Zákon 575/2002 Z.z. o organizácii činnosti vlády a o organizácii ústrednej štátnej správy.

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Zákon 575/2002 Z.z. o organizácii činnosti vlády a o organizácii ústrednej štátnej správy."

Prepis

1 Otázky na štátnu bakalársku skúšku Povinný predmet: Environmentálne právo I. Čo je to právo. Formy vyjadrenia práva. Tvorba práva Vlastnými slovami definujte čo je to právo K akému typu právnej kultúry radíme právo SR, charakterizujte ju Vymenujte aspoň 3 odvetvia práva SR, čo upravujú? 114. Aké formy vyjadrenia práva máme v SR? 115. Kto v SR schvaľuje zákony? 116. Čo je to hierarchia právnych predpisov, uveďte príklad Kto vydáva právne predpisy? 122. Ako môže občan zasiahnuť do legislatívneho procesu? 123. Kde musí byť publikovaný každý zákon, vyhlášky, nariadenie vlády? 124. Aký je rozdiel medzi platnosťou a účinnosťou zákona? II. Ústava SR Aké sú oprávnenia orgánov štátnej správy vyplývajúce z Ústavy SR a aké sú oprávnenia občanov vyplývajúce z Ústavy SR Problematika ochrany životného prostredia v Ústave SR Obmedzenie vlastníckeho práva v Ústave SR vo väzbe k obmedzeniam vyplývajúcim z podmienok ochrany chránených území ustanovených zákonom č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny Ústava SR a právne predpisy SR a EÚ Ústava SR, nedotknuteľnosť obydlia a oprávnenia členov stráže prírody vyplývajúce zo zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny Ústava SR, prenesený výkon štátnej správy a kompetencie obcí na úseku ochrany prírody a krajiny Čo je podľa ústavy vo vlastníctve štátu? 136. Vyplývajú pre občana z ústavy povinnosti na úseku životného prostredia? 141. Koľko hlasov je potrebných na schválenie zákona v NRSR? 142. Charakterizujte úlohy orgánov zákonodarnej, výkonnej a súdnej moci? III. Zákon 575/2002 Z.z. o organizácii činnosti vlády a o organizácii ústrednej štátnej správy Uveďte aspoň dva stále poradné orgány vlády SR a ich kompetencie Aká je štruktúra ministerstiev, kto stojí na ich čele a kto zastupuje ministra v čase jeho neprítomnosti? 145. Aké sú kompetencie Ministerstva životného prostredia SR, Ministerstva pôdohospodárstva SR, Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja? 146. Kto plní úlohy ústredného orgánu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a kto plní úlohy miestnej štátne správy na úseku stavebného poriadku. O aké kompetencie ide? 151. Čo znamená pojem ostatné ústredné orgány štátnej správy. Vymenujte aspoň tri ostatné ústredné orgány štátnej správy s ich kompetenciami Kompetenčný zákon, úlohy vlády SR, ministerstvá, ostatné ústredné orgány štátnej správy, štruktúra a ich kompetencie.

2 IV. Zákon 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie. Zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí Vymenujte orgány štátnej správy pre tvorbu a ochranu životného prostredia, aké sú ich kompetencie? 154. Čo je to druhostupňový orgán štátnej správy? Koľko druhostupňových orgánov štátnej správy pre tvorbu a ochranu životného prostredia je v SR? 155. Ktorý orgán štátnej správy pre tvorbu a ochranu životného prostredia je odvolacím orgánom vo veciach životného prostredia v ktorých v prvom stupni rozhodla obec? Aká je úloha druhostupňového orgánu štátnej správy pri riešení odvolania vo veci v ktorej v prvom stupni rozhodla obec? 156. Aké sú kompetencie Slovenskej inšpekcie životného prostredia podľa zákona 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie? 161. Ako rieši zákon č.525/2003 Z.z. skutočnosť, keď konanie o uložení pokuty za porušenie zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny začal OUŽP Poprad ale aj SIŽP Košice? 162. Podľa čoho zistí člen stráže prírody, ktorý v teréne zistil porušenie zákona č. 543/2002 Z.Z. o ochrane prírody a krajiny, za ktoré nemôže uložiť blokovú pokutu, ktorej miestne príslušnej organizačnej zložke SIŽP má zistenú skutočnosť oznámiť? 163. Ktorý orgán štátnej správy vydáva Správu o stave životného prostredia, v ako termíne, v ako termíne a kto mu musí poskytnúť podklady, kde musí byť správa občanovi k dispozícii.? V. Európska únia, História, Inštitúcie EÚ, Právo EÚ Ktoré sú tri hlavné inštitúcie EU a aké sú ich kompetencie? 165. Ktoré dokumenty upravuje vzťahy medzi členskými štátmi EÚ? 166. Zaoberá sa EU aj problematikou ochrany prírody? Ak áno, ako? Kto sú kompetentní úradníci EK, komisár? 211. Čo je to komunitárne právo a ako sa člení? Charakterizujete jednotlivé skupiny komunitárneho práva Kde sú publikované právne akty EÚ a kde právne predpisy SR? 213. Ktoré nariadenia EÚ platia na úseku ochrany prírody a krajiny? Čo upravujú? 214. Ktoré smernice upravujú problematiku ochrany prírody a krajiny? Čo upravujú? 215. Čo je to transpozícia práva EÚ? 216. Do ktorého právneho predpisu SR sú transponované smernice EÚ upravujúce problematiku ochrany prírody a krajiny? Ako o ktoré časti ktorého právneho predpisu ide? 221. Môže člen stráže prírody udeliť blokovú pokutu za porušenie smernice Rady 92/43/EHSz 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín? Ak nie prečo? Môže pokutu za porušenie uvedeného nariadenia udeliť SIŽP alebo OÚŽP? 222. Môže člen stráže prírody udeliť blokovú pokutu za porušenie NARIADENIE RADY (ES) č. 338/1997 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi? Ak nie prečo? Môže pokutu za porušenie uvedeného nariadenia udeliť SIŽ alebo OÚŽP? 223. Aké sú kompetencie EK, ak sa domnieva, že členský štát nedodržiava právo EÚ? 224. Existujú príklady rozsudkov ESD za to, že členský štát porušil ustanovenia smernice? Môže sa s ich textom oboznámiť aj občan iného členského štátu?

3 225. Vedie EÚ voči SR konanie za porušenie niektorých právnych predpisov EU v oblasti ochrany prírody a krajiny? 226. Upravuje právo európskej únie problematiku chovu zvierat v zoologických záhradách. Ak áno, ako? VI. Smernica Rady z 2. apríla 1979 o ochrane voľne žijúceho vtáctva (79/409/EHS) 231. Je smernica o ochrane voľne žijúceho vtáctva priamo aplikovateľná pri práci člena stráže prírody? 232. Do ktorých právnych predpisov bola smernica o ochrane voľne žijúceho vtáctva transponovaná? 233. Na ktoré druhy vtákov sa vzťahuje ochrana vyplývajúce zo smernice o ochrane voľne žijúceho vtáctva? Akým spôsobom ja táto ochrana v smernici riešená? 234. Pre ktoré druhy vtákov podľa smernice o ochrane voľne žijúceho vtáctva sa vyhlasujú chránené územia? 235. Ktoré chránené územia sú v SR vyhlásené v súlade so smernicou na ochranu voľne žijúceho vtáctva? Aké podmienky ochrany v nich platia? 236. Je smernica o biotopoch priamo aplikovateľná pri práci člena stráže prírody? 241. Do ktorých právnych predpisov bola smernica o biotopoch transponovaná? 242. Na čo všetko (druhy, biotopy) sa vzťahuje ochrana vyplývajúca zo smernice o biotopoch? Akým spôsobom ja táto ochrana v smernici riešená? 243. Pre ktoré druhy podľa smernice o biotopoch sa vyhlasujú chránené územia? 244. Ktoré chránené územia sú v SR vyhlásené na základe smernice o biotopoch? Aké podmienky ochrany v nich platia? 245. Čo je to NATURA 2000? Sú v SR niektoré chránené územia zaradené do siete NATURA 2000? 246. Je možné v územiach zaradených do siete NATURA 2000 uskutočňovať investičnú činnosť. Ak áno, za akých podmienok? Ktorý článok smernice uvedenú skutočnosť upravuje? VII. Medzinárodné dohovory na úseku ochrany prírody a krajiny Vymenujte aspoň tri medzinárodné dohovory na úseku ochrany prírody a krajiny a stručne ich charakterizujte Medzinárodné dohovory na úseku ochrany prírody a Ústava SR Dohovor o mokradiach majúcich medzinárodný význam predovšetkým ako biotopy vodného vtáctva, tzv. Ramsarský dohovor (oznámenie FMZV č. 396/1990 Zb., pristúpenie ČSFR s účinnosťou , SR sukcesiou). Obsah, spôsob aplikácie v SR Dohovor o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva (oznámenie FMZV č.159/1991 Zb., pristúpenie ČSFR s účinnosťou od , SR sukcesiou) Obsah, spôsob aplikácie v SR Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín, známy ako Washingtonský dohovor - CITES (oznámenie FMZV č. 572/1992 Zb., pristúpenie ČSFR s účinnosťou od , SR sukcesiou) Obsah, spôsob aplikácie v SR.

4 256. Dohovor o biologickej diverzite (oznámenie MZV SR č. 34/1996 Z.z., podpis SR , podpis ratifikačnej listiny prezidentom SR, uloženie ratifikačnej listiny s účinnosťou od ). Obsah, spôsob aplikácie v SR Dohovor o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov, tzv. Bonnský dohovor (oznámenie MZV SR č. 91/1998 Z.z., pristúpenie SR s účinnosťou od ) a. Dohoda o ochrane netopierov v Európe (účinnosť od ) b. Dohoda o ochrane africko-euroazijských druhov vodného sťahovavého vtáctva (účinnosť od ) Obsah, spôsob aplikácie v SR Dohovor o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť, tzv. Bernský dohovor (oznámenie MZV SR č. 93/1998 Z.z., podpis SR , podpis ratifikačnej listiny prezidentom , uloženie ratifikačnej listiny s účinnosťou od ). Obsah, spôsob aplikácie v SR. VIII. Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní Čo znamená ak sa v právnom predpise povie, že na konanie podľa tohto zákona sa vzťahujú predpisy o správnom konaní? 264. Čo upravuje zákona o správnom konaní? 265. Čo znamená vecná a miestna a funkčná príslušnosť na konanie orgánu štátnej správy? 266. Aké náležitosti má rozhodnutie vydané podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní Čo sú to riadne a mimoriadne opravné prostriedky? 312. Účastník konania a zúčastnená osoba Odvolacie konanie Podnet na preskúmanie rozhodnutie mimo odvolacieho konanie Obnova konania Výkon rozhodnutia. IX. Zákon 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a Vyhláška MŽP SR č. 24/2003, ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny Nájdite v texte zákona č. 543//2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny základné pojmy, legislatívne skratky, zmocňovacie ustanovenia, odkaz pod čiarou, prechodné ustanovenia, účinnosť, platnosť a vysvetlite ich význam Ktoré orgány štátnej správy vykonávajú zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny Všeobecná ochrany prírody a krajiny Ochrana biotopov národného a európskeho významu Preventívne a nápravné opatrenia v ochrane prírody a krajiny Právne inštitúty, ktoré pozná zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny Územná ochrana prírody a krajiny Kategórie chránených území Návštevný poriadok národného parku Ochrana jaskýň Chránené vtáčie územia a územia európskeho významu Realizácie činnosti, ktoré majú vplyv na priaznivý stav predmetu ochrany v územiach zaradených do siete NATURA 2000.

5 341. Výnimky z podmienok ochrany chránených území Súkromné chránené územia Druhová ochrana Chránené druhy rastlín Chránené druhy živočíchov Zakázané metódy a prostriedky odchytu a usmrcovania chránených živočíchov Chránené nerasty a chránené skameneliny Výnimky z podmienok ochrany chránených druhov rastlín a živočíchov ZOO a iné zariadenia na záchranu chránených rastlín a chránených živočíchov Ochrana drevín Chránené stromy Vyhlasovanie chránených území, označovanie chránených území Dokumentácia ochrany prírody a krajiny, odborne spôsobilé osoby na vypracovávanie dokumentácie ochrany prírody a krajiny Prieskum a výskum v chránených územiach Vstupné do chránených území Ekonomické nástroje uplatňované v ochrane prírody a krajiny (finančný príspevok, náhrada za obmedzenie bežného obhospodarovania, náhrada škody spôsobená chránenými druhmi) Zákaz prevodu vlastníckeho práva, predkupné právo štátu Orgány štátnej správy ochrany prírody a krajiny a odborné organizácie ochrany prírody a krajiny Kompetencie obcí na úseku ochrany prírody a krajiny Štátny dozor na úseku ochrany prírody a krajiny Spôsobilosť na výkon funkcie člena stráže prírody Zoznam členov stráže prírody Preukazovanie príslušnosti k stráži prírody Oprávnenia členov stráže prírody Donucovacie prostriedky v práci stráže prírody Povinnosti člena stráže prírody Vyškrtnutie člena stráže prírody zo zoznamu Povinnosti člena stráže prírody pri kontrole dodržiavaní ustanovení zákona o lesoch, zákona o vodách, zákona o odpadoch Čo to znamená, ak sa na konanie podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní? 426. Účastníci konania a zúčastnená osoba podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny Vecná a miestna príslušnosť podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrana prírody a krajiny Lehoty na rozhodnutie podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny Vyjadrenie, súhlas a výnimky podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny Priestupky a správne delikty podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny Environmentálny fond a zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny Zaistenie veci a zhabanie jedinca chráneného druhu Spoločenská hodnota chránených druhov, drevín a biotopov Náhrada škody spôsobená chránenými druhmi.

6 X. Vykonávacie predpisy k zákonu o ochrane prírody a krajiny Vymenujte vykonávacie predpisy k zákonu o ochrane prírody a krajiny Čo upravujú nariadenia vlády, ktorými sa vyhlasujú národné parky Čo upravujú vyhlášky MZP SR, ktorými sa vyhlasujú chránené krajinné oblasti? 446. V ktorom právnom predpise zistím, ktoré druhy vtákov sú v SR chránené? 451. V ktorom právnom predpise zistím, ako majú byť označené chránené stromy? 452. V ktorom právnom predpise zistím aký režim ochrany má vlk dravý v SR a v rámci EU? 453. Akými právnymi predpismi sa vyhlasujú prírodné rezervácie, prírodné pamiatky, chránené areály a kde sa tieto predpisy zverejňujú? 454. Aký druh dokumentácie ochrany prírody a krajiny obstaráva obec, aký je jej obsah? 455. V ktorom právnom predpise nájdem zoznam chránených nerastov? 456. V ktorom právnom predpise nájdem zoznam chránených druhov rastlín na ochranu ktorých sa vyhlasujú chránené územia? XI. Ďalšie právne predpisy upravujúce problematiku životného prostredia Nájdite v texte zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších zmien a doplnkov ( ďalej len zákon o lesoch ) základné pojmy, legislatívne skratky, zmocňovacie ustanovenia, odkaz pod čiarou, prechodné ustanovenia, účinnosť, platnosť a vysvetlite ich význam Nájdite v v texte zákona č.139/2002 Z.z. o rybárstve v znení neskorších zmien a doplnkov ( ďalej len zákon o rybárstve )základné pojmy, legislatívne skratky, zmocňovacie ustanovenia, odkaz pod čiarou, prechodné ustanovenia, účinnosť, platnosť a vysvetlite ich význam Nájdite v texte zákona č.364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len zákon o vodách ) základné pojmy, legislatívne skratky, zmocňovacie ustanovenia, odkaz pod čiarou, prechodné ustanovenia, účinnosť, platnosť a vysvetlite ich význam Nájdite v texte zákona č.223/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov o odpadoch (ďalej len zákon o odpadoch ) základné pojmy, legislatívne skratky, zmocňovacie ustanovenia, odkaz pod čiarou, prechodné ustanovenia, účinnosť, platnosť a vysvetlite ich význam Nájdite v texte zákona č. 587/2004 Z.z. o environmentálnom fonde v znení neskorších zmien a predpisov (ďalej len zákon o environmentálnom fonde ) základné pojmy, legislatívne skratky, zmocňovacie ustanovenia, odkaz pod čiarou, prechodné ustanovenia, účinnosť, platnosť a vysvetlite ich význam Čo upravuje zákon o lesoch? 511. Čo upravuje zákon o rybárstve? 512. Čo upravuje zákon o vodách? 513. Čo upravuje zákon o odpadoch? 514. Čo upravuje zákon o environmentálnom fonde? 515. Identifikujte, ktoré orgány štátnej správy vykonávajú zákon o lesoch Identifikujte, ktoré orgány štátnej správ vykonávajú zákon o rybárstve Identifikujte, ktoré orgány štátnej správy vykonávajú zákon o vodách Identifikujte, ktoré orgány štátnej správy vykonávajú zákon o odpadoch Identifikujte, ktoré orgány štátnej správy vykonávajú zákon o environmentálnom fonde Ktoré ustanovenia zákona o lesoch sú predmetom priestupkov a ktoré správnych deliktov?

7 525. Ktoré ustanovenia zákona o rybárstve sú predmetom priestupkov a ktoré správnych deliktov? 526. Ktoré ustanovenia zákona o vodách sú predmetom priestupkov a ktoré správnych deliktov? 531. Ktoré ustanovenia zákona o odpadoch sú predmetom priestupkov a ktoré správnych deliktov? 532. Ktoré ustanovenia zákona o environmentálnom fonde sú predmetom priestupkov a ktoré správnych deliktov.? XII. Ostatné predpisy a otázky súvisiace s predpismi 533. Environmentálna výchova história a vývoj na Slovensku 534. Druhová ochrana rastlín do roku 1994 podľa Zákona o štátnej ochrane prírody 535. Druhová ochrana rastlín SR podľa zákonov o ochrane prírody od roku Legislatívne vymedzenie monitorovacieho systému ŽP SR 541. Stráž prírody spôsobilosť na výkon funkcie 542. Profesionálny strážca prírody 543. Preukazovanie príslušnosti k stráži 544. Oprávnenia a povinnosti člena stráže 545. Zákon o OP a poľnohospodárstvo 546. Zákon o OP a lesné hospodárstvo 551. Legislatívne rámce manažmentu fauny 552. Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku- zmysel, podstata, stručný výklad 553. Zákon o geodézii a kartografii a zákon o katastri nehnuteľností podstata 554. Zákon o pozemkových úpravách a pozemkovom fonde podstata 555. Zákon o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami podstata Zákon o ochrane ozónovej vrstvy Zeme podstata Zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon) environmentálne aspekty Zákon o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) podstata 563. Zákon o hospodárení v lesoch podstata 564. Zákon o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu podstata 565. Zákon o poľovníctve podstata 566. Zákon o rybárstve podstata 611. Zákon o veterinárnej starostlivosti podstata 612. Zákon o ochrane zvierat podstata 613. EIA ciele a posudzovanie vplyvov presahujúcich hranice 614. EIA účasť verejnosti v procese schvaľovania 615. EIA - Zámer a vyjadrenia (príslušný orgán, schvaľujúci orgán, verejnosť, znalci! EIA - Úloha obce v posudzovaní 621. EIA - Správa o hodnotení 622. EIA Odborný posudok a záverečné stanovisko 623. Trestný zákon vo vzťahu ku stráži prírody 624. Trestný poriadok vo vzťahu ku stráži prírody 625. Zákon o horskej službe, manažment svahov a ochrana prírody.

8 XIV Kataster 626. Čo je kataster nehnuteľností a čo ho tvorí? 631. Čo rozumieme pod pojmom katastrálny operát? 632. Vysvetli pojem pozemok Vysvetli pojem parcela Čo je katastrálna mapa a ako ich rozdeľujeme? 635. Čo je mapa určeného operátu? 636. Čo je identifikácia parciel? 641. Vysvetli pojem katastrálne územie? 642. Čo je intravilán a extravilán? 643. Na aké účely slúžila pozemková kniha, čo ju tvorí? 644. Čo je predmetom evidovania v katastri predmet katastra? 645. Aké druhy pozemkov eviduje kataster? 646. Aké sú orgány št. správy na úseku katastra? 651. Kto môže nahliadnuť do katastrálneho operátu? 652. Ako sa zapisujú práva k nehnuteľnostiam do katastra? 653. Aký zákon upravuje drobenie pozemkov? XV Krajina 654 Metodika LANDEP (čo je?, základné kroky ) 655. Analýzy a syntézy v LADNDEP, interpretácie a hodnotenia, propozície a regulatívy 656. Definujte TUR trvalo udržateľný rozvoj? 661. Konferencia Rio 92 a Agenda 21 komentujte 662. Národná stratégia TUR 663. Kategórie bonity pôdy, zákon o ochrane pôdy (čo to je? ) 664 ÚSES definícia a význam, Základné prvky kostry ekologickej stability. Význam ÚSES v ostatných dokumentoch 665 Zákon o ochrane pôdy 220/2004 ( kategórie a limitné hodnoty, limitné hodnoty rizikových látok, kategórie BPEJ podľa skupín kvality, vymenujte naše najúrodnejšie pôdne typy a kde sa vyskytujú) 666. Definujte krajinno ekologický plán v zmysle vyhlášky (cieľ)

9 Otázky na štátnu bakalársku skúšku Povinný predmet: Ochrana prírody Blok: Ochrana prírody I Environmentálne programy v chránených územiach 112. OP návštevnícke centrá a informačné body 113. OP náučné chodníky 114. Juniorský strážcovský program 115. Program GLOBE 116. OP práca s návštevníkmi predškolského veku 121. OP práca s návštevníkmi školského veku 122. OP práca s návštevníkmi chráneného územia hendikepovaní ľudia 123. OP práca s návštevníkmi súťaže, kurzy, praxe 124. OP práca s médiami 125. Lúčne a pasienkové hospodárenie na Slovensku 126. Pastierstvo v oblasti Vysokých Tatier 131. Negatívne a pozitívne vplyvy pastierstva v chránených oblastiach 132. Pastierstvo v európskych krajinách 133. Princípy botanickej nomenklatúry 134. Červené zoznamy a červené knihy rastlín význam 135. Negatívne vplyvy skialpinizmu a podmienky skialpinizmu v TANAPe 136. Negatívne vplyvy skialpinizmu a podmienky skialpinizmu v NAPANTe 141. Negatívne vplyvy skialpinizmu a podmienky skialpinizmu v NP Malá Fatra 142. Negatívne vplyvy skialpinizmu a podmienky skialpinizmu v NP Veľká Fatra 143. Orientácia, výjazdy a jazda v teréne 144. Využitie koní v ochrane prírody v USA 145. Využitie koní v OP v krajinách mimo USA 146. Geneticky modifikované organizmy 151. Podmienky horolezectva v TANAPe 152. ŠOP SR organizácia riadenie 153. TANAP neživá príroda a ochrana 154. TANAP najvýznamnejšie maloplošné chránené územia v TANAPe 155. TANAP fauna a jej ochrana 156. TANAP flóra a jej ochrana 161. TANAP vodstvo, vodné pomery a ochrana vôd NAPANT neživá príroda a ochrana 163. NAPANT najvýznamnejšie maloplošné chránené územia 164. NAPANT fauna a jej ochrana 165. NAPANT flóra a jej ochrana 166. NAPANT vodstvo, vodné pomery a ochrana vôd NP Malá Fatra neživá príroda a ochrana 212. NP Malá Fatra najvýznamnejšie maloplošné chránené územia 213. NP Malá Fatra fauna a jej ochrana 214. NP Malá Fatra flóra a jej ochrana 215. NP Malá Fatra vodstvo, vodné pomery a ochrana vôd NP Veľká Fatra neživá príroda a ochrana 221. NP Veľká Fatra najvýznamnejšie maloplošné chránené územia 222. NP Veľká Fatra fauna a jej ochrana 223. NP Veľká Fatra flóra a jej ochrana

10 224. NP Veľká Fatra vodstvo, vodné pomery a ochrana vôd NP Slovenský raj neživá príroda a ochrana 226. NP Slovenský raj najvýznamnejšie maloplošné chránené územia 231. NP Slovenský raj fauna a jej ochrana 232. NP Slovenský raj flóra a jej ochrana 233. NP Slovenský raj vodstvo, vodné pomery a ochrana vôd PIENAP neživá príroda a ochrana 235. PIENAP najvýznamnejšie maloplošné chránené územia 236. PIENAP fauna a jej ochrana 241. PIENAP flóra a jej ochrana 242. PIENAP vodstvo, vodné pomery a ochrana vôd NP Poloniny neživá príroda a ochrana 244. NP Poloniny najvýznamnejšie maloplošné chránené územia 245. NP Poloniny fauna a jej ochrana 246. NP Poloniny flóra a jej ochrana 251. NP Poloniny vodstvo, vodné pomery a ochrana vôd NP Muránska Planina neživá príroda a ochrana 253. NP Muránska Planina najvýznamnejšie maloplošné chránené územia 254. NP Muránska Planina fauna a jej ochrana 255. NP Muránska Planina flóra a jej ochrana 256. NP Muránska Planina vodstvo, vodné pomery a ochrana vôd NP Slovenský kras neživá príroda a ochrana 262. NP Slovenský kras najvýznamnejšie maloplošné chránené územia 263. NP Slovenský kras fauna a jej ochrana 264. NP Slovenský kras flóra a jej ochrana 265. NP Slovenský kras vodstvo, vodné pomery a ochrana vôd CHKO Ponitrie história, ochrana neživej prírody, maloplošné chránené územia 311. CHKO Ponitrie významná flóra a ochrana 312. CHKO Ponitrie významná fauna a ochrana 313. CHKO Štiavnické vrchy história, ochrana neživej prírody, maloplošné chránené územia 314. CHKO Štiavnické vrchy významná flóra a ochrana 315. CHKO Štiavnické vrchy významná fauna a ochrana 316. CHKO Strážovské vrchy história, ochrana neživej prírody, maloplošné chránené územia 321. CHKO Strážovské vrchy významná flóra a ochrana 322. CHKO Strážovské vrchy významná fauna a ochrana 323. CHKO Malé Karpaty história, ochrana neživej prírody, maloplošné chránené územia 324. CHKO Malé Karpaty významná flóra a ochrana 325. CHKO Malé Karpaty významná fauna a ochrana 326. CHKO Biele Karpaty história, ochrana neživej prírody, maloplošné chránené územia 331. CHKO Biele Karpaty významná flóra a ochrana 332. CHKO Biele Karpaty významná fauna a ochrana 333. CHKO Východné Karpaty história, ochrana neživej prírody, maloplošné chránené územia 334. CHKO Východné Karpaty významná flóra a ochrana 335. CHKO Východné Karpaty významná fauna a ochrana 336. CHKO Záhorie história, ochrana neživej prírody, maloplošné chránené územia 341. CHKO Záhorie významná flóra a ochrana 342. CHKO Záhorie významná fauna a ochrana

11 343. CHKO Vihorlat história, ochrana neživej prírody, maloplošné chránené územia 344. CHKO Vihorlat významná flóra a ochrana 345. CHKO Vihorlat významná fauna a ochrana 346. CHKO Cerová vrchovina história, ochrana neživej prírody, maloplošné chránené územia 351. CHKO Cerová vrchovina významná flóra a ochrana 352. CHKO Cerová vrchovina významná fauna a ochrana 353. CHKO Latorica história, ochrana neživej prírody, maloplošné chránené územia 354. CHKO Latorica významná flóra a ochrana 355. CHKO Latorica významná fauna a ochrana 356. CHKO Kysuce história, ochrana neživej prírody, maloplošné chránené územia 361. CHKO Kysuce významná flóra a ochrana 362. CHKO Kysuce významná fauna a ochrana 363. CHKO Horná Orava história, ochrana neživej prírody, maloplošné chránené územia 364. CHKO Horná Orava významná flóra a ochrana 365. CHKO Horná Orava významná fauna a ochrana 366. CHKO Dunajské luhy história, ochrana neživej prírody, maloplošné chránené územia 411. CHKO Dunajské luhy významná flóra a ochrana 412. CHKO Dunajské luhy významná fauna a ochrana 413. Environmentálny monitorovací systém ŽP SR 414. Monitorovacia sieť a monitorované veličiny ovzdušia 415. Negatívne účinky monitorovaných znečisťujúcich látok v 416. Monitorovanie vôd v SR ČMS Voda 421. Monitorovanie meteorologických 422. Monitorovanie klimatologických 423. Biomonitoring v SR - bioindikátory 424. Monitorovanie lesov 425. Monitorovanie fauny na Slovensku 426. Monitorovanie flóry na Slovensku 431. Monitorovanie prírodných biotopov na Slovensku 432. Monitorovanie rádioaktivity 433. Biodiverzita a indikátory jej stavu 434. Cudzorodé látky v potravinách a krmivách 435. Bioterorizmus 436. Monitoring pôdy 441. Monitoring odpadov 442. Kvantifikácia genetickej diverzity 443. Faktory ovplyvňujúce genetickú diverzitu 444. Starostlivosť o zachovanie genetickej rozmanitosti 445. Aplikácie molekulovej ekológie v OP 446. Územná ochrana v SR 451. Druhová ochrana živočíchov 452. Ochrana anorganických častí prírody 453. Ochrana drevín 454. Ochrana biotopov 455. Skleníkový efekt 456. Skleníkové plyny 461. Vplyvy klimatickej zmeny zmena hladiny mora a následky 462. Vplyvy klimatickej zmeny na sladkovodné

12 463. Vplyvy klimatickej zmeny na poľnohospodárstvo 464. Vplyvy klimatickej zmeny na prírodné ekosystémy 465. Vplyvy klimatickej zmeny na ľudské zdravie 466. Klimatická zmena a potenciálne katastrofy vo vysokohorských oblastiach 511. Klimatická zmena a jej vply na vodný režim a ľadovce vo vysokých horách 512. Akcie ku spomaleniu a stabilizácii klimatickej zmeny 513. Stráž prírody v Českej republike 514. Stráž prírody v Poľsku 515. Stráž prírody v Maďarsku 516. ASCHÚS história a stretnutia 521. Aktivity ASCHÚS 522. Medzinárodná federácia strážcov 523. Organizácia činnosti strážcov fungovanie strážnej služby 524. Koordinácia činnosti členov stráže prírody 525. Dokumentácia základnej administratívy strážcu 526. Doplňujúca administratíva strážcu 531. Postup pri riešení priestupkov následnosť krokov 532. Postup pri získavaní dôkazov 533. Predvádzanie osôb a riešenie priestupkov 534. Písomné oznámenia pri výkone stráže prírody 535. Manažmentové opatrenia vykonávané strážcami v poľnohospodárstve 536. Základné znalosti lesníctva 541. Manažovanie poľovníctva a rybárstva 542. Praktická manažmentová starostlivosť o faunu 543. Práca strážcov na manažmente ochrany flóry legislatívne rámce, kontrola ustanovení zákona, programy záchrany rastlín 544. Práca strážcov na manažmente ochrany flóry monitoring druhov, aktualizácia poznatkov, monitoring lokalít 545. Práca strážcov pri ochrane anorganickej prírody geologické profily a odkryvy, mineralogické náleziská 546. Práca strážcov pri ochrane paleontologických nálezísk a travertínov 551. Teória a prax ochrany lokality nálezu neandertálskeho človeka v Gánovciach 552. Ochrana geomorfologických útvarov, tiesňav, jaskýň 553. Organizácia správy a ochrany jaskýň na Slovensku, význam, náplň, príjmy 554. Hydrologické lokality OP 555. Vplyv turistického priemyslu, chodníky, návštevnosť a prvky evidencie strážcami 271 Prvky evidencie strážcami pri líniových stavbách, cestách, cyklotrasách 556. Analyzuj plánovanú cyklotrasu Sp. Belá Ždiar Javorina alebo podobnú líniovú stavbu z pohľadu environmentálnych vplyvov 561. Vplyv lyžiarskych zjazdoviek na prírodu a čo si stráž prírody pri ich existencii všíma 562. Environmentálne záťaže zjazdoviek na Solisku, ročný príjem investorov a potencionálne riešenia 563. Environmentálne záťaže zjazdoviek na T. Lomnica Skalnatá dolina, ročný príjem investorov a potencionálne riešenia 564. Environmentálne efekty plánovanej realizácie sedačiek na Chopok, odhadovaný ročný príjem investorov a potencionálne riešenia 565. Odhadované environmentálne záťaže výstavby apartmánov na Malinom Brde NP V. Fatra 566. Zhodnotenie environmentálnych vplyvov rekonštrukcie lanovky na Chlebe

13 611. Environmentálne vplyvy zjazdovky Spálená a jej potencionálnej dostavby na Salatín a Brestovú 612. Predpokladaný environmentálny vplyv výstavby sedačky na Čertovici Lajštroch na NPR Ďumbier 613. Podstata problému potencionálnej chemizácie slovenských lesov zaujmi stanovisko ku konfrontovaným stranám 614. Podstata problému Kôprovej a Tichej, definuj pohľady zainteresovaných strán a zaujmi stanovisko 615. Environmentálne dopady výstavby golfových ihrísk a evidencia prvkov monitoringu strážou prírody 616. Veľkokapacitné podujatia (MS, Olympijské hry, atď) a vplyv na chránené územia 621. Vplyvy budovania obôr a zverníc na chránenú prírodu 622. Vplyvy budovania motoristických areálov na prírodu 623. Vplyvy budovania veterných parkov na okolitú krajinu 624. Regionálne a lokálne agendy 21 v SR význam a cieľ 625. Ekologická únosnosť krajiny: vysvetlite a charakterizujte 626. Krajinno - ekologické limity a krajinno ekologický potenciál 631. Regionalizácia (princíp, kritériá, príklad individuálneho regiónu, čo je to?, definícia typologickej regionalizácie, rozdiel medzi zonálnou a azonálnou regionalizáciou, rozdiel medzi deduktívnym a induktívnym postupom regionalizácie) 632. Dimenzie z krajiny respektíve geografického komplexu (tesery,... ) 633. Vymenujte a popíšte horizontálnu zonálnosť prvého rádu planetárna zonálnosť a druhého rádu výšková a predhorská zonálnost 634. Typy krajiny v SR 635. OP a najvýznamnejšie parky v Škandinávii 636. OP a najvýznamnejšie parky na Pyrenejskom polostrove 641. OP a najvýznamnejšie parky vo Francúzsku a Taliansku 642. OP a parky v Poľsku 643. OP a parky na Ukrajine 644. OP a najvýznamnejšie parky na Balkáne 645. OP a parky v alpských krajinách 646. OP a parky v USA a Kanade 651. Významné chránené územia južnej a strednej Ameriky 652. Významné chránené územia Indočíny 653. Významné chránené územia strednej Ázie 654. Významné chránené územia juhozápadnej Ázie 655. Ochrana morských ekosystémov, morské parky, príklady 656. Významné chránené celky severnej Afriky 661. Významné chránené územia strednej a južnej Afriky 662. Významné chránené územia Austrálie 663. Zonalita vegetácie z hľadiska zemepisnej šírky, oceánity, vertikálneho členenia Súbory ekosystémov s výskytom druhov európskeho významu na Slovensku, podmienky zachovania ich stability Uveďte príklady druhov európskeho významu, národného významu, prioritné druhy, ich ekológiu, rozšírenie na Slovensku Uveďte príklady inváznych druhov, ich ekológiu, rozšírenie na Slovensku

14 Blok: Ochrana prírody II Definícia krajinnej štruktúry a jej členenie vo vzťahu k využívaniu krajiny človekom Litosféra ako podsystém sfér Zeme Hydrosféra ako podsystém sfér Zeme Morfosféra ako podsystém sfér Zeme Atmosféra ako podsystém sfér Zeme Pedosféra ako podsystém sfér Zeme Biosféra ako podsystém sfér Zeme Definícia ekosystému, jeho časti, procesy v ekosystémoch 123. Typy ekosystémov podľa stupňa ovplyvnenia človekom 124. Klasifikácia ekosystémov podľa typu prostredia 125. Krajinné prvky, krajinné zložky, typy ich rozmiestnenia v krajine 126. Krajinné plôšky ako základné stavebné prvky krajiny131. Krajinné koridory ako základné stavebné prvky krajiny 132. Krajinné matrice ako základné stavebné prvky krajiny 133. Ekologické siete, ich funkčnosť 134. Mikroheteregenita a makroheterogenita ako charakteristiky usporiadania prvkov v krajine 135. Typy rozmiestnenia plôšok v priestore 136. Typy krajín SR 141. Dažďové tropické pralesy ako typy krajín sveta 142. Subtrópy ako typy krajín sveta 143. Savany ako typy krajín sveta 144. Púšte ako typy krajín sveta 145. Stepi ako typy krajín sveta 146. Etésiova vegetácia(stále zelené tvrdolisté lesy) ako typy krajín sveta 151. Pásmo opadavých listnatých lesov ako typy krajín sveta 152. Pásmo boreálnych ihličnatých lesov ako typy krajín sveta 153. Polárne krajiny ako typy krajín sveta 154. Vysoké pohoria ako typy krajín sveta 155. Oceány ako typy krajín sveta 156. Čo je to etika a etický kódex? 161. Uveď minimálne 3 príklady z etického kódexu strážcov? 163. Definujte environmentálny manažment 164. Vymenujte aspoň 3 medzinárodné mimovládne organizácie, ktoré pôsobia v oblasti ochrany prírody. a popíšte obsah ich činnosti 165. Uveďte kategórie chránených území podľa IUCN a porovnajte ich podľa hierarchie nadnárodnej a národnej legislatívy 166. Popíšte na koľko zón sa delí chránené územie a podľa akého kritéria 211. Popíšte rozdiely medzi Švajčiarskym a Anglickým modelom národného parku 212. Čo je to program starostlivosti o národný park a na aké obdobie sa vypracováva? 213. Aké kritériá musí splniť kandidátsky PAN Park? 214. Uveďte kľúčové hrozby pre biodiverzitu na planéte 215. Uveďte potenciálne zdroje príjmov v chránených územiach 216. Z ktorých dvoch kategórií pozostáva ekonomická hodnota chráneného územia? Uveďte aj príklady Prečo je potrebné hodnotiť efektívnosť manažmentu chráneného územia a napíšte príklad metodiky na hodnotenie efektívnosti manažmentu.

15 222. Aké informácie obsahuje správa o stave ŽP SR? 223. Kto je zodpovedný za vydávanie pravidelných správ o ŽP a z akého medzinárodného dohovoru táto povinnosť pre SR vyplýva? 224. Ktoré sektorové správy sú vypracovávané pre územie Slovenska? 225. Uveďte základné znečisťujúce látky SR v ovzduší, ktoré sa dlhodobo sledujú 226. Uveďte najväčších znečisťovateľov, ktorí sa podieľajú na produkcii CO v ovzduší a trend v posledných rokoch Uveďte tri hlavné zdroje znečistenia povrchových vôd na Slovensku Vymenujte 5 vodohospodársky významných oblastí SR Aké kategórie jazier rozlišujeme podľa úživnosti a ktoré sú náchylné na acidifikáciu? 234. Uveďte faktory, ktoré najviac ohrozujú pôdu? 235. Uveďte najvýznamnejšie skleníkové plyny a zdroje ich emisií Uveď stručný obsah dohovoru o ochrane ozónovej vrstvy Zeme Vymenuj zaťažené oblasti SR z hľadiska stavu ŽP Uveďte najvýznamnejšie negatívne vplyvy priemyslu na životné prostredie Aká je štruktúra primárnych energetických zdrojov na Slovensku? 244. IUCN (Svetový zväz ochrany prírody) vznik, sídlo, cieľ, definícia chráneného územia, kategórie chránených území, kategórie ohrozenosti druhov 245. Bernská a Bonnská konvencia 246. NATURA 2000 cieľ, smernice, typy území 251. CITES vznik, cieľ, kategórie podľa ohrozenosti 252. Medzinárodné dohovory, podpísané Slovenskom Ramsarský dohovor, Dohovor o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva, UNESCO, Európsky dohovor o krajine, Rámcový dohovor Spojených národov o zmene klímy 253. Biológia ochrany prírody medziodborový prístup, filozofické pozadie, prečo je potrebná, problémy ochrany prírody 254. Červený zoznam rastlín a živočíchov Slovenska dôvod vzniku, kritériá na zaradenie do zoznamov, problémy pri zaraďovaní do kritérií 255. Červený zoznam rastlín a živočíchov Slovenska ohrozenosť skupín, problémy pri určovaní ohrozenosti, množstvo ohrozených druhov nižšie rastliny 256. Červený zoznam rastlín a živočíchov Slovenska ohrozenosť skupín, problémy pri určovaní ohrozenosti, množstvo ohrozených druhov cievnaté rastliny 261. Červený zoznam rastlín a živočíchov Slovenska ohrozenosť skupín, problémy pri určovaní ohrozenosti, množstvo ohrozených druhov bezstavovce 262. Červený zoznam rastlín a živočíchov Slovenska ohrozenosť skupín, problémy pri určovaní ohrozenosti, množstvo ohrozených druhov - stavovce 263. Programy záchrany druhov prebiehajúce na Slovensku nároky druhov na prostredie, dôvody ich ohrozenia, súčasný stav (porozprávať aspoň o 4 druhoch) 264. Biosférické rezervácie definícia, dôvod vzniku, členenie 265. Etické dogmy ochrany prírody 266. Biologická diverzita definícia, 3 úrovne: druhová, genetická a ekosystémová Priame a nepriame ekonomické hodnoty biodiverzity + druhy bez zrejmej ekonomickej hodnoty prečo ich chrániť 312. Vymieranie druhov príčiny, efekty globálneho otepľovania, náchylnosť druhov k vymieraniu 313. Zničením najohrozenejšie biotopy 314. Ochrana populácií minimálna veľkosť životaschopnej populácie, malé populácie, efektívna veľkosť, zakladanie nových populácií, adaptabilita 315. Ochrana spoločenstiev a ekosystémov centrá biodiverzity, čierne miesta biodiverzity, megadiverzitné krajiny, indikátory biologickej diverzity, oblasti nedotknutej prírody

16 316. Priority ochrany prírody 321. Introdukcia definícia, typy, ohrozenie pôvodných druhov, príklady nebezpečných introdukcií 322. Invázne druhy rastlín a živočíchov v SR 323. Európska stratégia pre invázne nepôvodné druhy a jej ciele 324. Čo je autekológia? 325. Opíš hierarchické pojmy v ekológii od jedinca až po biosféru 326. Opíš princíp vývoja reliktných a endemických organizmov 331. Definuj pojem areál druhu a uveď príklady Definuj pojem ekologické nika a uveď jej typy Aký je rozdiel medzi alopatickou a sympatickou speciáciou? 334. Definuj rozdiel medzi genotypom a fenotypom Definuj a chemicky opíš fotosyntézu Popíš rôzne adaptácie organizmov na teplo i významné pravidlá adaptácie organizmov Opíš základ adaptácie organizmov na aktívy i pasívny pohyb vo vzduchu Popíš štruktúru jednotlivých vrstiev v mori 343. Popíš štruktúru vrstiev v sladkovodných jazerách 344. Popíš zonáciu tokov 345. Popíš toky podľa intenzity znečistenia 346. Popíš i s príklady znaky populácie (abundancia, mortalita, morbidita, natalita, fertilita, denzita) 351. Opíš stratégie v pomere pohlaví u organizmov 352. Opíš rozdiely v etilite u Homo sapiens v závislosti na pohlaví a mieste rozšírenia. Čo sú to vekové pyramídy Opíš varianty mobility populácie 354. Opíš typy rastu populácie a čo je to kapacita prostredia? 355. Vymenuj rôzne typy medzidruhových vzťahov 356. Opíš jednotlivé úrovne v potravinovom reťazci, prečo je potravná pyramída pyramídou a opíš rôzne typy zoo a fytofágie 361. Opíš najvýznamnejšie problémy ochrany drsnokožcov na celosvetovej úrovni (napr. necelené druhy lovené do sietí, nadmerný lov, atď uveď príklady na druhoch 362. Opíš najvýznamnejšie problémy ochrany rýb na celosvetovej úrovni (úbytok koralov, nadmerný rybolov, znečistenie, atď.) - uveď príklady na druhoch 363. Opíš najvýznamnejšie problémy ochrany obojživelníkov na celosvetovej úrovni (úbytok habitatov, problémy jaskynnej fauny, atď.) uveď príklady na druhoch 364. Opíš najvýznamnejšie problémy ochrany plazov na celosvetovej úrovni (nelegálny odchyt, teráriá, lov pre kožu, zber vajíčok, atď.) uveď príklady na konkrétnych druhoch 365. Opíš najvýznamnejšie problémy ochrany vtákov na celosvetovej úrovni (lovy na migráciách, introdukcia cudzích predátorov, nelegálne sokoliarstvo, vyberanie znášok atď.) uveď príklady na konkrétnych druhoch Opíš najvýznamnejšie problémy ochrany cicavcov na celosvetovej úrovni (nadmerný lov africká fauna, morské cicavce, tulene, ľudoopy strata habitatov, atď) uveď príklady na konkrétnych druhoch