Zmluva o zabezpečení verejného podujatia s hudbou

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Zmluva o zabezpečení verejného podujatia s hudbou"

Prepis

1 Zmluva o zabezpečení verejného podujatia s hudbou Strana 1 z 6 Zmluva o zabezpečení verejného podujatia s hudbou uzatvorená podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi nasledovnými zmluvnými stranami: 1. Objednávateľ: Národná banka Slovenska Imricha Karvaša Bratislava zastúpený: IČO: DIČ: IČ DPH: SK bankové spojenie: Národná banka Slovenska číslo účtu: (ďalej len objednávateľ ) a 2. Dodávateľ: SHINE Production, s.r.o. Na Kampárke 3624/ Bratislava zastúpený: IČO: DIČ: IČ DPH: SK bankové spojenie: Tatra banka, a.s. číslo účtu: zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č /B (ďalej len dodávateľ ) ( objednávateľ a dodávateľ spolu aj ako zmluvné strany ) I. Predmet zmluvy a miesto plnenia zmluvy 1. Dodávateľ sa zaväzuje na základe tejto zmluvy zabezpečiť pre objednávateľa kultúrny program na firemnom večierku zamestnancov objednávateľa (ďalej aj podujatie ), ktorý sa uskutoční v dňoch 22. a 23. januára 2016 v tréningovej 3-dvorcovej hale Národného tenisového centra v Bratislave (ďalej aj ako miesto plnenia zmluvy ), za čo sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť dodávateľovi zmluvnú odmenu za podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 2. Dodávateľ zabezpečí na podujatí vystúpenie: a) hudobnej skupiny Fragile dňa v čase od 19:30 hod. do 20:00 hod., b) hudobnej skupiny Funkiez dňa v čase od 21:30 hod. do 22:30 hod., c) DJ-a od 18:30 hod. dňa do 04:00 hod. dňa (ďalej aj ako účinkujúci )

2 Zmluva o zabezpečení verejného podujatia s hudbou Strana 2 z 6 3. Dodávateľ ďalej zabezpečí pódium na vystúpenie oboch hudobných skupín zodpovedajúce ich požiadavkám, kompletné ozvučenie a osvetlenie celého podujatia vrátane osvetlenia sály v mieste plnenia zmluvy v čase od hod. dňa 22. januára 2016 do hod. dňa 23. januára Dodávateľ odovzdá objednávateľovi najneskôr do 7. januára 2016 zoznam predvedených hudobných diel, a to mená účinkujúcich, názvy diel spolu s menami autorov hudby a textu. V prípade omeškania dodávateľa s odovzdaním zoznamu predvedených hudobných diel vzniká objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 332,- EUR za každý aj začatý týždeň omeškania. Objednávateľ má právo jednostranne odpočítať zmluvnú pokutu zo zmluvnej odmeny uvedenej v článku II bode 1 tejto zmluvy. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody. Lehota splatnosti faktúry vystavenej v zmysle tohto bodu zmluvy objednávateľom je 14 dní odo dňa doručenia faktúry dodávateľovi. 5. Objednávateľ sa zaväzuje vysporiadať autorské práva k hudobným dielam s ochrannými organizáciami na území Slovenskej republiky. Výšku poplatkov, ktoré vyrubia ochranné organizácie znáša objednávateľ v plnej výške. II. Zmluvná odmena 1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi zmluvnú odmenu dohodnutú zmluvnými stranami v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a s vyhláškou Ministerstva financií SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške eur bez DPH (slovom eur). Zmluvná odmena obsahuje: a) eur bez DPH za vystúpenie skupiny Fragile, b) eur bez DPH za vystúpenie skupiny Funkiez, c) 220,- eur bez DPH za vystúpenie DJ-a, d) 250,- eur bez DPH za zabezpečenie pódia, e) 900,- eur bez DPH za zabezpečenie ozvučenia a osvetlenia podujatia. K zmluvnej odmene bude pripočítaná daň z pridanej hodnoty vo výške podľa predpisov účinných v čase fakturácie. Dohodnutá zmluvná odmena zahŕňa aj všetky náklady, ktoré vynaloží dodávateľ pri plnení svojho záväzku podľa tejto zmluvy, najmä náklady na dopravu, telefón, poplatky a pod. 2. Zmluvná odmena je splatná bezhotovostným prevodom na základe faktúry vystavenej dodávateľom po uskutočnení podujatia v zmysle článku I bodu 2 a 3 tejto zmluvy, na účet dodávateľa do 14 dní odo dňa doručenia faktúry do miesta sídla objednávateľa. 3. Faktúra bude obsahovať náležitosti podľa 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o dani z pridanej hodnoty ). Objednávateľ neposkytne dodávateľovi preddavok a/alebo zálohu. Dodávateľ sa zaväzuje, že daň uvedenú na faktúre odvedie správcovi dane v lehote ustanovenej v 78 ods. 1 zákona o dani z pridanej hodnoty. Porušenie tejto daňovej povinnosti vyplývajúcej

3 Zmluva o zabezpečení verejného podujatia s hudbou Strana 3 z 6 zo všeobecne záväzného právneho predpisu je podstatným porušením zmluvy a dôvodom na okamžité odstúpenie objednávateľa od tejto zmluvy. 4. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky údaje podľa 74 ods. 1 zákona o dani z pridanej hodnoty alebo po stránke vecnej alebo formálnej nebude správne vyhotovená, objednávateľ má právo vrátiť faktúru dodávateľovi na doplnenie alebo prepracovanie a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia správne vyhotovenej alebo doplnenej faktúry objednávateľovi. 5. Odmeny účinkujúcim vyplatí dodávateľ riadne a včas. Dodávateľ sa zároveň zaväzuje pri vyplácaní odmien účinkujúcim zraziť z vyplácaných odmien príspevok podľa 5 ods. 1 zákona č. 13/1993 Z.z. o umeleckých fondoch v znení neskorších predpisov a odviesť ho riadne a včas príslušnému umeleckému fondu. III. Spolupôsobenie zmluvných strán 1. Objednávateľ zabezpečí priestory pre konanie podujatia, ich usporiadateľské zabezpečenie a vstup účinkujúcich do týchto priestorov. 2. Dodávateľ sa zaväzuje: a) zabezpečiť, aby sa účinkujúci zúčastnil prípravy na vystúpenie v priestore podujatia v čase dohodnutom vopred s objednávateľom, b) zabezpečiť výber a zostavovanie kultúrneho programu tak, aby boli zohľadnené požiadavky objednávateľa, c) zabezpečovať predmet tejto zmluvy na kvalitnej a profesionálnej úrovni v rozsahu tejto zmluvy, d) zabezpečiť predmet tejto zmluvy riadne a včas, s odbornou starostlivosťou, v požadovanej kvalite, v súlade s požiadavkami právnych predpisov, ktoré sa na predmet tejto zmluvy vzťahujú a v zmysle podmienok dohodnutých v tejto zmluve, pri zariaďovaní predmetu tejto zmluvy konať s potrebnou odbornou starostlivosťou podľa pokynov objednávateľa, e) chrániť záujmy objednávateľa súvisiace s predmetom tejto zmluvy, podľa tejto zmluvy a oznámiť mu všetky okolnosti, ktoré môžu mať vplyv na zmenu jeho príkazov, resp. požiadaviek, f) bezodkladne po zistení písomne upovedomiť objednávateľa o všetkých prekážkach plnenia predmetu tejto zmluvy a navrhnúť mu možnosti odstránenia týchto prekážok a ak ich nie je možné odstrániť, bezodkladne o tom informovať objednávateľa, g) dodržiavať všetky pokyny objednávateľa k plneniu predmetu tejto zmluvy a na požiadane informovať objednávateľa o priebehu zabezpečovania predmetu podľa tejto zmluvy. 3. Dodávateľ v celom rozsahu zodpovedá za škodu spôsobenú na zdraví, živote osôb a za škodu na majetku na strane objednávateľa, ktorá vznikla v dôsledku porušenia povinností dodávateľa vyplývajúce pre neho z tejto zmluvy alebo všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike. IV. Ostatné ustanovenia 1. Objednávateľ nie je oprávnený bez predchádzajúcej písomnej dohody s účinkujúcim použiť účinkujúcim vytvorené umelecké výkony pre ich zaznamenanie na (trvalý) zvukový záznam,

4 Zmluva o zabezpečení verejného podujatia s hudbou Strana 4 z 6 prípadne k zvukovo-obrazovému záznamu pre výrobu (vydanie) a šírenie rozmnoženín týchto záznamov (snímkov) určených k verejnému odbytu. 2. Dodávateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa vyhotoviť žiadne fotografie, resp. videozáznamy z podujatia. 3. V prípade, že dodávateľ po podpise tejto zmluvy zruší obstaranie niektorej súčasti predmetu tejto zmluvy (vystúpenie hudobnej skupiny Fragile alebo vystúpenie hudobnej skupiny Funkiez alebo vystúpenie DJ-a alebo zabezpečenie pódia alebo osvetlenia a ozvučenia podujatia), z iných ako zdravotných dôvodov účinkujúceho alebo vyššej moci (živelná pohroma, epidémia, atď.), objednávateľovi vzniká nárok na zmluvnú pokutu vo výške 50% zo zmluvnej odmeny s DPH, čím nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody. Závažné zdravotné ochorenie účinkujúceho, doložené lekárskym potvrdením, alebo vyššia moc, je dôvodom k odrieknutiu vystúpenia zo strany účinkujúceho, bez následnej zmluvnej pokuty pre dodávateľa. Lehota splatnosti faktúry vystavenej v zmysle tohto bodu zmluvy objednávateľom je 14 dní odo dňa doručenia faktúry dodávateľovi. 4. V prípade zrušenia obstarania niektorej z činností v zmysle bodu 3 tohto článku zmluvy zo zdravotných dôvodov účinkujúceho dodávateľ sa zaväzuje vyvinúť maximálne úsilie na zabezpečenie plnohodnotnej náhrady účinkujúceho s tým, že náhradného účinkujúceho musí vopred schváliť objednávateľ. V prípade, ak dodávateľ nezabezpečí náhradného účinkujúceho, vzniká objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1.660,- EUR, čo neplatí, ak objednávateľ neschváli ani tretí návrh dodávateľa na vystúpenie primeraného náhradného účinkujúceho. Lehota splatnosti faktúry vystavenej v zmysle tohto bodu zmluvy objednávateľom je 14 dní odo dňa doručenia faktúry dodávateľovi. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody. 5. V prípade, že sa podujatie uvedené v článku I bode 1 tejto zmluvy neuskutoční zavinením na strane objednávateľa z iných dôvodov ako je vyššia moc, dodávateľovi vzniká nárok na zmluvnú pokutu vo výške 50 % zo zmluvnej odmeny s DPH, čím nie je dotknutý nárok dodávateľa na náhradu škody. Lehota splatnosti faktúry vystavenej v zmysle tohto bodu zmluvy dodávateľom je 14 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. 6. V prípade omeškania zaplatenia zmluvnej odmeny alebo zmluvnej pokuty, uhradí dlžník svojmu veriteľovi úrok z omeškania vo výške 0,02% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. Týmto nie je dotknutý nárok veriteľa na náhradu škody. 7. V prípade, že dodávateľ poruší akúkoľvek povinnosť vyplývajúcu z tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený okamžite odstúpiť od tejto zmluvy. Odstúpenie od tejto zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení dodávateľovi a táto zmluva zaniká ku dňu doručenia písomného oznámenia o odstúpení od tejto zmluvy. Odstúpením objednávateľa od zmluvy nie je dotknutý nárok objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty a náhradu škody. 8. Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch zmluvných strán aj písomnou dohodou zmluvných strán, V prípade zániku tejto zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode. V tejto dohode sa upravia aj vzájomné nároky zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku tejto zmluvy dohodou.

5 Zmluva o zabezpečení verejného podujatia s hudbou Strana 5 z 6 9. Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť, že pri dočasnom napojení sa na zdroje elektrického prúdu v mieste plnenia zmluvy do rozvádzačov a pri svojom prevádzkovaní počas tohto napojenia neprekročí prúdové hodnoty istiacich prvkov a zariadení uvedené na týchto rozvádzačoch. Regulovanie veľkosti odoberaného elektrického prúdu počas konania podujatia si zabezpečí dodávateľ vlastnými odbornými poverenými osobami. Objednávateľ neručí za škody spôsobené dodávateľovi v dôsledku výpadku elektrického prúdu z dôvodu prekročenia prúdových hodnôt istiacich prvkov a zariadení. 10. Dodávateľ sa zaväzuje, že akékoľvek vybavenie, technické zariadenia a prístroje používané alebo nainštalované dodávateľom, resp. ním určenými a objednanými osobami v mieste plnenia zmluvy a činnosti uskutočňované v mieste plnenia zmluvy musia byť v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a slovenskými normami (a to aj s iba odporúčanými). Dodávateľ je povinný zaistiť, aby manipulácie a používanie akéhokoľvek vybavenia a prístrojov v mieste plnenia zmluvy boli prevádzané plne v súlade s pokynmi ich výrobcov a ďalších odborných osôb a aby používanie a manipulácia s nimi boli prevádzané iba osobami pre ich užívanie alebo manipuláciu úplne školenými, oprávnenými a kvalifikovanými. Za všetky škody vzniknuté v súvislosti s nedodržaním povinností podľa tohto bodu zmluvy zodpovedá iba dodávateľ. 11. Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť dodržiavanie nočného pokoja v zmysle platných nariadení v čase hod (pracovné dni) a hod (víkendy) a zdržať sa takého konania, ktoré by mohlo porušiť nočný pokoj, t. j. najmä: a) zabezpečiť, aby v čase nočného pokoja neprebiehala nakládka a vykládka zariadení a príslušenstva z/na dopravné prostriedky, b) zabezpečiť, aby v čase nočného pokoja neboli rušení obyvatelia okolitých obytných domov inými hlasnými zvukovými prejavmi v súvislosti s konaným podujatím, a pod. 12. Dodávateľ sa zaväzuje v mieste plnenia predmetu zmluvy nepoužívať otvorený oheň a nefajčiť. 13. Dodávateľ sa zaväzuje dodržiavať požiarne a bezpečnostné predpisy, vyplývajúce z právnych predpisov a pokyny, s ktorými bol objednávateľom riadne oboznámený. V. Záverečné ustanovenia 1. Táto zmluva (vrátane jej prípadných dodatkov) patrí medzi povinne zverejňované zmluvy podľa ustanovení 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov /ďalej len zákon o slobodnom prístupe k informáciám / v spojení s ustanoveniami 1 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov /ďalej len Obchodný zákonník / a ustanoveniami 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov /ďalej len Občiansky zákonník /. Dodávateľ súhlasí so zverejnením tejto zmluvy (vrátane jej prípadných dodatkov) a faktúr dodávateľa doručených objednávateľovi, pričom dodávateľ tiež disponuje písomným súhlasom inej dotknutej osoby (osoby konajúcej za dodávateľa) na zverejnenie jej údajov v tejto zmluve a vo faktúrach dodávateľa doručených objednávateľovi, a to zverejnenie objednávateľom počas trvania jeho povinnosti podľa 5a ods. 1, 6 a 9 a 5b zákona o slobodnom prístupe k informáciám; tento súhlas možno odvolať len po predchádzajúcom písomnom súhlase objednávateľa.

6 Zmluva o zabezpečení verejného podujatia s hudbou Strana 6 z 6 2. Táto zmluva nadobúda platnosť a je pre zmluvné strany záväzná odo dňa jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán; ak oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán nepodpíšu túto zmluvu v ten istý deň, tak rozhodujúci je deň neskoršieho podpisu. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle (internetovej stránke) objednávateľa [ 47a ods.1 Občianskeho zákonníka v spojení s 1 ods.2 Obchodného zákonníka a s 5a ods. 1, 6, a 9 zákona o slobodnom prístupe k informáciám]. Táto zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých dodávateľ dostane dva rovnopisy a objednávateľ dostane štyri rovnopisy. 3. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná korešpondencia bude posielaná na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy a v prípade ich zmeny je povinná zmluvná strana, u ktorej zmena nastala, o tom písomne druhú zmluvnú stranu bezodkladne informovať. V prípade akýchkoľvek nejasností, neprevzatia písomností či pochybností pri doručovaní písomností bude za deň doručenia považovaný 3 pracovný deň nasledujúci po dni, kedy bola písomnosť preukázateľne odoslaná na adresu zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, resp. na inú adresu písomne oznámenú druhej zmluvnej strane. 4. Ktorákoľvek zo zmluvných strán je povinná bez meškania oznámiť druhej zmluvnej strane všetky skutočnosti, ktoré môžu mať vplyv na uskutočnenie dohodnutého vystúpenia tak, aby bolo možné predísť zbytočným škodám. 5. Zmeny tejto zmluvy môžu byť vykonané len písomne formou dodatku k tejto zmluve po vzájomnej dohode a podpise oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 6. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. 7. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že táto zmluva nebola uzatvorená v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok pre niektorú zo zmluvných strán, že zmluvná voľnosť zmluvných strán nie je obmedzená, že sa s touto zmluvou dôkladne oboznámili, rozumejú jej, súhlasia s ňou a prostredníctvom svojich oprávnených zástupcov túto zmluvu podpísali na znak toho, že zodpovedá ich slobodnej a vážnej vôli. V Bratislave, dňa V Bratislave, dňa Za objednávateľa: Za dodávateľa:......