OBEC OPATOVSKÁ NOVÁ VES

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "OBEC OPATOVSKÁ NOVÁ VES"

Prepis

1 OBEC OPATOVSKÁ NOVÁ VES Opatovská Nová Ves č. 189, Slovenské Ďarmoty Z Á P I S N I C A č. 6/2017 napísaná v priebehu riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Opatovská Nová Ves, konaného dňa PRÍTOMNÍ: viď. prezenčná listina OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE OPATOVSKÁ NOVÁ VES sa na riadnom zasadnutí riadilo nasledovným programom: 1. Otvorenie zasadnutia. 2. Schválenie programu zasadnutia. 3. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice. 4. Kontrola plnenia uznesenia. 5. Žiadosť TJ Sokol Opatovská Nová Ves o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok Žiadosť o odkúpenie obecných pozemkov. 7. Odkúpenie pozemkov pod budovou domu smútku, 8. Dodatok č. 1/2017 k VZN č. 1/2016 o správnych poplatkoch a poplatkoch za pracovné úkony 9. Rozpočet obce: a) Zmena rozpočtu obce rok b) Rozpočet obce na rok c) Návrh rozpočtu obce na roky Rôzne 11. Diskusia. 12. Schválenie uznesenia. 13. Záver. - K bodu 1. Otvorenie zasadnutia. Rokovanie OZ otvoril a viedol Ing. Csaba Kálazy - starosta obce. Privítal všetkých prítomných a skonštatoval, že zasadnutie OZ bolo zvolané v súlade so zákonom o obecnom zriadení. Konštatoval, že z celkového počtu 7 poslancov obecného zastupiteľstva je prítomných 6 poslancov, teda zasadnutie OZ je v zmysle 2 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení uznášania schopné. Konštatoval, že obecné zastupiteľstvo bolo zvolané v stanovenej lehote a že všetci poslanci OZ boli na toto zasadnutie písomne zvolaní. K bodu 2. Schválenie programu zasadnutia. Starosta obce vyzval prítomných poslancov OZ, aby predniesli zmeny a doplnenia programu rokovania. Zmeny neboli poslancami navrhnuté. Starosta obce dal hlasovať o navrhnutom programe. OZ schválilo program rokovania jednohlasne. 1

2 1. Otvorenie zasadnutia. 2. Schválenie programu zasadnutia. 3. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice. 4. Kontrola plnenia uznesenia. 5. Žiadosť TJ Sokol Opatovská Nová Ves o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok Žiadosť o odkúpenie obecných pozemkov. 7. Odkúpenie pozemkov pod budovou domu smútku, 8. Dodatok č. 1/2017 k VZN č. 1/2016 o správnych poplatkoch a poplatkoch za pracovné úkony 9. Rozpočet obce: a) Zmena rozpočtu obce rok b) Rozpočet obce na rok c) Návrh rozpočtu obce na roky Rôzne 11. Diskusia. 12. Schválenie uznesenia. 13. Záver. K bodu 3. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice. určilo: a) Andreu Rimóciovú za zapisovateľku zápisnice, b) Ing. Gustáva Ballu a Mgr. Jána Geregai za overovateľov zápisnice. K bodu 4. Kontrola plnenia uznesenia. Na predchádzajúcom zasadnutí OZ sa prerokovalo: VZN o zavedení a poskytovaní elektronických služieb; Zámer obce o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o prenájme nehnuteľností vo vlastníctve obce, na účel vybudovania obecných nájomných bytov; Žiadosť MUDr. D. Šarankovej o odkúpenie obecných pozemkov; Správa starostu obce o stave rekonštrukcie budovy MŠ a navrhované zmeny vyplývajúce z havarijného stavu budovy; Podmienky podomového predaja a podomových služieb. K bodu 5. Žiadosť TJ Sokol Opatovská Nová Ves o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok a) Kontrolór obce Ján Lendvay predložil prítomným poslancom OZ správu k vyúčtovaniu dotácie poskytnutej z rozpočtu obce v zmysle VZN obce Opatovská Nová Ves č. 5/2015. Skonštatoval, že predložené finančné vyúčtovanie dotácie od prijímateľa TJ Sokol Opatovská Nová Ves obsahuje všetky náležitosti a je správne a úplné v zmysle platného VZN č. 5/2015 a platnej uzatvorenej zmluvy s obcou Opatovská Nová Ves. b) Starosta obce predložil prítomným poslancom OZ žiadosť TJ Sokol Opatovská Nová Ves, na poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili dotáciu pre TJ Sokol Opatovská Nová Ves na rok 2018, vo výške 5.000,00 Eur. 2

3 K bodu 6. Žiadosť o odkúpenie obecných pozemkov. Starosta obce predložil prítomným poslancom OZ žiadosti o odkúpenie obecných pozemkov a to od: a) Jozef Húšťava a manž. Agnesa Húšťavová, obaja bytom Opatovská Nová Ves č. 235, ktorí žiadajú odkúpenie pozemkov v k. ú. Opatovská Nová Ves, parc. reg. CKN č. 313; 314 a to v 1/3-ne. b) Jozef Šaranko ml., bytom Opatovská Nová Ves č. 250 (Veľký Krtíš), ktorý žiada o odkúpenie pozemkov v k. ú. Opatovská Nová Ves, parc. reg. CKN č. 313; 314 a to v 2/3 nách. Starosta obce informoval prítomných, že cez uvedené pozemky prechádza uzatvorený rigol a verejná kanalizácia. Z uvedených dôvodov prítomní poslanci jednohlasne schválili: a) rozdelenie pozemkov na základe vypracovaného geometrického plánu a ich následné zaevidovanie do KN, b) všetky náklady súvisiace s rozdelením pozemkov a predajom uvedených nehnuteľností (vypracovaním geometrického plánu, vkladu do KN, vypracovanie znaleckého posudku), budú v plnej miere znášať kupujúci, c) založenie vecného bremena a uzatvorenie zmluvy o vecnom bremene v prospech obce Opatovská Nová Ves na novovytvorené parcely (na základe novovytvoreného GP), cez ktoré prechádza a verejná kanalizácia a otvorený rigol na odtok dažďovej vody, d) pozemky sa neodpredajú za nižšiu cenu, ako bola cena pozemkov už určená znaleckým posudkom č. 37/2017, zo dňa , e) zámer predaja majetku obce priamym predajom podľa 9a ods. 1 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. v platnom znení znaleckým posudkom a to na novovzniknuté parcely vytvorené na základe GP z pôvodných parciel č. 313 a č. 314, zapísané na LV č. 310, zaevidované Okresným úradom: Veľký Krtíš, katastrálny odbor, katastrálne územie: Opatovská Nová Ves, parcely registra C. K bodu 7. Odkúpenie pozemkov pod budovou domu smútku. V súvislosti s vysporiadaním vlastníctva pozemkov nachádzajúcich sa pod budovou domu smútku, prítomní poslanci jednohlasne schvaľujú kúpu pozemkov v k. ú. Opatovská Nová Ves a to: LV č ako p. č. CKN 647/3 ostatná plocha, 74 m1, v 1/12-ine, LV č ako p. č. CKN 648/4 zastavaná plocha a nádvorie, 20 m2, v 1/12-ine, od predávajúcej: Angela Rimóciová, rod. Rimóciová, bytom Môťovská cesta 262/9, Zvolen, za cenu vo výške 500,- Eur. K bodu 8. Dodatok č. 1/2017 k VZN č. 1/2016 o správnych poplatkoch a poplatkoch za pracovné úkony V zmysle zmien Sadzobníka správnych poplatkov od , starosta obce predložil vypracovaný návrh Dodatku č. 1/2017 k VZN č. 1/2016 o správnych poplatkoch a poplatkoch za pracovné úkony vykonávané Obecným úradom v Opatovskej Novej Vsi, zo dňa Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili Dodatok č. 1/2017 k VZN č. 1/2016 o správnych poplatkoch a poplatkoch za pracovné úkony 3

4 K bodu 9. Rozpočet obce. Starosta obce informoval prítomných poslancov o zmene rozpočtu obce na rok 2017 a oboznámil ich s vypracovaným rozpočtom obce na roky : a) Zmena rozpočtu obce na rok Poslanci po zodpovedaní otázok o menených položkách rozpočtu starostom obce, navrhnuté zmeny v rozpočte na rok 2017 jednohlasne schválili. b) Rozpočet obce na rok Obecné zastupiteľstvo rozpočet obce bez programovej štruktúry na rok 2018 schválilo jednohlasne. c) Návrh rozpočtu obce na roky Starosta obce informoval prítomných, že podľa zákona o účtovníctve bol vypracovaný návrh rozpočtu obce na roky Poslanci predložený návrh rozpočtu obce na roky vzali na vedomie. K bodu 10. Rôzne. a) Starosta obce informoval prítomných poslancov s aktuálnym stavom pripravovaného projektu obce na stavbu "Novostavba nájomných bytových dvojdomov v rozsahu 16 b..j. v obci Opatovská Nová Ves". b) Starosta obce predložil prítomným poslancom OZ žiadosť Petra Mičudu, bytom Detva, s ponukou o odkúpenie univerzálneho zemného stroja UZS 050, za 3.000,00 Eur. Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo predaj hnuteľného majetku obce a to univerzálneho zemného stroja UZS 050, za 3.000,00 Eur, pre Petra Mičudu, bytom Detva. K bodu 11. Diskusia. S diskusnými príspevkami sa prihlásili: --- K bodu 12. Schválenie uznesenia. Starosta obce predniesol návrh na uznesenie. Návrh bol prijatý. Overovatelia zápisnice prehlásili, že zápisnicu si pozorne prečítali a s jej znením súhlasia, čo potvrdili svojimi podpismi. K bodu 13. Záver. Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta obce poďakoval poslancom za aktívnu účasť na zasadnutí a zasadnutie vyhlásil za skončené. V Opatovskej Novej Vsi, dňa Zapísala: Andrea Rimóciová... Potvrdzujeme správnosť a kompletnosť zápisnice: Ing. Gustáv Balla... Mgr. Ján Geregai... 4

5 U Z N E S E N I E č. 06/2017 z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Opatovská Nová Ves, zo dňa K bodu 2. Schválenie programu zasadnutia. Uznesenie č. 06-1/2017 program zasadnutia OZ obce Opatovská Nová Ves: 1. Otvorenie zasadnutia. 2. Schválenie programu zasadnutia. 3. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice. 4. Kontrola plnenia uznesenia. 5. Žiadosť TJ Sokol Opatovská Nová Ves o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok Žiadosť o odkúpenie obecných pozemkov. 7. Odkúpenie pozemkov pod budovou domu smútku, 8. Dodatok č. 1/2017 k VZN č. 1/2016 o správnych poplatkoch a poplatkoch za pracovné úkony 9. Rozpočet obce: a) Zmena rozpočtu obce rok b) Rozpočet obce na rok c) Návrh rozpočtu obce na roky Rôzne 11. Diskusia. 12. Schválenie uznesenia. 13. Záver. K bodu 3. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice. Uznesenie č A/2017 u r č u j e a/ Andreu Rimóciovú za zapisovateľku zápisnice Uznesenie č B/2017 u r č u j e b/ Ing. Gustáva Ballu a Mgr. Jána Geregai za overovateľov zápisnice. Hlasovali - za: (2), (3), (4), (5), (6), proti:, zdržali sa: (1), 5

6 K bodu č. 4. Kontrola plnenia uznesenia. Uznesenie č. 06-3/2017 b e r i e n a v e d o m i e plnenie uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa K bodu č. 5. Žiadosť TJ Sokol Opatovská Nová Ves o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok Uznesenie č A/2017 b e r i e n a v e d o m i e správu kontrolóra obce k vyúčtovaniu dotácie poskytnutej pre TJ Sokol Opatovská Nová Ves z rozpočtu obce na rok 2017, v zmysle VZN obce Opatovská Nová Ves č. 5/ Uznesenie č B/2017 dotáciu na rok 2017 z rozpočtu obce pre Telovýchovnú jednotu Sokol Opato. Nová Ves vo výške 5.000,00 Eur. K bodu č. 6. Žiadosť o odkúpenie obecných pozemkov. Uznesenie č A/2017 a) rozdelenie pozemkov na základe vypracovaného geom. plánu a ich následné zaevidovanie do KN, b) všetky náklady súvisiace s rozdelením pozemkov a predajom uvedených nehnuteľností (vypracovaním geom. plánu, vkladu do KN, vypracovanie znaleckého posudku), budú v plnej miere znášať kupujúci, c) založenie vecného bremena a uzatvorenie zmluvy o vecnom bremene v prospech obce Opatovská Nová Ves na novovytvorené parcely (na základe novovytvoreného GP), cez ktoré prechádza a verejná kanalizácia a otvorený rigol na odtok dažďovej vody, d) pozemky sa neodpredajú za nižšiu cenu, ako bola cena pozemkov už určená znaleckým posudkom č. 37/2017, zo dňa , 6

7 e) zámer predaja majetku obce priamym predajom podľa 9a ods. 1 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. v platnom znení znaleckým posudkom a to na novovzniknuté parcely vytvorené na základe GP z pôvodných parciel č. 313; 314, zapísané na LV č. 310, zaevidované Okresným úradom: Veľký Krtíš, katastrálny odbor, obec: Opatovská Nová Ves, katastrálne územie: Opatovská Nová Ves, parcely registra C. K bodu č. 7. Odkúpenie pozemkov pod budovou domu smútku. Uznesenie č. 06-6/2017 kúpu pozemkov v k. ú. Opatovská Nová Ves a to: LV č ako p. č. CKN 647/3 ostatná plocha, 74 m1, v 1/12-ine, LV č ako p. č. CKN 648/4 zastavaná plocha a nádvorie, 20 m2, v 1/12-ine, od predávajúcej: Angela Rimóciová, rod. Rimóciová, bytom Môťovská cesta 262/9, Zvolen, za cenu vo výške 500,- Eur. K bodu č. 8. Dodatok č. 1/2017 k VZN č. 1/2016 o správnych poplatkoch a poplatkoch za pracovné úkony Uznesenie č. 06-7/2017 Dodatok č. 1/2017 k VZN č. 1/2016 o správnych poplatkoch a poplatkoch za pracovné úkony vykonávané Obecným úradom v Opatovskej Novej Vsi, zo dňa K bodu č. 9. Rozpočet obce. Uznesenie č A/2017 Zmeny rozpočtu obce Opatovská Nová Ves za rok

8 Uznesenie č B/2017 Rozpočet obce Opatovská Nová Ves bez programovej štruktúry na rok Uznesenie č C/2017 b e r i e n a v e d o m i e návrh rozpočtu obce Opatovská Nová Ves na roky K bodu č. 10. Rôzne Uznesenie č A/2017 b e r i e n a v e d o m i e správu starostu obce o pripravovanom projekte "Novostavba nájomných bytových dvojdomov v rozsahu 16 b..j. v obci Opatovská Nová Ves". --- Uznesenie č B/2017 predaj hnuteľného majetku obce a to univerzálneho zemného stroja UZS 050, za 3.000,00 Eur, pre Peter Mičuda, bytom Detva. 8

9 K bodu č. 12. Schválenie uznesenia. Uznesenie č /2017 uznesenia OZ Opatovská Nová Ves. Potvrdzujeme súlad uznesení 06-1/2017 až 06-10/2017 so zápisnicou. V Opatovskej Novej Vsi, dňa Zapísala: Andrea Rimóciová... Overovatelia zápisnice: Ing. Gustáv Balla... Mgr. Ján Geregai Ing. Csaba Kálazy starosta obce 9