Podrobný popis systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v meste Tornaľa

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Podrobný popis systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v meste Tornaľa"

Prepis

1 Podrobný popis systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v meste Tornaľa Držitelia komunálneho odpadu sú povinní zbierať oddelene vytriedený odpad na jednotlivé zložky a umiestňovať ich nasledovne: Zmesový komunálny odpad - pri rodinných domoch umiestňovať do 110 l alebo 120 litrových zberných nádob z pozinkovaného plechu alebo plastu, - pri bytových domoch do 1100 l kontajnerov z pozinkovaného plechu alebo plastu a tiež veľkoobjemových kontajnerov Zberné nádoby od rodinných domov a bytových domov sú vyvážané 1 x týždenne, v prípade potreby od bytových domov na sídliskách JUH a STRED 2 x týždenne v zmysle platných harmonogramov. Triedený zber komunálnych odpadov V meste sa vykonáva triedený zber nasledovných zložiek komunálnych odpadov: a) elektroodpad z domácností, b) odpady z obalov a odpady z neobalových výrobkov (papier, sklo, plasty, VKM viacvrstvové kombinované materiály, kovy), c) použité prenosné batérie a akumulátory a automobilové batérie a akumulátory, d) veterinárne lieky a humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami a zdravotnícke pomôcky, e) jedlé oleje a tuky z domácností, f) biologicky rozložiteľné odpady zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov, g) opotrebované pneumatiky Elektroodpad z domácností Občan je povinný elektroodpad z domácnosti odovzdať: - distribútorom prostredníctvom spätného odberu priamo v predajni elektrospotrebičov, - prostredníctvom mobilného zberu v stanovený deň do zberného auta, - osobe oprávnenej na zber elektroodpadu, - elektroodpad malých rozmerov (varné kanvice, mobilné telefóny, žehličky a pod.) môžu občania odovzdať do zberného E-boxu umiestneného v budove Mestského úradu. Patria sem: napr. televízory, rádiá, počítačová, kancelárska a telekomunikačná technika, videá, diskmany, digitálne hodinky, variče, ohrievače, kávovary, práčky, elektromotory, ručné elektrické náradie atď. Elektroodpad je zakázané ukladať do zberných nádob určených na komunálny odpad alebo vedľa nich a na verejné priestranstvá mesta.

2 Odpady z obalov a odpady z neobalových výrobkov papiera, skla, plastov, VKM a kovov Papier a lepenka Na separovanú zložku papier a lepenku sú určené: - pri bytových domoch označené 1100 l kontajnery modrej farby - pri rodinných domoch modré vrecia. patria: noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, papierové vrecká, lepenka, krabice z tvrdého papiera, kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty, pohľadnice, zakladače, baliaci a krepový papier, papierový obal a pod., nepatria: plastové obaly, vrstvené obaly, voskový papier, papier s hliníkovou fóliou, obaly na mrazené potraviny, krabičky od cigariet, špinavý či mastný papier, kopírovací papier a pod. Krabice resp. obaly z papiera musia byť poskladané a uložené do nádob na odpad tak, aby sa zmenšil ich objem a zaberali čo najmenej objemu nádoby. Sklo Na separovanú zložku sklo sú určené : - pri bytových domoch označené 1100 litrové kontajnery zelenej farby. patria: sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky, črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov a pod., nepatria: vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtové sklo, fľaše z umelej hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarovka, žiarivka a pod. Väčšie kusy skleneného odpadu (napr. okenné tabule) je potrebné odovzdať v zbernom dvore. Odpady z plastov Na separovanú zložku plast sú určené : - pri bytových domoch označené 1100 litrové kontajnery žltej farby, - pri rodinných domoch žlté vrecia. Do týchto zberných nádob je potrebné ukladať aj obaly z viacvrstvových kombinovaných materiálov a kovy resp. kovové obaly. patria: plastové obaly a plastové výrobky ako číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá a fľaštičky od kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, prepravky fliaš, fľaše od nápojov, sirupov, rastlinných olejov, obaly od sladkostí, tégliky od jogurtov a rôzne plastové nádobky a hračky, penový polystyrén, poháriky z automatov a iné plastové nádobky, vodoinštalačné a elektroinštalačné rúrky, obaly kozmetických výrobkov, plastové okná a nábytok, kovové tuby od pást, obaly zo sprejov, hliníkový obal, konzervy, oceľové plechovky, viacvrstvové obaly od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, ovocných štiav a džúsov, vína, avivážnych prostriedkov, nepatria: znečistené obaly chemikáliami a olejmi, hrubo znečistené plasty (zeminou, farbami), podlahové krytiny, guma, molitan, kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami a pod.

3 Odpady z VKM a kovov Na separovanú zložku kov sú určené : - pri bytových domoch označené 1100 litrové kontajnery žltej farby, - pri rodinných domoch žlté vrecia. okrem plastov patria: kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, kovové tuby od pást, obaly zo sprejov, hliníkový obal, konzervy, oceľové plechovky, nepatria: znečistené obaly, kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami. Zozbierané zložky zo zberných nádob určených na zber plastov, kovov a viacvrstvových materiálov sú následne roztriedené. Väčšie kusy kovového odpadu je potrebné odovzdať v prevádzkach oprávnených na zber kovov. Použité batérie a akumulátory Občania sú povinní odovzdať použité batérie a akumulátory: - na predajných miestach u distribútora batérií a akumulátorov alebo na iných zberných miestach zriadených v súlade so zákonom o odpadoch, - osobe oprávnenej na zber použitých batérií a akumulátorov - použité batérie malých rozmerov (tužkové, ploché a pod.) môžu občania odovzdať do zberného E-boxu umiestneného v budove Mestského úradu. Do skupiny použitých batérií a akumulátorov patria automobilové batérie, batérie do hodiniek, hračiek, prenosných personálnych počítačov a iných elektrozariadení a pod. Veterinárne lieky a humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami Držiteľ veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami je povinný odovzdať ich do verejných lekární, ktoré sú povinné ich zhromažďovať. Jedlé oleje a tuky z domácností Na území mesta občania musia jedlé oleje a tuky z domácností odovzdať: - na zbernom dvore, po preukázaní sa dokladom o trvalom pobyte na území mesta. Oleje a tuky sa odovzdávajú v plastových fľašiach s funkčným uzáverom, ktoré si občania zabezpečujú samostatne. Objemný odpad Objemný odpad z domácností je komunálny odpad, ktorý nie je možné pre jeho veľký rozmer alebo hmotnosť umiestniť do klasickej nádoby na zmesový odpad alebo príslušnej nádoby na

4 triedený zber. Medzi objemný odpad patrí: nábytok, staré okná, dvere, koberce, sanitárne vybavenie (WC misa, umývadlo, vaňa). Mesto zabezpečuje zber objemného odpadu na zbernom dvore a prostredníctvom veľkoobjemových kontajnerov na stálych stojiskách v mestských častiach počas celého roka. Odpad s obsahom škodlivín Mesto zabezpečuje dvakrát do roka zber a prepravu oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia. Mesto zabezpečuje informovanosť obyvateľov o zbere nebezpečného odpadu vopred osobitným oznamom, pričom využije všetky možnosti informačného systému mesta na webovom sídle mesta mestský rozhlas. Do skupiny odpadov s obsahom škodlivín patria: rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, živice, laky, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy a chemické prípravky na ošetrovanie rastlín a drevín, priemyselné hnojivá, detergenty (pracie prášky, čistiace prostriedky), drevo obsahujúce nebezpečné látky, handry znečistené olejom, farbami, obaly znečistené nebezpečnými látkami a pod. Drobný stavebný odpad Drobný stavebný odpad sa odovzdáva na zbernom dvore v meste. Zber drobného stavebného odpadu sa uskutočňuje formou množstvového zberu. Výška poplatku za množstvový zber drobných stavebných odpadov je určená vo všeobecne záväznom nariadení o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad vo výške 0,05 za jeden kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín. K drobnému stavebnému odpadu, ktorý vyprodukujú občania, patria: zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod. Zakazuje sa ukladať drobný stavebný odpad do nádob určených na zmesový komunálny odpad. Biologicky rozložiteľný komunálny odpad - Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad v časti individuálnej bytovej výstavby, ak si držiteľ nezabezpečí jeho zhodnotenie na svojej nehnuteľnosti, sa zbiera do 120 litr. zberných nádob hnedej farby v určených termínoch. - Harmonogramy zberu biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad sú zverejnené na webovom sídle mesta - Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad môžu občania mesta Tornaľa odovzdať bezplatne pri zabezpečení vlastnou dopravou na zberný dvor do osobitného kontajnera.

5 - Pri odovzdaní BRO na zberný dvor sú občania povinní preukázať sa platným občianskym preukazom. - Je zakázané ukladať biologický odpad zo záhrad a parkov do zberných nádob na komunálny odpad na iné miesta než na to určené alebo ho spaľovať. Opotrebované pneumatiky Občania sú povinní pneumatiky bezplatne odovzdať priamo distribútorovi pneumatík bez podmienky viazania na kúpu novej pneumatiky. Zberný dvor Zberný dvor je umiestnený v oplotenom areáli na ul. Cintorínskej (Mestské služby mesta). Fyzická osoba, ktorá je poplatníkom v meste a preukáže sa dokladom totožnosti môže na zbernom dvore odovzdať: - bezplatne objemný odpad, biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad veľkých rozmerov alebo množstva, drevo bez obsahu škodlivín, jedlé oleje a tuky v rozsahu ustanovenom v platnom VZN o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Tornaľa, - drobný stavebný odpad, za ktorý bude pôvodcovi určený miestny poplatok na základe určenia hmotnosti podľa objemu a pomocnej tabuľky. Odpady je možné odovzdať na zbernom dvore počas prevádzkových hodín. Každý návštevník zberného dvora je povinný najmä : - ohlásiť sa na vrátnici zberného dvora, kde sa preukáže dokladom totožnosti, - ukladať odpad do vyznačených nádob s dôrazom na separáciu podľa pokynov zamestnancov zberného dvora tak, aby bol čo najviac minimalizovaný (nábytok rozložiť, sklenenú výplň z dverí oddeliť a pod.) svojpomocne, vo vlastnej réžii a na vlastné nebezpečenstvo, - na vjazd návštevníka do zberného dvora použiť osobné motorové vozidlo max. nosnosti do 3,5 t a s prívesným vozíkom max. objemu 1 m³. Zberný dvor nie je oprávnený odoberať odpadové pneumatiky. Občania sú povinní pneumatiky bezplatne odovzdať priamo distribútorovi pneumatík bez podmienky viazania na kúpu novej pneumatiky.