Uznesenie. zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Habovke konaného dňa

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Uznesenie. zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Habovke konaného dňa"

Prepis

1 Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Habovke konaného dňa Obecné zastupiteľstvo volí: Návrhovú komisiu v zložení: Obecné zastupiteľstvo určuje, overovateľov zápisnice: Zapisovateľa: U z n e s e n i e č. 62/2019 Peter Leginus, Ing. Matej Jandura, Mgr. Magdaléna Pilarčíková. Mário Žák, Jozef Chrenek. Ing. Lucia Klimeková. program rokovania obecného zastupiteľstva. U z n e s e n i e č. 63/2019 U z n e s e n i e č. 64/2019 Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: a) kontrolu plnenia uznesení, b) informácie starostu od posledného zasadnutia OcZ, c) interpelácie poslancov,

2 d) uzatvorenie ZMLUVY medzi obcou Habovka a Pavlom Pilarčíkom, ul. Pod Brehom č. 22/7 Habovka o zimnej údržbe miestnych komunikácií v Habovke v sezóne 2019/2020, e) rozhodnutie k zmene užívania časti stavby pre Michala Dedinského bytom ul. Stodolisko 296/72, Habovka, f) informáciu ohľadom položenia sietí v prospech Infotelu a tým spojenej ohliadky trasovania na mieste dňa , g) žiadosť združenia nevidiacich, slabozrakých a inak postihnutých osôb. U z n e s e n i e č. 65/2019 A) Návrh školského vzdelávacieho programu pre ZŠ a MŠ Habovka na školský rok 2019/2020, B) Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2018/2019, C) Koncepčný zámer rozvoja školy pre ZŠ a MŠ Habovka na roky 2019/2024. U z n e s e n i e č. 66/2019 Obecné zastupiteľstvo: A) Prerokovalo 1. Založenie Združenia obcí Studenej doliny - združenia obcí s výlučnou účasťou obcí, ktoré vznikne na základe zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov alebo na základe 20f až 21 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka za účelom realizácie projektu zameraného na vybudovanie zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu. 2. Možnosť predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom:,,vybudovanie kompostárne Združenia obcí Studenej doliny v rámci výzvy z Operačného programu Kvalita životného prostredia, Špecifický cieľ: Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov; Aktivita B. Príprava na opätovné

3 použite a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie nebezpečných odpadov vrátane podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. B) Schvaľuje 1. založenie Združenia obcí Studenej doliny - združenia obcí s výlučnou účasťou obcí, ktoré vznikne na základe zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov alebo na základe 20f až 21 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka za účelom realizácie projektu zameraného na vybudovanie zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu, 2. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom:,,vybudovanie kompostárne Združenia obcí Studenej doliny v rámci výzvy z Operačného programu Kvalita životného prostredia, Špecifický cieľ: Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov; Aktivita B. Príprava na opätovné použite a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie nebezpečných odpadov vrátane podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, 3. vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, 4. vypracovanie projektovej žiadosti o NFP po zverejnení výzvy OPKŽP a realizácie verejného obstarávania na oprávnené výdavky v projekte. U z n e s e n i e č. 67/2019 čerpanie finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 52567,- na zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy. U z n e s e n i e č. 68/2019 vyradenie a odpredaj špeciálneho vozidla AVIA 31 K, TS 595 BE VIN TNAA31KF

4 U z n e s e n i e č. 69/2019 odpredaj časti nehnuteľnosti novovytvorené CKN parcely č.189/13, ostatná plocha o výmere 80 m 2 a č.189/14, ostatná plocha o výmere 67 m 2 ktoré boli vytvorené geometrickým plánom č /2019 z EKN parcely č. 5202/2, zapísanej v LV č.7035 a to žiadateľovi Róbertovi Hrubošovi, bytom ul. Jána Jonáša 6183/13, Bratislava IV., za kúpnu cenu 9,- /m 2, čo za celú prevádzanú nehnuteľnosť činí 1323,-, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s 9a, ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Hlasovali - za: Peter Leginus, Mário Žák, Ing. Ľubomír Jurčo, Martin Jandura, Dušan Hajdučiak, Ing. Matej Jandura, Jozef Chrenek, Mgr. Magdaléna Pilarčíková. - zdržal sa: JUDr. Slavomír Tekeľ. U z n e s e n i e č. 70/2019 A) odpredaj časti nehnuteľnosti novovytvorené CKN parcely č.: 7680/66, ostatná plocha o výmere 28 m 2 ktorá bola vytvorené geometrickým plánom č.: /2019 z EKN parcely č. 5202/3, zapísanej v LV č.7035 a to žiadateľke Márii Chorvatovičovej rod. Chorvatovičovej, bytom ul. Stodolisko92/13, 02732Habovka, za kúpnu cenu 9,- /m 2, čo za prevádzanú nehnuteľnosť činí 252,-, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s 9a, ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. B) odpredaj časti nehnuteľnosti novovytvorené CKN parcely č.: 7680/68, ostatná plocha, zastavaná plocha o výmere 34 m 2 ktorá bola vytvorené geometrickým plánom č.: /2019 z EKN parcely č. 5202/3, 9997/13 zapísanej v LV č.7035 a to žiadateľke Márii Chorvatovičovej rod. Klimekovej, bytom ul. Stodolisko92/13, Habovka, za kúpnu cenu 9,- /m 2, čo za prevádzanú nehnuteľnosť činí 306,-, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s 9a, ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

5 Overovatelia: Mário Žák... Jozef Chrenek... JUDr. Alojz Lajčin starosta obce