MESTSKÁ ČASŤ BRA TISLA V A-STARÉ MESTO Vajanského nábrežie 3, Bratislava

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "MESTSKÁ ČASŤ BRA TISLA V A-STARÉ MESTO Vajanského nábrežie 3, Bratislava"

Prepis

1 Vybavuj e: tel. : e-m a i 1: záznam č.: MESTSKÁ ČASŤ BRA TISLA V A-STARÉ MESTO Vajanského nábrežie 3, Bratislava Ing. arch. A. Knoppová, kanc. č / a len a. kn 2113/5547/201 7/ST A/K no Bratislava Vec Ozná menie o poda nom odvolaní Mestská časť Brati slava - Sta ré Mesto, ako stavebný úrad príslušný po d ľa 117, v nadväznosti na 7a ods. 2 písm. i) zákona č Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpi sov a č l. 67 štatútu hlavného mesta Bratislavy, v nadväznosti na 1 písm. c) zá kona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení stavebného zá kona, v nadväznosti na 2 písm.e) zákona č. 4 16/200 1 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné cel ky v znení neskorších predpisov (ďa l ej len stavebn ý úrad") v správnom konan í na základe návrhu na povolenie zmeny v užívaní č a s ti stavby vydal rozhodnutie č. 252/1023 1/20 16/ST A/Kno-K/25 zo d ľ1a , ktorým povolil zmenu v užívaní č a s ti stavby. čast i stavby: Obchodný priestor 105b na 1. nadze mnom podlaží budovy n a vrh ova teľ: ED&C, s.r.o P á r i č k ova 5, Bratislava, náj omca vlastník: UB S, s.r. o Ružová dolina , Bratislava miesto: Dunajská 48, p o l y fun kč n ý dom Du najská , stavba s ú p.č na pozemku pare. reg. C č /4, 8829/ 1, , 21759/8 a 21759/9 v k.ú. Staré Mesto, zmena: obchodný pries tor na kav i a re ň s p oč ít ačový mi hra mi Black king Bar". Proti tomuto rozhodnu tiu poda li v zákonnej lehote po d ľa 54 ods. 2 zákona č Zb. o správnom ko naní (s právny poriadok) v znení neskorších predpisov listom doručeným stavebnému úradu odvolani e niektorí vlastníci bytov a nebytových pri estorov v polyfu nk č n om dome. Úrad týmto upovedomuje podľa 56 správneho poriadku ostatných účast ník ov ko na nia o poda nom odvolaní. Kópie písomných odvolaní sú prílohou toh to oznámeni a. Ú čas t ní c i konania sa môžu v yjadriť k podanému odvolani u do 1 O kalendárnych dní odo d11a d o ru če ni a tohto ozn ámenia. Na neskôr podané vyjadreni am sa nebude p ri h l i a d ať. Príloha: Kópi e odvo laní 16 x A4

2 časti Toto oznámenie musí b yť p od ľ a 26 správneho poriadku vyvesené na úradnej tabuli Mestskej Bratislava - Staré Mesto na dobu 15 dní. Po zverejnení tohto oznámenia na úradnej tabuli po dobu 15 dní vyz n ač í sa delí vyvesenia a zvesenia tejto vyhlášky a predloží sa do spisu na stavebný úrad. 15. der1 j e d11om doručenia to hto oznámenia. Miestom obvyklým je aj úradná tab u ľa na internetovej stránke mesto.sk. Vyvesené drfa:.... Zvesené dňa:.... Pe č ia tka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia. Doručí sa: 1. Verejnou vyhláškou účast ník om konania: 0 Vlastníkom nehnuteľn ost i podľa LV č. 4169, k.ú. Staré Mesto - pozemku reg.c par c. č. 8823/4, 8829/1, 8830/1, /8 a /9 a stavby súp.č na rfom (PF dom Dunajská ) 0 ED&C s.r.o., Páričkova 5, Bratislava, nájomca, n av rh ovateľ 0 Ing. arch. Tomáš Augustín, yourdesign, s. r.o., Hviezdoslavovo námestie 9, Brati s lava 0 UBS, s.r.o., Ru žová dolina 25/16008, Bratislava Na vedomi e: 2. ED&C s.r.o., Páričkova 5, Bratislava 3. UBS, s.r.o., Ružová dolina 25/ 16008, Bratislava str. 2/2

3 Branko Kocian, Dunajská 48, Bratislava M IESTNY ÚRAD M l'stsi< f.j Č"ASTI. B RATISI. \\'/\. S T.'\H I':: MESTO : g~;~o Ó-9 ~-. Ío1sl EV IDENČNÉ 'ljfi 7"' 'Cis~o.:rrz /k )5 ČÍSLO: V( J SPISU. Vl f _, 1!'!?lľ04Y ; VYBAVUJE: V)~r~tis1~ye~.'~6 :"Q9.20 f6 K spis. zn.: 252/ /STA/Kno-K/25 71 Mestská časť Bratislava-Staré Mesto Vajanského nábrežie č Bratislava Vec : Odvolanie Mestská časť Bratislava - Staré mesto ako príslušný stavebný úrad svojím rozhodnutím zo dňa záznam č. 252/10231/2016/STA!Kno-K/25 povolil zmenu v užívaní obchodného priestoru 105b na 1. nadzemnom podlaží v polyfunkčnej budove s. č na ulici Dunajská z obchodného priestoru na kaviareň s počítačovými hrami Black king Bar". Rozhodnutie bolo doručované verejnou vyhláškou a zvesené bolo dňa V zákonnej lehote, ako vlastník bytu č;;j1j~ :~~;:IJ>.9~éií polyfunkčného domu s. č a ako účastník konania podľa ustan. 14 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení (ďalej len Správny poriadok") týmto podľa ustan. 52 a násl. Správneho poriadku podávam odvolanie proti rozhodnutiu Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto č. 252/10231/2016/ST A/Kno K/25 zo dňa a žiadam, aby odvolací orgán toto rozhodnutie v plnom rozsahu zrušil. Svoje odvolanie odôvodňujem nasledovne : Správny orgán sa v dostatočnej miere nezaoberal námietkou vlastníka obchodného priestoru a riadne neodôvodnil, akú správnu úvahu použil pri jej zamietnutí, okrem jazykovedného výkladu slov kaviareň a bar. V odôvodnení síce správny orgán uvádza, že zmena stavby sa povoľuje na dobu určitú, avšak samotný výrok rozhodnutia resp. podmienky neobsahujú dátum, ktorým podľa správneho orgánu má končiť platnosť tohto rozhodnutia (pravdepodobne má byť totožný s uplynutím doby nájmu). Správny orgán oprel svoje rozhodnutie o NÁ VRH" nájomnej zmluvy a nie o platnú nájomnú zmluvu a teda ani nemohol presne určiť termín ku ktorému skončí platnosť rozhodnutia o zmene v užívaní nebytového priestoru.

4 Je prinajmenšom zaujímave, ze správny orgán koná v záujme nájomníka, ktorý je v príkrom rozpore so záujmom vlastníka stavby a obchodného priestoru 1 O Sb. V tomto konaní boli uprednostnené užívacie práva pred právom vlastníckym, čo je v príkrom rozpore s čl. 20 Ústayy Slovenskej republiky, podľa ktorého vlastnícke právo požíva ústavnú ochranu na rozdiel od práva nájomného, ktoré je upravené v zákone. Podmienky obmedzenia vlastníckeho práva môže ustano vi ť iba zákon a nie rozhodnutie správneho orgánu v správnom konaní. Správny orgán v napadnutom rozhodnutí v ods. 3 podmienok pre rozhodnutie o zmene v užívaní obchodného priestoru 105b správne uvádza, že každá zmena stavby, jej prevádzkového zariadenia, v zmene a podstatnom rozšírení výroby alebo činností, ktoré by mohli ohroziť život a zdravie ľudí alebo životné prostredie vyžadujú rozhodnutie stavebného úradu, ktorá sa premieta do zmeny požiadaviek podľa osobitných predpisov (požiarne, statická doprava hygienické, " ale v správnom konaní sa absolútne nevysporiadal so zyýšením hlučnosti, potrebou noyých parkovacích miest, zyýšenými požiadavkami na bezpečnosť z dôvodu pohybu osôb, ktoré sú pravidelnými návštevníkmi barov s hazardnými hrami a znížením kvality býyania. Otvorením kaviarne s počítačovými hrami Black king Bar" sa zníži kvalita bývania na aj tak rušnej ulici Dunajská. Je viac ako dôvodné predpokladať, že návštevníci, ktorí budú vychádzať z takejto kaviarne (v nočných hodinách) sa nebudú správať potichu, čo v konečnom dôsledku zvýši nápor na mestskú políciu. Dunajská ulica po ukončených výstavbách má svoj príjemný mestský charakter, uprostred ulice je osadená socha p. Satinského, je príjemným miestom na prechádzky a neformálne posedenia. V neposlednom rade otvorením kaviarne s počítačovými hrami sa zníži nielen kvalita bývania vlastníkov susediacich bytov ale aj hodnota týchto bytov. V zmysle uvedeného žiadam, aby odvolací orgán napadnuté rozhodnutie v súlade s ustan. 59 Správneho poriadku zrušil a svojim právnym názorom zaviazal prvostupňový správny orgán k rešpektovaniu ústavných práv a práv vlastníkov bytov, a zaviazal prvostupňový orgán konanie o zmene v užívaní nebytového priestoru č. 105b zastaviť, resp. resp. návrh na zmenu v užívaní nebytového priestoru č. 1 O Sb nepovoliť. S pozdravom 2

5 Ing. Píš Vladimír, Ing. Jana Píšová Dunajská 48 Bratislava gz1~ 0 2 s -o9-201s Mestská časť Bratislava-Staré Mesto Vajanského nábrežie č Bratislava V Bratislave, K spis. zn.: 252/ /STA/Kno-K/25 Vec : Odvolanie Mestská časť Bratislava - Staré mesto ako príslušný stavebný úrad svojím rozhodnutím zo dňa záznam č. 252/10231/2016/STA/Kno-K/25 povolil zmenu v užívaní obchodného priestoru 105b na I. nadzemnom podlaží v polyfunkčnej budove s. č na ulici Dunajská z obchodného priestoru na kaviareň s počítačovými hrami Black king Bar". Rozhodnutie bolo doručované verejnou vyhláškou a zvesené bolo dňa V zákonnej lehote, ako vlastník bytu č 203B na 1 poschodí polyfunkčného domu s. č a ako účastník konania podľa ustan. 14 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení (ďalej len Správny poriadok") týmto podľa ustan. 52 a násl. Správneho poriadku podávam odvolanie proti rozhodnutiu Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto č. 252/ /STA!Kno K/25 zo dňa a žiadam, aby odvolací orgán toto rozhodnutie v plnom rozsahu zrušil. Svoje odvolanie odôvodňujem nasledovne : Správny orgán sa v dostatočnej miere nezaoberal námietkou vlastníka obchodného priestoru a riadne neodôvodnil, akú správnu úvahu použil pri jej zamietnutí, okrem jazykovedného výkladu slov kaviareň a bar. V odôvodnení síce správny orgán uvádza, že zmena stavby sa povoľuje na dobu určitú, avšak samotný výrok rozhodnutia resp. podmienky neobsahujú dátum, ktorým podľa správneho orgánu má končiť platnosť tohto rozhodnutia (pravdepodobne má byt' totožný s uplynutím doby nájmu). Správny orgán oprel svoje rozhodnutie o NÁVRH" nájomnej zmluvy a nie o platnú nájomnú zmluvu a teda ani nemohol presne určiť termín ku ktorému skončí platnosť rozhodnutia o zmene v užívaní nebytového priestoru.

6 Je prinajmenšom zaujímave, ze správny orgán koná v záujme nájomníka, ktorý je v príkrom rozpore so záujmom vlastníka stavby a obchodného priestoru 105b. V tomto konaní boli uprednostnené užívacie práva pred právom vlastníckym, čo je v príkrom rozpore s čl. 20 Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorého vlastnícke právo požíva ústavnú ochranu na rozdiel od práva nájomného, ktoré je upravené v zákone. Podmienky obmedzenia vlastníckeho práva môže ustanoviť iba zákon a nie rozhodnutie správneho orgánu v správnom konaní. Správny orgán v napadnutom rozhodnutí v ods. 3 podmienok pre rozhodnutie o zmene v užívaní obchodného priestoru 105b správne uvádza, že každá zmena stavby, jej prevádzkového zariadenia, v zmene a podstatnom rozšírení výroby alebo činností, ktoré by mohli ohroziť život a zdravie ľudí alebo životné prostredie.. vyžadujú rozhodnutie stavebného úradu, ktorá sa premieta do zmeny požiadaviek podľa osobitných predpisov (požiarne, statická doprava hygienické, " ale v správnom konaní sa absolútne nevysporiadal so zvýšením hlučnosti, potrebou nových parkovacích miest, zyýšenými požiadavkami na bezpečnosť z dôvodu pohybu osôb, ktoré sú pravidelnými návštevníkmi barov s hazardnými hrami a znížením kvality býyania. Otvorením kaviarne s počítačovými hrami Black king Bar" sa zníži kvalita bývania na aj tak rušnej ulici Dunajská. Je viac ako dôvodné predpokladať, že návštevníci, ktorí budú v konečnom vychádzať z takejto kaviarne (v nočných hodinách) sa nebudú správať potichu, čo dôsledku zvýši nápor na mestskú políciu. Dunajská ulica po ukončených výstavbách má svoj príjemný mestský charakter, uprostred ulice je osadená socha p. Satinského, je príjemným miestom na prechádzky a neformálne posedenia. V neposlednom rade otvorením kaviarne s počítačovými hrami sa zníži nielen kvalita bývania vlastníkov susediacich bytov ale aj hodnota týchto bytov. V zmysle uvedeného žiadam, aby odvolací orgán napadnuté rozhodnutie v súlade s ustan. 59 Správneho poriadku zrušil a svojim právnym názorom zaviazal prvostupňový správny orgán k rešpektovaniu ústavných práv a práv vlastníkov bytov, a zaviazal prvostupňový orgán konanie o zmene v užívaní nebytového priestoru č. 105b zastaviť, resp. resp. návrh na zmenu v užívaní nebytového priestoru č. 105b nepovoliť. S pozdravom (; (\ rr.so1icj 2

7 Ronald Tahotn:ý, Trinásta 18, 831O1, Bratislava MIESTNY ÚJ<AD ME S T~KF J ('1\STI B RATIS L.\ '-'.' '.:..:...:i!.!:':.~l i\! ESTO DOŠLO 2 09 DNA: 6., l Mestská časť 1 Bratislava-Staré Mesto Vajanského nábrežie č Bratislava V Bratislave, K spis. zn.: 252/10231/2016/STA/Kno-K/25 Vec : Odvolanie Mestská časť Bratislava - Staré mesto ako príslušný stavebný úrad svojím rozhodnutím zo dií.a záznam č /2016/ST A/Kno-K/25 povolil zmenu v užívaní obchodného priestoru 105b na I. nadzemnom podlaží v polyfunkčnej budove s. č na ulici Dunajská z obchodného priestoru na kaviareň s počítačovými hrami Black king Bar". Rozhodnutie bolo doručované verejnou vyhláškou a zvesené bolo dňa V zákonnej lehote, ako vlastník bytu č. 305B na 3. poschodí polyfunkčného domu s. č a ako účastník konania pod ľa ustan. 14 zákona č. 71 /1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení (ďalej len Správny poriadok") týmto podľa ustan. 52 a nás!. Správneho poriadku podávam odvolanie proti rozhodnutiu Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto č. 252/ /STA/Kno K/25 zo dňa a žiadam, aby odvolací orgán toto rozhodnutie v plnom rozsahu zrušil. Svoje odvolanie odôvodňujem nasledovne : Správny orgán sa v dostatočnej miere nezaoberal námietkou vlastníka obchodného priestoru a riadne neodôvodnil, akú správnu úvahu použil pri jej zamietnutí, okrem jazykovedného výkladu slov kaviareň a bar. V odôvodnení síce správny orgán uvádza, že zmena stavby sa povoľuje na dobu u rč itú, avšak samotný výrok rozhodnutia resp. podmienky neobsahujú dátum, ktorým p odľa správneho orgánu má končiť platnosť tohto rozhodnutia (pravdepodobne má byt' totožný s uplynutím doby nájmu). Správny orgán oprel svoje rozhodnutie o NÁ VRH'' nájomnej zmluvy a nie o platnú nájomnú zmluvu a teda ani nemohol presne určiť termín ku ktorému skončí platno sť rozhodnutia o zmene v užívaní nebytového priestoru.

8 Je prinajmenšom zaujímave, ze správny orgán koná v záujme nájomníka, ktorý je v príkrom rozpore so záujmom vlastníka stavby a obchodného priestoru 105b. V tomto konaní boli uprednostnené užívacie práva pred právom vlastníckym, čo je v príkrom rozpore s čl. 20 Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorého vlastnícke právo požíva ústavnú ochranu na rozdiel od práva nájomného, ktoré je upravené v zákone. Podmienky obmedzenia vlastníckeho práva môže ustanoviť iba zákon a nie rozhodnutie správneho orgánu v správnom konaní. Správny orgán v napadnutom rozhodnutí v ods. 3 podmienok pre rozhodnutie o zmene v užívaní obchodného priestoru 105b správne uvádza, že každá zmena stavby, jej prevádzkového zariadenia, v zmene a podstatnom rozšírení výroby alebo činností, ktoré by mohli ohroziť život a zdravie ľudí alebo životné prostredie vyžadujú rozhodnutie stavebného úradu, ktorá sa premieta do zmeny požiadaviek podľa osobitných predpisov (požiarne, statická doprava hygienické, " ale v správnom konaní sa absolútne nevysporiadal so zvýšením hlučnosti, potrebou noyých parkovacích miest, zvýšenými požiadavkami na bezpečnos ť z dôvodu pohybu osôb, ktoré sú pravidelnými návštevníkmi barov s hazardnými hrami a znížením kvality bývania. Otvorením kaviarne s počítačovými hrami Black king Bar" sa zníži kvalita bývania na aj tak rušnej ulici Dunajská. Je viac ako dôvodné predpokladať, že návštevníci, ktorí budú vychádzať z takejto kaviarne (v nočných hodinách) sa nebudú správať potichu, čo v konečnom dôsledku zvýši nápor na mestskú políciu. Dunajská ulica po ukončených výstavbách má svoj príjemný mestský charakter, uprostred ulice je osadená socha p. Satinského, je príjemným miestom na prechádzky a neformálne posedenia. V neposlednom rade otvorením kaviarne s počítačovými hrami sa zníži nielen kvalita bývania vlastníkov susediacich bytov ale aj hodnota týchto bytov. V zmysle uvedeného žiadam, aby odvolací orgán napadnuté rozhodnutie v súlade s ustan. 59 Správneho poriadku zrušil a svojim právnym názorom zaviazal prvostupňový správny orgán k rešpektovaniu ústavných práv a práv vlastníkov bytov, a zaviazal prvostupňový orgán konanie o zmene v užívaní nebytového priestoru č. 105b zastaviť, resp. resp. návrh na zmenu v užívaní nebytového priestoru č. 105b nepovoliť. S pozdravom 2

9 P.R.O.INVEST s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 14, Bratislava, IČ: MIESTNY ÚRAD Mé!iťíllHiJ C'AIT'I.. LAVA- STA~~ Mestská časť Bratislava-Staré Mesto Vajanského nábrežie č Bratislava V Bratislave dňa K spis. zn.: 252/ /ST A/Kno-K/25 Vec : Odvolanie Mestská časť Bratislava - Staré mesto ako príslušný stavebný úrad svojím rozhodnutím zo dňa záznam č. 252/ 10231/2016/STA/Kno-K/25 povolil zmenu v užívaní obchodného priestoru 105b na I. nadzemnom podlaží v polyfunkčnej budove s. č na ulici Dunajská z obchodného priestoru na kaviareň s počítačovými hrami Black king Bar". Rozhodnutie bolo doručované verejnou vyhláškou a zvesené bolo dňa V zákonnej lehote, ako vlastník nebytového pdestoru č a s. č a ako účastník konania podľa ustan. 14 zákona č. 71 /1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení (ďalej len Správny poriadok") týmto podľa ustan. 52 a nás!. Správneho poriadku podávam polyfunkčného domu odvolanie proti rozhodnutiu Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto č. 252/ /STA/Kno K/25 zo dňa a žiadam, aby odvolací orgán toto rozhodnutie v plnom rozsahu zrušil. Svoje odvolanie odôvodňujem nasledovne : Správny orgán sa v dostatočnej miere nezaoberal námietkou vlastníka obchodného priestoru a riadne neodôvodnil, akú správnu úvahu použil pri jej zamietnutí, okrem jazykovedného výkladu slov kaviareň a bar. V odôvodnení síce správny orgán uvádza, že zmena stavby sa povoľuje na dobu určitú, avšak samotný výrok rozhodnutia resp. podmienky neobsahujú dátum, ktorým podľa správneho orgánu má končiť platnosť tohto rozhodnutia (pravdepodobne má byt' totožný s uplynutím doby nájmu). Správny orgán oprel svoje rozhodnutie o NÁVRH" nájomnej zmluvy a nie o platnú nájomnú zmluvu a teda ani nemohol presne určiť termín ku ktorému skončí platnosť rozhodnutia o zmene v užívaní nebytového priestoru.

10 Je prinajmenšom zaujímave, ze správny orgán koná v zau1me nájomníka, ktorý je v príkrom rozpore so záujmom vlastníka stavby a obchodného priestoru tosb. V tomto konaní boli uprednostnené užívacie práva pred právom vlastníckym, čo je v príkrom rozpore s čl. 20 Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorého vlastnícke právo požíva ústavnú ochranu na rozdiel od práva nájomného, ktoré je upravené v zákone. Podmienky obmedzenia vlastníckeho práva môže ustanoviť iba zákon a nie rozhodnutie správneho orgánu v správnom konaní. Správny orgán v napadnutom rozhodnutí v ods. 3 podmienok pre rozhodnutie o zmene v užívaní obchodného priestoru 105b správne uvádza, že každá zmena stavby, jej prevádzkového zariadenia, v zmene a podstatnom rozšírení výroby alebo činností, ktoré by mohli ohroziť život a zdravie ľudí alebo životné prostredie.. vyžadujú rozhodnutie stavebného úradu, ktorá sa premieta do zmeny požiadaviek podľa osobitných predpisov (požiarne, statická doprava hygienické, "ale v správnom konaní sa absolútne nevysporiadal so zvýšením hlučnosti, potrebou nových parkovacích miest, zvýšenými požiadavkami na bezpečnosť z dôvodu pohybu osôb, ktoré sú pravidelnými návštevníkmi barov s hazardnými hrami a znížením kvality býyania. Otvorením kaviarne s počítačovými hrami Black king Bar" sa zníži kvalita bývania na aj tak rušnej ulici Dunajská. Je viac ako dôvodné predpokladať, že návštevníci, ktorí budú vychádzať z takejto kaviarne (v nočných hodinách) sa nebudú správať potichu, čo v konečnom dôsledku zvýši nápor na mestskú políciu. Dunajská ulica po ukončených výstavbách má svoj príjemný mestský charakter, uprostred ulice je osadená socha p. Satinského, je príjemným miestom na prechádzky a neformálne posedenia. V neposlednom rade otvorením kaviarne s počítačovými hrami sa zníži nielen kvalita bývania vlastníkov susediacich bytov ale aj hodnota týchto bytov. V zmysle uvedeného žiadam, aby odvolací orgán napadnuté rozhodnutie v súlade s ustan. 59 Správneho poriadku zrušil a svojim právnym názorom zaviazal prvostupňový správny orgán k rešpektovaniu ústavných práv a práv vlastníkov bytov, a zaviazal prvostupňový orgán konanie o zmene v užívaní nebytového priestoru č. zmenu v užívaní nebytového priestoru č. 105b nepovoliť. 105b zastaviť, resp. resp. návrh na S pozdravom faj Rudolf Kubiček P.R.O.INVEST s.r.o. konateľ P.R.O. INVEST 1.r.o. Hvlezdoslavovo n~m. 1' Bratislava IÔO:

11 ?{t'ŕ ~161rj7c l1f....j.!l..ý.... IJ!.:1!!!.ľ..t?.J..fi.C.... f cl/ ~o Mestská časť Bratislava-Staré Mesto Vajanského nábrežie č Bratislava V Bratislave, K spis. zn.: 252/10231/2016/STA/Kno-K/25 Vec : Odvolanie Mestská časť Bratislava - Staré mesto ako príslušný stavebný úrad svojím rozhodnutím zo dňa záznam č. 252/ /STA/Kno-K/25 povolil zmenu v užívaní obchodného priestoru 105b na I. nadzemnom podlaží v polyfunkčnej budove s. č na ulici Dunajská z obchodného priestoru na kaviareň s počítačovými hrami Black king Bar". Rozhodnutie bolo doručované verejnou vyhláškou a zvesené bolo dňa V zákonnej lehote, ako vlastník bytu ~.~~,7' na.1. poschodí polyfunkčného domu s. č a ako účastník konania podľa ustan. 14 zákona č Zb. o správnom konaní v platnom znení (ďalej len Správny poriadok") týmto podľa ustan. 52 a násl. Správneho poriadku podávam odvolanie proti rozhodnutiu Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto č. 252/ /STA/Kno K/25 zo dňa a žiadam, aby odvolací orgán toto rozhodnutie v plnom rozsahu zrušil. Svoje odvolanie odôvodňujem nasledovne : Správny orgán sa v dostatočnej miere nezaoberal námietkou vlastníka obchodného priestoru a riadne neodôvodnil, akú správnu úvahu použil pri jej zamietnutí, okrem jazykovedného výkladu slov kaviareň a bar. V odôvodnení síce správny orgán uvádza, že zmena stavby sa povoľuje na dobu určitú, avšak samotný výrok rozhodnutia resp. podmienky neobsahujú dátum, ktorým podľa správneho orgánu má končiť platnosť tohto rozhodnutia (pravdepodobne má byt' totožný s uplynutím doby nájmu). Správny orgán oprel svoje rozhodnutie o NÁVRH" nájomnej zmluvy a nie o platnú nájomnú zmluvu a teda ani nemohol presne určiť termín ku ktorému skončí platnosť rozhodnutia o zmene v užívaní nebytového priestoru.

12 Je pnna1menšom zaujímavé, že správny orgán koná v zau1me nájomníka, ktorý je v príkrom rozpore so záujmom vlastníka stavby a obchodného priestoru 105b. V tomto konaní boli uprednostnené užívacie práva pred právom vlastníckym, čo je v príkrom rozpore s čl. 20 Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorého vlastnícke právo požíva ústavnú ochranu na rozdiel od práva nájomného, ktoré je upravené v zákone. Podmienky obmedzenia vlastníckeho práva môže ustanoviť iba zákon a nie rozhodnutie správneho orgánu v správnom konaní. Správny orgán v napadnutom rozhodnutí v ods. 3 podmienok pre rozhodnutie o zmene v užívaní obchodného priestoru 105b správne uvádza, že každá zmena stavby, j ej prevádzkového zariadenia, v zmene a podstatnom rozšírení výroby alebo činností, ktoré by mohli ohroziť život a zdravie ľudí alebo životné prostredie vyžadujú rozhodnutie stavebného úradu, ktorá sa premieta do zmeny požiadaviek podľa osobitných predpisov (požiarne, statická doprava hygienické," ale v snrávnom konaní sa absolútne nevysporiadal so-zvýšením hlučnosti, potrebou noyých parkovacích miest, zyýšenými požiadavkami na bezpečnosť z dôvodu pohybu osôb, ktoré sú pravidelnými návštevníkmi barov s hazardnými hrami a znížením kvality bývania. Otvorením kaviarne s počítačovými hrami Black king Bar" sa zníži kvalita bývania na aj tak rušnej ulici Dunajská. Je viac ako dôvodné predpokladať, že návštevníci, ktorí budú vychádzať z takejto kaviarne (v nočných hodinách) sa nebudú správať potichu, čo v konečnom dôsledku zvýši nápor na mestskú políciu. Dunajská ulica po ukon čených výstavbách má svoj príjemný mestský charakter, uprostred ulice je osadená socha p. Satinského, je príjemným miestom na prechádzky a neformálne posedenia. V neposlednom rade otvorením kaviarne s počítačovými hrami sa zníži nielen kvalita bývania vlastníkov susediacich bytov ale aj hodnota týchto bytov. V zmysle uvedeného žiadam, aby odvolací orgán napadnuté rozhodnutie v súlade s ustan. 59 Správneho poriadku zrušil a svojim právnym názorom zaviazal prvostupňový správny orgán k rešpektovaniu ústavných práv a práv vlastníkov bytov, a zaviazal prvostupňový orgán konanie o zmene v užívaní nebytového priestoru č. 105b zastaviť, resp. resp. návrh na zmenu v.užívaní nebytového priestoru č. 105b nepovo liť. S pozdravom 2

13 ---""'."~B~o::h~urn;;:;ilfiJiian~u~šne_ ka Janušková,Dunajská 50, Bratislava MIESTNY úllad 1 MSSfSKt!J CAI 1 Ii aratll!jkava - S'f'Atl. - --~ Mestská časť Bratislava-Staré Mesto Vajanského nábrežie č Bratislava V Bratislave, K spis. zn.: 252/ /STA/Kno-K/25 Vec : Odvolanie Mestská časť Bratislava - Staré mesto ako príslušný stavebný úrad svojím rozhodnutím zo dňa záznam č. 252/ /STA/Kno-K/25 povolil zmenu v užívaní obchodného priestoru 105b na 1. nadzemnom podlaží v polyfunkčnej budove s. č na ulici Dunajská z obchodného priestoru na kaviareň s počítačovými hrami Black king Bar". Rozhodnutie bolo doručované verejnou vyhláškou a zvesené bolo dňa V zákonnej lehote, ako vlastník bytu č.a501na5. poschodí polyfunkčného domu s. č a ako účastník konania podľa ustan. 14 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení (ďalej len Správny poriadok") týmto podľa ustan. 52 a násl. Správneho poriadku podávam odvolanie proti rozhodnutiu Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 252/10231/2016/STA/Kno K/25 zo dňa a žiadam, aby odvolací orgán toto rozhodnutie v plnom rozsahu zrušil. Svoje odvolanie odôvodňujem nasledovne : Správny orgán sa v dostatočnej miere nezaoberal námietkou vlastníka obchodného priestoru a riadne neodôvodnil, akú správnu úvahu použil pri jej zamietnutí, okrem jazykovedného výkladu slov kaviareň a bar. V odôvodnení síce správny orgán uvádza, že zmena stavby sa povoľuj e na dobu určitú, avšak samotný výrok rozhodnutia resp. podmienky neobsahujú dátum, ktorým podľa správneho orgánu má končiť platnosť tohto rozhodnutia (pravdepodobne má byt' totožný s uplynutím doby nájmu). Správny orgán oprel svoje rozhodnutie o NÁ VRH" nájomnej zmluvy a nie o platnú nájomnú zmluvu a teda ani nemohol presne určiť termín ku ktorému skončí platnosť rozhodnutia o zmene v užívaní nebytového priestoru. Je prinajmenšom zaujímavé, že správny orgán koná v záujme nájomníka, ktorý je v príkrom rozpore so záujmom vlastníka stavby a obchodného priestoru 105b.

14 V tomto konaní boli uprednostnené užívacie práva pred právom vlastníckym, čo je v príkrom rozpore s čl. 20 Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorého vlastnícke právo požíva ústavnú ochranu na rozdiel od práva nájomného, ktoré je upravené v zákone. Podmienky obmedzenia vlastníckeho práva môže ustanoviť iba zákon a nie rozhodnutie správneho orgánu v správnom konaní. Správny orgán v napadnutom rozhodnutí v ods. 3 podmienok pre rozhodnutie o zmene v užívaní obchodného priestoru 105b správne uvádza, že každá zmena stavby, jej prevádzkového zariadenia, v zmene a podstatnom rozšírení výroby alebo činností, ktoré by mohli ohroziť život a zdravie ľudí alebo životné prostredie vyžadujú rozhodnutie stavebného úradu, ktorá sa premieta do zmeny požiadaviek podľa osobitných predpisov (požiarne, statická doprava hygienické, " ale v správnom konaní sa absolútne nevysporiadal so zyýšením hlučnosti, potrebou. noyých parkovacích miest, zyýšenými požiadavkami na bezpečnosť z dôvodu pohybu osôb, ktoré sú pravidelnými návštevníkmi barov s hazardnými hrami a znížením kvality bývania. Otvorením kaviarne s počítačovými hrami Black king Bar" sa zníži kvalita bývania na aj tak rušnej ulici Dunajská. Je viac ako dôvodné predpokladať, že návštevníci, ktorí budú vychádzať z takejto kaviarne (v nočných hodinách) sa nebudú správať potichu, čo v konečnom dôsledku zvýši nápor na mestskú políciu. Dunajská ulica po ukončených výstavbách má svoj príjemný mestský charakter, uprostred ulice je osadená socha p. Satinského, je príjemným miestom na prechádzky a neformálne posedenia. V neposlednom rade otvorením kaviarne s počítačovými hrami sa zníži nielen kvalita bývania vlastníkov susediacich bytov ale aj hodnota týchto bytov. V zmysle uvedeného žiadam, aby odvolací orgán napadnuté rozhodnutie v súlade s ustan. 59 Správneho poriadku zrušil a svojim právnym názorom zaviazal prvostupňový správny orgán k rešpektovaniu ústavných práv a práv vlastníkov bytov, a zaviazal prvostupňový orgán konanie o zmene v užívaní nebytového priestoru č. 105b zastaviť, resp. resp. návrh na zmenu v užívaní nebytového priestoru č. 105b nepovoliť. S pozdravom r 2

15 ENTIREAL s.r.o., Kráľovská 796/43, Šaľa, IČO : Spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č /T MIESTNY ÚRAD MESTSKEJ CASTJ.SRATJSLAVA- STARé MSSTO OOO.o 001\: J.,r!, tj~'j~~119 V Šali, dňa K spis. zn.: 252/ /STA/Kno-K/25 Mestská časť Bratislava-Staré Mesto Vajanského nábrežie č Bratislava Vec : Odvolanie, / Mestská časť Bratislava - Staré mesto ako príslušný stavebný úrad svojím rozhodnutím zo dňa záznam č. 252/ /STA/Kno-K/25 povolil zmenu v užívaní obchodného priestoru 105b na I. nadzemnom podlaží v polyfunkčnej budove s: č na ulici Dunajská z obchodného priestoru na kaviareň s počítačovými hrami Black king Bar". Rozhodnutie bolo doručované verejnou vyhláškou a zvesené bolo dňa V zákonnej lehote, ako vlastník bytu č. 503-A na 5 poschodí polyfunkčného domu s. č a ako účastník konania podľa ustan. 14 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení (ďalej len Správny poriadok") týmto podľa ustan. 52 a násl. Správneho poriadku podávam odvolanie proti rozhodnutiu Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 252/ /STA!Kno-K/25 zo dňa a žiadam, aby odvolací orgán toto rozhodnutie v plnom rozsahu zrušil. Svoje odvolanie odôvodňujem nasledovne : Správny orgán sa v dostatočnej miere nezaoberal námietkou vlastníka obchodného priestoru a riadne neodôvodnil, akú správnu úvahu použil pri jej zamietnutí, okrem jazykovedného výkladu slov kaviareň a bar. V odôvodnení síce správny orgán uvádza, že zmena stavby sa povoľuje na dobu určitú, avšak samotný výrok rozhodnutia resp. podmienky neobsahujú dátum, ktorým podľa správneho orgánu má končiť platnosť tohto rozhodnutia (pravdepodobne má byť totožný s uplynutím doby nájmu). Správny orgán oprel svoje rozhodnutie o NÁ VRH" nájomnej zmluvy a nie o platnú nájomnú zmluvu a teda ani nemohol presne určiť termín ku ktorému skončí platnosť rozhodnutia o zmene v užívaní nebytového priestoru. Je prinajmenšom zaujímavé, že správny orgán koná v záujme nájomníka, ktorý je v príkrom rozpore so záujmom vlastníka stavby a obchodného priestoru 1 O Sb. V tomto konaní boli uprednostnené užívacie práva pred právom vlastníckym, čo je v príkrom rozpore s čl. 20 Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorého vlastnícke právo požíva ústavnú ochranu na rozdiel od práva nájomného, ktoré je upravené v zákone. Podmienky obmedzenia vlastníckeho práva môže ustanoviť iba zákon a nie rozhodnutie správneho orgánu v správnom konaní.

16 Správny orgán v napadnutom rozhodnutí v ods. 3 podmienok pre rozhodnutie o zmene v užívaní obchodného priestoru 105b správne uvádza, že,každá zmena stavby, jej prevádzkového zariadenia, v zmene a podstatnom rozšírení výroby alebo činnf()sf[, ~hori by mohli ohroziť život a zdravie ľudí alebo životné prostredie.. vyžadujú rozhodn*ils'tiivebného úradu, ktorá sa premieta do zmeny požiadaviek podľa osobitných predpisov (požiarne, statická doprava hygieh ~cké, " ale v správnom konaní sa absolútne neyysporiadal so zvýšením hlučno sti, potrebou nových parkovacích miest, zvýšenými požiadavkami na bezpečrlosť z dôvodu pohybu osôb, ktoré sú pravidelnými návštevníkmi barov s hazardnými hrami a znížením 'kvality'býyania. Otvorením kaviarne s počítačovými hrami Black king Bar" sa zníži kvalita bývania na aj tak rušnej ulici Dunajská. Je viac ako dôvodné predpokladať, že návštevníci, ktorí budú vychád zať z takejto kaviarne (v nočných hodinách) sa nebudú správať potichu, čo v konečnom dôsledku zvýši nápor na mestskú políciu. Dunajská ulica po ukončených výstavbách má svoj príjemný mestský charakter, uprostred ulice je osadená socha p. Satinského, je príjemným miestom na prechádzky a neformálne posedenia. V neposlednom rade otvorením kaviarne s počítačovými hrami sa zníži nielen kvalita bývania vlastníkov susediacich bytov ale aj hodnota týchto bytov. ( V zmysle uvedeného žiadam, aby odvolací orgán napadnuté rozhodnutie v súlade s ustan. 59 Správneho poriadku zrušil a svojim právnym názorom zaviazal prvostupňový správny orgán k rešpektovaniu ústavných práv a práv vlastníkov bytov, a zaviazal prvostupňový orgán konanie o zmene v užívaní nebytového priestoru č. 105b zastaviť, resp. resp. návrh na zmenu v užívaní nebytového priestoru č. 105b nepovoliť. S pozdravom ENTIREAL s.r.o. JUDr. Jarmila Doničová, konateľ

17 Soref, spol. s r.o., Dunajská 46, Bratislava, IČO l (rty. I MIESTNY úaat> Me~tti-Ki; J CAl'rl - LAVA -STARBM ~ 0 2 B EVIDBllCN~ CISLO: PR(LOHY: Mestská časť Bratislava-Staré Mesto Vajanského nábrežie č Bratislava V Bratislave, K spis. zn.: 252/ 10231/2016/ST A!Kno-K/25 ( Vec : Odvolanie Mestská časť Bratislava - Staré mesto ako príslušný stavebný úrad svojím rozhodnutím zo dňa záznam č. 252/10231/2016/STA/Kno-K/25 povolil zmenu v užívaní obchodného priestoru 105b na I. nadzemnom podlaží v polyfunkčnej budove s. č na ulici Dunajská z obchodného priestoru na kaviareň s počítačovými hrami Black king Bar". Rozhodnutie bolo doručované verejnou vyhláškou a zvesené bolo dňa V zákonnej lehote, ako vlastník bytu č. A505 na 5. poschodí, bytu č. B401 na 4. poschodí a nebytového priestoru P202 na 1. poschodí polyfunkčného domu s. č a ako účastník konania podľa ustan. 14 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení (ďalej Jen Správny poriadok") týmto podľa ustan. 52 a násl. Správneho poriadku podávam odvolanie proti rozhodnutiu Mestskej časti Bratislava -Staré Mesto č. 252/10231/2016/STA/Kno- K/25 zo dňa a žiadam, aby odvolací orgán toto rozhodnutie v plnom rozsahu zrušil. i.. Svoje odvolanie odôvodňujem nasledovne : Správny orgán sa v dostatočnej miere nezaoberal námietkou vlastníka obchodného priestoru a riadne neodôvodnil, akú správnu úvahu použil pri jej zamietnutí, okrem jazykovedného výkladu slov kaviareň a bar. V odôvodnení síce správny orgán uvádza, že zmena stavby sa povoľuje na dobu urč itú, avšak samotný výrok rozhodnutia resp. podmienky neobsahujú dátum, ktorým podľa správneho orgánu má končiť platnosť tohto rozhodnutia (pravdepodobne má byt' totožný s uplynutím doby nájmu). Správny orgán oprel svoje rozhodnutie o NÁVRH" nájomnej zmluvy a nie o platnú nájomnú zmluvu a teda ani nemohol presne určiť termín ku ktorému skončí platnosť rozhodnutia o zmene v užívaní nebytového priestoru.

18 Je prinajmenšom zaujímave, ze správny orgán koná v záujme nájomníka, ktorý je v príkrom rozpore so záujmom vlastníka stavby a obchodného priestoru 105b. V tomto konaní boli uprednostnené užívacie práva pred právom vlastníckym, čo je v príkrom rozpore s čl. 20 Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorého vlastnícke právo požíva ústavnú ochranu na rozdiel od práva nájomného, ktoré je upravené v zákone. Podmienky obmedzenia vlastníckeho práva môže u stanoviť iba zákon a nie rozhodnutie správneho orgánu v správnom konaní. Správny orgán v napadnutom rozhodnutí v ods. 3 podmienok pre rozhodnutie o zmene v užívaní obchodného priestoru 105b správne uvádza, že každá zmena stavby, jej prevádzkového zariadenia, v zmene a podstatnom rozšírení výroby alebo činností, ktoré by mohli ohroziť život a zdravie ľudí alebo životné prostredie vyžadujú rozhodnutie stavebného úradu, ktorá sa premieta do zmeny požiadaviek podľa osobitných predpisov (požiarne, statická doprava hygienické," ale v správnom konaní sa absolútne nevysporiadal so zvýšením hlučnosti, potrebou noyých parkovacích miest, zvýšenými požiadavkami na bezpečno sť z dôvodu pohybu osôb, ktoré sú pravidelnými návštevníkmi barov s hazardnými hrami a znížením kvality bývania. Otvorením kaviarne s počítačovými hrami Black king Bar" sa zníži kvalita bývania na aj tak rušnej ulici Dunajská. Je viac ako dôvodné predpokladať, že návštevníci, ktorí budú vychádzať z takejto kaviarne (v nočných hodinách) sa nebudú správať potichu, čo v konečnom dôsledku zvýši nápor na mestskú políciu. Dunajská ulica po ukončených výstavbách má svoj príjemný mestský charakter, uprostred ulice je osadená socha p. Satinského, je príjemným miestom na prechádzky a neformálne posedenia. V neposlednom rade otvorením kaviarne s počítačovými hrami sa zníži nielen kvalita bývania vlastníkov susediacich bytov ale aj hodnota týchto bytov. V zmysle uvedeného žiadam, aby odvolací orgán napadnuté rozhodnutie v súlade s ustan. 59 Správneho poriadku zrušil a svojim právnym názorom zaviazal prvostupňový správny orgán k rešpektovaniu ústavných práv a práv vlastníkov bytov, a zaviazal prvostupňový orgán konanie o zmene v užívaní nebytového priestoru č. 105b zastaviť, resp. resp. návrh na zmenu v užívaní nebytového priestoru č. 105b nepovoliť. S pozdravom SOREF, lj1 81/ 08 BRATISLAVA, SWVAKI IČO: , /Č DP SK R as1j1.-1:: v t /b Soref, spol. s r.o. Ing. Gabriel Godány, k natel' 2