Z á p i s n i c a. zo zasadnutia Komisie územného plánovania, výstavby a životného prostredia pri MsZ v Pezinku konaného dňa

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Z á p i s n i c a. zo zasadnutia Komisie územného plánovania, výstavby a životného prostredia pri MsZ v Pezinku konaného dňa"

Prepis

1 Z á p i s n i c a zo zasadnutia Komisie územného plánovania, výstavby a životného prostredia pri MsZ v Pezinku konaného dňa prítomní podľa prezenčnej listiny 5/41/KÚPV a ŽP / /2011 Program zasadnutia: 1. Prevody 2. Cyklotrasou za krásami Pezinka 3. Vyhodnotenie hospodárenia v mestských lesoch za rok 2010 a stanovisko HK 4. Vyhodnotenie činnosti Poľovníckeho združenia LEŠTINY za rok 2010 a stanovisko HK 5. Informácia o úrovni separácie za roky Rekonštrukcia objektu na ulici M.R.Štefánika - riešenie statickej dopravy 7. Informácie odd. výstavby a ÚP 8. Rôzne 1. PREVODY Č. 15 Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemkov Na bielenisku Hlasovanie ( za proti zdržal sa ) Odporúčajúce Č. 16 Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj budovy a priľahlého pozemku Trnavská 1 (ZUŠ) Hlasovanie ( za proti zdržal sa ) Odporúčajúce bez pozemku C-KN parc. č. 9/3 k. ú. Pezinok Č. 17 Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj domu Za dráhou Hlasovanie ( za proti zdržal sa ) Odporúčajúce ( do materiálu, ktorý bude predložený zastupiteľstvu bude priložená aktuálnejšia fotografia ) Č. 18 Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj budovy Cajlanská 103 Hlasovanie ( za proti zdržal sa ) Odporúčajúce Č. 19 Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemkov Za dráhou v Pezinku Hlasovanie ( za proti zdržal sa ) Odporúčajúce Č. 20 Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov na Cajlanskej 7 (bývalá prokuratúra) prenájom priestorov 1

2 Hlasovanie ( za proti zdržal sa ) Odporúčajúce nájom Č. 21 Návrh na darovanie nehnuteľností od spol. TOMSTAV, a.s. v lokalite Za panskou záhradou darovanie nehnuteľnosti Hlasovanie ( za proti zdržal sa ) Odporúčajúce Č. 20/01 Róbert Javorinský, Slnečné údolie predaj pozemku Hlasovanie ( za proti zdržal sa ) Odporúčajúce Č. 20/02 František Šišulák, Slnečné údolie rekonštrukciu nie na prístavbu ) Hlasovanie ( za proti zdržal sa ) Odporúčajúce - prevod pozemku (na Č. 20/03 Anna Guštafíková, Slnečné údolie prevod alebo nájom Hlasovanie ( za proti zdržal sa ) Odporúčajúce v časti A pod chatou súhlas v časti B v okolí chaty nesúhlas Č. 20/04 F. Hložek, J. Grmanová, Leitne predaj pozemku Hlasovanie ( za proti zdržal sa ) Neodporúčajúce t. j. proti predaju Č. 20/05 Rudolf Valdner, Leitne prevod pozemku Hlasovanie ( za proti zdržal sa ) Odporúčajúce, doplniť GP na vlastné náklady Č. 20/06 Robert Vojtek, Pezinská Baba predaj pozemku Hlasovanie ( za proti zdržal sa ) Odporúčajúce, 50eur/m2 ( výmera 27m2 ) Č. 20/07 Stavoimpex Holíč prevod a nájom Hlasovanie ( za proti zdržal sa ) Neodporúčajúce Č. 20/08 Silvanium predaj pozemku Hlasovanie ( za proti zdržal sa ) Odporúčajúce Č. 20/09 Športový klub Albatros, nájom pozemku na Rozálke Hlasovanie ( za proti zdržal sa ) bez stanoviska Č. 20/10 Softbalový klub Pezinok, nájom Rozálka nájom pozemku Hlasovanie ( za proti zdržal sa ) Neodporúčajúce 2

3 Č. 20/11 Ján Dudák. Rozálka predaj pozemku Hlasovanie ( za proti zdržal sa ) Odporúčajúce do nájmu za podmienky, že doplnia štúdiu, ktorá bude obsahovať aj riešenie statickej dopravy Č. 20/12 Jozef Šurina, garáž Malokarpatská - zámena nehnuteľností Hlasovanie ( za proti zdržal sa ) Odporúčajúce Č. 20/13 P. Rajček a spol., garáže Záhradná predaj pozemkov pod garážami Hlasovanie ( za proti zdržal sa ) Odporúčajúce Č. 20/14 J. Lederleitnerová a J. Mlej, garáž Muškát-predaj pozemku pod garážou Hlasovanie ( za proti zdržal sa ) Odporúčajúce Č. 20/15 Zdenko Bartoš, nájom Vinosady Hlasovanie ( za proti zdržal sa ) Odporúčajúce ( overiť dĺžku ) 2. Cyklotrasou za krásami Pezinka realizačný projekt Ing. Zverko - Navrhované cyklistické cesty sú situované v extraviláne a intraviláne mesta Pezinok a časti Grinava v rovinatom až mierne svahovitom území. Na cyklistické cesty sa využijú poľné nespevnené cesty, jestvujúce komunikácie a ich dopravný priestor, účelové komunikácie a nábrežný priestor Šúrskeho a Saulackého potoka. Navrhovanaá cyklotrasa bude súčasťou regionálnych cyklotrás v zmysle koncepcie rozvoja cyklotrás v Bratislavskom samosprávnom kraji nazvanom Cyklotrasy bez hraníc, ktorá bola spracovaná Regionálnou rozvojovou agentúrou ( RRA) v r Súčasťou Koncepcie rozvoja cyklotrás v BSK je Malokarpatsko Šúrska cyklomagistrála v celkovej dĺžke 18,3 km, ktorá spája mestské časti Bratislavy Vajnory a Rača so Svätým Jurom a pokračovaním smerom na Pezinok. Táto cyklomagistrála končí na ceste III/ Slovenský Grob Grinava. V tomto bode sa pripojí Cyklotrasa za krásami Pezinka v celkovej dĺžke 5,38 km, čím sa vytvorí systém cyklotrás v dĺžke takmer 24 km. Tento systém má potenciál ďalšieho rozvoja smerom na Vinosady a ďalšie obce v podkarpatskom osídlení. Stavba je rozdelená na nasledovné úseky, ktoré tvoria jednotlivé stavebné objekty a sú navrhnuté tak, aby mohli byť relatívne samostatne prevádzkované a budované nezávisle na sebe : Úsek A ( cesta III/ Myslenická ul. II/502 + most A1 ( most nad Šúrskym potokom pri ceste III/ ) Úsek B ( Myslenická ul. c. II/502 po okružnú križovatku Úsek C ( pozdĺž Potoka Saulak od kruhovej križovatky po ul. SNP ) + most C1 ( nad potokom Saulak ) + most C2 ( nad potokom Saulak ) 3

4 Úsek D ( od ul. SNP, pozdĺž Fajgalskej cesty po Vinohradnícku ulicu) Úsek E ( od križovatky s Fajgalskou cestou pozdĺž Vinohradníckej ulice, pozdĺž oplotenia areálu Rozálka po príjazd k areálu Rozálka ) Premostenia ( lávky ) nie sú navrhnuté na prejazdy áut. Na zamedzenie ich vjazdu na mosty budú na oboch stranách osadené oceľové stĺpiky. Hlasovanie ( za proti zdržal sa ) Komisia zobrala na vedomie predložený investičný zámer bez pripomienok 3. Vyhodnotenie hospodárenia v mestských lesoch za rok 2010 a stanovisko HK Hlasovanie ( za proti zdržal sa ) Komisia zobrala vyhodnotenie na vedomie bez pripomienok 4. Vyhodnotenie činnosti poľovníckeho združenia LEŠTINY za rok 2010 a stanovisko HK Hlasovanie ( za proti zdržal sa ) Komisia zobrala vyhodnotenie na vedomie bez pripomienok. 5. Informácia o úrovni separácie za roky Hlasovanie ( za proti zdržal sa ) Komisia zobrala informáciu na vedomie bez pripomienok 6. Rekonštrukcia objektu na M. R. Štefánika riešenie statickej dopravy Neprerokované : nepredložili dostatočné podklady 7. Informácie odd. výstavby a ÚP - Zámocký park Dnes bolo podpísané prevzatie. Oficiálne odovzdanie bude Záhradná ulica Zhotoviteľom je firma Petmas ( na výkaz výmer predložili najnižšiu ponuku ). Ulica je uzavretá. Kontajnery majú určené náhradné stanovištia. Časť problémov so statickou dopravou je riešená zjednosmernením Šancovej ulice. Obyvatelia boli upozornení, že majú možnosť napojiť sa na siete. Po realizácii rekonštrukcie Záhradnej ulice nebude možné do diela zasahovať 5 rokov. Každý pondelok o 9:00 hod bude kontrolný deň. Stavebný dozor bude robiť Ing. Kostka. - Šatne na Cajle vybavujeme dodatočné stavebné povolenie - Terminál - Malacky, Senec a Pezinok majú možnosť vybudovať Prestupný Terminál pri železničnej stanici. Bude potrebný prenájom pozemkov. Z finančných prostriedkov cca 1 mil. eur + 5% spolufinancované mestom je možné vybudovať nástupištia, obratliská, sadové úpravy, parkoviská pre osobné vozidlá, autobusy, mobiliár, osvetlenie. 4

5 - Príprava územného plánu - prerokovanie návrhu Konceptu územného plánu mesta Pezinok Návrh Konceptu územného plánu mesta Pezinok je vystavený na verejné nahliadnutie v dňoch od do na Mestskom úrade v Pezinku na oddelení výstavby a územného plánovania, Radničné nám. č. 7, II. poschodie, miestnosť č. 33 a na webovej stránke mesta Pezinok: Verejné prerokovanie pre dotknuté orgány samosprávy, štátnej správy, správcov sietí a dotknuté právnické osoby sa uskutoční dňa o 10:00 hod. v zasadacej miestnosti MsÚ Pezinok, miestnosť č. 12, II. poschodie. Verejné prerokovanie pre verejnosť sa uskutoční dňa o 17:00 hod. v Kultúrnom dome v Pezinku. Verejnosť je oprávnená podať pripomienky k Návrhu Konceptu územného plánu mesta Pezinok, ktoré v písomnej podobe doručí obstarávateľovi územnoplánovacej dokumentácie na adresu: MsÚ Pezinkok, oddelenie výstavby a územného plánovania, Radničné nám. č. 7, Pezinok Na neskoršie zaslané pripomienky orgán územného plánovania nebude prihliadať Vypracovala : Ing. Iveta Szabová tajomník komisie 5