participativny rozpo et pre RoZftavu 2018

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "participativny rozpo et pre RoZftavu 2018"

Prepis

1 ftky#rf -us - Formular:»Projekfy pre rok 2018'' participativny rozpo et pre RoZftavu 2018 S tatutamy z s tup ca : Pravna forma organizacie: Titu1, memo a prieavisko: Kontakt Titul, mono a priezvisko: Zoltin Vdrady sidlo alebo trval6 bydlisko osoby (ulica, 5islo, Kontakt mesto) Dov6ikova 2, RoZfiava Tel.: com Nazov proj ektu: HELOS ---R-evitalizacia Spoftov6ho ifrrisha -na sid1.podrcko, u1. Slne5ha Tematicke zameranie proj ektu: Verejn6 priestraustva Revitalizacia schatran6ho a malo pouzivan6ho portov6ho ihriska formou fyzickej rekon trukcie hrisko sa nachadza V SPOdnej asti Sidl.Podrako3 na ul. Slne na, pri panelaku a.17. Ma predpoklady po rekon trukcii na celoro n6 vyu2itie na r6zne Sportov6 a kulturne akcie, hay. cierom projektu nie je len rekon trukcia po technickej stranke, ale zapojen'm miestnej komunity, hlavne mladych rodin s det'mi ozijenie spolo enskej funkcie ihriska, so zameranim na sportov6 vyu2itie. Slu2it' bude hlavne obyvaterom sidliska, ale o sa tyka mlade2e, ktora je prirodzene viac mobiln5, posljzi ml5dezi cel6ho mesta. lhrisko momentalne je schatral6, opotreben6 a v praktickom vyuzivan' V detailoch nedomyslen6. Technick6 nedostatky oplotenia tryrazne kazia plynul6 vyuzitie ihriska. Oplotenie je uz zarovefi v stave, ked' uz je to nebezpe5n6 pre hra6ov. zapojenim 5o najviac obyvatel9ov ulice Slne5na, ele aj celeho sidliska vytvorit' komunitu, ktora v - mci proj ektu revitalizacie vykon tieto zakladn6 ulohy: 1,Oprava oplotenia -s vyuzitim existujticich, a dosadenim novych kov.stl9pov a n sledrtym navarenim vodorovdych jaklovych profilov v dvoch radoch vytvorit9 pevnd nosnd kon trukciu pro dreveny mantinel. 2,Oprava existujdcich prvkov ako: vepke futbalov6 brany, basketbalov6 ko e. 3,Doplnenie ihriska o male futbalov6 briny pre vyuzitie aj pri men om po te hrd5ov. 4,UloZenie novych lavieiek, oprava startych. 5,O etr erie rvkov no ovrcho m naterom. ztr- TEr±=f.-,fala.-.-.`-_i.^a \` blj...jc...:` v._``_ u" iv REarfi diba&ffl ffi be!odifej 2 3 -S`F :?;:;S; -b` ~,-Eam"/J _TX~,-JAY_-o r-b` `rty`-u<`` S praco\rate[ i -\`-``\_`

2 Formular:,,Projekty pre rok 2018" Participativny rozpo et pre Ro=Fiavu 2018

3 Predkadater: Zolt6n V6[_a_dy PPiloha 5. 1 okmf frk:1:on;sa95ff!xzlfg5ds9u msd%oti:c:ctkaas9kaoo nkmas;:ffneae:idc lsk6fekzduanseyban2 lb bm mantinelu --9O ks 1,25x1,25m dosiek --141m2 dos5k + 1O%o rezerva --155m2 1 bbpe rezeryu ivoria: 6dp=d,'p65wiodeni-i -;;;6za-n-i=-;Fi ;Ji: h, -i;;;;virf;;;;5i[rf-gs-t, Dbsky za basketbal kd5 O,'b;x1,4m -2k: --2,24m2 OSB dosky spolu : 155+2, ,24m2 --na ce5 kusy pred5van5 /1,56m2/ ks 7O7 As = 758m2 Fihan5na kalkulacia: 158m2 x 8,512 FUR }J90 EuR Dolprava: svojpomocne. J rva cenova kalkulaciu sam pouzil inzerat i. MOLVAX s.r.a.

4 Predkladater: Zoltan V!±±±±y Priloha 5. 2 J_aFpy6_p_ro_fi_y_budG_ slt!zit' _a_e_p _n9sn5 Fon5trukcia pre OSB dosky a ako zvys6 nosn6 stppy. prbfily gox8ok3mm buda slaziv ako stlpy, a osadia-do b;t6;drvi rfo-zk-a5dr. n±jo_fy a5.oa# ssaf -nkaf ir5$3 ~ngvas.a*l± zrisoi*ee#fia;v5ptirg,###:eh;nn kohst;ukciu i in6 pomocn6 rio;st;;i6i6. Kalku5cia: 7, Profj 5Ox5Ox3mm pro mantine: 110,5m x bm Profit 50x50x3mm okolo br5ny : 4m x bm Profi 5Ox50x3mm pro opern6 nozky 12 ks x 0,5m = 6 bm Profily 50x5Ox3mm: 240 bm tj. 40 ks x 6 bm ce6 profily Rezerva 0,5ks --3 bm. Spolu: 243 bm 2, Profi 80x8Ox3inm pro stlpy: 14ks x 2m bm Rezerva: a Spolu: 28 bm Finan5na kalkulacia: 24Sbm x 3,8O FUR -i 923,40 = 925,-FUR 28bm x 6,9O FUR --24, d,- FUR SPOLU: 1175,-EuR DNOaP:aeVnagvStiVkO!fikOu#aOc:unesom pouzil cony z i. a h \j(/ tl T# c PrfeFL-\c> tr

5 P_redkladate': Zolt6n Varady Priloha 5. 3 Maleri5 potrebnfr k stavebnfrm pfacam, ako piesok, oement, voda 5,fl* na zabet6novanie nosnych stlpov, avi6iek, loprayu obrubnika. Nespctrebovanfr strk sa pouziife na vysypanie O,5m Sirok6ho rovn5ho p5sa na severnej strane cca 24 bm, tj.12m2. PbuZilfeme strk 16 fragment5ciu z ponuky i. Uho'n6 sklady a staviv5, pob. RoZiiava MNnaOkZ:#oO; rlefdaarjaj en aponda#g-ahumtectznn;##aal j±e4nt6ohnoyl% : : OsOivEa: #H 5Enuu me Preprava dod6vate'om: 12,-FUR Spolu: 72,-FUR 2, Cement triedy 425 p5nujeme do bct6nu. Na osadenie st'pov 14 vriec, na oporn6 nozky 6 vriec, na lavj5ky 4 vriec. Spolu cement triedy 425: 24 x 10,50 FUR --252,-lEUR Dolprava.- svojporhocne na viackfat, pod'a harmon gramu pfac. 3,, vodu potrebng k bct6novaniu planujeme odobered i i. REBECA. 2m3 vodyx 1, ,206--3,2O FUR H MnloZstv6 je odhadom, bude dokladcvan5 len dbhodou a prijmotrym dokladom od majite'a i-lrmy Rilbeca.- - Finan5na kalkulacia. ( ( t}k aj s prepravou: 84,-EUF3 c5rn nt be; prepravy: -252,-FUR veda : 3,20 EuR spjplu -:r339,2o --t34o,-leur.

6 Predkladater: Zolt6n V±!±±±g:y_ Priloha 5. 4 Mdteri5 pctrebnj k vytvoreniu mantinelu: vr_±jtn6 stkr_ut_k_y, foati:: ; pbd~6 iri -;-i-;ijrievneniu dbsak. Min spctreba 92x4= 368 ks, pga _fnoeyaanb6;4qo!0!_eksk5±ti5e :ti pctre-bn6 :a ::-::;:: :;:::;: :;::-:;i::;- Mih._spctreba je reznych.rdctti5ov 10 ks:--ri-rdstnjdrfkat;at±i65;-5 ES. Vrt5ky sti potrebn6 na vrtanie do profilov aj do dosiek Vrt5k do kovu min. 5 ks, vrt5k do dreva min 2 ks. Vvidzaci a Spanovaci drat je potrebnj na opravu plctiva. Spanov_apt_dr_5t Zn 1 kg---cca 16m, ;a led;u raddr treba min.120 bm, tj. 9kg--cca144bm. V_i_azac_i drat Zn na uchytenie a opravu pletiva. 1 kg-- cca 2OO bm. Firian5na kalkulacia: SfrTUfky 4OO As.- 3O,48 FUR PoqloZky 400 ks : 12,48 Malice Zoo ks: `l5,28 EuR ReZnfr kcta51o ks:,52 FUR Brqsny kcta6 5 ks:,76 EuR vrtl k -do kovu 5 ks: 16,14 FUR #:jz do dreva 2 ks: 5,6O EuR ViazaCi drat lkg/2oo bm: 1,7O -`>p±novaci drat-9kgl144 L3ri:FUR 13,5o FUR :;abn; U: 1O2,46--1O3,-EuR zabbstaranie a preprava evojpomocne.

7 Predkladater: Zolt5n Vftydy Priloha 5.5 Vf{e[ov5 hrr!o_ty _ Noly6 a stare ulonstrukeie chceme pcvrchovo O ctri±l. p!a!lnujeme JPO.uii.t-i -dr is-a_;6_-_i-i_iila{i;i; -i k= Jiti['j;iTphnej tardy. K tpmu potrebujeme riedidlo 4L, 5tetc-e 12 ks, di5t karfa5 na 5istenie 4 ks. Nalfin. kelku5ciu sam pouzil ponuku i. Kolo; Cent m. Priloha je nafoten5 na zadnei strane prilohy. _ Firipn5na kalkulacia spolu: 138,-FUR

8 \ projekt HELOS. Predkladater~. Zolta-n Priloha 5.? :l '`-:inarec 20 V.dr 7rdy " Z.apb_starani_e futba. B_ran a basketbalotrych ko±ov. \h,::kdo.amaa: _e.n^ 2_v^e_'^kE6Lf_u±t=b_a..a_v±?r_6±py i5yhlp PiChyten6. M6me v plane zakapi{ dve n;ens.i-e `b-; -i:vs-*. Vhodn5 ajukjorg:;:i':gl:: t-ruuvkcai:,' n :u= pre menej hfa5cv a mensi6 deti. - \l\l du::kdl a kps zakdpime. svojpomocne pripevnime. Finan5ha kalkulacia. Basketbalotry k6 2 ks.x Futbalov5 bfanka 2 ks k-

9 Piedkladater: Zolt6n Vl±f3_dy Priloha 5.10 i 'l participacia a6astnikov prtyektov. 7, Pface na exist. kon trukcii: eistenie od korozie DemonfaZ spodnej 5asti plctiva a 5panovaciehdl a ratu 2J Zeinn5 price na ihrisku: Odfropanie, nalozenie a vgivoz zeminy 3, Zemn5 pr5ce okolo ihriska.- on:kpoesp=nn!ee' ntra OoZvee; Eve;so#vp rzaenmei:cy? 12m2 1`) 'l Delenie al opracovan-e jaklo\lych profilov Opracova nie zvarov Preprava, vyk5dka, nak5dka profilov. 5, Vrianie profilov vrtlanie-osb dosiek 6tial'ieranie novel konstrukcie. Natieranie ekist.futba + s z5kladn5ho a vrehn6ho n5teru. hnutie, 5panovanie, upevnenie 5panovacieho nie pletiva. i,;j[jao; DvDeri!effiaOo nd:pooussii;9gk;a s doskami. nie Profilotrych stlpov: 3vYb,#!a,a?bi e: Vyqlbenie jam na 2m stlpy. 14 jam O,5x,O5xO,,7m + Yyrbenie jam na opern6 nozky. 12 jam 0,4xO,4xq, Odyoz zeminy. 7O, Zarnctacie a 5istiace pface. 37,,!zanie kqn6rov na stromoch a krikoch, vytrhahie i