LOS HECHOS 1:1 1 LOS HECHOS 1:4 LOS HECHOS. Nacaje necá, Jesucristo huacára'acarena, la'acá yucuna marí:

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "LOS HECHOS 1:1 1 LOS HECHOS 1:4 LOS HECHOS. Nacaje necá, Jesucristo huacára'acarena, la'acá yucuna marí:"

Prepis

1 LOS HECHOS 1:1 1 LOS HECHOS 1:4 LOS HECHOS Nacaje necá, Jesucristo huacára'acarena, la'acá yucuna marí: 1 Nuteló Teófilo, apú huacajé nuhuacára'a pijló papera. Richu nu'umá pijló Jesucristo yucuna. Nacaje rila'ajícare, nacaje rehuíña'atajicare nacú, caje yucuna nu'umá pijló i'imacá. Pajimato nu'umacá riyucuna pijló. Riqueño'ocá eja'ahuá chu i'imacana aú nuqueño'ó riyucuna i'imacana pijló. 2 Richuhuaja nu'ujnatá ricá rácho'oco maáreya je'echú chojé ejená. Rejená nu'umá riyucuna. Jesús i'imacá marí eja'ahuá chu huacajé, ri'ihuapá rijluhua ina'uqué ajopana e'iyayá. Ri'ihuapá necá rijluhua, ne'emacáloje rihuacára'acarena penaje. Rácho'oco je'echú chojé yámona rehuíña'ata necá naca nala'ajícare nacú. Tupana Pechu quemacá rijló que caja rimacá najló. 3 Nenoca Jesucristo huacajé rijña'á chapú caje yajhué panacu i'imacá. Ritaca'acá ejomi rimacápo'o piño rapumí chuhuá. Ejomi ri'ijná ra'apiyatéjena chaje. Cajrú rila'acá ne'iyohuá nacaje, nahue'epícaloje cajmuni ri'imacá raú penaje. Pulapé namaca ri'imacá. Ri'imá najhua'até iyamá ina'uqué le'ejé que cala rimacápo'oco ejomi. Méqueca Tupana huacára'aca iná la'acá nacaje, nacú ripura'ó najhua'até rihuacajé. Jesús quemari najló: Nuhuacára'aje ijló Tupana Pechu. Riyucuna marí: 4 Ejo'ocaja Jesucristo i'imacá ra'apiyatéjena hua'até huacajé rimá najló marí que: Jácho'oniyo marí pajimila Jerusalén eyá. Ihuata maare. Nora'apá huacára'ajica ijló ricá rimacare nacú,

2 LOS HECHOS 1:5 2 LOS HECHOS 1:10 quetana ihuátaca maare. Caja nu'umá riyucuna ijló i'imacá que rimacá najló. 5 E rimá piño najló: Juanmi chu la'aqueri bautizar ina'uqué juni aú. Eyá nucá a'ajeri ijló Tupana Pechu meque cala i'imajemi. Marí que nula'ajica bautizar ina'uqué que rimacá najló. Jesús jácho'oco je'echú chojé yucuna marí: 6 E caja nahuacó piño Jesús hua'até yenuri i'ihuátaje. E nemá rijló: Hue'emacana, chuhua chi pa'ajica pajluhuaja Israelmi chu laquénami naquiyana hue'emacana penaje, hue'emacana i'imacáloje júpimi ri'imacá que caja penaje? que nemacá rijló. 7 E Jesús quemari najló: Re Nora'apá pechu nacuja calé ricá. Uncá rimalaje ina'uquejlo méquechamica ri'imajica. Uncá rinacu quemacana i'imalaje ijló marí quéchami ri'imajica. 8 Eyá marí que ri'imajica ijló: Nucá a'ajeri ijló Tupana Pechu. Caphí ipechu i'imajica raú. Quéchami i'imajica nuyucuna ajopánajlo, ajopánajlo que. Jerusalén ehuá i'imacáñojlo i'imajé nuyucuna. Icá ja'apájeño piyuque Judea te'eré nacuhuá, piyuque Samaria te'eré nacuhuá hua'ató, nuyucuna i'imacana nacú. Ya'ajnajo huani i'ijnajeño nuyucuna i'imajé ajopánajlo, ajopánajlo que que rimacá najló. 9 Marí queja calé rimacá najló riyámona caja penaje. Ejéchami rácho'oñaca necá je'echú chojé. Nayacá'anoja richaje rácho'oñaca necá. Rácho'o ají que yenoje je'echú chojé. Juni suhuáca'ala e'iyajé ricapichó. Ricá pumí chiyó uncá namala ricá piño. 10 Nayacá'o rápumi chu ají que je'echú chojé. Hua'ató que iyamá ina'uqué ya'atacó najló. Tupana hua'atéjena, je'echú chiyájena, ne'emacá.

3 LOS HECHOS 1:11 3 LOS HECHOS 1:18 Nalapa'ó nahua'á. Jaré nojé na'arumacá i'imacá. 11 E nemá najló: Galilea eyájena, Naje ilapa'ó maare, je'echú chojé yacá'acano nacú? Ilé Jesús jácho'oñachari icá je'echú chojé, ricá huaícha piño majó. Amíchaca rácho'oco, que caja rihuitúca'ajica piño majó que nemacá najló. Júdasmi chu apumí chojé na'acá Matías yucuna marí: 12 E caja nahuitúca'a yenuri i'ihuátaya. Olivos na'acá yenuri ií. Jerusalén ahua'á ricá. Iyajmela eja'ahuá e'iyohuá quetana júcaca ricá Jerusalén ahua'ayá. Nahuitúca'a ri'ihuátaya. Reyá napa'ó ají que Jerusalén ejo. 13 Iphaño pajimila e'iyajé. Apú quemari najló i'imacá, nayurícaloje najhua'até penaje. Riñacaré chojé nephá. E nácho'o yenoje ucapú chojé. Marí quele nanaquiyana i'imacá: Pedro, Santiago, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, apú Santiago. Rara'apá ií i'imari Alfeo. Apú ií i'imari Simón, cananista naquiyana ri'imacá. Judas apú, Judas e'ehué Santiago. Marí quele nanaquiyana i'imacá. 14 Yenoje ucapú chojé nahuacó, napura'acóloje Tupana hua'até penaje. Re caja ajopana jahuacaño najhua'até. Jesús merénami, ralomi, ajopana inaana, quele jahuacaño caja rejé najhua'até. 15 E caja apú huacajé piño nahuacó. Ciento veinte quele ca'ajná ne'emacá piyuqueja re. E Pedro tára'aro, rimá Jesús ja'apiyá jema'ajéñojlo marí que: 16 Nojena, Tupana Pechu i'imari Júdasmi chu yucuna Davidmi chujlo i'imacá. Riyucuna rilana'á papera chojé i'imacá. Tupana puráca'alo lana'aquéjami naquiyana ricá. Rimacá rinacu que Júdasmi chu la'acá i'imacá. Rihuá'a Jesús pinana Jesús i'imacá ejo, ra'acáloje najló ricá penaje. 17 Huajhuáque'e ri'imacá. Huala'ajica nacaje que caja rila'ajícano nacaje huajhua'até i'imajica. 18 Na'á

4 LOS HECHOS 1:19 4 LOS HECHOS 1:23 rijló liñeru, rila'acáloje pu'uhuaré raú rijluhua penaje. Chapú rila'acá ejomi ripa'atá najló naliñérutemi. Uncá rihuátala rejéchami ricá. Riliñérutemi aú nahuarúhua'a te'erí, nasa'acáloje támijimina re'iyajé penaje. Júdasmi chu pa'ataca najló naliñérutemi ejomi rinó ricó marí que: Cajrú te'erí mata'acá lupucuya racúhua'ata ricó panúru'upiya. Ricachicha aú ripapi mata'arí ra'apiyá. Aú ra'ó ají que pe'ehuato cahuacaje. Caja ripajára'o re'iyajó. Piyuque ri'ijñepichimi hua'ató jeño'otaro majó re'iyayá. Marí que rinoca ricó i'imacá. 19 Jerusalén eyájena jema'acá aú riyucuna na'á ilé te'erí ií Acéldama. Marí que Acéldama quemacana napura'acó chu: Jirá pucunami ricá que. 20 Marí que Tupana puráca'alo lana'aquéjami Salmos quemacá rinacu: Riñacaremi yuréjero maminariru que. Meñaru richu i'imajica. Apú yuréjero rapumí chojé risápaca'alami nacú sapajeri, que Tupana puráca'alo lana'aquéjami quemacá rinacu. 21 Pedro quemari piño najló: Re maare huajhua'até huajhuáque'ena, hua'acáloje pajluhuaja nanaquiyana Júdasmi chu apumí chojé penaje. Capinaca ne'emacá huahua'á Jesús i'imacá huajhua'até huacajé. 22 Juanmi chu la'acá bautizar Jesucristo huacajé naqueño'ó huajhua'até i'imacana. Chuhuata hua'ajica pajluhuaja nanaquiyana, ri'imacáloje Jesucristo yucuna ajopana, ajopánajlo que huajhua'até penaje. Ra'apátacaloje rimacápo'oco yucuna ajopana, ajopánajlo que penaje hua'ajé ricá. Amari Jesucristo, rimacápo'oco ejomi penájemi, ricá hua'ajé rapumí chojé que Pedro quemacá najló i'imacá. 23 Raú nahuá'a ne'iyayá iyamá. Apú ií i'imari Matías. Apú ií i'imari José Justo (apú rií i'imari caja Barsabás).

5 LOS HECHOS 1:24 5 LOS HECHOS 2:4 Quele iyamá nahuá'a ne'iyayá. 24 Rejomi napura'ó Tupana hua'até. Marí que nemacá rijló: Hue'emacana, pu'uhuacá pijló piyuqueja ina'uqué pechu. Chuhuaca pimá huajló mecajeca pihuata huajhuáque'ehue penaje. 25 Jesucristo huacára'acarena huecá. Huajhua'até risapaje Júdasmi chu apumí chojé. Pu'uhuaré rila'acá aú rácho'o richiyá i'imacá. Ri'ijná chapú caje yajhué amáquelana pucuna chojé. Pu'uhuaré la'ajéñojloja calé ricá pucunaji que nemacá Tupánajlo. 26 Ejomi naca'á nacaje jítami lana'aquéjami nacuri, namácaloje mecajeca yurico najhua'até penaje. E ra'ó Matíasjlo. Marí caje aú na'á Matías Jesucristo huacára'acarena huáque'ehue penaje. Rijhua'até ne'emá piño iyamá iphata ji'imaje nacojé quele. 2 Tupana Pechu ja'acó Jesucristo ja'apiyá jema'ajeño e'iyajé yucuna marí: 1 E caja nale'ejé fiesta iphari rená chojé najló. Pentecostés rií. Rihuacajé Jesucristo ja'apiyá jema'ajeño jahuacaño piño pají chojé. 2 E mana'í chiyó nema'acá cajrú huani mejeji queñótaco je'echú chiyá. Ehuá nema'acá rimejé huitúca'aca majó je'echú chiyá. Ehuá puhua'ajné huani rimejé ja'acó majó. Carená mejé que rimejé i'imacá juuu que. Ehuá rimejé ja'acó nañacaré chojé, piyuqueja. Ucapú ne'emacare chu chojé hua'ató rimejé ja'aró. 3 Rejéchami namaca quera'atani ya'atacó najló. Ina'uqué lená lé'epequeno namaca ricá. Ejomi ritamáca'ato nehuíla'aru chaje. Apú huíla'aru chaje, apú huíla'aru chaje que ritamáca'ataco. 4 Ejéchami Tupana Pechu ja'acó ne'iyajé. Raú naqueño'ó me'echuje puráca'aloji chu pura'acano. Uncá nema'alare chu napura'ó. Tupana Pechu huacára'aca que napura'acó.

6 LOS HECHOS 2:5 6 LOS HECHOS 2:13 5 Rihuacajé íqui'iruna judíona i'imaño Jerusalén e. Cajrú péchuruna Tupana nacú ne'emacá. Ñaquele ne'ejná rejo i'imacá. Ajopana te'eré eyájena, ajopana te'eré eyájena que ne'emacá. 6 E cajrú nema'acá namejé a'ajnare que, hueru, hueru, hueru que. Aú ne'ejná rejo yacá'ajo. Jahuacaño nachaje cajrú. Nema'á napura'acó napura'acó chu. Aú nemá: Meque piyuque huani! Piyuqueja necá jema'añó pajluhuano pajluhuano queja napura'acó napura'acó chu. Napura'acó nate'eré ehuá que caja napura'acó i'imacá. 7 Aú napechu i'imá nanacu: Meque necá, cajona? E nemá pajlocaca: Galilea eyájena necá piyuqueja. Huapura'acó pajno'oró paliyácaca. 8 E'iyonaja piyuque huecá jema'añó napura'acó huapura'acó chu. Huapura'acó huate'eré nacú que caja napura'acó. Meque chi ricá? 9 Re Partia eyájena maare. Re caja Media eyájena, Elam eyájena, Mesopotamia eyájena, Judea eyájena, Capadocia eyájena, Ponto eyájena, Asia eyájena, 10 Frigia eyájena, Panfilia eyájena, Egipto eyájena, ajopana Africa eyájena, Cirene eyájena necá. Re caja Roma eyájena maare hue'iyá, maárohua nañacaré. Ne'iyajena judíona necá. Eyá ajopana uncá judíona calé necá, e'iyonaja calé napuráca'alo ja'apiyá necá najhua'até. 11 Re caja maare Creta eyájena, Arabia eyájena. E'iyonaja piyuqueja huecá jema'añó méqueca nemacá huajló. Nacaje palani huani Tupana la'acare yucuna ne'emá huajló. Huapura'acó chu huánija huema'á riyucuna que nemacá pajlocaca. 12 Marí caje aú cajrú huani ne'ejnataca napéchuhua rinacu. Nemá pajlocaca: Meque la'ajé chi nema'acá huapura'acó? Huemi'ichá napura'acó richu. 13 Ajopana la'añó ne'echajnó necá. Nemá nanacu: Mahuirúque'echana ta necá.

7 LOS HECHOS 2:14 7 LOS HECHOS 2:19 Pedro i'imacá riyucuna najló yucuna marí: 14 E caja Pedro tára'aro. Ñaqué caja ajopana Jesucristo huacára'acarena tára'aco rijhua'até. Pajluhua iphata ji'imaji nacojé quele ne'emacá, tára'año Pedro hua'até. Caphí Pedro quemacá najló marí que: Judea ehuájena, piyuque icá maare Jerusalén ehuá i'imacaño, jema'á numájicare nacú ijló chuhua, ihue'epícaloje ricá penaje. 15 Meque chi ipechu huanacu? Mahuirúque'echana ca'ajná necá que. Uncá mahuirúque'echana calé caja ajopana Jesucristo huacára'acarena tá huecá. Uncá na calé yuhuéra'aro me'etení que cha. Lapiyami jo'ó majó. Pa'u que cuhuá'ata quele camú jená me'etení que rimacá najló. 16 Uncá ta huayuhuéra'alo. Amaca me'etení quele Joelmi chu quemacare nacú i'imacá. Tupana puráca'alo ja'apátajerimi chu ri'imacá. Marí que rimacá rinacu i'imacá: 17 Marí que Tupana quemacá: Eja'ahuá iphájica ee rená chojé, ritajnácoloje penaje huacajé, no'ojé Nupechu cajrú ina'uquejlo. Ra'apiyá que iyani ja'apátajeño nupuráca'alo ajopana, ajopánajlo que. Iná amaca iná tapú que nacaje, que hualijímacana amájica nacaje ya'atajico najló. Peñahuilana tapúna'aca cháyomi numaje nacaje nacú najló. 18 No'opiyá jema'ajéñojlo no'ojé Nupechu rihuacajé. Raú na'apátaje nupuráca'alo ajopana, ajopánajlo que, que Tupana quemacá i'imacá. 19 Je'echú chu nuqueñótaje cajrú nacaje palá nojé, uncá iná amálare caje.

8 LOS HECHOS 2:20 8 LOS HECHOS 2:25 Ñaqué caja marí eja'ahuá nacú nuqueñótajica nacaje, ihue'epícaloje quehuaca ricá numacare nacú penaje. Marí que amájica: Jirá caje, quera'atani caje amaje. Cajrú isa amájica juni suhuáca'ala que. Caje macá amaje rihuacajé eja'ahuá nacú. 20 Uncá caja camú patalaje majó rihuacajé. Querani queri jimá i'imajica rihuacajé. Marí queja ri'imajica Paminaricana huani iphájica piyá majó. Riphájica ejomi palani nacaje i'imajica reyá a'ajná ño'ojó. 21 Iná quemacachu Tupánajlo, ri'imatácaloje iná capichácajo liyá penaje, ri'imatá iná, que Joelmi chu lana'acá Tupana puráca'alo papera chojé i'imacá. 22 Pedro quemari piño najló: Israelmi chu laquénami, numájicare nacú ijló, jema'á no'opiyá ricá. Jesús i'imari Nazaret eyaje i'imacá. Tupana la'arí ricá palá. Aú rila'á cajrú nacaje i'imacá, uncá meño'ojó iná hue'epílare la'acana caje. Marí caje aú ra'á huajló rená que'ená, huahue'epícaloje ricá raú penaje. Cajrú nacaje uncá iná amálare hua'ató rila'á, Tupana a'acale riñaté rila'acana aú i'imacá. Caja ihue'epí méqueca rila'acá i'imacá. Maárohua hue'iyohuá rila'á ri'imacá que rimacá najló. 23 Ihue'epí caja méqueca na'acá ijló ri'imacá. Ejomi ihuacára'a ajopana ina'uqué acúhua'ataca ricá a'ahuaná apiyácacanami nacojé i'imacá. Ihuacára'a chapújne'equena noca ri'imacá. Ilé que rila'acana i'imari Tupana pechu nacú i'imacá. Uncá chiyó ri'imá ñaqué, Tupana hue'epiri ají que ila'ajica ricá. 24 Nenó ri'imacá. E'iyonaja Tupana macápo'ori Jesús rapumí chuhuá. Ri'imatá ricá taca'acaje chiyá. Uncá meño'ojó taca'acaje capichátala ricá. 25 Hue'emacánami chu, Davidmi chu, i'imari Jesucristo yucuna, uncá chiyó

9 LOS HECHOS 2:26 9 LOS HECHOS 2:31 Jesucristo iphá marí eja'ahuá chojé i'imacá. Marí que rimacá Jesús apumí chojé que: Nuhue'epí re Nuhuacára'ajeri nujhua'até hua'ajini huani. Rahua'á nucá rijhua'até. Ñaquele uncá na calé la'ajeri camu'ují nupechu. 26 Marí caje la'arí pu'ují nupechu. La'arí pu'ují nupechu yucuna nu'umá ajopánajlo. Nuhue'epí caja palá nunapona i'imajica nutaca'ajica ejomi, 27 uncale piyurílaje nupéchumi támijimina ca'aquelana ejé. Uncá caja piyurílaje ilé, íqui'ija pihuátacare, napona apichaco. 28 Pipa'ataje nojló cajmuchaji, palá nu'umacáloje raú penaje. Pu'ují huani nupechu i'imajica nu'umajica pijhua'até huacajé, que Davidmi chu lana'acá Jesucristo yucuna i'imacá. 29 Chuhua nojena que Pedro quemacá. Chuhua nu'umajica pu'ucú hue'emacánami chu yucuna, Davidmi chu yucuna. Caja ritaca'á júpimi i'imacá. Nasa'á ritami. Rejo'ocaja risa'aquélanami maare. 30 Davidmi chu i'imari Tupana puráca'alo ja'apátajeri i'imacá. Ñaquele rihue'epí na ina'uqueca Tupana quemacare nacú rijló i'imacá. Tupana quemari rijló: Nuhuacára'aje ina'uqué i'imatájeri penaje apú. Pilaquénami naquiyana ri'imajé. Ricá i'imajeri ne'emacana pi'imacá que caja. 31 Uncá chiyó ri'imá, Tupana i'imari riyucuna Davidmi chujlo. Ñaquele ri'imá Jesucristo macápo'oco yucuna i'imacá rimacá aú marí que: Nuhue'epí caja palá nunapona i'imajica nutaca'ajica ejomi, uncale piyurílaje nupéchumi támijimina ca'aquelana ejé.

10 LOS HECHOS 2:32 10 LOS HECHOS 2:38 Uncá caja piyurílaje ilé, íqui'ija pihuátacare, napona capichaco, que rimacá. 32 Tupana macápo'ori Jesús i'imacá. Ejomi huecá amaño ricá que Pedro quemacá najló. 33 Caja Tupana huá'ari Jesucristo, ri'imacáloje rijhua'até penaje. Palá ripechu i'imacale rinacu, rahua'á ricá me'etení. Tupana a'arí rijló Ripechu rimacá rijló i'imacá que. Huajló piño Jesucristo a'achari huajló Tupana Pechu huajé. Ñaquele Tupana Pechu quemíchaca huajló que huapuri'ichaco, jemi'ichaje que Pedro quemacá najló. 34 Uncá jo'ó Davidmi chu napónami jácho'olo je'echú chojé rihuacajé i'imacá. Ñaquele Davidmi chu quemari marí que i'imacá: Nuhuacára'ajeri quemari Nu'umacánajlo: Maare nohua'á piyuró, palá nupechu nacú pi'imacale. 35 Nuchá'atajica chapú pinacu péchuruna ejená, pi'imajé nohua'á, que rimacá rijló. 36 Pedro quemari piño najló: Ihue'epí marí palá, icá Israélmi chu laquénami: Icá acúhua'ataño Jesús a'ahuaná apiyácacanami nacojé i'imacá. Tupana huacára'acare majó ri'imacá. Piyuqueja ina'uqué huacára'ajeri penaje ra'á ricá. Hue'ematájeri penaje caja ra'á ri'imacá que Pedro quemacá najló. 37 Marí que rimacá aú ripuráca'alo jema'ajeño pechu la'aró camu'ují. Cajrú ne'ejnataca napéchuhua rejéchami. Aú nemá Pédrojlo, ajopana Jesucristo huacára'acarenajlo hua'até nemá: Huejena, chuhua meque huala'ajica? 38 E Pedro quemari najló: Pajluhuano, pajluhuano que ipajno'otaca ipéchuhua Tupana ejo pu'uhuaré ila'acare liyá, imanaicho ila'acare liyá. Raú Tupana amájero ichaje pu'uhuaré ila'acare liyá,

11 LOS HECHOS 2:39 11 LOS HECHOS 2:43 imanaicho ila'acare liyá hua'ató. Rejomi nala'ajé bautizar icá, Jesucristo ja'apiyá jema'ajeño i'imacale. Marí que ila'ajica ee Tupana a'ajeri ijló Ripechu que Pedro quemacá najló. 39 E rimá piño najló: Júpimi Tupana quemari: No'ojé Nupechu ina'uquejlo que. Chuhua ra'ajica ijló Ripechu rimacare nacú i'imacá. Iyani me'etení i'imacáñojlo hua'ató ra'ajé Ripechu. Rejomi i'imajícañojlo ra'ajé caja Ripechu. Piyuqueja ina'uqué Tupana i'ihuapacárenajlo ra'ajé Ripechu que Pedro quemacá najló. 40 Marí caje nacú rimá najló apa'amá puráca'aloji nacú hua'até. Rejomi rimá piño najló: Pu'uhuaré huani péchuruna ina'uqué maárohua. Ila'á ipéchuhua apojó naliyá, Tupana huajaca piyá icá. Ñaquejlaca rihuajácajla icá rihuajájica necá que caja que rimacá najló. 41 Raú cajrú ina'uqué jema'añó ripuráca'alo ja'apiyá i'imacá. Tres mil ina'uqué ne'emacá, jema'añó Jesucristo ja'apiyá rihuacajé. Necá nala'á bautizar. Rejomi nahuacácono ajopana Jesucristo ja'apiyá jema'ajeño hua'até. 42 Jesucristo huacára'acarena jehuíña'ataqueño necá. Napuráca'alo ja'apiyá i'imacana nahue'epique natucumó. Palá ne'emajica pajhua'atéchaca. Nahuacaco Tupana hua'até pura'ajó i'imajica. Ejomi najñaque na'ajnehuá pajhua'atéchaca. Marí que ne'emajica pajhua'atéchaca. Jesucristo ja'apiyá jema'ajeño, pamineco i'imacaño, yucuna marí: 43 Jesucristo huacára'acarena la'aqueño cajrú nacaje, uncá meño'ojó iná la'alare. Tupana Pechu a'aqueri nañaté. Raú piyuque ina'uqué, rehuá i'imacaño, i'ijnataño cajrú napéchuhua nanacu, namácale cajrú

12 LOS HECHOS 2:44 12 LOS HECHOS 3:3 huani nala'acá nacaje. 44 Pajluhuaja pechu queja piyuqueja Jesucristo ja'apiyá jema'ajeño pechu i'imajica. Nayuríjica nacaje pajlocaca piyuque i'imajica. 45 Nanane naquiyana na'aqué ajopánajlo. Liñeru aú napiyácaque najhua'até ricá. Rejomi natamáca'ataque liñeru camu'ují la'ajícañojlo. Nacaje nala'ajícare nacú camu'ují ejeja na'aqué najló liñeru, nahuarúhua'acaloje najluhua nacaje raú penaje. 46 Hue'echú ca'alá queja nahuacaco Tupana ñacaré chojé i'imajica. Ajopana ñacaré chojé, ajopana ñacaré chojé que najñájica na'ajnehuá. Queyajupa najñájica na'ajnehuá pajhua'atéchaca. Ñaqué huánija napechu i'imajica pajhua'atéchaca. Ñaqué huánija ne'emajica pajhua'atéchaca piyuqueja. 47 Palá napura'ajico Tupana nacú i'imajica. Piyuqueja ajopana ina'uqué pechu i'imaqué palá nanacu. Hue'echú ca'alá queja Tupana Pechu jahuacátajica najhua'até ajopana ina'uqué. Ramájicarona chaje pu'uhuaré nala'acare liyá, necá penájenami ne'emajica. 3 Natejmo'ótaca apicháca'alo penaje yucuna marí: 1 E apú huacajé Pedro, Juan, quele i'ijnaño ají que Tupana ñacaré chojé. Hueji quele chojé cha camú to'ojico ee, namujlúca'aqueno Tupana ñacaré chojé rijhua'até pura'ajó. 2 Hue'echú ca'alá queja pajluhuaja ritami yá'acono re. Apicháca'alo rimoto'ó i'imacá, uncá meño'ojó ra'apala. Ñaquele najña'aqué ricá Tupana ñacaré ejo. Re nayurique ricá Tupana ñacaré numaná ahua'ajé. Rinumaná jimáreni, que na'acá rinumaná ií. Re riyá'aco liñeru quejá'acana nacú rijluhua, Tupana ñacaré chojé mujlúca'ajicaño liyá. 3 E Pedro, Juan, quele mujlúca'año Tupana ñacaré chojé. E ramá necá. Aú

13 LOS HECHOS 3:4 13 LOS HECHOS 3:12 riquejá'a naliyá liñeru. 4 Ejéchami Pedro, Juan hua'até yacá'aco richaje. E Pedro quemari rijló: Piyacá'o majó huachaje. 5 Aú riyacá'o nachaje. Ripechu i'imá: Na'acáloje chi nojló liñeru penaje ca'ajná nemá nojló ilé que? 6 Pedro quemari rijló: Uncá nuliñérute i'imalá. E'iyonaja calé marí que no'ojica piñaté. Jesucristo, Nazaret eyájemi, hue'epiri pitejmo'ótacana. Ñaquele numá pijló ripuráca'alo aú: Pácho'o, pa'apachi. 7 Ejomi Pedro patarí ricá riyáte'ela ca'añá naquiyá. Rácho'ota ricá. Hua'ató que rita'arare ña'acó ri'ipucu chiyá, ra'apácaloje penaje. 8 Aú jeño'oqueja rácho'oco, ejomi richira'ó. Eyá rimujlúca'a Tupana ñacaré chojé najhua'até. Jeño'oqueja ra'apaca najhua'até. Palá huani ripura'acó Tupana nacú. 9 Eja piyuque richu i'imacaño amaño ra'apaca. Nema'á ripura'acó palá Tupana nacú. 10 Namaca aú ra'apaca napechu i'imá: Meque chi ra'apácajla? Namána'apa ri'imacá. Namájicare yá'aco rinumaná ahua'á, liñeru quejá'acana nacú ri'imacá. Pedro i'imacá rapicháca'alo penájemi yucuna najló yucuna marí: 11 Namaca aú ra'apaca piyuqueja ina'uqué jahuacaño jecho'oquelo richaje. Ejo'ocaja apicháca'alo penájemi patarí Pedro a'arumacá naquiyá, Juan a'arumacá naquiyá hua'até. Re ne'emá ucapú cajruni chu. Ucapú ií Salomón. Richojé piyuqueja ina'uqué jahuacaño nachaje. 12 Pedro amari ina'uqué jahuacaco rejé cajrú. Aú rimá najló. Nojena, naje ají que ipechu huanacu? Naje chi iyacá'o huachaje? Apala marí que ca'ajná ipechu huanacu: Napechu aú ca'ajná natejmo'óchiya apicháca'alo

14 LOS HECHOS 3:13 14 LOS HECHOS 3:18 penájemi. Iqui'i Tupana nacú péchuruna ca'ajná necá. Raú natejmo'óchiya apicháca'alo penájemi, que ca'ajná ipechu huanacu. 13 Uncá huecá calé tejmo'óchiyaño ricá. Tupana, ricaja calé tejmo'óchiyari ricá. Uncá huecá calé que rimacá najló. Huachi'inami chuna pechu i'imaqué caphí Tupana chojé. Abrahami chu, Isaacmi chu, Jacóbomi chu, quele pechu i'imaqué caphí richojé i'imajica. Ricá Tupana tejmo'óchiyari caji amá tára'aco. Palá huani Tupana la'acá Ri'irí Jesucristo i'imacá, ina'uqué hue'epícaloje raú ajopana chaje huani ricá. Icá huá'año ricá ihuacára'ajeri ejo i'imacá. Pilato huátari ri'imatácana iliyá. E'iyonaja uncá ihuátala ri'imataca ricá. 14 Uncá ihuátala quele, palájne'eque huani. Uncá huani hue'epílare pu'uhuaré la'acana ricá. Uncá imalá Pilátojlo i'imacá, rácho'otacaloje ricá penaje. Ricá huátari rácho'otacana i'imacá. E'iyonaja ihuata rácho'otaca ijló apú, nori ina'uqué penájemi ri'imacá. Ricá rácho'ota ijló ihuátaca que. 15 Eyá ipuráca'alo aú nenó Jesús i'imacá. Cajmuchaji a'ajeri inajlo ricá. Ricá nenó ipuráca'alo aú i'imacá. E'iyonaja Tupana macápo'ori ricá rapumí chuhuá piño. Huecá amaño ricá, rimacápo'oco ejomi que Pedro quemacá najló. 16 Ricá, Jesús, tejmo'óchiyari marí ina'uqué. Caphí huapechu i'imichaca richojé, ritejmo'ótacaloje ricá penaje. Raú marí tára'aro tejmo'ochíyaro. Caja ihue'epí na ina'uqueca ricá. Caphí huapechu i'imichácale Jesús chojé, marí ina'uqué tejmo'ochíyaro huajló i'imichaca. Ñaquele amá ricá peyajhueni me'etení que ri'imacá najló riyucuna. 17 Nojena, nuhue'epí marí que ri'imacá: Icá, ihuacára'ajeño, quele noca Jesús huacajé, uncá ihue'epila rinacojé i'imacá. Aú ipechu ja'aró rinócana ejo. 18 Jesús nócana aú ila'á quele, Tupana quemacare rinacu júpimi i'imacá. Uncá chiyó riphá marí eja'ahuá chojé i'imacá

15 LOS HECHOS 3:19 15 LOS HECHOS 3:25 ri'imá riyucuna. Tupana puráca'alo ja'apátajeñomi chuna quemaño marí que rinacu i'imacá: Ricá, Tupana huacára'ajicare majó, ña'ajeri chapú caje yajhué panacu i'imajica, que nemacá rinacu i'imacá. 19 Chuhua ipajno'otá ipéchuhua pu'uhuaré, imanaicho ila'acare liyá Tupana ejo. Raú Tupana ca'ajeri pu'uhuaré ila'acare iliyá. Palá huani rila'ajica icá raú. Pu'ují caja ipechu i'imajica raú. 20 Rihuacára'aje piño Jesús ichaje majó. Júpimija Tupana quemari rinacu, ri'imacáloje ina'uqué i'imatájeri penaje. 21 Je'echú chu Jesucristo me'etení. Reja ri'imajica. Tupana pa'atájeri piyuqueja nacaje eja'ahuá chu i'imacá, ri'imacáloje piño júpimi ri'imacá que caja penaje. Quetana ri'imajica re. Tupana i'imari riyucuna ripuráca'alo ja'apátajeñomi chúnajlo i'imacá. Palájne'equena ne'emacá. Júpimi ne'emacá. Rimacá najló i'imacá queja caja ri'imajica. 22 Marí que Moisesmi chu quemacá hua'ajútayami chúnajlo Jesucristo nacú: Ihuacára'ajeri Tupana huacára'ajeri apú e'iyajé ripuráca'alo ja'apátajeri penaje. Icá'ana naquiyana ri'imajica. Rihuacára'ajica ricá rihuacára'aca nucá que caja. Ñaquele jema'á ra'apiyá nacaje piyuque rimajícare nacú ijló. 23 Uncá pachá iná jema'alá ricá Tupana puráca'alo ja'apátajeri ja'apiyá, numacare nacú, Tupana ca'ajeri iná rile'ejena ina'uqué liyá. Iná capichájico raú, que Moisesmi chu quemacá rinacu júpimi i'imacá. Pedro quemari piño najló marí que: 24 Ñaqué huánija piyuque ajopana Tupana puráca'alo ja'apátajeñomi chuna i'imajica Jesús yucuna. Piyuqueja necá, Samuelmi chu, rapumí chojena, quele i'imaqueño caja palá riyucuna. Jesús, ricá huamácare i'imacá, yucuna ne'emaqué. 25 Nacaje i'imajícare yucuna, Tupana i'imaqueri ripuráca'alo ja'apátajeñomi chúnajlo i'imajica. Ri'imacare najló yucuna, ricá yuriro piño ijló. Tu-

16 LOS HECHOS 3:26 16 LOS HECHOS 4:5 pana quemari hua'ajútayami chúnajlo nacaje rila'ajícare nacú, rila'acáloje icá palá raú penaje. Ñaqué i'imacale Tupana quemari Abrahami chujlo marí que i'imacá: Nucá la'ajeri piyuqueja ina'uqué palá. Pilaquénami e'iyá ri'imajé, la'ajeri palá huani ina'uqué i'imajica. 26 Tupana macápo'ori Ri'irí i'imacá. Ichaje rihuacára'a ricá pamineco, rila'acáloje icá palá huani raú penaje. Piyuqueja icá yurícaloje pu'uhuaré la'acana iliyó raú penaje que Pedro quemacá najló. 4 Pedro, Juan, quele tára'aco nahuacára'ajeño jimaje yucuna marí: 1 Ejo'ocaja Pedro, Juan hua'até pura'añó ina'uqué hua'até. E'iyohuá queja ajopana iphaca nanacu. Sacerdótena ne'emacá. Tupana ñacaré hua'aphena huacára'ajeri, saducéona, quele iphaño caja najhua'até. 2 Pedro, Juan, quele jehuíña'ataño ina'uqué Jesucristo nacú. Ne'emá najló rimacápo'oco yucuna. Aú nahue'epí caja taca'acaño macápo'ojico ñaqué caja. Marí caje jimaje sacerdótena, najhua'até iphácaño, quele yúcha'año Pedro, Juan, quele cha. 3 Aú nahuá'a necá reyá, naca'acáloje necá calajeruni chojé penaje. E naca'á necá calajeruni chojé. Najúhua'acale, uncá nahuátala rilamá'atacana rihuacajé. Richu ne'emá iná me'etaca quetana. 4 Iqui'iruna ina'uqué jema'añó Pedro pura'acó maapami que. Cajrú nanaquiyana a'añó ripuráca'alo nanacojó, ne'emacáloje Jesucristo ja'apiyá jema'ajeño penaje. Cajrú Jesucristo hua'atéjena ñaté a'acó naú. Achiñánaja calé nalapa'atá, cinco mil ne'emacá. 5 E muní que cajrú nahuacaco piño rejé. Judíona huacára'ajeño, peñahuilana, Tupana nacú

17 LOS HECHOS 4:6 17 LOS HECHOS 4:12 jehuíña'atajeño, quele jahuacaño rejé. Piyuqueja necá jahuacaño Jerusalén ejo i'imacá. 6 Re caja Anás i'imari najhua'até. Sacerdótena huacára'ajeri ri'imacá. Caifás, Juan, Alejandro, quele i'imaño re caja najhua'até. Sacerdótena huacára'ajeri ejena ne'emacá. 7 E caja nahuacára'a nahuá'aca Pedro, Juan hua'até rejo. Aú nahuá'a necá ne'iyajó, nemá najló: Na a'arí ijló péchuji, itejmo'ótacaloje ilé ina'uqué raú penaje? Na puráca'alo aú chi ila'á ilé que? que nemacá najló i'imacá. 8 E Pedro ja'ajipari najló. Tupana Pechu huacára'aca que rimacá najló marí que: Huahuacára'ajeño, peñahuilana, 9 iquejá'a hualiyá apicháca'alo penájemi yucuna, ihue'epícaloje naca tejmo'ótaca ricá penaje que rimacá najló. 10 Chuhua nu'umajica riyucuna ijló, icá, icá'ana, quele hue'epícaloje riyucuna penaje. Marí que ritejmo'otaco: Jesucristo, Nazaret eyájemi, palamane aú ritejmo'otó. Ñaquele amá quele tára'aco ijimaje peyajhueni. Ricá Jesús ihuacára'a acúhua'atacana a'ahuaná apiyácacanami nacojé i'imacá. Re ritaca'á. Rejomi Tupana macápo'ori piño ricá. Ricá penájemi tejmo'ótari ricá que Pedro quemacá najló. 11 Tupana puráca'alo lana'aquéjami quemari rinacu marí que i'imacá: Ricá ina'uqué, nemájicare nacú: Uncá ina'uquélari que, ricá Tupana a'ajeri, ri'imacáloje ajopana chaje huani penaje, que rimacá. Jesús quele rimá nacú i'imacá. 12 Uncá apú ina'uqué i'imalá iná i'imatájeri penaje. Uncá Tupana a'alá apú ina'uqué marí eja'ahuá chu, ri'imatácaloje ina'uqué penaje. Ricaja calé Jesús, pajluhuaja, i'imatájeri huecá capichácajo liyá Tupánajlo que Pedro quemacá najló.

18 LOS HECHOS 4:13 18 LOS HECHOS 4:20 13 Nahuacára'ajeño amaño Pedro, Juan, quele pechu i'imacá caphí najhua'até pura'acano nacú. Nahue'epí caja uncá nehuíña'alo jehuíña'acajo ñacarelana chu i'imacá. Raú napechu i'imá: Meque ají que huani chi necá? Ejéchami riphaca napechu nacojé: Jesús huáque'ena ne'emacá que. 14 Namá caja ilé ina'uqué, natejmo'ótacare i'imacá, tára'aco re najhua'até. Ñaqué i'imacale uncá meño'ojó nemalá nanacu: Majopeja napajlaca que. 15 Raú nahuacára'a necá ne'iyayá a'ajná ño'ojó, napura'acóloje nanacu necámica que penaje. 16 E nemá pajlocaca: Meque huala'ajica ca'ajnárona ina'uqué? Nala'á nacaje uncá meño'ojó iná la'alare caje. Caja piyuqueja Jerusalén eruna jema'añó riyucuna. Uncá meño'ojó huemalá nanacu: Majopeja pajlácaño necá que que nemacá nanacu. 17 Marí que huala'ajica ajopana jema'acá piyá riyucuna: Huemaje najló marí que: I'imajica ee Jesucristo yucuna ajopana ina'uquejlo, huahuajaje icá richona, que huemájica najló. Je que. 18 E nahuá'a piño namaná. Nephá nanacu. E nemá najló: Chuhuaca i'imaniya ajopana ina'uquejlo Jesucristo yucuna. Pamá, jehuíña'ataniya caja necá rinacu que nemacá najló. 19 E'iyonaja Pedro, Juan hua'até quemaño najló: Tupana huacára'ari hue'emacá riyucuna ajopana, ajopánajlo que. Eyá icá quemaño huajló hue'emacá piyá riyucuna. Mecaje chi palani Tupánajlo ihue'epica? Ja'apiyá jema'acana ca'ajná; Tupana ja'apiyá jema'acana ca'ajná? 20 Uncá meño'ojó huayurila riyucuna i'imacana. Huamá Jesús la'acá cajrú nacaje, huema'á caja ri'imacá

19 LOS HECHOS 4:21 19 LOS HECHOS 4:25 yucu cajrú huani. Riyucuna hua'apátaje ajopánajlo, ajopánajlo que que nemacá najló. 21 Raú nahuacára'ajeño quemaño piño najló: Uncaja que jema'á hua'apiyá, ripachá huahuajaje icá. Marí caje aú nayurí necá, nácho'ocoloje ne'iyayá penaje. Uncá na chona i'imalá, nahuajácaloje necá penaje. Piyuqueja rehuá i'imacaño pura'añó palá Tupana nacú, apicháca'alo penájemi tejmo'otácole i'imacá. Aú calé uncá nahuajala necá. 22 Ricá, natejmo'ótacare Jesucristo palamane aú, i'imari iyamá ina'uqué le'ejé quele jarechí i'imacá. Jesucristo ja'apiyá jema'ajeño pura'acó Tupana hua'até yucuna marí: 23 E caja nayurí Pedro, Juan, quele jácho'oco reyá. E napa'ó ají que a'ajná ño'ojó najhua'atéjena i'imacá ejo. Iphaño nanacu. E ne'emá najló riyucuna. Nemá najló méqueca sacerdótena huacára'ajeño, peñahuilana, quele quemacá nanacu i'imacá. 24 Ne'emá najló riyucuna. Ejomi piyuque necá pura'añó Tupana hua'até. Nemá rijló marí que: Hue'emacana, Paminá huani picá. Picaja calé queño'ótari piyuqueja nacaje i'imacá. Picá la'arí je'echú, piyuqueja nacaje re'iyohuá i'imacare hua'ató. Ñaqué caja eja'ahuá pila'acá, piyuqueja nacaje richuhuá i'imacare hua'ató. Piyuqueja juni, caje macá picá huánija la'arí ricá. Piyuqueja racuhuá i'imacaño nacajena pila'acárena caja necá. 25 Davidmi chu jema'arí pipuráca'alo pa'apiyá i'imacá. Pipechu aú pimá rijló nacaje nacú. Riyucuna rilana'á papera chojé i'imacá. Marí que pimacá rijló i'imacá: Naje ajopana ina'uqué yúcha'ajeño Nahuacára'ajeri cha? Napechu nacú ri'imajica, nacapichátacaloje ricá penaje. E'iyonaja uncá napechu iphálaje rilocópa'ala.

20 LOS HECHOS 4:26 20 LOS HECHOS 4:31 26 Nahuacára'ajeño jahuacájeño. Nala'ajé chapú napéchuhua rijló. Chapú caja napechu i'imajica Tupana nacú. Ri'irí, rihuacára'ajicare ina'uqué i'imatájeri penaje, nacú caja napechu i'imajé chapú, que pimacá rijló i'imacá. 27 Quehuaca jo'ó ricá pimacare nacú rijló i'imacá. Marí pajimila e nahuacó meyáleje. Herodes, Poncio Pilato, ajopana te'eré eyájena, quele jahuacaño rihuacajé maare. Ñaqué caja, huecá'ana, Israelmi chu laquénami naquiyana, jahuacaco najhua'até i'imacá. Chapú nahuó i'imacá Pi'irí Jesús cha. Uncá rihue'epila pu'uhuaré la'acana. Pihuátaca que huani la'ajeri ricá. Pa'acare ina'uqué i'imatájeri penaje ricá. 28 Penaje nenó i'imacá. Aú nala'á quele pipechu nacú ri'imacá que. 29 Chuhua Hue'emacana Tupana, pihue'epí meque nemíchaca huanacu i'imichaca. Nahuata huahuajácana. Majopeja pijhua'até sápajeño jo'ó huecá. Pila'á huapechu caphí, huaquero'ocó piyá piyucuna i'imacana piyá ajopana, ajopánajlo que. 30 Huemá caja pijló, pitejmo'ótacaloje natámina maárohua pipechu aú penaje. Pi'irí, Jesús, uncá hue'epila pu'uhuaré la'acana. Pihuátaca que huani la'ajeri ricá. Eco pihuacára'a rila'acá nacaje hue'iyá, uncá meño'ojó iná la'alare, ajopana ina'uqué hue'epícaloje pinacojé raú penaje marí que napura'acó Tupana hua'até i'imacá. 31 E caja nañapata Tupana hua'até pura'acano. Ejéchami napucuna ne'emacare chu ñaca'acó na'apiyá. Ejomi ne'ejná reyá. Tupana Pechu ja'apiyá que huani nala'ajica piyuque nacaje. Tupana Pechu i'imaqueri nahuacára'ajeri. Caphí napechu i'imajica Tupana puráca'alo yucuna i'imacana nacú ajopana, ajopánajlo que. Piyuque nanane nayuríjica pajlocaca yucuna marí:

21 LOS HECHOS 4:32 21 LOS HECHOS 5:3 32 Panacojéchaca que péchuruna Jesucristo ja'apiyá jema'ajeño i'imajica. Uncá na calé quemaqueri rinane nacú: Nule'ejé huani ricá que. Piyuqueja nanane caje nayurique pajlocaca. 33 Tupana a'aqueri Jesucristo huacára'acarena ñaté, caphí napechu i'imacáloje raú penaje. Raú ne'emá namácare i'imacá yucuna ajopana, ajopánajlo que. Nahuacára'ajeri, Jesucristo, macápo'oco yucuna ne'emaqué najló. Palá huani Tupana la'ajica necá piyuqueja. 34 Ñaquele uncá na calé ne'iyohuá la'aqueri camu'ují nacaje nacú, marí que ri'imacale: Cajrú mená i'imajícaño a'aqueño ajopánajlo namena liñeru aú. Ñaqué caja pají minaná a'ajica ajopánajlo nañacaré liñeru aú. 35 Quéchami ne'ejnatájica liñeru Jesucristo huacára'acarena ejo, natamáca'atacaloje ricá camu'ují la'acáñojlo penaje. Camu'ují nala'ajica nacaje nacú ejeja na'aqué najló liñeru. 36 Re najhua'até apú ina'uqué i'imari. Levimi chu laquénami naquiyana ri'imacá. Rií i'imari José. Chipre te'eré eyaje ri'imacá. Tupana huacára'acarena a'añó rií apú Bernabé. Iná pechu pala'atájeri que, quemacánaca rií Bernabé napura'acó chu. 37 Ricá a'arí rimena liñeru aú. Ejomi ri'imatá ricá Jesucristo huacára'acarena ejo. 5 Ananíasmi chu, Safírami cholo quele yucuna marí: 1 Apú i'imari, ricá caja a'arí rimena naquiyana liñeru aú. Rií i'imari Ananías. Riyajalo ií i'imari Safira. Na'á rijló liñeru rimena huemí. 2 Ejomi rijña'á liñeru naquiyana rijluhua. Apú liñeru naquiyana ri'ijnatá Jesucristo huacára'acarena ejo. Riyajalo hue'epiyo caja méqueca ri'imacá ripechu nacú, ripajlácaloje Pedro hua'até penaje. Na'acare rijló liñeru rimena huemí, ricá japi ra'apata nojló, que rihuátaca Pedro pechu i'imacá rinacu. 3 E caja

22 LOS HECHOS 5:4 22 LOS HECHOS 5:10 riphá Pedro nacú. Ra'á rijló liñeru. Aú Pedro quemari rijló: Ananías, Jiñá Chi'ináricana ca'átari pe'iyajé, pipajlácaloje Tupana Pechu hua'até penaje. Pijña'á marí liñeru naquiyana pijluhua i'imacá. E'iyonaja calé pimicha nojló: Piyuque no'opáchiya pijló ricá que. Naje ilé que huani picá? 4 Uncá chiyó pa'á pimena pile'ejé jo'ó ri'imacá. Pijluhua caja liñeru i'imacá na'acare pijló rihuemí. E'iyonaja nojló pimicha: Piyuqueja no'ochíyaca pijló ricá que. Uncá piyuqueja calé pa'achacá nojló ricá. Meque chi ipechu ja'achaco huajhua'até pajlacana chojé? Uncá huajhua'ateja calé pipajlíchaca raú. Pipajlicha caja Tupana hua'até raú que Pedro quemacá rijló. 5 Marí que rimacá rijló aú Ananías cojno'orí te'erí e'iyajé. Caja ricaja ritaca'acá. Marí caje aú riyucuna jema'ajeño quero'oñó cajrú huani. 6 Ritaca'acá ejomi hualijímacana i'ijnaño ritami ña'ajé reyá. E namapíra'a a'arumacaji aú támijimi nacú. Quéchami najña'acá ritami huaca'apojo, nasa'acáloje ricá penaje. 7 Hueji quele camú jená quetana ja'apaca. Ejéchami riyajálomi iphaca rapumí chojé. Uncá ruhue'epila méqueca ruyajnami chu la'acó maapami que rupiyá. 8 E caja Pedro quemari rojló: Pimá nojló palá. E chi marí piyuqueja iménami huemí? Chuhua pimá nojló. A'a que rumacá. Ilere piyuqueja rihuemí. 9 Pedro quemari piño rojló: Meque chi ipechu nacú i'imichaca, ipajlácaloje Tupana Pechu hua'até penaje? Piyajnami chu tami sa'ajeño huaícha me'etení. Huaca'apeje cha necá huaícha. Chuhua ñaqué caja najña'ajica pitami. 10 Marí que rimacá aú rojló rutami cojno'ó piño Pedro ji'imá nacojé matámiru. Hua'ató que ruyajnami chu tami sa'ajeño mujlúca'aca pachojo, amaño rutami to'ocó

23 LOS HECHOS 5:11 23 LOS HECHOS 5:17 piño. E najña'á piño rutami. Nasa'á rutami ruyajnami chu tami ahua'á. 11 Marí que nacapichaco aú piyuque Jesucristo ja'apiyá jema'ajeño quero'oñó. Ñaqué caja ajopana riyucuna jema'ajeño quero'ocó raú. Palá nala'acá cajrú ina'uqué e'iyohuá yucuna marí: Piyuque Jesucristo ja'apiyá jema'ajeño jahuacaco Tupana ñacaré chojé i'imajica. Ucapú ñópo'ojlo chojé nahuacaco i'imajica. Rií i'imari Salomón ucapure. Uncá ajopana jahuacalo najhua'até richojé i'imajica, nahuó la'ajícole najhua'até jahuacácano piyá. E'iyonaja calé palá piyuque ina'uqué pechu i'imajica nanacu. Ehuá cajruca ina'uqué jema'acá Jesucristo ja'apiyá. Cajrú achiñana, inaana, quele jema'añó ra'apiyá. Caja íqui'iruna Jesucristo ja'apiyá jema'ajeño i'imacá najhua'até. Jesucristo huacára'acarena la'aqueño cajrú nacaje ina'uqué e'iyohuá, uncá meño'ojó iná la'alare caje. Nala'aqué piyuque nacaje ina'uqué e'iyohuá, nahue'epícaloje mecajeca Tupana raú penaje. Tupana ñacaré ahua'á napitaqué cajrú natámina iñe'epú chuhuá. Napitaqué necá cama chu, Pedro ja'apájicano ehuá, riñaacá ja'acóloje ne'iyajena nacojé penaje, natejmo'otácaloje raú penaje. 16 Jerusalén ahua'á cajrú pajimila. Reyá íqui'iruna ina'uqué i'ijnaqueño Jerusalén ejo i'imajica. Nahuá'aque caja rejo natámina. Jiñá pechu i'imajícarena e'iyá cajena nahuá'aque rejo. Jesucristo huacára'acarena tejmo'ótaqueño natámina piyuqueja. Jiñá pechu i'imajícarena e'iyá naca'aqué ricá ne'iyayá. Chapú nala'acá Jesucristo huacára'acarena yucuna marí: 17 Ehuá sacerdótena huacára'ajeri pechu i'imacá Jesucristo huacára'acarena nacú chapú. Palá huani ina'uqué pechu i'imacá nanacu aú chapú nahuó i'imacá

24 LOS HECHOS 5:18 24 LOS HECHOS 5:24 nachá. Ñaqué caja rijhua'até i'imacaño huo i'imacá chapú nachá. Saducéona naquiyana ne'emacá. 18 E caja nahuacára'a Jesucristo huacára'acarena huá'acana, naca'acáloje necá calajeruni chojé penaje. Aú najña'á ne'emacá. Naca'á necá rehuájena le'ejé ina'uqué huajáquelana chojé. 19 E lapí Tupana hua'atéjeri, je'echú chiyaje, me'etari nachaya. E rihuá'a necá huaca'apojo. Rimá najló: 20 I'ijná a'ajná ño'ojó Tupana ñacaré chojé. Eco i'imá Jesucristo ja'apiyá i'imacana yucuna najló. Je que nemacá. 21 Muní que lapiyami namujlúca'aca Tupana ñacaré chojé. E naqueño'ó ina'uqué jehuíña'atacana Tupana puráca'alo nacú. Na'apona que sacerdótena huacára'ajeri, rijhua'atéjena, quele jahuacaco apalá chojé. Rahuacata Israelmi chu laquénami huacára'ajeño, peñahuilana ne'emacá. Quele necá jahuacaño pajhua'atéchaca i'imacá. E caja nahuacára'a policíana ina'uqué huajáquelana ejo, nahuá'acaloje Jesucristo huacára'acarena richiyá rejo penaje. 22 E ne'ejná, iphaño rejo, amaño meñaru ina'uqué huajáquelana chu. Uncá namala necá richu. Aú napa'ó piño nayámojo riyucuna i'imajé nahuacára'ajeñojlo. E nephá piño nanacu, nemá najló. 23 Hue'emichá rejo. Marí que huamíchaca ricá: Itaqueja palá, chahuíña'aqueja rinumaná i'imichaca. Ejo'ocaja rihua'aphena lapi'ichaño rinumaná ahua'á. E huajme'echiya ricá, amíchaño uncá na i'imalacha richu. Meñaru huamíchaca richu que nemacá najló. 24 Sacerdótena huacára'ajeri, Tupana ñacaré hua'aphena huacára'ajeri, sacerdótena, quele i'imaño re. Ne'emá najló riyucuna. Raú napechu quechíra'aro

25 LOS HECHOS 5:25 25 LOS HECHOS 5:31 cajrú huani najló. Nemá: Meque ca'ajná necá quele? 25 Ejéchami apú iphaca nanacu. Rimá najló: Ileruna ina'uqué, ica'acárena ina'uqué huajáquelana chojé, a'ajná Tupana ñacaré chu necá me'etení. Cajrú nehuíña'ataca ina'uqué richu que rimacá najló. 26 Raú Tupana ñacaré hua'aphena huacára'ajeri, policíana hua'até i'ijnaño rejo nahuá'aje. Uncá tejmuji calé policíana huá'aca ne'emacá, naquero'ocole ina'uqué piyá. Napechu i'imá: Huala'ajica ee chapú necá, apala ajopana ca'ajeño huachá jipa. 27 E caja nahuá'a Jesucristo huacára'acarena rejo. Nahuacára'ajeño huani jimaje nahuá'a necá. E sacerdótena huacára'ajeri quemari najló: Huahuíyo'o ijló Jesucristo yucuna i'imacana cha. 28 E'iyonaja piyuqueja Jerusalén eruna jema'añó riyucuna, jehuíña'atacare nacú necá. Hua'até icá quemaño huanacu: Necá noño Jesucristo i'imacá. Napachá ricá, que imacá huanacu que rimacá najló i'imacá. 29 Eyá Pedro, ajopana Jesucristo huacára'acarena hua'até, quemaño najló: Huajló Tupana ja'apiyá jema'acana palani. Tupana huacára'ari huecá, hue'emacáloje Jesucristo yucuna ajopana, ajopánajlo que penaje. Eyá icá quemaño huajló hue'emacá piyá riyucuna ajopánajlo. Ñaqué i'imacale uncá paala huajló ja'apiyá jema'acana. 30 Icá po huacára'año nacúhua'ataca Jesús a'ahuaná apiyácacanami nacojé i'imacá. Marí que inoca ri'imacá. E'iyonaja Tupana, huachi'inami chuna pechu i'imaqué chojé caphí, ricá macápo'ori ricá i'imacá. 31 Rejomi Tupana a'arí ricá, ri'imacáloje ajopana ina'uqué chaje penaje. Palá ripechu i'imacá rinacu. Rijhuáque'ehue caja ricá. Ina'uqué huacára'ajeri penaje caja Tupana a'arí ri'imacá. Ina'uqué

26 LOS HECHOS 5:32 26 LOS HECHOS 5:37 i'imatájeri penaje caja ra'á Jesucristo i'imacá. Marí caje penaje ra'á ri'imacá, huapajno'otácaloje huapéchuhua pu'uhuaré huala'acare liyá Tupana ejo penaje. Tupana amácoloje huachaje raú penaje. Marí que huajló ricá, Israelmi chu laquénamijlo. 32 Ilé numíchaje nacú, huahue'epí quehuaca ricá que rimacá. Tupana Pechu caja quemari ñaqué caja rinacu. Tupana a'arí Ripechu piyuque ra'apiyá jema'ajéñojlo que rimacá najló. 33 Marí que rimacá aú najló nayúcha'o íqui'ija huani nachá. Richona nahuata nenótacana. 34 E'iyonaja re apú nahuacára'ajeño naquiyana i'imari najhua'até. Fariséona naquiyana ri'imacá. Tupana puráca'alo nacú jehuíña'atajeri caja ri'imacá. Piyuque ina'uqué pechu i'imari rinacu palá. Rií i'imari Gamaliel. E rimá policíanajlo: Ihuá'a necá huaca'apojo mequetánaja. Je que nemacá rijló. Aú nahuá'a necá huaca'apojo. 35 Ejomi rimá re jahuacácañojlo marí que: Israelmi chu laquénami, i'ijnatá ipéchuhua me'etení palá méqueca ihuátaca nala'acana. Tupana huátaca que la'acaño ca'ajná necá. Napechu queja la'acaño ne'emajica ee, ricó nacaje nala'acare capichájico. 36 Ihue'epí júpimi que apú ina'uqué i'imacá. Ripechu queja la'ajícare ri'imajica. Rií i'imari Teudas. Ricá la'aqueri rinacuhuá hue'epiri que huani. Rijhua'atéjena i'imaño cajrú. Cuatrocientos ejé ca'ajná ne'emacá. Ajopana noño ricá naliyá. Rejomi piyuque rijhua'atéjenami tamáca'ataño piyuqueja paliyácaca. Rejeja piyuque nacaje rila'acare capicharo, nacaje rehuíña'atacare nacú i'imacá, capicharo caja rijhua'ató que rimacá najló. 37 Ñaqué caja apú i'imacá nalapa'ataca piyuque ina'uqué huacajé. Rií i'imari Judas. Galilea te'eré eyaje ri'imacá.

27 LOS HECHOS 5:38 27 LOS HECHOS 6:1 Cajrú rijhua'atéjena i'imacá. Ñaqué caja nenoca ri'imacá; ñaqué caja rijhua'atéjenami tamáca'ataco paliyácaca. 38 Ñaquele numá ijló me'etení reja ne'emareja, ileruna Jesucristo huacára'acarena. Reja nala'áreja napechu nacú ri'imacá que. Napechu aú ja nacaje nala'acare, ricoja ricapichájico. 39 E'iyonaja Tupana ja'apiyá que nala'acá nacaje, uncá meño'ojó icá apichátalaje ricá chapú nala'acana aú. Pamá! Ila'ajica pu'uhuaré. Nacaje Tupana huacára'acare la'acana ca'ajná ihuata apichátacana que Gamaliel quemacá najló. 40 Ñaqué ricá que nemacá. Nahue'epí quehuaca rimacá najló. Aú nahuá'a Jesucristo huacára'acarena rejo piño. E nemá najló: Chuhua i'imaniya Jesucristo yucuna ajopánajlo. E nemá policíanajlo, naña'atácaloje necá penaje. Aú naña'atá necá. E caja ehuaja nayurí ne'ejnacá reyá. 41 E ne'ejná reyá. Pu'ují napechu i'imacá, Tupana yurícale najña'acá chapú caje panacu. Najña'á chapú caje yajhué panacu Jesucristo ja'apiyá jema'ajeño nema'acale. Pu'ují caja napechu i'imacá, palá Tupana pechu i'imacale nanacu, marí que ri'imacáloje najló penaje. 42 E caja napa'ó. E'iyonaja uncá nayurila Jesucristo yucuna i'imacana ajopánajlo. Uncá caja nayurila ina'uqué jehuíña'atacana Jesucristo puráca'alo nacú. Hue'echú ca'alá queja nehuíña'atajica ina'uqué Tupana puráca'alo nacú Tupana ñacaré chu. Nañacaré chu ñaqué caja nehuíña'atajica necá. 6 Na'acá iyamá cuhuá'ata quele achiñana a'ajnejí tamáca'atajeño penaje yucuna marí: 1 Ehuá richaje íqui'ica Jesucristo ja'apiyá jema'ajeño i'imacá. Judíona ne'emacá. Ne'iyajena pura'aqueño

28 LOS HECHOS 6:2 28 LOS HECHOS 6:5 griego pura'acó chu. Ajopana pura'aqueño napura'acó chu, hebreo pura'acó chu. Eyá griego pura'acó chu pura'ajeño aca'añó hebreo pura'acó chu pura'ajeño maná. Nemá nanacu marí que: Hue'echú ca'alá queja natamáca'ataca aú huajló a'ajnejí, uncá rejenohuaja calé natamáca'ataca huajló ricá. Huanaquiyana ihuacajílominajlo na'á huejápaja. Eyá nanaquiyana ihuacajílominajlo na'á ñó'ope que nemacá nanacu. 2 Ñaquele iyamá iphata ji'imaji nacojé quele Jesucristo huacára'acarena jahuacátaño rejé piyuque necá. Piyuqueja Jesucristo ja'apiyá jema'ajeño nahuacata rejé. E nemá najló: Uncá huani paala huayurica Tupana puráca'alo yucuna i'imacana ajopánajlo, ajopánajlo que, huatamáca'atacaloje ijló a'ajnejí penaje que nemacá najló. 3 Ñaquele i'ihuapajé e'iyayó iyamá cuhuá'ata quele ina'uqué. Marí cajena i'ihuapajé e'iyayó: Piyuque ina'uqué quemacárena nacú: Palájne'equena necá que. Palá Tupana Pechu ja'apiyá jema'ajeño ne'emajica. Piyuque hue'epícaño nacaje nacojé ne'emajica caja. Marí que i'imacaño ijña'ajé e'iyayó. Quéchami a'ajica necá ijluhua a'ajnejí tamáca'atajeño penaje que nemacá najló. 4 Eyá huecá hue'epéjeño huatucumó Tupana hua'até pura'acano nacú. Tupana puráca'alo jehuíña'atacana nacú hua'ató huahue'epeje huatucumó que nemacá najló i'imacá. 5 Je, ñaqué ricá que nemacá piyuqueja. E nahuá'a ne'iyayó iyamá cuhuá'ata quele ina'uqué a'ajnejí tamáca'atajeño penaje. Nahuá'a ne'iyayó Esteban. Caphí huani ripechu i'imajica Jesucristo chojé. Tupana Pechu huacára'ajica que huani rila'ajica nacaje piyuque. Rejomi nahuá'a ne'iyayó Felipe, Prócoro,

29 LOS HECHOS 6:6 29 LOS HECHOS 6:12 Nicanor, Timón, Parmenas, quele. Eyá caja penaje nahuá'a ne'iyayó Nicolás. Antioquía eyaje ri'imacá. Uncá judío naquiyana calé ri'imacá. E'iyonaja napuráca'alo ja'apiyaja ri'imá najhua'até. 6 Caja nahuá'a necá ne'iyayó. Quéchami nahuá'aca necá Jesucristo huacára'acarena jimaje. E nato'otá nayáte'ela ne'ehuata chojé. Ejomi napura'ó Tupana hua'até. Marí que na'acá necá a'ajnejí tamáca'atajeño penaje. 7 Ehuá cajrú huani ina'uqué jema'acá Tupana puráca'alo i'imacá. Cajrú Jerusalén ehuájena jema'acá Jesucristo ja'apiyá rihuacajé. Cajrú sacerdótena hua'ató jema'acá ra'apiyá. Najña'acá Esteban nahuacára'ajeño ejo yucuna marí: 8 Palá huani Tupana la'ajica Esteban i'imajica. Tupana palamane aú Esteban la'aqueri cajrú nacaje uncá meño'ojó iná la'alare, ina'uqué hue'epícaloje mecajeca Tupana raú penaje. 9 Eyá nahuacáca'alo ñacarelana chiyájena i'imaño. Nanaquiyana huacáca'alo ñacarelana ií i'imari Mahuemiru Sápacaño Jácho'otacanami. Richiyájena i'imaño Cirene eyájena, Alejandría eyájena. Apalá chiyájena i'imaño Cilicia eyájena, Asia te'eré eyájena, quele i'imaño richiyájena. E caja ne'iyajena aca'añó Esteban. 10 Uncá nahue'epila rapiyácacana palá, capechú ripura'acole najhua'até. Tupana Pechu huacára'aca que rimájíca najló. 11 E caja na'á ajopánajlo liñeru, napajlácaloje Esteban nacú penaje. Marí que nemacá rinacu majopeja: Huema'á ripura'acó pu'uhuaré huani Moisesmi chu nacú. Ñaqué caja ripura'acó Tupana nacú pu'uhuaré. 12 Marí que nemacá rinacu aú piyuque rehuájena yúcha'año Esteban cha. Ñaqué caja peñahuilana, Tupana puráca'alo nacú jehuíña'atajeño pechu i'imacá rinacu

30 LOS HECHOS 6:13 30 LOS HECHOS 7:4 chapú. Aú necho'ó rejo, napatá ricá. E najña'á ricá ají que nachaje huacára'ajeño ejo. 13 Namicho'ojneja nahuacára'aca ajopana pajlaca Esteban nacú. Aú nemá marí que rinacu nahuacára'ajeñojlo: Uncá huani marí ina'uqué yurila riliyó pu'uhuaré pura'acano. Ñaqué caja ripura'acó pu'uhuaré marí palani huani Tupana ñacaré nacú. Ñaqué caja rimacá pu'uhuaré Tupana puráca'alo, Moisesmi chu lana'acare nacú. 14 Huema'á caja rimacá marí que: Jesús, Nazaret eyájemi, cajya'atájeri marí Tupana ñacaré. Rapiyácajica piyuque nacaje Moisesmi chu jehuíña'atacare nacú huachi'inami chuna i'imacá que napajlaca rinacu nahuacára'ajeño hua'até. 15 Raú piyuqueja nahuacára'ajeño, ajopana, re yá'acaño najhua'até, quele yacá'año Esteban chaje. Amaño apojó rijimá apiyácaco Tupana hua'atéjeri, je'echú chiyaje, jimá que. 7 Esteban pura'acó richayo yucuna marí: 1 E sacerdótena huacára'ajeri quemari Estébanjlo. Quehuaca chi nemacá pinacu? 2 Nojena que Esteban quemacá. Jema'á marí: Tupana, ilé palani huani, pura'aró hua'ajútami chu, Abrahami chu hua'até i'imacá. Rihuacajé ejo'ocaja Abrahami chu i'imari Mesopotamia te'eré nacú. Uncá chiyó ri'imá Harán te'eré nacú, Tupana i'imari richaje i'imacá. 3 Tupana quemari rijló marí que: Chuhua pa'apaña pejena. Pácho'o pite'eré naquiyá, pi'ijnacáloje ají que ya'ajnaje penaje. Te'erí nuya'atájicare pijló ejo pi'ijnajé, que Tupana quemacá rijló i'imacá. 4 Raú rácho'o rite'eré eyá, Caldea te'eré eyá. Ri'ijná ají que ya'ajnaje pajimila Harán ejo. Re ri'imaqué. Re rara'apami chu

31 LOS HECHOS 7:5 31 LOS HECHOS 7:9 tajnaro i'imacá. Rejomi Tupana huá'ari Abrahami chu ají que majó. Marí te'erí hue'emacare nacú ejo rihuá'a ri'imacá. 5 Uncá Tupana a'alá rijló marí te'erí pamineco rite'erehua penaje. Uncá caja ra'alá rijló huejápaja ñani te'erí i'imacá. Rimá rijló marí que i'imacá: No'ojé pijló ricá pite'erehua penaje. Pitaca'ajica ejomi piyanimínamijlo riyurejo. Marí que Tupana quemacá rijló mayaniqueru ri'imacá rihuacajé. 6 Tupana quemari caja rijló rilaquénami nacú marí que i'imacá: Ajopana te'eré nacú ne'emajé. Re ajopana huacára'ajeño nasápaca najhua'até caphí mahuemiru. Chapú huani nala'ajica necá ajopana, ajopana que cuatrocientos jarechí quetana. 7 Tupana quemari piño marí que chapú nala'ajeño nacú: Nuhuajaje necá, huacára'ajeño pilaquénami sápaca najló mahuemiru. Rejomi nayureje necá, nácho'ocoloje reyá penaje. Nephájica ee marí te'erí nacojé nephaje no'opí, que Tupana quemacá Abrahami chujlo nanacu i'imacá. 8 Tupana quemari Abrahami chujlo nacaje rila'ajícare nacú rijhua'até. Rihue'epéjona penaje rihuacára'a naqueráco'opetena chu'uhuere chinuma mata'acana. Nahue'epícaloje raú ñaqué caja ri'imajica Tupana quemacá que penaje. E caja ehuaja Abrahami chu i'irí moto'orí i'imacá. Ra'á rií Isaac. Hueji que cuhuá'ata que cala huacajé rara'apá mata'arí richu'uhuere chinuma. Pumí chiyá Isaacmi chu i'irí i'imacá. Na'á rií Jacob. Ñaqué caja Isaacmi chu la'acá ricá. Jacobmi chu yaní i'imaño piño. Iyamá iphata ji'imaji nacojé quele riyani i'imacá. Achiñana huánija ne'emacá. Ñaqué caja Jacobmi chu mata'ajica riyani chu'uhuere chinuma queráco'opena ne'emajica huacajé. Iyamá iphata ji'imaji nacojé quele riyani i'imacá. Nanacojé iyamá iphata ji'imaji nacojé quele huanamana huecá. 9 Hua'ajútayami chuna i'imaño Jacobmi chu laquénami

32 LOS HECHOS 7:10 32 LOS HECHOS 7:15 i'imacá. Nahuó i'imaqué chapú ne'ehuemi chu, Josemi chu, cha. Aú na'á ajopana ina'uquejlo ricá rihuemí aú, nahuá'acaloje ricá Egipto te'eré ejo penaje. Re risápaque apú hua'até. Uncá ra'aqué rijló rihuemí. E'iyonaja Tupana a'aqueri riñaté cajrú rehuá. 10 Ri'imatá ricá chapú caje yajhué amácana chiyá. Ra'á caja rijló péchuji, ri'imacáloje capechuni nahuacára'ajerijlo raú penaje. Raú ripechu i'imari palá Josemi chu nacú. Egipto i'imacana nacú nemaqué Faraón que. Palá Faraón pechu i'imacá rinacu. Aú calé ra'á ricá nahuacára'ajeri penaje. Piyuqueja rite'eré eruna, riñacaré chiyájena, quele huacára'ajeri penaje ra'á ri'imacá. 11 E caja cajrú Egipto te'eré ehuájena ña'acá me'epejí panacu. Canaan te'eré nacú ñaqué caja. Cajrú najña'ajica me'epejí panacu rehuá i'imajica. Hua'ajútayami chúnajlo, uncá caja a'ajnejí i'imaqué palá najló rihuacajé. 12 E Jacobmi chu jema'arí nemacá: Re a'ajnejí Egipto te'eré nacú. Raú rihuacára'a riyánimi chuna i'ijnacá rejo. Hua'ajútayami chuna ne'emacá. E ne'ejná rejo a'ajnejí huarúhua'aje. Huajé calé ne'ejnacá rejo i'imacá. Nephá rejo, nahuarúhua'a najluhua ñó'ope a'ajnejí. Rejomi napa'ó rijhua'até nañacajela ejo. 13 Re ne'emá mequetana. Caja ehuaja na'ajné tajnaro piño. E caja ne'ejná piño Egipto ejo. Iyamá pe la'acá nacú ne'ejnacá rejo. Rihuacajé Josemi chu quemari najló: Nucá po José. E'ehué nucá, que rimacá najló i'imacá. Faraónmi chu amari caja rejena. Raú rihue'epí na naquiyánaca Josemi chu i'imacá. 14 Quéchami Josemi chu huacára'aca rara'apami chu, Jacobmi chu, huá'acana rejo, piyuque rejénami chuna hua'até. Raú ne'ejná rejo. Setenta y cinco ne'emacá piyuqueja. 15 E caja Jacobmi chu i'ijnari Egipto te'eré ejo; re riyuró; re ritaca'á. Re caja piyuque riyanimínami taca'añó. Hua'ajútayami chuna, júpimi i'imacáñomi chuna, tajnaño re caja i'imacá.