/tralej len "prenajimatef',/ Meno a priezvisko: Datum narodenia: /spolu tralej len "najomcovia ''/ CLANoK I. zakladne USTANOVENIA

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "/tralej len "prenajimatef',/ Meno a priezvisko: Datum narodenia: /spolu tralej len "najomcovia ''/ CLANoK I. zakladne USTANOVENIA"

Prepis

1 cislo zmluvy: 455/2014/SMM Zmluva 0 nijme bytu Zmluvne strany a to : prenajimatel': Mesto Liptovskj Mikulai Sidlo: Sturova 1989/41, Liptovskj Mikuhis ICO: Bankove spojenie: Banka: PRIMA BANKA Cislo uctu: / /5600 Zastupeny: MUDr. Alexander Slafkovskj, primator mesta /tralej len "prenajimatef',/ a najomcovia: 1) Meno a priezvisko: Datum narodenia: Trvaly pobyt: a manielka Koloman Balaz Hlboke 3570/32, Lipt. Mikulas 2) Meno a priezvisko: Nataia Balazova Datum narodenia: Trvaly pobyt: Hlboke 3570/32, Lipt. Mikulas /spolu tralej len "najomcovia ''/ uzatvaraju podl'a 685 a nasledujuce Obcianskeho zakonnika tuto zmluvu 0 Dajme bytu: CLANoK I. zakladne USTANOVENIA Prenajimatef (Mesto Liptovskj Mikuhis) je vlastnikom bytu c. 101-II (d'alej len "m") nachadzajuceho sa na prizemi, vo vchode c. 32 bytoveho domu sup. c (d'alej len "bvtov dom"), postaveneho na pozemku parco reg. C- KN c. 3334/30,na ul. Hlboke c. 3570/32 v Liptovskom Mikulasi, katastralne uzemie Liptovskj Mikulas, s jeho sucasfami a prislusenstvom, a spoluvlastnickeho podielu zo spolocnych casti a spolocnych zariadeni bytoveho domu sup.c a jeho prislusenstva a pozemku zastavaneho bytoyym domom parc.c. 3334/ Nehnutefnosti uvedene v bode 1.1. tohto Clanku zmluvy su zapisane na LV c Okresneho uradu Liptovskj Mikulas, katastralny odbor, pre kat. uzemie Liptovskj Mikulas, na prenajimatefa v casti "B - vlastnici".

2 CLANoKII. PREDMET A ROZSAH NAJMU 2.1. Prenajimate l' touto zmluvou prenajima najomcom v celosti byt c. 101-U so vsetk)imi jeho sucasiami a prislusenstvom, ktorj pozostava zo 4 obytnych miestnosti a prislusenstva, ktorym je: kuchyria, predsieri, ku pefri a, we nachadzajuce sa v byte (d'alej len "predmet najmu"). Podlahova plocha prenajimam!ho bytu ajeho prislusenstva (bez plochy balkonov a loggii) je 58,37m 2. 8ylje zaradeny do kategorie: U. Poloha a ploch a bytu a jeho prislusenstva, ako aj opis bytu, su popisane a specifikovane v Zapisnici 0 prevzati bytu (cfalej len "Zapisnica 0 prevzati bytu")' ktorou najomca potvrdzuje prevzatie predmelu najmu a ktora je neoddeliternou sucasiou tejto zmluvy Prenajimatef takto touto zmluvou prenechava najomcom do najmu byt popisany a specifikovany v cl. II. bod 2.l. tejto zmluvy, spolu s jeho sucasfami a s prislusenstvom a pnivami a povinnos(ami s tym spojenymi, a najomcovia tento predmet najmu preberaju a zavazuju sa platif prenajimatefovi najomne a uhrady za plnenia poskytovane s uzivanim predmetu najmu podl'a cl. IV. tejto zmluvy Okrem bytu prenajimatel' prenechava najomcom aj zariadenie bytu, ktore je taktiez popisane v Zapisnici 0 prevzati bytu. Najomne za toto zariadenie bytu je uz zahrnute v najomnom podfa cl. IV. tejto zmluvy Spolu s predmetom najmu su najomcovia opravneni uzivaf spolocne casti a spolocne zariadenia nachadzajuce sa v predmetnom bytovom dome. Predmet najmu preberaju najomcovia bez zavad, spasobily k okamzitemu nas(ahovaniu, uzivaniu a b)ivaniu Spolu s najomcami su opravneni byt uzivaf vylucne tieto osoby: 1. Koloman BaltiZ narodeny otec 2. Zlatica Balazova narodena matka 3. Martina Balazova narodena dcera 4. Zlatica Balazova narodena dcera 5. Erika Balazova narodena dcera 6. Simona Balazova narodena dcera 7. Patrik Balaz narodenij syn 8. Jozef Balaz narodenij syn 9. Vilma Balazova narodena dcera 10. Dominika Balazova narodena dcera Ine osoby nie su opravnene v predmetnom byte trvale ani prechodne b)ivat CLANoK III. DODA NAJMU A JEHO ZANIK 3.l. Najom predmetu najmu sa uzatvara na dobu urcitu od do Uplynutim tejto doby sa najom skonci. Dalsi najom po uplynuti uvedenej dohodnutej doby najmu alebo po zaniku najmu z ineho davodu maze vzniknuf medzi zmluvnymi stranami len pisomnym dodatkom k tejto zmluve alebo novou pisomnou zmluvou 0 najme Najom bytu maze tiez zaniknuf pisomnou dohodou medzi prenajimatefom a najomcami k poslednemu driu v mesiaci Prenajimatef maze najom bytu pisomne vypovedaf len z davodov uvedenych v zakone. V takom pripade sa najom skonci uplynutim vypovednej lehoty. V5rpovedna lehota je ttl mesiace a zacina plymif prvym dilom mesiaca nasledujuceho po mesiaci, v ktorom bola najomcovi dorucena vypovecf Zmluvne strany sa tiez dohodli, ze najomcovia mozu aj pred skoncenim dohodnutej doby najmu ruto zmluvu kedykofvek a aj bez udania davodu pisomne vypovedaf. V5rpovedna lehota je jeden mesiac a zacne plynuf Prv:Ym dilom mesiaca nasledujuceho po doruceni vypovede prenajimatefovi. Uplynutim tejto vypovednej lehoty najom zanika. 2

3 3.5. V pripade zaniku najmu z akehokofvek d6vodu su najomcovia povinni sa z bytu vyst'ahovat a byt vypratat: bez zabezpecenia akejkofvek bytovej nahrady zo strany prenajimatefa a zaroven su povinni prenajimatefovi odovzdat' vsetky kfuce a ostatne veci, ktore s najmom bytu prevzali. V pripade porusenia tychto zmluvnych povinnosti sa na.jomcovia zavazuju zaplatit: prenajimatefovi zmluvnu pokutu vo yyske 1,- za ka.zdy den omeskania s vyst'ahovanim sa a vypratanim bytu alebo s vratenim kfucov a ostatnych prevzatych veci prenajimatefovi Po skonceni najmu sa najomcovia zavazuju predmetny byt a jeho zariadenie odovzdat: prenajimatefovi v stave v akom ho prevzali s prihliadnutim na obvykle opotrebenie. V opacnom pripade su najomcovia povinni uhradit' prenajimatefovi naklady na tie opravy a prace, ktorymi sa byt uvedie do stavu, v akom ho najomcovia prevzali Zmluvne strany sa dohodli, ze po skonceni najmu uplynutim dohodnutej doby podfa bodu tohto Cianku zmluvy, maju najomcovia pravo na opakovane uzatvorenie najomnej zmluvy k predmetu najmu podfa tejto zmluvy, a to yylucne v pripade riadneho plnenia povinnosti najomcov podfa tejto zmluvy. Plnenie povinnosti najomcov podfa tejto zmluvy sa nepovaruje za riadne, ak pocas trvania najomneho vztahu, alebo po jeho zaniku nastane skutocnost', ktora od6vodfluje uplatnenie niektoreho z yypovednych d6vodov uvedenych v ustanoveni 711 ods. 1 pismo b), c), d), e), f), alebo g) Obcianskeho zakonnika. Zmluvne strany sa dohodli, ze prenajimatef bude informovat' najomcov 0 moznosti opakovaneho najmu v jeho pisomnom suhlase pri ka.zdom opakovanom predlieni doby najmu. CLA.NOKIV. vyska NAJOMNEHO A JEHO SPLATNOST 4.1. Najomcovia sa zavazuju platit' prenajimatefovi za uzivanie predmetu najmu dohodnute najomne (dalej len "najomne") vo yyske podfa Evidencneho!istu (dalej len "Evidencny list"), ktory je neoddelitefnou sucasiou tejto zmluvy. V takto dohodnutom najomnom nie je zahrnuta mesacna uhrada za sluzby, ktorych poskytovanie je spojene s najmom bytu, najma za spotrebu elektriny, vody, plynu, TUV, dodavku tepla, koncesionarske poplatky, spolocnu TV antenu, odvoz odpadu, elektriny za spolocne priestory a za ine sluzby suvisiace s najmom bytu (spolu dalej len "sluzby") Okrem dohodnuteho najomneho sa najomcovia zaviizuju platit' prenajimatefovi pravidelnu mesacmi zalohu (preddavky) na uhradu za sluzby vo yyske podfa Predpisu pre yysku mesacnych preddavkov za najom a sprostredkovanie sluzieb spojenych s uzivanim bytu (dalej len "Predpis") Zmluvne strany sa dohodli, ze na zaklade zmeny VZN Mesta LiptovskY Mikulas alebo zmeny inych vseobecne zavi:iznych pravnych predpisov je prenajimatef opravneny jednostranne zyysit' najomne alebo uhradu za sluzby (alebo preddavky na ne), a to uz odo dna ucinnosti takejto zmeny. Ohradu za sluzby (a tyro aj yysku preddavkov a tie to sluzby) m6ze prenajimatef jednostranne primerane zyysit' aj v pripade zyysenia ceny zo strany dodavateyov tychto sluzieb. Taketo zyysenie najomneho a uhrady za sluzby podfa predchadzajucich viet je prenajimatey povinny vykonat' pisomne zaslanim noveho Evidencneho listu a/ alebo Predpisu najomcom na adresu prenajimaneho bytu alebo na inu adresu najomcu vcas pisomne oznamenu prenajimatefovi s vyznacenim ucinnosti takejto zmluvy. ad ucinnosti tejto zmluvy su najomcovia povinni platit' najomne a uhrady (preddavky) za sluzby v novej yyske Dohodnute najomne a zalohu na uhradu za sluzby sa najomcovia zaviizuju platif prenajimatefovi mesacne pozadu vzdy do 5. dna nasledujuceho mesiaca na ucet cislo /5600 v Prima banke Slovensko a.s., a to prostrednictvom SIPA (Inkaso) PrenajimateY sa zaviizuje jedenkrlit rocne, najnesk6r do nasledujuceho roka, vykonat: vyuctovanie uhrad za sluzby za predchadzajuci kalendarny rok. V pripade akehokoyvek nedoplatku na sluzbach su najomcovia povinni tento nedoplatok zaplatii prenajimatefovi do 30 dni po doruceni prislusneho vyuctovania nedoplatku. V tej istej lehote bude najomcom vrliteny preplatok V pripade omeskania najomcov s platenim dohodnuteho najomneho alebo zalohy na sluzby sa tento zavazuju zaplatit' prenajimatefovi poplatok z omeskania vo yyske podfa platnych pravnych predpisov. 3

4 4.7. Ak sa najomcovia po zaniku najmu z bytu nevysiahuju a byt nevypracu alebo neodovzdaju od neho kl'uce alebo ostatne prevzatc veci a tym znemoznia prenajimatel'ovi byt uzivai alebo ho d'alej prenajimar, su povinni plati~ prenajimatel'ovi odplatu za uzivanie vo vyske dohodnuteho mijomneho a zaloh na sluzby podfa tejto zmluvy az do dna jeho skutocneho vysfahovania a vypratania bytu alebo odovzdania kl'ucov Zmluvne strany sa dohodli, ze najomca je povinny zaplati~ prenajimatel'ovi pri prevzati bytu financnu zabezpeku na pripadne nedoplatky na najomnom, na uhradach za sluzby vo vyske zodpovedajucej najomnemu za dobu jedneho mesiaca podl'a Evidencneho listu ako EY pripadnc uhrady oprav vzniknute z poskodenia alebo nadmerncho opotrebenia bytu alebo jeho zariadenia, a to na ucet prenajimatel'a uvedeny v zahlavi tejto zmluvy, ktory je Ul'ceny na zlozenie financnej zabezpeky (d'alej len "Zabezpeka"). Tym nie je dotknuty zavazok najomcu plati~ prenajimatel'ovi uz odo dna vzniku najmu dohodnutc najomne a zalohu na uhradu za sluzby. Financnu zabezpeku za uzivanie bytu vedie prenajimatel' na osobitnom ucte zriadenom na tento ucel v banke. Prenajimatel' je opravneny kedykol'vek si jednostranne zapocita~ uvedenu Zabezpeku s ak)rmikol'vek nedoplatkami najomcu na najomnom, na uhradach za sluzby spojene s uzivanim bytu alebo uhrad oprav vzniknutych z poskodenia alebo nadmerneho opotrebenia bytu alebo jeho zariadenia. Prenajimatel' je povinny polovicu Zabezpeky vratif najomcovi po uhrade posledneho najomneho a sluzieb spojenych s uzivanim bytu. Zvysnu polovicu Zabezpeky je prenajimatel' povinny vrmir najomcovi az po vykonani vyuctovania sluzieb spojenych s uzivanim bytu, vypracovanom v roku nasledujucom po roku, kedy bol prenajimatefovi byt riadne najomcom odovzdany. Za ucelom riadneho dorucenia vyuctovania sluzieb spojenych s uzivanim bytu a uhrady Zabezpeky je najomca povinny pri odovzdani bytu pisomne informovat prenajimatel'a 0 adrese jeho buduceho pobytu Najomcovia su povinni oznaci~ kaidu platbu najomneho, zaloh na uhradu za sluzby a nedoplatku na vyuctovani variabilnym symbolom, ktorym je cislo tejto najomnej zmluvy, alebo identifikacnym udajom, ktorym je mend a priezvisko najomcov a supisne cislo bytoveho domu, a zaroven su najomcovia povinni pri kazdej platbe najomneho, zaloh na uhradu za sluzby a nedoplatku na vyuctovani uviesf na ak)r narok prenajimatel'a a za ake casove obdobie jeho vzniku tuto platbu poukazuju (plnia). Ak najomcovia kazdu platbu prenajimatefovi neidentifikuju sposobom podl'a predchadzajucej vety tohto bodu zmluvy je prenajimatel' opravneny si ju zapocitaf najprv na najskor splatne najomne, potom na najskor splatnu uhradu za sluzby alebo preddavky na ne, d'alej na poplatok z omeskania, a az potom na ostatne penaine naroky prenajimatel'a vyplyvajuce z tejto zmluvy alebo zo vseobecne zavaznych pravnych predpisov. Taktiez proti pohfadavke najomcov na zaplatenie preplatku na vyuctovani podfa bodu 4.5. tejto zmluvy je prenajimatel' opravneny si zapocitaf akukofvek svoju splatnu pohl'adavku na najomnom alebo uhradach za sluzby. CLANoK V. DROBNE OPRAVY V BYTE, JEHO prislusenstve A SPOLOCNYCH CASTIACH BYTOvEHO DOMU; ZWOTNOST VSTAVANYCH KONSTRUKCNYCH PRVKOV A PRAVIDLA ICH vymeny 5.1. Najomcovia sa zavazuju uhradza~ drobne opravy v byte suvisiace s jeho uzivanim (priloha c.l) a naklady spojene s beznou udrzbou prenajateho bytu a jeho prislusenstva, najma naklady na dennu udrzbu, upratovanie, mal'ovanie, udrzbu parkiet, udrziavanie dreveneho oblozenia stien, opravy vstavaneho nabytku, bezne opravy a vymenu poskodenych zamkov dveri, ich zavesov, vymenu sklenych casti dvier, prip. okien, opravu a udrzbu elektrickych, hygienick)rch a socialnych zariadeni, ako aj naklady spojene s dezinfekciou, dezinsekciou a deratizaciou predmetu najmu, vratane spolocnych casti, spolocnych zariadeni obytneho domu ajeho prislusenstva 5.2. Zivotnosti vstavanych konstrukcnych prvkov podliehaju nasledovnym pravidlam: a. Pravny narok na vymenu konstrukcneho prvku, pokiaf je tento funkcny nevznika ani po uplynuti jeho zivotnosti. b. Prenajimatef nevykonava ziadne vymeny konstrukcnych prvkov bytovych zariadeni pred uplynutim doby zivotnosti, ani po uplynuti doby zivotnosti ak je zariadenie funkcne a je mozne a rentabilne dar ho opravif. Na zariadeni musi byf zjavne, ze potreba vymeny vznikla riadnym uzivanim nie poskodenim. 4

5 c. Narok na bezplatnu vymenu nefunkcneho, neopravitefneho alebo nepouzitefneho konstrukcneho prvku maju najomcovia bytu az po uplynuti jeho zivotnosti. d. VY'mena konstrukcneho prvku ak je tento nefunkcny, neopravitefny je mozna az po jeho obhliadke spravcom - prenajimatefom. V pripade, ze sa odsuhlasi vymena pred uplynutim zivotnosti, musia si najomcovia doplatit: nadobudajucu cenu a to v percentualnej vyske neuplynutej zivotnosti konstrukcneho prvku. Zivotnosf jednotlivych konstrukcnych prvkov je uvedena v prilohe c.2 tejto zmluvy. CLAliOKVI. OSTATNEUSTANOVEN~ 6.1. Zmluvne strany sa dohodli, ze najomcovia nie su opravneni predmet najmu dat bez predchadzajuceho pisomneho suhlasu prenajimatel'a, do podnajmu ani ineho uzivania, a to ani docasneho, inej osobe. Poruienie tejto povinnosti je dovodom k vypovedi najomnej zmluvy podl'a 711 ods. 1 pismo d) Obcianskeho zakonnika a k naslednemu odovzdaniu bytu s prisluienstvom prenajimatel'ovi zo strany najomcov, a to v zmysle vypovednej lehoty uvedenej v podanej VYpovedi Najomcovia sa zavazuju na predmete najmu nevykonavaf ziadne stavebne ani ine upravy (d'alej len.. zmeny") bez predchadzajuceho pisomneho suhlasu prenajimatefa. TYro nie su dotknute povinnosti najomcov podra ustanoveni osobitnych predpisov (napr. Stavebny zakon).v pripade suhlasu prenajimatefa s vykonanim zrnien na predmete najrnu najomcom bude sucasfou pisornneho suhlasu prenajimatefa i vyslovna specifikacia tychto zrnien, a to podfa popisu a zoznamu tak, ako bude predlozeny v ziadosti najomcov. Zmluvne strany sa vyslovne dohodli, ze v pripade uskutocnenia zmien na predmete najmu najorncovia nemaju pravo na uhradu nakladov vynalozenych na uvedene zrneny. Zmluvne strany sa vyslovne dohodli a svojim podpisom na tejto zmluve potvrdzuju, ze ani pocas trvania najomneho vzfahu, ani po jeho zaniku, zruseni alebo inom skonceni nemaju najorncovia pravo na protihodnotu toho, 0 co sa v d6sledku nim vykonanych zmien zvysila hodnota predmetu najmu Najomcovia sa zavazuju umoznif prenajimatefovi vstup do prenajateho bytu s pris!., ked' ho 0 to telefonicky alebo pisomne poziada, za ucelom kontroly, Ci najomcovia uzivaju predmet najmu riadnym a dohodnutym sposoborn. Najomcovia sa taktiez zavazuju urnoznif vstup do prenajateho bytu s pris!. aj zamestnancom ministerstva, prislusneho krajskeho stavebneho uradu a inych kontrolnych organov s ciefom vykonu kontroly technickeho stavu bytu Najomcovia su povinni bez zbytocneho odkladu pisomne oznamif prenajimatel'ovi potrebu tych oprav, ktore rna znasai prenajimatef, a umoznif ich vykonanie, inak zodpoveda za skodu sposobenu neplnenim tejto povinnosti Najomcovia su povinni riadne uzivaf byt, spolocne priestory a zariadenia domu, ako aj prijimaf poskytovanie plnenia sluzieb suvisiacich s u zivanim bytu. Najomcovia su d'alej povinni dodrziavaf domovy poriadok v dome. Najomcovia su povinni spravaf sa tak, aby nedochadzalo k narusovaniu pokojneho byvania ostatnych najomcov bytov, aby nebola ohrozena bezpecnosf ostatnych najomcov bytov pripadne neboli narusene dobre mravy v dome Zaroveii sa najomcovia zavazuju dodrziavaf bezpecnostne a poziarne opatrenia bytovej jednotky, inak zodpovedaju prenajimatefovi za skodu sp6sobenu neplnenim tejto povinnosti. CLAliOKVlI. SUHLAS SO SPRACOVANiM OSOBNYCH UDAJOV 7.1. Najomcovia prehlasuju a svojim podpisom na tejto zmluve vyslovne potvrdzuju, ze suhlasia s tym, aby jeho osobne udaje pouzite v tejto zmluve alebo ziskane v suvislosti s trvanim, zrnenou alebo zanikorn najornneho vzfahu podra tejto zmluvy boli prenajimateforn spracuvane v ramci vykonavania jeho cinnosti a to po dobu a v rozsahu nevyhnutne potrebnom na riadne plnenie pray a povinnosti zmluvnych stran z najomneho vzfahu zalozeneho touto zmluvou Najomcovia zaroveii prehlasuju a svojim podpisom na tejto zmluve potvrdzuju, ze boli prenajimaterom riadne informovani a pouceni 0 spracuvani jeho osobnych udajov, 0 sp6sobe, prostriedkoch a ucele ich spracuvania, 0 dobrovofnosti poskytnuf pozadovane osobne udaje, 0 5

6 zozname alcbo rozsahu osobnych udajov, ako aj 0 pn,l vach, povinnostiach a zodpovednosti vyplyvajucich zo spracuvania osobnych udajov najomcov. CLANoK VIII. ZAVERECNE USTANOVENIA 8.1. Zmenif alebo zrusif tuto zmluvu mozno len formou pisomneho dodatku. To iste plati aj pre zrieknutie sa pisomnej formy Ak sa ma podl'a tejto zmluvy pisomnosf dorueovaf druhej zmluvnej strane a ak sa ju z akjehkol'vek dovodov nepodari dorucif, povazuje sa za riadne dorueenu uplynutim lehoty troch dni odo dna jej podania na postovu alebo inu verejnu prepravu na adresu zmluvnej strany uvedenu v tejto zmluve, alebo na inu adresu yeas oznamenu druhej zmluvnej strane Neplatnosf alebo neucinnosf niektoreho z ustanoveni uvedenyeh v tejto zmluve nema vplyv na platnosf Ci ucinnosf ostatnyeh jej ustanoveni Zmluva je vyhotovena v styroch rovnopisoeh, dva pre najomcov a dva pre prenajimatefa Tato zmluva je platna dnom podpisu a ueinna dnom nasledujucim po dni zverejnenia Zmluvnc strany prehlasuju, ze tato zmluva, ktoru si pred podpisom preeitali a JeJ porozumeli, sa zhoduje s ieh vol'ou, ze ju neuzavreli v tiesni a za nev,yhodnyeh podmienok a preto ju na znak suhlasu vlastnorucne podpisuju. najomca 6

7 Priloha c. 1 k Zmluve 0 najme bytu cislo 455/2014/SMM A. Sanitlirne zariadenie: a) upevnenie uvofneneho umyvadla, zachodovej misy, musle, drezu, vylevky, vane, vylievka, bidetu, zachodovej nadrze, zrkadla, dciadla, schranok, pruvadla, konzol, vesiakov, b) oprava, vymena vytokoveho ventilu - kohutika, c) oprava, vymena sif6nu a lapaca tuku, d) oprava odpadoveho a prepadoveho ventilu, e) oprava baterie, 1) oprava pevnej alebo hadicovej sprchy, g) vymena tesnenia, h) vymena retiazok a zatok k vsetk)tm predmetom, i) oprava, vymena vesiakov, vailovych drzadiel, j) oprava, vymena dvierok pri obmurovanej vani, k) oprava, vymena pod pier, ruzic, fahadiel, 1) oprava, vymena popolnika, schranky na toaletny papier, vymena galeriek, m) cistenie zanesenych odpadovych rur z bytu len do kanalizacneho srupadla, n) oprava, vymena nasosky splachovaca, plavakovej gule s pakou, padakoveho dratu a paky, sedacej dosky s poklopom, priechodneho ventilu pred zachodovou nadrzou, zachodovej manzety, 0) zabrusenie padakoveho sed la, p) vymena tesnenia, pripadne kuzefky na ventily, r) oprava tlakoveho splachovaca s vy'menou jednotlivych drobnych sucasti, s) oprava, vymena ochrannych ramov na drezoch a vylevkach. B. Elektricke zariadenie: a) oprava, vymena vypinacov vsetk)tch druhov, poistiek a isticov vsetk)tch druhov, zasuviek, tlacidiel, objimok, zvoncekoveho a signalizacneho zariadenia, vcitane tlacidla pri vchode, transformatora, zvonceka i miestnej baterie, ak patri k bytu, b) oprava osvetfovacich telies, pripadne vymena ich jednotlivych sucasti, c) oprava ohrievacov vody. c. Plynove a elektricke sporaky avarice, plynove radiatory a prenosne plynove piecky: a) oprava horakov, b) oprava, vymena uzavieracich kohutikov plynu, c) vymena a doplnanie skrutiek, nitov a ostatnych drobnych suciastok, d) oprava, vymena vypinacov elektrickeho prudu, e) oprava platniciek a pecucej rury, 1) vymena privodneho kabla alebo hadice, g) vy'mena plechu, pekaca a rostu do pecucej rury, h) precistenie plynovodnych privodiek od plynomeru k spotrebicom. D. Ohrievace vody, plynove, prietokove a elektricke zasobniky: a) oprava, vy'mena membrany, ventilov a paky, tlakoveho pera, regulacneho zariadenia horaka, rur a kolien na odvod spalenych plynov, b) cistenie, c) vykonavanie ochrannych naterov, d) oprava vyhrevnej patr6ny, e) oprava termostatu. E. Merace spotreby tepla: a) oprava individualnych meracov spotreby tepla v bytoch. F. Etazove kurenie: a) oprava, vymena napustacieho a vypusmcieho ventilu, pretesnenie jednotlivych prirub, b) oprava, vymena odvzdusnovacieho ventilceka, c) vykonavanie ochrannych naterov, d) oprava dvierok, e) vymena rostu, 1) vymena dymovych rur, g) utmelenie kotla okolo dvierok a plasm, h) vycistenie kotla od sadzi a popola, i) nastavenie ventilu alebo kohutika na vyhrevnych telesach. H. Kovanie a zamky: a) oprava, vymena kiuky, olivy, stitka, tlacidla, prizmatickeho skla, postovej schranky, naraznikov, medzidverovych spojov, zavesov, zachytavacov roliet, zapadiek, zavesov 7

8 kol'ajniciek, kladiek, ventilacii, retiazok, fahadiel, zamkov, vloziek do za mkov, kl'ucov. I. Okna a dvere: a) tmelenie okien, b) mensia oprava, vy-mena deliacich prieceli a list zasklenych dveri, c) zasklievanie jednotlivy-ch okien, d) mensia oprava, vy-mena casti oblozenia okennych parapetov. J. Podlahy: a) oprava uvol'nenych dlazdic do 1,5 m2, b) upevnenie, vy-mena prahu, c) upevnenie, nahrada podlahovy-ch list. K. Rolety a zahizie: a) oprava, vy-mena navijacieho mechanizmu, b) oprava platna, c) vy-mena snury, d) oprava drevenej zvinovacej rolety a zaluzie, e) oprava vyklapacieho zariadenia zaluzie, n spojenie list, vy-mena pliesku, g) oprava zamku na nozkovy-ch mreziach alebo zeleznych roletach, h) vy-mena pier na zeleznych roletach. L. Domace telef6ny: a) oprava, vy-mena telefonnej snury, b) mikrotelef6nne a sluchadlove vlozky, c) nastavenie domaceho telef6nu podpis oajomcu 8

9 Priloha c. 2 k Zmluve 0 nijme bytu cislo 455/2014/SMM Tabul'ka iivotnosti konstrukcnych prvkov: nazov elektriei<y sporak elektricka dvojplatnicka plynovy sporak uhlovy sporak kuchynsky uhlova pee izbova elektrici<y ohrievac vody kuehynska linka kuehynsi<y drez smaltovany kuehynsi<y drez nerezovy praeovna doska vana umyvadlo we misa splaehovacia nadrzka sprehova, vanova bateria drezova bate ria postova sehranka vehodove dvere iivotnost: v rokoch / pod pis najomcu 9

10