Sport do Ko5ic a na Vfchod - Moriilny princfp Slovenska So sfdtom Alejov62, Ko5ice-uh, le Stdtna komisia pre vol'by a kontrolu financo

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Sport do Ko5ic a na Vfchod - Moriilny princfp Slovenska So sfdtom Alejov62, Ko5ice-uh, le Stdtna komisia pre vol'by a kontrolu financo"

Prepis

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63 Sprt d K5ic a na Vfchd - Mriilny princfp Slvenska S sfdtm Alejv62, K5ice-uh, le Stdtna kmisia pre vl'by a kntrlu financvania pliticlqich str6n Drief,v Bratislava Vec : Zmena v qirinej spr6ve K$ics P pitvnej samkntrle VfrEnej sprdvy za rk 2018, ktrfi sme Vdm zaslali musfme kn5tatvat, ie sme v predlienej spriive zistili niektrd nedstatky, ktr6 by sme chceli v predlienm uikaze pravi{ a uviest' na spr6vnu mieru. V Vrikaze ziskv a str6t / Ue UUJ 2-01 / na strane 6 na riadku 55 - prijat6 dary bla nespr6vne uvedend WSka prijatrich darv v rku 2Ot8 v vriske 284. Tdt suma mala byt uvedend na riadku 69 - prijat6 prispevky d fyzick'ich s6b, kde je nesprdvne uvedend suma Suma md by{ uvedend na riadku 55 - prijat6 dary d je pdlien6 aj darvacu zmluvu. Suma 284 predstavuje in6 bezdplatn6 plnenia. Okrem th Vds chceme pprsit' qimenu prilhy F - bliz3iu Specifikdciu prijaqfch p6ziiiek, prilhu G - kde bl nesprfvne uvedenf rk Z0t7 - sprivne ak sirtast' qirinej sprdvy svjh hspddrenia za rk 20tB a vfmenu prflhy K - kde sme blii5ie rzpisali stav zavdzkv k Prikladdme rigin6l pwrdeniaz Sciiilnej pist'vni za rk 201.8

64 Za p r zumenie d akuj eme S pzdravm DZemal Kdrazi Predseda d L Mgr. Igr,, predseda Srv d 10.i..2019

65 t&.l Li ''d& >.= 5 tr.= EBP.O (/)EE.6r r, v) J4(J.).Pa.EC) b E* Qrf- O '.= izr-vo O O)ED_ E'Fa, >c) a >0).e :'F df H l) A t:v >N \ H'8-# X E 6'N S T3E F iirm t tb.; cb F V' C Fc; -e )f) E c t: Els s H.;I E.E q?l trl;i,! E..$; F :9 Il #,8I= r:h E E E rrlc.i 5 Il.d H V (J,#.4 sas (,)' ;t-= A->aa -E 'F 'dlp${ \* H { 6 >m"\d y >Q'X tv -.i I d)n cd<o d # E Ml t:.9- ^l * '>l -' 'tr,el > ai P. sqx C),51 J=\J *.X li(/)- 6-:l 49il H -= r^'s-.9 3 j cj H EE. ae-.s.s :csfsetr EpE,S.$ Ll >() )N ( ) >9.t ah '(J,y >c) )N ( () 6l U) )9 a )Q >9 )N < GI >a!'l 0) x'e -G fee.cb.f' i ct () 6)cg >E L FI O( sf <t F + N () O ( rn <f, ltt v N rn 00 FI <t r. rn O) rn!z.n qp I rr ) rl N rri drn c\,.r? an 0) rr ^iz r O Q. M ae= i=r cj a Y!4 0, >l O) t 00 O) <t r{ a! + () (n r F rn >Z ttt r! r r-l sf ( l./) ) lr) :t v, q) f- c rl q t\l FI + cl \ ad 0) rn ".9,; r- O Q.\Z.-!#rr W) 7- X 9 Oli,i >l rl ( sr r\ + $ C) r\ ( rr) sf v't r{ r{ l/) F ( rl FI rl N FI :Z t/) qd jq rn r',j 00 C{ c.l + N> > LtJ.)= E E M }e 6JNO),s :'g ndm

66 '>'' S d iot-r CO. O 'N.,s c\ E h^'-v A (J \r/r A l=,v i 'F dn ii ==ScB ; d5'e.e 8 E.H E: EE.R# g a OO '>r H 'L. O,^'#-c - U.cc v) TE E >, d >Nl L;- ieflf E=e g OO Dr<.> ic{s ffes'f E e.nu *j >! d. H 19 tr 9 Y'J 5M (h -trao.* F LV L) ch >,9* rv -.V.03 i: 2 q'!, O lizr O 0siX-g cb:9.r-v q\>\ b:g # > 9 IH:S E O cghl G -=O\ I r-5iit #,s*fi 'F $a e 9dE : _' r?li.cs e.ig 6 X F,UD ]XC!HH -E'8.E g Ft aa '=t9.c '45I flutw f.$=h.= (, c!. E F-..t.ri c),\u-u +Y -O car O h E'8 HEE Pi.? 9211 =- d + efi & c a li a0 bd a N li M c'3 d >N \.l M >u) 6s C) cr) lig \ i <? 6s C) U) (.) l.ig

67 C) E -c (J m ia in hli 63 E (B CS O. (0 )9 a,q = v6 r,f) \ N rt v0 \ $ \n c'l e.l $,(J r5l H 9l-st EIE fir' scl!? =l;il 6tl lv >ll - Ol- Ml Ela lq Elr l.d,e.b (!)' s '6 ọ h Gi! a c{ J4 p (rl (A.(G,54 A. 'it '(, ọl () '>. c0 d'e ti \< A >(A l.i q, M,<: -!, uj L. >(a &'i-,a I tr >() a >(,.ll tr! > EEi ASH 't h ;!r= -sf UD' 9P EC! <E 6 t =N in \ ta a N N OI (.) >a g * -U {,f ao.? ) rf, >ra s ^v/ 4rn- \06 (B Li H.E ke a9h & - Eg )N.() (.)$.Ei7iE 3'Q aa AN (l) t() ar- e;_.h EqJ =hb >.' 6l \ce dgt >tr dr) agl 3c I CB tr 6t qd '>t -!.,H t( )E tt) ^9 t-t l- 6l N r- za

68 (E 5Et E ie LINN IE f;6i.; == - EgF F{ N q rrt N 6 tl.{ f! r F{ "i (J, (J,tn F F{ N.j Ft l- N I )ut F{ N Fi +-t 'j (J )ut v =I le!, UI :.C.g'P 9H'E *Eg fe= lt s\ c 'l-, 4, X NL 3E. CL EL - rn9 6;a v9 t5 lr c, <8 L N gr rc) tj).e:g L,3lH A E$ E16th 'C 9-r E.J 0, (l, N-Y = O>l, -tf't ll v O.= - rt9 6;a E9 t5 ll <8 5 sf N,.- '6 :9 rr,='lh a FI.3'83 l^ )C' FI ss, l\ E.J O N.y = Or(,l E: 't 6* e.l -(u 1ft9 ;a Eg t5 rl <8 L :, F{ st ln r-{ F{.E:g L,3:H A Ps ErEr s!rl\t E.5 O (u N-v Ei'3 6r e.5 ; \(u(j H,g H g;b ES=!.fl L l l r&) m.-,()l v.;,3:h? g e'e E,B; alfl q,'fie -Y X)l/l 6; e \5 >r r>r c a 00 h z \.! M >(h a ()!.r.e..g iu' :=E.g 3fls =6a. E} G (J r Ḡ Q Hs dry F{! m$ E L p th Fl Fl NN i Fi cxi r{ <, n 6 'rct g).s EE xf! jl\l Fl+ 6s L "!El (h L!9 Q HE 6iq F{n +H 6* E'F?lE EL,A9 (Et, \ cl.') () (J >q) u Nr< l-i \ c'l CB =' L9 () HA C.)x )N :q nd

69 Prflha K Sprt d K5ic a na Vlichd s sidlm Alejv6 2,04011 K5ice - Iuh, IeO Vyhl6senie Tfmt vyhlasujem, te Pliticke strana Sprt d Kifc a na V;ichd k eviduje p lehte splatnsti eviduje zstatk zdvlzku v qiske 1 400, pre DEMI Sprt plus, s.r.. K5ice. Zdvazkvznikl z falretry, ktrri vystavila firma DEMI Sprt plus s.r,. este 10.10,2017 v q;iske 7 006,30 eura za ddanie trieiek pre Sprtvir mlddez s lgm plitickej strany. east' zdv5zku v q.fske bla splatend dfia 27.1,0.2017, bla uhradend tiastka 2506,30 a uhradend diastka 600. P lehte splatnsti strana este eviduje zivdzk z neuhradenej faktriry v.ry5ke 120 eura vii spldnsti SERSAM Industries, s.r.. K5ice azavazk z neuhradenej faktriry v qi5ke 2 867,38 eura vdi WOOW s.r.. K5ice bl splatenf dfia AL9 V K5iciach, 10,03.20L9 DZemal Kdrazi Mgr. Igr SIDOR, PhD, MBA Predseda SKV Predseda Sxv a 1L.a1,.20L0 predseda d ,9

70 A sctalna Psfv[a pbeka Kiice Festivalvd ndm. 1, KSlce ]VlOR/iI,NY PR INCiP SI-OVIlNSKA N{asarrvkva 1667 i) l Kiicc Stari Mest a Vdi Iist iisl / z dria 1 2-s Drude ni I -l 1.0 L201 I NASC L,ISI(),1j I I l --_s2i20 t q-ki_\4 a Vy'bavu.je,'te l. lvl gr.lelcvrii s 7 I a KSice t9 Vcc!_zl1_c-l1l_u!ika6&lt llred_ptfi:r*_ld'ale lcl.4akalql a prikazu_g9neralneh r pist'r,.ne i_o92!17 lffqi Scialna pist'vria. pbdka KSicc na zaklacle VaSej 2iadsti ptvrdzuie. 2e rgiuiizacia MORiLNY PRINCiP SLOVIiNSKA, N'lasar,vkra 16(t712. Kiicc - Stare Mcst. I('lO 4l 182,549 nie.ie registrvana r Sciiilncj pist'r,'ni zik platitel'pistnch. Ku driu vl'dania ptvrdenia rganizacia nemf 2iaclne ziviiz,kl. r'zmvsle zilkna. r,di Sciiilnci pist'vni. t'ldaic srr ziskane z.databazx' pbdkl,a nie sr-r lrr\/niure s riginalrni dklaclr, T'jrnt ptrrrdeninr nczanika pvinnst' rganizacic pcll'a r\ 1,tr1 (dvcl pistnih) zakna tul'iradil' pripadne nedplatkv na pistnrr na sci6lne pistenie a prispcvkch na starhnc d0chdk'u'i sprenic z dvdu r,'znikr-r nvlch alcb zntenv existujricich rzhclnl'ch skutcttsti. zisteniclr Scialnr-r prist'vriu. a7 p vvclani tht plr rcicnia. Ziirvcri tt ptr,'rdenie nezhavu.je rganizaciu 1-rLrr innsti uhradit' v buclucrtsti pripadnc sankcic pdl'a $ 239 (pkuty) a i\ 240 (penalc)ziikna. r,zniknutc aznazttkladc pr6vplatnjch rzhdnuti a tyka.iirce sa bdbi zahrnutych v r;mt ptvrder-ri. Ziadst' vvstarrcnic ptvrclcnia.je sr-rias1'u c'lklaclvc j s[rstavy Scidlncj pist'vnc. n scrltrva Pr$fv,fA il,t$ ke$l4l FsstlvalvO ng,',lbfrtl C.1' -rbb. 0'(1 &4 Kllce Irrg. Maridn STOFKO. MBA riaditcl'pbdkv Za s;lrdvnsl'uda.jr, zdpvcdd: N4gr. [rva.lcrgr d