 2 830, , ,00 99, Odvody poisťovniam , , ,69 99, Príspevok do DDP 3 453, , ,03 98, Poistné a príspevky poisť , , ,72 99, Cestovné tuzemské, zahranič. 500,00 500,00 374,42 74, Energie, voda a komunikácie , , ,80 74, Energie , , ,30 67, Vodné, stočné 1 700, ,00 685,74 40, Poštovné a telek.služby , , ,85 94, Internet 1 200, , ,91 87, Materiál , , ,71 76, Interiérové vybavenie 100,00 100,00 0,00 0, Výpočtová technika 2 000, , ,95 84, Prístroje, zariadenia 100,00 100,00 86,87 86, Špeciálne prístroje 0,00 89,00 89,00 100, Všeobecný materiál 5 500, , ,08 87, Knihy,časopisy,noviny 700,00 700,00 688,55 98,36 5 /31

6 Prac.odevy, obuv 250,00 250,00 57,26 22, Softver a licencie 2 250, ,00 798,96 35, Reprezentačné 2 442, , ,04 82, Dopravné 3 810, , ,32 82, Palivá,mazivá,oleje 1 500, , ,51 98, Servis, údržba vozidiel 800,00 250,00 214,74 85, Poistenie (vozidiel) 1 160, ,00 546,14 47, Karty,známky,poplatky(vozidlá) 350,00 350,00 344,93 98, Štandardná údržba 9 460, , ,72 88, Údržba výpočtovej techniky 200,00 200,00 131,00 65, Údržba prevádz.stroj.zar.,nárad. 120,00 120,00 0,00 0, Údržba špeciálnych strojov 0,00 663,00 662,97 100, Údržba budov,priestor.objektov 3 300, , ,80 99, Údržba softvéru 5 840, , ,95 84, Služby , , ,12 90, Školenia,kurzy 1 700, , ,00 91, Propagácia,reklama,inzercia 1 000, ,00 258,40 25, Všeobecné služby 2 500, , ,41 85, Elektronické aukcie 2 000, , ,96 66, Smižiansky hlásnik 6 000, , ,80 85, SMS hlásnik 0,00 270,00 270,00 100, Špeciálne služby 6 000, , ,97 77, Náhrady mzdy a platu 100,00 100,00 0,00 0, Štúdie, expertízy, posudky 1 500, , ,16 86, Stravovanie , , ,16 99, Poistné 2 530, , ,15 95, Prídel do social. fondu 3 850, , ,93 90, Vrátenie príjmov min.období 0,00 190,22 205,76 108, Kolkové známky 1 000, ,00 389,00 38, Odmeny poslancom , , ,66 93, Úhrady za služby verejnosti 960,00 960,00 956,04 99, Reprezentačné výdavky - cattering 1 000, ,00 860,00 86, Vratky 0, , ,72 100, Transféry 6 322, , ,77 88, Transfer ŠU 2 422, , ,67 100, Transfery občian.združ.a nad , , ,20 61, Členské prísp.-zmos, ZZO SR 1 900, , ,85 99, Na nemocenské dávky 0,00 373,05 373,05 100,00 spolu , , ,60 94, Finačná a rozpočtová oblasť Poplatky a odvody 3 000, , ,42 92, Manipulačné poplatky 0,00 500,00 500,00 100,00 spolu 3 000, , ,42 93, Voľby 600 Voľba prezidenta 0, , ,12 100, Voľby do EP 0, , ,01 100, Voľby komunálne 0,00 0, ,35 0,00 spolu 0, , ,48 122, Transakcie verejného dlhu Úroky bankám , , ,98 101,54 celkom , , ,98 101,54 6 /31

7 01 - Celkom , , ,48 96, Verejný poriadok a bezpečnosť 611 Mzdy, platy, odmeny , , ,09 98, Mzdy - chránené pracovisko 4 390, , ,41 97, Odvody poisťovniam , , ,14 97, Odvody poisťovniam - chrán. prac , , ,49 101, DDP 1 267, , ,26 96, Poistné a prísp. poisťovniam , , ,89 97, Tuzemské cestovné náhrady 50,00 50,00 29,75 59, Energie, voda, komunikácie 3 000, , ,74 92, Energie 2 100, , ,24 100, Vodné, stočné 300,00 300,00 200,60 66, Telekomunikačné služby 600,00 600,00 475,90 79, Materiál 5 210, , ,90 76, Interiérové vybavenie 500,00 300,00 39,15 13, Výpočtová technika 500,00 141,00 90,00 63, Špeciálne prístroje, náradie 60,00 89,00 89,00 100, Všeobecný materiál 1 200, ,00 891,28 74, Špeciálny materiál 200,00 200,00 154,00 77, Knihy, noviny, časopisy 25,00 25,00 0,00 0, Pracovné odevy, obuv 2 500, , ,21 88, Potraviny - pitný režim 25,00 25,00 24,26 97, Nehmotný majetok 200,00 200,00 60,00 30, Dopravné 4 480, , ,84 91, Palivo, mazivá, oleje 3 300, , ,40 89, Servis, údržba vozidiel 750, , ,41 94, Poistenie vozidla 430,00 430,00 400,03 93, Štandardná údržba 730,00 730,00 364,43 49, Výpočtovej techniky 50,00 50,00 0,00 0, Prevádzkových strojov a prístr. 100,00 100,00 0,00 0, Špeciálnych prístrojov 360,00 360,00 268,43 74, Údžba budov 100,00 100,00 0,00 0, Údržba prac.odevov,obuvi a pod. 30,00 30,00 6,00 20, Údržba softvéru 90,00 90,00 90,00 100, Prenájom zariadení 1 296, , ,00 90, Služby 4 220, , ,29 65, Školenie 40,00 40,00 0,00 0, Všeobecné služby 2 800, , ,73 79, Všeobecné služby - revízie 1 000, ,00 410,66 41, Náhrady - preventívne prehliadky 100,00 100,00 98,40 98, Poplatky 30,00 30,00 19,50 65, Kolkové známky 50,00 50,00 0,00 0, Dohody mimo prac. pomeru 200,00 200,00 177,00 88, Na členské príspevky 66,00 66,00 66,00 100, Na nemocenské dávky 0,00 0,00 100,74 0,00 spolu , , ,08 95, Ochrana pred požiarmi 632 Energie, vodné a komunik , , ,14 65, Energie 2 000, , ,14 67, Vodné, stočné 70,00 70,00 0,00 0, Materiál 2 700, , ,70 86, Všeobecný materiál 200,00 200,00 72,44 36,22 7 /31

8 Špeciálny materiál 1 000, , ,26 90, Pracovné odevy 1 500,00 0,00 0,00 0, Dopravné 3 100, ,00 953,33 30, Palivo, mazivá, oleje ,00 600,00 600,00 100, Servis, údržba vozidiel 2 000, ,00 180,73 9, Poistenie vozidiel 500,00 500,00 172,60 34, Štandardná údržba 300,00 300,00 0,00 0, Údržba budov,priest.,objektov ,00 300,00 0,00 0, Služby 2 436, , ,41 74, Konkurzy a súťaže 500,00 500,00 0,00 0, Všeobecné služby 400,00 400,00 353,36 88, Poistné 36,00 36,00 35,85 99, Odmeny na základe dohôd o VP 1 500, , ,20 95,55 spolu , , ,58 60, Celkom , , ,66 92, Správa a údržba ciest Všeobecný materiál 3 500, , ,14 79, Štandardná údržba , , ,96 62, Opravy cestných komunikácií , , ,68 95, Zimná údržba ciest , ,00 473,28 9, Nástrek prechodov 1 000, ,00 162,00 16,20 spolu , , ,10 65, Cestovný ruch Cestovné zahraničné 200,00 200,00 155,40 77, Všeobecný materiál 2 500, , ,19 96, Všeobecný materiál - Slov. raj 700,00 700,00 0,00 0, Reprezentačné 1 500, , ,41 92, Prepravné 1 000, ,00 0,00 0, Údržba objektov priestorov Slov. raj 2 000, ,00 0,00 0, Propagácia, reklama 1 300, ,00 700,36 53, Web stránka 900,00 900,00 275,08 30, Všeobecné služby 1 000, ,00 676,80 67, Vstupná brána - Slov. raj 2 000,00 336,00 0,00 0, Poistné návštevníkov Slov.raj 1 600, ,00 433,90 27, Odmeny na zákl.dohôd 700,00 700,00 512,12 73, Transfer na Mikroregión Sl. raj 3 918, , ,02 99,52 spolu , , ,28 59, celkom , , ,38 62, Nakladanie s odpadmi Všeobecný materiál, odpadové nádoby 1 600, , ,85 99, Likvidácia a uloženie odpadu , , ,57 99, Príspevok odpady 50,00 50,00 33,00 66,00 spolu , , ,42 99, Nakladanie s odpad. vodami Všeobecný materiál 600,00 600,00 493,59 82, Údržba zariadení 2 000, , ,95 73, Všeobecné služby 3 500, , ,22 39,49 spolu 6 100, , ,76 54, Ochrana životného prostredia 8 /31

9 Všeobecný materiál 500,00 500,00 500,00 100, PHM do kosačiek - Bystrička,Brusník 500,00 500,00 492,17 98, Nájomné budov, priestor., objekt 3,32 3,32 3,32 100, Konkurzy a súťaže 130,00 130,00 118,26 90, Všeobecné služby - vyčistenie prehrádzok 5 000, , ,98 51,94 Spolu 6 133, , ,73 60, celkom , , ,91 96, Rozvoj bývania Zrážková voda - nájomné byty 400,00 400,00 144,77 36, Všeobecný materiál 700,00 700,00 206,50 29, Servis výp.techniky 150,00 150,00 0,00 0, Údržba budov, priestorov 7 000, , ,06 38, Aktualizácia softvéru 120,00 120,00 109,20 91, Všeobecné služby 2 000, , ,28 68, Vytýčenie pozemkov Panský kruh 5 000, ,00 727,00 14,54 spolu , , ,81 34, Rozvoj obce (bežná činnosť v obci, aktiv.čin.) 611 Mzdy, platy , , ,88 97, Odvody poisť., odvody z dohôd , , ,60 96, Príspevok do DDP 617,00 617,00 283,74 45, Poistné a prísp. poisťovniam , , ,34 93, Elektrina - fontána 500,00 500,00 424,00 84, Voda - fontána 400,00 400,00 45,71 11, Materiál 7 790, , ,33 85, Prac.stroje, náradie 700,00 700,00 408,35 58, Prac.stroje, náradie AČ 500, , ,80 98, Všeobecný materiál 2 315, , ,51 85, Všeobecný materiál - AČ 2 200, , ,66 91, Prac. odevy,obuv, ochr.pom. 775,00 775,00 512,28 66, Prac. odevy,obuv, ochran. AČ 500, , ,50 77, Palivá do kosačiek a iných stroj. 800,00 800,00 641,23 80, Dopravné 4 720, , ,45 93, Palivo,mazivá,oleje , , ,90 94, Servis, údržba, opravy , , ,13 96, Poistenie 420,00 420,00 392,00 93, Prepravné 300,00 300,00 185,42 61, Štandardná údržba , , ,78 94, Údržba prevádz. strojov, príst ,00 500,00 453,06 90, Údržba budov - vlastný zdroj , , ,72 94, Prenájom budov, priestorov 1 000, ,00 854,95 85, Služby , , ,30 78, Školenie 1 000, ,00 962,00 96, Všeobecné služby 500,00 500,00 175,42 35, Všeobecné služby - revízie 2 000, ,00 0,00 0, Externý manažment - projekty 3 000, , ,00 87, Náhrady 100,00 100,00 40,00 40, Skupin.uraz.poist. AČ 300,00 800,00 122,75 15, Odmeny na zákl.dvp 9 000, , ,13 94, DPH z predaných pozemkov 0,00 0,00 0,00 0, Odstupné 0, , ,00 100, Odchodné 918,00 0,00 0,00 0,00 9 /31

10 Na nemocenské dávky 0,00 345,37 352,62 102, Dotácia na MHD , , ,73 100,00 spolu , , ,09 96, Zásobovanie vodou (vodovody) Všeobecný materiál 100,00 100,00 34,90 34, Údržba zariadení 200,00 200,00 0,00 0,00 spolu 300,00 300,00 34,90 11, Elektrická energia Elektrická energia , , ,81 76, Údržba technic. zariadení , , ,15 97, Všeobecné služby 3 500, , ,50 45, Všeob. služby - pripoj. popl. Panský kruh 0, , ,08 100,00 spolu , , ,54 86, celkom , , ,34 91, Rekreačné a športové služby Energie - ľad 250,00 250,00 0,00 0, Všeobecný materiál 300,00 500,00 448,01 89, Palivo do prac. strojov - ľad 50,00 50,00 0,00 0, Konkurzy a súťaže 8 894, , ,37 88, Propagácia, reklama - Bežecká liga 100,00 100,00 0,00 0, Revízie - tribúna 2 000, ,00 309,86 15, Dohody mimo prac. času 1 500, ,00 933,00 62, Príspevok TJ , , ,08 99, Príspevok - šachový oddiel 500,00 500,00 500,00 100, Príspevok - stolný tenis 500,00 500,00 0,00 0, Príspevok - obecná liga 250,00 250,00 250,00 100,00 celkom , , ,32 86, Kultúrne služby Transfer príspevkovej org , , ,00 100,00 spolu , , ,00 100, Klubové zariadenia 630 Materské centrum LOLEK 200,00 200,00 0,00 0, Klub dôchodcov Smižančan 2 000, , ,00 100,00 spolu 2 200, , ,00 90, Knižnica, chranené pracovisko 611 Mzdy,platy , , ,12 99, Odvody poisťovniam 4 831, , ,99 99, DDP 293,00 298,00 295,10 99, Poistné a prísp. poisťovňam 5 124, , ,09 99, Materiál 900, , ,41 85, Výpočtová technika 200,00 200,00 0,00 0, Všeobecný materiál 200,00 200,00 196,37 98, Knihy,časopisy,noviny , , ,04 98, Servis a údržba výpočt.techn. 100,00 100,00 0,00 0,00 spolu , , ,62 98, Ost.kultúrne služby 10 /31

11 Poštové a telek.služby (internet) 711,00 711,00 711,00 100, Všeobecný materiál 1 500,00 0,00 0,00 0, Údržba zariadení (rozhlas) 2 700, , ,40 99, Rozhlas - revízie 0, ,00 890,00 89,00 spolu 4 911, , ,40 97, Náboženské a iné spol.služby El.energia (cintorín) 200,00 450,00 811,40 180, Vodné, stočné 260,00 360,00 504,91 140, Všeobecný materiál 1 500,00 849,45 715,18 84, Údržba prevádz. strojov, prístr. 150,00 150,00 109,20 72, Oprava - vojnové hroby 0,00 111,32 112,50 101, Všeobecné služby - revízie 100,00 100,00 61,36 61,36 celkom 2 210, , ,55 114, celkom , , ,89 97, Materská škola - ul. Ružová 610 Mzdy,platy , , ,00 99, Odvody poisťovniam , , ,80 99, DDP 2 293, , ,71 78, Poistné a prísp. poisťovniam , , ,51 98, Cestovné 50,00 50,00 0,00 0, Energie, voda a komunikácie , , ,51 95, Energie , , ,67 97, Vodné, stočné 1 000, ,00 699,20 69, Telekomunikačné služby 250,00 250,00 186,76 74, Komunikačná infraštruktúra 140,00 140,00 89,88 64, Materiál 3 085, , ,60 90, Interiérové vybavenie 125,00 775,00 644,60 83, Dotácia na predškolákov 2 230, , ,00 99, Zariadenia - preliezačky 0, , ,00 100, Všeobecný materiál 500,00 974,50 624,66 64, Knihy, noviny, časopisy 30,00 30,00 0,00 0, Prac. odevy, obuv 200,00 200,00 154,34 77, Štandardná údržba 590,00 590,00 0,00 0, Servis a údržba výpočt.techniky 100,00 100,00 0,00 0, Údržba prevádz. strojov, príst ,00 150,00 0,00 0, Údržba budov, priest. a objektov 340,00 340,00 0,00 0, Služby 7 470, , ,10 79, Školenia,kurzy,semináre... 50,00 50,00 50,00 100, Všeobecné služby 1 000, ,00 724,32 72, Náhrady 0,00 22,00 21,58 0, Poplatky,odvody,dane a clá 200,00 200,00 242,30 121, Stravovanie 2 900, , ,30 92, Poistné výpočt. techniky 33,08 66,58 66,56 99, Prídel do sociálneho fondu 2 800, , ,04 78, Dane komunálny odpad 487,00 487,00 0,00 0, Transfer na ŠÚ 223,65 223,65 223,65 100, Odstupné 0, , ,00 100, Odchodné 2 160,00 808,00 798,00 98, Na nemocenské dávky 0,00 98,95 98,95 100,00 SPOLU , , ,32 97,29 11 /31

12 911 Materská škola - ul. Zelená 610 Mzdy,platy , , ,67 97, Odvody poisťovniam , , ,88 99, DDP 1 650, , ,26 79, Poistné a prísp. poisťovniam , , ,14 98, Cestovné 50,00 50,00 37,00 74, Energie, voda a komunikácie , , ,02 79, Energie , , ,48 78, Vodné, stočné 1 100, , ,09 93, Telekomunikačné služby 240,00 240,00 196,57 81, Komunikačná infraštruktúra 120,00 120,00 95,88 79, Materiál 3 990, , ,72 93, Všeobecný materiál 500,00 500,00 366,94 73, Dotácia na predškolákov 3 140, , ,38 100, Knihy, noviny, časopisy 50,00 50,00 8,40 16, Prac. odevy, obuv 300,00 300,00 300,00 100, Štandardná údržba 4 800, , ,78 95, Údržba prevádz. strojov, príst ,00 100,00 0,00 0, Údržba budov, priest. a objektov 4 700, , ,78 97, Služby 1 900, , ,13 67, Školenia,kurzy,semináre... 50,00 50,00 30,00 60, Všeobecné služby 300,00 282,90 62,46 22, Stravovanie 1 500, , ,59 74, Poistné výpočt. techniky 50,00 67,10 67,08 99, Transfer na ŠÚ 136,32 136,32 136,32 100, Odstupné 0, , ,00 0, Odchodné 1 311, , ,00 100, Na nemocenské dávky 0,00 159,71 370,14 231,76 SPOLU , , ,92 95, Materská škola - ul. Komenského 610 Mzdy,platy , , ,93 99, Odvody poisťovniam , , ,68 97, DDP 381,00 381,00 332,47 87, Poistné a prísp. poisťovniam , , ,15 97, Energie, voda a komunikácie 3 270, , ,24 82, Energie 2 100, , ,74 87, Vodné, stočné 1 000, ,00 698,72 69, Telekomunikačné služby 170,00 170,00 164,78 96, Materiál 2 646, , ,21 81, Interiérové vybavenie 1 029,00 477,00 189,00 39, Výpočtová technika 0,00 552,00 479,00 86, Prístroje 0,00 157,00 157,00 100, Všeobecný materiál 302,00 195,00 144,13 73, Dotácia na preškolákov 1 230, , ,08 100, Knihy, noviny, časopisy 50,00 50,00 0,00 0, Prac. odevy, obuv 35,00 35,00 0,00 0, Štandardná údržba 1 610, , ,55 86, Servis a údržba výpočt. techniky 0,00 14,00 13,61 97, Údržba budov, priest. a objektov 1 610, , ,94 86,83 12 /31

13 637 Služby 910,00 860,00 776,96 90, Školenia, kurzy, semináre... 30,00 30,00 0,00 0, Všeobecné služby 50,00 0,00 0,00 0, Stravovanie 830,00 830,00 776,96 93, Transfer na ŠÚ 91,59 91,59 91,59 100, Odchodné 1 400, , ,00 98,20 SPOLU , , ,63 96, Centrum voľného času 642 Transfer na iné CVČ , , ,65 57,46 SPOLU , , ,65 57, Školská jedáleň - ul. Ružová 610 Mzdy,platy , , ,58 100, Odvody poisťovniam 6 753, , ,57 99, DDP 353,00 353,00 125,35 35, Poistné a prísp. poisťovňam 7 106, , ,92 96, Tuzemské cestovné náhrady 20,00 20,00 0,00 0, Poštovné a telekomunikácie 150,00 150,00 120,90 80, Materiál 1 060, ,00 688,43 64, Prevádzk. stroje, prístroje 500,00 500,00 295,09 59, Všeobecný materiál 400,00 390,23 223,57 57, Prac.odevy,obuv a prac.pomôcky 160,00 169,77 169,77 100, Štandardná údržba 595,00 535,00 39,24 7, Údržba zariadení ,00 340,00 0,00 0, Údržba budov,priest.a objektov 150,00 150,00 0,00 0, Servis a aktualizácia softvéru 45,00 45,00 39,24 87, Služby 3 137, , ,59 92, Školenie 20,00 20,00 0,00 0, Všeobecné služby 470,00 470,00 256,20 54, Poplatky,odvody,dane a clá 150,00 210,00 192,15 91, Stravovanie 850,00 850,00 835,92 98, Odstupné 1 647, , ,40 100, Na nemocenské dávky 0,00 60,92 60,92 0,00 SPOLU , , ,66 95, Školská jedáleň - ul. Zelená 610 Mzdy,platy , , ,32 100, Odvody poisťovniam 8 730, , ,67 99, DDP 497,00 497,00 419,38 84, Poistné a prísp. poisťovňam 9 227, , ,05 99, Tuzemské cestovné náhrady 25,00 25,00 17,20 68, Poštovné a telekomunikácie 150,00 150,00 146,14 97, Materiál 1 205, ,00 692,38 58, Prevádzkové stroje 500,00 500,00 375,39 75, Všeobecný materiál 505,00 471,12 107,11 22, Prac.odevy,obuv a prac.pomôcky 200,00 209,88 209,88 100, Štandardná údržba 305,00 305,00 194,14 63, Údržba výpočtovej techniky 65,00 65,00 0,00 0, Údržba zariadení 200,00 200,00 154,90 77, Servis a aktualizácia softvéru 40,00 40,00 39,24 98, Služby 1 430, , ,68 83, Školenie 50,00 50,00 0,00 0,00 13 /31

14 Všeobecné služby 100,00 124,00 124,00 100, Poplatky, odvody, dane a clá 80,00 80,00 79,90 99, Stravovanie 1 200, , ,78 84, Na nemocenské dávky 0,00 129,08 129,08 100,00 SPOLU , , ,99 97, celkom , , ,17 95, Školský úrad 611 Mzdy,platy , , ,91 97, Odvody poisťovniam 7 575, , ,19 97, DDP 433,00 433,00 421,42 97, Poistné a prísp. poisťovňam 8 008, , ,61 97, Tuzemské cestovné náhrady 0,00 0,00 0,00 0, Poštovné a telek.služby 0,00 90,00 89,94 99, Materiál 0,00 15,00 15,00 0, Reprezentačné 0,00 15,00 15,00 100, Služby 1 186, , ,95 104, Školenia, kurzy, semináre 0,00 20,00 20,00 100, Konkurzy a súťaže 0, , ,22 111, Poplatky 106,43 129,43 129,00 99, Stravovanie 870,00 915,00 870,57 95, Prídel do sociálneho fondu 210,00 210,00 197,16 93,89 SPOLU , , ,41 98, Staroba-opatrovateľská služba 611 Mzdy, platy , , ,37 97, Mzdy - projekt Poskyt. opatr. služby 0, , ,13 100, Odmeny 735,00 735,00 0,00 0, Odvody poisťovniam , , ,12 95, Odvody - projekt Poskyt. opatr. služby 0, , ,15 94, DDP 378,00 378,00 207,86 54, Poistné a prísp. poisťovňam , , ,13 95, Telekom. služby - projekt POS 0,00 90,00 41,97 46, Prepravné 4 000, , ,20 100, Špecialne služby 200,00 200,00 140,00 70, Stravovanie - Poskyt. opatr. služby 0, , ,00 112, Dohody mimo prac. pomeru 500,00 800,00 764,65 95, Dohody - NP Poskyt. opatr. služby 0, ,00 323,25 21, Na nemocenské dávky 0,00 183,60 183,60 100,00 spolu , , ,30 96, Terénna sociálna práca 610 Mzdy, platy 8 420, , ,63 76, Odvody poisťovniam 3 150, , ,87 78, Cestovné 126,00 126,00 0,00 0, Pošt. a telek. služby 384,00 384,00 244,93 63, Všeobecný materiál 45,00 45,00 47,08 104, Propagácia, reklama, inzercia 800,00 800,00 0,00 0, Špeciálne služby - zdravot. prehliadky 26,00 26,00 0,00 0, Stravovanie 436,00 436,00 185,16 42, Prídel do sociálneho fondu 60,00 60,00 50,14 83, Odmeny mimo prac. pomeru 763,00 763,00 786,50 103, Na nemocenské dávky 0,00 246,15 246,15 100,00 14 /31

15 600 Nový projekt , ,00 192,18 0,54 spolu , , ,64 21, Rodina a deti Transfer na prídavky na dieťa 6 000, , ,56 119,83 celkom 6 000, , ,56 119, Soc. pomoc občanom v hm. núdzi Náhrady-školské stravovanie , , ,03 75, Náhrady- učebné pomôcky , , ,73 73, Sociálne dávky 0, , ,70 37, Jednotlivcovi-ostatná výpomoc 2 000, ,00 650,00 32,50 celkom , , ,46 57,95 Sociálna pomoc spolu , , ,96 72, Transfér na ZŠ na ul. Komenského 610, 620 Mzdy a poistné do poisť. spolu , , ,59 99, Tovary a služby , , ,91 88, Nevyčerpaný transfer 0, , ,08 100, Transfery - odchodné 0, , ,00 150,00 Spolu , , ,58 98, Školský klub detí ZŠ K , , ,17 101, Mzdové prostriedky a odvody , , ,00 100, Tovary a služby , , ,17 106, Odchodné 0, , ,00 100, Školská jedáleň ZŠ K , , ,57 109, Mzdové prostriedky a odvody , , ,61 100, Tovary a služby , , ,96 147, Centrum voľného času , , ,53 102, Tovary a služby , , ,53 102,56 spolu , , ,27 105,42 Sumár na ZŠ Komenského , , ,85 99, Transfer ZUŠ 610 Mzdy a odvody poisťovniam , , ,29 102, Tovary a služby , , ,89 101, Nevyčerpané prosriedky - dar , , ,00 100,00 Spolu transfer ZUŠ , , ,18 102, Transfér na ZŠ Povýš. Sv.Kríža 9501 Centrum voľného času , , ,20 100, Školský klub detí , , ,39 100, Školská jedáleň , , ,60 100, Cirkevná materská škola 0, , ,00 100,00 SPOLU , , ,19 100, Bežné výdavky - sumár , , ,42 95,40 OBEC+ZŠ Kapitálové výdavky spolu , , ,47 24,25 Výdavky celkom , , ,89 64, Splácanie istín bank. úverov , , ,00 61, Splácanie ŠFRB , , ,30 99,93 15 /31

16 800 Výdavkové finančné operácie , , ,30 62,44 Výdavková časť rozpočtu , , ,19 64,21 Kód Kapitálové výdavky Schválený rozpočet 2014 Upravený rozpočet 2014 Skutočnosť k Nákup pozemkov , , ,95 51,01 - Panský kruh, ostatné , , ,95 51,01 % Telekomunikačná technika 6 000, , ,94 92, telefónna ústredňa 6 000, , ,94 92, Nákup zariadení 0, , ,00 99,85 - nákup schodolezu ZŠ Komenského 0, , ,00 100,00 - hudobné nástroje - ZUŠ 0, , ,00 99, Prípr. a projekt. dokumentácia , , ,80 91, Panský kruh - elektro, plyn , , ,00 83, Statický posudok - most Maša 5 000, , ,00 99, Zmeny a doplnky ÚPN-Z- Panský kruh 6 000, , ,00 100, Zmeny a doplnky ÚPN-Obce 0,00 0,00 880,00 0, Prístupová cesta - Maša 0, , ,00 76, Projekty radnica 0, , ,80 99, Projekt k IBV RO 0,00 340,00 340,00 100, Realizácia nových stavieb , , ,47 22, Technická vybavenosť k IBV RO , ,00 0,00 0, TV Panský kruh - príspevok stavebníka , , ,62 87, TV Panský kruh - z úveru 0, , ,13 100, TV Panský kruh - vlastné zdroje , , ,07 47, Bezpečnostný rigol - ul. Nálepkova 9 000,00 945,29 658,88 69, Parkovisko pri ev. kostole 0, , ,77 76, Revitalizácia centra obce , ,00 0,00 0, Vstupná brána Slovenský raj 0, , ,00 99, Hydrant 0,00 0, ,00 0, Rekonštrukcia a moderniz , , ,31 24, Lapače snehu - KD 5 000, , ,76 99, Prístupová cesta - Maša 0, ,00 0,00 0, Oplotenie cintorína 0,00 300,55 300,55 100,00 CELKOM , , ,47 24,25 Rekapitulácia rozpočtu skutočnosť Prebytok v EUR Príjmy Výdavky Schodok Bežný rozpočet , , ,33 Kapitálový rozpočet , , ,09 Finančné operácie , , ,26 Spolu , , ,50 16 /31

17 4. Hodnotenie plnenia programov obce Podrobné plnenie úloh programového rozpočtu je v hodnotiacej správe programového rozpočtu za rok 2014, ktoré tvorí prílohu č. 1: Programy rozpočtu na rok 2014 Schválený rozpočet 2014 Upravený rozpočet 2014 Plnenie k % plnenia Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola , , ,38 94, Manažment , , ,70 92, Výkon funkcie starostu 3 442, , ,04 83, Výkon funkcie prednostu 0,00 0,00 0,00 0, Výkon funkcie poslancov a členov komisií , , ,66 93, Plánovanie 6 000, , ,00 114, Strategické plánovanie a projekty 0,00 0,00 0,00 0, Územné plánovanie 6 000, , ,00 114, Príprava žiadosti o dotácie 0,00 0,00 0,00 0, Kontrolná činnosť 0,00 0,00 0,00 0, Rozpočtovníctvo a účtovníctvo 0,00 0,00 0,00 0, Audit 3 360, , ,00 100, Členstvo v samospr. organizáciách 5 934, , ,87 99, Rozvíjanie vzťahov s partnerskými mestami 2 700, , ,81 57,22 Program 2 Propagácia a marketing , , ,65 61, Šírenie informácií o obci , , ,65 61, Informácie o obci na webe 2 200, ,00 975,44 44, Obecné propagačné služby , , ,41 51, Smižiansky hlásnik 6 000, , ,80 85, Informačné centrum 0,00 0,00 0,00 0,00 Program 3 Interné služby , , ,40 24, Právne služby Obci Smižany - externý servis 0,00 0,00 0,00 0, Interné informačné systémy , , ,89 88, Správa a údržba majetku obce , , ,09 23, Správa a zveľaďovanie majetku obce , , ,09 23, Vzdelávanie zamestnancov 2 200, , ,42 88,06 Program 4 Služby občanom , , ,10 100, Stavebný úrad 8 068, , ,55 100, Evidencia obyvateľstva a osv. listín a podpisov 2 863, , ,55 100,00 Program 5 Bezpečnosť, právo a poriadok , , ,96 90, Verejný poriadok a bezpečnosť , , ,08 95, Ochrana pred požiarmi , , ,58 60, Ochrana pred povodňami 5 003, , ,30 51,97 Program 6 Odpadové hospodárstvo , , ,18 98, Zvoz a odvoz odpadu , , ,02 99, Separácia odpadu 9 400, , ,40 94, Údržba kanalizácie 6 100, , ,76 54,72 Program 7 Pozemné komunikácie , , ,10 65,33 17 /31

18 7.1. Správa a údržba pozemných komunikácií , , ,10 65,33 Program 8 Doprava , , ,73 100, Mestská hromadná doprava , , ,73 100,00 Program 9 Vzdelávanie , , ,15 99, MŠ , , ,87 96, MŠ ul. Ružová , , ,32 97, MŠ ul. Zelená , , ,92 95, MŠ ul. Komenského , , ,63 96, ZŠ , , ,58 98, Školské jedálne , , ,22 103, Školská jedáleň na ul. Komenského , , ,57 109, Školská jedáleň na ul. Ružova , , ,66 95, Školská jedáleň na ul. Zelená , , ,99 97, Školské stredisko záujmovej činnosti , , ,70 101, Neštátne školské zariadenia , , ,19 100, ZUŠ , , ,18 102, Spoločný školský úrad , , ,41 98,36 Program 10 Šport , , ,97 78, Podpora športových podujatí , , ,89 64, TJ Slovan Smižany , , ,08 96,96 Program 11 Kultúra , , ,02 99, Kultúrne podujatia , , ,00 100, Kultúrna infraštruktúra , , ,02 97,85 Program 12 Prostredie pre život , , ,01 87, Verejná zeleň 2 830, , ,37 78, Detské ihriská 0,00 0,00 0,00 0, Verejné osvetlenie , , ,54 86, Manažment ochrany životného prostr. 0,00 0,00 0,00 0, Cintorín 2 210, , ,10 112,66 Program 13 Sociálne služby , , ,96 72, Dávky sociálnej pomoci 2 000, ,00 650,00 32, Kluby dôchodcov 2 200, , ,00 90, Opatrovateľská služba , , ,30 96, Dávky v hmotnej núdzi , , ,02 63, Terénna sociálna práca , , ,64 21,19 Program 14 Bývanie 8 370, , ,75 30, Hosp. správa a evid.nehnut.majetku 8 370, , ,75 30, Administratíva , , ,05 95, Finančné operácie , , ,30 62, Voľby 0, , ,48 122,57 Rozpočet obce celkom , , ,19 64,21 18 /31

19 5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu a) Rezervný fond obce Začiatočný stav k ,81 Tvorba rezervného fondu: ,98 Uznesenie OZ č. 496/36/2014 zo dňa prebytok hospodárenia ,98 Čerpanie rezervného fondu: ,78 Uznesenie OZ č. 499/36/2014 zo dňa kapitálové výdavky ,78 Konečný zostatok k ,01 b) Sociálny fond obce Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. Sociálny fond Suma v EUR Začiatočný stav k ,76 Prírastky - povinný prídel - 1 % 6 038,60 - ďalší prídel - 0,05 % 301,93 - ostatné prírastky 0,00 Úbytky - závodné stravovanie 6 367,26 - ostatné úbytky 0,00 Konečný zostatok k ,06 6. Bilancia aktív a pasív A. Neobežný majetok I. Prehľad o dlhodobom nehmotnom majetku /v EUR/ a) Dlhodobý nehmotný majetok v obstarávacej cene k Popis účet Obec ZŠ ZUŠ OKC Spolu Softvér , , ,83 Drobný NH , ,27 Ost.dlhodobý NH , ,81 Spolu , , ,91 b) Dlhodobý nehmotný majetok v obstarávacej cene k Popis účet Obec ZŠ ZUŠ OKC Spolu Softvér , , ,10 Drobný NH 018 0, ,00 Ost.dlhodobý NH , ,81 Spolu , , ,91 19 /31

20 c) Dlhodobý nehmotný majetok v zostatkovej cene Popis účet k k Softvér Drobný NH Ost. dlhodobý NH ,00 Spolu ,00 II. Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku /v EUR/ Dlhodobý hmotný majetok v obstarávacej cene k Popis účet obec ZŠ ZUŠ OKC Spolu Pozemky , , , , ,01 Umelecké diela , ,27 Stavby , , , , ,08 Samost. hnut. vecí , , , , ,83 Dopravné prostriedky , ,66 Ostatný dlhodobý majetok , ,76 Obstaranie DHM , ,18 Spolu , , , , ,79 Dlhodobý hmotný majetok v obstarávacej cene k Popis účet Obec ZŠ ZUŠ OKC Spolu Pozemky , , , , ,29 Umelecké diela , ,27 Stavby , , , , ,18 Samost. hnut. vecí , , , , ,77 Dopravné prostriedky , ,66 Ostatný dlhodobý maj , ,76 Obstaranie DHM , ,99 Spolu , , , , ,92 Dlhodobý hmotný majetok v zostatkovej cene Popis účet Stav k Stav k Pozemky , ,29 Umelecké diela , ,00 Stavby , ,67 Samost. hnut. vecí , ,41 Dopravné prostriedky , ,56 Ostatný dlhodobý majetok , ,76 Obstaranie DHM , ,42 Spolu , ,38 Na účte 042 k sú evidované projekty k regulácii Brusníka, výstavba IBV Panský kruh, Domov sociálnych služieb, rekonštrukcia ZUŠ, Smižiansky kanál, technická vybavenosť k IBV v rómskej osade. 20 /31

21 III. Prehľad o stave dlhodobého finančného majetku /v EUR/ Názov Účet OC Prírastky Úbytky OC k k Ostatný DFM Spolu Názvy a sídla účtovných jednotiek, v ktorých má účtovná jednotka podiely Podiel Obchodné meno Sídlo Počet akcii Cena celkom na ZI PVS a. s. Poprad 2,1 % ,88 Dexia, a. s. Žilina 0,01 % ,00 1. dôchodková a.s ,78 B. Obežný majetok I. Zásoby Na účte zásob vykazujeme k stav zásob v sume 4 213,27 a sú to zostatky pohonných hmôt, obcou vydané knihy 750. výročie Smižian, TJ Slovan 75.výročie, Bojím sa nebáť ďalej odpadové nádoby a materiál na sklade v školských jedálňach. II. Pohľadávky a) v hlavnej činnosti účet názov Stav k Stav k Po lehote splatnosti 277 Poskytnuté návratné výpomoci 457,10 457,10 457, Pohľadávky - dobropis 2 659, ,16 0, Pohľadávky z faktúr za služby , , , Popl. za komunálny odpad FO do r , , , Popl. za komunálny odpad FO r , , , Popl. za komunálny odpad FO r , , , Popl. za komunálny odpad FO r , , , Popl. za komunálny odpad FO r , , , Popl. za komunálny odpad FO r , , , Popl. za komunálny odpad PO do r ,71 502,71 502, Popl. za komunálny odpad PO r , , , Popl. za komunálny odpad PO r , , , Popl. za komunálny odpad-chaty 32,42 17,42 17, Opatrovateľské služby 1 954, , , Nájomné CK Šarišská 147,66 0,00 0, Školské priestupky 342,00 342,00 342, Pokuty FO stavebné odd , , , Blokové pokuty nezaplatené na mieste 723,00 878,00 878, Nájomné 310,00 310,00 310, Daň z nehnut. FO , , ,72 21 /31