NÁVOD NA OBSLUHU ATTACK. Plynový liatinový stacionárny kotol EKO, PLQ, KLQ, KLV, E, EZ, P. ATTACK, s.r.o. - 08/2010

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "NÁVOD NA OBSLUHU ATTACK. Plynový liatinový stacionárny kotol EKO, PLQ, KLQ, KLV, E, EZ, P. ATTACK, s.r.o. - 08/2010"

Prepis

1 SK NÁVOD NA OBSLUHU Plynový liatinový stacionárny kotol ATTACK, s.r.o. - 08/200 ATTACK EKO, PLQ, KLQ, KLV, E, EZ, P

2 Uvedenie kotla do prevádzky: ATTACK EKO, PLQ, KLQ, KLV, E, EZ, P o výkone 9, 2, 5, 20, 25, 0, 5, 40, 45, 49,9 kw. Zasunúť vidlicu prívodnej flexošnúry do zásuvky 20V/50Hz. Odskúšanie zásuvky vykonajte iným spotrebičom. Hlavný vypínač kotla musí byť v poloe vypnutý. 2. Pustiť plyn do kotla otvorením ručnéo uzáveru pred kotlom. Pri zaájení prevádzky po dlšej prestávke plynové potrubie riadne odvzdušniť. Vytlačiť vzduc plynom cez zapaľovací oráčik (EKO, PLQ, P).. Kotlový termostat nastaviť na maximálnu prevádzkovú teplotu. 4. Zapáliť zapaľovací oráčik podľa návodu, ktorý je umiestnený na vnútornej strane dvierok (podrobnejšie viď. návod, EKO, PLQ, P). 5. Zapnúť lavný vypínač kotla, kontrolka vypínača sa rozsvieti, dôjde k zapáleniu lavnéo oráka kotla. Kotlový termostat nastaviť spiatočne na požadovanú teplotu vykurovacej vody. 6. Pri krátkodobom odstavení stačí vypnúť lavný vypínač, pričom kotol ostáva v pootovostnom stave odstavený od elektrickéo prúdu. 7. Pri dlodobom odstavení(okrem vypnutia lavnéo vypínača) je potrebné pootočiť tlačítko plynovéo kombinovanéo ventilu do poloy v y p n u t é (viď.návod EKO, PLQ, P), uzatvoriť ručný plynový ventil pred kotlom a vytianuť flexošnúru zo zásuvky 20 V/50Hz. 8. V prípade výpadku elektrickej energie počas prevádzky kotla dôjde len k prerušeniu dodávky plynu do oráku, pričom zapaľovací oráčik orí aj naďalej(eko, PLQ, P). Pri obnovení dodávky elektrickej energie dôjde automaticky k zapáleniu orákov bez nutnosti zásau obsluy Pri modifikáciác PLQ a KLQ pri nadbytku výkonu je možnosť znížiť výkon prepnutím prepínača na čelnom paneli kotla. -Pri modifikáciác E a EZ sa výkon pri nadbytku zníži automaticky. 0. Všetky opravy v záručnej i pozáručnej dobe zverte zmluvnej servisnej organizácii výrobcu, ktorej najbližšie sídlo Vám poskytne výrobca. ATTACK, s.r.o. Vrútky 2

3 Obsa návodu 2. Uvedenie kotla do prevádzky 4. Úvod 4. Všeobecný popis 4. Účel použitia 5. Modifikácie 5. Podmienky inštalácie 6. Podmienky obsluy 7. Podmienky bezpečnosti 7. Podmienky pre dodržanie ekologickýc parametrov 7-8. Tecnický popis EKO, PLQ, KLV, KLQ, E, EZ, P 9-0. Rozmery EKO, PLQ, KLV, KLQ, E, EZ, P -Hlavné časti kotla. Pripojenie kotla na elektrickú sieť. Štart-uvedenie kotla do prevádzky 2. Stop-uvedenie kotla do kľudu 2. Doľad za prevádzky 2. Porucové prevádzkové stavy. Činnosti vykonávané pri poruce 4. Prerušovač ťau 4. Funkcia kotla 4. Regulácia výkonu 5. Po nastavení 5. Regulácia prevádzky 6. Značenie kotla 6. Náradné diely 6. Záruka, reklamácie 6. Servis 6. Údržba 6. Balenie, preprava, skladovanie 7. Príslušenstvo 7. Tecnické zmeny 7. Záver 8. Tecnické údaje 9. Zapojenie elektroinštalácie EKO, KLV 20. Zapojenie elektroinštalácie PLQ, KLQ 2. Zapojenie elektroinštalácie E, EZ 22. Poznámky 2. Záznam o spustení kotla a povinnýc servisnýc preliadkac

4 Úvod Vážený zákazník, ďakujeme Vám za dôveru, ktorú ste prejavili zakúpením nášo výrobku-teplovodnéo liatinovéo plynovéo kotla. Želáme Vám, aby kotol slúžil dlo a spoľalivo. Jedným z predpokladov spoľalivej a správnej funkcie kotla je aj jeo obslua a preto je potrebné, aby ste si pozorne prečítali tento návod na obsluu. Návod je zostavený tak, aby rešpektoval správnu funkciu kotla v sústave ústrednéo vykurovania.správna funkcia kotla je podmienená najmä: -voľbou správneo typu a výkonu kotla -bezcybným uvedením do prevádzky -citlivou obsluou -pravidelnou odbornou údržbou -spoľalivým servisom Všeobecný popis Najnovšia vyrábaná rada teplovodnýc plynovýc liatinovýc kotlov je ATTACK EKO, PLQ, KLQ, KLV, E, EZ, P. Tieto kotly vykazujú vysokú úroveň tecnickoekonomickýc parametrov, ktoré sú zrovnateľné s poprednými zaraničnými výrobkami. Vďaka progresívnemu riešeniu dosaujú pri vysokej účinnosti a životnosti veľmi nízke odnoty škodlivýc emisií v spalinác, čím výrazne šetria životné prostredie. Vo všetkýc modifikáciác je použitý automatický plynový ventil ktorý zaručuje spoľalivý, bezpečný a ospodárny cod pri minimálnej obslue. V kotloc sú tiež použité ovládacie a regulačné prvky od poprednýc európskyc výrobcov ako aj liatinové telesá ktoré dodávame v počte (2,,4,5,6,7 článkov). Plynové kotly ATTACK sú taktiež vybavené účinnými atmosférickými orákmi ktoré sú vyrobené z nerezovej ocele. Všetky stacionárne kotle ATTACK sú držiteľom certifikátu 05. Účel použitia Typová rada kotlov EKO, KLV je vyrábaná v pevnýc výkonoc 9, 2, 5, 20, 25, 0, 5, 40, 45, 49,9 kw. Rada P je vyrábaná v pevnýc výkonoc 9, 5, 25, 5,45,50 kw. Rada PLQ, KLQ je vyrábaná v regulovateľnýc výkonoc 6-9,2-5, 5-20, 8-25, 24-0, 28-5, 8-45, 42-49,9 kw. Rada E a EZ je vyrábaná v automaticky regulovateľnýc výkonoc 6-9, 0-8, 6-25, 25-5, 0-45 a -49,9kW. Sú určené pre ústredné alebo etážové vykurovanie rodinnýc domov a menšíc objektov, kde sa používa ako palivo zemný plyn. Z ľadiska použitia je kotol konštruovaný na prevádzku s vykurovacou vodou do max. ydrostatickéo pretlaku 0,4 MPa (4 bar), ktorá zodpovedá STN (nesmie byť v žiadnom prípade kyslá, tj. musí mať odnotu ph väčšiu ako 7 a má mať minimálnu uličitanovú tvrdosť) a pracovnej teplote do 90 C s pripojením na vykurovacie sústavy s núteným alebo samotiažnym (označenie S alebo P) obeom vykurovacej vody. Pre potrebu orevu teplej úžitkovej vody vyrábame stacionárne nepriamoorievané zásobníky TÚV v rovnakom designe ako liatinové kotle ATTACK. 4

5 Vyrábané modifikácie plynovýc liatinovýc kotlov Výber plynovéo kotla je nutné podriadiť požiadavkám projektu, lavne z ľadiska typu kotla veľkosti výkonu. Preto vyrábame kotly vo viacerýc nasledujúcic modifikáciac : ATTACK EKO - stacionárny liatinový kotol s večným plamienkom istený termočlánkom. ATTACK PLQ - stacionárny liatinový kotol s večným plamienkom istený termočlánkom s dvojstupňovou reguláciou výkonu ovládanou prepínačom na ovládacom paneli. ATTACK KLV - stacionárny liatinový kotol s elektronickým zapaľovaním, istený ionizačnou elektródou.funkcia kotla je podobná ako u kotlov s večným plamienkom s tým rozdielom, že k zapáleniu orákov dôjde elektronicky po zapnutí kotlovéo (prípadne izbovéo) termostatu. ATTACK KLQ - stacionárny liatinový kotol s elektronickým zapaľovaním, istený ionizačnou elektródou s dvojstupňovou reguláciou výkonu ovládanou prepínačom. Funkcia kotla je podobná ako u kotlov s večným plamienkom s tým rozdielom, že k zapáleniu orákov dôjde elektronicky po zapnutí kotlovéo (prípadne izbovéo) termostatu. AT TACK E - stacionárny liatinový kotol s elektronickým zapaľovaním, istený ionizačnou elektródou. Kotly sú navrnuté so systémom modulácie (skoková modulácia), čo je automaticky riadený precod medzi dvoma výkonovými stupňami kotla v rozsau 65-00%. A TTACK EZ - stacionárny liatinový kotol s elektronickým zapaľovaním, istený ionizačnou elektródou. Kotly sú navrnuté so systémom modulácie (plynulá modulácia), čo je automaticky riadený precod medzi dvoma výkonovými stupňami kotla v rozsau 65-00%.Kotly sú vybavené prídavnou reguláciou, ktorá po ocladení zásobníka pod teplotu 60 C samočinne prestaví trojcestný ventil a začne narievať zásobník TÚV. AT T A CK P - bezelektrický stacionárny liatinový kotol s večným plamienkom istený termočlánkom. a je určený len na samotiazny systém. Podmienky inštalácie nštalovať plynový kotol môže len organizácia, ktorá má oprávnenie vykonávať túto činnosť. Povinnosťou montážnej organizácie je vykonať pred inštaláciou kontrolu správnej voľby typu kotla vzľadom k funkčným vlastnostiam a požadovaným parametom.v kotli nie je nainštalovaná expanzná nádoba ani poistný ventil. Montáž musí byť prevedená v súlade s platnými normami a predpismy - viď ČSN EN 775, ČSN , ČSN a ČSN Na miestnosti, v ktorej je umiestnený kotol, sa musia dvere otvárať smerom von. Pre servisné práce musí byť kotol inštalovaný tak, aby pred ním zostal voľný priestor o pôdoryse najmenej x m a po obidvoc stranác kotla minimálne 0,4 m. Kotol nesmie byť namontovaný v miesnostiac, kde je prašnosť, vlkosť, agresívne prostredie, ktoré spôsobuje poškodenie a zanášanie orákovej a výmenníkovej časti. Kotol musí byť umiestnený na pevnom stavebnom podklade ( betonová podlaa,dlažba a iné ). Čistenie kotla sa musí prevádzať len sucým spôsobom (napr. vysávaním ) Miestnosť, v ktorej je kotol umiestnený, musí byť podľa ČSN prostredie obyčajné základné cránené pred mrazom s okolnou teplotou vzducu v rozsau +5 do +5 C s relatívnou vlkosťou do 80%. Spaľovací vzduc nesmie obsaovať alogenoulovodíky a pary agresivnýc látok, nesmie mať vlkosť a prašnosť. Veľkosť priestoru, v ktorom je kotol inštalovaný a spôsob jeo vetrania musí byť v súlade s ČSN EN 775 a TPG

6 Komínový odvod spalín musí mať priemer zodpovedajúci výkonu kotla a mal by byť odolný proti kondenzátu zo spalín, tzn. vyvložkovaný vodnými komínovými tvárnicami alebo nekorodujúcim materiálom. Takisto odťa spalín z kotla do komínovéo prieducu musí byť z materiálu, ktorý je odolný voči korózii a zotovený tak, že za orizontálnym prerušovačom ťau, ktorý je súčasťou kotla, musí byť pred zmenou smeru prúdenia spalín zvislá výška min.50 cm. Odťaové potrubia sa do seba napájajú tak, že orný sa zasunie vždy do spodnéo. K zamedzeniu tvorby tlakovýc zón okolo komína vplyvom vetra, ktoré môžu byť silnejšie ako ťa spalín, musí komín ústiť min.0,65m nad rebeňom šikmej strecy a min. m nad úrovňou plocej strecy popr. priebežnej atiky podľa ČSN Spôsobilosť komínovéo odvodu spalín pre napojenie plynovéo kotla a inštaláciu odťau spalín doporučujeme konzultovať s miestnym kominárom s následnou revíziou komína. Je nutné zabezpečiť prevádzku kotla v nekondezačnom režime, nakoľko by molo dôjsť k poškodeniu komína ak aj samotnéov kotla. Do prívodnéo plynovéo potrubia musí byť pred kotol namontovaný ručný uzáver plynu, ktorý nie je predmetom dodávky príslušenstva kotla. Uzáver plynu musí byť voľne prístupný. Napojenie kotla na vykurovaciu sústavu sa napája prostredníctvom závitovýc spojov "(nútený obe) alebo 6/4"(samotiaž S alebo P), napúšťanie sa vykoná cez napúšťací ventil, ktorý je pribalený ku kotlu. Tlakomer pre kontrolu príslušnéo pretlaku vo vykurovacej sústave je súčasťou plynovéo kotla spolu s teplomerom. Poľad zo zadnej časti kotla A C A B C Pripojenie stúpačka kúrenia "alebo 6/4 spiatočka kúrenia "alebo 6/4 zemný plyn B Podmienky obsluy Obslua kotla sa musí vykonávať v súlade s pokynmi uvedenými v tomto návode, ktorý je súčasťou dodávky kotla. Užívateľ nesmie na zariadení, okrem obslužnýc úkonov, vykonávať žiadne opravy, úpravy ani rozoberanie a čistenie vnútornýc častí kotla. Kotol môže obsluovať len dospelá osoba. Pri opustení domu v zime (napr. rekreácia) je potrebné zabezpečiť rovnocenný doľad zaučenou osobou. Ak rozí nebezpečie prístupu orľavýc (výbušnýc) plynov alebo pár (napr.pri lepení PVC a pod.) ku kotlu, kotol musí byť včas odstavený z prevádzky vrátane zapaľovacieo plamienka (EKO, PLQ, P). 6

7 Podmienky bezpečnosti Pri inštalácii kotla musí byť dodržaná bezpečnostná vzdialenosť jeo povrcu od orľavýc môt v závislosti na stupni orľavosti: - od môt orľavosti B, C, C2 200mm - od môt orľavosti C 400mm - od môt, ktorýc stupeň nie je odskúšaný podľa STN mm Príklady rozdelenia stavebnýc môt podľa stupňa orľavosti: - stupeň orľavosti A - neorľavé (tela, tvárnice, betón, keramické obkladačky, malta, omietka) - stupeň orľavosti B - veľmi ťažko orľavé (eraklit, lignos, dosky z čadičovej plste) - stupeň orľavosti C - ťažko orľavé (buk, dub, preglejka, werzalit, tvrdený papier) - s tupeň orľavosti C2 - stredne orľavé (drevo borovica, smrekodrevotrieska, solodur) - stupeň orľavosti C - ľako orľavé (drevovláknité dosky, polyuretan, PVC, molitan, polystyren) Ak je kotol umiestnený na podlae z orľavýc materiálov, táto musí byť zabezpečená neorľavou, tepelne izolačnou podložkou presaujúcou pôdorys kotla najmenej o 50 mm. Ako neorľavé a tepelne izolačné moty možno použiť tué látky stupňa orľavosti A. Na kotol a do vzdialenosti menšej ako 500 mm nesmú byť uložené predmety z orľavýc môt. Podmienky pre dodržanie ekologickýc parametrov Kotol je od výrobcu nastavený a odskúšaný na optimálny proces spaľovania vyovujúci ekologickým požiadavkám. Kotol je potrebné správne nainštalovať do sucéo a bezprašnéo prostredia bez možnosti sania cudzorodýc, agresívnyc látok a pár s dostatočným prívodom vzducu.prostredníctvom špecializovanýc organizácií venovať pozornosť odťau spalín. Vykonávať pravidelné ročné preliadky s prípadným čistením. Tecnický popis Prevedenie EKO, PLQ, KLV, KLQ, E, EZ, P : Kotlové teleso je zložené z liatinovýc článkov, v ktorýc je sústava vzájomne sa prekrývajúcic výmenníkovýc rebier, ktorými precádzajú spaliny do zberača a cez prerušovač ťau do komína. Na zadnej časti kotlovéo telesa vyúsťujú rúry so závitovým spojom " alebo 6/4 (S,P), pre napojenie na vykurovaciu sústavu. V ornej prednej časti sú v medenej jímke umiestnené avarijný termostat a čidlá kotlovéo termostatu a termomanometra. V zadnej spodnej časti je umiestnený napúšťací a vypúšťací ventil, v prednej ornej časti je umiestnený spätný ventil s čidlom tlakomeru. Samotné kotlové teleso je po obvode izolované izolačným materiálom, ktorý účinne zabraňuje nežiadúcemu prestupu tepla do okolia. 7

8 5 R R Čelná stena je naviac krytá ocranným poľadovým plecom, ktorý zároveň zlepšuje estetický vzľad kotla.prístup do spaľovacej komory je umožnený po demontáži skeletu kotla a prerušovača ťau. Po tejto demontáži je možné kontrolovať, prípadne čistiť výmenník.pri spätnej montáži je potrebné dbať na dôkladné utesnenie prerušovača ťau s kotlovým telesom. Funkcia prerušovača ťau je popísaná v samostatnej kapitole.v priestore pod výmenníkom sa nacádza spaľovacia komora s atmosferickými orákmi. Dno komory je zabezpečené miskou na zacytávanie kondenzátu. Miska je položená na podstavoc. Horáková zostava pozostávajúca z držiaka orákovýc trubíc s príslušenstvom a zapaľovacej sústavy je pricytená k spaľovacej komore na dvoc miestac. Rozdeľovač plynu je uzatvorený oceľový profil. Na orákovej dosky sú pricytené orákové trubice. Nad orákovými trubicami je ucytený zapaľovací oráčik spolu s termočlánkom (ionizačnou elektródou) a zapaľovacou elektródou v samostatnom držiaku. Malým otvorom nad držiakom zapaľovacej sústavy je možné vizuálne kontrolovať činnosť zapaľovacieo oráčika a úroveň spaľovania. Prístup k tejto časti je po odobratí čelnýc dvierok.za čelnými dvierkami krytu je na plynovej prípojke umiestnený elektromagnetický kombinovaný plynový ventil (ďalej len ventil), ktorý je jednou z lavnýc funkčnýc častí kotla.tento je od výrobcu nastavený na optimálnu kvalitu spaľovania a nedoporučuje sa akákoľvek manipulácia s ním. Z tooto dôvodu je regulačná skrutka zaistená farbou. Pod ventilom na rozdeľovači plynu je držiak,(eko, PLQ, P) na ktorom je umiestnený piezoelektrický zapaľovač slúžiaci ku zapáleniu zapaľovacieo oráčika. Nad ventilom v úrovni ornej rany čelnýc dvierok je pricytený krytý elektroinštalačný panel, na ktorom je umiestnená celá elektroinštalácia. Samotné kotlové teleso je opatrené základným vypaľovacím náterom. Vonkajší kryt je upravený práškovou farbou s tepelnou odolnosťou. Elektrický čelný panel kotlov EKO, PLQ, KLV, KLQ, E HV - lavný vypínač KT - kotlový termostat (-5) KT - kotlovy termostat PRODGY,,E" PR - prepínač režimu (iba PLQ, KLQ) ZD - združený termomanometer HV PR KT ZD o C 20 bar 0 2 Elektrický čelný panel kotla EZ HV - lavný vypínač KP - kotlový nastavovací potenciometer - prepínač zásobníka(ez) ZD - združený termomanometer TD - tlačítko deblokácie(ez) HV KP ZD o C 20 bar 0 2

9 R C TG V 4600C kol Vonkajšie rozmery kotla EKO, KLV, PLQ, KLQ,P Vonkajšie rozmery kotla v mm Výška Typ kotla kw Šírka Výška Hĺbka Šírka Hĺbka Hlavné časti kotla EKO, KLV, PLQ, KLQ,P Skrinka elektroinštalácie 0.Spiatočka ÚK 2.Hlavný vypínač.spätný ventil.prepínač výkonu 2.Horáky 4.Kotlový termostat.tepelná izolácia 5.Združený termomanometer 4.Kondenzná miska 6.Havarijný termostat + jimka 5.Prerušovač ťau 7.Spalinový termostat 6.Plastový panel 8.Liatinové teleso 7.Štítok plastovéo panelu 9.Stupačka ÚK 8.Spodný plast 9.Bočnica ľavá 20.Bočnica pravá 2.Vrcný kryt 22.Dvierka 2.Krycí plec 24.Zadný kryt-spodný 25.Zadný kryt-vrcný 26.Podstavce 9

10 R C TG V 4600C kol Vonkajšie rozmery kotla E, EZ Vonkajšie rozmery kotla v mm Výška Typ kotla kw Šírka Výška 845 Hĺbka 525 Šírka Hĺbka Hlavné časti kotla E, EZ Skrinka elektroinštalácie 2 Hlavný vypínač Prepínač zásobníka (EZ) Zapaľovacia elektronika 4.Prodigy(E) potenciomer(ez) 5.Združený termomanometer 6.Havarijný termostat + jimka 7.Spalinový termostat 8.Liatinové teleso 9.Stupačka ÚK 26 0.Spiatočka ÚK.Spätný ventil 2.Horáky.Tepelná izolácia 4.Kondenzná miska 5.Prerušovač ťau 6.Plastový panel 7.Štítok plastovéo panelu 8.Spodný plast 0 9.Bočnica ľavá 20.Bočnica pravá 2.Vrcný kryt 22.Dvierka 2.Krycí plec 24.Zadný kryt-spodný 25.Zadný kryt-vrcný 26.Podstavce

11 Pripojenie kotla na elektrickú sieť (neplatí pre kotly ATTACK P) Kotol sa pripája do zásuvky elektrickej siete 20V/50Hz umiestnenej blízko kotla pomocou poyblivéo prívodnéo kábla s vidlicou tak, že sieťová vidlica bude prístupná po inštalácii kotla v zmysle požiadaky ČSN EN Zásuvka musí vyovovať ocrane nulovaním, alebo zemnením a jej pripojenie musí byť podľa ČSN 280.Kotol a ostatné časti inštalácie je nutné uzemniť. nštaláciu zásuvky, pripojenie priestorovéo termostatu, obeovéo čerpadla a servis elektrickýc častí kotla môže vykonávať osoba s odbornou elektrotecnickou kvalifikáciou podľa vylášky č.78/2002 Zb. Elektrická časť kotla Celá elektroinštalácia je umiestnená na izolačnej podložke elektrickéo panela s potlačou. Na čelnom kryte je umiestnený lavný vypínač, prepínač výkonu(plq, KLQ),tlačítko deblokácie porucy(e,ez),ovládací gombík kotlovéo termostatu a termomanometer.pri prerušení dodávky el. prúdu sú vyradené z funkcie prístroje napájané prúdom o napätí 20V tzn., že ventil uzavrie prívod plynu do orákov. Plamienok zapaľovacieo oráčika (EKO, PLQ, P) stále orí, kotol zostáva v pootovostnom stave. Pri obnovení dodávky el.prúdu sa funkcia automaticky bez zásau obsluy obnoví.elektrická inštalácia je pripravená na dodatočné pripojenie priestorovéo termostatu, čerpadla a spínacíc kontaktov trojcestnéo ventilu. Priestorový termostat, prípadne spínacie kontakty trojcestnéo ventilu sa pripájajú po odstránení prepoja na svorke 7, 8 a obeové čerpadlo sa pripojuje na svorky, 4, 5.U kotla typu E sa priestorový termostat pripája na svorky 8,9 a obeové čerpadlo na svorky,2,. U kotla typu EZ sa pripája priestorový termostat na svorky 6,7, trojcestný ventil na svorky,4,5 a čerpadlo na svorky 2,,4. Pripojenie priestorovéo termostatu, obeovéo čerpadla a trojcestnéo ventilu môže vykonať len osoba s elektrotecnickou kvalifikáciou podľa vylášky č.78/2002 Zb. Štart - uvedenie do prevádzkovéo stavu.odobrať dvierka. 2. Zasunúť vidlicu flexošnúry do elektrickej siete, lavný vypínač je v poloe vypnutý.. Ručným uzáverom umiestneným na prívodnom potrubí pred kotlom otvoriť prívod plynu do kotla. 4.Otočným gombíkom kotlovéo termostatu nastaviť požadovanú teplotu výstupnej vody. 5.Otáčaním gombíka kotlovéo termostatu doprava (v smere poybu odinovýc ručičiek) sa teplota zvyšuje a doľava (proti poybu odinovýc ručičiek) sa znižuje 6. Stlačiť ovládacie tlačítko plynovéo kombinovanéo elektrickéo ventilu na doraz a držať cca.20 sek. Súčasne niekoľkokrát silne stlačiť tlačítko piezozapaľovača. Funkciu zapaľovacieo oráčika kontrolujeme priezorom.pozor v okolí priezoru može dôjsť k popálenie,preto sa nedotýkať olími rukami. Uvolniť tlačítko ventilu, plyn prúdi smerom do zapaľovacieo oráčika a plamienok orieva čidlo termočlánku. Ak plamienok zasol, je potrebné zapaľovací proces zopakovať (EKO, PLQ,P). U verzie KLQ, KLV, E a EZ dôjde k automatickému zapáleniu orákov po zapnutí l.vypínača a nastavení kotlovéo termostatu. 7. Zapnúť lavný vypínač do poloy zapnutý. Plyn prúdi do orákovej časti, kde dôjde k jeo zapáleniu. 8. Uzatvoriť čelné dvierka kotla. Upozornenie: Kotol ATTACK P je v prevedení bez elektrickej inštalácie.

12 Stop-uvedenie kotla do kľudu Pri krátkodobom odstavení: -vypnúť lavný vypínač, ventil sa stratou sieťovéo napätia uzatvorí, čím dôjde k prerušeniu dodávky plynu do kotla -plamienok zapaľovacieo oráčika orí naďalej, kotol je v pootovostnom stave(eko, PLQ, P) -do opätovnéo codu o spustíme v prípade potreby zapnutím lavnéo vypínača. -zabezpečiť rozvod kúrenia proti zamrznutiu Pri dlodobom odstavení: -odobrať dvierka kotla -vypnúť lavný vypínač, čím sa uzatvorí prívod plynu do orákov -ovádacie tlačítko ventilu pootočiť v smere šípky a pustiť, čím dôjde k uzatvoreniu prívodu plynu do zapaľovacieo oráčika a orákov(eko, PLQ, P) -vytianuť prívodnú šnúru zo zásuvky elektrickej siete -uzatvoriť ručný plynový uzáver umiestnený na prívodnom potrubí pred kotlom -uzatvoriť dvierka kotla -zabezpečiť rozvod kúrenia proti zamrznutiu (nemznúca zmes, vypustenie systému) Upozornenie: Kotol ATTACK P je v prevedení bez elektrickej inštalácie. Doľad za prevádzky Vlastný kotol je v prevádzke zabezpečený proti nebezpečným prevádzkovým stavom. Nemôže však zabrániť vzniku takýc porucovýc stavov, ktorýc príčina nie je obsianutá v mecanizme kotla.preto je potrebné, aby užívateľ po uvedení kotla do prevádzky vykonal za dni preliadku kotla a skontroloval: -či je sytém naplnený vodou a či voda zo systému neuniká -volnosť prívodu vonkajšieo vzducu - či nie je v okolí cítiť spaliny alebo plyn -či pri orení plynu nevzniká nadmerná lučnosť a nedokonalé spaľovanie, prejavujúce sa zmenou modrej farby plameňa Upozornenie: Zistené závady je potrebné nalásiť servisnému pracovníkovi, ktorý kotol uvádzal do prevádzky. V prípade úniku plynu je potrebné uzavrieť prívod plynu. Závady sa musia okamžite odstrániť. Porucové prevádzkové stavy, pri ktorýc dôjde automaticky k bezpečnostnému uzatvoreniu prívodu plynu do lavnéo a zapaľovacieo oráku. - ak dôjde k ocladeniu termočlánku-ionizačnej elektródy z dôvodu výpadku dodávky plynu,upcaním nečistotou,zasnutím vplyvom kondenzátu,zlým nastavením termočlánku voči zapaľovaciemu oráčiku - ak nastane poruca v okruu kotlovéo termostatu,následkom čoo dôjde k preriatiu vody v kotlovom telese V týcto prípadoc už nemôže dôjsť k automatickému obnoveniu codu kotla.nové uvedenie kotla do prevádzky je možné až po odbornom zistení a odstránení závady. 2

13 Činnosti vykonávané pri poruce: P. č. Prejav porucy Unikanie vody z netesnýc miest Unikanie plynu z netesnýc miest Zapaľovací oráčik zle orí resp. zasol pri prvom spustení Možná príčina porucy Kotol má nízky výkon a) malý tlak plynu b) nevodné lavné trysky Zapaľovací oráčik opakovane po zapálení zasína Odstránenie porucy a ) uvoľnený spoj a ) spoj dotianuť a )servis 2 a ) poškodený tesniaci 2 a 2) vymeniť tesniaci prvok prvok a ) poškodená liatina a ) poškodenú liatinu vymeniť a) uzavrieť prívod plynu b) zistenie miesta úniku plynu a odstránenie porucy a) malý tlak plynu a ) skrutkou doregulovať plamienok a 2) nastaviť tlak plynu a ) odvzdušniť a) vadný avarijný termostat b) vadný termočlánok c) vadný ventil prívodu plynu Porucu odstraňuje a) zákazník b) servis a ) servis a 2 a ) ) servis servis a) nastaviť tlak plynu a) servis a) vymeniť avarijný termostat b) vymeniť termočlánok c) vymeniť ventil a) servis b) servis c) servis 6. Teplá voda nejde do okruu kúrenia a) ako u porucy 5 b) zavzdušnený kotol, nízky tlak vody c) nefunkčný spätný ventil,čerpadlo d) vadný termostat a) ako u porucy 5 b) odvzdušniť, doplniťvodu c) vadné prvky vymeniť d) termostat vymeniť a) ako u porucy 5 b) zákazník c) servis d) servis 7. K o t o l n e z a p á l i lavné oráky ani p o z o p n u t í termostatu (KT a T) a) vadný plynový ventil b) aktivovaný reset n a spalinovom termostate a) vymeniť plynový ventil b) po skontrolovaní komínovéo telesa zatlačiť reset na spalinovom termostate a) servis b) servis

14 Prerušovač ťau do komína Je dôležitou súčasťou kotla. Pripája sa na odťa spalín s ustáleným ťaom v rozmedzí 2 až približne 200 Pa. Je odnímateľný kvôli dobrému prístupu pri servisnýc prácac. Pri spätnej montáži treba dbať na dobré utesnenie.rozmery a tvar prerušovača ťau sú presne stanovené výrobcom a nesmú byť z akýckoľvek dôvodov zmenené! Funkcia prerušovača ťau: -zaisťuje bezpečnosť a dokonalosť spaľovania -čiastočne eliminuje nadbytočný ťa komína, stabilizuje účinnosť kotla -ocraňuje kotol proti škodlivému náodnému pôsobeniu spätnéo ťau v komíne Spätný ťa môže nastať aj účinkom nesprávne navrnutéo odsávacieo ventilátora v byte alebo dome,čo je nebezpečné a neprípustné. -v prípade avarijnéo nasania odvodu spalín alebo prívodu vonkajšieo vzducu ku kotlu zabezpečuje na obmedzenú dobu dokonalosť spaľovania, avšak s tým, že sa spaliny vracajú z prerušovača ťau späť do priestoru kotolne. Funkcia spalinovéo termostatu (poistka protin spätnému ťau spalín) Spalinový termostat je určený pre prerušenie prevádzky kotla uzavretím prívodu plynu do kotla v prípade spätnéo ťau spalín. Spalinový termostat sa po ocladení čidla automaticky nespína, je nutné o odblokovať ručne, zatlačením červenéo, alebo čierneo tlačítka na termostate. Pri opakovanom zablokovaní prevádzky kotla je nutné privolať odborný servis. Spal.termostat nesmie byť beom prevádzky kotla žiadnym spôsobom vyradený z funkcie. Vadný spal. termostat môže byť naradený len originálnym spal.termostatom dodávaným výrobcom. Funkcia kotla Požadovaná teplota vody je udržovaná kotlovým termostatom, ktorý neď ako teplota vody dosiane nastavenú odnotu uzatvorí príslušnú elektrickú časť kombinovanéo ventilu. Tým sa preruší prívod plynu do orákov. Akonále teplota vody poklesne o niekoľko stupňov pod nastavenú teplotu ( pokles je daný spínacou diferenciou termostatu), termostat obnoví dodávku prúdu a dôjde k zapáleniu lavnýc orákov. Kontrola plameňa je zaistená automaticky.pri zmene podmienok orenia (veľký pokles tlaku plynu, prerušenie dodávky plynu alebo prerušenie orenia ) ventil uzavrie prívod plynu do orákov.proti preriatiu pri prípadnej poruce kotlovéo termostatu alebo ventilu je kotol zabezpečený avarijným termostatom. Regulácia výkonu Kotol je vybavený základnými regulačnými a kontrolnými prvkami, ktoré umožňujú jednostupňovú (EKO, KLV),dvojstupňovú (PLQ, KLQ) a automaticky riadenú (E, EZ) reguláciu výkonu. Nastavovať a kontrolovať reguláciu kotla môže len odborný servisný pracovník. 4

15 Po nastavení Najjednoducšia regulácia je správne nastavenie prevádzkovéo termostatu v závislosti na vonkajšej teplote podľa uvedenýc informatívnyc odnôt, ktoré si musí užívateľ pri prevádzke upresniť podľa vlastnej skúsenosti, podľa rôznyc možností dimenzovania zdroja, vykurovacíc telies, stavebnéo prevedenia a pod. Kotol pracuje podľa nastavenéo režimu tak, že pri dosianutí požadovanej teploty vykurovacej vody plameň na orákoc zasne, zostane orieť len zapaľovací orák,(eko, PLQ, P) pri ocladení sa potom automaticky zapáli. Pri tomto spôsobe regulácie lavne v precodnýc obdobiac vykurovacej sezóny pri nízkyc teplotác vykurovacej vody docádza k častému cyklovaniu kotla (zapínanievypínanie) z dôvodu prebytku výkonu. Takýto prevádzkový režim kotlu neprospieva a zvyšuje priemernú spotrebu plynu, preto doporučujeme v týcto obdobiac u modifikácií PLQ, KLQ využívať zníženie výkonu, čo následne zvyšuje životnosť kotla a znižuje priemernú spotrebu plynu neplytvaním nadbytočnéo výkonu.u modifikáciác E a EZ sa výkon znižuje automaticky. Regulácia prevádzky Ďalšou možnosťou je použitie nadstavbovej regulácie, ktorá však nie je predmetom dodávky kotla. Pri jej zriadení je potrebné dodržať požiadavky projektanta. Je možné použiť regulátory a priestorové termostaty podľa priestorovej teploty vo zvolenej referenčnej miestnosti alebo ekviternú reguláciu vykurovacej vody. Pre regulovanie podľa priestorovej teploty je k dispozícii celá škála priestorovýc termostatov domácej aj zaraničnej výroby od jednoducýc až po programovateľné s denným alebo týždenným cyklom. V tomto prípade je teplota vykurovacej vody stála a udržuje kotol v dlšíc prevádzkovýc režimoc. Preto výrobca kotla doporučuje inštalovať zmiešavač ako základný prvok regulácie prevádzky, ktorá je vykonávaná zmiešavaním teplej kotlovej vody a spiatočnej vody vo vykurovacom systéme. Zmiešaním kotlovej a spiatočnej vody v určitom pomere v zmiešavači je pripravená nábeová voda do vykurovacieo systému o takej teplote, ktorá je potrebná vzľadom ku momentálnym podmienkam a vykurovaný objekt dostáva len potrebné množstvo tepla, ktoré potrebuje. Súčasťou funkčnéo celku je mimo zmiešavača tiež servopoon a elektronický regulátor zaisťujúci vlastnú regulačnú úlou.zmiešavač je možné použiť aj samostatne bez automatickej regulácie servopoonom. V tomto prípade však musí byť ručne nastavovaný na určitý bod stupnice podľa predpokladanýc zmien teplôt a podľa úvay obsluy. Vodný typ a veľkosť navruje projektant ako súčasť komplexnéo riešenia nadstavbovej regulácie zaisťujúcej bezobslužný cod. 5

16 Značenie kotla Značenie kotla zarňuje úplnú identifikáciu a je vykonané formou samolepiaceo výrobnéo štítku, ktorý je umiestnený na zadnom krycom plecu kotla. Stručný súrn pokynov a informácií k obslue obsauje samolepiaci štítok na vnútornej strane dvierok kotla. Náradné diely Výrobca vedie jednotlivé časti kotla ako náradné diely, ktoré poskytuje na záručný a pozáručný servis len zmluvným partnerom na základe objednávky alebo reklamácie. Záruka, reklamácia Presné znenie záruky, záručnýc podmienok a pokynov ku reklamácii obsauje záručný list. V prípade reklamácie je potrebné riadiť sa pokynom na záručnom liste. Opravy v záručnej dobe sa vykonávajú prostredníctvom zmluvnýc servisov. P o z o r! V zmysle rešpektovania záručnýc podmienok výrobca nepovoľuje v dobe záruky vykonávať akékoľvek opravy inou ako zmluvnou servisnou organizáciou pri dodržaní podmienok vybavovania záručnýc opráv. Servis Raz do roka, najlepšie pred začiatkom vykurovacej sezóny, alebo v prípade potreby aj častejšie,je potrebné necať kotol preliadnuť a nastaviť zmluvnou servisnou organizáciou. Táto preliadka nie je súčasťou záruky. Po skončení záručnej doby výrobca doporučuje užívateľom zásay do kotla za účelom opráv vykonávať iba zmluvným servisným partnerom. Činnosť užívateľa kotla v pozáručnej dobe je vymedzená len činnosťou opísanou v časti "Ú d r ž b a"! Údržba Užívateľ zaučený pre obsluu kotla vykonáva len základnú údržbu spojenú s odstraňovaním nečistôt a pracu podľa čistoty okolia a vzducu. Pri prevádzke kotla môže docádzať k zanášaniu orákovýc častí kotlovéo telesa pracom a nečistotami.prečistenie kotla spočíva v odmontování a prečistení orákovej zostavy vzducom, ako aj vo vyčistení kotlovéo telesa na spalinovej časti a to bud vzducom alebo tlakom vody. Čistenie kotla a akékoľvek iné opravy môže vykonávať len pracovník vyškolený servisnou organizáciou podľa pokynov výrobcu. Balenie, preprava, skladovanie Kotol sa prepravuje vo zvislej poloe pripevnený (priskrutkovaný) na drevenej palete, ktorá sa pri montáži kotla demontuje. V žiadnom prípade nesmie slúžiť ako podstavec kotla. Z ľadiska možnéo poškodenia pri manipulácii a preprave je kotol cránený kartónovým obalom. Balenie je istené granoflexovou páskou. Skladovať sa musia v neagresívnom priestore s teplotou +5 až +50 C a relatívnej vlkosti vzducu do 75% bez prítomnosti organickýc pár, plynov a prašnosti. 6

17 Príslušenstvo kotla dokumentácia Kotol ATTACK EKO, PLQ, KLQ, KLV, E, EZ, P sa dodáva kompletne zmontovaný a funkčne odskúšaný. Súčasťou dodávky je nasledujúca dokumentácia: - návod na obsluu s dokladom o preskúšaní kotla na zadnej strane návodu - záručný list, zoznam zmluvnýc partnerov Tecnické zmeny Výrobca si vyradzuje právo úprav výrobku vyplývajúcic z inovačnýc alebo tecnologickýc zmien. Takéto zmeny nemusia byť v návode vždy uvedené. Záver Výrobca Vám doporučuje všetku spotrebiteľskú dokumentáciu dôkladne preštudovať a uscovať ako zdroj informácií a pokynov týkajúcic sa činností s prevádzkou vykurovacieo systému. Ak sa budete riadiť radami z návodu využijete všetky prednosti kotla, vynete sa rôznym porucám a zbytočným reklamáciám. Odmenou Vám budú príjemné cvíle a spokojnosť s vynaloženými investíciami. Zariadenie spotrebiča podľa STN Kategória kotla je 2H. Prevedenie kotla je B BS. Pripojovací pretlak zemný plyn G 20 je 20 mbar. Nastavenie modulačnej elektroniky na kotol EZ.Trimre P-CH. CAPACTY -nastavenie max. výkonu kotla do kúrenia P2-NG. CAPACTY-nastavenie štartovacieo výkonu (0s. po zapalení) 2. Jumpery JP-zemný plyn - spojený JP2-anticyklačný časovač - 60 sekund 2-20 sekund - 80 sekund JP-spojený (nedoporučuje sa rospájať ) 7

18 Tecnické údaje Typ kotla ATTACK Jednotka Menovitý výkon EKO, KLV, P Menovitý príkon EKO, KLV, P kw ,9 kw 9,9,2 6, ,5 8, ,5 55 Počet článkov ks Regulovatelný výkon PLQ, KLQ ,9 Modulovateľný výkon E, EZ kw ,9 Regulovatelný príkon PLQ, KLQ 5,5-9, ,2-6,5 6,5-22 9,8-24,5 26,4-0,8-8, ,8-49,5 46,2-55 kw Modulovateľný príkon E, EZ 5,5-9, , ,6-24, ,5-8, ,5 6,-55 Tlak plynu pred kotlom mbar 20 Priemer trysiek EKO PLQ KLV KLQ P Tlak na trysky E EZ EKO PLQ KLV KLQ P Spotreba paliva pri max. výkone E EZ EKO PLQ KLV KLQ P Spotreba paliva pri min. výkone E EZ Palivo mm kpa m / m / 2,5 2,5 2,5 2,7 2,5 2,7 2,7 2,5 2,7 2,5 0,8-,4 0,95 0,8-,4 0,7-,05 0,5-,4 0,8-,2 0,8-,5 -,5 0,7-,5,5 0,85-,5 0,85-,25 0,5-,5 0,65-,5 0,6-,5 0,6-,25,06,4,76 2,5 2,94,5 4,2 4,7 5, 5,85,06 2, 2,94 4,2 5, 5,85 0,88,4,76 2, 2,82, 4,4 4, ,88,7,88 2,94,5,8 Zemný plyn,,g 20" Pripojenie zemnéo plynu Priemer odťau spalín Objem liat. telesa Max. tlak v kúrení DN mm l bar 5 (prevlečná matica /4") ,8 6,8 9,8 22,8 PMS = 4 Pripojenie kúrenia Nútený obe/samotiaž (S,P) G " / 6/4" Hmotnosť kotla kg Elektrické napájanie Stupeň krytia Teplota kúrenárskej vody Účinnosť Hmotnostný prietok spalín Elektrický príkon V/Hz P C % g/s W 20/ / 0-90 ( P ) 90 4,4 20,5 28,9 7,2 5 8

19 Zapojenie elektroinštalácie EKO ST TK V C F POZOR: -TP prípadne aj TV pripojíme na svorky č.7a8. Odstrániť prepoj! U N 2 U2 N čerpadlo U2 U T P N 0 U PE 2 PREPOJ POPS: A -automatika V 4600C V -lavný vypínač TK-termostat kotlový TP -termostat priestorový OČ-obeové čerpadlo C -odrušovací kondenzátor Zapojenie elektroinštalácie KLV ST A OČ s TP TV TK HT V o 220 V, 50 Hz ST - spalinový termostat s resetom TV - trojcestný ventil Honeywell VC46 O - oranžový vodič TV S - sivý vodič TV U N 2 U2 N čerpadlo U2 U T P C N U 0 F PE 2 POZOR: -TP prípadne aj TV pripojíme na svorky č.7a8. Odstrániť prepoj! A OČ s PREPOJ TP o 220 V, 50 Hz POPS: A -automatika VK 400C V -lavný vypínač TK-termostat kotlový TP -termostat priestorový OČ-obeové čerpadlo C -odrušovací kondenzátor TV 9 HT-avarijný termostat s resetom ST - spalinový termostat s resetom TV - trojcestný ventil Honeywell VC46 O - oranžový vodič TV S - sivý vodič TV

20 Zapojenie elektroinštalácie PLQ ST TK V PR POZOR: U N 2 U2 N čerpadlo U2 U T P C N U 0 F PE 2 -TP prípadne aj TV pripojíme na svorky č.7a8. Odstrániť prepoj! PREPOJ POPS: A A OČ A - automatika V 4600Q TP - termostat priestorový C - odrušovací kondenzátor A- dvojstupňový regulátor automatiky TP TV Zapojenie elektroinštalácie KLQ s o 220 V, 50 Hz V - lavn ý vypínač TK- termostat kotlový OČ- obeové čerpadlo P R- prepínač výkonu ST - spalinový termostat s resetom TV - trojcestný ventil Honeywell VC46 O - oranžový vodič TV S - sivý vodič TV ST U N 2 TK HT V PR U2 N čerpadlo U2 U T P N 0 C U F PE 2 POZOR: -TP prípadne aj TV pripojíme na svorky č.7a8. Odstrániť prepoj! PREPOJ A A POPS: OČ A -automatika V 400Q TP-termostat priestorový C -odrušovací kondenzátor A-dvojstupňový regulátor automatiky s TP TV o V, 50 Hz V -lavný vypínač TK-termostat kotlový OČ-obeové čerpadlo PR -prepínač výkonu HT-avarijný termosta s resetomt ST - spalinový termostat s resetom TV - trojcestný ventil Honeywell VC46 O - oranžový vodič TV S - sivý vodič TV

21 Zapojenie elektroinštalácie EZ Kotlový termostat potenciometer Sieťový vypínač L SVORKOVNCA J4 m m m Konektor modulátoru t Sonda zásobníka Sonda vykurovania m t m J J5 r J2 r J m R - 0kom m m Filter č č 2 4 m m leto / zima Zemnenie riadiacej z/ž automatiky F z/ž m z/ž m m č 5 PE 4 L N z/ž m M Čerpadlo -cest.ventil L N Sieťový prívod m z/z Svorkovnica elektroniky plynovéo ventilu Spalinový termostat s resetom Havarijný termostat s resetom č č Priestorový termostat Poznámka: v prípade že nebude pripojený zásobník TÚV je nutné odstrániť sondu zásobníka a naradiť ju prepojom! Zapojenie elektroinštalácie E ST TK HT V U N 2 U2 N čerpadlo U2 U T P C N U 0 F PE 2 POZOR: -TP prípadne aj TV pripojíme na svorky č.7a8. Odstrániť prepoj! PREPOJ A A POPS: OČ A -automatika V 400Q TP-termostat priestorový C -odrušovací kondenzátor A-dvojstupňový regulátor automatiky s TP TV o V, 50 Hz V -lavný vypínač TK-termostat kotlový PRODGY OČ-obeové čerpadlo PR -prepínač výkonu HT-avarijný termosta s resetomt ST - spalinový termostat s resetom TV - trojcestný ventil Honeywell VC46 O - oranžový vodič TV S - sivý vodič TV

22 Poznámky: 22

23 Táto strana slúži na potvrdenie servisnýc preliadok a zostáva zákazníkovi!!! ZÁZNAM O SPUSTENÍ KOTLA DO PREVÁDZKY Výrobné číslo... Dátum spustenia... Servisná organizácia:... Pečiatka,podpis Údaje o zákazníkovi: ( čitateľne ) Meno a priezvisko:... Ulica:... PSČ, mesto:... Tel.:... Povinná servisná preliadka po. roku prevádzky Dátum :... Pečiatka, podpis serv.organ. :... Povinná servisná preliadka po 2. roku prevádzky Dátum :... Pečiatka, podpis serv.organ. :... Povinná servisná preliadka po. roku prevádzky Dátum :... Pečiatka, podpis serv.organ. :... Povinná servisná preliadka po 4. roku prevádzky Dátum :... Pečiatka, podpis serv.organ. :... Povinná servisná preliadka po 5. roku prevádzky Dátum :... Pečiatka, podpis serv.organ. :...

24 Výrobca ATTACK s.r.o. si vyradzuje právo tecnickýc zmien výrobkov bez predcádzajúceo upozornenia. Výrobca: ATTACK, s.r.o. Dielenská Kružná Vrútky SLOVAKA Tel: Fax: Web: ATTACK, s.r.o. producer reserves te rigt to cange tecnical parameters and dimensions of boilers witout previous warning. Der Hersteller ATTACK, s.r.o. beält sic das Rect der tecniscen Veräderungen an Produkten one eine vorige Warnung. Изготовитель АТТАСК оставляет за собой право изменения технических параметров и размеров котла без предыдующего предупреждения. Le producteur ATTACK Sŕrl. réserve le droit des modifications tecniques sans l'avertissement précédent. Productor ATTACK, s.r.o. reserva el dereco de cambios técnicos sin advertencia anterior.