Nájomná zmluva o nájme majetku NBS č. 4/2018

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Nájomná zmluva o nájme majetku NBS č. 4/2018"

Prepis

1 Nájomná zmluva o nájme majetku NBS č. 4/2018 uzatvorená podľa ustanovení 663 až 684 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej len zmluva ) Prenajímateľ: Národná banka Slovenska Imricha Karvaša Bratislava zastúpená : Bankové spojenie : Číslo účtu : IČO : IČ DPH: SK DIČ: (ďalej len prenajímateľ ) Nájomca: Mgr. Stanislav Kowalski Ars Consulting Miesto podnikania: Furdekova Bratislava Trvalý pobyt: Bankové spojenie : Číslo účtu : IČO : IČ DPH: nie je platiteľom DPH DIČ : /177 Registrácia: Okresný úrad Bratislava, živnostenský register č (ďalej len nájomca ) (ďalej spoločne označení ako zmluvné strany ) Článok I. PREDMET ZMLUVY 1

2 1.1. Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do prenájmu za odplatu na dobu dohodnutú touto zmluvou: a) priestory interiéru Kostola sv. Kataríny v Kremnici, nachádzajúcom sa na ulici Zámocké námestie 568/1, parcele č. 1, zapísanej na LV č. 873 pre k. ú. Kremnica, vedenom Okresným úradom, katastrálnym odborom v Žiari nad Hronom (ďalej aj kostol ), b) organ umiestnený v tomto kostole. Článok II. DOBA PRENÁJMU Prenájom priestorov interiéru Kostola sv. Kataríny a organu podľa Článku I. tejto zmluvy sa uzatvára na dni , , , , , , Článok III. ÚČEL Touto zmluvou prenecháva prenajímateľ predmet zmluvy uvedený v Článku I. tejto zmluvy nájomcovi do dočasného užívania na účel realizácie 22. európskeho organového festivalu "Kremnický hradný organ 2018". Článok IV. PLATOBNÉ PODMIENKY PRENÁJMU 4.1. Za užívanie predmetu zmluvy (nebytových priestorov kostola) bolo dohodnuté nájomné vo výške 60, EUR bez DPH (slovom: šesťdesiat eur bez DPH) za každý uskutočnený organový koncert. Prenajímateľ k dohodnutej cene v čase fakturácie uplatní DPH v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov účinných v čase fakturácie Za užívanie predmetu zmluvy (organu) bolo dohodnuté nájomné vo výške 30, EUR bez DPH (slovom: tridsať eur bez DPH) za každý uskutočnený organový koncert. Prenajímateľ k dohodnutej cene v čase fakturácie uplatní DPH v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov účinných v čase fakturácie Nájomca sa zaväzuje uhradiť dohodnuté ceny za prenájom kostola a organu na základe faktúr, ktoré prenajímateľ vyhotoví a predloží nájomcovi po skončení príslušného kalendárneho mesiaca za koncert uskutočnený v mesiaci jún 2018 najneskôr do , za koncerty uskutočnené v mesiaci júl 2018 najneskôr do a za koncerty uskutočnené v mesiaci august 2018 najneskôr do Prenajímateľ je oprávnený vystaviť faktúry najskôr deň nasledujúci po uskutočnení posledného podujatia v danom mesiaci. Faktúry sú splatné do 14 dní odo dňa ich vystavenia. Za deň splnenia peňažného záväzku nájomcu voči prenajímateľovi sa považuje deň pripísania dlžnej sumy na účet prenajímateľa Pre prípad omeškania platieb fakturovaných v zmysle bodu 4.3. tejto zmluvy si môže prenajímateľ uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej čiastky za každý aj začatý deň omeškania. 2

3 4.5. Náklady spojené s ladením a prípravou organu budú hradené prenajímateľom Prenajímateľ a nájomca sa dohodli, že za škody na majetku spôsobené nájomcom, zodpovedá nájomca v plnom rozsahu. Článok V. POVINNOSTI PRENAJÍMATEĽA 5.1. Prenajímateľ umožní uskutočniť organové koncerty len v termínoch uvedených v Článku II. tejto zmluvy Prenajímateľ účinkujúcim umelcom a registrátorom na základe vzájomnej dohody umožní oboznámenie sa s nástrojom resp. nácvik programu a registrovanie nástroja dva dni pred koncertom a v deň koncertu len počas otváracích hodín múzea tak, aby nenarušili prevádzku kostola sv. Kataríny (napr. sprevádzanie návštevníkov). Oboznámenie sa s nástrojom v inom čase je možné len po predchádzajúcom dohovore s riaditeľkou múzea Prenajímateľ zabezpečí zamestnanca zodpovedného za sprístupnenie priestorov, kontrolu priestorov a kontrolu majetku a to po ukončení predmetu nájmu, ako aj zaistenie priestorov Prenajímateľ umožní vstup do priestorov areálu Mestského hradu v Kremnici a Kostola sv. Kataríny v dňoch uskutočnenia koncertov podľa Článku II. tejto zmluvy v čase od hod. do hod Prenajímateľ v rámci svojich možností umožní nájomcovi zverejnenie programových plagátov pre verejnosť v určených priestoroch múzea Prenajímateľ zabezpečí kompletnú prípravu organu a jeho ladenie pred začatím organového festivalu. Akékoľvek ďalšie požiadavky týkajúce sa ladenia budú riešené vzájomnou osobnou dohodou oboch zmluvných strán, a to s dostatočným časovým predstihom, minimálne však sedem kalendárnych dní pred uskutočnením ďalšieho organového koncertu. Článok VI. POVINNOSTI NÁJOMCU 6.1. Nájomca dodrží časové termíny stanovené touto zmluvou Nájomca po predchádzajúcej dohode s prenajímateľom zabezpečí na vlastné náklady službu, ktorá organizačne zabezpečí riadny priebeh podujatia (predaj vstupeniek, programov, bulletinov, dozor pri koncertoch, atď.) a kontrolu spoľahlivej a bezpečnej prevádzky priestorov v čase koncertov a kontrolu ochrany majetku tak, aby nedošlo k nijakej škode, ani inej ujme na majetku prenajímateľa v súvislosti s prenájmom dohodnutým touto zmluvou. 3

4 6.3. Nájomca v súvislosti s prenájmom priestorov v zmysle tejto zmluvy nesmie používať logo a názov Národná banka Slovenska v propagačných materiáloch bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa Bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa nesmie nájomca vykonávať v interiéri a exteriéri úpravy a zmeny, ani nesmie používať zariadenia, ktorými by mohlo dôjsť k poškodeniu interiéru, či zmene klimatických podmienok Akékoľvek zmeny a zásahy do priestorov, prípadne do exteriérov, je nájomca povinný vopred prerokovať s povereným zamestnancom múzea a vykonať ich len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa a na svoje náklady. Uvedenie priestoru do pôvodného stavu je nájomca povinný vykonať taktiež na vlastné náklady Nájomca sa zaväzuje uhradiť na svoje náklady škody, ktoré po dobu prenájmu priestorov boli spôsobené nájomcom alebo s ním spolupracujúcimi osobami Nájomca zabezpečí a zodpovedá v plnom rozsahu za dodržiavanie protipožiarnych opatrení v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a v zmysle 12, vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov Nájomca zabezpečí v plnom rozsahu ochranu osôb a prenajatých priestorov z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle platných právnych predpisov Po skončení každého podujatia v termínoch uvedených v Článku II. tejto zmluvy je nájomca povinný dať priestor do pôvodného stavu, skontrolovať ho s povereným zamestnancom múzea a spísať o tom písomný záznam (príloha č. 1) podpísaný riaditeľkou múzea a nájomcom Priestory a organ, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, dáva prenajímateľ do prenájmu nepoškodené a bez chýb. Pred začiatkom každého koncertu vyhotoví poverený zamestnanec múzea s nájomcom záznam (príloha č. 2 tejto zmluvy) podpísaný riaditeľkou múzea a nájomcom alebo účinkujúcim o tom, či je organ poskytnutý do prenájmu bez zjavných chýb Po ukončení posledného koncertu vyhotoví poverený zamestnanec múzea záznam (príloha č. 3 tejto zmluvy) podpísaný riaditeľkou múzea a nájomcom o tom, že organ preberá prenajímateľ od nájomcu bez zjavných chýb Nájomca nie je oprávnený dávať kostol uvedený v Článku I. a organ do podnájmu tretej osobe, okrem poskytnutia organu osobám účinkujúcim na 22. ročníku európskeho organového festivalu "Kremnický hradný organ 2018" Nájomca do zabezpečí ku každému dňu podľa Článku II., kompletný zoznam zodpovedných osôb (meno, priezvisko, č. OP), ktoré sa v daný deň organizačne spolupodieľajú na usporiadaní organového koncertu. Zároveň najneskoršie do termínu ukončenia podujatia v daný deň podľa Článku II. predloží zoznam ostatných osôb podieľajúcich sa na zabezpečovaní prác Nájomca je povinný pred podpisom zmluvy predložiť prenajímateľovi fotokópiu svojho živnostenského listu. 4

5 Článok VII. SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 7.1. Vzťahy touto zmluvou priamo neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, Občianskym zákonníkom v znení neskorších predpisov (ďalej aj Občiansky zákonník ) a ďalšími súvisiacimi účinnými právnymi predpismi Slovenskej republiky Všetky zmeny k tejto zmluve možno urobiť len písomne formou číslovaných dodatkov, ktoré musia byť podpísané oprávnenými zástupcami zmluvných strán Táto zmluva (vrátane jej prípadných dodatkov) patrí medzi povinne zverejňované zmluvy podľa ustanovení 5a zákona o slobodnom prístupe k informáciám (zákona č. 211/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov) v spojení s ustanoveniami 1 ods. 2 Obchodného zákonníka (zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov) a s ustanoveniami 47a Občianskeho zákonníka (zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov). Nájomca súhlasí so zverejnením tejto zmluvy (vrátane jej prípadných dodatkov) a faktúr prenajímateľa doručených nájomcovi, pričom nájomca tiež disponuje písomným súhlasom inej dotknutej osoby (osoby konajúcej za nájomcu) na zverejnenie jej údajov v tejto zmluve a vo faktúrach prenajímateľa a to zverejnenie prenajímateľom počas trvania jeho povinnosti podľa 5a ods. 1, 6 a 9 a 5b zákona o slobodnom prístupe k informáciám; tento súhlas možno odvolať len po predchádzajúcom písomnom súhlase prenajímateľa Táto zmluva nadobúda platnosť a je pre zmluvné strany záväzná odo dňa jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán; ak oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán nepodpíšu túto zmluvu v ten istý deň, tak rozhodujúci je deň neskoršieho podpisu. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle (internetovej stránke) prenajímateľa ( 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v spojení s 1 ods. 2 Obchodného zákonníka a s 5a 1,6 a 9 zákona o slobodnom prístupe k informáciám) Zmluva sa vyhotovuje v šiestich originálnych rovnopisoch, pričom každé vyhotovenie má platnosť originálu. Prenajímateľ dostane štyri vyhotovenia a nájomca dostane dve vyhotovenia zmluvy Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú: príloha č. 1 (Vzor záznamu o stave priestorov) v jazyku slovenskom, nemeckom a anglickom príloha č. 2 (Vzor záznamu o stave organu) v jazyku slovenskom, nemeckom a anglickom príloha č. 3 (Vzor záznamu o stave organu po ukončení prenájmu) v jazyku slovenskom Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že táto zmluva nebola uzatvorená v tiesni, ani za 5

6 nápadne nevýhodných podmienok pre niektorú zo zmluvných strán, že zmluvná voľnosť zmluvných strán nie je obmedzená, že sa s touto zmluvou dôkladne oboznámili, rozumejú jej, súhlasia s ňou a prostredníctvom svojich oprávnených zástupcov túto zmluvu podpísali na znak toho, že zodpovedá ich slobodnej a vážnej vôli. V Bratislave, dňa