Struèný návod / vysvetlenie systému menu

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Struèný návod / vysvetlenie systému menu"

Prepis

1 Struèný návod / vysvetlenie systému menu Stlaète ¼avé postranné tlaèidlo (LPT) pre vstup do hlavného menu. Navigaèné klávesy slúžia na pohyb nahor alebo nadol v zozname menu alebo na navigáciu vo vnorených zoznamoch. Stlaète ¼PT pre zvolenie príslušného menu alebo možnosti a potvrdenie nastavenia. V pohotovostnom móde vstúpite do Telefónneho zoznamu pomocou stlaèenia Pravého postranného tlaèidla (PPT) a stlaèením ¼PT ULOŽI detaily. Krátke stlaèenie jedného z postranných tlaèidiel vykoná funkciu, popísanú nad nimi v príslušnej èasti displeja. V pohotovostnom móde môžete pristupova do Zoznamu posledných volaní pomocou stlaèenia horného Navigaèného klávesu a pre vstup do Zoznamu hovorov staèí stlaèi dolný Navigaèný kláves. Prijatie/ukonèenie hovoru Uskutoènenie hovoru Zobrazenie zoznamu hovorov Opakovaná vo¾ba èísla Vo¾ba z tel. zoznamu Zadajte èíslo a stlaète, alebo stlaète a zadajte èíslo. Stlaète, prejdite pomocou na výber Záznamu hovorov alebo SMS a prezerajte pomocou. / Stlaète a listujte pomocou a stlaète. Stlaète PPT a listujte pomocou a stlaète. Slovensky Pridanie mena do tel. zoznamu Nastavenie hlasitosti slúchadla poèas hovoru Nastavenie hlasitosti reproduktora Vypnutie a zapnutie mikrofónu Nastavenie dátumu a èasu Napíšte èíslo pomocou klávesnice a stlaète ¼PT ULOŽI, vložte príslušné meno a stlaète OK. pre zvolenie Stláèaním tlaèidla nahor zvýšite hlasitos, stláèaním nadol ju znížite. Poèas hovoru so súpravou handsfree stlaète tlaèidlo zvýšenie hlasitosti, stlaèením nadol ju znížite. nahor pre Poèas hovoru stlaète ¼PT VYP.ZV, stlaète ¼PT opät pre zvolenie ZAP.ZV. Stlaète ¼PT pre vstup do menu, nabehnite pomocou na Hodiny & budík a stlaète VÝBER, stlaète pre zvolenie funkcie Dátum a Èas. Vložte aktuálny èas (hh:mm), potom aktuálny dátum (dd/mm) a stlaète Stlaète ¼PT pre vstup do menu, nabehnite pomocou do Nastavenie externého vyzváòacieho tónu Aktivácia/deaktivácia záznamníka (len pre DECT 627) zložky Osobné a stlaète VÝBER, nabehnite s do Tóny slúchadla a stlaète Prejdite s do Melód.zvonenia a stlaète Prehliadajte pomocou cez zoznam pre vypoèutie si vyzváòacích tónov a vyberte vami vybratý tón. Stlaèením na základni ZAPNI alebo VYPNI záznamník. Struèný návod / vysvetlenie systému menu 1

2 Slúchadlo DECT 623/DECT 627 Farebný displej Vrchná èas: zobrazuje ikony a momentálnu funkciu menu. Èas nad tlaèidlami: ukazuje kontextové menu. ¼avé postranné tlaèidlo - V pohotovostnom móde zabezpeèuje krátke stlaèenie prístup do menu. - Krátke stlaèenie zvolí kontextové menu. Tlaèidlo na zdvíhanie hovorov a znovuvytáèanie - Stlaète pre zdvihnutie hovoru. - Slúži na vkladanie R poèas hovoru služby operátora. Zámok klávesnice a editovanie - Krátkym stlaèením vložíte - Dlhším stlaèením v pohotovostnom režime zamknete/odomknete klávesnicu. Reproduktor* - Krátkym stlaèením zdvihnete linku alebo aktivujete reproduktor poèas hovoru. Slúchadlo Mikrofón Navigaèné klávesy stláèajte pre pohyb po menu a možnostiach výberu stláèajte nahor pre prístup z pohotovostného módu do zoznamu èísel, ktoré možno znovu vytoèit pohybom nadol sa dostanete z pohotovostného módu do Záznamu o volaní / SMS správ Pravé postranné tlaèidlo - Krátkym stlaèeným sa dostanete z pohotovostného módu do Telefónneho zoznamu. - Po krátkom stlaèení máte tiež prístup ku kontextovým menu. Tlaèidlo na zavesenie hovorov - Krátke stlaèenie zavesí hovor, resp. slúži pre opustenie menu (v pohotovostnom móde). - Dlhé stlaèenie vypne bezdrôtové slúchadlo. Zmena ve¾kosti písma a vkladanie # - Krátke stlaèenie vloží symbol #. - Stlaèením pri úpravách zmeníte ve¾kost písma (ve¾ké písmená, malé písmená). - Dlhé stlaèenie vloží pauzu (P) pri vytáèaní. Interkom / Prenos hovoru - Krátke stlaèenie zaène interný hovor. - Krátke stlaèenie poèas interného hovoru zaène s prenosom hovoru alebo prepne medzi interným a externým hovorom. - Krátke stlaèenie odpovie na interný hovor. *Upozornenie: Aktivácia handsfree môže náhle zvýšit hlasitost slúchadla na ve¾mi vysokú úroveò. Držte slúchadlo v dostatoènej vzdialenosti od vašich uší. 2 Slúchadlo DECT 623 / DECT 627

3 Ikonky na displeji slúchadla Na displeji sa zobrazujú informácie o èinnosti telefónu. Celkovo 9 ikon môže byt zobrazených v záhlaví displeja: Pri prvom použití môže chví¾u trvat, kým sa nabije batéria nato¾ko, aby sa na displeji zobrazili ikony. Slúchadlo je prihlásené a v dosahu základne. Keï bliká, znamená to, že slúchadlo nie je prihlásené k základni alebo je mimo dosahu. Zvonenie je vypnuté. Budík je aktivovaný. Prebieha externý hovor. Keï bliká, znamená to, že prichádza externý hovor alebo že je linka už obsadená iným slúchadlom. Prebieha interný hovor. Keï bliká, znamená to, že prichádza interný hovor. Klávesnica je zablokovaná. Reproduktor slúchadla je aktivovaný. Nová správa (správy) SMS, položka zoznamu volaní alebo správa na odkazovaèi. Nabíjanie je indikované opakovaným napåòaním ikony stavu batérie. Keï sa slúchadlo vybíja, ikona stavu batérie znázoròuje nasledovné stavy: Plná, 2/3, 1/3 a prázdna. Ikonky na displeji základòa len pre DECT 627 Displej na základni DECT 627 informuje o odkazovaèi a nastaveniach. Slovensky Èas: (hh:mm) Dátum: (dd/mm) Poèet správ Nové nepreèítané správy (správa) v odkazovaèi. Stará správa (správy) na odkazovaèi, už preèítaná. Odkazovaè je zapnutý. Indikuje typ použitého uvítacieho odkazu. Indikuje poèet vyzváòaní pred tým, než odkazovaè zaène prehrávat uvítací odkaz. Zobrazenie hovoru zapnuté/vypnuté. Ikony na displeji slúchadla a základòa 3

4 setting / ok s e t t i n g / o k Základòa DECT 623 Vyh¾adávacie tlaèidlo Vyh¾adávacie tlaèidlo umožòuje vyh¾adat stratené slúchadlo, pokia¾ je bezdrôtové slúchadlo v dosahu a má nabité batérie. Zatlaète tlaèidlo, kým nezaène slúchadlo zvonit. Po nájdení stlaète tlaèidlo - slúchadlo tak prestane zvonit. Základòa DECT 627 / Tlaèidlá hlasitosti Na úpravu hlasitosti základne. Podsvietenie bude zapnuté, pokia¾ sú na záznamníku nové odkazy alebo je jeho pamät plná. Ikony pozrite na strane è. 3. Reproduktor Nahranie poznámky a Uvítacie odkazy Krátke stlaèenie nahrá poznámku. Dlhé stlaèenie nahrá uvítaciu správu 1 alebo 2 (pozrite stranu 49). Vyh¾adávacie tlaèidlo Stlaèením vyh¾adáte všetky slúchadlá. Tlaèidlo ON/OFF Stlaèením ZAPNI alebo VYPNI záznamník. Tlaèidlo vymazania Krátke stlaèenie vymaže momentálne prehrávanú správu. Dlhé stlaèenie v pohotovostnom móde vymaže všetky odkazy (spolu s preèítanými odkazmi). Preskoèit / Tlaèidlo opätovného prehrávania Pokia¾ je stlaèené poèas prvej sekundy prehrávania správy: Preskoèí na predchádzajúcu správu. Pokia¾ je stlaèené po prvej sekunde prehrávania správy: Opätovné prehratie prehrávaného odkazu. V nastavovacom režime krátkym stlaèením zmeníte nastavenie. Tlaèidlo prehrávania/zastavenia prehrávania Krátke stlaèenie prehrá správu. Krátke stlaèenie poèas prehrávania odkazu zastaví prehrávanie. Dlhé stlaèenie sprístupní nastavenia záznamníka. Preskoèit dopredu / ïalšia správa Krátke stlaèenie poèas prehrávania prepne na prehrávanie ïalšej správy. V nastavovacom režime krátkym stlaèením zmeníte nastavenie. 4 Základne DECT 623 a DECT 627

5 Obsah Struèný návod 1 Slúchadlo DECT 623/DECT Ikony na displeji slúchadla 3 Ikony na displeji základne DECT Základne DECT 623/DECT Obsah 5-6 Štruktúra menu 7-9 Kontextové popisy postranných tlaèidiel 9 Prehlásenie o zhode, životné prostredie a bezpeènost 10 Vyhlásenie o zhode Zhoda so štandardom GAP 11 Inštalácia DECT 623/627 Vybalenie DECT 623/ Inštalácia základne 13 Inštalácia a výmena batérií v slúchadle 13 Výdrž batérií a dosah 13 Konfiguraèný mód 14 Vypnutie a zapnutie slúchadla a zamknutie, resp. odomknutie klávesnice 14 Úvod Pohotovostný režim 15 Vysvetlenie systému menu 15 Základné princípy 16 Funkcie poèas hovoru 17 Systémy editovania 18 SMS správy Napísanie a poslanie novú SMS správu 19 Preh¾ad SMS 20 Došlá pošta 21 Odoslaná pošta 22 Zložka s konceptmi 24 SMS nastavenia 25 Hodiny a budík 26 Nastavenie dátumu a èasu 26 Nastavenie budíka Telefónny zoznam Vyzváòací tón pre skupinu 28 Nová položka 28 Preh¾ad 29 Slovensky Obsah 5

6 Zoznam volaní Preh¾ad 32 Uloženie èísla do telefónneho zoznamu 32 Vymaž všetko 33 Zoznam èísel s možnost ou opätovného vytoèenia Preh¾ad 34 Uloženie èísla do telefónneho zoznamu 34 Vymaž všetko 35 Interkom Interné hovory 36 Prepojenie hovoru 36 Konferenèný hovor 37 Osobné Tapeta 38 Kontrast 38 Tóny slúchadla 38 Meno slúchadla 40 Autom. odpoveï 40 Jazyk 40 Rozšírené nastavenia Mód vytáèania 41 Èas Flash 41 Jazyk hlasových správ (len pre DECT 627) 42 Bezpeènost 42 Prihlásenie 43 Odhlásenie 43 Znova 43 Siet ové služby (Služby operátora) 44 Záznamník DECT 627 Tlaèidlá 45 Displej 46 Uložené odkazy 46 Vymazanie odkazov zo záznamníka 47 Záznamník nastavenia 47 Odkazovaè 49 Uloženie poznámky 50 Dia¾kové ovládanie 51 Pôvodné nastavenia 51 Èasto kladené otázky Riešenie problémov Index 56 6 Obsah

7 Štruktúra menu Z pohotovostného módu sa do menu dostanete po stlaèení ¼avého postranného tlaèidla (¼PT) MENU. Použite Navigaèné klávesy pre prechod nahor alebo nadol po zozname funkcií menu. SMS Napíš SMS SMS Fax* Došlá pošta * Odpovedat Upravit Ulož èíslo Zmazat Slovensky Menu Zmazat všetko Odoslaná pošta Upravit Znovu poslat Ulož ako konc. Zmazat Zmazat všetko Koncept Upravit Pošli Zmazat Zmazat všetko SMS nastavenia SMS Centrum 1 SMS Centrum 2 SMS Centrum 3 Akt. Centrum Vybrat SMS centrum Hodiny & budík Dátum a Èas Budík Vložte dátum a èas Vypnuté Jedenkrát Denne *Funkcia je závislá na krajine. Zvuk budenia Zvuk budenia 1/2/3 Štruktúra menu 7

8 Telef. zoznam Nová položka Vlož meno Vlož èíslo Zvo¾te skupinu Vlož do zozn. Zoznam mien Uprav položku Zoznam mien Zmazat položku Zoznam mien Zmazat všetko Osobné Tapeta Tapeta 1/2/3/4 Kontrast Úroveò1/2/3 Tóny slúchadla Hlas. zvonenia Úroveò1/2/3/Vypnutá Melód. zvonenia Názvy melódií Melódia skupín Vyberte melódiu pre skupinu A/B/C Zvuk vytáèania Zapnuté / Vypnuté SMS zvuk Zapnuté / Vypnuté Meno slúchadla Vložte meno slúchadla Autom. odpoveï Zapnuté / Vypnuté Jazyk Zoznam jazykov Rozš. nastav. Mód vytáèania Èas Flash Jazyk hlasových správ* Tónová vo¾ba / Impulzná vo¾ba Krátky/Stredný/Dlhý Zoznam jazykov* Bezpeènost Zmenit PIN Vlož PIN Volat okrem Vlož PIN Èíslo 1/2/3/4 Prihlásenie Odhlásenie Znova Vlož PIN Zoznam slúchadla Áno / Nie *Funkcia je závislá na krajine. 8 Štruktúra menu

9 Sie. služby Funkcie závislé od siete Presmerovanie Presm. obsadené Presm. neodpov. Aktivácia / Deaktivácia/ Nastavenie Hlas. schránka Vola spät Sp.vol.nespoj. Zadržanie Slovensky Kontextové popisy postranných tlaèidiel Nasledujúce popisy postranných tlaèidiel sa môžu objavit na displeji v závislosti od kontextu: MENU TL.SEZ Popis postranného tlaèidla Funkcia MENU VÝBER OK SPÄ TL.SEZ VYP.ZV ZAP.ZV TICHÉ ÈISTÝ ULOŽI STOP PREH¼. VSETKO KONF Vstup do menu. Výber aktuálnej vo¾by. Potvrdenie aktuálneho nastavenia / záznamu alebo funkcie. Návrat na predch. obrazovku. Vstup do Telefónneho zoznamu. Vypnutie mikrofónu. Zapnutie mikrofónu. Vypnutie zvonenia pri volaní. Zmazanie znaku a posun kurzora do¾ava. Uloženie do Telefónneho zoznamu. Vypnutie budíka. Zobrazenie podrobnosti o zázname. Volanie všetkých slúchadiel interkomom. Zaèatie konferenèného hovoru. Štruktúra menu / Kontextové popisy postranných tlaèidiel 9

10 Prehlásenie o zhode, životné prostredie a bezpeènost Bezpeènostné informácie Toto zariadenie nie je urèené pre núdzové hovory pri výpadku el. energie. Pre umožnenie núdzových hovorov je potrebné vytvorit alternatívu. Vyhlásenie o zhode Týmto Philips potvrdzuje, že tento DECT 623xx a DECT 627xx je v súlade so základnými požiadavkami a inými relevantnými ustanoveniami smernice 1999/5/ES. Tento produkt môžete pripojit iba k analógovým telefónnym siet am krajín uvedených na obale. Napájanie Toto zariadenie vyžaduje elektrické napätie V, striedavý jednofázový prúd, okrem IT inštalácií definovaných v norme EN V prípade výpadku prúdu môže dôjst k prerušeniu komunikácie. Výstraha! Elektrická siet je klasifikovaná pod¾a kritérií v norme EN ako nebezpeèná. Jediný spôsob, ako úplne vypnút toto zariadenie, je odpojenie siet ovej zástrèky od elektrickej siete. Dbajte na to, aby bola elektrická zásuvka v blízkosti zariadenia a vždy ¾ahko prístupná. Telefónne spojenie Napätie v sieti je klasifikované ako TNV-3 (Napätia telefónnych sietí) pod¾a normy EN Bezpeènostné upozornenia Dbajte na to, aby sa slúchadlo nedostalo do styku s vodou. Nerozoberajte slúchadlo ani základòu, mohli by ste sa vystavit zásahu vysokým napätím. Dbajte na to, aby sa kontakty nabíjania alebo batérie nedostali do styku s vodivými materiálmi. Nikdy nepoužívajte iný typ batérií ako ten, ktorý bol dodaný spolu s prístrojom riskujete tak ich výbuch. Aktivácia handsfree môže náhle zvýšit hlasitost slúchadla na ve¾mi vysokú úroveò. Držte slúchadlo v dostatoènej vzdialenosti od vašich uší. Starostlivost o životné prostredie Nezabudnite, prosím, dodržiavat miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie obalových materiálov, opotrebovaných batérií a starých zariadení. V rámci možností podporte ich recykláciu. Recyklácia a likvidácia Pokyny k likvidácii odpadu z elektrických a elektronických zariadení: Za úèelom zabezpeèenia recyklácie produktov najlepšími dostupnými spracovate¾skými, obnovovacími a recyklaènými technológiami vstúpila do platnosti Smernica 2002/96/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ), ktorej úlohou je zaistit ochranu zdravia obyvate¾stva a životného prostredia. Toto zariadenie je naprojektované a vyrobené z materiálov a komponentov vysokej kvality, ktoré je možné recyklovat a opakovane používat. Odpad z elektrických a elektronických zariadení nelikvidujte v netriedenom komunálnom odpade. Informujte sa o miestnych strediskách prevádzkujúcich recykláciu a likvidáciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení oznaèených týmto symbolom: Využite niektorú z nasledovných možností likvidácie: 1. Kompletné zariadenie (vrátane káblov, konektorov a príslušenstva) odovzdajte do zberného strediska zriadeného v zmysle smernice OEEZ. 2. Ak realizujete nákup zariadenia výmenou za staré zariadenie, kompletné staré zariadenie odovzdajte predajcovi. V zmysle smernice OEEZ je povinný staré zariadenie prevziat. 10 Prehlásenie o zhode, životné prostredie a bezpeènost

11 Vyhlásenie o zhode We, PHILIPS Consumer Electronics Route d'angers Le Mans Cedex 9 France Declare that the products DECT62xx are in compliance with ANNEX IV of the R&TTE-Directive 1999/5/EC and then with the following essential requirements : Article 3.1 a: (protection of the health & the safety of the user) Safety: EN (10/2001) SAR: EN (2002) Article 3.1 b: (protection requirements with respect to electromagnetic compatibility) EMC : ETSI EN V1.2.1 (08/2002) & ETSI EN V1.4.1 (08/2002) Article 3.2: (effective use of the radio spectrum) Radio : EN V1.5.1 (2003) Slovensky The presumption of conformity with the essential requirements regarding Council Directive 1999/5/EC is ensured. Date : 20/05/2005 Le Mans 0168 Product Quality Manager Home Communication Zhoda so štandardom GAP Štandard GAP zaruèuje, že všetky slúchadlá a základne DECT TM GAP spolupracujú prinajmenšom na úrovni základných funkcií nezávisle od ich výrobcu. Vaše slúchadlo a základòa DECT 623/627 vyhovujú štandardu GAP, èo znamená, že sú garantované prinajmenšom tieto funkcie: prihlásenie slúchadla, zdvihnutie linky, príjem a uskutoènenie hovoru. Ïalšie funkcie nemusia byt k dispozícii, ak použijete s vašou základòou iné slúchadlo ako DECT 623/627 (s výnimkou slúchadiel DECT 723/727). Za úèelom prihlásenia a používania slúchadla DECT 623/627 so základòou vyhovujúcou štandardu GAP iného výrobcu postupujte pod¾a pokynov v návode na používanie daného výrobcu a potom prejdite na postup na str. 43. Za úèelom prihlásenia slúchadla iného výrobcu so základòou DECT 623/627 prepnite základòu do režimu prihlásenia (str. 43) a vykonajte postup v návode na použitie daného výrobcu. Spoloènost Philips oznaèila batériu a balenie symbolmi štandardou vytvorené za úèelom podpory recyklácie a príslušnej likvidácie prípadného odpadu. Miestnemu združenému refundaènému a recyklaènému systému bol zaplatený finanèný príspevok. Oznaèený obalový materiál je recyklovate¾ný. DECT je obchodná znaèka spoloènosti ETSI, registrovaná v prospech implementátorov technológie DECT. Vyhlásenie o zhode 11

12 s e ttin g /o k Inštalácia DECT 623/627 Vybalenie DECT 623 Balenie DECT 623 obsahuje: Základòu DECT 623 Slúchadlo DECT 623 Nabíjate¾né batérie NiMh AAA 550 mah Užívate¾skú príruèku a letáèik SMS Záruèný list Napájací zdroj Prepojovací kábel* Vybalenie DECT 627 Balenie DECT 627 obsahuje: Základòu DECT 627 Slúchadlo DECT 627 Nabíjate¾né batérie NiMh AAA 550 mah Užívate¾skú príruèku a letáèik SMS Záruèný list Napájací zdroj Prepojovací kábel* *Upozornenie: V škatuli môžete nájst telefonický adaptér oddelene od telefonickej šnúry. V tomto prípade zapojte, prosím, tento adaptér do telefonického kábla pred pripojením do telefonickej zástrèky. Vo viacslúchadlovom balení DECT 623 a DECT 627 nájdete ïalšie slúchadlo(á), nabíjaèky s ich napájacími zdrojmi a ïalšie nabíjate¾né batérie. 12 Inštalácia DECT 623/627

13 Inštalácia základne Umiestnite zariadenie do blízkosti telefónnej a elektrickej zásuvky tak, aby boli ¾ahko prístupné. Pre správnu inštaláciu základne pripojte telefónny kábel a siet ovú šnúru k zariadeniu. Telefónny kábel a siet ovú šnúru zapojte do zásuviek. V prípade využívania širokopásmového internetového pripojenia DSL sa uistite, èi máte vždy jeden DSL filter zapojený priamo do každej zásuvky a skontrolujte, èi je modem a telefón zapojený do správneho konektora (špecifický pre každé zariadenie). Výstraha! Elektrická siet je klasifikovaná pod¾a kritérií v norme EN ako nebezpeèná. Jediný spôsob, ako úplne vypnút toto zariadenie, je odpojenie siet ovej šnúry od elektrickej siete. Dbajte na to, aby bola elektrická zásuvka v blízkosti zariadenia a vždy ¾ahko prístupná. Dbajte na to, aby boli siet ová šnúra a telefónny kábel zapojené do správnych zásuviek, pretože nesprávne zapojenie môže spôsobit funkènú poruchu zariadenia. Výstraha! Používajte káble dodávané s týmto zariadením. Slovensky Pripojte siet ovú šnúru.! Zapojte telefonickú šnúru dodávanú s výrobkom Inštalácia a výmena batérií v slúchadle Otvorte kryt priestoru pre batérie, vložte batérie pod¾a obrázka a nasuòte kryt priestoru batérií naspät. Po položení slúchadla na základòu sa opakovane napåòa indikátor stavu batérií (ak je potrebné nabíjanie). Nechajte slúchadlo nabíjat hodín pre jeho úplné nabitie. Pri prvom použití môže chví¾u trvat, kým sa nabije batéria nato¾ko, aby sa na displeji zobrazili symboly. Nikdy nepoužívajte iný typ batérie ako ten, ktorý bol dodaný spolu s prístrojom riskujete tak výbuch. Výstraha: Poèas nabíjania alebo poèas používania musí byt základòa zapojená v elektrickej sieti. Používajte iba nabíjate¾né batérie. Záruka sa nevzt ahuje na batérie ani žiadne iné komponenty s obmedzenou životnost ou. Batérie by sa nemali likvidovat v bežnom odpade v domácnostiach. Výdrž batérií a dosah Optimálna výdrž batérií sa dosiahne po 3 cykloch úplného nabitia a vybitia. Po dosiahnutí hranice dosahu a pri vypadávaní signálu sa priblížte viac k základni. Ak chcete dosiahnut èo najlepší dosah, umiestnite základòu èo najïalej od elektrických spotrebièov. Výdrž batérie v režime hovoru Výdrž batérií v pohotovostnom režime Dosah v interiéri Dosah v exteriéri do 14 hodín do 140 hodín do 50 metrov do 300 metrov Inštalácia DECT 623/627 13

14 Miestne nastavenie Pred použitím vášho DECT 623/627 ho budete musiet nakonfigurovat pod¾a krajiny použitia. Najskôr vložte batérie a nechajte slúchadlo nabi. Stlaète MENU. Pomocou listujte v zozname krajín. Stlaète VÝBER pre výber krajiny, ktorá vám vyhovuje. Presúvajte sa pomocou cez zoznam operátorov. Stlaète VÝBER a vyberte svojho operátora. Váš telefón je pripravený na používanie. Funkcia je závislá na krajine. Ak potrebujete zmeni nastavenie DECT 623/627, pozrite si str. 40. Poznámka: Pokia¾ je tlaèidlo s výberom krajín. SPÄ stlaèené, ukáže slúchadlo opät obrazovku Vypnutie a zapnutie slúchadla Pre vypnutie alebo zapnutie slúchadla stlaète dlho tlaèidlo. Zamknutie/odomknutie klávesnice Stlaète dlho tlaèidlo pre zamknutie/odomknutie klávesnice v pohotovostnom režime. 14 Miestne nastavenie / Vypnutie a zapnutie slúchadla a Zamknutie/odomknutie klávesnice

15 Úvod Pohotovostný režim V pohotovostnom režime sa na displeji DECT 623/627 zobrazujú rôzne informácie: - Dátum a èas, názov slúchadla a pokyny pre vstup do menu. - Nové hovory, nové SMS správy alebo siet ové hlasové odkazy, pokia¾ nejaké sú. - a budík, pokia¾ je aktivovaný. Pre pohotovostný režim môžete zadefinovat tapetu (pozrite stranu 38). Od výroby je ako tapeta použitý jeden z predinštalovaných obrázkov. Slovensky Zobrazenie štruktúry menu Pre prístup do hlavných menu z pohotovostného módu stlaète ¼avé postranné tlaèidlo MENU. Narolujte nahor alebo nadol pre dosiahnutie požadovaného menu a stlaète ¼avé postranné tlaèidlo pre Pre návrat do pohotovostného módu stlaète Pravé postranné tlaèidlo pre výber SPÄ. Sub-menu sú usporiadané jedno pod druhým, takže keï sa dostanete na koniec zoznamu, objaví sa opät prvá položka. Na obrazovke sa môže zobrazit až pät sub-menu. Pokia¾ je v zozname viac ako 5 sub-menu, zobrazí sa medzi popismi postranných tlaèidiel šípka. Ak sa chcete dostat do jedného konkrétneho sub-menu, použite navigaèné klávesy a stlaète ¼avé postranné tlaèidlo pre Poznámka: V pohotovostnom móde je Telefónny zoznam taktiež priamo prístupný cez Pravé postranné tlaèidlo pre TL.SEZ, Zoznam volaní cez Navigaèné tlaèidlo smerom nadol a Zoznam èísel s možnost ou spätného volania zase cez Navigaèné tlaèidlo nahor. Úvod 15

16 Základné princípy Uskutoènenie alebo príjem a ukonèenie hovoru Predbežná vo¾ba Priama vo¾ba Prijatie hovoru* Ukonèenie hovoru Zadajte èíslo Stlaète tlaèidlo Keï zvoní Uskutoènite hovor Zadajte èíslo Zdvihnite linku * Môžete tiež stlaèit tlaèidlo pre odpovedanie na príchodzí externý hovor v handsfree móde. Pokia¾ ste aktivovali Automatický odkazový mód (pozrite stranu 40), jednoducho zodvihnite slúchadlo zo základne alebo nabíjaèky a odpovedzte na hovor. Upozornenie! Pri príchodzích hovoroch môže vzrást úroveò hlasitosti vyzváòania slúchadla. Uistite sa, že slúchadlo nie je príliš blízko vašich uší pri vyzváòaní. Poèítanie dåžky hovoru Po vytoèení èísla alebo odpovedaní na hovor sa na displeji slúchadla zobrazí poèítaè dåžky hovoru. Volanie na èíslo z tel. zoznamu Stlaète PPT pre priame zobrazenie TL.SEZ. Zvo¾te meno v zozname. Uskutoènite hovor. Uloženie zadaného èísla Zadajte èíslo. Stlaète ULOŽI. Zadajte meno a stlaète OK. V prípade potreby upravte èíslo a stlaète OK. Opätovné volanie zo zoznamu hovorov Stlaète nadol pre priamy prístup k Zoznam hovorov. Stlaète Vyberte si položku. Uskutoènite hovor. 16 Základné princípy

17 Funkcie poèas hovoru Poèas externého hovoru sú dostupné niektoré ïalšie možnosti. Pre vypnutie mikrofónu slúchadla Stlaète pre vo¾bu VYP.ZV (druhý úèastník vás prestane poèut ). Stlaète znovu pre obnovenie konverzácie (ZAP.ZV). Interkom (len v prípade, že máte aspoò dve slúchadlá) Poèas externého hovoru môžete použit tlaèidlo interkomu na hovor s iným telefónom a presmerovat, napríklad, aktuálny hovor na tento telefón. Slovensky Stlaète pre podržanie externého hovoru volajúci vás viac nepoèuje. Zadajte èíslo telefónu, na ktorý chcete telefonát presmerovat. Stlaète na ukonèenie externého hovoru na prvom telefóne po tom, èo sa hovoru ujme druhý zadaný telefón. K dispozícii sú aj ïalšie možnosti, napr. TL.SEZ (vypnutie zvuku) a Konferenèný hovor (pozri str ). Zapnutie/vypnutie reproduktora slúchadla Stlaèením aktivujete alebo deaktivujete reproduktor slúchadla. Upozornenie: Aktivácia handsfree môže náhle zvýšit hlasitost slúchadla na ve¾mi vysokú úroveò. Držte slúchadlo v dostatoènej vzdialenosti od vašich uší. Zvýšenie/zníženie hlasitosti slúchadla/reproduktora poèas hovoru Posunom nahor, resp. nadol zvýšite, resp. znížite hlasitost poèas hovoru. Naposledy vykonané nastavenie sa uloží pre ïalší hovor. Identifikácia linky volajúceho a èakajúci hovor Ak máte k dispozícii službu èakajúci hovor, budete pri ïalšom prichádzajúcom hovore informovaný pípnutím v slúchadle. Ak máte okrem toho k dispozícii službu identifikácie linky volajúceho, môže sa na displeji zobrazit jeho meno alebo èíslo. Pre príjem druhého hovoru stlaète + (v závislosti od vašej siete môže byt tento kód odlišný). Viac informácií získate od prevádzkovate¾a siete. Funkcie poèas hovoru 17

18 Systémy editovania Vel kost písmen Štandardne je prvé písmeno vety ve¾ké. Pomocou môžete zmenit režim na: - všetky znaky ve¾ké (ABC) - všetky písmená malé (abc) alebo - prvé písmeno ve¾ké a zvyšok textu malé (Abc). Interpunkèné znamienka a matematické symboly sú dostupné pomocou a prièom pomocou sú dostupné aj ïalšie špeciálne znaky (pozrite tabu¾ku nižšie). Posunom tlaèidla pohybujete kurzorom na¾avo alebo napravo. Stlaète ÈISTÝ na vymazanie jedného znaku. Štandardný systém multi-tap Tento systém umožòuje písat text znak po znaku opakovaným stláèaním príslušného tlaèidla pre vloženie požadovaného znaku. V multi-tap móde sú písmená alfanumerickom klávese, stlaèenom užívate¾om, zobrazené v hlavièke displeja. Aktuálna ve¾kost písmen je indikovaná symbolom medzi postrannými tlaèidlami (a alebo A). Písanie slova Peter systémom multi-tap: Stlaète jedenkrát: P Stlaète dvakrát: Pe Stlaète jedenkrát: Pet Stlaète dvakrát: Pete Stlaète trikrát: Peter Tlaèidlá klávesnice Sekvencia znakov $ []{} a b c 2 à ä ç å æ d e f 3 è é ) N g h i 4 ì Γ j k l 5 7 m n o 6 ñ ò ö p q r s 7 ß A 2 E t u v 8 ù ü w x y z 9 f S Ξ Q. 0, / : ; " '!? * + - % \ ^ ~ Upozornenie: Neznámy znak (neuvedený v tabu¾ke vyššie) v prijatej SMS správe bude nahradený medzerou. Symboly, [ a ] sa poèítajú ako dva znaky. 18 Systémy editovania

19 SMS (Textové správy) Napíš SMS Došlá pošta Odoslaná pošta Koncept SMS nastavenia Akt. Centrum Dôležité informácie sú k dispozícii na informaènom letáku SMS v balení. SMS je skratka pre službu krátkych správ (Short Message Service). Aby ste mohli túto službu využívat, musíte mat aktivovanú službu identifikácie linky volajúceho spolu so službou SMS od vášho prevádzkovate¾a siete. SMS správu je možné posielat na telefón (mobilný alebo kompatibilný na pevnej linke), ktorý má tiež aktivované služby CLI a SMS. Výrobné nastavenia zariadenia DECT623/627 sú v súlade s hlavným národným operátorom. Ak si želáte posielat alebo prijímat SMS správy cez iného poskytovate¾a služieb, musíte nastavit príslušné èísla (pozri str. 25 a SMS leták). Slovensky Napísanie a poslanie novú SMS správu Písanie a posielanie SMS na telefón alebo fax* Stlaète pre vstup do zoznamu menu a stlaète Vyberte možnost Napíš SMS a stlaète Vyberte SMS alebo prejdite k Fax a stlaète * Zadajte text a stlaète OK (pozri str. 18). Poznámka: Na vymazanie zle zadaného znaku stlaète ÈISTÝ. Vymazat a nahradit znak môžete jednoducho presunutím kurzora na¾avo alebo napravo na miesto meneného znaku a jedným stlaèením ÈISTÝ. Keï zadáte viac ako 160 znakov pre SMS a Fax, budete poèut chybové pípnutie. Vložte telefónne èíslo a stlaète OK. Výber Pošli, alebo ak si želáte uložit svoju SMS správu, nabehnite na Ulož ako konc. a stlaète Uložená SMS môže byt neskôr použitá prístupom do zložky Koncepty. DECT 623/627 dokáže uložit v zložke Koncepty a v Odoslaných správach 20 SMS správ pri dåžke každej max. 160 znakov. *Funkcia je závislá na krajine. SMS 19

20 Poslanie SMS na ovú adresu* Stlaète pre vstup do zoznamu menu a stlaète Vyberte Napíš SMS možnost a stlaète Zvo¾te a stlaète Napíšte ovú adresu (max. 30 znakov) a stlaète Zadajte text a stlaète OK (pozri str. 18). Stlaète pre výber Pošli, alebo Poznámka: Nesprávny znak vymažete stlaèením ÈISTÝ. Znak môžete zmaza alebo zmeni posunutím kurzora do¾ava alebo doprava tak, že prejdete k príslušnému znaku a stlaèíte tlaèidlo ÈISTÝ. ová adresa je súèas ou správy SMS a bude zarátaná do poètu znakov správy. OK. ak chcete správu SMS uloži, prejdite na Ulož ako konc. a stlaète Uloženú správu SMS môžete neskôr nájs v prieèinku Koncepty. Preh¾ad SMS Ako zobrazit prijaté SMS správy pomocou Záznamu o volaniach Stlaète pre vstup do Zoznam hovorov. Zvo¾te SMS a stlaète Prehliadajte zoznam SMS správ a zvo¾te správu, ktorú si prajete preèítat. Stlaète pre výber PREH¼. a pozrite si obsah prijatej správy. Pre návrat do Došlá pošta stlaète SPÄ. Displej ukazuje, že máte novú správu (správu): 3 nové SMS. V záhlaví je vysvietená ikona. Pokia¾ je aktivovaný SMS tón (pozrite stranu 40), budete poèut vyzváòanie vždy, keï prijmete novú správu. Existujú dve cesty, ako zobrazit prijaté SMS správy: buï môžete využit Zoznam hovorov, alebo menu Došlá pošta. SMS správy sú zobrazené od najnovších po najstaršie. Nepreèítané správy V zozname Prijatých správ sú oznaèené výkrièníkom!. Poznámka: Pokia¾ máte aktivovanú službu Identifikácia volajúceho (CLI), zobrazí sa na displeji meno alebo èíslo odosielate¾a. Ako zobrazit prijaté SMS správy pomocou menu Prijatej pošty Stlaète pre vstup do zoznamu menu a stlaète Zvo¾te Došlá pošta a stlaète *Funkcia je závislá na krajine. Prehliadajte zoznam SMS správ a zvo¾te správu, ktorú si prajete preèítat. Stlaète pre výber PREH¼. a pozrite si obsah prijatej správy. Pre návrat do zoznamu Prijatých správ stlaète SPÄ. Poèas prehliadania SMS správy stlaète pre prechod na ïalšiu stranu a pre návrat na tú predchádzajúcu. Na konci správy bude uvedené èíslo zasielate¾a, dátum a èas prijatia. Pri prezeraní zoznamu prijatých SMS sú niektoré možnosti k dispozícii len pre SMS správy, prijaté z telefónu. Tieto možnosti sú Odpoveda, Upravi, Ulož èíslo, Zmaza a Zmaza všetko. 20 SMS

21 Došlá pošta Všetky prijaté SMS správy sú uložené v prieèinku Došlá pošta (až 20 správ). Ako odpovedat na SMS správu (pre príchodzie SMS) Stlaète pre vstup do zoznamu menu a stlaète Zvo¾te Došlá pošta a stlaète Prejdite zoznamom SMS správ a stlaète Stlaète MENU, potvrïte Odpovedat stlaèením tlaèidla Zadajte text (pozri str. 18) a stlaète Výber Pošli. OK. Zvo¾te SMS, Fax alebo pre výber typu správy a stlaète Stlaète OK pre potvrdenie èísla. PREH¼. pre výber tej, na ktorú chcete odpovedat. * Poznámka: Ak vyberiete , budete pred napísaním odpovede vyzvaní na zadanie ovej adresy.* Upravenie a opätovné zaslanie SMS správy (pre prijaté SMS) * Závislé na krajine. Slovensky Stlaète pre vstup do zoznamu menu a stlaète Zvo¾te Došlá pošta a stlaète Prejdite zoznamom SMS správ a stlaète a opät poslat. Stlaète MENU, skrolovaním zvo¾te Upravit a stlaète Zvo¾te SMS, Fax alebo pre výber typu správy a stlaète PREH¼. pre výber tej, ktorú chcete upravit * Pokia¾ to bude potrebné, môžete upravit text správy (pozri str. 18) a stlaète Zadajte èíslo a stlaète Vyberte Pošli. Poznámka: Ak vyberiete , budete pred napísaním správy vyzvaní na zadanie ovej adresy.* Uloženie èísla zasielate¾a správy do telefónneho zoznamu Stlaète pre vstup do zoznamu menu a stlaète Zvo¾te Došlá pošta a stlaète Prejdite zoznamom SMS a stlaète èíslo chcete skopírovat. Stlaète MENU, skrolovaním zvo¾te Ulož èíslo a stlaète Zadajte meno a stlaète OK. Èíslo sa automaticky uloží. Stlaète OK. PREH¼. pre výber správy, ktorej zasielate¾ské OK pre potvrdenie. Prejdite zoznamom melódií a vyberte požadované skupinové vyzváòanie pre tento záznam. Stlaète OK. VÝBER pre potvrdenie. * Závislé na krajine. SMS 21

22 Vymazanie SMS správy z Prijatej pošty Stlaète pre vstup do zoznamu menu a stlaète Zvo¾te Došlá pošta a stlaète Prejdite zoznamom SMS správ a stlaète PREH¼. pre výber tej, ktorú si želáte vymazat. Stlaète MENU, skrolovaním zvo¾te Zmaza a stlaète Vybratá správa bude ihneï vymazaná. Vymazanie všetkých SMS správ z prieèinku Prijatej pošty Táto možnost vám umožòuje vymazanie všetkých SMS správ zo zoznamu Prijatých správ. Stlaète pre vstup do zoznamu menu a stlaète Zvo¾te Došlá pošta a stlaète 22 Prejdite zoznamom SMS správ a stlaète Stlaète MENU, skrolovaním zvo¾te Zmaza všetko a stlaète Po zvolení je nutné potvrdenie úkonu Zmaza všetko?. Stlaète VÝBER pre potvrdenie alebo SPÄ pokia¾ nechcete vymaza celý zoznam SMS správ. Odoslaná pošta SMS Všetky vaše úspešne zaslané správy sú uložené v prieèinku Odoslaná pošta (až 20 správ). Prehliadanie zaslaných správ Stlaète pre vstup do zoznamu menu a stlaète Zvo¾te Odoslaná pošta a stlaète Zobrazí sa zoznam odoslaných správ. Prezrite si zoznam SMS a stlaète Prezrite si zoznam SMS a stlaète poslat. Stlaète MENU, stlaète pre výber Upravi. PREH¼., ak chcete vybranú správu preèíta. Úprava a opätovné odoslanie správ SMS (pre odoslané správy) Stlaète pre vstup do zoznamu menu a stlaète Zvo¾te Odoslaná pošta a stlaète Zvo¾te SMS, Fax alebo pre zvolenie typu správy a stlaète PREH¼. pre výber tej, ktorú chcete upravit a opät Pokia¾ to bude potrebné, upravte text správy (pozri str. 18) a stlaète Zadajte èíslo, stlaète OK a zvo¾te Pošli. PREH¼.. * Poznámka: Ak vyberiete , budete pred napísaním správy vyzvaní na zadanie ovej adresy.* * Závislé na krajine. OK.

23 Preposlanie odoslanej správy Stlaète pre vstup do zoznamu menu a stlaète Zvo¾te Odoslaná pošta a stlaète Prejdite zoznamom SMS správ a stlaète PREH¼. pre výber správy, ktorú chcete preposlat. Stlaète MENU, skrolovaním zvo¾te Znovu posla a stlaète VÝBER pre zaèatie prenosu. Uloženie odoslanej SMS ako konceptu Stlaète pre vstup do zoznamu menu a stlaète Zvo¾te Odoslaná pošta a stlaète Prejdite zoznamom SMS správ a stlaète PREH¼. pre výber správy, ktorú chcete uložit ako koncept. Slovensky Stlaète MENU, skrolovaním zvo¾te Ulož ako konc. a stlaète skopírovanie správy do prieèinku s konceptmi. VÝBER pre Pre vymazanie SMS z prieèinku Odoslanej pošty Stlaète pre vstup do zoznamu menu a stlaète Zvo¾te Odoslaná pošta a stlaète Prejdite zoznamom SMS správ a stlaète PREH¼. pre výber správy, ktorú chcete vymaza. Stlaète MENU, skrolovaním zvo¾te Zmaza a stlaète Vybraná správa sa okamžite vymaže. Vymazanie všetkých správ z Odoslanej pošty Táto vo¾ba umožòuje vymaza všetky správy SMS z Odoslanej pošty. Stlaète pre vstup do zoznamu menu a stlaète Zvo¾te Odoslaná pošta a stlaète Stlaète MENU, skrolovaním zvo¾te Zmaza všetko a stlaète Po zvolení je nutné potvrdenie úkonu Zmaza všetko?. Stlaète VÝBER pre potvrdenie alebo SPÄ ak si neželáte vymazanie všetkých SMS zo zoznamu. SMS 23

24 Prieèinok Koncepty V prieèinku Koncepty môžete uložit až 20 SMS správ. Upravovanie a posielanie SMS správy, uloženej ako koncept Stlaète pre vstup do zoznamu menu a stlaète Zvo¾te Koncept a stlaète Prejdite zoznamom SMS správ a stlaète upravit a poslat. Stlaète MENU, skrolovaním zvo¾te Upravi a stlaète Zvo¾te SMS, Fax alebo pre výber typu správy a stlaète PREH¼. pre výber tej správy, ktorú chcete Pokia¾ to bude potrebné, upravte text správy (pozri str. 18) a stlaète Zadajte èíslo, stlaète OK a zvo¾te Pošli. * Poznámka: Ak vyberiete , budete pred napísaním správy vyzvaní na zadanie ovej adresy.* OK. *Závislé na krajine Vymazanie SMS správy z prieèinka Koncepty Stlaète pre vstup do zoznamu menu a stlaète Zvo¾te Koncept a stlaète Prejdite zoznamom SMS správ a stlaète PREH¼. pre výber správy, ktorú chcete vymazat. Stlaète MENU, skrolovaním zvo¾te Zmaza a stlaète Vybraná správa bude ihneï vymazaná. Vymazanie všetkých SMS správ z prieèinka Koncepty Táto vo¾ba umožòuje vymaza všetky správy SMS z prieèinka Koncepty. Stlaète pre vstup do zoznamu menu a stlaète Zvo¾te Koncept a stlaète Prejdite zoznamom SMS správ a stlaète PREH¼.. Stlaète MENU, skrolovaním zvo¾te Zmaza všetko a stlaète Po zvolení je nutné potvrdenie úkonu Zmaza všetko?. Stlaète VÝBER pre potvrdenie alebo SPÄ pokia¾ nechcete vymazat celý zoznam SMS správ. 24 SMS

25 SMS nastavenia Nastavenie èísla centra SMS správ SMS správy sú posielané cez centrum správ. Aby ste prijali SMS aj od iného operátora, musíte nastavit príslušné telefónne èísla. Stlaète pre vstup do zoznamu menu a stlaète Zvo¾te SMS nastavenia a stlaète Vyberte SMS centrum a stlaète Stlaète pre výber Odch. èíslo a stlaète Zadajte èíslo (maximálne 24 èíslic) a stlaète OK. Zvo¾te Prich. èíslo a stlaète Zadajte èíslo (maximálne 24 èíslic) a stlaète OK. Zvo¾te . èíslo a stlaète * Slovensky Zadajte èíslo ového servera (maximálne 24 èíslic) a stlaète OK.* *Závislé na krajine Nastavenie pôvodného SMS centra Predvoleným základným centrom SMS je centrum s èíslom 1. Ak chcete posielat správy SMS cez iné centrum SMS, musíte nastavit príslušné èísla (viï vyššie Nastavenie èísla(sel) centra SMS) a a potom i dané centrum SMS. Stlaète pre vstup do zoznamu menu a stlaète Zvo¾te Akt. Centrum a stlaète Vyberte SMS centrum a stlaète SMS 25

26 Hodiny & budík Dátum a Èas Budík Zvuk budenia Dátum a Èas Nastavenie dátumu a èasu (slúchadla a základne) Po nastavení budú dátum a èas zobrazované na displeji v pohotovostnom režime. Stlaète pre vstup do zoznamu menu. Zvo¾te Hodiny & budík a stlaète Stlaète pre výber Dátum a Èas. Zadajte aktuálny èas (HH:MM). Zadajte aktuálny dátum (DD/MM). Stlaète VÝBER pre potvrdenie. Výstraha: Ak je váš telefón pripojený k ISDN linke cez adaptér, môže sa nastavenie dátumu a èasu zmenit po každom volaní. Prosím skontrolujte nastavenie dátumu a èasu vo vašom ISDN systéme. V prípade problémov sa prosím obrát te na prevádzkovate¾a siete. (Pozri Najèastejšie otázky na str. 52). Budík Zapnutie a vypnutie budíka Predvolené nastavenie budíka je vypnuté. Stlaète pre vstup do zoznamu menu. Zvo¾te Hodiny & budík a stlaète Zvo¾te Budík a stlaète Listujte možnost ami Vypnút, Jedenkrát, Denne a vyberte Pokia¾ zvolíte Jedenkrát alebo Denne: Zadajte èas a stlaète vhodné nastavenie. Keï je budík nastavený na Jedenkrát alebo Denne, bude v pohotovostnom režime zobrazovaná v hlavièke displeja ikona budíka. Budík bude vyzváòat nanajvýš 1 minútu. Ikona alarmu bliká. Stlaèením ¾ubovo¾ného tlaèidla alarm vypnete. 26 Hodiny a budík

27 Nastavenie vyzváòania budíka Môžete nastavit tri tóny budíka. Stlaète pre vstup do zoznamu menu. Zvo¾te Hodiny & budík a stlaète Zvo¾te Zvuk budenia a stlaète Zazvoní aktuálne nastavené vyzváòanie budíka. Prechádzajte cez zoznam vyzváòaní budíka, aby ste si ich mohli vypoèut, a stlaète VÝBER pre to vhodné. Slovensky Hodiny a budík 27

28 Telef. zoznam Nová položka Vlož do zozn. Uprav položku Zmaza položku Zmaza všetko V telefónnom zozname slúchadla je možné uložit až 50 mien a telefónnych èísel. Telefónny zoznam obsahuje všetky informácie, príslušné k jednotlivým volajúcim. Skupinové vyzváòanie Všetky dostupné vyzváòacie melódie môžu byt zvolené ako skupinové vyzváòanie. Pri vyzváòaní vám pomôžu identifikovat skupinu, v ktorej sa nachádza èíslo volajúceho. Pre používanie tejto funkcie je nutná aktivácia funkcie Identifikácia volajúceho. Nová položka Mená sú uložené v abecednom poradí. Vkladanie novej položky do telefónneho zoznamu Stlaète pre vstup do zoznamu menu. Zvo¾te Telef. zoznam a stlaète Stlaète pre výber Nová položka. Zadajte meno (pozri str. 18 Systémy editovania ) a stlaète OK. Zadajte èíslo a stlaète OK. Prejdite zoznamom melódií, aby ste si ich mohli vypoèut, a stlaèením zvo¾te vybrané skupinové vyzváòanie pre túto položku: Žiadna skupina alebo Skupina A, B, C. Ukladanie predvoleného èísla do telefónneho zoznamu Zadajte èíslo. Stlaète ULOŽI. Zadajte meno a stlaète OK. Èíslo sa automaticky uloží do po¾a èísel, stlaète OK. Prejdite zoznamom melódií, aby ste si ich mohli vypoèut, a zvolením vyberte vybrané skupinové vyzváòanie pre túto položku: Žiadna skupina alebo Skupina A, B, C. 28 Telefónny zoznam

29 Ukladanie èísla zo Zoznamu volaní do telefónneho zoznamu Stlaète pre vstup do zoznamu volaní. Prejdite zoznamom volaní a vyberte želané èíslo. Stlaète pre vstup do menu. Zvo¾te Kópia do zozn. a stlaète Zadajte meno (pozri str. 18 Systémy editovania ) a stlaète OK. Èíslo sa automaticky uloží do po¾a èísel, stlaète OK. Prejdite zoznamom melódií, aby ste si ich mohli vypoèut, a zvolením vybrané skupinové vyzváòanie pre túto položku. Ukladanie èísla zo záznamu o volaniach do telefónneho zoznamu vyberte Slovensky Stlaète pre vstup do záznamu o volaniach. Stlaète pre výber Zoznam hovorov. Prejdite záznamom o volaniach, vyberte želané èíslo a stlaète OK. Stlaète pre výber Kópia do zozn.. Zadajte meno (pozri str. 18 Systémy editovania ) a stlaète OK. Èíslo sa automaticky uloží do po¾a èísel, stlaète OK. Prejdite zoznamom melódií, aby ste si ich mohli vypoèut, a zvolením skupinové vyzváòanie pre túto položku. vyberte vybrané Preh¾ad Existujú dve cesty, ako sa dostat k telefónnemu zoznamu: - z menu telefónneho zoznamu zvolením sub-menu Vlož do zozn. - z pohotovostného režimu stlaèením PPT TL.SEZ. Mená sú uvedené v abecednom poradí. Navigácia v telefónnom zozname Navigovat v telefónnom zozname môžete: - buï stlaèením navigaèných klávesov nahor alebo nadol, èím sa dostanete na Predchádzajúcu, resp. Nasledovnú položku, a stlaète PREH¼. pre zobrazenie detailov. - alebo napíšte prvé písmeno želaného mena (napr. stlaète 3 pre D alebo 33 pre E ). Vyznaèená bude prvá položka zoznamu, zaèínajúca týmto písmenom. Stlaète PREH¼. pre zobrazenie detailov. Telefónny zoznam 29

30 Hovor Stlaète PPT pre priamy prístup k zoznamu mien. Prezeranie zoznamu mien. Môžete telefonovat. Úprava položky Stlaète pre vstup do zoznamu menu. Zvo¾te Telef. zoznam a stlaète Zvo¾te Uprav položku a stlaète Prejdite zoznamom mien a stlaète Stlaète ÈISTÝ pre vymazanie jedného znaku po druhom. Vložte nové meno (pozri str. 18 Systémy editovania ) a stlaète OK. Stlaète ÈISTÝ pre vymazanie jednej èíslice za druhou. Vložte nové èíslo a stlaète OK. Prejdite zoznamom melódií, aby ste si ich mohli vypoèut, a výberom skupinové vyzváòanie pre túto položku. zvo¾te Poznámka: Ak chcete, napríklad, zmenit len èíslo, stlaète èíslo a zmeòte ho. OK, kým sa na displeji nezobrazí 30 Telefónny zoznam

31 Vymazanie položky Stlaète pre vstup do zoznamu menu. Zvo¾te Telef. zoznam a stlaète Zvo¾te Zmazat položku a stlaète Prejdite zoznamom mien. Stlaète VÝBER pre vymazanie zvolenej položky. Slovensky Vymazanie celého telefónneho zoznamu Stlaète pre vstup do zoznamu menu. Zvo¾te Telef. zoznam a stlaète Zvo¾te Zmazat všetko a stlaète Po zvolení je nutné potvrdenie úkonu Zmazat všetko?. Stlaète VÝBER pre potvrdenie vymazania celého telefónneho zoznamu. Telefónny zoznam 31

32 Zoznam hovorov Záznam o volaniach dokáže uchovat až 20 položiek a zobrazuje zoznam prichádzajúcich hovorov. Aby bol tento zoznam prístupný, musíte mat aktivovanú službu identifikácie prichádzajúcich hovorov (Caller Line Identification (CLI)). V tomto prípade sa zobrazí meno (alebo èíslo) volajúceho. Zobrazia sa tiež dátum a èas hovoru. Pokia¾ túto službu aktivovanú nemáte, zobrazí sa na displeji Neznáme èíslo, rovnako ako dátum a èas hovoru. Hovory (zmeškané i prijaté) sú zobrazované v chronologickom poriadku s najnovšími navrchu zoznamu. Pokia¾ je záznam o volaniach prázdny alebo ak nemáte aktivovanú službu CLI, displej zobrazí Zoznam prázdny. Zobrazenie záznamu o volaniach Stlaète pre okamžité zobrazenie detailov záznamu o volaniach. Stlaète VÝBER pre výber Zoznam hovorov. Prezerajte jednotlivé položky záznamu a preèítajte si ich detaily. Poznámka: Slovo Nový napravo od èísla položky naznaèuje, že informácie o položke ste si ešte nepreèítali. Hovor/opätovné vytoèenie Stlaète pre okamžité zobrazenie detailov záznamu o volaniach. Stlaète VÝBER pre výber Zoznam hovorov. Prejdite na výber položky záznamu. Stlaète pre vykonanie hovoru. Poznámka: Aby ste boli schopní zavolat naspät svojmu korešpondentovi v prípade prichádzajúceho hovoru, musíte mat aktivovanú službu Identifikácia volajúceho. Uloženie telefónneho èísla zo záznamu o volaniach do telefónneho zoznamu Stlaète pre okamžité zobrazenie detailov záznamu o volaniach. Stlaète VÝBER pre výber Zoznam hovorov. Prejdite zoznamom detailov pre prehliadnutie želanej položky. Stlaète MENU pre prístup do menu. Vyberte Kópia do zozn.. Zadajte meno (pozri str. 18 Systémy editovania ) a stlaète OK. Èíslo sa automaticky vloží do po¾a èísel, stlaète OK. Prejdite zoznamom melódií a zvo¾te položku. pre vybraté skupinové vyzváòanie pre túto 32 Zoznam hovorov

33 Vymazanie mena alebo èísla Stlaète pre okamžité zobrazenie záznamu o volaniach. Stlaète VÝBER pre výber Zoznam hovorov. Prehliadnite si zoznam a nájdite želanú položku. Stlaète MENU pre prístup do menu. Zvo¾te Zmazat a stlaète OK. Zaznie potvrdzovací tón a na displeji sa opät zobrazí záznam o volaniach. Vymazanie všetkých položiek záznamu o volaniach Slovensky Stlaète pre okamžité zobrazenie záznamu o volaniach. Stlaète VÝBER pre výber Zoznam hovorov. Stlaète MENU pre prístup do menu. Zvo¾te Zmazat všetko a stlaète OK. Stlaète OK pre potvrdenie vymazania celého záznamu o volaniach. Zaznie potvrdzovací tón a telefón sa vráti do pohotovostného módu. Zoznam hovorov 33

34 Opakovat zoznam Posledných 20 vytoèených èísel sa ukladá do zoznamu volaných èísel. Vytoèené èísla (alebo mená, pokia¾ èísla zodpovedajú položkám telefónneho zoznamu) sú zobrazované v chronologickom poriadku s najnovšími navrchu zoznamu. Pokia¾ je zoznam volaných èísel prázdny, na displeji sa zobrazí Zoznam prázdny. Zobrazenie zoznamu volaných èísel Stlaète pre okamžitý vstup do zoznamu volaných èísel v pohotovostnom móde. Prehliadnite si zoznam. Pre zobrazenie detailov vybraného vytoèeného èísla: Stlaète MENU. Vyberte PREH¼.. Stlaète navigaèný kláves nahor alebo nadol pre zobrazenie detailov predchádzajúceho alebo ïalšieho záznamu. Hovor/opätovné vytoèenie Stlaète pre okamžitý vstup do zoznamu volaných èísel v pohotovostnom móde. Prezrite si zoznam volaných èísel pre výber požadovaného èísla. Stlaète pre vykonanie hovoru. Uloženie èísla z opätovného vytoèenia z telefónneho zoznamu Stlaète pre okamžitý vstup do zoznamu volaných èísel v pohotovostnom móde. Prezrite si zoznam volaných èísel pre výber požadovaného èísla. Stlaète pre výber MENU. Zvo¾te Copy to PhBk a stlaète Zadajte meno (pozri str. 18 Systémy editovania ) a stlaète OK. Èíslo sa automaticky vloží do po¾a èísel, stlaète OK. Prezrite si zoznam pre vypoèutie si vyzváòacích melódií a stlaète zvoleného skupinového vyzváòania pre túto položku. pre výber 34 Opakovat zoznam

35 Vymazanie mena alebo èísla zo zoznamu volaných èísel Stlaète pre okamžitý vstup do zoznamu volaných èísel. Prejdite zoznamom volaných èísel pre výber záznamu. Stlaète pre vo¾bu MENU. Skrolujte na Zmazat a stlaète Potom displej zobrazí opät zoznam volaných èísel. Vymazanie celého zoznamu volaných èísel Stlaète pre okamžitý vstup do zoznamu volaných èísel. Slovensky Stlaète pre vo¾bu MENU. Skrolujte na Zmazat všetko? a stlaète Stlaète OK pre potvrdenie vymazanie celého zoznamu volaných èísel. Zobrazí sa Zoznam prázdny a potom sa telefón vráti naspät do pohotovostného módu. Opakovat zoznam 35

36 Používanie interkomu (Ak sú k dispozícii aspoò 2 slúchadlá, pozrite str. 17) Táto vlastnost vám umožòuje vykonávat interné hovory bez poplatkov, prenášat externé hovory z jedného slúchadla na druhé a vykonávat konferenèné hovory. Interný hovor Stlaète v pohotovostnom móde. Vložte èíslo slúchadla a stlaète VŠETKO. Zložte slúchadlo alebo ho položte do základne, zrušíte tak interný hovor. Poznámka: Ak slúchadlá nepatria do skupiny Philips DECT 623/627, nemusí byt táto funkcia dostupná. Príchodzí externý hovor poèas aktívneho interkom hovoru Pípnutie v slúchadle poèas interného hovoru informuje, že prichádza externý hovor. Stlaète pre zodvihnutie externého hovoru a podržania interného. ALEBO Položte prebiehajúci interný hovor a potom stlaète pre akceptovanie príchodzieho externého hovoru. Prepojenie hovoru na urèité slúchadlo Stlaète pre podržanie externého hovoru volajúci vás viac nemôže poèut. Vložte èíslo slúchadla, na ktoré chcete preniest hovor. Volané slúchadlo zazvoní. Poznámka: Pokia¾ z volaného slúchadla neprichádza žiadna odpoveï, môžete zodvihnút podržaný hovor na prvom slúchadle. Pokia¾ volané slúchadlo zodvihne hovor, budú môct hovorit obaja interní volajúci. Stlaète pre ukonèenie hovoru na prvom slúchadle a pre prenos externého hovoru na ïalšom slúchadle. Poznámka: : Stlaèením môžete prepínat medzi 2 hovormi. Prepínanie medzi interným a externým hovorom Stlaète pre podržanie externého hovoru, volajúci vás viac nemôže poèut. Vložte èíslo slúchadla, na ktoré chcete preniest hovor. Volané slúchadlo zazvoní. Poznámka: Pokia¾ z volaného slúchadla neprichádza žiadna odpoveï, môžete zodvihnút podržaný hovor na prvom slúchadle. Pokia¾ volané slúchadlo zodvihne hovor, budú môct hovorit obaja interní volajúci. Stlaète pre prepínanie medzi externým a interným hovorom. 36 Interkom

37 Konferenèný hovor pomocou menu Konferenèný hovor umožòuje zdie¾at externý hovor na dvoch slúchadlách (v interkome). 3 úèastníci sa môžu vzájomne rozprávat. Táto funkcia nie je závislá od prevádzkovate¾a siete. Stlaète pre podržanie externého hovoru, volajúci vás viac nemôže poèut. Vložte èíslo slúchadla, na ktoré chcete preniest hovor. Volané slúchadlo zazvoní. Poznámka: Pokia¾ z volaného slúchadla neprichádza žiadna odpoveï, môžete zodvihnút podržaný hovor na prvom slúchadle. Pokia¾ volané slúchadlo zodvihne hovor, budú môct hovorit obaja interní volajúci. Stlaète CONF pre zaèatie trojèlenného konferenèného hovoru. 3 úèastníci sa môžu vzájomne rozprávat. Slovensky Interkom 37

38 Tapeta Osobné Tapeta Kontrast Tóny slúchadla Meno slúchadla Autom. odpoveï Jazyk Táto vlastnost vám umožòuje špecifikovat tapetu, ktorá bude zobrazovaná v pohotovostnom móde. Predinštalované sú na vašom telefóne 4 tapety. Špecifikovanie tapety Stlaète pre prístup do menu. Skrolujte na Osobné a stlaète Stlaète pre vo¾bu Tapeta. Zobrazí sa momentálne zvolená tapeta. Skrolujte na zobrazených obrázkoch tapiet a stlaète vybratej tapety. Kontrast K dispozícii sú 3 úrovne kontrastu. Nastavenie kontrastu displeja Stlaète pre prístup do menu. Skrolujte na Osobné a stlaète SELECT. VÝBER vami Skrolujte na Kontrast a stlaète SELECT. Vysvieti sa momentálne zvolená úroveò kontrastu. Prechádzajte medzi úrovòami kontrastu, aby ste zbadali rozdiel, a stlaète toho vhodného. Tóny slúchadla Nastavenie hlasitosti slúchadla a reproduktora poèas hovoru pozri na str. 17 Nastavenie hlasitosti vyzváòania alebo tichého módu 3 úrovne hlasitosti a Bez vyzváòania (tichý mód) sú vám k dispozícii. VÝBER Stlaète pre prístup do menu. Skrolujte na Osobné a stlaète Skrolujte na Tóny slúchadla a stlaète Stlaète pre vo¾bu Hlas. zvonenia. Budete poèut momentálne nastavenú úroveò. Prechádzajte medzi úrovòami, aby ste si ich mohli vypoèut, a stlaète pre VÝBER tej vhodnej. Poznámka: Keï zvolíte Bez Vyzváòania, zobrazí sa na displeji v pohotovostnom režime táto ikona. 38 Osobné