Karta bezpečnostných údajov Dátum: , verzia 3 1 Identifikácia látky/prípravku a spoločnosti/podniku

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Karta bezpečnostných údajov Dátum: , verzia 3 1 Identifikácia látky/prípravku a spoločnosti/podniku"

Prepis

1 Karta bezpečnostných údajov Dátum: , verzia 3 1 Identifikácia látky/prípravku a spoločnosti/podniku Strana: 1/5 1. IDENTIFIKACIA LÁTKY/PRÍPRAVKU A SPOLOČNOSTI/PODNIKU Obchodný názov: Perfect wash Obchodný kód: 1142 Použitie: Čistiaci prostriedok na autá Výrobca/dodávateľ: Dovozca: Informácie v prípade núdze: FRA.BER S.R.L. Darner, s.r.o. Toxikologické informačné centrum Via M.K. Gandhi n 33 Erenburgova 16 Klinika pracovného lekárstva Antegnate (BG) Lučenec a toxikológie LF UK FNsP Taliansko Slovenská republika Akad. L. Dérera, Limbová 5, Tel Tel/Fax: +421 (0) Bratislava Tel: +421 (0) IDENTIFIKACIA NEBEZPEČENSTIEV Označenie nebezpečenstva/symboly: C Leptavé R Vety: R34 Spôsobuje popáleniny / poleptanie 3. ZLOŽENIE/INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH (podľa 648/2004/CE) Nebezpečné komponenty v zmysle EEC smernice 67/548 a príslušná klasifikácia: 3% - 5% N-acyl-3-amino-N-(karboxymetyl)-N,N-dimetylpropán-1-amínium-hydroxidy (acyl je z kokosového oleja), vnútorné soli CAS: EC: Xi; R36 3% - 5% N.67/548/CEE: CAS: EC: C; R35 4. OPATRENIA PRI PRVEJ POMOCI Kontakt s pokožkou: Okamžite odstráňte všetko kontaminované oblečenie. Časti tela, ktoré prišli, alebo len mohli prísť do kontaktu s produktom musia byť okamžite opláchnuté veľkým množstvom tečúcej vody a eventuálne mydlom. OKAMŽITE ZABEZPEČTE LEKÁRSKU POMOC. Kontakt s očami: Okamžite dôkladne umyte tečúcou vodou nechajúc viečka zdvihnuté minimálne 10 minút. Potom zakryte oči sterilnou gázou, alebo čistou, suchou vreckovkou. ZADOVÁŽTE SI LEKÁRSKE VYŠETRENIE. Nepoužite žiadne prostriedky na vymývanie očí a masti skôr, ako to budete konzultovať s očným špecialistom. Prehltnutie: V žiadnom prípade nevyvolávajte zvracanie. OKAMŽITE SI ZADOVÁŽTE LEKÁRSKE VYŠETRENIE. Dajte vypiť ½ litra mlieka, alebo vody. Každých 10 minút podávajte opakovane napiť vodu. Vdýchnutie: Vyvetrajte priestor. Pacient musí byť okamžite premiestnený z kontaminovaného priestoru do kľudu na dobre vetrané miesto. ZABEZPEČTE LEKÁRSKE VYŠETRENIE.

2 Strana: 2/5 5. PROTIPOŽIARNE OPATRENIAI Doporučené hasiace prostriedky: Voda, CO2, pena, chemické prášky, podľa materiálov obsiahnutých v ohni. Nevhodné hasiace prostriedky: Žiadne. Riziká vyplývajúce z horenia: Zabráňte vdychovaniu výparov. Ochranné prostriedky: Použite ochranu dýchacieho traktu. 6. OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOĽNENÍ Bezpečnostné opatrenia týkajúce sa osôb: Používajte masku, rukavice a ochranné oblečenie. Bezpečnostné opatrenia týkajúce sa životného prostredia: Zemou, alebo pieskom obmedzte vytekanie produktu. Ak produkt unikol do vodného toku, kanalizačného systému, alebo kontaminoval zem, či vegetáciu, upovedomte kompetetné úrady. Postup pri čistení: Rýchlo zozbierajte produkt. Používajte pri tom masku a ochranné oblečenie. Ak je produkt v tekutom stave, zabráňte jeho prieniku do kanalizačného systému. Produkt zozbierajte na jeho opätovné použitie, ak je to možné, alebo pre jeho odstránenie. Produkt by mohol byť tam kde je vhodné absorbovaný inertným materiálom. Po zozbieraní produktu opláchnite priestor a zasiahnuté materiály vodou. 7. MANIPULÁCIA A SKLADOVANIE Inštrukcie pre bezpečnú manipuláciu: Zabráňte kontaktu a vdychovaniu výparov (viď aj odstavec 8). Počas práce nejedzte a nepite. Nekompatibilné materiály: Žiadne. Podmienky skladovania: Kontajnery/nádoby vždy udržiavajte tesne uzavreté. Požiadavky na skladovacie priestory: Adekvátne vetrané priestory. 8. KONTROLA EXPOZÍCIE/OSOBNÁ OCHRANA Preventívne opatrenia: Zabezpečte adekvátnu ventiláciu priestorov, kde je produkt skladovaný a/ alebo tam, kde sa s ním manipuluje. Ochrana dýchania: Nie je potrebná pre normálne použitie. Ochrana rúk: Používajte ochranné rukavice, ktoré zabezpečujú komplexnú ochranu, napr. PVC, neoprén, alebo guma. Ochrana očí: Používajte tesne priľnavé ochranné okuliare a/alebo clonu vyhovujúcu BS 2092 GRADE 1). Ochrana kože: Používajte oblečenie, ktoré zabezpečuje komplexnú ochranu kože, napr. bavlna, guma, PVC, alebo viton. Expozičné obmedzenie/limity (ACGIH): TLV STEL: C 1,22 ppm C 2 mg/m3 9.FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI Vzhľad a farba: biela tekutina Vôňa: charakteristická ph: 13,75 Bod tavenia: Bod varu: Bod vzplanutia: >100 C Tuhé skup./plyn zápalnosť: nie je definovaná Výbušné vlastnosti: nie sú definované Oxidačné vlastnosti: nie sú definované.

3 Tlak pary: Relatívna hustota: Rozpustnosť vo vode: Tuková rozpustnosť: Rozklad c. (n-octanol/h2o): Hustota pary: 10. STABILITA A REAKTIVITA g/cm3 rozpustný nerozpustný Strana: 3/5 Podmienky, ktorých je potrebé sa vyvarovať: Stabilný za normálnych podmienok. Látky/materiály, ktorým je potrebné sa vyvarovať: Žiadne. Nebezpečné produkty rozkladu: Žiadne. 11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE Nie sú dostupné žiadne toxikologické dáta pre zmes. Zvážte individuálnu koncentráciu každého komponentu pre stanovenie toxikologických účinkov vyplývajúcich z expozície zmesi. Toxikologické informácie hlavných komponentov zmesi: N-acyl-3-amino-N-(karboxymetyl)-N,N-dimetylpropán-1-amínium-hydroxidy (acyl je z kokosového oleja), vnútorné soli Akútna orálna toxicita: LD50>5000mg/kg Akútna dermálna toxicita: LD50>2000mg/kg Podráždenie/ poleptanie: Kožné podráždenie: slabé Očné dráždenie: Rozriedený vo vode 33% spôsobuje podráždenie očí. Rozriedenie 3,3% nespôsobuje podráždenie očí. 100% čistý produkt: spôsobuje ťazký zápal: MUTAGENECITA: Amesov bakteriologický mutagenetický test: TA98, TA100, TA1535, TA1537, TA1538:Negatívny.(OECD 471) Cieľové orgány: Vo všetkých svojich formách je leptavý produkt; spôsobuje poškodenie kože, očí, pľúc a taktiež zažívacieho systému. Vdychovanie jeho výparov alebo dymov môže poškodiť dýchací trakt a spôsobiť edém pľúc. Symptómy: podráždenie, popáleniny Informácie rôznych spôsobov vystavenia: Požitie: LdLo orálne (zajac): 500mg/kg LD50 intraperitonálne (potkan): 40mg/kg 12. EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE Kontakt s pokožkou a očami: Oko (1% 24%, opica) : vážne poškodenia Oko (4d, zajac): ľahké poškodenia Oko (1%, zajac): ťažké poškodenia Pokožka (500mg, 24h, zajac): ťažké poškodenia Neskoršie a okamžité účinky dlhého a krátkeho vystavenia: Mutagenicita: cytogenetické účinky na hmyze: 20mg/ parenteral Dodržiavajte správne pracovné podmienky tak, aby produkt neunikal do životného prostredia.

4 13. OPATRENIA PRI ZNEŠKODŇOVANÍ Strana: 4/5 Ak je možné, regenerujte/zozbierajte. Zašlite autotizovaným podnikom pre likvidáciu odpadu spálením pod kontrolovaným podmienkami. Dodržiavajte lokálne a národné pravidlá, ktoré sú aktuálne v platnosti. Rady pre likvidáciu: Kontajner/nádoba má byť dôkladne vyprázdnená. Nevylievajte zvyšky produktu vo vyššom množstve do odpadu. Likvidačné číslo odpadu zo zvyškov/nepoužitých produktov: ODPADY Z ORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESOV; odpady z MFSU tukov, mastnoty,mydiel, detergentov, dizinfekčných a kozmetických prípr.; odpady nie ináč špecifikované. Likvidačné číslo odpadu použitého produktu: ODPADY Z ORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESOV; odpady z MFSU tukov, mastnoty,mydiel, detergentov, dizinfekčných a kozmetických prípr.; odpady nie ináč špecifikované. Kontaminované balenie: Kontajner/nádobu vyčistite vodou. Kanistre alebo kontajnery musia byť vyčistené a vrátené výrobcom na recyklovanie. Tento materiál a jeho kontajner musí byť likvidovaný ako nebezpečný odpad. Kde je to možné, odvolajte sa na nasledovné regulačné opatrenia: 91/156/EEC, 91/689/EEC, 94/62/EC a neskoršie dodatky. 14. INFORMÁCIE O PREPRAVE ADR-UN číslo: 1719 ADR-trieda: 8 ADR-HI číslo: 80 ADR-dopravný názov: ŽIERAVÁ ALKALICKÁ TEKUTINA, N.O.S. (,dimethyl cocamine)( amíny) ADR-balná skupina: II ADR-tunelový obmedzovací kód: (E) IATA-UN číslo: 1719 IATA-trieda: 8 IATA- dopravný názov: IATA-osobná letecká doprava: 809 IATA-nákladná letecká doprava:813 IATA-nálepka: Corrosive (leptavý) IATA- balná skupina: II IATA-S.P.: A3 IATA-ERG: 8L IMDG-námorný znečisťovateľ: Nie IMDG-UN číslo: 1719 IMDG-trieda: 8 ŽIERAVÁ ALKALICKÁ TEKUTINA, N.O.S. (, dimethyl cocamine)( amíny) IMDG- dopravný názov: ŽIERAVÁ ALKALICKÁ TEKUTINA, N.O.S. (, dimethyl cocamine)( amíny) IMDG- balná skupina: II IMDG-EmS: F-A, S-B IMDG-skladovacia kategória: A IMDG-skladovacie poznámky: Skladovať preč/ mimo kyselín. 15. REGULAČNÉ INFORMÁCIE Obecná smernica 67/548/EEC (Klasifikácia, balenie a označenie nebezpečných substancií) a neskoršie dodatky. Úradná smernica 1999/45/EC (Klasifikácia, balenie a označenie nebezpečného

5 prostriedku) a neskoršie dodatky. Úradná smernica 98/24/EC (Ochrana zdravia a bezpečnosti pracovníkov pred rizikom súvisiacim s chemickým činidlom). Úradná smernica 2000/39/EC Strana: 5/5 (hraničné hodnoty vyplývajúce z povolania). Stanova/predpis (EC) č. 1907/2006 (REACH). Symboly: C Leptavý R vety: R34 Spôsobuje popáleniny/ poleptanie S vety: S26 V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc. S36/37/39 Noste vhodný ochranný odev, rukavice a ochrané prostriedky na očí/tvár S45 V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné,ukážte označenie látky alebo prípravku ). Obsah: Nestále Organické zlúčeniny - VOCs = 0.00 % Nestále Organické zlúčeniny - VOCs = 0.00 g/l Nestále CMR substancie = 0.00 % Halogénové VOCs, ktoré sú pripísané rizikovej vete R40 = 0.00 % Organický uhlík - C = 0.00 Kde je to možné, riaďte sa nasledovnými regulačnými opatreniami: Smernica 82/501/EEC ('Aktivity spojené s rizikami a vážnymi nehodami') a neskoršie dodatky. Stanova (EC) č. 648/2004 (detergenty). 1999/13/EC (VOC smernica) 16. INÉ INFORMÁCIE Hlavné literárne zdroje: ECDIN - Environmental Chemicals Data and Information Network - Joint Research Centre, Commission of the European Communities SAX's DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS - Eight Edition - Van Nostrand Reinold ACGIH - Threshold Limit Values edition Informácie obsiahnuté v tejto karte sú založené na stave našich znalostí k hore-uvedenému dátumu. Záväzne sa vzťahujú k uvedenému produktu a nepredstavujú záruku určitej kvality. Je povinosťou používateľa zaručiť, aby tieto informácie boli primerané a kompletné so zreteľom na špecifické použitie produktu. Táto KBÚ ruší a nahraduje akúkoľvek predošlú verziu. Odstavce, ktoré boli zmenené oproti predoľej verzii: 9. Fyzikálne a chemické vlastnosti 16. Iné informácie Text viet referujúcich k záhlaviu č.3: R22 Škodlivý pri požití. R34 Spôsobuje popáleniny / poleptanie R35 Spôsobuje silné popáleniny / poleptanie. R36 Dráždi oči. R50 Veľmi jedovatý pre vodné organizmy.