TROJCESTNÉ REGULAČNÉ VENTILY

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "TROJCESTNÉ REGULAČNÉ VENTILY"

Prepis

1 LDM, spol. s r.o. Czech Republic POKYNY PRE MONTÁŽ A ÚDRŽBU RV11 M, S TROJCESTNÉ REGULAČNÉ VENTILY 15-0 PN PN 16, PM - 05/15/06/SK Pokyy pre motáž úržbu vetilov koštrukčého ru RV11 M, S sú záväzé pre užívteľ k zisteiu správej fukcie vetilov. Pri úržbe, motáži, emotáži prevázkoví je užívteľ poviý orživť tu uveeé zásy. 1.TECHNICKÝ POPIS A FUNKCIA ARMATÚRY 1.1 Popis Regulčé vetily RV11 M, S sú prírubové trojcesté rmtúry so zmiešvcou, lebo rozeľovcou fukciou s vysokou tesosťou (preveeie M - v oboch vetvách, preveeie S - le v primej vetve), určeé k regulácii k uztváriu prietoku méi ko je vo, vzuch ié méiá komptibilé s mteriálom teles vútorých čstí rmtúry v rozshu +2 ž + C. Nie sú vhoé pre pru prý koezát. Doávjú s v mteriálovom preveeí sivá liti tvár liti, vútoré čsti sú z koróziivzorej ocele, prietokové chrkteristiky, Kvs súčiitele etesosť zopovejú meziároým štrom. Vetily typu RV11 M sú svojim preveeím prispôsobeé pre pripojeie elektrických pohoov Siemes, Belimo, Ekorex LDM. Vetily typu RV11 S sú svojim preveeím prispôsobeé pre pripojeie elektrohyrulických pohoov Siemes. 1.2 Použitie Vetily sú určeé pre použitie v kúreárskej klimtizčej techike. Vetily sú vyrábé j v bezsilikóovom preveeí, v typovom čísle ozčeé SF. Tieto vetily sú vhoé pre plikácie, ke esmie ocházť k preikiu látok zižujúcich kvlitu lkov. Tesice plochy škrticeho systému sú oolé voči bežým klom ečistotám méi, pri výskyte brzívych prímesí je všk uté o potrubi pre vetil umiestiť filter mechických ečistôt pre zisteie lhoobej, spoľhlivej fukcie tesosti. Vetil esmie prcovť v pomiekch, ke hrozí ebezpečestvo vziku kvitácie. 1. Fukci â Regulčé vetily RV11 M, S mjú v primej vetve kuželku s LDMsplie chrkteristikou, v rohovej vetve s lieárou chrkteristikou. U vetilov esmie Dp prekročiť hootu 1,6 MP. Kokrét veľkosť mx. Dp je závislá použitom pohoe, PN vetilu. Použité elektrické pohoy umožňujú poľ preveei -boové, lebo spojité rieie. Môžu byť opleé o siglizáciu kocových polôh, prípe oporovým vysielčom polohy. 1. Techické prmetre Koštrukčý r Preveeie Rozsh svetlostí Meovitý tlk PN Mteriál teles Mteriál kuželky Mteriál tihl Teseie v sele Teseie upchávkové Rozsh prcových teplôt Pripojeie Stvebé ĺžky Typ kuželky Prietoková chrkteristik Hooty Kvs Netesosť Regulčý pomer r RV11 M, S Trojcestý regulčý vetil PN PN 15 - PN 16 Sivá liti EN-JL 100 Tvár liti EN-JS 10 Koróziivzorá oceľ (1.02) Koróziivzorá oceľ 1.05 EPDM EPDM +2 ž + C Prírub typu B1 (hrubá tesic lišt) poľ ČSN EN (0/2002) R 1 poľ ČSN EN 55 (09/200) Vlcová s výrezmi mäkkým teseím v sele â V primej vetve LDMsplie, v rohovej lieár 1,6 ž 60 m /ho Trie IV. - S1 poľ ČSN EN 19 (05/2001) (<0,0005% Kvs) RV11 S: v rohovej vetve ie je grtová (<2% Kvs) 50:1 1/6

2 2. NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUHE ARMATÚRY 2.1 Príprv pre motážou Vetily s oávjú z výrobého závou komplete zmotové, stveé oskúšé. Pre vlstou motážou o potrubi je uté porovť úje štítku s újmi v sprievoej okumetácii. Ochré záslepky prírub musi byť ostráeé. Ďlej je treb vetily prehliuť, či ie sú mechicky poškoeé lebo zečisteé zvlášť veovť pozorosť vútorým priestorom tesicim lištám. Tktiež potrubý systém musí byť zbveý pevých ečistôt, ktoré by mohli v prevázke spôsobiť poškoeie tesicich plôch. 2.2 Rozmery hmotosti vetilov RV11 M, S PN m kg PN m kg PN m kg PN 6, 16, H V1 V2 L D V f RV11 S H H RV11 M D V2 V2 D f A AB V1 V1 A AB V V f B L B L 2/6

3 2. Motáž vetilu o potrubi Vetil musí byť motový o potrubi vžy spôsobom, by smer toku méi súhlsil so šípkou telese (vstupy A, B výstup AB). U rozeľovcieho vetilu je smer toku opčý (vstup AB výstupy A, B). Motáž poloh je ľubovoľá okrem polohy, ke je poho po vetilom. U vetilov prevázkových pri vyšších teplotách je uté ochráiť poho proti sálvému teplu, pr. ho vykloiť zo zvislej polohy ôkle oizolovť potrubie. V prípoch, ke je vetil motový vo zvislom potrubí, lebo vo voorovom potrubí s pohoom vyložeým o voorovej polohy, je uté poho vhoe pooprieť lebo ukotviť. Pre správu fukciu regulčého vetilu je treb oržť sleujúce pokyy: - pri motáži je uté bť, by boli elimiové všetky sily o potrubi - vetil emá byť z ôvou kvlitej regulácie zmotový bezprostree z oblúkom ĺžk rového úseku potrubi pre z vetilom s oporučuje miimále 6x - z ôvou ľhkej emotáže, evet. opráv je vhoé poechť i po vetilom osttočý mipulčý priestor - vlstá motáž musí byť vykoává ôslee so strievým oťhovím prírubových skrutiek tk, by eošlo k putiu. Je evyhuté, by potrubé príruby boli súosé s prírubmi vetilu Zpojeie elektrického elektrohyrulického pohou Tieto práce smie vykoávť le obore vyškoleý prcovík. Je uté orživť všetky bezpečosté prepisy vzťhujúce s elektrické stroje. Ďlej je uté riiť s motážym ávoom s pokymi pre prevázku úržbu elektrických pohoov vyých výrobcom pohoov. Oporový vysielč polohy siglizčé spíče, pokiľ sú súčsťou oávky, sú umiesteé po krytom pohou. Vzhľom k tomu, že vetil je z výrobého závou oávý s pohoom ko jee celok, je tiež vykoé záklé stveie pohou. V oboch kocových polohách je stveé vypíie mometovým, resp. silovým vypíčom. U preveei RV11 S je stveé vypíie kocovej polohy v rohovej vetve kocovým spíčom. V prípe, že pri motáži vetilu o potrubi, či z kéhokoľvek iého ôvou ôje k emotáži pohou z vetilu, je uté po opätovej motáži skotrolovť toto stveie, poprípe poho zovu stviť. Výrobc eručí z škoy, ktoré vzikú esprávym stveím pohou. V prípe potreby je možé si tieto práce vyžiť sisteciu servisej orgizácie výrobcu. Dĺžku káblov k pohou je uté voliť tk, by bolo možé poho emotovť z vetilu bez utosti opojei káblov o svorkovice pohou. Upozoreie: V prípe otvári, lebo ztvári rmtúry ručým kolesom je uté sleovť mechický ukzovteľ polohy OTVORENÉ/ZATVORENÉ, umiesteý stĺpiku vetilu, lebo primo elektropohoe veovť mximálu optrosť pri oshoví týchto krjých hoôt. Pri ovláí kompletu ručým kolesom elektropohou ie sú fukčé žie elektrické spíče hrozí poškoeie rmtúry lebo elektropohou. Je zkázé používť pri mipulácii s ručým kolesom pomocé mechické ástroje Kotrol po motáži Po motáži je treb tlkovť potrubý systém skotrolovť, či eocház k etesosti spojov skotrolovť tesosť upchávky. Ďlej je uté overiť fukciu pohou vykoť iekoľko kotrolých zvihov. 2. Obsluh úržb 2..1 Upchávk Vetily sú oseé tesicimi O-krúžkmi EPDM, upchávk evyžuje úržbu upchávková skrutk esmie byť uťhová i povoleá. Pri etesosti je treb O-krúžky vymeiť Výme upchávky Pokiľ je z ôvou eosttočej tesosti uté vymeiť O-krúžky, je treb jprv emotovť poho vyskrutkovť upchávkovú skrutku. Potrubie pri výmee upchávky esmie byť po tlkom. Po vybrí upchávkovej skrutky je uté skotrolovť stv povrchu tihl vyčistiť vútrjšok upchávkového priestoru. Ak sú tesice plochy poškoeé lebo rušeé, je treb poškoeé iely vymeiť. Zvlášť je uté bť povrch tihl precházjúci upchávkou, ktorého eosttočá kvlit môže postte zížiť životosť upchávky. O-krúžky je uté mzť špeciálym mzivom oporučeým o výrobcu. V prevázke tihlo esmie byť mzé! Po výmee upchávkového tesei je uté otihuť upchávkovú skrutku peve, ž o vreteovou. Po motáži pohou je vhoé vykoť kotrolu, viď ostvec Výme kuželky sel Pri prevázkoví vetilu pri vysokých tlkových spáoch, lebo pri vysokej ečistote méi je prvepoobé, že ôje k opotrebeiu regulčej tesicej plochy kuželky sel. Poškoeie s prejví strtou tesosti vetilu pri uzvretí. V tkomto prípe je treb zistiť oborý servis. /6

4 2.. Elektrické elektrohyrulické pohoy Pohoy evyžujú špeciálu úržbu obsluhu. Je všk treb orživť pokyy uveeé v motážom ávoe vyom výrobcom pohoov. Pri výskyte poruchy je treb postupovť poľ motážeho ávou, lebo objeť oborý servis. 2.5 Ostrňovie poškoeí porúch Ak je rmtúre zisteá poruch (etesosť uzáveru, etesosť upchávky lebo tesei vek po.), je uté okmžite zistiť jej ostráeie, ik môže byť spôsobeé evrté poškoeie tesicich plôch súčstí, vystveých účikom uikjúceho méi Veľká etesosť uzáveru Veľká etesosť uzáveru môže byť spôsobeá: 1. prevázkovím vetilu pri vyššom tlkovom spáe Dpmx, ko je povoleý 2. eosttočou prítlčou silou pohou. Tu je uté preskúšť fukciu pohou. porušeím oscích tesicich plôch kuželky sel. V tomto prípe je treb pre kýkoľvek zásh zvolť oborý servis výrobcu Netesosť upchávky V prípe etesosti upchávky je treb postupovť poľ bou 2..2, lebo zistiť oborý servis Náhré iely Náhré iely ie sú súčsťou oávky vetilov musi byť objeé smostte. Pri objeáví áhrých ielov je uté v objeávke zť ázov ielu, typové číslo vetilu, meovitú svetlosť výrobé číslo vetilu. 2.7 Pomieky záruky N výrobok je výrobcom poskytová záruk po obu 2 mesicov o átumu expeície. Ak je záruk uzá, hrí výrobc oprvu či áhru výrobku jeho oprvu späť zákzíkovi. Ak si vyži zákzík servisý zásh primo mieste plikácie, hrí evyhuté cestové ákly. Ak ie je záruk uzá, hrí zákzík všetky vzikuté ákly. Výrobc eručí z cho bezpečosť výrobku z rozielych pomieok, ko sú uveeé v týchto pokyoch pre motáž úržbu v ktlógovom liste výrobku. Akékoľvek použitie výrobku z iých pomieok je uté kozultovť s výrobcom. Poškoei vetile spôsobeé vplyvom ečistôt méi ie sú posuzové ko záručé. Výrobc epreberá záruku z výrobok, k ňom bol užívteľom vykoá kákoľvek úprv bez precházjúceho písomého súhlsu výrobcu (okrem otihuti upchávky). 2. Doprv sklovie Pri preprve skloví esmú byť vetily vystveé primemu pôsobeiu voy musi byť umiesteé v prostreí, ke reltív vlhkosť vzuchu epresihe 90%. S ohľom používé pohoy s teplot pri preprve skloví musí pohybovť v itervle -20 ž 55 C. Vstupé príruby musi byť chráeé krytkmi (krytky sú súčsťou oávky). Pre zvíhie vetilov pri bleí, klí vyklí pri mipulácii stvbe musi byť použité vhoé vizcie prostrieky pr. vizcie popruhy. Tieto s obtoči okolo prírub vetilu tiež o strmeň lebo kryt pohou. Armtúr esmie byť iky zvíhá le z poho! Príkl použiti vizcích prostriekov pri mipulácii Nosá trverz (stviteľá) Isteie proti bočému prevrhutiu Je uté použiť chráič popruhov proti ostrej hre. /6

5 Je uté bť, by pri preprve mipulácii emohlo ôjsť k poškoeiu rmtúry. Zvláštu optrosť vyžujú preovšetkým tihlo vetilu, ukzovtele zvihu perifére príslušestvo pripeveé k pohou. Pokiľ sú pri orží vyššie uveeých pomieok vetily sklové lhšie ež roky, oporučuje výrobc vykoť pre použitím výrobku oború revíziu. 2.9 Nklie s opmi Oblový mteriál rmtúry s po ich vyreí likviujú bežým spôsobom, pr. oovzím špecilizovej orgizácii k likviácii (teleso kovové iely - kovový op, obl + ostté ekovové iely - komuály op). Mximále ovoleé prcové pretlky [MP] 6 16 Teplot [ C] Mteriál PN EN-JL 100 (EN-GJL-0) EN-JS 10 (EN-GJS-00-1) Schém zostvei úplého typového čísl vetilov RV11 M, S XX XXX X XX XX XX / XXX - XXX XX Regulčý vetil 1. Vetil RV 11 Vetily z litiy 2. Ozčeie typu. Fukci Trojcestý regulčý vetil M Trojcestý reg. vetil pre elektrohyr. pohoy S Prírubové trojcesté zmiešvcie (rozelovcie). Preveeie 6 5. Mteriálové preveeie Sivá liti Tvár liti â 6. Prietoková chrkteristik LDMsplie 7. Kvs X Číslo stĺpc poľ tbuľky Kvs súčiiteľov. Meovitý tlk PN PN 6 (le sivá liti) 15 ž 0 06 PN PN (le tvár liti) C 9. Mximál teplot C 10. Meovitá svetlosť 15 ž XXX 11. Preveeie Normále Bezsilikóové SF Príkl objeávky: RV11 M 61 16/-0 Poho musí byť vyšpecifikový smostte poľ ktlógového listu. 5/6

6 1015 ADRESA VÝROBNÉHO ZÁVODU LDM, spol. s r.o. Litomyšlská Česká Třebová Česká republik tel.: fx: E-mil: VÝHRAÉ ZASTÚPENIE PRE SR LDM Brtislv s.r.o. Mierová Brtislv Sloveská republik tel.: , fx: E-mil: SERVISNÁ ORGANIZÁCIA LDM servis, spol. s r.o. Litomyšlská Česká Třebová Česká republik tel.: fx: E-mil: ĎALŠIE ZAHRANIČNÉ ZASTÚPENIA OOO "LDM Promrmtur Jubilejiy prospekt, om. 6, of Khimki Moscow Regio Russi tel.: fx: mobile: E-mil: LDM Bulgri OOD z. k. Mlost 1 bl. 2, floor 12, pp Sofi Bulgri tel.: fx: mobile: E-mil: TOO LDM Shkirov /1, kb Krg Kzkhst tel.: fx: mobile: E-mil: LDM Armture GmbH Wupperweg 21 D-5179 Lilr Deutschl tel.: fx: mobile: E-mil: LDM Polsk Sp. z o.o. ul. Moelrsk Ktowice Polsk tel.: fx: mobile: E-mil: LDM, spol. s r.o. si vyhrzuje právo zmeiť svoje výrobky špecifikácie bez precházjúceho upozorei. Výrobc poskytuje záručý j pozáručý servis. 6/6