Obec Poproč. Z áp is v spis e

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Obec Poproč. Z áp is v spis e"

Prepis

1 Sp.zn.:S-196/2016 Obec Poproč y Obecný úrad Poproč, Skolská 2, Poproč Z áp is spis e V súlade sust. 5a ods. 5 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákono (zákon o slobode informácií ) znení neskorších predpiso som ako poerený zamestnanec obce Poproč zerejnila dňa na weboom sídle obce Poproč: zmluu sp. zn. S-196/2016 uzatorenú dňa účinnú odo dňa: zmluné strany: 1./ Obec Poproé Skolská2,04424Poproč zastúpená Ing. Stefanom Jakloským, starostom obce a 2., Gastma s.r.o. Dénešoal 0, Košice zastúpená Marcelom Zlackým Predmet zmluy: kúpna zmlua nákup zariadenia do kuchyne kultúmom dome V Poproči, dňa V Obec POPROC w ObecnýúradPoprDČ úsek Obecn6ho urarfu Skolská 2< 0^4 24 Poproč 1Íf' ť a Benkoá zamestnanec/6bce poerený zerejňoaním

2 s ^^/Wŕ Kúpna zmlua Č..../2016 uzatorené podfa príslušných ustanoení 409 a nésf. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. znení neskorších zmien a doplnko (ďafej ien ^Zmlua") I.Zmlunéstran 1,1 Kupuíúci: Obec Poproé Sídlo: Obecný úrad Poproc, Školská 632/2, Poproé Zastúpenýaopránený jednať o eciach zmluy: Ing. Štefan Jakloský Bankoé spojenie: Prima banka Sloensko, a.s. Čislo úétu: /5600 IBAN: SK V ICO: DIČ: Tel: 055/ Ďalej len "kupujúci" ô^wy 1.2Predáaiúci: L/ Sosídlom: ĎEU^I/A ^O, ^CZJ K<35^ Zastúpený: fwf VS^^rl f/ä^3^^^~ T^/^Sé^} Zastúpený a opránený ^tsó^ n^o^c^ íu^i^&ŕ) jednať o eciach zmluy:: Bankoéspojenie: T^r^w^/u^^, ^.r. Císlo účtu: '/ //<?Í? ^ysííí'^y ICO: DIČ: 3ff-f^fru 1> IC DPH: wo^w Tel: Sk.^^e^O^ Fax: Ďalej len "predáajúď 2. Predmet plnenia ^/Wi^Wä ^^ r^ ^ (cd^^.^ Predmetom tejto Kúpnej zmluy (ďalej len "Zmlua"), je kúpa zariadenia kuchyne podľa špecifikácie, ktorá je uedená Prílohe č. 1 tejto Zmluy. Predáajúci predáa akupujúci kupuje predmet kúpy za dohodnutú cenu. Predáajúci je poinný predmet kúpy dodať, umiestniť a namontoať čase, mieste a spôsobom, urceným kupujúcim. Kupujúci je poinný predmet kúpy preziať a zaplatiť kúpnu cenu. w 3. Cas plnenia Od do

3 4. Zmluná cena Cena rozsahu predmetu zmluy je dohodnutá zmysle zákona NR SR Č. 18/1996 Z. z. o cenách znení neskoréich predpiso, yh!ášky č.87/1996 Z. z" ktorou sa ykonáa zákon o cenách zneni jeho neskoréích predpiso a je doložená položkoitým rozpočtom zhotoiteľa, ktorý torí prílohu č.1 k tejto zmlue. Cena zákazkyje stanoená na základe oceneného rozpočtu, ktorýje súčasťou zmluy.!~1 ;"1 1 Poloíka rozpoétu Cena bez DPH LWJIIF>^I*I r" / 1 í ^ Kuchynské ybaenie, '^ f M& JW Ji 'f ^ariadenie a nábytpk ^ ^Ľ ieuri.-^fôďisňeur EUR 1 i L. ^.Td "J / [^ D Cena s DPH ] 5. Platobné podmienk a fakturácia f 5.1. Predáajúci bude ystaoať faktúry na základe skutočne dodaného, umiestneného anainštaloanéhotoaru Lehota splatnosti faktúr bude 30 dni od ich doručenia kupujúcemu. 5,3. Faktúry budú predkladané o doch yhotoeniach. Zmluné strany sa dohodli, že faktúry budú mať náležitosti daňoého dokladu: a/označenie"faktúra"ajejčíslo b/ názo a adresu kupujúceho a názo a adresu predáajúceho c/ číslo zmluy a označenie názu príslušnej zákazky d/ označenie banky a číslo účtu predáajúceho e/ deň ystaenia a lehotu jej splatnosti f/ ýšku fakturoanej čiastky členeni celkom s DPH, z toho DPH, bez DPH g/ náležitosti pre účely DPH, najmä dátum zdaniteľného plnenia h/ súpis dodaného toaru a ykonaných prác zmysle Prílohy č. 1 tejto Zmluy i/ podpis osoby opránenej faktúru ystaif a pečiatka predáajúceho 5.4. Predáajúcemu nebude na plnenie predmetu zákazky poskytnutá zátoha. 6. Podmienk plnenia Zmlu 6.1. Spristupnenie miesta dodania, umiestnenia a montáže toaru: predáajúci sa zaäzuje, že najneskôr ku dňu spristupnenia miesta plnenia Zmluy, nahlási kupujúceme meno kontaktnej osoby, zodpoednej za plnenie Zmluy. 6.1,2, kupujúci najneskôr ku dňu sprístupnenia miesta plnenia Zmluy odozdá predáajúcemu schému nártíu umiestnenia a montáže toaru, predáajúci sa zaäzuje, že pre plnenie Zmluy yužije priestor určený kupujúcim 6.2. Realizácia: predáajúci sa zaäzuje, že pri umiestňoaní a montáži dodaného toaru bude plnom rozsahu dodräaať zásady bezpečnosti a ochrany zdraia pri práci a zásady požiamej ochrany, 6.2.2, predáajúci sa zaäzuje, že odpad, ktorý znikne pri plnení predmetu Zmluy uloží na organizoanú skládku odpadu amateriály hodné na recykláciu (druhotné suroiny) odozdá na skládku prísluéných zberných suroin Odozdanie: zmlua sa poažuje za úspešne splnenú, ak je ykonané úspešné protokoláme odozdanie a prezatie predmetu tejto Zmluy, prezatie predmetu Zmluy afebo jeho časti môže byť odmietnuté pre ady, a to až do ichodstránenia,

4 predáajuci Je poinný najneskôr 3 dní opred oznámiť kupujúcemu, kedy bude predmet Zmluy,pripraený na odozdanie, predáajúci je poinný pri preberacom konaní odozdať kupujúcemu min. doch yhotoeniach; releantnú technickú dokumentáciu skutočného umiestnenia a montáže, náody, záručné listy a šetky doklady a ýbau, súisiacu s dodáaným toarom - iné spráy, záznamy a potrdenia, potrebné pre úspešné uedenie predmehj Zmluy do Činnosti _zápisnicu_oodozdaníaprezatí predmetu Zmiuy spisuje predáajúci, ak nebolo dohodnuté inak. 7. ZodDOednosť za ady a záruk 7.1. Predáajúci mči za to, že predmet plnenia má, dobe prezatia predmetu zákaky kupujúcim, zmlune dohodnutélastnosti. že zodpoedá technickým normám a predpisom SR, aženemá ady, ktoré by rušili, atebo znižoali hodnotu alebo schopnosf jeho použiania kzyčajným atebo zmlue predpokladaným účelom. Záruéná doba na dodaný tear je 36 mesiaco odo dňa odozdania toaru kupujúcemu Predáajúci je na žiadosf kupujúceho poinný ady sojej dodáky odsfránif bez zbytocného odkladu Ak je ada, ktorá podstatne optyňuje použiteľnosť dodáky zainená predáajúcim, je predáajúci poinný uhradif kupujúcemu škodu zmyste 373 a nasledujúcich Obchodného zákonníka. 8. Osobitné doiednania 8.1. Predáajúci sa zaäzuje ykonaf montáž dodaného toaru prostredníctom osoby, ktorá má na Í^I^! ^l^^cín^^ľ^^lci^r^^f^a^mnl^^t^íl?^l?^ f ^*^^ r,l?,^!ľ 8.2. Poôas montáže dodaného toaru je za ytorenie podmienok bezpeénosii a zdraia pre sojich zamestnanco, s rozsahom jeho zodpoednosti: - zabezpečenie a dodržiaanie BOZP a PO ( súlade s ustanoeniami zákona č. 330/1996 Z. z. a prísl. súisiacimi ykonáacimi pránymi predpismi) zodpoedný predáajúci Predáajúci sa zaäzuje ykonať montáž dodaného toaru na základe technickej dokumentácie, ktorú sa zaäzuje kupujúci predáajúcemu pri podpise tejto Zmluy odozdaf Predaajúci yplnej miere mčí za to že nedôjde kzneužitiu, resp. že neposkytne materiály týkajúce sa plnenia predmetu zmluy tretím osobám Predáajúa sa zaäzuje kupujúcemu poskytnutú technickú dokumentáciu ihneď, pri odozdani predmetu Zmluy, plnom rozsahu rátiť Zmluná strana, u ktorej počas plnenia Zmluy nastane prípad yššej moci, o tom najneskôr do 5 dní od dáta zniku takej udalosti a do 5 dní po jej skončeni, písomne upoedbmi druhú zmlunú stranu V prípade, že by yššia moc spôsobila odioženie zmluných záäzko o iac ako 1 týždeň, dohodnú sa zmluné strany na ďalšom postupe realizácie tejto Zmluy. 9. Záereéné ustanoenia 9.1. Pokiaľ tejto zmlue nebolo dohodnuté niečo iné, zájomné zťahy zmluných strán sa riadia ustanoeniami Obchodného zákonnika. 9,2. K nárhom dodatko k tejto zmlue sa zm^uné strany zaäzujú yjadriť písomne lehote do 3 praconých dni od doručenia nárhu dodaíku dmhej strane Zmeny adoplnky tejto ^zmluy je možné urobif ten pisomnými dodatkami podpísanými opránenými zástupcami oboch zmluných strán.

5 9.4. Zmlua nadobúda platnosť obojstranným podpisom štatutámych zástupco zmluných strán a účinnosť nasledujúci deň po dni zerejnenia tejto Zmluy na weboej stránke kupujúceho Predáajúci bude poinný dodržiaať mlčanliosť o zťahu ku skutočnostiam, zisteným počas plnenia Zmluy. Véetky dokumenty súisiace z realizáciou predmetu zákazky budú dôemé a nebude možné ich použiť bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho Neoddelitefíiou prílohou tejto zmluyje: príloha č.1 - položkoitý rozpočet 9.7. Táto zmluaje ypracoaná o doch yhotoeniach, pojednom yhotoení pre každú zmlunú stranu. VPoproči.dňa.0^:^.^^ ^da^.<?:..^' za kupujúcehp zapredá^ťí^ / iíá^^"""^---^ staros (/ ^Q-^ Jitátutámy orgán ^ o. a ^ ^ <J - ^ ^ ^ "'Mä Gásímj% a.r.o. 09 c^ ^ u ^ cw t- + % ä- > ťw. >9 ^:^o +?& 1.+ ŕ" -tť Priloha é.1: Špecifikácia predmetu Zmluy - položkoitý rozpocet