Uznesenia zo zasadnutia OZ konaného dňa Annušová/

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Uznesenia zo zasadnutia OZ konaného dňa Annušová/"

Prepis

1 Uznesenia zo zasadnutia OZ konaného dňa Uznesenie č. 1/ OZ berie na vedomie správy a informácie komisií: al kultúrno-športovej komisie bi komisia životného prostredia cl stavebnej komisie zodpovední: predsedovia komisií Uznesenie č. 2/ Obecné zastupiteľstvo súhlasí s odkúpením časti Moravskej ulice (2021 m2-viď. LV č.l763) ktorá je evidovaná ako trávnatá v plocha za cenu 3,45 eur1m2. Pri dodržaní ceny občania i poslanci súhlasia s premenovaním tejto časti ulice na ul. Róberta Šteffeka. Uznesenie č. 3/ OZ schvaľuje Zámer: V zmysle 9a), ods. 9, písm. c) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení Obec Záhorská Ves zverejňuje zámer prenajat' nehnutel'ný majetok z dôvodu hodného osobitného zretel'a 1/ Predmet prenájmu: Veľká sála v budove Kultúrneho domu, Hlavná 40, Záhorská Ves 21 Nájomcovia: al Stolnotenisový klub Záhorská Ves, Železničná 422/4, Záhorská Ves, IČO: bi Mažoretkový súbor MERCI, V Zákostolí 392/8, Záhorská Ves, IČO: cl DHZ požiarny zbor Záhorská Ves, IČO: dl Členovia skupiny VÝR el Jednota dôchodcov Slovenska, Záhorská Ves, IČO: fi Futbalový klub Záhorská Ves, IČO: gi Poľovnícke združenie ROZKVET, IČO: hl Rybársky spolok "MORA VA", IČO: il Slovenský rybársky zväz, IČO: (členovia RZ - občania ZV) j/ Kultúrny spolok Uhranská Perla, IČO: kl p. Radoslav Jánoš - zvukár na akciách v obci ZV 31 Cena a doba prenájmu: Cena nájmu 1 EUR/rok, ostatné poplatky a energie : O EUR/rok Doba nájmu 5 rokov. 41 Odôvodnenie: Občianske združenia zriadené v obci Záhorská Ves poskytujú verejnoprospešné služby pre aktívnych občanov obce Záhorská Ves v oblasti rozvoja športu, tanca a iných verejnoprospešných služieb pre občanov. Účelom spoločného postupu pre zlepšenie podmienok v aktívnom a zdravom pohybe a trávení vol'ného času je snaha vytvorit' adekvátne a atraktívne priestory pre prácu s det'mi a mládežou, občanov v produktívnom, ale

2 aj poproduktívnom veku. Prenájom uvedeného priestoru umožní zlepšit' a zároveň zabezpečit' jeho viacúčelové využitie pre šport, zábavu a iné zmysluplné využitie vol'ného času občanov. Úprava práv a povinností obidvoch zmluvných strán pri prenájme bude predmetom osobitných zmlúv uzatvorených medzi obcou a združením. IPrenájom priestorov pri organizovaní spoplatnenej akcie je spoplatnený/. Uznesenie č. 4/ OZ schval'uje zmenu názvu objektu kultúrneho domu súp. č. 40, na pozemku parc. Č. 96/1 v kat. území obce Záhorská Ves vedený na LV Č. 1097, ktorého vlastníkom je Obec Záhorská Ves, Hlavná 29 na Centrum vol'ného času spolkov a združení obce Záhorská Ves. Uznesenie 5/ Obecné zastupitel'stvo: al berie na vedomie Správu z vykonania administratívnej kontroly použitia finančných prostriedkov poskytnutej finančnej dotácie z rozpočtu obce Záhorská Ves pre Futbalový klub Záhorská Ves, občianske združenie za rok 2017, bi schval'uje, aby finančný príspevok vo výške 304,65 E, čerpaný v mesiaci december 2017 a finančný príspevok vo výške 40 využitý na prenájom Fitnescentra v roku 2017 bol ponechaný FC Záhorská Ves. Uznesenie č. 6/ OZ Berie na vedomie žiadost' p. Vismeka na predaj pozemku KN C parc. Č. 697/1 k.ú. Záhorská Ves. Uznesenie č. 7/ OZ schvaľuje prenájom nehnutel'nosti - nebytového priestoru nehnutel'nosti so súp. Č. 40, Hlavná ulica, Záhorská Ves, na pozemku par. Č. 96/1, s---- katastrálne územie Záhorská Ves, okres Malacky o vel'kosti 102,31 m2, súčast'ou je sklad vo dvore,

3 toalety a nádvorie p. Petrovi Lučanskému (verejná súťaž- vyhodnotenie zo dňa ) bytom Športová 12717, Záhorská Ves. Termín otvorenia prevádzky a začiatok nájmu jún-júl Uznesenie 8/ OZ schvaľuje zámer predať majetok obce podľa 9a ods. 8 písm. e) zák. Č. 138/1991 Zb. v platnom znení kupujúcemu Miroslavovi Rybárovi, Mlynarovičová 19, Bratislava a to pozemky podľa geometrického plánu č označené ako: -od parc. registra "E" č. 702/3 do parc. č. 415/2, diel 1 o výmere 31 m? -od parc. registra "E" č. 702/3 do parc. č. 415/4, diel 2 o výmere 9 m- -od parc. registra "E" č do parc. č. 415/2, diel 3 o výmere 5m 2 -od parc. registra "E" č do parc. č. 415/4 diel 4 o výmere 6m 2 za cenu 8,30 EUR/m2 v celkovej hodnote 423,30 (slovom štyristodvadsaťtri eur tridsat' centov) z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko kupujúci je vlastníkom pozemku a svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou rodinného domu. Uznesenie č. 9/ OZ schvaľuje podmienky Verejnej obchodnej sút'aže na prenájom majetku obce Záhorská Ves - nebytového priestoru nehnuteľnosti so súp. č. 39, Hlavná ulica, Záhorská Ves, na pozemku par. č. 101/2, katastrálne územie Záhorská Ves, okres Malacky o veľkosti 39,33 m2. IPodmienky sú samostatnou prílohou.! Uznesenie č. 10/ OZ schvaľuje členov komisie pre Verejnú obchodnú sút'až na prenájom majetku obce Záhorská Ves - nebytového priestoru nehnuteľnosti so súp. č. 39, Hlavná ulica, Záhorská Ves, na pozemku par. č , katastrálne územie Záhorská Ves, okres Malacky o veľkosti 39,33 m2. Termín konania vyhodnotenia: : 1. Predseda komisie: p. Pavol Danihel člen komisie: p. Peter Bartalský člen komisie: p. Adriana Poláková Za: 5 poslancov Zdržali sa: 2 poslanci lp. Danihel, p. Bartalskýl

4 Uznesenie 11/ OZ Schvaľuje Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na 1. polrok Uznesenie 12/ OZ schvaľuje zámer, že na pozemku parc. č. 785/3, ktorý užíva od roku 1963, bude budovať nové, resp. rozšíri sociálne zariadenie pre seniorov. Uznesenie 13/ OZ berie na vedomie Návrh Dodatku č. 3 k Sadzobníku poplatkov za úkony vykonané na Obecnom úrade v Záhorskej V si. Uznesenie č. 14/ OZ berie na vedomie budovanie časti námestia medzi CVČ /Kultúrnym domoml a Fitnescentrom v obci Záhorská Ves, ktorého predpokladané náklady budú vo výške Eur. Za: 6 poslancov Zdržal sa: 1 poslanec lp. Bajtek/ Uznesenie č. 15/ OZ berie na vedomie premiestnenie stredisku v ZV bližšie k ulici V Zákostolí. zastávky pri Zdravotnom

5 Uznesenie č. 16/ OZ schvaľuje prijaté uznesenia. Počet: 15. Zapísala: Mgr. Kaderová Rúth