P r e h ľ a d nedostatkov zistených kontrolami vykonanými ÚHK ŽSK v II. polroku 2016

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "P r e h ľ a d nedostatkov zistených kontrolami vykonanými ÚHK ŽSK v II. polroku 2016"

Prepis

1 Tabuľka č. 2 Príloha č. 2 k Správe o činnosti P r e h ľ a d nedostatkov zistených kontrolami vykonanými ÚHK ŽSK v II. polroku 2016 P. č. Poverenie číslo, termín konania NFK 1. K 2016/ PO Kontrolovaný subjekt Predmet kontroly Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená Mieru 549/ Trstená Kontrola v zmysle 20 až 22 zákona NR SR č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov Písomný zoznam splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a odstránenie príčin ich vzniku bol predložený /9 splnených opatrení/ Zistené nedostatky (nedodržiavanie všeobecne záväzných a interných predpisov) 1. Kontrolovaný subjekt tým, že jeden kapitálový výdavok zatriedil na podpoložku ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie v rámci bežných výdavkov, nepostupoval v súlade s ustanovením opatrenia MF SR z 8. decembra 2004 č. MF/010175/ , ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie. 2. Organizácia tým, že prekontrolované dodávateľské faktúry neobsahovali podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej jednotke a prekontrolované príjemky a príjmové a výdavkové pokladničné doklady neobsahovali podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej jednotke a podpisový záznam osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie, nepostupovala v súlade s ustanovením 10 ods. 1 písm. f) zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a s interným pracovným postupom Obeh účtovných dokladov. 3. Organizácia tým, že prekontrolované dodávateľské zmluvy (vrátane ich dodatkov), objednávky, príjemky a prekontrolované odberateľské zmluvy a cestovné príkazy neobsahovali záznam o vykonaní predbežnej finančnej kontroly a na prekontrolovaných dodávateľských faktúrach bola vykonaná predbežná finančná kontrola až po úhrade dodávateľských faktúr, nepostupovala v súlade s ustanovením 9 a 9a zákona NR SR č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s interným 1

2 2. K 2016/ PO Kysucké múzeum v Čadci Moyzesova Čadca Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou NKÚ SR pracovným postupom Obeh účtovných dokladov. 4. Kontrolovaný subjekt nevykonal ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, inventarizáciu peňažných prostriedkov v hotovosti, tým nepostupoval v súlade s ustanovením 29 ods. (3) zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. 5. Kontrolovaný subjekt tým, že vo viacerých cestovných príkazoch písomne neurčoval niektoré náležitosti ako miesto nástupu na pracovnú cestu, čas trvania, spôsob dopravy a miesto skončenia pracovnej cesty, nepostupoval v súlade s ustanovením 3 ods. 1 zákona NR SR č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách. 6. Organizácia tým, že neuspokojila nároky zamestnanca po vyúčtovaní pracovnej cesty do desiatich pracovných dní odo dňa predloženia písomných dokladov zamestnancom, nepostupovala v súlade s ustanovením 36 ods. 8 zákona NR SR č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách. 7. Kontrolovaný subjekt tým, že nezaúčtoval niektoré účtovné prípady v účtovnom období, s ktorým časovo a vecne súvisia, nepostupoval v súlade s ustanovením 3 ods. 1 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. 8. Kontrolovaný subjekt tým, že inventúrne súpisy ako účtovné záznamy vypracované pri inventarizácii majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov neobsahovali predpísané náležitosti, nepostupoval v súlade s ustanovením 30 ods. 2 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. 9. Časť fyzicky prekontrolovaného majetku nebola označená inventárnymi číslami, tým kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s ustanovením 8 ods. 1 a 4 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky. 2

3 3. K 2016/ Škola úžitkového výtvarníctva S. Viatora Ružomberok Kontrola v zmysle 20 až 22 zákona NR SR č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov Písomný zoznam splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a odstránenie príčin ich vzniku má byť predložený do Organizácia tým, že nemá vypracovaný vnútorný predpis k zverejňovaniu zmlúv, objednávok a faktúr, nepostupuje v súlade s ustanovením Časti 2 bod (1) Metodického pokynu predsedu ŽSK č. 1/2012 k povinnému zverejňovaniu zmlúv, objednávok a faktúr. 2. Organizácia tým, že mzdy zamestnancov za december 2015 vykázala v Súvahe Úč PO SFOV 1 01 k na nesprávnom účte rámcovej účtovej osnovy, nepostupovala v súlade s ustanovením 8 ods. 1 a 2 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a s opatrením MF SR z 8. augusta 2007 č. MF/16786/ , ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky. 3. Kontrolovaný subjekt tým, že dodávateľské faktúry neobsahovali podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej jednotke, nepostupoval v súlade s ustanovením 10 ods. 1 písm. f) zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. 4. Organizácia tým, že nezverejnila na webovom sídle dodatok k zmluve s dodávateľom a niektoré objednávky, nepostupovala v súlade s Metodickým pokynom predsedu ŽSK č. 1/2012 k povinnému zverejňovaniu zmlúv, objednávok a faktúr a postupovala v rozpore s ustanovením 5a a 5b ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 5. Kontrolovaný subjekt tým, že dodatok k zmluve s dodávateľom a niektoré objednávky neobsahovali záznam o vykonaní predbežnej finančnej kontroly, nepostupoval v zmysle ustanovenia 9 a 9a zákona NR SR č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a postupoval v rozpore s ustanovením Článku 2 Vnútornej smernice č. 5/2010 o vykonávaní finančnej kontroly v podmienkach ŠÚV v Ružomberku. 6. Kontrolovaný subjekt tým, že nesprávne zatriedil niektoré výdavky na položky a/alebo podpoložky ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie, nepostupoval v súlade s opatrením MF SR z 8. decembra 2004 č. MF/010175/ , ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia 3

4 rozpočtovej klasifikácie. 7. Kontrolovaný subjekt tým, že odberateľské faktúry neobsahovali podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej jednotke, nepostupoval v súlade s ustanovením 10 ods. 1 písm. f) zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. 8. Kontrolovaná organizácia tým, že v roku 2015 nájomcovi nevystavila faktúru za službu spojenú s nájmom, postupovala v rozpore s ustanovením Článku VII. bod 1 Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 01/2014, a tým organizácia porušila finančnú disciplínu podľa ustanovenia 31 ods. 1 písm. j) zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 9. Kontrolovaná organizácia tým, že nezverejnila na svojom webovom sídle dodatok k dohode, nepostupovala v súlade s Metodickým pokynom predsedu ŽSK č. 1/2012 k povinnému zverejňovaniu zmlúv, objednávok a faktúr a v súlade s ustanovením 5a zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 10. Kontrolovaný subjekt tým, že dodatok k dohode neobsahoval záznam o vykonaní predbežnej finančnej kontroly nepostupoval v zmysle ustanovenia 9 a 9a zákona NR SR č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 11. Organizácia prekročila stanovený denný limit pokladničnej hotovosti, čím nepostupovala v súlade s Vnútornou smernicou 1/2015 ŠÚV v Ružomberku pokladňa. 12. Organizácia tým, že pokladničné doklady neobsahovali podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej jednotke, nepostupovala v súlade s ustanovením 10 ods. 1 písm. f) zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. 13. Kontrolovaný subjekt tým, že príjem v hotovosti a niektoré výdavky v hotovosti zaúčtoval skôr ako vznikli, nepostupoval v súlade s ustanovením 6 ods. 2 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. 14. Organizácia tým, že v jednom prípade vykonala predbežnú finančnú kontrolu až 4

5 po uskutočnení finančnej operácie, nepostupovala v súlade s ustanovením 9 a 9a zákona NR SR č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 15. Kontrolovaný subjekt tým, že niektoré výdavky v hotovosti zaúčtoval na nesprávne účty rámcovej účtovej osnovy, nepostupoval v súlade s ustanovením 4 ods. 2 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a s opatrením MF SR z 8. augusta 2007 č. MF/16786/ , ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky. 16. Kontrolovaný subjekt tým, že záznamy z vykonania inventarizácie peňažných prostriedkov v hotovosti neobsahujú náležitosti inventúrneho súpisu, nepostupoval v súlade s ustanovením 30 ods. 2 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. 17. Kontrolovaný subjekt tým, že cestovné príkazy neobsahovali záznam o vykonaní predbežnej finančnej kontroly, nepostupoval v súlade s ustanovením 9 a 9a zákona NR SR č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 18. Organizácia tým, že niektoré cestovné príkazy neobsahovali predpísané náležitosti, nepostupovala v súlade s ustanovením 3 ods. 1 zákona NR SR č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách a s Vnútorným predpisom školy č. 1/2011 o náležitostiach cestovného príkazu a postupe pri jeho realizácii. 19. Tým, že organizácia nevykonala vyúčtovanie pracovnej cesty do desiatich pracovných dní odo dňa predloženia písomných dokladov, nepostupovala v súlade s ustanovením 36 ods. 8 zákona NR SR č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách. 20. Kontrolovaný subjekt tým, že zamestnancovi vyslanému na pracovnú cestu vyplatil stravné vo vyššej výške, ako bol oprávnený nárok zamestnanca, porušil finančnú disciplínu podľa ustanovenia 31 ods. 1 písm. b) zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zároveň postupoval v rozpore s ustanovením 5 ods. 6 zákona NR SR č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách. 5

6 21. Kontrolovaný subjekt tým, že v jednom prípade výdavok na cestovné náhrady zatriedil na nesprávnu podpoložku EKRK, nepostupoval v súlade s opatrením MF SR z 8. decembra 2004 č. MF/010175/ , ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie. 22. Organizácia tým, že nevykonala inventarizáciu všetkého majetku a všetkých záväzkov, postupovala v rozpore s ustanovením 29 ods. 1 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. 23. Tým, že inventarizačný zápis ako účtovný záznam neobsahoval výsledky vyplývajúce z porovnania skutočného stavu všetkého majetku, všetkých záväzkov a rozdielu všetkého majetku a všetkých záväzkov s účtovným stavom, postupovala organizácia v rozpore s ustanovením 30 ods. 3 písm. b) zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. 24. Organizácia tým, že inventúrny súpis ako účtovný záznam vypracovaný pri inventarizácii majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov neobsahoval predpísané náležitosti, nepostupovala v súlade s ustanovením 30 ods. 2 písm. b) e), g) a i) zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. 25. Pri fyzickej kontrole náhodne vybraného dlhodobého hmotného majetku evidovaného na súvahovom účte RÚO Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí kontrolná skupina zistila, že majetok nebol čitateľne označený inventárnymi číslami v zhode s inventúrnym súpisom dlhodobého majetku vypracovaným pri riadnej inventarizácii so stavom k Tiež nebolo možné porovnať, či sa vytypovaný majetok nachádzal v priestoroch podľa miesta uloženia uvedeného v inventúrnom súpise, tak ako to ustanovuje 30 ods. 2 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, z dôvodu že v inventúrnom súpise nebolo uvedené miesto uloženia dlhodobého hmotného majetku. Niektorý vytypovaný majetok nebol fyzicky identifikovaný, čím bol zistený rozdiel skutočného stavu majetku oproti stavu majetku v účtovníctve. Z uvedených skutočností vyplýva, že organizácia nevykonala úplne a správne inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k , čím postupovala v rozpore s ustanovením 29, 6

7 4. K 2016/ PO Stredná odborná škola obchodu a služieb Stavbárska Martin Kontrola v zmysle 20 až 22 zákona NR SR č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov Písomný zoznam splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a odstránenie príčin ich vzniku bol predložený /9 splnených opatrení/ 30 ods. 1 a 8 ods. 1 až 4 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. 26. Organizácia nezaúčtovala vyradenie dlhodobého hmotného majetku a naďalej evidovala vyradený a fyzicky zlikvidovaný majetok vo svojom účtovníctve, čím postupovala v rozpore s ustanovením 8 ods. 1 až 4 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a s ustanovením 7 ods. 1 a 2 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, keď jej účtovná závierka neposkytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva, a o finančnej situácii účtovnej jednotky. 1. Organizácia tým, že výdavok za nákup ručných hasiacich prístrojov bol zatriedený na nesprávnej podpoložke ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie, nepostupovala v súlade s ustanovením opatrenia MF SR z 8. decembra 2004 č. MF/010175/ , ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie. 2. Organizácia tým, že účastnícky poplatok za odborný seminár bol zaúčtovaný bez účtovného dokladu, nepostupovala v súlade s ustanovením 6 ods. (2) zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. 3. Organizácia tým, že časť sumy jednej investičnej dodávateľskej faktúry bola zaúčtovaná na nesprávnom účte rámcovej účtovej osnovy, nepostupovala v súlade s ustanovením 28 opatrenia MF SR z 8. augusta 2007 č. MF/16786/ , ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky. 4. Organizácia tým, že každá predbežná finančná kontrola bola vykonaná nedostatočne, nepostupovala v súlade s ustanovením 9 a 9a zákona NR SR č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Článku 11 bod 1. písm. c/ Vnútorného predpisu pre vedenie účtovníctva. 5. Organizácia tým, že niekoľko prekontrolovaných zmlúv a dodatkov k zmluvám a všetky objednávky neboli overené predbežnou finančnou kontrolou, nepostupovala v súlade s ustanovením 9 a 9a zákona NR SR č. 502/2001 Z. z. o finančnej 7

8 5. K 2016/018 Úrad ŽSK odbor financií kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 6. Organizácia tým, že dve prekontrolované povinne zverejňované zmluvy neboli zverejnené na webovom sídle SOŠ obchodu a služieb ani do troch mesiacov od uzavretia zmluvy, nepostupovala v súlade s ustanovením 5a ods. (9) zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) a Čl. VI ods. (5) Metodického pokynu predsedu ŽSK č. 1/2012 k povinnému zverejňovaniu zmlúv, objednávok a faktúr v znení Dodatku č Organizácia tým, že pri niekoľkých prekontrolovaných vyhotovených objednávkach je na webovom sídle SOŠ obchodu a služieb zverejnený iný dátum vyhotovenia objednávky, ako dátum uvedený na objednávke, a jedna prekontrolovaná objednávka je na webovom sídle SOŠ obchodu a služieb zverejnená s iným textom, ako je popis objednaného plnenia uvedený na objednávke, nepostupovala v súlade s ustanovením 5b ods. (1) písm. a) bod 2. a 5. zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií). 8. Organizácia tým, že jedna prekontrolovaná dodávateľská faktúra nie je na webovom sídle SOŠ obchodu a služieb zverejnená s popisom fakturovaného plnenia, tak ako je uvedený na faktúre, nepostupovala v súlade s ustanovením 5b ods. (1) písm. b) bod 2. zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií). 9. Organizácia tým, že všetky prekontrolované odberateľské faktúry neobsahovali náležitosti účtovného dokladu - podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej jednotke, nepostupovala v súlade s ustanovením 10 ods. (1) písm. f) zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. 10. Časť fyzicky prekontrolovaného majetku nebola označená inventárnymi číslami, tým kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s ustanovením 8 ods. (1) a (4) zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky. 8

9 K 2016/ K 2016/ Komenského Žilina Kontrola bola zameraná na vypracovanie odborného stanoviska hlavného kontrolóra ŽSK k návrhu rozpočtu ŽSK na rok 2017 pred jeho schválením v Zastupiteľstve ŽSK. Obchodná akadémia Nábrežie K. Petroviča Liptovský Mikuláš Kontrola splnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku Písomný zoznam splnených opatrení prijatých na nápravu zisteného nedostatku a odstránenie príčin jeho vzniku bol predložený /2 splnené opatrenia/ Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Predmestská Žilina Kontrola splnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov 1. Tým, že organizácia zatriedila niektoré výdavky na nesprávne položky a podpoložky ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie, nepostupovala v súlade s opatrením MF SR z 8. decembra 2004 č. MF/010175/ , ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie. Kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky. 9

10 zistených následnou finančnou kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku 8. K 2016/ a K 2016/ Stredná priemyselná škola stavebná Veľká okružná Žilina Kontrola splnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených kontrolou a odstránenie príčin ich vzniku Písomný zoznam splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a odstránenie príčin ich vzniku bol predložený /2 splnené opatrenia/ Centrum sociálnych služieb STRANÍK Na Straník 335/ Žilina 1. Organizácia tým, že prekontrolované dodávateľské a odberateľské faktúry neobsahovali podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej jednotke, nepostupovala v súlade s ustanovením 10 ods. 1 písm. f) zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. 2. Organizácia tým, že na niektorých odberateľských zmluvách nevykonala základnú finančnú kontrolu, na starších platných zmluvách na dodávku tovarov a služieb vykonala predbežnú finančnú kontrolu a nie základnú finančnú kontrolu v zmysle odporúčaní na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku poverenou osobou a na cestových príkazoch v niektorých prípadoch vykonala základnú finančnú kontrolu nesprávne, postupovala v rozpore s ustanovením 7 zákona NR SR č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky. Kontrola splnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku 10. K 2016/023 Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ Matúškova Dolný Kubín Kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky. 10

11 K 2016/ Kontrola splnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku Stredná zdravotnícka škola Hlboká cesta Žilina Kontrola v zmysle 20 až 22 zákona NR SR č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov Písomný zoznam splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a odstránenie príčin ich vzniku bol predložený /14 splnených opatrení/ 1. Kontrolovaný subjekt tým, že niekoľko bežných výdavkov zatriedil na nesprávnu položku a/alebo podpoložku ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie, nepostupoval v súlade s ustanovením opatrenia MF SR z 8. decembra 2004 č. MF/010175/ , ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie. 2. Kontrolovaný subjekt tým, že obstaranie dlhodobého majetku a niekoľko nákladov zaúčtoval na nesprávny účet rámcovej účtovej osnovy, nepostupoval v súlade s ustanovením 4 ods. (2) zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a s opatrením MF SR z 8. augusta 2007 č. MF/16786/ , ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky a nepostupoval v súlade s ustanovením 7 ods. (1) a (2) zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. 3. Kontrolovaný subjekt tým, že pohľadávku zaúčtoval ako záväzok, nepostupoval v súlade s ustanovením 4 ods. (2) zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a s opatrením MF SR z 8. augusta 2007 č. MF/16786/ , ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky a nepostupoval v súlade s ustanovením 7 ods. (1) a (2) zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. 4. Tým, že kontrolovaný subjekt nezaúčtoval na účte RÚO 379 Iné záväzky všetky účtovné prípady, nepostupoval v súlade s ustanovením 7 ods. (1) a (2), 8 ods. (1) a 10 ods. (2) zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. 5. Kontrolovaný subjekt tým, že nevyhotovil účtovný doklad o zákonnom sociálnom náklade - odchodné, nepostupoval v súlade s ustanovením 7 ods. (1) a 10 ods. (2) 11

12 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. 6. Kontrolovaný subjekt tým, že v niektorých prípadoch vykonal inventarizáciu záväzkov formálne, nepostupoval v súlade s ustanovením 29 ods. (1) a 30 ods. (1) zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. 7. Organizácia tým, že prekontrolované dodávateľské a odberateľské faktúry neobsahovali podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej jednotke, a odberateľské faktúry neobsahovali ani podpisový záznam osoby zodpovednej za zaúčtovanie účtovného prípadu v účtovnej jednotke, nepostupovala v súlade s ustanovením 10 ods. (1) písm. f) zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. 8. Organizácia tým, že zaúčtovala na nákladový účet 527 Zákonné sociálne náklady celú sumu stravných lístkov, postupovala v rozpore s ustanovením 152 ods. (3) zákona NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce a nepostupovala v súlade s ustanovením 7 ods. (1) a (2) a 8 ods. (1) a (2) zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. 9. Organizácia tým, že uhradila svoj výdavok zálohovo bez uzatvorenia zmluvného vzťahu, nepostupovala v súlade s ustanovením 19 ods. (8) zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 10. Kontrolovaná organizácia tým, že odberateľské faktúry neobsahovali záznam o vykonaní predbežnej finančnej kontroly, nepostupovala v súlade s ustanovením 9 a 9a zákona NR SR č. 502/2001 Z. z o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 11. Kontrolovaný subjekt tým, že na väčšine cestovných príkazoch pred nástupom na pracovnú cestu písomne neurčil spôsob dopravy, nepostupoval v súlade s ustanovením 3 ods. (1) zákona NR SR č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách a v súlade s ustanovením Čl. 4 bod 1. písm. e) Smernice o cestovných náhradách zamestnancov. 12. Kontrolovaný subjekt tým, že v niektorých prípadoch boli priložené cestovné lístky 12

13 12. K 2016/ PO Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca Palárikova Čadca Kontrola v zmysle 20 až 22 zákona NR SR č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov Písomný zoznam splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a odstránenie príčin ich vzniku nebol predložený preukazujúce cestovné výdavky nečitateľné, nepostupoval v súlade s ustanovením 8 ods. (1) a (6) zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. 13. Kontrolovaný subjekt tým, že zamestnancovi vyslanému na pracovnú cestu vyplatil stravné vo vyššej výške, ako bol oprávnený nárok zamestnanca, porušil finančnú disciplínu podľa ustanovenia 31 ods. (1) písm. j) zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zároveň postupoval v rozpore s ustanovením 5 ods. (1) zákona NR SR č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách a s ustanovením 1 písm. c) opatrenia MPSVaR SR č. 296/2014 Z. z. o sumách stravného. 14. Kontrolovaný subjekt tým, že vykonával základnú finančnú kontrolu bez uvedenia mena jednej z osôb vykonávajúcich kontrolu a bez uvedenia vyjadrenia, či je alebo nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala, nepostupoval v súlade s ustanovením 7 ods. (3) zákona NR SR č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Čl. 6 ods. 5 internej Smernice o postupe vykonávania finančnej kontroly v pôsobnosti Strednej zdravotníckej školy, Hlboká cesta 23, Žilina. 1. Organizácia tým, že nemá pre účely vykonávania podnikateľskej činnosti vypracovanú smernicu o vykonávaní podnikateľskej činnosti, ktorá upravuje podrobný postup pri vykonávaní podnikateľskej činnosti a zásady obsiahnuté vo všeobecne platných právnych predpisoch prispôsobenú vzhľadom na jej podmienky, nepostupuje v súlade s ustanovením čl. 6 Vnútorná smernica Metodického pokynu predsedu ŽSK č. 1/2011, ktorým sa určuje postup organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK pri vykonávaní podnikateľskej činnosti. 2. Organizácia tým, že niektoré kapitálové a bežné výdavky (vyplývajúce z dodávateľských faktúr), cestovné náhrady pre darcov krvi a pri zahraničných pracovných cestách a príjem za prenájom zariadenia zatriedila na nesprávne položky a/alebo podpoložky ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie, nepostupovala v súlade s ustanovením 4 ods. (4) zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s opatrením MF SR z 8. decembra 2004 č. MF/010175/ , ktorým sa 13

14 z dôvodu, že v čase vypracovania Správy o činnosti ÚHK ŽSK za II. polrok 2016 neuplynul termín jeho predloženia. ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie. 3. Organizácia tým, že prekontrolované dodávateľské faktúry, odberateľské faktúry a pokladničné doklady neobsahovali podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej jednotke a odberateľské faktúry neobsahovali aj podpisový záznam osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie nepostupovala v súlade s ustanovením 10 ods. (1) písm. f) zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. 4. Viaceré náklady boli zaúčtované na nesprávne nákladové účty rámcovej účtovej osnovy, tým organizácia nepostupovala v súlade s ustanovením 57 ods. (1) a (2) a 58 opatrenia MF SR č. MF/16786/ z 8. augusta 2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky a 4 ods. (2) zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. 5. Organizácia tým, že na svojom webovom sídle nezverejňovala údaje k jednotlivým objednávkam a faktúram v potrebnom rozsahu a tým, že celkovú hodnotu fakturovaného plnenia pri dobropisoch nezverejňovala správne, nepostupovala v súlade s ustanovením 5b ods. (1) zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií). 6. KNsP ako splnomocnená organizácia neinformovala ŽSK elektronicky na adrese minimálne 3 pracovné dni vopred o termíne vyhodnotenia ponúk, tým nepostupovala v súlade s ustanovením Čl. VI ods. (6) Smernice č. 101/2012 o verejnom obstarávaní v podmienkach ŽSK a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti v znení Dodatku č Organizácia tým, že na niektorých prekontrolovaných odberateľských faktúrach nebola správne vykonaná predbežná finančná kontrola a cestovné príkazy obsahovali záznam o vykonaní predbežnej finančnej kontroly až po uskutočnení pracovnej cesty, nepostupovala v súlade s ustanovením 9 a 9a zákona NR SR č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 14

15 8. Kontrolovaný subjekt tým, že v niektorých prípadoch boli účtovné doklady preukazujúce výdavok v hotovosti nečitateľné, nepostupoval v súlade s ustanovením 8 ods. (1) a (6) zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. 9. Kontrolovaný subjekt tým, že v troch prípadoch nevykonal inventarizáciu peňažných prostriedkov k poslednému dňu štvrťroku a ani ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, nepostupoval v súlade s ustanovením 29 ods. (3) zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a s Článkom II Lehoty uskutočnenia inventarizácie Smernice pre uskutočnenie inventarizácie majetku a záväzkov. 10. Tým, že k jednému štvrťroku nemala organizácia v pokladnici nulový stav, nepostupovala v súlade s Článkom Evidencia, kontrola a obeh pokladničných dokladov internej smernice SM-06 Obeh účtovných dokladov a podpisové vzory. 11. Kontrolovaný subjekt tým, že vo viacerých prípadoch neposkytol zamestnancom preddavok na náhrady pri vyslaní na zahraničnú pracovnú cestu a pri vyslaní do štátu Európskej únie, nepostupoval v súlade s ustanovením 36 ods. (1) zákona NR SR č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách. 12. Tým, že pri vyúčtovaní niektorých zahraničných pracovných ciest nebol uvedený čas prechodu štátnej hranice, organizácia nepostupovala v súlade s ustanovením 16 ods. (2) zákona NR SR č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách a 8 ods. (1) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. 13. Tým, že organizácia nevyplatila zamestnancovi cestovné náhrady stravné pri zahraničnej pracovnej ceste, nepostupovala v súlade s ustanovením 13 ods. (1) zákona NR SR č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách. 14. Tým, že písomné doklady potrebné na vyúčtovanie náhrad boli predložené na vyúčtovanie po uplynutí desiatich pracovných dní odo dňa skončenia pracovnej cesty, organizácia nepostupovala v súlade s ustanovením 36 ods. (7) zákona NR SR č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách. Žilina